Zavrieť

Porady

Usporiadat
mandula mandula

mandula je offline (nepripojený) mandula

enter Pozri príspevok
mne sa práve jedná o fakturovaní prepravnej služby do štátov EU, § 19 ods.l sa týka dodania tovaru, odsek (2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Zákon nešpecifikuje pri poskytnutí služby - prepravy vr. špedičných služieb že je to termín vyloženia nákladu.

Podľa mňa treba rozlišovať termín dodania tovaru, to je termín vyloženia nákladu, ale termínom dodania prepravných služieb vrátane špedičných je termín vystavenia faktúry tj. špedičná firma vystavuje fa. objednávateľovi z EU.
Čo sa týka špedičných firiem, nemáš pravdu.

Daňová povinnosť pre špedičku vzniká dňom dodania služby - čo je podľa § 19 ods. 6 deň vyhotovenia faktúry špedičkou.
Deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby.


Pre pochopenie, citujem z Poradcu - Dane, účtovníctvo, odvody, 1/2010:

Pri cezhraničných službách vzniká obstarávateľovi služby daňová povinnosť dňom dodania samotnej služby, ktorá je predmetom obstarania. V praxi bude toto upravené ustanovenie spôsobovať problém zasielateľským firmám, pretože pri refakturácii dopravy zákazníkom nebudú vedieť deň dodania, pokiaľ dopravca bude ihneď s vyhotovením faktúry po ukončení dopravy meškať.

Príklad 1
Zasielateľ – platiteľ DPH v SR mal pre zákazníka zo SR zabezpečiť vykonanie dopravy tovaru v rámci
územia SR. Dopravu vykonala dopravná spoločnosť zo SR, dňa 29. 1. 2010 a faktúru vyhotovila dňa 8. 2. 2010.
U dopravcu je deň dodania služby a vzniku daňovej povinnosti deň 29. 1. 2010, faktúru pre zasielateľa
vyhotoví s DPH 19 %. Zasielateľ vyhotoví faktúru pre zákazníka dňa 10. 2. 2010. U zasielateľa je dňom
dodania služby deň vyhotovenia faktúry, ktorou žiada úhradu od zákazníka. Dňa 10. 2. 2010 vzniká zasielateľovi aj daňová povinnosť.


Príklad 2
Zasielateľ – platiteľ DPH v SR (má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac) má pre zákazníka – tiež platiteľa DPH v SR zabezpečiť vykonanie dopravy tovaru z ČR do SR. Dopravu vykonala dopravná spoločnosť z ČR, doprava je ukončená dňa 30. 1. 2010.
Deň dodania služby dopravcom aj zasielateľom je rovnaký, zasielateľovi vznikne daňová povinnosť z prijatej služby od dopravcu v deň ukončenia prepravného výkonu a zároveň v ten istý deň mu vznikne aj daňová povinnosť z titulu dodania zasielateľskej služby zákazníkovi (§ 19 ods.6).
Ak zasielateľ dostane faktúru 27. 2. 2010 s tým, že ako deň dodania bude uvedený dátum 30. 1. 2010,
deň vyhotovenia faktúry bude 20. 2. 2010, potom, bude povinný podať dodatočné daňové priznanie za daňovacie obdobie január 2010, v ktorom vykoná samozdanenie prijatej služby dopravy od českého dopravcu, DPH zo samozdanenej služby si odpočíta. Zároveň prizná daň z dodania zasielateľskej služby slovenskému zákazníkovi. Z takéhoto dodatočného daňového priznania vyplýva vznik rozdielu DPH v prospech štátneho rozpočtu, na základe čoho uloží správca dane zasielateľovi pokutu podľa § 35 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní. Výška pokuty sa vypočíta: [(3 x základná úroková sadzba ECB x rozdiel dane) : 2]
Táto sankcia nezohľadňuje skutočnosť, že k oneskorenému priznaniu dane podaním dodatočného daňového priznania došlo bez zavinenia samotného zasielateľa.

0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Manudulka, ďakujem že si tu priložila tento výklad, lebo ja som to asi pochopila zle.
Túto zmenu v zákone som pochopila tak, že dátum dodania treba upraviť mne ako zasielateľovi vtedy podľa vykládky, ak vystavujem faktúru inému zadávateľovi, ako s SK IČ DPH, teda jednoducho povedané, ak vystavujem faktúru osl. od DPH podľa § 16, bez ohľadu na to, či takúto prepravu vykonával náš, alebo cudzí dopravca....

A teraz mám v tom poriadny hokej!
0 0
mandula mandula

mandula je offline (nepripojený) mandula

danushka Pozri príspevok
Manudulka, ďakujem že si tu priložila tento výklad, lebo ja som to asi pochopila zle.
Túto zmenu v zákone som pochopila tak, že dátum dodania treba upraviť mne ako zasielateľovi vtedy podľa vykládky, ak vystavujem faktúru inému zadávateľovi, ako s SK IČ DPH, teda jednoducho povedané, ak vystavujem faktúru osl. od DPH podľa § 16, bez ohľadu na to, či takúto prepravu vykonával náš, alebo cudzí dopravca....

A teraz mám v tom poriadny hokej!

Tak ........ a teraz citát z Metodického pokynu DRSR k určeniu miesta dodania služieb a k registrácii zdaniteľných osôb podľa § 7a zákona č. 222/2004:

Obstaranie služby

Novelou zákona o DPH sa od 1.1.2010 upravuje deň dodania pri obstaraní služby.

V § 19 ods. 6 zákona o DPH prvá veta znie:
Pri obstaraní služby podľa § 9 ods. 4 vrátane obstarania opakovane alebo čiastkovo dodávaných služieb sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene, považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby.

Podľa § 9 ods. 4 zákona o DPH ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. Obstaraná služba sa považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.
Toto pravidlo sa nepoužije v prípade obstarania služby (jednorazovej, opakovanej, čiastkovej) s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby so sídlom , miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v inom členskom štáte, ako je členský štát obstarávateľa služby. V takomto prípade sa vznik daňovej povinnosti určí podľa § 19 ods. 2 a 3 zákona o DPH.

Príklad
Prepravca Dopravca - platiteľ dane na základe objednávky slovenského zasielateľa – platiteľa dane vykonal dňa 12.1.2010 prepravu tovaru z Litvy do Českej republiky. Miestom dodania prepravnej služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je miesto, kde má príjemca služby sídlo, t.j. tuzemsko a osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH prepravca dopravca. Prepravca Dopravca vyhotovil faktúru dňa 20.1.2010 a k cene prepravnej služby uplatnil 19% DPH. Zasielateľ prepravnú službu obstaral pre platiteľa dane K. Ide o obstaranie služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH platiteľ dane, ktorý dodáva službu. Zasielateľ fakturuje platiteľovi dane K obstaranie prepravnej služby faktúrou vyhotovenou 15.3.2010. K cene prepravnej služby uplatní 19% DPH. Dňom dodania služby zasielateľom a rovnako dňom vzniku daňovej povinnosti je deň vyhotovenia faktúry, t.j. 15.3.2010.


Príklad
PrepravcaDopravca - platiteľ dane na základe objednávky slovenského zasielateľa – platiteľa dane vykonal dňa 7.1.2010 prepravu tovaru z Holandska do Bulharska. Miestom dodania prepravnej služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je miesto, kde má príjemca služby sídlo, t.j. tuzemsko a osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH prepravca dopravca. Prepravca Dopravca vyhotovil faktúru dňa 15.1.2010 a k cene prepravnej služby uplatnil 19% DPH. Zasielateľ prepravnú službu obstaral pre bulharského podnikateľa so sídlom a identifikačným číslom pre DPH prideleným v Bulharsku. Ide o obstaranie služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, t.j. bulharský podnikateľ. Dňom dodania služby a rovnako dňom vzniku daňovej povinnosti je deň vykonania prepravy, t.j. 7.1.2010. Zasielateľ obstaranie prepravnej služby fakturuje bez DPH a jej dodanie vykáže v súhrnnom výkaze.


Takže Danuška, mne z toho vychádza, že špedička pôjde podľa vety za bodkočiarkou v § 19 ods. 6 vtedy, keď:

- obstarala službu od dopravcu, ktorú dopravca uvádzal do súhrnného výkazu a špedička túto službu "samozdaňovala"

alebo

- dodala službu pre zákazníka, pri ktorej prenáša daňovú povinnosť na zákazníka a túto službu uvádza v súhrnnom výkaze.

P.s.
dovolila som si v príkladoch "prepravcu" opraviť na "dopravcu". DRSR zrejme nemá jasno v pojmoch "dopravca" a "prepravca"

(dopravca - dopravcom sa rozumie podnikateľ, ktorý sa zmluvou o preprave veci zaväzuje odosielateľovi, že za odplatu prepraví vec z určitého miesta ( miesto odoslania) do určitého iného miesta ( miesto určenia) Dopravca prepravu uskutočňuje.

prepravca – je súhrnný názov pre odosielateľa a príjemcu (vývozcu, exportéra; dovozcu, importéra). Ďalej odosielateľ je definovaný ako právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára s dopravcom zmluvu o preprave, príjemca je právnická alebo fyzická osoba, ktorej je podľa prepravnej zmluvy určená zásielka).1 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Mandulka, ešte sa vrátim späť k Tvojmu príspevku, pretože teraz Ti neviem prideliť bod a zaslúžiš si ich najmenej 100 !

Absolútne s Tebou súhlasím vo vymedzení pojmov DOPRAVCA a PREPRAVCA.
A taktiež si myslíim, že práve aj nesprávne pochopenie týchto výrazov môže viesť k nesprávnemu pochopeniu novely zákona, kde sa zasielateľ ocitá vlastne v rovine prepravcu a dopravcu súčasne.
Že máš z tohto študovania noviniek hlavu ako kôň ma neprekvapuje, lebo tak akosi konsky sa cítim aj ja ...
0 0
Jajina Jajina

Jajina je offline (nepripojený) Jajina

...už mám v hlave hokej a v bruchu kilá-á čokolády. Sú to nervy za plného chodu zachytiť a pochopiť všetky zmeny (nie len v zákone DPH).

Nie je mi celkom jasný tento príklad :
[SIZE=1]Príklad 2
Zasielateľ – platiteľ DPH v SR (má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac) má pre zákazníka – tiež platiteľa DPH v SR zabezpečiť vykonanie dopravy tovaru z ČR do SR. Dopravu vykonala dopravná spoločnosť z ČR, doprava je ukončená dňa 30. 1. 2010.
Deň dodania služby dopravcom aj zasielateľom je rovnaký, zasielateľovi vznikne daňová povinnosť z prijatej služby od dopravcu v deň ukončenia prepravného výkonu a zároveň v ten istý deň mu vznikne aj daňová povinnosť z titulu dodania zasielateľskej služby zákazníkovi (§ 19 ods.6).
Ak zasielateľ dostane faktúru 27. 2. 2010 s tým, že ako deň dodania bude uvedený dátum 30. 1. 2010,
deň vyhotovenia faktúry bude 20. 2. 2010, potom, bude povinný podať dodatočné daňové priznanie za daňovacie obdobie január 2010, v ktorom vykoná samozdanenie prijatej služby dopravy od českého dopravcu, DPH zo samozdanenej služby si odpočíta. po túto vetu je mi to jasné (ale tu by rozdiel DPH v prospech štátu nevznikol : samozdaniť - odpočítať)

Zároveň prizná daň z dodania zasielateľskej služby slovenskému zákazníkovi. Z takéhoto dodatočného daňového priznania vyplýva vznik rozdielu DPH v prospech štátneho rozpočtu, na základe čoho uloží správca dane zasielateľovi pokutu podľa § 35 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní. Výška pokuty sa vypočíta: [(3 x základná úroková sadzba ECB x rozdiel dane) : 2]

Táto sankcia nezohľadňuje skutočnosť, že k oneskorenému priznaniu dane podaním dodatočného daňového priznania došlo bez zavinenia samotného zasielateľa
.

To znamená, že keď slovenský zasielateľ bude prepravu ďalej fakturovať slovenskému objednávateľovi tak použije dátum dodania rovnaký ako český dopravca ???

t.j.dátum vykládky na CMR a nie dátum prefakturovania ? Veď takých neúmyselných dodanení by bolo veľa.

Možno mi to už nepáli a potrebujem viac príkladov.
Naposledy upravil Jajina : 26.01.10 at 20:44
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Jajina Pozri príspevok
...už mám v hlave hokej a v bruchu kilá-á čokolády. Sú to nervy za plného chodu zachytiť a pochopiť všetky zmeny (nie len v zákone DPH).

Nie je mi celkom jasný tento príklad :
Príklad 2
[SIZE=1]Zasielateľ – platiteľ DPH v SR (má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac) má pre zákazníka – tiež platiteľa DPH v SR zabezpečiť vykonanie dopravy tovaru z ČR do SR. Dopravu vykonala dopravná spoločnosť z ČR, doprava je ukončená dňa 30. 1. 2010.
Deň dodania služby dopravcom aj zasielateľom je rovnaký, zasielateľovi vznikne daňová povinnosť z prijatej služby od dopravcu v deň ukončenia prepravného výkonu a zároveň v ten istý deň mu vznikne aj daňová povinnosť z titulu dodania zasielateľskej služby zákazníkovi (§ 19 ods.6).
Ak zasielateľ dostane faktúru 27. 2. 2010 s tým, že ako deň dodania bude uvedený dátum 30. 1. 2010,
deň vyhotovenia faktúry bude 20. 2. 2010, potom, bude povinný podať dodatočné daňové priznanie za daňovacie obdobie január 2010, v ktorom vykoná samozdanenie prijatej služby dopravy od českého dopravcu, DPH zo samozdanenej služby si odpočíta. po túto vetu je mi to jasné (ale tu by rozdiel DPH v prospech štátu nevznikol : samozdaniť - odpočítať)


Zároveň prizná daň z dodania zasielateľskej služby slovenskému zákazníkovi. Z takéhoto dodatočného daňového priznania vyplýva vznik rozdielu DPH v prospech štátneho rozpočtu, na základe čoho uloží správca dane zasielateľovi pokutu podľa § 35 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní. Výška pokuty sa vypočíta: [(3 x základná úroková sadzba ECB x rozdiel dane) : 2]

Táto sankcia nezohľadňuje skutočnosť, že k oneskorenému priznaniu dane podaním dodatočného daňového priznania došlo bez zavinenia samotného zasielateľa.

To znamená, že keď slovenský zasielateľ bude prepravu ďalej fakturovať slovenskému objednávateľovi tak použije dátum dodania rovnaký ako český dopravca ???

t.j.dátum vykládky na CMR a nie dátum prefakturovania ? Veď takých neúmyselných dodanení by bolo veľa.


Možno mi to už nepáli a potrebujem viac príkladov.
Tak ja dievčatá chápem polopate tieto vety :

Podľa § 9 ods. 4 zákona o DPH ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. Obstaraná služba sa považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.
Toto pravidlo sa nepoužije v prípade obstarania služby (jednorazovej, opakovanej, čiastkovej) s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby so sídlom , miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v inom členskom štáte, ako je členský štát obstarávateľa služby. V takomto prípade sa vznik daňovej povinnosti určí podľa § 19 ods. 2 a 3 zákona o DPH.

...tak, že upraviť dátum dodania podľa dátumu vykládky na CMR mám povinnosť vtedy, keď prenášam daňovú povinnosť na iného,ako SK platiteľa, pričom moja odoslaná fa je oslobodená od dane podľa § 16.

Vo všetkých ostatných prípadoch je pre mňa dňom dodania deň zhodný s tým, kedy mi prišla fa od dopravcu bez ohľadu, či túto dopravu vykonal dopravca z EÚ, z tretej krajiny alebo slovák.

Teraz tak tvrdím ako zasielateľ - špedička, NIE ako dopravca.


Hoci ja ako zasielateľ som pre svojho zákazníka - prepravcu - dopravcom a pre mojho dopravcu som zas ja prepravcom - zadávateľom prepravy.
No ...
0 0
enter enter

enter je offline (nepripojený) enter

Daňová povinnosť pre špedičku vzniká dňom dodania služby - čo je podľa § 19 ods. 6 deň vyhotovenia faktúry špedičkou.
Deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby.


modrým písané je pravda ak službu poskytuješ Podľa § 9 ods. 4 zákona o DPH ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. tj. podľa Obchodného zákona § 601

Zasielateľskou zmluvou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu vo vlastnom mene na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta, a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu.

Naša špedička ale v postavení príkazcu obstararáva prepravy vo svojom mene na vlastný účet u dopravcu. Po vykonaní prepravy fakturuje poskytnuté služby vr. ceny za prepravu služby do EU, preto som toho názoru, že dňom dodania služby je deň vystavenia faktúry.


Bola som presvedčená, že na Slovensku aj ostatné špedičky týmto spôsobom pracujú a fakturujú.
Naposledy upravil enter : 28.01.10 at 09:31
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

enter Pozri príspevok
Daňová povinnosť pre špedičku vzniká dňom dodania služby - čo je podľa § 19 ods. 6 deň vyhotovenia faktúry špedičkou.
Deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby.


modrým písané je pravda ak službu poskytuješ Podľa § 9 ods. 4 zákona o DPH ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. tj. podľa Obchodného zákona § 601

Zasielateľskou zmluvou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu vo vlastnom mene na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta, a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu.

Naša špedička ale v postavení príkazcu obstararáva prepravy vo svojom mene na vlastný účet u dopravcu. Po vykonaní prepravy fakturuje poskytnuté služby vr. ceny za prepravu služby do EU, preto som toho názoru, že dňom dodania služby je deň vystavenia faktúry.


Bola som presvedčená, že na Slovensku aj ostatné špedičky týmto spôsobom pracujú a fakturujú.
Enter, ale veď všetci tak činili do 31.12.2009.

Od 1.1.2010 bol novelizovaný zákon o DPH a preto tu diskutujeme.
Po novom nemáš pravdu.
0 0
enter enter

enter je offline (nepripojený) enter

danushka Pozri príspevok
Enter, ale veď všetci tak činili do 31.12.2009.

Od 1.1.2010 bol novelizovaný zákon o DPH a preto tu diskutujeme.
Po novom nemáš pravdu.

Ja sa snažím vychádzať z ustanovení zákona a nájsť iné vysvetlenie ako trebárs prezentuje aj DRSR (môžu sa mýliť nie?),lebo tak je to strašný nezmysel a nechápem podstatu veci.
Vyskytujú sa aj prípady, ja dostávam objednávku od špedicie z EU, prepravu zadám ďalšej špedícii, ktorá objená u dopravcu prepravu. Kým sa ku mne dostane faktúra s dokladom potvrdzujúcim dátum vyloženia tovaru akože dátum dodania uplynie viac ako 15 dní a mám ďalší prúser do 15 dní od dodania musím vystaviť faktúru, a ked sú to pravidlá rovnaké v celej EU koľko dní uplynie pre špedíciu v EU kým on vystaví faktúru pre objenávateľa prepravných služieb s dátumom dodania - vyloženia nákladu.

Preto výklad termínu dodania pre prepravné služby je ???????.
Memôžem za to ale ja to v zákone o DPH nikde neviem nájsť odsek z ktorého by bolo jednoznačné že termínom dodania prepravných služieb DO EU je termín vyloženia nákladu.
Asi som slepá.

V príklade V usmernení DRSR k miestu plnenia citované od manduly tež neviem nájsť na DRSR ale citujem z príkladu
V takomto prípade sa vznik daňovej povinnosti určí podľa § 19 ods. 2 a 3 zákona o DPH.


[B]§ 19
Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
[/B]

(2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.

(3) Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje s výnimkou podľa písmen a) až d). Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách. Ak
a) je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu inú ako v písmene b) za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom každého 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru alebo služby neskončí,
b) sa služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby, uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas obdobia dlhšieho ako 12 kalendárnych mesiacov a platba je dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa služba za dodanú posledným dňom každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby neskončí, c) platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, považujú sa tieto tovary za dodané dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary,
d) sa opakovane poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi elektronické služby osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie podľa osobitného predpisu, 6a) za deň dodania služby sa považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; táto výnimka sa nevzťahuje na opakovane poskytované elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi poskytované elektronické služby, ak daň z týchto služieb je povinný platiť príjemca služby.Osek 2 hovorí, že dňom dodania je deň fakturovania. Fakturujem spolu moje špedičné a prepravné služby,

odsek 3 platí pre opakované a čiastkové plnenia.

Prosím pozrite sa no lepšie.
Naposledy upravil enter : 28.01.10 at 19:18
0 0
Soňula Soňula

Soňula je offline (nepripojený) Soňula

Ahojte, čítam túto tému od jej vzniku stále dookola, stále neviem odpoveď na dve moje otázky:

1.Sme dopravcovia. Na základe objednávky od českého zákazníka, ktorý má pridelené iČ DPH v Česku, vykonáme prepravu našim vozidlom z Prahy do Bratislavy. Fakturujem českému zákazníkovi bez DPH. Uvediem sumu za túto prepravu v súhrnom výkaze?

2. Aký dátum uvediem pri vystavení faktúry: Daňová povinnost: deň vykladky tovaru podľa CMR, alebo dátum vystavenia faktúry?

Ak budem toto vedieť, tak už budem "totálne" v obraze.
Ďakujem za odpovede.
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Soňula Pozri príspevok
.........
Ak budem toto vedieť, tak už budem "totálne" v obraze.
.....
Tak to ti môžem len tíško závidieť ...
0 0
mandula mandula

mandula je offline (nepripojený) mandula

Soňula Pozri príspevok
Ahojte, čítam túto tému od jej vzniku stále dookola, stále neviem odpoveď na dve moje otázky:

1.Sme dopravcovia. Na základe objednávky od českého zákazníka, ktorý má pridelené iČ DPH v Česku, vykonáme prepravu našim vozidlom z Prahy do Bratislavy. Fakturujem českému zákazníkovi bez DPH. Uvediem sumu za túto prepravu v súhrnom výkaze?

2. Aký dátum uvediem pri vystavení faktúry: Daňová povinnost: deň vykladky tovaru podľa CMR, alebo dátum vystavenia faktúry?

Ak budem toto vedieť, tak už budem "totálne" v obraze.
Ďakujem za odpovede.


Ak faktúruješ ako dopravca:

1. preprava tovaru z Prahy do Bratislavy pre zákazníka IČ DPH CZ - faktúrovať bez dph, miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 CZ, prenos daňovej povinnosti na príjemcu služby, uvádza sa v súhrnnom výkaze

2. dátum dodania služby podľa § 19 ods. 2 - dátum vyloženia tovaru.
1 0
enter enter

enter je offline (nepripojený) enter

na perednáške DU v Nitre prednášateľka sa vyjadrila v tom zmysle,že termín dodania je termín v zmysle zákona tj. "daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby" čo napríklad môže byť nie musí byť termín vyloženia nákladu.
Takže moja služba špedičná voči môjmu odberateľovi do EU je dodaná dňom odoslania dokladu o vyložení tovaru, čo je prakticky termín vyhotovania faktúry.

Čo zákon nezakazuje je povolené.
0 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

danushka , do tvojich príkladov som doplnila niektoré služby , mohla by si to odsúhlasiť, poprípade doplniť
dík

Príklady služieb od slovenského platiteľa:

a) preprava na území SR pre slovenského príjemcu –fakturujeme s 19% DPH, lebo príjemca služby je usadený na území SR, miesto dodania služby je SR

b) preprava medzi krajinami EÚ pre slovenského príjemcu – fakturujeme s 19% DPH, príjemca služby je usadený na území SR, miesto dodania služby je SR
/ tuzemský platiteľ vykoná prepravu z Bratislavy do Prahy pre iného tuzemského platiteľa, miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby, je to tuzemsko a platiť daň je povinný poskytovateľ služby podľa § 69 ods. 1 DPH , faktúra s DPH –hodnotu poskytnutej služby nie je tuzemský platiteľ povinný uviesť v súhrnnom výkaze, uvedie ju v daňovom priznaní /

c) preprava v rámci 3. krajín pre slovenského príjemcu – fakturujeme s 19% DPH, príjemca služby je usadený na území SR, miesto dodania služby je SR (napr. preprava Moskva – Kyjev)

d) preprava na území SR pre príjemcu z EÚ – ak príjemca má IČ DPH v inej krajine ako SR, miesto dodania služby je krajina príjemcu služby, služba je oslobodená od slovenskej dane.
/ tuzemský platiteľ prepraví tovar z Prešova do Trnavy pre nemeckú spoločnosť, ktorá má v Nemecku IČ DPH, miest dodania služby je tam, kde je sídlo príjemcu služby- Nemecko, tuzemský platiteľ fakturuje bez dane, hodnotu služby a OČ DPH odberateľa uvedie v súhrnnom výkaze /


e) preprava medzi krajinami EÚ pre príjemcu z EÚ – ak príjemca má IČ DPH v inej krajine ako SR, miesto dodania služby je krajina príjemcu služby, služba je oslobodená od slovenskej dane
/ tuzemský prepravca vykoná prepravu z Bratislavy do Prahy –pre českú spoločnosť, ktorá má v Česku IČ DPH , miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby, je to Česko / § 15 ods.1/ a platiť daň je povinný príjemca služby. Poskytovateľ fakturuje bez DPH a IČ DPH a hodnotu služby uvedie v súhrnnom výkaze /

f) preprava v rámci 3. krajín pre príjemcu z EÚ – ak príjemca má IČ DPH v inej krajine ako SR, miesto dodania služby je krajina príjemcu služby, služba je oslobodená od slovenskej dane

g) preprava na území SR pre príjemcu - podnikateľa z tretieho štátu - miesto dodania služby je 3. krajina – služba je oslobodená od slovenskej dane
/ preprava Košice – Bratislava pre ukrajinskú spoločnosť - miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby- je to Ukrajina, poskytovateľ fakturuje bez dane , doložiť dôkaz, že príjemca je zdaniteľnou osobou , služba sa v súhrnnom výkaze neuvedie /

h) preprava medzi krajinami EÚ pre príjemcu - podnikateľa z tretieho štátu - miesto dodania služby je štát podnikateľa – služba je oslobodená od slovenskej dane / tuzemský platiteľ vykoná prepravu z Bratislavy do Prahy pre ukrajinskú spoločnosť , miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby- je to Ukrajina / §15 ods.1 /, poskytovateľ fakturuje prepravu bez DPH, platiteľ musí preukázať, že príjemca služby je zdaniteľnou osobou , hodnotu poskytnutej služby tuzemský platiteľ v súhrnnom výkaze neuvádza/

i/preprava tovaru v inom členskom štáte pre zdaniteľnú osobu z tretieho štátu
/ tuzemský platiteľ vykoná prepravu z Brna do Prahy pre ukrajinskú spoločnosť , miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby- je to Ukrajina, poskytovateľ fakturuje prepravu bez DPH, platiteľ musí preukázať, že príjemca služby je zdaniteľnou osobou ,hodnotu poskytnutej služby nie je tuzemský platiteľ povinný uviesť v súhrnnom výkaze ani v daňovom priznaní / /

j) preprava v rámci 3. krajín pre príjemcu – podnikateľa z tretieho štátu - miesto dodania služby je štát podnikateľa – služba je oslobodená od slovenskej dane

k/ preprava tovaru v inom členskom štáte pre tuzemskú zdaniteľnú osobu – tuzemský platiteľ vykoná prepravu z Brna do Prahy pre iného tuzemského platiteľa, miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby, je to tuzemsko a platiť daň je poviný poskytovateľ služby podľa § 69 ods.1 DPh – faktúra s DPH , hodnotu služby uvedie v daňovom priznaní , v súhrnnom výkaze službu neuvádza

l/ preprava tovaru v inom členskom štáte pre zdaniteľnú osobu z iného členského štátu / tuzemský platiteľ vykoná prepravu z Brna do Prahy –pre českú spoločnosť, ktorá má v Česku IČ DPH , miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby, je to Česko a platiť daň je povinný príjemca služby. Poskytovateľ fakturuje bez DPH a IČ DPH a hodnotu služby uvedie v súhrnnom výkaze /

m/ preprava tovaru z tuzemska do tretieho štátu pre tuzemskú zdaniteľnú osobu / tuzemský platiteľ vykona prepravu z Bratislavy do Kyjeva pre iného tuzemského platiteľa, miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby, je to tuzemsko / §15 ods.1 / a platiť daň by mal poskytovateľ podľa § 69 ods.1 DPH, - daň sa však neplatí, pretože služby je oslobodená od dane podľa § 47 ods.6 DPH – prepravné služby priamo spojené s vývozom tovaru /

n/ preprava z tuzemska do tretieho štátu pre zdaniteľnú osobu z iného členského štátu / tuzemský platiteľ vykoná prepravu z Bratislavy do Kyjeva pre českú spoločnosť, ktorá má v čeksu IČ DPH, miesto dodania sa určí podľa sídla príjemsu služby, je to Česko / §15 ods.1 /, platiť daň by mal príjemca služby, Daň sa však neplatí, pretože služba je v česku oslobodená od dane, poskytovateľ fakturuje tovar bez dane a službu neuvedie v súhrnnom výkaze, pretože služba je v česku oslobodená od dane/

o/ preprava tovaru z tuzemska do tretieho štátu pre zdaniteľnú osobu z tretieho štátu / tuzemský platiteľ vykoná prepravu tovaru z Bratislavy do Kyjeva pre ukrajinskú spoločnosť , miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby, je to Ukrajina / §15 ods.1/ - poskytovateľ služby fakturuje bez dane, platiteľ dane musí preukázať, že príjemca služby je zdaniteľnou osobou, hodnotu služby neuvedie v súhrnnom výkaze a i v daňovom priznaní /


p/ preprava tovaru medzi členskými štátmi inej ako zdaniteľnej osobe – tuzemský prepravca prepravuje tovar pre nemeckú nadáciu / nie je zdaniteľnou osobou / z Poľska do Nemecka, miesto dodania prepravy je v Poľsku/§16 ods.5/ tam, kde sa preprava tovaru začína, tuzemský prepravca má v Poľsku registračnú povinnosť

r/ preprava osôb -
na území SR oslobodená, uvádza sa len v daňovom priznaní , do súhrnného výkazu to nevstupuje
0 0
mandula mandula

mandula je offline (nepripojený) mandula

jeso, máš to na 1*,
doplnila by som snáď len v písmene m) - preprava tovaru z tuzemska do tretieho štátu pre tuzemskú zdaniteľnú osobu - že služba sa uvádza v daňovom priznaní dph, na riadku 13 a 15.
0 0
lokok lokok

lokok je offline (nepripojený) lokok

no tak takúto pomôcku som potrebovala. Mala som z toho poriadny "hokej". Baby, ste super. D A K U J E M
0 0
Jajina Jajina

Jajina je offline (nepripojený) Jajina

Možno niekomu pomôže moja tabulka
Naposledy upravil Jajina : 07.02.10 at 13:57
1 0
lokok lokok

lokok je offline (nepripojený) lokok

Jajina Pozri príspevok
Možno niekomu pomôže moja tabulka
tabulka je super, určite ulahči téme.

avšak čítala som na www.drsr.sk "informácia k miestu dodanie služby od 1.1.2010", ktoré je uvedené na tej stránke.
Na strane 4 je uvedený príklad v poradí 4 citujem " Český podnikateľ so sídlom a IČ pre DPH prideleným v ČR si u prepravcu - slovenského platiteľa dane objedná prepravu tovaru zo SR do Chorvátska. Miestom dodania služby je podľa § 15 ods. 1 zák.o DPH miesto, kde má príjemca služby sídlo, t.j. ČR. Slovenský prepravca vykonanú prepravu fakturuje bez slovenskej DPH a nevykáže ju v súhrnom výkaze, pretože ide o prepravnú službu spojená s vývozom tovaru, ktorá je oslobodená od dane (toto pravidlo je rovnaké vo všetkých členských štátoch) a v súhrnom výkaze sa neuvádza. Keďže prepravná služba spojená s vývozom tovaru je oslobodená od dane, český podnikateľ neuplatní daň. "

Tak toto je niečo iné ako uvádzate v tabulke. A ja tomu tiež nerozumiem. Vie mi to niekto vysvetliť??? Prečo táto preprava sa neuvádza v súhrnom výkaze? Podľa akého predpisu to ide?

Dakujem
0 0
mandula mandula

mandula je offline (nepripojený) mandula

lokok Pozri príspevok
tabulka je super, určite ulahči téme.

avšak čítala som na www.drsr.sk "informácia k miestu dodanie služby od 1.1.2010", ktoré je uvedené na tej stránke.
Na strane 4 je uvedený príklad v poradí 4 citujem " Český podnikateľ so sídlom a IČ pre DPH prideleným v ČR si u prepravcu - slovenského platiteľa dane objedná prepravu tovaru zo SR do Chorvátska. Miestom dodania služby je podľa § 15 ods. 1 zák.o DPH miesto, kde má príjemca služby sídlo, t.j. ČR. Slovenský prepravca vykonanú prepravu fakturuje bez slovenskej DPH a nevykáže ju v súhrnom výkaze, pretože ide o prepravnú službu spojená s vývozom tovaru, ktorá je oslobodená od dane (toto pravidlo je rovnaké vo všetkých členských štátoch) a v súhrnom výkaze sa neuvádza. Keďže prepravná služba spojená s vývozom tovaru je oslobodená od dane, český podnikateľ neuplatní daň. "

Tak toto je niečo iné ako uvádzate v tabulke. A ja tomu tiež nerozumiem. Vie mi to niekto vysvetliť??? Prečo táto preprava sa neuvádza v súhrnom výkaze? Podľa akého predpisu to ide?

Dakujem
Do súhrnného výkazu vstupujú služby, pri ktorých príjemca služby je povinný platiť daň. Keďže prepravná služba spojená s vývozom tovaru je oslobodená od dane (§47 ods.6), príjemca služby nemá povinnosť platiť daň. Preto táto služba v súhrnnom výkaze sa neuvádza.
Táto služba sa uvádza v daňonom priznaní.
Naposledy upravil mandula : 05.02.10 at 20:35
2 0
Jajina Jajina

Jajina je offline (nepripojený) Jajina

Český podnikateľ so sídlom a IČ pre DPH prideleným v ČR si u prepravcu - slovenského platiteľa dane objedná prepravu tovaru zo SR do Chorvátska. Slovenský prepravca vykonanú prepravu fakturuje bez slovenskej DPH a nevykáže ju v súhrnom výkaze.

Tento príklad je uvedený v mojej tabulke na riadku 21.

Pokúsim sa to vysvetliť:
1.
miesto dodania služby je podľa § 15 ods.1 v štáte, kde má príjemca služby sídlo t.j. v ČR, preto by sme službu "mali" uviesť do súhrnného výkazu

A L E !
2.
uskutočnená preprava je vývoz do to 3.krajiny preto je služba oslobodená od DPH ako v SR tak aj v ČR, český odberateľ nie je povinný službu v čechách samozdaniť, preto dodanú službu v súhrnnom výkaze neuvádzame.
Sumu služby uvedieme v daňovom priznaní na r.13 a r.15 .
3.
Podmienkou oslobodenia služby je zdokladovať uskutočnený vývoz do 3.krajiny !
2 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať