Zavrieť

Porady

Ako rozdeliť združenie FO

účtovníčka
Prosím o radu ako rozdeliť (napr. príjmy, výdavky, zásoby...) u združenia FO. Ide o to, že napr. príjmy mi vyšli vo Výkaze (ako celok) nepárne číslo a mám to rozdeliť na polovicu. Podotázočka: delím všetky údaje z výkazov?
Usporiadat
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
otázka Pozri príspevok
Prosím o radu ako rozdeliť (napr. príjmy, výdavky, zásoby...) u združenia FO. Ide o to, že napr. príjmy mi vyšli vo Výkaze (ako celok) nepárne číslo a mám to rozdeliť na polovicu. Podotázočka: delím všetky údaje z výkazov?
Ja delím všetky údaje z výkazov, okrem odovodu poistného. Nakoľko tie odvody môžu vychádzať rôzne u jednotlivých členov združenia. Takže z výkazu príjmov a výdavkov vyjmem celkovú sumu odvodov. Ostatné delím pomerom podľa zmluvy. A potom u jednotlivých členov do ich výkazov zahrniem poistné, ktoré je konkrétneho člena.
0 0
otázka otázka

otázka je offline (nepripojený) otázka

účtovníčka
smith Pozri príspevok
Ja delím všetky údaje z výkazov, okrem odovodu poistného. Nakoľko tie odvody môžu vychádzať rôzne u jednotlivých členov združenia. Takže z výkazu príjmov a výdavkov vyjmem celkovú sumu odvodov. Ostatné delím pomerom podľa zmluvy. A potom u jednotlivých členov do ich výkazov zahrniem poistné, ktoré je konkrétneho člena.
Ahoj, ďakujem za reakciu. S odvodmi problém nemám (vediem analytiku v Alfe). Neviem čo s tým delením na polovicu pri nepárnej sume.
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
otázka Pozri príspevok
Ahoj, ďakujem za reakciu. S odvodmi problém nemám (vediem analytiku v Alfe). Neviem čo s tým delením na polovicu pri nepárnej sume.
Zaokruhliť matematicky.
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
Máš dve možnosti: buď zaokrúhliš obom smerom dole, alebo hore.
0 0
otázka otázka

otázka je offline (nepripojený) otázka

účtovníčka
Ďakujem Vám.
0 0
majko0 majko0

majko0 je offline (nepripojený) majko0

Prosím o radu - združenie FO medzi manželmi (50:50).
K 30.11.2007 ukončil manžel podnikateľskú činnosť. Príjmy a výdavky za toto obdobie rozdelím na polovicu, manželka pokračuje v podnikaní v tej istej oblasti. K dátumu ukončenia podnikania manžela zostáva rozdeliť majetok a zásoby. Je správne rozdeliť ich podľa príspevku, ktorý už bol uverejnený na porade?
Text príspevku:
"a) dodatkom k zmluve o združení by som združenie zrušil.
c) všetky aktíva aj pasíva združenia by som prehlásil za aktíva (zásoby, pohľadávky...) a pasíva (záväzky...) manžela."

Musí si hodnotu zásob manžel zarátať do celkových príjmov v DP alebo stačí prehlásenie, že všetky zásoby zostávajú v majetku manželky, ktorá ich ďalej bude používať na podnikanie?
Manželia boli platcami DPH, manžel podával nulové DP.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
majko0 Pozri príspevok
Prosím o radu - združenie FO medzi manželmi (50:50).
K 30.11.2007 ukončil manžel podnikateľskú činnosť. Príjmy a výdavky za toto obdobie rozdelím na polovicu, manželka pokračuje v podnikaní v tej istej oblasti. K dátumu ukončenia podnikania manžela zostáva rozdeliť majetok a zásoby. Je správne rozdeliť ich podľa príspevku, ktorý už bol uverejnený na porade?
Text príspevku:
"a) dodatkom k zmluve o združení by som združenie zrušil.
c) všetky aktíva aj pasíva združenia by som prehlásil za aktíva (zásoby, pohľadávky...) a pasíva (záväzky...) manžela."

Musí si hodnotu zásob manžel zarátať do celkových príjmov v DP alebo stačí prehlásenie, že všetky zásoby zostávajú v majetku manželky, ktorá ich ďalej bude používať na podnikanie?
Manželia boli platcami DPH, manžel podával nulové DP.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov... Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Banská Bystrica
Odbor služieb pre verejnosť
V Banskej Bystrici, dňa 25.4.2006
Zdroj: www.drsr.sk


Otázka:
Ako sa zdaňujú príjmy účastníka združenia, čo má urobiť účastník združenia, keď z neho vystúpi ?
Odpoveď:
V súlade s ustanovením § 10 ods. 2 zákona o dani z príjmov príjmy dosiahnuté daňovníkmi pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.1 a 2), na základe písomnej zmluvy o združení (§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka) a daňové výdavky sa zahŕňajú do základu dane jednotlivých daňovníkov rovným dielom, ak nie je v zmluve o združení určené inak.
Zánik účasti v združení vyvoláva povinnosť vykonať úpravu základu dane jednotlivých účastníkov združenia.
Vplyv na vyčíslenie základu dane daňovníka majú dve skutočnosti, a to rozdelenie príjmov a výdavkov na účastníkov združenia a vyriešenie majetkových vzťahov.
V prípade, že dochádza k skončeniu účasti jedného účastníka združenia, vysporiadaniu na majetku v súlade s platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a vystupujúci účastník združenia svoj spoluvlastnícky podiel na majetku (ak účastníci združenia majetok nadobudli spoločne počas trvania združenia a je v ich podielovom spoluvlastníctve) predá ostatným spoluvlastníkom, ktorí ho budú využívať ďalej na podnikanie, zostatková cena (podiel na zostatkovej cene) sa u predávajúceho zahrnie do výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov. Súčasne u predávajúceho podlieha zdaneniu vyplatený spoluvlastnícky podiel na majetku.


Otázky k DPH - dodanie tovaru podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov... Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Banská Bystrica
Odbor služieb pre verejnosť
V Banskej Bystrici, dňa 27.7.2006
Zdroj www.drsr.sk


Otázka: zrušenie združenia
Dve fyzické osoby podnikajúce na základe zmluvy o združení podľa § 829 a nasled. Občianskeho zákonníka „Zmluvou o zániku združenia“ rozpustili združenie. Po rozpustení združenia fyzické osoby budú podnikať aj naďalej v tom istom predmete činnosti ako v združení, každá fyzická osoba však bude podnikať samostatne. „Zmluva o zániku združenia“ prerozdelila majetok – zásoby, pohľadávky, záväzky v pomere 50:50. Podliehajú prerozdelené zásoby dani z pridanej hodnoty?
Odpoveď:
Podľa § 833 Občianskeho zákonníka poskytnuté peniaze alebo iné veci určené podľa druhu sú v spoluvlastníctve všetkých účastníkov združenia v pomere k ich výške, a to oznámením o ich oddelení od ostatného majetku účastníka alebo odovzdaním poverenému účastníkovi. Veci jednotlivo určené sú v bezplatnom užívaní všetkých účastníkov združenia. Podľa § 834 a § 835 Občianskeho zákonníka majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov združenia. Podiely na majetku získanom spoločnou činnosťou sú rovnaké, ak zmluva neurčuje inak. Za záväzky voči tretím osobám sú účastníci združenia zaviazaní spoločne a nerozdielne. Zákon o DPH v § 4 ods. 3 ukladá účastníkom združenia, ktorí sú zdaniteľnými osobami a podajú žiadosti o registráciu, poveriť písomne jedného z účastníkov združenia vedením záznamov podľa § 70 zákona o DPH za združenie. Poverená osoba vyhotovuje za združenie faktúry, vedie za združenie osobitne záznamy podľa § 70 zákona o DPH a vo svojom daňovom priznaní a súhrnnom výkaze uvádza údaje za združenie. Citovaná úprava v zákone o DPH nemení nič na skutočnosti, že majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov združenia. Podľa § 841 Občianskeho zákonníka pri rozpustení združenia majú účastníci združenia nárok na vrátenie hodnôt poskytnutých na účel združenia a vysporiadajú sa medzi sebou o majetok získaný výkonom spoločnej činnosti združenia spôsobom určeným v zmluve, inak rovným dielom. V predmetnom prípade po rozpustení združenia fyzické osoby – platitelia DPH naďalej vykonávajú ekonomickú činnosť a nedochádza k zrušeniu registrácie platiteľov DPH. Pri rozpustení združenia sa členovia združenia navzájom vysporiadajú o majetok získaný výkonom spoločnej činnosti združenia, ku ktorému majú spoluvlastnícky podiel.
Podľa § 2 ods. 1 zákona o DPH predmetom dane okrem iného je dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou. V prípade vysporiadania majetku pri rozpustení združenia nedochádza k dodaniu tovaru za protihodnotu, pretože členovia združenia si navzájom vysporiadajú majetok, ku ktorému majú spoluvlastnícky podiel, neexistuje zmluvný vzťah na dodanie tovaru. Združenie fyzických osôb nemá právnu subjektivitu, a preto nedochádza k prevodu vlastníckeho práva medzi združením a jeho jednotlivými členmi. Dochádza len k vysporiadaniu spoluvlastníctva medzi jednotlivými členmi združenia. Z uvedeného vyplýva, že vysporiadanie majetku pri rozpustení združenia medzi jednotlivými členmi združenia nie je predmetom zákona o DPH.


0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Ešte prikladám
http://www.porada.sk/t76660-zdruzenie-fo-suhrn-tem.html
0 0
majko0 majko0

majko0 je offline (nepripojený) majko0

Takže rozumiem tomu dobre?
Príjmy a výdavky za obdobie trvania združenia delím 50:50.
Zle som si však vysvetlil rozdelenie majetkových vzťahov, kde som predpokladal, že medzi manželmi /BSM/ nie je potrebné riešiť aj tieto veci a keďže manželka pokračuje v podnikaní, stačí nejakým zápisom ponechať majetok v jej účtovníctve a zároveň povýšiť o túto sumu majetok v jej výkaze o majetku a záväzkoch.
Teraz mi to vychádza, že o cenu zásob cca 120 000,- Sk /celková suma k vystúpeniu zo združenia k 30.11.2007 bola 240 000,-/ povýšim svoje príjmy a zároveň tú istú sumu zahrniem do výdavkov, pretože ich akože predám manželke, ktorá ich bude používať ďalej v podnikaní.
Manželka si o túto sumu povýši celkový príjem, ktorý bude vstupovať do základu dane.
Čo s DHM - budova, ktorá je v BSM + zostatok peňažných prostriedkov v pokladni?
Výkazy k DP budem podávať nulové?
Ďakujem za odpoveď.
0 0
abel abel

abel je offline (nepripojený) abel

Matka so synom podnikali na základe zmluvy o združení ( každý mal podiel 50%, viedli JÚ). V polovici roka syn živnosť na 10 rokov pozastavil a zamestnal sa, matka pokračuje ďalej v živnosti. Pri ukončení zmluvy boli na predajni zásoby tovaru napr. 900000.- Sk, ale aj neuhradené záväzky napr. 500 000.- Sk. (Majetok ani pohľadávky neboli žiadne). Ako sa to malo správne vysporiadať, keď tie nepoplatené faktúry matka teraz stále spláca po určitých čiastkach?
0 0
Kája. Kája.

Kája. je offline (nepripojený) Kája.

Prosím Vás o radu, združenie dvoch fyzických osôb zanikne 31.12.2008, podiely 50/50.Ani jeden účastník neruší živnosť. S rozdelením nemám problém, ale jedná sa mi o faktúry, ktoré budú vystavené v januári 2009 a budú sa týkať ešte združenia: nájomné, energie a účtovníctvo za 12/2008. Môžem tieto faktúry zahrnúť do záväzkov k 31.12.2008?
Naposledy upravil Kája. : 01.12.08 at 20:51
0 0
ata111 ata111

ata111 je offline (nepripojený) ata111

P r o s í m, m á n i e k t o s k ú s e n o s ť?
Mám problém a neviem posúdiť rozhodnutie dvoch FO v združení. Vzhľadom na povinnosť registrácie plátcov DPH /35000 EUR/ sa rozhodol jeden člen zo združenia vystúpiť, ukončiť podnikanie a zamestnať sa u druhého člena - FO, ktorý bude naďalej podnikať. Spoločný obrat združenia za 2008 bude okolo 1.600.000 Sk. V DP po rozdelení 50%/50% sa obrat zníži na polovicu. Spadá FO, ktorá bude pokračovať v podnikaní do povinnosti registrovať sa za plátcu DPH? Prosím o radu. vďaka
Naposledy upravil ata111 : 17.12.08 at 16:32
0 0
ata111 ata111

ata111 je offline (nepripojený) ata111

Môže sa to takto usporiadať? Dajte svoj názor, prosím, vďaka.
Naposledy upravil ata111 : 22.12.08 at 11:56
0 0
ata111 ata111

ata111 je offline (nepripojený) ata111

No veď všetci nesviatkujte, ešte trošku pomôžte. Ďakujem......
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
ata111 Pozri príspevok
P r o s í m, m á n i e k t o s k ú s e n o s ť?
Mám problém a neviem posúdiť rozhodnutie dvoch FO v združení. Vzhľadom na povinnosť registrácie plátcov DPH /35000 EUR/ sa rozhodol jeden člen zo združenia vystúpiť, ukončiť podnikanie a zamestnať sa u druhého člena - FO, ktorý bude naďalej podnikať. Spoločný obrat združenia za 2008 bude okolo 1.600.000 Sk. V DP po rozdelení 50%/50% sa obrat zníži na polovicu. Spadá FO, ktorá bude pokračovať v podnikaní do povinnosti registrovať sa za plátcu DPH? Prosím o radu. vďaka
Podľa mňa tým pádom, že združenie prekročilo hranicu na registráciu, tak k 1.1.2009 je povinnosť registrácie, aj keď združenie zaniká. Registruje sa ten člen združenia, ktorý podniká ďalej. Druhému nevzniká povinnosť, nakoľko ukončí podnikanie.
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
ata111 Pozri príspevok
Spoločný obrat združenia za 2008 bude okolo 1.600.000 Sk. V DP po rozdelení 50%/50% sa obrat zníži na polovicu. Spadá FO, ktorá bude pokračovať v podnikaní do povinnosti registrovať sa za plátcu DPH? Prosím o radu. vďaka
Myslím, že sa zle posudzuje obdobie na registráciu. Nie je to rok, ako vyplýva z príspevku, ale 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Nebol potrebný obrat dosiahnutý napr. za obdobie 01.12.2007 - 30.11.2008 ? Pokiaľ nie je činnosť SZČO ukončená a pritom už vznikla povinnosť registrácie, tak je nutné podať žiadosť na registráciu za platcu DPH.
0 0
ata111 ata111

ata111 je offline (nepripojený) ata111

Ďakujem, obrat je približne rovnaký každý mesiac aj v roku 2007. Takže sa registrácii asi nevyhneme.
Ešte raz vďaka za radu a pekné Vianoce všetkým.
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

ata111 Pozri príspevok
Ďakujem, obrat je približne rovnaký každý mesiac aj v roku 2007. Takže sa registrácii asi nevyhneme.
Ešte raz vďaka za radu a pekné Vianoce všetkým.
Z uvedeného mám aj ja dojem, že povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH, nastala už skôr...
0 0
ata111 ata111

ata111 je offline (nepripojený) ata111

Prikladám oficiálne stanovisko DRSR BB pre informáciu všetkým, ktorým to pomôže a kvôli upresneniu aj s mojím dopytom.

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa novely zákona č. 465/2008 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2009 je obrat pre registráciu za platiteľa dane (§4) a tiež pre rušenie registrácie platiteľa dane (§81) stanovený na 35 000 eur. Ak zdaniteľná osoba do konca decembra 2008 dosiahne za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 1 500 000 Sk, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. januára 2009. To znamená, že takto dosiahnutý obrat do konca roku 2008 zdaniteľná osoba neprepočítava na menu euro.
V roku 2009 sleduje zdaniteľná osoba podobne ako v predchádzajúcom období obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom povinnosť podať žiadosť o registráciu má pri dosiahnutí obratu vo výške 35 000 eur. Obraty za jednotlivé kalendárne mesiace do konca roku 2008 vykázané v slovenských korunách prepočíta zdaniteľná osoba konverzným kurzom na menu euro, zaokrúhli na 2 desatinné miesta a pripočíta obrat za príslušné kalendárne mesiace roka 2009 vykázaný v eurách.
To znamená, ak zdaniteľná osoba dosiahla za mesiace február 2008 až december 2008 a január 2009 obrat 35 000 eur, potom je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa dane do 20. februára 2009.
Pri určení obratu platiteľa (člena, ktorý vystúpil zo združenia) je potrebné vychádzať z § 4 ods. 9 zákona o DPH, podľa ktorého obratom sa rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku. To znamená, že obratom platiteľa (člena, ktorý vystúpil zo združenia) je obrat z jeho podnikania a obrat z podnikania združenia zodpovedajúci podielu na celkovom podnikaní združenia. V prípade, ak podiel platiteľa na podnikaní združenia bol 50%, do obratu zahrnie výnosy (príjmy) zo svojho podnikania a 50% podiel na spoločných výnosoch (príjmoch) združenia.

Váš dopyt:

Dobrý deň, prosím Vás o stanovisko, či je FO sa povinná registrovať za plátcu DPH, ak nastala takáto situácia:
V roku 2008 podnikali dve FO v združení 50/50%. Ich spoločný obrat bol približne rovnaký každý mesiac a za 12 mesiacov dosiahol cca 1.400.000,- Sk. K 31.12.2008 združenie ukončilo svoju činnosť. Jeden člen združenia ukončil živnosť a vystúpil zo združenia. Druhý živnostník pokračuje v pôvodnom podnikaní. Ako sa v takomto prípade posudzuje obrat pre registráciu DPH. Berie sa obrat pôvodného združenia - spoločne dosiahnuté príjmy, ktorý v tomto prípade pravdepodobne za 12 mesiacov presiahne 35.000 eur, alebo len alikvótna časť, teda podiel živnostníka, ktorý v podnikaní pokračuje?
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
[quote=ata111;909600]Prikladám oficiálne stanovisko DRSR BB pre informáciu všetkým, ktorým to pomôže a kvôli upresneniu aj s mojím dopytom.


To znamená, že obratom platiteľa (člena, ktorý vystúpil zo združenia) je obrat z jeho podnikania a obrat z podnikania združenia zodpovedajúci podielu na celkovom podnikaní združenia. V prípade, ak podiel platiteľa na podnikaní združenia bol 50%, do obratu zahrnie výnosy (príjmy) zo svojho podnikania a 50% podiel na spoločných výnosoch (príjmoch) združenia.
.................................................. .................................................. .............................
Ten 50% podiel , čo sa týka spoločného podnikania sa mi nepozdáva , ako uvádzajú v odpovedi z pohľadu DPH .
Sledujeme spoločný obrat + obrat z podnikania jednotlivých členov ....zákon o DPH nehovorí o žiadnom podiele , aspoň ja som sa s tým nestretla .
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať