Zavrieť

Porady

Usporiadat
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Oceňujem iniciatívu v taký neskorý nedeľný večer.
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Ďakujem za ocenenie, pozbierala som to preto, lebo si pamätám, aká bola každá rada vzácna, keď som ja v tejto problematike začínala - tak, nech to majú ostatní ľahšie trošilinku
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Dňom 01.01.2010 nadobúda platnosť novela zákona o DPH. V skratke zhrniem zmeny, ktoré sa týkajú zdaňovania prepravy vrámci EÚ.
Podmienky platné pri dovoze a vývoze sa nemenia.

Zmeny v zákone sa týkajú služieb, ktoré sú poskytnuté zdaniteľnej osobe do iného členského štátu EÚ, alebo aj osobe z tretieho štátu. Platia dve všeobecné pravidlá:
• služby poskytnuté zdaniteľným osobám sa zdaňujú v štáte, v ktorom je usadený príjemca služby
• služby poskytnuté nezdaniteľným osobám zdaňujú sa v štáte, kde je usadený poskytovateľ služby
Zdaniteľná osoba, je osoba, ktorá je usadená tam, kde má sídlo alebo miesto podnikania, alebo ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osobe, tak miesto prevádzkarne.
Pri dodaní cezhraničnej služby vrámci EÚ sa vychádza z predpokladu, že osoba, ktorá má pridelené IČ DPH je zdaniteľnou osobou, a osoba, ktorá nemá IČ DPH nie je zdaniteľnou osobou.V praxi to znamená, že ak ak člen EÚ má pridelené IĆ DPH je zdaniteľnou osobou a služba je pre neho oslobodená. Ak nemá IČ DPH službu zdaňujeme 19%.
Pri dodaní služby pre nečlena EÚ (napr. švajčiar, rus, ukrajinec) je potrebné skúmať, či je podnikateľom alebo nie, tzn. že musí vykonávať činnosť z ktorej bude mať príjem. Ak je podnikateľom služba je pre neho oslobodená, musíme však mať doklad o tom, že skutočne ide o podnikateľa, tzn. musíme mať doklad o tom, že je to naozaj podnikateľ napr. výpis z obchodného registra.

Ak teda uskutočňujeme prepravu, ktorá nie je dovozom ani vývozom musíme zistiť, či odberateľ – člen EÚ má IČ DPH, alebo nie a či odberateľ z tretej krajiny je podnikateľom. Ak platia tieto podmienky je preprava od DPH slovenskej oslobodená. Ak nie prepravu zdaňujeme – fakturujeme s 19% DPH.

Príklady služieb od slovenského platiteľa:
a) preprava na území SR pre slovenského príjemcu –fakturujeme s 19% DPH, lebo príjemca služby je usadený na území SR, miesto dodania služby je SR
b) preprava medzi krajinami EÚ pre slovenského príjemcu – fakturujeme s 19% DPH, príjemca služby je usadený na území SR, miesto dodania služby je SR
c) preprava vrámci 3. krajín pre slovenského príjemcu – fakturujeme s 19% DPH, príjemca služby je usadený na území SR, miesto dodania služby je SR (napr. preprava Moskva – Kijev)
d) preprava na území SR pre príjemcu z EÚ – ak príjemca má IČ DPH v inej krajine ako SR, miesto dodania služby je krajina príjemcu služby, služba je oslobodená od slovenskej dane.
e) preprava medzi krajinami EÚ pre príjemcu z EÚ – ak príjemca má IČ DPH v inej krajine ako SR, miesto dodania služby je krajina príjemcu služby, služba je oslobodená od slovenskej dane
f) preprava vrámci 3. krajín pre príjemcu z EÚ – ak príjemca má IČ DPH v inej krajine ako SR, miesto dodania služby je krajina príjemcu služby, služba je oslobodená od slovenskej dane
g) preprava na území SR (napr. Košice - Bratislava) pre príjemcu - podnikateľa z tretieho štátu, miesto dodania služby je 3. krajina – služba je oslobodená od slovenskej dane
h) preprava medzi krajinami EÚ pre príjemcu - podnikateľa z tretieho štátu, miesto dodania služby je štát podnikateľa – služba je oslobodená od slovenskej dane
i) preprava vrámci 3. krajín pre príjemcu – podnikateľa z tretieho štátu, miesto dodania služby je štát podnikateľa – služba je oslobodená od slovenskej dane

Týmto príspevkom chcem poďakovať mojej kolegyni Marike, ktorá je našou hlavnou ekonómkou a prelúskala novelizáciu zákona o DPH a takto polopate predstavila novinky v doprave a špedícii.
4 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Ďalšia veľmi významná zmena je v dátume dodania služby:

Pri obstaraní prepravy, ktorá je od dane oslobodená z dôvodu, že príjemca má IČ DPH pridelené v inej krajine ako je SR, (fakturácia pre člena EÚ s IČ DPH) pri ktorej prenášame daňovú povinnosť na odberateľa musíme uvádzať do dátumu daňovej povinnosti skutočný dátum uskutočnenia služby, tzn. deň kedy bola služba dokončená (pri kamiónovej preprave to vieme určiť z CMR).
V praxi to znamená, že dátum dodania služby a dátum vyhotovenia faktúry sa nebudú rovnať.

Pozor, toto sa týka zasielateľsko-špedičných firiem, ktoré za dátum dodania služby považovali dátum, kedy prišla faktúra od dopravcu, vtedy bol dátum vystavenia zhodný s dátumom dodania.
Táto zmena sa týka momentálne fakturácie, ktorú sme oslobodzovali od dane ,,po starom" podľa §16 zák. o DPH.
Ostatné sa nemení v dátume dodania, fakturuje sa ako doposiaľ.

2 0
Jajina Jajina

Jajina je offline (nepripojený) Jajina

danushka Pozri príspevok
Ďalšia veľmi významná zmena je v dátume dodania služby:

Pri obstaraní prepravy, ktorá je od dane oslobodená z dôvodu, že príjemca má IČ DPH pridelené v inej krajine ako je SR, (fakturácia pre člena EÚ s IČ DPH) pri ktorej prenášame daňovú povinnosť na odberateľa musíme uvádzať do dátumu daňovej povinnosti skutočný dátum uskutočnenia služby, tzn. deň kedy bola služba dokončená (pri kamiónovej preprave to vieme určiť z CMR).
V praxi to znamená, že dátum dodania služby a dátum vyhotovenia faktúry sa nebudú rovnať.

Pozor, toto sa týka zasielateľsko-špedičných firiem, ktoré za dátum dodania služby považovali dátum, kedy prišla faktúra od dopravcu, vtedy bol dátum vystavenia zhodný s dátumom dodania.
Táto zmena sa týka momentálne fakturácie, ktorú sme oslobodzovali od dane ,,po starom" podľa §16 zák. o DPH.
Ostatné sa nemení v dátume dodania, fakturuje sa ako doposiaľ.

Znamená to, že keď nevykonáme prepravu vlastným autom ale nám ju vykoná špedične iný dopravca a my ju ďalej fakturujeme,
tak napr. v príkladoch :

1.
preprava z DE do SR alebo zo SR do DE, náš odberateľ SK-DIČ,
dátum dodania : dátum prefakturovania-vystavenia Fa

2.
preprava z DE do SR alebo zo SR do DE, náš odberateľ CZ-DIČ,
dátum dodania : dátum vykládky na CMR

Ak sa mýlim prosím opravte ma.
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Prikladám ešte metodické usmernenie z DÚ, podľa ktorého sme povinní miesto textu plnenie oslobodené od dane podľa §16 uvádzať nasledovný text...

V slovenskom jazyku :
Dodanie služby je podľa článku 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 je oslobodené od dane a ide o služby, ktorú je povinný zdaniť prijímateľ služby.

V anglickom jazyku :
Supply of a service is , according to Articles 193 to 196 of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax as amendet by Council Directive 2006/138/EC of 19 December, tax free and it is a supply of service, which the person to whom the service is supplied, is obliged to tax.

V nemeckom jazyku :
Leistung der Dienst ist gemäß dem Artikel 193 bis 196 der Richtlinie des Europäischen Rats Nr. 2006/112/EG vom 28. November 2006 über Gemeinsystem in Mehrwertsteuer in der Fassung der Richtlinie des Europäischen Rats Nr. 2006/138/ES vom 19. December 2006 steuerfrei und es handelt sich um eine Dienstleistug, die vom Dienstleistugsempfänger zu verteuern ist.
6 0
Silvia L. Silvia L.

Silvia L. je offline (nepripojený) Silvia L.

vtipna...zodpovedna..a ostatne neviem či sa tu hodi..:o))) ...viac
danushka.....dakujem velmi pekne za taketo vyčerpavajuce informacie...učtujem v jednej zaseilatelskej firme a akurat toto si študujem, velmi si mi pomohla..
Len som sa dnes stretla s nazorom, že ak ide o službu - teda vykonanu prepravu zo Śvajčiarska na SK pre SKDIČ tak je učtovana DPH.
je to naozaj tak?
0 0
mandula mandula

mandula je offline (nepripojený) mandula

Silvia L. Pozri príspevok
danushka.....dakujem velmi pekne za taketo vyčerpavajuce informacie...učtujem v jednej zaseilatelskej firme a akurat toto si študujem, velmi si mi pomohla..
Len som sa dnes stretla s nazorom, že ak ide o službu - teda vykonanu prepravu zo Śvajčiarska na SK pre SKDIČ tak je učtovana DPH.
je to naozaj tak?
Ano, je to tak, miesto dodania služby zdaniteľnej osobe podľa § 15 ods.1 zákona o dph platného od 1.1.10, je miesto kde má prijímateľ služby sídlo, teda v tvojom prípade je to SR, faktúrovať s dph SR 19%.
0 0
Jajina Jajina

Jajina je offline (nepripojený) Jajina

mandula Pozri príspevok
Ano, je to tak, miesto dodania služby zdaniteľnej osobe podľa § 15 ods.1 zákona o dph platného od 1.1.10, je miesto kde má prijímateľ služby sídlo, teda v tvojom prípade je to SR, faktúrovať s dph SR 19%.
Ja si myslím, že pravidlá fakturovania prepravy pri dovoze zo št. mimo EÚ a vývoze do št.mimo EÚ sa nezmenili. (§24, §47 a §48)
Švajčiarsko neni v EÚ, tak by mali byť prepravné služby oslobodené od DPH, pokiaľ vieme zdokladovať, že sa jednalo o vývoz alebo dovoz.

Ak sa mýlim opravte ma.
0 0
mandula mandula

mandula je offline (nepripojený) mandula

Jajina Pozri príspevok
Ja si myslím, že pravidlá fakturovania prepravy pri dovoze zo št. mimo EÚ a vývoze do št.mimo EÚ sa nezmenili. (§24, §47 a §48)
Švajčiarsko neni v EÚ, tak by mali byť prepravné služby oslobodené od DPH, pokiaľ vieme zdokladovať, že sa jednalo o vývoz alebo dovoz.

Ak sa mýlim opravte ma.
Súhlasím s Jajinou v tom, že pri dovoze tovaru zo štátov mimo EÚ, prepravné služby uskutočnené pre zdaniteľnú osobu sú oslobodené od dph - ale len v prípade, ak cena za dopravu bola zahrnutá do základu dane podľa § 24 zákona o dph (§ 48 ods.8).

Ak náš dopravca nemá k dispozícii príslušný doklad, fakturácia pre odberateľa IČ DPH SK bude s daňou.
Naposledy upravil mandula : 22.01.10 at 22:31
0 0
atka4 atka4

atka4 je offline (nepripojený) atka4

mandula Pozri príspevok
Súhlasím s Jajinou v tom, že pri dovoze tovaru zo štátov mimo EÚ, prepravné služby uskutočnené pre zdaniteľnú osobu sú oslobodené od dph - ale len v prípade, ak cena za dopravu bola zahrnutá do základu dane podľa § 24 zákona o dph (§ 48 ods.8).

Ak náš dopravca nemá k dispozícii príslušný doklad, fakturácia pre odberateľa IČ DPH SK bude s daňou.

Môžte mi prosím poradiť, v dovoze z 3. krajín nie som doma
odberateľ:
SKK firma platiteľ dph
dodávateľ:
firma z CH, tovar fyzicky prichádza z CH, dovoz , preclieva sa
firma CH fakturuje pod id. č. HU (kúpili tam pobočku inej firmy s podobným sortimentom - možno nepodstatné?)

prepravná firma, ak príde tovar z CH, šped. náklady fakturuje bez dph (preprava CH-SK)

nesedia mi totiž sumy - hodnota tovaru+šped. náklady ako DZ pre vymeranie dph na colnici...
čo nesprávne sledujem?

Mám dodaniť sama rozdiel?
(ak je DZ pre vymerané dph na colnici nižší, ako mám ja údaje z účt. evidencie?)

Ďakujem Vám, kto by ste mali čas a ochotu
Naposledy upravil atka4 : 24.01.10 at 19:57 Dôvod: gram chyby
0 0
enter enter

enter je offline (nepripojený) enter

danushka Pozri príspevok
Ďalšia veľmi významná zmena je v dátume dodania služby:

Pri obstaraní prepravy, ktorá je od dane oslobodená z dôvodu, že príjemca má IČ DPH pridelené v inej krajine ako je SR, (fakturácia pre člena EÚ s IČ DPH) pri ktorej prenášame daňovú povinnosť na odberateľa musíme uvádzať do dátumu daňovej povinnosti skutočný dátum uskutočnenia služby, tzn. deň kedy bola služba dokončená (pri kamiónovej preprave to vieme určiť z CMR).
V praxi to znamená, že dátum dodania služby a dátum vyhotovenia faktúry sa nebudú rovnať.

Pozor, toto sa týka zasielateľsko-špedičných firiem, ktoré za dátum dodania služby považovali dátum, kedy prišla faktúra od dopravcu, vtedy bol dátum vystavenia zhodný s dátumom dodania.
Táto zmena sa týka momentálne fakturácie, ktorú sme oslobodzovali od dane ,,po starom" podľa §16 zák. o DPH.
Ostatné sa nemení v dátume dodania, fakturuje sa ako doposiaľ.

Neviem nájsť v zákone kde je uvedené že musíme uviesť (špedícia) do dátumu daňovej povinnosti skutočný dátum uskutočnenia služby, tzn. deň kedy bola služba dokončená.
Podľa mňa služba ktorú poskytuje špedičná firma nekončí vykládkou tovaru, ale hlásením o vyložení a zaslaním dokladu o vyložení tovaru, teda prakticky dňom vystavena faktúry. Táto povinnosť obyčajne je aj v zmluve zakotvená.
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

enter Pozri príspevok
Neviem nájsť v zákone kde je uvedené že musíme uviesť (špedícia) do dátumu daňovej povinnosti skutočný dátum uskutočnenia služby, tzn. deň kedy bola služba dokončená.
Podľa mňa služba ktorú poskytuje špedičná firma nekončí vykládkou tovaru, ale hlásením o vyložení a zaslaním dokladu o vyložení tovaru, teda prakticky dňom vystavena faktúry. Táto povinnosť obyčajne je aj v zmluve zakotvená.
Podľa § 9 ods. 4 zákona o DPH ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. Obstaraná služba sa považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.
Toto pravidlo sa nepoužije v prípade obstarania služby (jednorazovej, opakovanej, čiastkovej) s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby so sídlom , miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v inom členskom štáte, ako je členský štát obstarávateľa služby. V takomto prípade sa vznik daňovej povinnosti určí podľa § 19 ods. 2 a 3 zákona o DPH.

Tak túto perličku si naša hlavná ekonómka nechala vysvetliť audítorkou s požehnaním DÚ, pretože v novelizácii zákona o DPH to akosi takto šalamúnsky po novom znie.
To som zvedavá na tento hokej, keď sa budú robiť dodatočné DP a že budú, na to môžem už teraz dať krk...

Enter, ale táto zmena v dodaní služby obstarania prepravy platí len vtedy, keď obstarávaš prepravu pre iného, ako platiteľa SK - reg. pre DPH na SK.
Praktický príklad ...
Reg. platca pre DPH z Čiech si objedná prepravu u slovenskej zasielateľskej - špedičnej spoločnosti prepravu tovaru. Túto vykoná niekto tretí. Tovar podľa CMR bol vyložený 15.1.2010, faktúra od dopravcu príde do špedičnej spločnosti 26.1.2010. Po novom deň vystavenia fa 26.1.2010, dátum dodania 15.1.2010, dodanie oslobodené od DPH, daňová povinnosť sa prenáša na zadávateľa - Čecha.
Ak by si presne túto prepravu objednal Slovák, registrovaný pre DPH na Sk, deň dodania by bol rovnaký s dňom vystavenia faktúry.
Naposledy upravil danushka : 27.01.10 at 20:58
0 0
daja daja

daja je offline (nepripojený) daja

danushka Pozri príspevok
Ďalšia veľmi významná zmena je v dátume dodania služby:

Pri obstaraní prepravy, ktorá je od dane oslobodená z dôvodu, že príjemca má IČ DPH pridelené v inej krajine ako je SR, (fakturácia pre člena EÚ s IČ DPH) pri ktorej prenášame daňovú povinnosť na odberateľa musíme uvádzať do dátumu daňovej povinnosti skutočný dátum uskutočnenia služby, tzn. deň kedy bola služba dokončená (pri kamiónovej preprave to vieme určiť z CMR).
V praxi to znamená, že dátum dodania služby a dátum vyhotovenia faktúry sa nebudú rovnať.

Pozor, toto sa týka zasielateľsko-špedičných firiem, ktoré za dátum dodania služby považovali dátum, kedy prišla faktúra od dopravcu, vtedy bol dátum vystavenia zhodný s dátumom dodania.
Táto zmena sa týka momentálne fakturácie, ktorú sme oslobodzovali od dane ,,po starom" podľa §16 zák. o DPH.
Ostatné sa nemení v dátume dodania, fakturuje sa ako doposiaľ.

Ešte by som sa chcela spýtať, či sa nejaké druhy prepravy budú uvádzať aj v súhrnnom výkaze DPH.

Ďakujem.
0 0
atka4 atka4

atka4 je offline (nepripojený) atka4

atka4 Pozri príspevok
Môžte mi prosím poradiť, v dovoze z 3. krajín nie som doma
odberateľ:
SKK firma platiteľ dph
dodávateľ:
firma z CH, tovar fyzicky prichádza z CH, dovoz , preclieva sa
firma CH fakturuje pod id. č. HU (kúpili tam pobočku inej firmy s podobným sortimentom - možno nepodstatné?)

prepravná firma, ak príde tovar z CH, šped. náklady fakturuje bez dph (preprava CH-SK)

nesedia mi totiž sumy - hodnota tovaru+šped. náklady ako DZ pre vymeranie dph na colnici...
(doplnenie-alebo to mám nechať tak, veď dph vymarala colnica...)

čo nesprávne sledujem?

Mám dodaniť sama rozdiel?
(ak je DZ pre vymerané dph na colnici nižší, ako mám ja údaje z účt. evidencie?)

Ďakujem Vám, kto by ste mali čas a ochotu
skúsite mi poradiť, ďakujem:-(
Naposledy upravil atka4 : 25.01.10 at 09:14 Dôvod: +doplnenie
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

atka4 Pozri príspevok
skúsite mi poradiť, ďakujem:-(
Atka, skús svoj problém napísať do účtovania v PÚ, ja osobne poradiť neviem
0 0
atka4 atka4

atka4 je offline (nepripojený) atka4

aj tak ďakujem za ochotu..:-)
0 0
daja daja

daja je offline (nepripojený) daja

daja Pozri príspevok
Ešte by som sa chcela spýtať, či sa nejaké druhy prepravy budú uvádzať aj v súhrnnom výkaze DPH.

Ďakujem.

Nikto nevie poradiť??? Prosím...
0 0
daja daja

daja je offline (nepripojený) daja

mandula Pozri príspevok
Súhlasím s Jajinou v tom, že pri dovoze tovaru zo štátov mimo EÚ, prepravné služby uskutočnené pre zdaniteľnú osobu sú oslobodené od dph - ale len v prípade, ak cena za dopravu bola zahrnutá do základu dane podľa § 24 zákona o dph (§ 48 ods.8).

Ak náš dopravca nemá k dispozícii príslušný doklad, fakturácia pre odberateľa IČ DPH SK bude s daňou.
Na základe akého dokladu zistím, že cena za dopravu bola zahrnutá do základu dane. Kde sa to dá vyčítať?
Ďakujem
0 0
enter enter

enter je offline (nepripojený) enter

danushka Pozri príspevok
Daňová povinnosť
§ 19
Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
Enter, ale táto zmena v dodaní služby obstarania prepravy platí len vtedy, keď obstarávaš prepravu pre iného, ako platiteľa SK - reg. pre DPH na SK.
Praktický príklad ...
Reg. platca pre DPH z Čiech si objedná prepravu u slovenskej zasielateľskej - špedičnej spoločnosti prepravu tovaru. Túto vykoná niekto tretí. Tovar podľa CMR bol vyložený 15.1.2010, faktúra od dopravcu príde do špedičnej spločnosti 26.1.2010. Po novom deň vystavenia fa 26.1.2010, dátum dodania 15.1.2010, dodanie oslobodené od DPH, daňová povinnosť sa prenáša na zadávateľa - Čecha.
Ak by si presne túto prepravu objednal Slovák, registrovaný pre DPH na Sk, deň dodania by bol rovnaký s dňom vystavenia faktúry.
mne sa práve jedná o fakturovaní prepravnej služby do štátov EU, § 19 ods.l sa týka dodania tovaru, odsek (2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Zákon nešpecifikuje pri poskytnutí služby - prepravy vr. špedičných služieb že je to termín vyloženia nákladu.

Podľa mňa treba rozlišovať termín dodania tovaru, to je termín vyloženia nákladu, ale termínom dodania prepravných služieb vrátane špedičných je termín vystavenia faktúry tj. špedičná firma vystavuje fa. objednávateľovi z EU.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať