Zavrieť

Porady

námietka voči poplatkom ROEP

V našej obci prebehla ROEP. Predmetom ROEP boli aj parcely spoločného lesa. Za čias prvej republiky mali v tomto lese spoluvlastnícky podiel obyvatelia našej obce. Ja som svoj podiel v roku 2002 v reštitučnom konaní získal späť od štátu rozhodnutím pozemkového úradu. na základe tohto rozhodnutia bol založený list vlastníctva na uvednú nehnuteľnosť a moje vlastnícke práva a výmery boli riadne zapísané do tohto LV. Komisia ROEP mi domov zaslala návrh nového usporiadania vlastníckych práv k uvedenej nehnuteľnosti. Na tomto návrhu nie je žiadna zmena voči údajom na LV. Zároveň som dostal aj šek na zaplatenie správneho poplatku, ako účastník konania ROEP. táto suma je dosť vysoká, pretože mi vyrúbili aj poplatok za každých začatých 5000 m2 pozemkov. Nechápem, prečo ma zaradili do tohto konania, ako účastníka, keď moje vlastnícke práva k tejto nehnuteľnosti boli vysporiadané. Podľa môjho vedomia, sa ROEP má zaoberať vecami, ktoré sú nevysporiadané či už v parcelných číslach, výmerách, alebo podieloch. Podotýkam, že na parcelách spoločného lesa, sú aj vlastníci, ktorí ich nemajú zreštituované. Môžem podať námietku proti vyrúbeným poplatkom?
Usporiadat
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

Ja mám presne ten istý problém, práve včera som poslala list na Katastrálny úrad o vysvetlenie, lebo ja som od nich nič nepotrebovala ani nepožadovala. Som zvedavá, čo mi odpovedia. Nerobím si síce veľké nádeje, že niečo dosiahnem, ale skúsiť to musím. Tiež mi vyrúbili dosť vysoké poplatky a tak isto som mala všetky pozemky uvedené na listoch vlastníctva. Takže by ma tiež zaujímalo, či má niekto viac informácií o ROEP.
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
robovi robovi

robovi je offline (nepripojený) robovi

Ak Ti daju nejaku odpoved, potesi ma ked sem hodis info. Dakujem
0 0
halali halali

halali je offline (nepripojený) halali

ja nemám problém s poplatkami, ale asi takéto niečo:v rámci výpisu z roepky, ktorý mi prišiel vo februári sú zaznamenané všetky parcely u ktorých som vlastník a aj parcely v ktorých som spoluvlastník - parcely typu E a teraz sa udiala taká vec, že keď som bola na katastri tak už niektoré nie sú typ E, ale už ich má len jeden majiteľ, ktorý bol predtým takým istým spolupodielnikom ako ja a samozrejme je to už parcela typu C. No a najviac sa bavím, keď mi na katastri povedali, že si to môžem napadnúť jedine cez súd, takže zábava, neviem akým spôsobom ten vlastník k tomu vlastníctvu došiel, pretože na katastri mi odmietajú poskytnúť akékoľvek info mám taký pocit, že toho vlastníka tam veľmi dobre poznajú a kryjú ho. No normálne neviem, čo mám robiť, čoho sa vlastne chytiť
0 0
vieroslava vieroslava

vieroslava je offline (nepripojený) vieroslava

Pozri si cez www.katasterportal.sk predmetný list vlastníctva, daj si tam vytvoriť zostavu a preklikáš sa až do listu vlastníctva. Pod vlastníkom by mal byť uvedený aj titul nadobudnutia. Tak zistíš na základe čoho ten človek nadobudol celý pozemok. Pravdepodobne si nechal osvedčiť vlastníctvo. Nenapísal si, či tvoj list vlastníctva úplne zanikol, resp. či parcela registra "E" je na inom liste vlastníctva ako parcela reg. "C".
Ak však dáš na kataster písomný dotaz, musia ti odpovedať. Odvolaj sa na katastrálny zákon, pretože ako podielový spoluvlastník predmetného pozemku si oprávnenou osobou.
0 0
vieroslava vieroslava

vieroslava je offline (nepripojený) vieroslava

Pre robovi a bea:
Ak skutočne v rámci ROEPu neriešili Vaše vlastníctvo (myslím tým aj dielčí podiel), účtovali vám poplatky neoprávnene a je potrebné sa voči tomu odvolať.
0 0
halali halali

halali je offline (nepripojený) halali

vieroslava čo to presne je osvedčenie vlastníctva? Akým spôsobom sa to vykonáva?
0 0
robovi robovi

robovi je offline (nepripojený) robovi

halali Pozri príspevok
vieroslava čo to presne je osvedčenie vlastníctva? Akým spôsobom sa to vykonáva?
Je to asi takto. Dovlecies na notarstvo dvoch troch svedkov o tom, ze je predmetna nehnutelnost Tvojim vlastnictvom, napriklad les neznamych vlastnikov a das si osvedcit vlastnictvo. na zaklade neho moze byt vykonany zapis do katastra. Samozrejme svedkovia musia byt vierohodni. nie nejaki nadrbanci z ulice. Pripadne dolozis vlastnictvo nejakym dokumentom, ktory bol vytvoreny v minulosti a su na nom vierohodne overene podpisy. /zamenna zmluva, kupna/, ktore neboli zavedene do katastra.
0 0
olybaba olybaba

olybaba je offline (nepripojený) olybaba

pozdravujem,
- ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov) sa vykonáva v zmysle zák.č.180/95 Z.z. vo všetkých katastrálnych územiach Slovenska, harmonogram obcí na jednotlivé roky schvaľuje vláda SR,
- predmetom konania sú všetky parcely "E" katastra nehnuteľností (môžu byť parcely zapísané v listoch vlastníctva ako parcely E), premetom registra nie sú parcely "C" zapísané v listoch vlastnictva (sú to parcely majetkoprávne vysporiadané na celok a zamerané geometrickým plánom),
- vyhotovenie obnovenej evidencie pozemkov zabezpečuje správny orgán (pozemkový úrad, alebo správa katastra) cestou zhotoviteľa, ktorý na základe údajov z katastra nehnuteľností a ostatných listín vyhotoví register na skutkový stav vlastníctva na každú parcelu, identifikuje známych vlastníkov a nezistených vlastníkov, ktorých v konaní zastupuje SPF (slovenský pozemkový fond),
- po schváleni a zapísaní ROEP do katastra nehnuteľností už všetky parcely budú zapísané na liste vlastnictva,
- zo zákona každý účastník konania je povinný zaplatiť paušálny príspevok 100 Sk a po zápise registra zaplatiť príspevok od výmery a to 100 Sk za každých začatých 400 m2 v intraviláne a 100 Sk za každých začatých 5000 m2 v extraviláne, tieto poplatky nie sú správne, platia sa zo zákona a preto sú vymáhateľné (zo skúsenosti píšem, že po 2.urgencii správny orgán odstupuje nezaplatenú pohľadávku na vymáhanie cestou súdu),
- v rámci konania ROEP je možné požiadať o priznanie vlastníctva podľa § 11 zák.č. 180/95 Z.z. vydržaním (bezplatne) na základe predložených listín, ktoré neboli zapísané v katastri (staré kúpne zmluvy, darovacie zmluva a pod.), alebo na základe výpovede 2 svedkov,
- v prípade, že nedôjde k sporu o vlastníctvo, po posúdení komisiou ROEP k.ú. ... a s jej stanoviskom správny orgán vo veci rozhodne
- horeuvedené skutočnosti som uviedla z mojej náplne práce
0 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

olybaba, prosím Ťa, keď pracuješ v tejto oblasti, vieš mi povedať, ako sa stanem účastníkom konania? Som ním, aj keď mi oznámi Katastrálny úrad, že vykonáva ROEP na pozemkoch, ktoré mi patria a ja na základe toho pošlem nejaké pripomienky? Lebo to sa stalo mne a dostala som skoro šok, keď som teraz dostala výzvu na zaplatenie poplatkov.
0 0
robovi robovi

robovi je offline (nepripojený) robovi

V tejto suvislosti mam dalsiu otazku. Ak ROEP prebehla a bola zapisana do katastra. Nejaka nehnutelnost, bola zapisana na mojich predkov/starych rodicov/ ako na neznamych vlastnikov, kedze nebolo pocas ROEP zname miesto ich pobytu/sak uz boli po smrti/. Moj rodic, ich potomok, je uz tiez po smrti a prebehlo po nom dedicne konanie. Ja som jeho jediny opravneny dedic. Nemam surodencov. Ako si mam uplatnit vlastnicke prava na uvedenu nehnutelnost?
0 0
olybaba olybaba

olybaba je offline (nepripojený) olybaba

pozdravujem,
odpoveď pre - beu
- o ROEP-e hovorí
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. júla 1995
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/de...80&Rocnik=1995
- už z názvu zákona je zrejmé, že sa jedná o usporiadanie vlastníctva k pozemkom v danom katastrálnom území,
- konanie ROEP sa začína na podnet správneho orgánu a začína sa dňom vyvesenia oznámenia správneho orgánu o jeho začatí na vhodnom mieste v obci, toto oznámenie by malo byť vyvesené až do schválenia registra,
- účastníkmi konania sú vlastníci pozemkov, správcovia pozemkov, užívatelia pozemkov a každý, kto to o sebe tvrdí (počas konania svoje tvrdenie musí dokázať),
- po vyhotovení návrhu registra správny orgán ho uverejní na 30 dní na verejné nahliadnutie na obvyklom mieste v obci spolu s poučením o možnosti podať námietky,
- Komisia ROEP pre k.ú. ... súčasne doručí do vlastných rúk každému účastníkovi, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo je známe, výpis z návrhu registra týkajúci sa pozemkov, ktoré sú podľa zistených údajov v jeho vlastníctve alebo v správe, spolu s poučením o možnosti podať námietky,
- neznámych vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe (to sú tí "nezistení vlastníci", zastupuje SPF-Slovenský pozemkový fond; komisia doručí SPF výpis z návrhu registra),
- po námietkovom konaní správny orgán register schváli, rozhodnutie o schválení registra je konečné,
- schválený register je verejná listina, na ktorej základe katastrálny úrad zapíše údaje registra do katastra nehnuteľností (podľa týchto údajov bude vydávať listy vlastníctva, údaje z pozemkovej knihy budú už len informačné),
- po schválení registra správny orgán zasiela výzvy na zaplatenie "finančného príspevku", tzv. finančné zabezpečenie nákladov konania,

Zhrnutie :
- bea, nemohla si z ničoho nič dostať výzvu na zaplatenie príspevkov a zažiť šok, pretože keď si vlastníčka - čiže si zo zákona účastníčka konania, musela si obdržať výpis z návrhu registra - je to tabuľka, kde máš vykázané všetky parcely ktorých si vlastníčka, alebo spoluvlastníčka,
- musela si byť poučená, že máš možnosť podať písomnú námietku voči údajom uvedeným v návrhu registra a o riešení takejto námietky si mala byť písomne upovedomelá,
- až po týchto etapách ti mohla byť zaslaná výzva na zaplatenie príspevku a to paušálneho 100 Sk a potom príspevku od výmery,
- celé konanie ROEP môže trvať dlšiu dobu, aj viacej rokov, možno niektoré údaje ti ušli spod kontroly, alebo si mohla dediť a prvotné doklady ROEP obdžal ešte tvoj právny predchodca,
- v prípade, že sa cítiš byť poškodená a myslíš si, že je všetko ináč, máš možnosť do 3 rokov od zápisu registra do katastra nehnuteľností podať správnemu orgánu cestou Komisie ROEP k.ú. ... žiadosť o opravu údajov v ROEP, po tomto termíne sa svojej pravdy môžeš domáhať len cestou súdu,
- správny orgán môže byť Správa katastra v ....., alebo Obvodný pozemkový úrad v ...., na obecnom úrade by mali vedieť, že kto je ten správny orgán,

Tak toľko, dúfam že Ti to postačilo a pomohlo !!??
0 0
olybaba olybaba

olybaba je offline (nepripojený) olybaba

pozdravujem,
odpoveď pre - roba
- podľa všetkého si si vedomý, že vlastníkmi "nejakých" pozemkov sú Tvoji nebohí právni predchodcovia, ktorých v registri zhotoviteľ uviedol ako nezistených vlastníkov, ktorých v konaní zastupuje SPF,
- doporučujem aby si si dobre zvážil, či chceš sa stať vlastníkom týchto pozemkov - či ideš do toho, alebo nech ostane všetko ako je,
- v prvom rade treba zistiť, aká je ich výmera a či ich hodnota nie je menšia ako čo zaplatíš notárovi,
- treba vedieť, že notár bude skúmať 2 generácie do zadu (keď si uviedol že vlastníkmi boli tvoji starí rodičia) a podľa toho určí počet dedičov,
- takýmto pozemkom sa hovorí, že sú opustené (bez žijúceho vlastníka),
- takéto pozemky buď neboli predmetom dedičského konania, alebo boli z neho vynechané - zabudnuté, notár môže urobiť dodatkové dedičské konanie,
- žiadosť si treba uplatniť na príslušnom okresnom súde, ktorý Tvoju žiadosť postúpi na notársky úrad (a potom notár určuje poplatky),

K tomu toľko, dúfam že pomohlo ??
0 0
robovi robovi

robovi je offline (nepripojený) robovi

A akym sposobom sa odvijaju notarske poplatky? Od ceny nehnutelnosti?
0 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

Olybaba, ďakujem. Priznávam, že som ten zákon čitala, ale dúfala som, že nie je to tak ako som rozumela. Nejako sa mi nechcelo veriť, že aj keď ja nič od štátu nepotrebujem, lebo som vlastník, pozemky mám zaevidované na listoch vlastníctva, nemám žiadne pochybnosti, tak len preto, že štát si robí poriadky v evidencii, som povinná platiť príspevky. Preto tie pochybnosti. Ale jedna pozitívna informácia pre mňa - viem čítať zákony a rozumiem im vcelku dobre
0 0
halali halali

halali je offline (nepripojený) halali

Chcem sa ešte opýtať na začiatku som spomínala, že som bola spolupodielnikom v určitej parcele "E". Tých spolupodielnikov tam bolo minimálne 20. Mohlo sa stať, že na osvedčenie vlastníctva susedovi(bol taký istý spolupodielnik ako ja) stačili dvaja traja svedkovia? Keby som teraz informovala ďalších spolupodielnikov, že to už má len jedného vlastníka, dalo by sa to napadnúť na katastri, alebo musíme to dať na súd?
0 0
robovi robovi

robovi je offline (nepripojený) robovi

olybaba Pozri príspevok
pozdravujem,
odpoveď pre - roba
- podľa všetkého si si vedomý, že vlastníkmi "nejakých" pozemkov sú Tvoji nebohí právni predchodcovia, ktorých v registri zhotoviteľ uviedol ako nezistených vlastníkov, ktorých v konaní zastupuje SPF,
- doporučujem aby si si dobre zvážil, či chceš sa stať vlastníkom týchto pozemkov - či ideš do toho, alebo nech ostane všetko ako je,
- v prvom rade treba zistiť, aká je ich výmera a či ich hodnota nie je menšia ako čo zaplatíš notárovi,
- treba vedieť, že notár bude skúmať 2 generácie do zadu (keď si uviedol že vlastníkmi boli tvoji starí rodičia) a podľa toho určí počet dedičov,
- takýmto pozemkom sa hovorí, že sú opustené (bez žijúceho vlastníka),
- takéto pozemky buď neboli predmetom dedičského konania, alebo boli z neho vynechané - zabudnuté, notár môže urobiť dodatkové dedičské konanie,
- žiadosť si treba uplatniť na príslušnom okresnom súde, ktorý Tvoju žiadosť postúpi na notársky úrad (a potom notár určuje poplatky),

K tomu toľko, dúfam že pomohlo ??
dakujem
0 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

robovi Pozri príspevok
Ak Ti daju nejaku odpoved, potesi ma ked sem hodis info. Dakujem
Takže dnes som dostala odpoveď zo Správy katastra. Zrekapitulovali tam celý postup - teda, čo všetko pri ROEP urobili a poslali na posúdenie správnosti výpočtu príspevku na príslušný Katastrálny úrad. Asi sa nevyhnem poplatkom, s tým som sa už zmierila, i keď sa mi to zdá nespravodlivé, aby som platila za neporiadok v zápisoch, ktorý sa za mnohé roky v evidencii nakopil.
0 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

Znovu sa ozývam k tomuto problému. Odpoveď som dostala aj z Katastrálneho úradu a vo veľmi dlhom rozbore mi odporúčali, aby som podala námietku, lebo podľa nich bolo vo výpočte poplatkov viac chýb v môj neprospech. Tak uvidím...
0 0
vieroslava vieroslava

vieroslava je offline (nepripojený) vieroslava

Držíme ti palce, aby si uspela.
0 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

Ďakujem, dám vedieť -
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať