Zavrieť

Porady

Duálne zobrazovanie SKK - EUR

<table border="0" width="669"> <tbody> <tr> <td> Zdroj a viac informácií na : www.euromena.sk
</td></tr></tbody></table> <table border="0" width="669"> <tbody> <tr> <td>
</td></tr></tbody></table> <table border="0" width="669"> <tbody> <tr> <td width="50"> </td> <td> Od ktorého dátumu je slovenský veľkoobchodný subjekt predávajúci slovenským obchodom povinný uvádzať na svojich faktúrach ceny aj v eurách?Keďže veľkoobchody nepredávajú priamo občanom a teda nebudú podliehať povinnosti duálneho zobrazovania, budú faktúry vystavovať v eurách od 1. 1. 2009. Dobrovoľne však môžu vystavovať faktúry aj duálne v korunách aj eurách, a to už od stanovenia konverzného kurzu.

</td></tr></tbody></table> <table border="0" width="669"> <tbody> <tr> <td width="50"> </td> <td> Kedy sa dozvieme presný začiatok duálneho zobrazovania cien?
Dátum začiatku dvojakého (duálneho) zobrazovania cien je stanovený na 30 dní po určení konverzného kurzu, ktorý určí Rada EÚ. Rozhodnutie Rady predpokladáme v júli 2008, takže duálne zobrazovanie cien sa začne povinne v priebehu augusta 2008. Presný dátum rozhodnutia Rady sa určí pravdepodobne v máji 2008. Na porovnanie, o zavedení eura v Slovinsku rozhodla Rada 11. júla (2006), rozhodnutie o Cypre a Malte sa uskutočnilo v júli 2007.

</td></tr></tbody></table> <table border="0" width="669"> <tbody> <tr> <td width="50"> </td> <td> Čo sa bude zobrazovať na výplatných páskach v eure, hrubá alebo čistá mzda?
Výplatné pásky budú musieť povinne duálne zobrazovať čistú mzdu resp. čistý príjem vyplatený zamestnancovi alebo poukázaný na jeho bankový účet. Bližšie môže túto povinnosť upraviť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny svojou vyhláškou.

</td></tr></tbody></table> <table border="0" width="669"> <tbody> <tr> <td width="50"> </td> <td> Stačí ak bude duálne zobrazenie vytlačené na zostavách, alebo bude aj v účtovnom informačnom systéme?
Duálne zobrazovanie je len informatívne a preto nie je nevyhnutné, aby sa používalo aj v účtovných systémoch - čiže stačí iba na vytlačenej zostave.


</td></tr></tbody></table> <table border="0" width="669"> <tbody> <tr> <td width="50"> </td> <td> Ako bude v roku 2008 vyzerať faktúra v eurách, keď suma v eurách sa musí prepočítať na koruny kurzom NBS a potom znova sumu v korunách treba duálne zobraziť konverzným kurzom?
Faktúry v cudzej mene sa nezobrazujú duálne ale v cudzej mene. Duálne zobrazenie sa týka len dokladov a údajov v národnej mene. Týka sa to tak faktúry v eurách pred dňom zavedenia eura na Slovensku, ako aj všetkých ostatných cudzích mien, avšak iba smerom ku konečnému spotrebiteľovi. Medzi dodávateľmi sa faktúra vystavuje do 31.12.2008 v SKK, po 1.1.2009 v eurách. Duálne zobrazenie je v tomto prípade dobrovoľné.

</td></tr></tbody></table> <table border="0" width="669"> <tbody> <tr> <td width="50"> </td> <td> Aké údaje bude potrebné duálne zobrazovať na faktúrach?
Duálne zobrazovať sa bude len výsledná suma faktúry, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť. Na faktúre musí byť okrem duálneho zobrazenia výslednej sumy uvedený aj konverzný kurz, ktorým bola suma prepočítaná. Toto platí len pre faktúry, ktorých platiteľmi je občan, fyzická osoba. Faktúry, ktoré si medzi sebou platia právnické osoby, duálnemu zobrazovaniu nepodliehajú.

</td></tr></tbody></table> <table border="0" width="669"> <tbody> <tr> <td width="50"> </td> <td> Aké zmeny budú viditeľné na pokladniciach po výmene softvéru podľa pravidiel definovaných zákonom o zavedení meny euro (generálny zákon)?
Najviditeľnejšou zmenou bude duálne zobrazovanie celkovej ceny nákupu. Pre pokladnice nie je povinné duálne zobrazovať aj ceny jednotlivých položiek nákupu. V praxi duálne zobrazovanie celkovej sumy nákupu bude znamenať, že na doklade z registračnej pokladnice bude výsledná suma nákupu vytlačená v SKK a súčasne aj v EUR ako informatívny údaj a prípadne aj konverzný kurz. Takto budú ceny tlačené do 31. decembra 2008 a od 1. januára 2009 sa vymení poradie zobrazovaných mien, keďže platnou menou bude euro a informatívnou menou slovenská koruna.

Z hľadiska prechodu na menu euro podľa zákona o zavedení meny euro pokladnice budú musieť zabezpečiť:

* duálne zobrazovanie cca od júla, príp. od augusta 2008 do konca roka 2009,
* od 1.1.2009 pokračovanie duálneho zobrazovania v opačnom poradí – hlavná mena EUR a informatívne SKK
* 16 dňový duálny hotovostný obeh, ktorý umožňuje platby v EUR alebo SKK,
* od 17. januára 2009, platbu len menou euro, prípadne inou cudzou menou


</td></tr></tbody></table> <table border="0" width="669"> <tbody> <tr> <td width="50"> </td> <td> Musí byť na doklade vydanom pokladnicou vytlačený aj konverzný kurz, ktorým sa podľa zákona o zavedení meny euro počas duálneho zobrazovania cien musí prepočítať celková cena nákupu?
Podľa § 18 ods. 3 zákona o zavedení meny euro "Duálne zobrazovanie sa povinne vykonáva výlučne podľa celého konverzného kurzu, pravidiel pre zaokrúhľovanie a ďalších pravidiel pre prechod na euro vrátane ustanoveného počtu desatinných miest pri duálnom zobrazovaní cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt. Všade, kde sa vykonáva duálne zobrazenie, musí byť viditeľne sprístupnený aj konverzný kurz." Z uvedeného vyplýva, že zákon o zavedení meny euro ustanovuje také sprístupnenie konverzného kurzu pri duálnom zobrazovaní, aby bolo zjavne viditeľné. Aj keď uvedený zákon explicitne neustanovuje, že konverzný kurz musí byť vytlačený na doklade vydanom pokladnicou, pre lepšiu informovanosť zákazníkov (spotrebiteľov), by bolo užitočné aby bol konverzný kurz uvedený na doklade vydanom pokladnicou. Avšak jeho viditeľné sprístupnenie iným spôsobom by nebolo v rozpore so zákonom.

</td></tr></tbody></table> <table border="0" width="669"> <tbody> <tr> <td width="50"> </td> <td> Je povinné duálne zobrazovanie cien jednotlivých tovarov v mene euro prostredníctvom pokladníc ?
Zobrazovanie cien jednotlivých tovarov zobrazovaných na displejoch pokladníc a na dokladoch tlačených z pokladníc podľa § 18 odsek 6 zákona o zavedení meny euro nepodlieha duálnemu zobrazovaniu. Takisto sa na displejoch pokladníc nemusí zobrazovať konverzný kurz ani konečná suma prepočítaná do EUR. Duálnemu zobrazovaniu podlieha len celková konečná suma nákupu, ktorá sa tlačí na doklade ako suma v SKK spolu so sumou v EUR prepočítanej konverzným kurzom podľa pravidiel stanovených zákonom o zavedení meny euro.

</td></tr></tbody></table> <table border="0" width="669"> <tbody> <tr> <td width="50"> </td> <td> Je v pokladniciach povinné aj duálne zobrazovanie (prepočítavanie) daní a základu dane z pridanej hodnoty?
Hodnoty dane z pridanej hodnoty ani hodnoty základov dane z pridanej hodnoty nepodliehajú duálnemu zobrazovaniu. Duálnemu zobrazovaniu podlieha len celková cena nákupu, teda suma cien vrátane DPH.

</td></tr></tbody></table> <table border="0" width="669"> <tbody> <tr> <td width="50"> </td> <td> Je povinné duálne zobrazovanie uzávierok počas duálneho zobrazovania pred zavedením meny euro a po zavedení meny euro?
Vyhláška o používaní pokladnice a ani zákon o zavedení meny euro neustanovujú, že duálnemu zobrazovaniu majú podliehať iné tlačové výstupy, ako napr. denné a mesačné uzávierky.
Uzávierky a ostatné tlačové výstupy majú byť vždy uvádzané v platnej mene, to znamená pred zavedením eura, teda do 31. decembra 2008 v slovenských korunách (SKK) a od zavedenia eura, teda od 1. januára 2009 v eurách (EUR).


</td></tr></tbody></table>
<hr align="left" color="#808080" size="1" width="669"> <table border="0" width="669"><tbody><tr><td>
</td><td style="vertical-align: top;">
</td></tr></tbody></table>
Usporiadat
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

z rovnakého zdroja, aby bolo pohromade:

Účtovníctvo a výkazníctvo

Súčasťou prechodu na euro bude aj zmena účtovníctva a výkazníctva, pričom musí byť zachovaná jeho presná výpovedná hodnota o stave majetku a zásob v podniku. Účtovníctvo a účtovné závierky za rok 2008 sa budú vykazovať v korunách. Od 1. januára 2009 sa bude účtovať už len v eurách. Na zabezpečenie presnej porovnateľnosti účtovných údajov vedených v slovenských korunách do roku 2008 a v eurách od roku 2009 sa budú všetky hodnoty prepočítavať oficiálnym konverzným kurzom.

Súčasťou prepočtu všetkého majetku a záväzkov na eurá bude aj konverzia základného imania, podielov a akcií. Pre niektoré podniky, hlavne akciové spoločnosti, môže byť nevyhnutné upraviť základné imanie, aby nové hodnoty základného imania a akcií v eurách boli „okrúhle“ čísla.

Informácia Ministerstva financií Slovenskej republiky s príkladmi situácií a riešeniami pri vykazovaní peňažných údajov na účely daní, poplatkov, colné účely a účtovníctva ukazuje ako postupovať v jednotlivých prípadoch. Tieto postupy vyplývajú zo zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike (generálny zákon), z vyhlášky ministerstva financií k tomuto zákonu a z pripravovaných noviel všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť daní, správy daní, poplatkov, cla a účtovníct
0 0
VladoaKatka VladoaKatka

VladoaKatka je offline (nepripojený) VladoaKatka

http://www.euromena.sk/dualne-zobraz...-sluzieb/9432s
Duálne zobrazovanie cien tovarov a služieb

Pri prechode na euro budú verejné orgány prísne dbať na to, aby spotrebitelia – zákazníci nestratili orientáciu v cenových hladinách a aby pri prepočte cien na eurá neboli poškodení. Hlavným prostriedkom proti neodôvodnenému zvyšovaniu cien je konkurencia na trhu, ale dôležitými podpornými nástrojmi budú duálne zobrazovanie cien, jasné pravidlá zaokrúhľovania a pravidelné monitorovanie cien.
Duálne zobrazovanie cien bude predstavovať vyjadrenie peňažných hodnôt v korunách aj v eurách. Bude sa vyžadovať všade tam, kde sa spotrebiteľovi uvádza peňažná suma, cena alebo hodnota v domácej mene. Bude sa týkať všetkých cien tovarov a služieb, hodnoty peňazí na účtoch, faktúr, bankových služieb, rozpočtovaných nákladov, spotrebiteľských úverov, rôznych platieb a poplatkov, výplatných pások, dôchodkov a sociálnych dávok, výpisov z účtov občanov a pod. Povinnosť duálne zobrazovať ceny budú mať tak právnické, ako aj fyzické osoby – živnostníci. V styku s právnickými osobami a podnikateľmi nebude duálne zobrazovanie povinné.
Duálne zobrazovanie cien sa povinne začne už v roku 2008, najneskôr 30 dní po určení konverzného kurzu, ktoré sa očakáva v júli 2008. Po zavedení eura sa bude v duálnom zobrazovaní cien povinne pokračovať do konca roku 2009; ako služba zákazníkom sa však odporúča pokračovať v duálnom zobrazovaní cien aj v prvom polroku 2010.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 12. marca 2008 (č. 97/2008) (39 kB)
- o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov


http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/de...76&Rocnik=2008
<!--stopindex--><!-- noindex -->
0 0
Zuzana.Vavrova07 Zuzana.Vavrova07
Súhlas, pekne spracované :-)
Naposledy upravil Zuzana.Vavrova07 : 14.05.08 at 17:36
0 0
Ivánuška Ivánuška

Ivánuška je offline (nepripojený) Ivánuška

snažím sa byť dobrá v tom čo robím a čo ma baví, a to nie len o práci ...viac
my sme spoločnosť ktorá predáva aj spotrebitelom a vo väčšine firmám. z vyhlášky č. 97/08 môže platiť pre nás par 4 písm b) , kedže sme vydali cenník (môžem to považovať za katalog?) platný od 01.05. 08 a pri dualnom zobrazovaní vložiť len konverznu tabuľku? či musíme prerábať celý cennik..?
0 0
bendži bendži

bendži je offline (nepripojený) bendži

Ahojte, v suvislosti s prechodom na euro a dualnym zobrazovanim cien riesim nasledovny problem...

Ak pravnicka osoba uzatvara s fyzickou osobou sprostredkovatelsku zmluvu o predaji tovaru (t.j. ze pravnicka osoba fyzickej osobe preda jej majetok za urcitu odmenu), v tejto su uvedene dve sumy v SKK – dohodnuta predajna cena tovaru + provizia za predaj. Ktore sumy je potrebne v ramci dualneho zobrazovania uvadzat aj v EUR – staci len proviziu za predaj, t.j. sumu, ktoru fyzicka osoba vyplati pravnickej osobe za jej sluzby, alebo je potrebne takto uvadzat aj predajnu cenu tovaru?


Prosim, ak niekto viete, keby ste mi mohli poradit co najskor, ide o pripravu softveru a musim to riesit rychlo. Velmi pekne vsetkym vopred dakujem za radu.
0 0
jozef21 jozef21

jozef21 je offline (nepripojený) jozef21

Sme ako s.r.o povinní uvádzať aj duálne ceny na objednávke?
Podľa mňa nie, ale v SR nikto nevie...
0 0
karpis karpis

karpis je offline (nepripojený) karpis

Ivánuška Pozri príspevok
my sme spoločnosť ktorá predáva aj spotrebitelom a vo väčšine firmám. z vyhlášky č. 97/08 môže platiť pre nás par 4 písm b) , kedže sme vydali cenník (môžem to považovať za katalog?) platný od 01.05. 08 a pri dualnom zobrazovaní vložiť len konverznu tabuľku? či musíme prerábať celý cennik..?
stačí vložiť konverznú tabulku, pretože katalóg je vydaný pred zverejnením konverzného kurzu
0 0
dadkapo dadkapo

dadkapo je offline (nepripojený) dadkapo

Ahojte poradaci mam taku infosku ze vraj stare pokladne sa mozu pouzivat do konca tohto roka? Je to pravda?! Lebo sa mi to akosi nezda Dakujem za rady
0 0
hanelie hanelie

hanelie je offline (nepripojený) hanelie

sprievodca CR Rakúsko,
áno môžu,
na každý bloček sa však musí ručne dopísať konverzný kurz + výsledná suma v eurách
info zo školenia
0 0
VladoaKatka VladoaKatka

VladoaKatka je offline (nepripojený) VladoaKatka

hanelie Pozri príspevok
áno môžu,
na každý bloček sa však musí ručne dopísať konverzný kurz + výsledná suma v eurách
info zo školenia
Na túto otázku odpovedala v podobnom duchu aj riaditeľka SOI
Machútová: Ceny kontrolujeme denne

www.rozhovory.HNonline.sk
Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie, odpovedá na Vaše otázky ohľadne prípadného zdražovania po príchode eura. Rozhovor prebieha v spolupráci so stránkou euromena.sk

<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width="20%">2.4. 10:40</TD><TD vAlign=top align=middle>Peter Kostár</TD><TD vAlign=top width="70%">Po zavedení eura je nutné zobrazenie duálnej ceny na doklade z reg.pokladne. Zaujíma ma či je možné dopísať cenu v eurách ručne, prípadne doplniť pečiatkou s prepočítaním podľa kurzu.Reg. pokladňa mi netlačí výslednu sumu v duálnom zobrazení a po ukončení duálneho zobrazenia môžem používať aj súčasnu pokladňu. Mám malú predajňu a nemám žiadneho zamestnanca. Ďakujem. Bajza Pavol

</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="20%">2.4. 10:40</TD><TD style="COLOR: red" vAlign=top align=middle>Nadežda Machútová</TD><TD vAlign=top width="70%" bgColor=#f2f2f2>V princípe to možné je, pokiaľ sa Vám nevyplatí radšej investovať do zmeny softvéru. Ak nemáte veľa zákazníkov, je možné zvoliť aj Vami navrhovaný spôsob. V každom prípade je nutné uviesť aj oficiálny konverzný kurz. Budete to však musieť robiť po dobu približne 1 a pol roka.
</TD></TR></TBODY></TABLE>
0 0
dadkapo dadkapo

dadkapo je offline (nepripojený) dadkapo

Ďakujem veľmi ste mi pomohli
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
Už vieme konverzný kurz: http://www.hnonline.sk/c1-25901400-s...-korun-za-euro
0 0
majoneza majoneza

majoneza je offline (nepripojený) majoneza

Ma sa kurz zobrazit ako 30,126 alebo 30,1260?

Zajtra chcem dat vytlacit 12000 letakov, tak bol by som vdacny ak niekto vie.
0 0
michelle84 michelle84

michelle84 je offline (nepripojený) michelle84

majoneza Pozri príspevok
Ma sa kurz zobrazit ako 30,126 alebo 30,1260?

Zajtra chcem dat vytlacit 12000 letakov, tak bol by som vdacny ak niekto vie.
Dala by som na 4 desatinné miesta 30,1260, keďže konverzný kurz je uvedený na 4 desatinné miesta.
0 0
pollacka pollacka

pollacka je offline (nepripojený) pollacka

Ahojte, mam taku otazku..

Existuju vydavkove pokladnicne doklady, a formulare na vypocet sluzobnej cesty zamstnanca, ktore obsahuju aj hodnotu eur???
Dakujem velmi pekne za odpoved
0 0
michelle84 michelle84

michelle84 je offline (nepripojený) michelle84

pollacka Pozri príspevok
Ahojte, mam taku otazku..

Existuju vydavkove pokladnicne doklady, a formulare na vypocet sluzobnej cesty zamstnanca, ktore obsahuju aj hodnotu eur???
Dakujem velmi pekne za odpoved
Počula som, že príjmové a výdavkové pokladničné doklady už dostať aj pre duálne zobrazovanie. Cestovné príkazy by mali byť tiež určite, len neviem, či už sú v obehu.
0 0
pollacka pollacka

pollacka je offline (nepripojený) pollacka

Dost surne by som potrebovala nejaky formular na sluzobnu tuzemnsku cestu s dualnym zobrazenim. Nema to niekto???
Dakujem
0 0
erika_H erika_H

erika_H je offline (nepripojený) erika_H

Dobrý deň,ako je to prosím s predajňou, zamestnávateľ má do 5 zamestnancov-musí byť uvedená cenovka v SKK aj v EURO na každom jedom konkrétnom tovare?
tovar je malý,niekedy malé súčiastky,nevojdu tam 2 ceny.. stačí na viditeľné miesto napísať cenu konverzného kurzu?

2.) ako je to v prípade,že predajňa pizze má ponukový lístok-musí byť aj v tomto duálne zobrazená cena?aj na letáčikoch SKK vrs. € ?

Ďakujem moc
0 0
endrju endrju

endrju je offline (nepripojený) endrju

michelle84 Pozri príspevok
Dala by som na 4 desatinné miesta 30,1260, keďže konverzný kurz je uvedený na 4 desatinné miesta.
Súhlasím a dopĺňam citát z nariadenia Rady ES, na ktoré sa odvoláva aj zákon 659/2007:
"Prepočítacie koeficienty nebudú zaokrúhlené ani skrátené na menej ako 6 platných číslic pri vykonávaní prevodov"
Kto sa chce vyhnúť prípadným problémom pri kontrolách, musí pri duálnom zobrazovaní uvádzať aj tú "bezvýznamnú" nulu na poslednom mieste konverzného kurzu platného pre prepočet z SKK na EUR.
0 0
zltalienka zltalienka

zltalienka je offline (nepripojený) zltalienka

Ahojte, chcem sa spýtať, je pravda, že ak má firma menej ako 3 zamestnancov, nemusí duálne zobrazovať ceny? Mne sa to nezdá, ale jeden mi to "naisto" tvrdil.
Vďaka za odpoveď.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať