Zavrieť

Porady

Usporiadat
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

enter Pozri príspevok
Daňová povinnosť pre špedičku vzniká dňom dodania služby - čo je podľa § 19 ods. 6 deň vyhotovenia faktúry špedičkou.
Deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby.


modrým písané je pravda ak službu poskytuješ Podľa § 9 ods. 4 zákona o DPH ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. tj. podľa Obchodného zákona § 601

Zasielateľskou zmluvou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu vo vlastnom mene na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta, a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu.

Naša špedička ale v postavení príkazcu obstararáva prepravy vo svojom mene na vlastný účet u dopravcu. Po vykonaní prepravy fakturuje poskytnuté služby vr. ceny za prepravu služby do EU, preto som toho názoru, že dňom dodania služby je deň vystavenia faktúry.


Bola som presvedčená, že na Slovensku aj ostatné špedičky týmto spôsobom pracujú a fakturujú.
Enter, ale veď všetci tak činili do 31.12.2009.

Od 1.1.2010 bol novelizovaný zákon o DPH a preto tu diskutujeme.
Po novom nemáš pravdu.
0 0
enter enter

enter je offline (nepripojený) enter

danushka Pozri príspevok
Enter, ale veď všetci tak činili do 31.12.2009.

Od 1.1.2010 bol novelizovaný zákon o DPH a preto tu diskutujeme.
Po novom nemáš pravdu.

Ja sa snažím vychádzať z ustanovení zákona a nájsť iné vysvetlenie ako trebárs prezentuje aj DRSR (môžu sa mýliť nie?),lebo tak je to strašný nezmysel a nechápem podstatu veci.
Vyskytujú sa aj prípady, ja dostávam objednávku od špedicie z EU, prepravu zadám ďalšej špedícii, ktorá objená u dopravcu prepravu. Kým sa ku mne dostane faktúra s dokladom potvrdzujúcim dátum vyloženia tovaru akože dátum dodania uplynie viac ako 15 dní a mám ďalší prúser do 15 dní od dodania musím vystaviť faktúru, a ked sú to pravidlá rovnaké v celej EU koľko dní uplynie pre špedíciu v EU kým on vystaví faktúru pre objenávateľa prepravných služieb s dátumom dodania - vyloženia nákladu.

Preto výklad termínu dodania pre prepravné služby je ???????.
Memôžem za to ale ja to v zákone o DPH nikde neviem nájsť odsek z ktorého by bolo jednoznačné že termínom dodania prepravných služieb DO EU je termín vyloženia nákladu.
Asi som slepá.

V príklade V usmernení DRSR k miestu plnenia citované od manduly tež neviem nájsť na DRSR ale citujem z príkladu
V takomto prípade sa vznik daňovej povinnosti určí podľa § 19 ods. 2 a 3 zákona o DPH.


[B]§ 19
Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
[/B]

(2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.

(3) Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje s výnimkou podľa písmen a) až d). Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách. Ak
a) je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu inú ako v písmene b) za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom každého 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru alebo služby neskončí,
b) sa služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby, uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas obdobia dlhšieho ako 12 kalendárnych mesiacov a platba je dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa služba za dodanú posledným dňom každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby neskončí, c) platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, považujú sa tieto tovary za dodané dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary,
d) sa opakovane poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi elektronické služby osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie podľa osobitného predpisu, 6a) za deň dodania služby sa považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; táto výnimka sa nevzťahuje na opakovane poskytované elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi poskytované elektronické služby, ak daň z týchto služieb je povinný platiť príjemca služby.Osek 2 hovorí, že dňom dodania je deň fakturovania. Fakturujem spolu moje špedičné a prepravné služby,

odsek 3 platí pre opakované a čiastkové plnenia.

Prosím pozrite sa no lepšie.
Naposledy upravil enter : 28.01.10 at 19:18
0 0
Soňula Soňula

Soňula je offline (nepripojený) Soňula

Ahojte, čítam túto tému od jej vzniku stále dookola, stále neviem odpoveď na dve moje otázky:

1.Sme dopravcovia. Na základe objednávky od českého zákazníka, ktorý má pridelené iČ DPH v Česku, vykonáme prepravu našim vozidlom z Prahy do Bratislavy. Fakturujem českému zákazníkovi bez DPH. Uvediem sumu za túto prepravu v súhrnom výkaze?

2. Aký dátum uvediem pri vystavení faktúry: Daňová povinnost: deň vykladky tovaru podľa CMR, alebo dátum vystavenia faktúry?

Ak budem toto vedieť, tak už budem "totálne" v obraze.
Ďakujem za odpovede.
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Soňula Pozri príspevok
.........
Ak budem toto vedieť, tak už budem "totálne" v obraze.
.....
Tak to ti môžem len tíško závidieť ...
0 0
enter enter

enter je offline (nepripojený) enter

na perednáške DU v Nitre prednášateľka sa vyjadrila v tom zmysle,že termín dodania je termín v zmysle zákona tj. "daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby" čo napríklad môže byť nie musí byť termín vyloženia nákladu.
Takže moja služba špedičná voči môjmu odberateľovi do EU je dodaná dňom odoslania dokladu o vyložení tovaru, čo je prakticky termín vyhotovania faktúry.

Čo zákon nezakazuje je povolené.
0 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

danushka , do tvojich príkladov som doplnila niektoré služby , mohla by si to odsúhlasiť, poprípade doplniť
dík

Príklady služieb od slovenského platiteľa:

a) preprava na území SR pre slovenského príjemcu –fakturujeme s 19% DPH, lebo príjemca služby je usadený na území SR, miesto dodania služby je SR

b) preprava medzi krajinami EÚ pre slovenského príjemcu – fakturujeme s 19% DPH, príjemca služby je usadený na území SR, miesto dodania služby je SR
/ tuzemský platiteľ vykoná prepravu z Bratislavy do Prahy pre iného tuzemského platiteľa, miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby, je to tuzemsko a platiť daň je povinný poskytovateľ služby podľa § 69 ods. 1 DPH , faktúra s DPH –hodnotu poskytnutej služby nie je tuzemský platiteľ povinný uviesť v súhrnnom výkaze, uvedie ju v daňovom priznaní /

c) preprava v rámci 3. krajín pre slovenského príjemcu – fakturujeme s 19% DPH, príjemca služby je usadený na území SR, miesto dodania služby je SR (napr. preprava Moskva – Kyjev)

d) preprava na území SR pre príjemcu z EÚ – ak príjemca má IČ DPH v inej krajine ako SR, miesto dodania služby je krajina príjemcu služby, služba je oslobodená od slovenskej dane.
/ tuzemský platiteľ prepraví tovar z Prešova do Trnavy pre nemeckú spoločnosť, ktorá má v Nemecku IČ DPH, miest dodania služby je tam, kde je sídlo príjemcu služby- Nemecko, tuzemský platiteľ fakturuje bez dane, hodnotu služby a OČ DPH odberateľa uvedie v súhrnnom výkaze /


e) preprava medzi krajinami EÚ pre príjemcu z EÚ – ak príjemca má IČ DPH v inej krajine ako SR, miesto dodania služby je krajina príjemcu služby, služba je oslobodená od slovenskej dane
/ tuzemský prepravca vykoná prepravu z Bratislavy do Prahy –pre českú spoločnosť, ktorá má v Česku IČ DPH , miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby, je to Česko / § 15 ods.1/ a platiť daň je povinný príjemca služby. Poskytovateľ fakturuje bez DPH a IČ DPH a hodnotu služby uvedie v súhrnnom výkaze /

f) preprava v rámci 3. krajín pre príjemcu z EÚ – ak príjemca má IČ DPH v inej krajine ako SR, miesto dodania služby je krajina príjemcu služby, služba je oslobodená od slovenskej dane

g) preprava na území SR pre príjemcu - podnikateľa z tretieho štátu - miesto dodania služby je 3. krajina – služba je oslobodená od slovenskej dane
/ preprava Košice – Bratislava pre ukrajinskú spoločnosť - miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby- je to Ukrajina, poskytovateľ fakturuje bez dane , doložiť dôkaz, že príjemca je zdaniteľnou osobou , služba sa v súhrnnom výkaze neuvedie /

h) preprava medzi krajinami EÚ pre príjemcu - podnikateľa z tretieho štátu - miesto dodania služby je štát podnikateľa – služba je oslobodená od slovenskej dane / tuzemský platiteľ vykoná prepravu z Bratislavy do Prahy pre ukrajinskú spoločnosť , miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby- je to Ukrajina / §15 ods.1 /, poskytovateľ fakturuje prepravu bez DPH, platiteľ musí preukázať, že príjemca služby je zdaniteľnou osobou , hodnotu poskytnutej služby tuzemský platiteľ v súhrnnom výkaze neuvádza/

i/preprava tovaru v inom členskom štáte pre zdaniteľnú osobu z tretieho štátu
/ tuzemský platiteľ vykoná prepravu z Brna do Prahy pre ukrajinskú spoločnosť , miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby- je to Ukrajina, poskytovateľ fakturuje prepravu bez DPH, platiteľ musí preukázať, že príjemca služby je zdaniteľnou osobou ,hodnotu poskytnutej služby nie je tuzemský platiteľ povinný uviesť v súhrnnom výkaze ani v daňovom priznaní / /

j) preprava v rámci 3. krajín pre príjemcu – podnikateľa z tretieho štátu - miesto dodania služby je štát podnikateľa – služba je oslobodená od slovenskej dane

k/ preprava tovaru v inom členskom štáte pre tuzemskú zdaniteľnú osobu – tuzemský platiteľ vykoná prepravu z Brna do Prahy pre iného tuzemského platiteľa, miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby, je to tuzemsko a platiť daň je poviný poskytovateľ služby podľa § 69 ods.1 DPh – faktúra s DPH , hodnotu služby uvedie v daňovom priznaní , v súhrnnom výkaze službu neuvádza

l/ preprava tovaru v inom členskom štáte pre zdaniteľnú osobu z iného členského štátu / tuzemský platiteľ vykoná prepravu z Brna do Prahy –pre českú spoločnosť, ktorá má v Česku IČ DPH , miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby, je to Česko a platiť daň je povinný príjemca služby. Poskytovateľ fakturuje bez DPH a IČ DPH a hodnotu služby uvedie v súhrnnom výkaze /

m/ preprava tovaru z tuzemska do tretieho štátu pre tuzemskú zdaniteľnú osobu / tuzemský platiteľ vykona prepravu z Bratislavy do Kyjeva pre iného tuzemského platiteľa, miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby, je to tuzemsko / §15 ods.1 / a platiť daň by mal poskytovateľ podľa § 69 ods.1 DPH, - daň sa však neplatí, pretože služby je oslobodená od dane podľa § 47 ods.6 DPH – prepravné služby priamo spojené s vývozom tovaru /

n/ preprava z tuzemska do tretieho štátu pre zdaniteľnú osobu z iného členského štátu / tuzemský platiteľ vykoná prepravu z Bratislavy do Kyjeva pre českú spoločnosť, ktorá má v čeksu IČ DPH, miesto dodania sa určí podľa sídla príjemsu služby, je to Česko / §15 ods.1 /, platiť daň by mal príjemca služby, Daň sa však neplatí, pretože služba je v česku oslobodená od dane, poskytovateľ fakturuje tovar bez dane a službu neuvedie v súhrnnom výkaze, pretože služba je v česku oslobodená od dane/

o/ preprava tovaru z tuzemska do tretieho štátu pre zdaniteľnú osobu z tretieho štátu / tuzemský platiteľ vykoná prepravu tovaru z Bratislavy do Kyjeva pre ukrajinskú spoločnosť , miesto dodania sa určí podľa sídla príjemcu služby, je to Ukrajina / §15 ods.1/ - poskytovateľ služby fakturuje bez dane, platiteľ dane musí preukázať, že príjemca služby je zdaniteľnou osobou, hodnotu služby neuvedie v súhrnnom výkaze a i v daňovom priznaní /


p/ preprava tovaru medzi členskými štátmi inej ako zdaniteľnej osobe – tuzemský prepravca prepravuje tovar pre nemeckú nadáciu / nie je zdaniteľnou osobou / z Poľska do Nemecka, miesto dodania prepravy je v Poľsku/§16 ods.5/ tam, kde sa preprava tovaru začína, tuzemský prepravca má v Poľsku registračnú povinnosť

r/ preprava osôb -
na území SR oslobodená, uvádza sa len v daňovom priznaní , do súhrnného výkazu to nevstupuje
0 0
mandula mandula

mandula je offline (nepripojený) mandula

jeso, máš to na 1*,
doplnila by som snáď len v písmene m) - preprava tovaru z tuzemska do tretieho štátu pre tuzemskú zdaniteľnú osobu - že služba sa uvádza v daňovom priznaní dph, na riadku 13 a 15.
0 0
lokok lokok

lokok je offline (nepripojený) lokok

no tak takúto pomôcku som potrebovala. Mala som z toho poriadny "hokej". Baby, ste super. D A K U J E M
0 0
lokok lokok

lokok je offline (nepripojený) lokok

Jajina Pozri príspevok
Možno niekomu pomôže moja tabulka
tabulka je super, určite ulahči téme.

avšak čítala som na www.drsr.sk "informácia k miestu dodanie služby od 1.1.2010", ktoré je uvedené na tej stránke.
Na strane 4 je uvedený príklad v poradí 4 citujem " Český podnikateľ so sídlom a IČ pre DPH prideleným v ČR si u prepravcu - slovenského platiteľa dane objedná prepravu tovaru zo SR do Chorvátska. Miestom dodania služby je podľa § 15 ods. 1 zák.o DPH miesto, kde má príjemca služby sídlo, t.j. ČR. Slovenský prepravca vykonanú prepravu fakturuje bez slovenskej DPH a nevykáže ju v súhrnom výkaze, pretože ide o prepravnú službu spojená s vývozom tovaru, ktorá je oslobodená od dane (toto pravidlo je rovnaké vo všetkých členských štátoch) a v súhrnom výkaze sa neuvádza. Keďže prepravná služba spojená s vývozom tovaru je oslobodená od dane, český podnikateľ neuplatní daň. "

Tak toto je niečo iné ako uvádzate v tabulke. A ja tomu tiež nerozumiem. Vie mi to niekto vysvetliť??? Prečo táto preprava sa neuvádza v súhrnom výkaze? Podľa akého predpisu to ide?

Dakujem
0 0
Jajina Jajina

Jajina je offline (nepripojený) Jajina

Mandula ma málinko predbehla , takže sú dve odpovede.
Učíme sa - opakovanie je matkou múdrosti !
0 0
beatad beatad

beatad je offline (nepripojený) beatad

Pýtam sa vás skúsenejších, účtujem pre dopravnú firmu:
1.preprava tovaru z talianska (Brunello) do Bratislavy pre slovenského odberateľa - podľa mňa je miesto dodania SR,fa s DPH, súhrnný výkaz nie, lebo je DPH v daňovom priznaní.
2. preprava tovaru z krajiny mimo EÚ do SR, pre slovenského odberateľa. napr. z Kyjeva do Bratislavy. Toto vôbec netuším.
Poradíte? Ďakujem
0 0
Jajina Jajina

Jajina je offline (nepripojený) Jajina

beatad
príklad 1. máš dobre
príklad 2. je to dovoz tovaru z krajiny mimo EÚ do SR, preto je preprava oslobodená od DPH v SR podľa § 48 ods.8, sumu uvádzaš v daňovom priznaní na r.13 a 15. Pri oslobodenej fakturácií sa musíš preukázať dovoznými dokladmi, ktoré si prilož k faktúre.
0 0
beatad beatad

beatad je offline (nepripojený) beatad

Ďakujem, veľmi si mi pomohla.
Je potom jedno či vyvážam do krajiny mimo EU alebo dovážam z krajiny mimo EU pre koho na tom nezáleží, je to oslobodené §47 prípadne §48, posledný riadok tabuľky pre dopravcov, ktorá je priložená v tejto téme.
Dobre som to pochopila?
0 0
beatad beatad

beatad je offline (nepripojený) beatad

Ešte jedna otázka.
Ak dopravca prepravil tovar z talianska do Bratislavy pre SR objednávateľa, je preprava oslobodená, faktúru vystaví bez DPH ak ten tovar bol preložený a pokračuje ďalej do ukrajiny (ale to už uskutoční iný dopravca)?
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

beatad Pozri príspevok
Ešte jedna otázka.
Ak dopravca prepravil tovar z talianska do Bratislavy pre SR objednávateľa, je preprava oslobodená, faktúru vystaví bez DPH ak ten tovar bol preložený a pokračuje ďalej do ukrajiny (ale to už uskutoční iný dopravca)?
Áno, ale musíš to vedieť dokázať sprievodnými dokumentami, že tovar je v colnom režime . Všetky zúčastnené strany sú v tomto prípade oslobodené od DPH.
0 0
tinkas tinkas

tinkas je offline (nepripojený) tinkas

Jajina, t.zn. že keby sa doprava (príspevok 41) uskutočnila vrámci EU (DE-PL) tak je potrebné uviesť to do súhrnného výkazu?
0 0
tinkas tinkas

tinkas je offline (nepripojený) tinkas

Ahojte poraďaci, mame jedne problem...teda je ich viacej ale s tymto by som potrebovala poradit......Ako vyúčtujete mzdu pre kaministov? U nas je platený 10% z tržieb/to dostane na výplatu), ktoré vyprodukuje tz. jeho mzda je zložena z mini. mzdy + diety = 10% tržieb. Akým sposobom by sa dali ošetriť tie diety? pretože doteraz to účtovnícka robila tak že na každý mesiac vypísala vzúčotvanie pracovnej cesty, kde dopasovala diety tak aby jej to sedelo...co sa mi zda dost pracne....nie je možné to zakonponovať do nejakej smerice, že zamestnanec dostane na výplatu 10% z tržieb, a táto výplata je yložená z mini. mzdy a zvyšok sú diety? Snaď sa v tom vznate... dakujem kraaasne
0 0
mili29 mili29

mili29 je offline (nepripojený) mili29

matka 3 detí
Mohla by som aj ja jednu otázku? Dovážame tovar z Nemecka, faktúra bez DPH. Robí nám to česká prepravná firma, teraz mi poslali faktúru tiež bez DPH. Je to správne? A kam to mám uviesť v daňovom priznaní?
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

mili29 Pozri príspevok
Mohla by som aj ja jednu otázku? Dovážame tovar z Nemecka, faktúra bez DPH. Robí nám to česká prepravná firma, teraz mi poslali faktúru tiež bez DPH. Je to správne? A kam to mám uviesť v daňovom priznaní?
Je to správne, keďže ste si objednali prepravu tovaru u dopravcu z CZ, fakturuje Vám ju bez DPH a daňovú povinnosť prenáša na Vás. Dodaníte si ju, samozrejme za predpokladu, že CZ dopravca má pridelené IČ DPH v CZ, ktoré si overte na stránke DR SR.
0 0
mili29 mili29

mili29 je offline (nepripojený) mili29

matka 3 detí
danushka Pozri príspevok
Je to správne, keďže ste si objednali prepravu tovaru u dopravcu z CZ, fakturuje Vám ju bez DPH a daňovú povinnosť prenáša na Vás. Dodaníte si ju, samozrejme za predpokladu, že CZ dopravca má pridelené IČ DPH v CZ, ktoré si overte na stránke DR SR.
Ďakujem, fakt si rýchla. IČ DPH som si overila, má ho pridelené v CZ. Lenže teraz mám dilemu, kam s tým dodanením v daňovom priznaní, lebo ako čítam tie paragrafy, ani jeden sa mi na túto situáciu nepozdáva. Ďakujem
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať