Zavrieť

Porady

Motorové vozidlo v obchodnom majetku a odpočet DPH

Dobrý deň,

Skutkový stav:
Podnikateľ /rozumej fyzická osoba - živnostník/kúpil motorové vozidlo na úver /rozumej lízing/. Podnikateľ si uplatnil odpočet DPH. Vlastníkom vozidla je lízingová spoločnosť. Podnikateľ má uzatvorenú zmluvu s treťou osobou, ktorá mu financuje úver s úmyslom nadobudnúť vozidlo do vlastníctva na konci doby trvanie úverovej zmluvy /48 mesiacov dovedna/. Zaplatením poslednej splátky podnikateľ nadobudne vlastníctvo vozidla a následne toto vlastníctvo má previesť na tretiu osobu bez odplaty /rozumej s ktorou má zmluvu o financovaní úveru/. Podľa Zákona o DPH sa na takýto prevod hľadí ako na prevod za protihodnotu.

Moja otázka:
Čo bude tvoriť protihodnotu, ak de facto ide o prevod bez odplaty /napr. darovanie/?
Aký bude osud DPH, ktorej odpočet bol uplatnený pri kúpe vozidla a koho zaťažuje povinnosť ju zaplatiť?

Ďakujem!

M I E R
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

  človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
  d3 !Ur3 Pozri príspevok
  Dobrý deň,

  Skutkový stav:
  Podnikateľ /rozumej fyzická osoba - živnostník/kúpil motorové vozidlo na úver /rozumej lízing/. Podnikateľ si uplatnil odpočet DPH. Vlastníkom vozidla je lízingová spoločnosť. Podnikateľ má uzatvorenú zmluvu s treťou osobou, ktorá mu financuje úver s úmyslom nadobudnúť vozidlo do vlastníctva na konci doby trvanie úverovej zmluvy /48 mesiacov dovedna/. Zaplatením poslednej splátky podnikateľ nadobudne vlastníctvo vozidla a následne toto vlastníctvo má previesť na tretiu osobu bez odplaty /rozumej s ktorou má zmluvu o financovaní úveru/. Podľa Zákona o DPH sa na takýto prevod hľadí ako na prevod za protihodnotu.

  Moja otázka:
  Čo bude tvoriť protihodnotu, ak de facto ide o prevod bez odplaty /napr. darovanie/?
  Aký bude osud DPH, ktorej odpočet bol uplatnený pri kúpe vozidla a koho zaťažuje povinnosť ju zaplatiť?

  Ďakujem!

  M I E R
  Ja si myslím, že to nebude bezodplatné nadobudnutie. Veď tá tretia osoba dostane to auto, ako splátka úveru, ktorý poskytol podnikateľovi. Píšeš, že majú medzi sebou zmluvu. Tak riešil by som to medzi živnostníkom a treťou osobou kúpnou zmluvou, a zároveň so započítaním pohľadávok a záväzkov. Tak z tohto celého vyplýva, že živnostník bude musieť odviesť dph.

  d3 !Ur3 je offline (nepripojený) d3 !Ur3

  d3 !Ur3
  DPH sa bude musieť odviesť tak či onak, otázne je, kto bude povinný ju zaplatiť. Ak by som to riešil kúpnou zmluvou, potom DPH odvedie živnostník ale zaplatí mu to tretia osoba. Mne ide o to, či pri darovaní /na ktoré sa podľa Zákona o DPH hľadí ako na prevod za protihodnotu/ na základe čoho sa určí protihodnota, resp. čo tvorí protihodnotu?

  Ďakujem!

  M I E R

  Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

  človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
  d3 !Ur3 Pozri príspevok
  DPH sa bude musieť odviesť tak či onak, otázne je, kto bude povinný ju zaplatiť. Ak by som to riešil kúpnou zmluvou, potom DPH odvedie živnostník ale zaplatí mu to tretia osoba. Mne ide o to, či pri darovaní /na ktoré sa podľa Zákona o DPH hľadí ako na prevod za protihodnotu/ na základe čoho sa určí protihodnota, resp. čo tvorí protihodnotu?

  Ďakujem!

  M I E R
  Na vyjasnenie položím proti otázku: Tá zmluva medzi živnostníkom a treťou osobou je evidovaná u živnostníka ako záväzok v účtovníctve, alebo to uzavreli iba ako občan s občanom? Aká je formulácia splatenia toho úveru?

  d3 !Ur3 je offline (nepripojený) d3 !Ur3

  d3 !Ur3
  Pochopiteľne je uzavretá so živnostníkom, nakoľko on má prv nadobudnúť auto do vlastníctva /rozumej vo vzťahu k úverovej spoločnosti/, a to zaplatením poslednej splátky. Pričom splátky mu bude financovať tretia osoba /nepodnikateľ/. Či to bude účtovať živnostník to neviem, vychádzajme z toho, že to nebude zachytené v účtovníctve živnostníka.

  M I E R

  d3 !Ur3 je offline (nepripojený) d3 !Ur3

  d3 !Ur3
  Tá tretia osoba financuje úver, je to jasne napísané v zadaní, niet teda ekonomického dôvodu /kauzy/, aby po ukončení zmluvy ešte za auto zaplatil. Preto je to prevod odplatný, vôbec to nie je komplikované, potrebujem vedieť či sa za protihodnotu berie zostatková cena vozidla či nie? Ak áno potom zo zostatkovej ceny sa vyrubí DPH a odvedie ju živnostník. Chcem sa len uistiť, lebo nie som daňový poradca.

  M I E R

  Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

  daňový poradca, audítor Jana Acsová
  Darovanie automobilu v príklade (z vypracovaných otázok):

  Príklad
  Tuzemský platiteľ DPH daruje jazdený úžitkový automobil kategórie N, ktorý mal zaradený v obchodnom majetku 2 mesiace. Vozidlo bolo prvýkrát uvedené do užívania po jeho zaradení do majetku. Obdarovaným je právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou. Obstarávacia cena automobilu predstavovala 612000 bez DPH. Automobil je dodaný 2.1.2006. Darca uzatvoril s obdarovaným darovaciu zmluvu podľa § 628 Občianskeho zákonníka dňa 20.12.2005 s tým, že vozidlo bude obdarovanému dodané po skončení kalendárneho roka. Do konca kalendárneho roka 2005 darca používal vozidlo na svoje podnikateľské účely a odpisoval ho v zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej aj Zákon o dani z príjmov).


  Podmienky darcu z pohľadu ZDPH:
  -daňová povinnosť vznikne z titulu darovania jazdeného úžitkového vozidla, ktoré je dodaním tovaru za protihodnotu podľa § 8 ods. 3 a to dňom dodania,

  -deň dodania podľa § 19 ods. 1 je deň, keď obdarovaný nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník t.j. 2.1.2006,

  -vyčísliť základ dane podľa § 22 ods. 5, ktorým sa zozumie zostatková cena majetku zistená podľa Zákona o dani z príjmov. Základom dane bude 459000 Sk, k tomu prislúchajúca daň 87210 Sk,

  -do pätnástich dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti t.j. do 17. 1. 2006 vyhotoviť doklad podľa § 71 ods. 9, ktorý musí obsahovať náležitosti primerane podľa § 71 ods. 2,

  -podľa § 76 ods. 1 uchovávať vystavený doklad, ktorý je považovaný za faktúru po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka,

  -miestom dodania tovaru je podľa § 13 ods. 1 písm. c) tuzemsko. Obdarovaný si vozidlo prevezme v obchodných priestoroch tuzemského platiteľa, ktorý mu vozidlo daroval,

  -darovanie ako dodávku tovaru zaznamenať v záznamovej povinnosti podľa § 70 za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikne daňová povinnosť a záznamy uchovávať do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 dokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú t.j. do konca roka 2016,

  -zahrnúť základ dane vo výške 459000 Sk do riadku 03 daňového priznania, súčtového riadku 01, prislúchajúcu daň vo výške 87210 Sk do riadku 02 a súčtového riadku 13 v závislosti od zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikne daňová povinnosť a zaznamená sa v evidencii t.j. za mesiac január 2006, alebo 1. štvrťrok 2006.

  Darovanie motorového vozidla sa u platiteľa dane považuje za dodávku tovaru za protihodnotu. Ak je predmetom darovania tovar, ktorý bol odpisovaným majetkom pre účely Zákona o dani z príjmu, základom dane je zostatková cena majetku, pričom základ dane nie je viazaný na konkrétny spôsob odpisovania. Platiteľ dane môže pri výpočte vychádzať z rovnomerného alebo zrýchleného odpisu. Pre účely príkladu nie je rozhodujúci spôsob odpisovania, nakoľko pri uplatnení rovnomerného aj zrýchleného odpisu bude v prvom roku jeho výška rovnaká a k predaju dôjde už v druhom roku. Spôsob odpisovania by vplýval na výšku vyčísleného základu dane v prípade darovania v ďalších rokoch. Stanovenie základu dane v závislosti od jeho zostatkovej ceny sa týka všetkých platiteľov (predajcov i nepredajcov), ktorí darujú hmotný majetok zaradený do obchodného majetku, ktorého vstupná cena je vyššia ako 30000 Sk a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok. V prípade, že by k darovaniu došlo v prvom roku, platiteľ by daň uplatnil k vstupnej cene majetku, nakoľko by nevznikol nárok na uplatnenie odpisu podľa Zákona o dani z príjmu. Za splnenia ostatných podmienok ročný odpis je možné uplatniť u majetku, ktorý sa účtuje a eviduje až do konca zdaňovacieho obdobia. Odpis nemožno uplatniť v roku, v ktorom dôjde k jeho vyradeniu predajom, likvidáciou, bezodplatným prevodom a pod. Bližšie viď § 22 Zákona o dani z príjmov.

  d3 !Ur3 je offline (nepripojený) d3 !Ur3

  d3 !Ur3
  Odpisovať sa bude 4 roky, po ktorých uplynutí sa urobí prevod na tretiu osobu bez odplaty. Daň sa teda určí zo zostatkovej ceny. Moja otázka: Kto ju odvedie?
  v mojom prípade /rozumej podľa zadania/ ?


  M I E R

  Danila je offline (nepripojený) Danila

  Vylúčený člen Danila
  d3 !Ur3 Pozri príspevok
  Odpisovať sa bude 4 roky, po ktorých uplynutí sa urobí prevod na tretiu osobu bez odplaty. Daň sa teda určí zo zostatkovej ceny. Moja otázka: Kto ju odvedie?
  v mojom prípade /rozumej podľa zadania/ ?


  M I E R
  Predávajúci.

  Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

  daňový poradca, audítor Jana Acsová
  Daňová povinnosť môže vzniknúť len platiteľovi dane. A zároveň osobe, ktorá dodá automobil ... automobil sa môže dodať odplatne alebo bezodplatne ... Daňová povinnosť vznikne:
  - predávajúcemu,
  - darcovi ...

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.