Zavrieť

Porady

Potrebujem registračnú pokladnicu ?

Poskytujem účtovnícke služby, kopírovanie, spisujem žiadosti, životopisy odvolania a pod. Zákazníci mi platia v hotovosti. Potrebujem mať registračnú pokladnicu. Na porade som síce našla, pri ktorých službách je to povinné, ale našla som aj to, že sa povinnosť mať pokladnicu týka platieb v hotovosti. Nevyznám sa v tom :confused: Prosím pomóóóc :eek:. Vopred ďakujem.
Naposledy upravil Dav : 01.07.10 at 12:14
Usporiadat
Téma je uzavretá.
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

SAIVI Pozri príspevok
-----Povodna sprava-----
Od: sluzby@drsr.sk <sluzby@drsr.sk>
Prijata: 27.08.2008 11:51

Predmet: Odpoved na dopyt c.20386

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov tento zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu. Podľa § 3 ods. 1citovaného zákona je podnikateľ povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu po jej prijatí, a podľa § 3 ods. 4 citovaného zákona je podnikateľ povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu na všetkých predajných miestach. Podľa § 2 písm. h) citovaného zákona sa tržbou na účely tohto zákona rozumie platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcim hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.
Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak fyzická alebo právnická osoba (ktorá je povinná evidovať tržby prostredníctvom ERP) prijme pri predaji tovaru alebo poskytnutí vymedzených služieb tržbu v hotovosti, či inými prostiedkami uvedenými v § 2 písm. h), má povinnosť prijatú tržbu zaevidovať v ERP(aj v prípade, že ide o úhradu faktúry).
Záverom upozorňujeme, že predmetný zákon podľa čl. III nadobúda účinnosť až 1.3.2009 s výnimkou § 5, § 6 a § 16.
Odbor služieb pre verejnosť
Takže som dobre čítala ...

http://www.porada.sk/t85122-registracne-pokladne.html
Naposledy upravil evina : 03.09.08 at 11:34
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

ekopo Pozri príspevok
Môj názor:zase niečo zmenené a nepremyslené. Poznám podnikateľov, ktorí majú aj 100 úhrad faktúr v hotovosti mesačne (okrem ERP, ktorú riadne používajú). Keby sa páni a dámy zákonodarcovia zamysleli nad tým, že podnikateľ musí vyrobiť nejakú daľšiu evidenciu, aby bolo jasné aká FA vlastne bola cez ERP uhradená, pretože bude len denná uzávierka a tam rozpis FA nebude (aj ked celá suma bude v 0-vej DPH). Toto už nikto neriešil.
Môj názor - tá pohľadávka im z textu jednoducho vypadla kvôli nepozornosti....čo je však vlastne tragické.....
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

azla Pozri príspevok
Prečítala som si tému, aj dopyt a odpoveď naň.
Odpoveď, na kľúčovú otázku dopytu - dali do zátvorky.(?!)

Mám podobný pocit ako ekopo, zmenené a nepremyslené.
Vzhľadom k tomu, že účinnosť dotknutého § je až od 1.3.2009, núka sa mi myšlienka, či to ešte "neupravia".

Aj predchádzajúca vyhláška 55/1994 platila od 21.3.2004 a zmenu do § 2c dali až vyhl.353/1996 s účinnosťou od 1.1.1997.
V tom medziobdobí uhradu pohľadávky Ste evidovali cez ERP ?
Ja si to nepamätám, žeby sa to bolo evidovalo cez ERP. Diskutovalo sa o tom, ale uhrada bola iba cez PPD.
Nie vtedy vládlo povestné faktúra a PPD o jeden deň neskôr ako vystavená faktúra...
0 0
SAIVI SAIVI

SAIVI je offline (nepripojený) SAIVI

evina Pozri príspevok
Môj názor - tá pohľadávka im z textu jednoducho vypadla kvôli nepozornosti....čo je však vlastne tragické.....
...nemyslým si že im to len tak vypadlo, podľa dôvodovej správy je to škôr účelové, zamerané na obmedzenie špekulácií s daňovými dokladmi...
0 0
SAIVI SAIVI

SAIVI je offline (nepripojený) SAIVI

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?...24004&pa=11810

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Anotácia:
Povinnosť používať pokladnicu má fyzická a právnická osoba (podnikateľ), ktorá má oprávnenie na podnikanie v oblasti predaja tovaru alebo poskytovania vymedzených služieb na území Slovenskej republiky, z ktorých prijíma tržby. Podnikateľ môže používať len takú pokladnicu, na ktorú bol vydaný certifikát, bol jej pridelený daňový kód pokladnice, je označená plombou a je vybavená fiskálnou pamäťou.

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) upravuje evidovanie tržieb v pokladnici na nových technických princípoch.

• Podľa zákona povinnosť používať pokladnicu má fyzická osoba a právnická osoba (podnikateľ), ktorá má oprávnenie na podnikanie v oblasti predaja tovaru alebo poskytovania vymedzených služieb na území Slovenskej republiky a z jeho predaja alebo z ich poskytovania prijíma tržby.

Povinnosť používať pokladnicu má aj zahraničná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky uskutočňuje predaj tovaru alebo poskytuje niektorú z vymedzených služieb, a to za predpokladu, že tieto činnosti vykonáva prostredníctvom stálej prevádzkarne. Ak takáto osoba bude uskutočňovať predaj tovaru alebo poskytovanie služby len príležitostne, nemusí používať pokladnicu.

Podnikateľ môže používať len takú pokladnicu, na ktorú bol vydaný certifikát, bol jej pridelený daňový kód pokladnice, je označená plombou (ak by pokladnica bola označená poškodenou plombou, falzifikátom alebo plombou, ktorá nie je v súlade so zákonom, považuje sa za neoznačenú) a spĺňa požiadavky ustanovené zákonom a technické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi (protokoly o skúškach, ES vyhlásenie o zhode).

Tak ako doteraz, aj podľa nového zákona platí, že musia byť splnené tri podmienky na to, aby pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby vznikla povinnosť používať pokladnicu. Ide o tieto tri podmienky:

&#187; podnikateľská činnosť (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka),
&#187; predaj tovaru alebo poskytovanie služby,
&#187; prijímanie tržby.

Naďalej platí, že v prípade, ak má podnikateľ viac predajných miest, je povinný používať pokladnicu na každom takomto predajnom mieste. Podnikateľom, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení, sa umožňuje používať jednu spoločnú pokladnicu.

• Pokladnica môže byť samostatné elektronické registračné zariadenie, ktoré musí byť vybavené:

*
prevádzkovou pamäťou (prevádzkovou pamäťou je technické zariadenie, v ktorom sa uchovávajú všetky údaje týkajúce sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a výsledky finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a ktoré je riadené výlučne vstavaným registračným programom elektronického registračného zariadenia),
*
vstavaným registračným programom,
*
fiskálnou pamäťou (fiskálnou pamäťou je technické zariadenie umožňujúce jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky),
*
zobrazovacím zariadením pre zákazníka,
*
hodinami,
*
klávesnicou a
*
tlačiarňou.

Pokladnicou môže byť aj počítač, ktorý musí byť vybavený:

*
vlastným registračným programom (vlastný registračný program je program riadiaci prípravu údajov o predaji tovaru alebo poskytovaní služby predtým, ako sú prostredníctvom komunikačného modulu zaevidované vo fiskálnej tlačiarni) a
*
samostatnou fiskálnou tlačiarňou (fiskálnou tlačiarňou je elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, tlačiarňou a komunikačným modulom; komunikačným modulom je technické zariadenie umožňujúce prenos údajov definovaných výrobcom fiskálnej tlačiarne medzi počítačom a fiskálnou tlačiarňou slúžiacich na evidenciu finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby), ktoré tvoria jeden funkčný celok.

Oproti predchádzajúcemu právnemu predpisu (vyhláška MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov) tržbou je podľa zákona nielen platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste (mieste, kde sa prijíma tržba) v hotovosti, ale aj inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, napr. platobnými kartami, poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, pričom tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.

Zákon nanovo upravuje definíciu tovaru a ustanovuje nové základné pojmy, napr. komunikačný modul, ochranný znak, kontrolný záznam, intervalová a prehľadová uzávierka, plomba.

• Zákon ustanovuje novú povinnosť pre prípad, ak podnikateľ do pokladnice vloží hotovosť. V takomto prípade je podnikateľ povinný túto hotovosť zaevidovať v pokladnici.

• Zákon tak ako doteraz ustanovuje, ktorí podnikatelia nie sú povinní pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby používať pokladnicu, resp. za akých podmienok. Výnimka sa vzťahuje na predaj tovaru a služby, na ktoré sa aj doteraz vzťahovali výnimky, t. j. v tejto oblasti nedošlo k žiadnej zmene.

Podľa predchádzajúceho právneho predpisu pri vystavení faktúry (t. j. vzniku pohľadávky) podnikateľ nemusel prijatú tržbu evidovať v pokladnici. Podľa zákona o ERP takáto výnimka neplatí, teda aj v prípade vystavenia faktúry musí podnikateľ prijatú tržbu evidovať v pokladnici. V tomto prípade je potrebné, aby podnikateľ vyhotovil kópiu pokladničného dokladu a túto pripojil k faktúre. Z pokladničného dokladu musí byť zrejmé, že tento patrí k predmetnej faktúre.

• Zákon ustanovuje na pokladnice požiadavky, ktoré predovšetkým zabezpečujú, aby údaje o zaevidovaných tržbách nebolo možné pozmeniť, resp. aby takýto zásah bol zistiteľný. Ide vlastne o také funkcie pokladnice, ktoré nezávisia, resp. nie sú ovplyvniteľné obsluhou pokladnice. Zo všetkých technických požiadaviek na pokladnice za najdôležitejšiu požiadavku možno považovať vybavenie pokladnice fiskálnou pamäťou, ktorá musí spĺňať určené požiadavky, t. j. napr. musí mať predpísané umiestnenie v pokladnici, predpísanú kapacitu a konštrukciu, umožňovať z nej získať požadované údaje, umožňovať zápis predpísaných údajov do nej.

• Zákon ustanovuje pre podnikateľa novú povinnosť, a to zabezpečiť povinnú údržbu pokladnice. Údržba je zameraná na preverenie technického stavu, neporušenosti plomb tak, aby bola zabezpečená správna funkčnosť pokladnice. Údržba pokladnice sa bude vykonávať v pravidelných intervaloch, na túto skutočnosť bude podnikateľ prostredníctvom pokladnice upozornený.

• Zákon neumožňuje používať pokladničné siete tak ako doteraz, t. j. aj vo veľkých obchodných zariadeniach musí byť každá pokladnica samostatným zariadením.

• Pokladnicu, tak ako doteraz, môže uviesť do prevádzky len servisná organizácia, ktorou je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie, má uzavretú zmluvu s dovozcom, výrobcom alebo distribútorom pokladníc a je zapísaná v registri servisných organizácií, ktorý na tento účel vedú daňové úrady. Povinnosťou servisnej organizácie je napr. zabezpečiť vykonanie opravy pokladnice do 48 hodín od jej nahlásenia alebo odovzdania do opravy, označovanie pokladníc plombou, povinnosť oznámiť daňovému úradu akékoľvek nepovolené zásahy do údajov uložených v pokladnici alebo zmeny na plombách, zabezpečiť výmenu poškodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby. Na účely informovanosti podnikateľov, ktorí sú povinní používať pokladnicu, je daňové riaditeľstvo povinné viesť centrálny online register servisných organizácií. Register bude zverejnený na internetovej stránke daňového riaditeľstva. Z registra sa podnikateľ dozvie, ktorá servisná organizácia vykonáva servis na pokladnicu, ktorú vlastní a kde je jej sídlo alebo miesto podnikania.

• V prípade ukončenia prevádzky pokladnice je servisná organizácia povinná na požiadanie podnikateľa vybrať z pokladnice fiskálnu pamäť a túto odovzdať podnikateľovi za účelom jej archivácie a zároveň je povinná odstrániť z prevádzkovej pamäte daňový kód pokladnice. Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie prevádzky pokladnice daňovému úradu, a to najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po ukončení jej prevádzky. Ak podnikateľ svoju pokladnicu predá, t. j. dôjde k zmene vlastníka pokladnice, je pôvodný vlastník pokladnice povinný požiadať servisnú organizáciu, aby z pokladnice vybrala fiskálnu pamäť, túto mu odovzdala na účely archivácie a zároveň odstránila z prevádzkovej pamäte daňový kód pokladnice. Nový vlastník pokladnice je povinný požiadať daňový úrad o pridelenie daňového kódu pokladnice a zároveň je povinný požiadať servisnú organizáciu o uvedenie pokladnice do prevádzky.

• Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby do pokladnice vydať kupujúcemu bez zbytočného odkladu pokladničný doklad, ktorý musí obsahovať najmenej údaje predpísané zákonom; rovnaký doklad je povinný vydať aj v prípade, že kupujúci kúpený tovar vráti alebo reklamuje poskytnutú službu. Podnikateľ je povinný vyhotovovať doklady aj v rámci skúšobnej prevádzky pokladnice po jej oprave, pri zaškolení zamestnanca na pokladnici a pri vklade hotovosti do pokladnice; v takomto prípade je podnikateľ povinný vystavovať doklady, ktoré musia obsahovať slová „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“. Doklady označené slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ nesmú obsahovať ochranný znak, inak obsahujú všetky povinné údaje tak ako pokladničný doklad. Ak podnikateľ bude používať pokladnicu ešte pred jej uvedením do prevádzky servisným technikom, v tomto prípade vyhotovuje doklad označený „SKÚŠKA POKLADNICE“. Ak má podnikateľ pokladnicu mimo prevádzky, je povinný vydávať paragóny, ktoré musia obsahovať tie isté údaje ako pokladničný doklad okrem ochranného znaku.

• Podnikateľ je povinný naďalej vyhotovovať dennú uzávierku, ak bola v pokladnici v daný deň evidovaná tržba. Vyhotovená denná uzávierka sa automaticky, t. j. nezávisle od vôle obsluhy pokladnice, uloží do fiskálnej pamäte; táto musí obsahovať najmenej údaje ustanovené zákonom. Okrem dennej uzávierky je podnikateľ oprávnený vyhotovovať prehľadovú uzávierku. Na požiadanie daňového úradu podnikateľ je povinný vyhotoviť v lehote určenej daňovým úradom intervalovú uzávierku (podrobnú alebo súhrnnú).

Prehľadová a intervalová uzávierka musia obsahovať zákonom predpísané údaje.

• Zákon ustanovuje povinnosti tak pre podnikateľa, ako aj pre servisnú organizáciu v prípade prerušenia prevádzky pokladnice. Podnikateľ sa počas prerušenia prevádzky pokladnice môže rozhodnúť, či bude pokračovať v predaji tovaru alebo v poskytovaní služby, alebo v predaji tovaru alebo v poskytovaní služby nebude pokračovať. Ak sa podnikateľ rozhodne pokračovať v predaji tovaru alebo v poskytovaní služby, je povinný vyhotovovať náhradné pokladničné doklady – paragóny. Tieto paragóny musí podnikateľ vyhotovovať dvojmo, pričom originál podnikateľ vydáva kupujúcemu a kópiu si ponechá. Aj pri takejto evidencii tržieb je podnikateľ povinný z kópií paragónov vyhotovovať dennú uzávierku, a to rovnakým spôsobom ako doteraz. Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný dodatočne zaevidovať v tej pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená. Zákon neumožňuje použitie náhradnej pokladnice.

• Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov uložených v pokladnici, t. j. v prevádzkovej pamäti a fiskálnej pamäti, na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ alebo údajov na paragónoch, údajov uložených na tlačových výstupoch, t. j. páske dennej uzávierky, ako aj údajov uložených v elektronickej podobe na dátových médiách. Podnikateľ je povinný zabezpečiť tiež ochranu pokladnice vrátane jej softvéru.

• Podľa zákona sa už nevyhotovuje kontrolná páska, ale sa vyhotovujú kontrolné záznamy – ide o elektronickú podobu uchovania údajov z pokladničných dokladov, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ a uchovania kópie pokladničných dokladov, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ a denných uzávierok. Podnikateľ je povinný kontrolné záznamy sprístupniť, a to vo forme požadovanej daňovým úradom, napr. v elektronickej alebo aj listinnej.

• Podnikateľ je povinný dátové médiá, na ktorých sa ukladajú kontrolné záznamy, uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane – § 45 zákona SNR č. 511/1992 Zb. Kópie paragónov a pásku dennej uzávierky je povinnosť uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom boli vyhotovené, pokladničné doklady – „NEPLATNÝ DOKLAD a „VKLAD“ sa uchovávajú po dobu jedného roka od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

• Podnikateľ je povinný viesť knihu pokladnice, ktorá musí byť umiestnená na predajnom mieste spolu s pokladnicou. Kniha pokladnice musí obsahovať identifikačné údaje (napr. údaje o podnikateľovi, údaje o pokladnici, údaje o servisnej organizácii, údaje daňového úradu), servisný záznam (napr. dátum a popis poruchy pokladnice, dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte), záznam daňového úradu (napr. zmena identifikačných údajov, dátum zrušenia daňového kódu pokladnice), záznam podnikateľa (napr. dôvod, dátum a čas prerušenia prevádzky pokladnice, dátum a hodina nahlásenia poruchy pokladnice servisnej organizácii). Kniha pokladnice môže obsahovať iba údaje alebo záznamy, ktoré sú uvedené vo vzore. Formát jednotlivých kolónok, t. j. ich tvar, resp. ich veľkosť nie sú podľa vzoru záväzné. Knihu pokladnice je podnikateľ povinný archivovať desať rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol vykonaný posledný záznam.

• Každá pokladnica na miestach určených výrobcom musí byť označená plombou, a to na takých miestach, aby bolo zabránené prístupu k fiskálnej pamäti a ostatným častiam pokladnice zabezpečujúcim jej správnu funkčnosť. Označovanie pokladnice plombou je povinná vykonávať iba servisná organizácia, ktorá je na tento účel povinná si plomby objednať u daňového riaditeľstva a následne si ich od daňového riaditeľstva odkúpiť. Evidenciu o plombách bude viesť daňové riaditeľstvo.

• Kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona sa bude vykonávať podľa § 14 zákona o správe daní, t. j. miestnym zisťovaním. V konaní vo veci o zápise do registra alebo vyčiarknutí z registra servisnej organizácie sa bude tiež postupovať podľa príslušných ustanovení zákona o správe daní.

• Podľa čl. III zákon nadobúda účinnosť od 1. septembra 2008, ale len na účely ustanovení § 5, § 6, § 16, § 17 ods. 2, a to z dôvodu, že tieto ustanovenia sa dotýkajú registrácie servisných organizácií a obstarania plomb na účely ochrany uložených údajov v pokladnici. Pre podnikateľov, ktorí sú povinní používať pokladnice na evidenciu tržieb z predaja tovaru alebo poskytovania služby, zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2009.

Prechodné ustanovenia umožňujú podnikateľom postupovať podľa doterajšieho predpisu, t. j. vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. až do konca roka 2010. Rovnako aj servisné organizácie pri podnikateľoch, ktorí budú používať pokladnicu podľa doterajšieho predpisu, postupujú podľa vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. až do konca roka 2010. Zákonom sa zrušuje doterajší predpis, t. j. vyhláška MF SR č. 55/1994 Z. z.

• V nadväznosti na nové povinnosti, ktoré sú ustanovené zákonom, sa v čl. II – v časti pokuty novelizuje zákon SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Pokuty sa pohybujú od 1 000 Sk až do 200 000 Sk, a to podľa toho, o aké porušenie ide. Za niektoré porušenia zákona, ktoré sú taxatívne ustanovené, môže byť uložená aj bloková pokuta, a to do výšky 5 000 Sk. Podľa prechodných ustanovení platí, že novoupravené pokuty sa budú vzťahovať len na nové pokladnice spĺňajúce podmienky ustanovené zákonom.

Poznámka redakcie: § 35 ods.8 a 9 zákona č. 511/1992 Zb.
0 0
gurbalka gurbalka

gurbalka je offline (nepripojený) gurbalka

fyzioterapeutka a raz snad zarabajuca sama na seba ...viac
Dobry podvecer......chcem zacat podnikat v oblasti sluzieb-rehabilitacie t.j. masaze a cvicenie, pripadne aj teplo a svetloliecba...... budem potrebovat pokladnicu?Bola som nedavno totiz u jedneho masera na masazi a on myslim nemal pokladnicu, ale dal mi priplateni prijmovy pokladnicny doklad......tak teraz neviem......prosim poradte....dakujem
0 0
Aljok Aljok

Aljok je offline (nepripojený) Aljok

gurbalka Pozri príspevok
Dobry podvecer......chcem zacat podnikat v oblasti sluzieb-rehabilitacie t.j. masaze a cvicenie, pripadne aj teplo a svetloliecba...... budem potrebovat pokladnicu?Bola som nedavno totiz u jedneho masera na masazi a on myslim nemal pokladnicu, ale dal mi priplateni prijmovy pokladnicny doklad......tak teraz neviem......prosim poradte....dakujem
Príloha č. 1
k zákonu č. 289/2008 Z. z.SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB
V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI


1. Opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.1 . Bežné opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.2 . Opravy elektrického systému osobných motorových vozidiel
1.3 . Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies osobných motorových vozidiel
1.4 . Opravy karosérií osobných motorových vozidiel

2. Umývanie osobných motorových vozidiel

3. Parkovacie služby

4. Služby spojené s podávaním jedál a nápojov okrem služieb poskytovaných v ležadlových alebo lôžkových vozňoch a iných dopravných prostriedkoch
4.1 . Reštauračné služby s obsluhou
4.2 . Služby v samoobslužných zariadeniach
4.3 . Služby v bufetoch, stánkoch a v cukrárňach
4.4 . Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre iné podniky a inštitúcie
4.5 . Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre domácnosti
4.6 . Služby spojené s podávaním nápojov

5. Nájom a lízing
5.1 . Nájom a lízing osobných motorových vozidiel a ľahkých motorových vozidiel do 3, 5 t určených prevažne na prepravu osôb a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.2 . Nájom a lízing tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť a služby s tým spojené s výnimkou zdravotníckych a parazdravotníckych pomôcok a potrieb, požičiavania kníh a časopisov; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.3 . Nájom a lízing predmetov a zariadení na rekreačné účely a športové účely a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

6. Fotografické služby
6.1 . Portrétne fotografické služby
6.2 . Reklamné a súvisiace fotografické služby
6.3 . Fotografické služby a video služby poskytované pri rôznych spoločenských a iných udalostiach
6.4 . Zber filmov, vyvolávanie filmov okrem filmov z produkcie filmových a televíznych ateliérov a vyhotovovanie diapozitívov, fotografií, kópií filmov a audiovizuálnych nosičov
6.5 . Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií

7. Prevádzka krytých a prevádzka nekrytých kúpalísk

8. Služby lunaparkov a služby zábavných parkov

9. Služby zberní odevov, bielizne a ich rozvoz

10. Pranie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín a čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka

11. Chemické čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka

12. Úschova kobercov, závesov, kože a kožušín a chemická údržba kobercov, závesov, kože a kožušín

13. Služby žehliarní a služby mangľovní

14. Farbenie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí a tónovanie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí

15. Služby kadernícke pre ženy a dievčatá

16. Služby kadernícke a holičské pre mužov a chlapcov

17. Služby kozmetické, manikúra, a pedikúra vrátane poradenských služieb týkajúcich sa starostlivosti o pleť a služby tetovacie

18. Služby na zlepšenie telesnej pohody

19. Strihanie psov

Ak je masérstvo služba na zlepšenie telesnej pohody tak musíš mať ERP.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

dúfam, že na účtovnícke služby sa to nevzťahuje.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

sybila3 Pozri príspevok
dúfam, že na účtovnícke služby sa to nevzťahuje.
Nie ...
0 0
55klara 55klara

55klara je offline (nepripojený) 55klara

Moje nervy... čítam to tu len tak náhodne som síce niečo iné hľadala, ale skoro mi ústa spadli... Podľa toho, čo tu píšete, a to som veľmi rada, že píšete, leboja neznalec aspoň sa podučím, tak môj manžel by mal mať tiež registračnú pokladňu? Nemá prevádzku, poskytuje videoslužby, teda nakrúcanie svadieb atď a fotografovanie akcií.... To znamená, keď je zákon od 1.9.2008 platný, že si ju musí kúpiť? No skutočne pomáhajú živnostníkom....
ďakujem za odpoveď
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
55klara Pozri príspevok
Moje nervy... čítam to tu len tak náhodne som síce niečo iné hľadala, ale skoro mi ústa spadli... Podľa toho, čo tu píšete, a to som veľmi rada, že píšete, leboja neznalec aspoň sa podučím, tak môj manžel by mal mať tiež registračnú pokladňu? Nemá prevádzku, poskytuje videoslužby, teda nakrúcanie svadieb atď a fotografovanie akcií.... To znamená, keď je zákon od 1.9.2008 platný, že si ju musí kúpiť? No skutočne pomáhajú živnostníkom....
ďakujem za odpoveď
Minimálne od 1.3.2009 ju bude potrebovať. Teraz to môže riešiť cez FA a PPD. Alebo potom pôjde všetko cez banku.
0 0
55klara 55klara

55klara je offline (nepripojený) 55klara

Ďakujem, síce si ma nepotešil,ale som vďačná za radu...
0 0
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

prosím Vás a keď má niekto službu kovoobrábanie-vystavuje faktúry?
Krajčírske služby tiež asi nie, ale keď krajčírka predáva aj svoje hotové vyrobené výrobky, tak áno? ďakujem
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
na služby nie, ale .........
§ 2 vyhlášky hovorí:
na účely vyhlášky sa rozumie tovarom tovar vyrobený, upravený, nakúpený alebo prevzatý subjektom a ním následne predávaný v spotrebiteľskej úprave
0 0
Mysty Mysty

Mysty je offline (nepripojený) Mysty

...teraz neviem, ako zaradiť činnosť, kvoli ktorej čítam túto diskusiu... ak by to bolo len poradenstvo, tak to nespadá medzi tie vymenované odvetvia, ale ak je to poradenstvo v oblasti zrdavej výživy, tak by to teoreticky mohlo spadať medzi Služby na zlepšenie telesnej pohody. Ale stále je to len poradenstvo... Kto to vlastne posudzuje? Kto vlastne podnikateľa "zaradí"? Má to posúdiť sám?
Na druhej strane, ak by sa v tej poradenskej kancelárii dali kúpiť aj nejaké prípravky, prípadne literatúra, už je to predaj tovaru a už je pokladňa nutná. Chápem to správne?
0 0
holubička1 holubička1

holubička1 je offline (nepripojený) holubička1

Prosím Vás vzťahuje sa registračná pokladnica od 1.3.2009 aj na malé zberné suroviny, výkup železa od občanov?
0 0
mysimis mysimis

mysimis je offline (nepripojený) mysimis

obyčajný človiečik
Tu je príloha tých služieb, kde bude povinnosť používať ERP od 01.03.2009:
Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z.
SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE
TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI
1. Opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.1. Bežné opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.2. Opravy elektrického systému osobných motorových vozidiel
1.3. Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies osobných motorových vozidiel
1.4. Opravy karosérií osobných motorových vozidiel
2. Umývanie osobných motorových vozidiel
3. Parkovacie služby
4. Služby spojené s podávaním jedál a nápojov okrem služieb poskytovaných v ležadlových alebo lôžkových vozňoch a iných dopravných prostriedkoch
4.1. Reštauračné služby s obsluhou
4.2. Služby v samoobslužných zariadeniach
4.3. Služby v bufetoch, stánkoch a v cukrárňach
4.4. Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre iné podniky a inštitúcie
4.5. Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre domácnosti
4.6. Služby spojené s podávaním nápojov
5. Nájom a lízing
5.1. Nájom a lízing osobných motorových vozidiel a ľahkých motorových vozidiel do 3,5 t určených prevažne na prepravu osôb a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.2. Nájom a lízing tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť a služby s tým spojené s výnimkou zdravotníckych a parazdravotníckych pomôcok a potrieb, požičiavania kníh a časopisov; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.3. Nájom a lízing predmetov a zariadení na rekreačné účely a športové účely a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
6. Fotografické služby
6.1. Portrétne fotografické služby
6.2. Reklamné a súvisiace fotografické služby
6.3. Fotografické služby a video služby poskytované pri rôznych spoločenských a iných udalostiach
6.4. Zber filmov, vyvolávanie filmov okrem filmov z produkcie filmových a televíznych ateliérov a vyhotovovanie diapozitívov, fotografií, kópií filmov a audiovizuálnych nosičov
6.5. Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií
7. Prevádzka krytých a prevádzka nekrytých kúpalísk
8. Služby lunaparkov a služby zábavných parkov
9. Služby zberní odevov, bielizne a ich rozvoz
10. Pranie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín a čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka
11. Chemické čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka
12. Úschova kobercov, závesov, kože a kožušín a chemická údržba kobercov, závesov, kože a kožušín
13. Služby žehliarní a služby mangľovní
14. Farbenie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí a tónovanie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí
15. Služby kadernícke pre ženy a dievčatá
16. Služby kadernícke a holičské pre mužov a chlapcov
17. Služby kozmetické, manikúra, a pedikúra vrátane poradenských služieb týkajúcich sa starostlivosti o pleť a služby tetovacie
18. Služby na zlepšenie telesnej pohody
19. Strihanie psov
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
holubička1 Pozri príspevok
Prosím Vás vzťahuje sa registračná pokladnica od 1.3.2009 aj na malé zberné suroviny, výkup železa od občanov?
pri odobraní železa od občanov určite nie, pretože zberna nepríjma peniaze ale ich vydáva
0 0
holubička1 holubička1

holubička1 je offline (nepripojený) holubička1

ekopo Pozri príspevok
pri odobraní železa od občanov určite nie, pretože zberna nepríjma peniaze ale ich vydáva
Ďakujem a keď príjma peniaze za vydané fa za železo cca 2 fa mesačne?
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
holubička1 Pozri príspevok
Ďakujem a keď príjma peniaze za vydané fa za železo cca 2 fa mesačne?
1., je železo tovar?
2., príjma peniaze v hotovosti?

Ak je odpoved v oboch prípadoch áno, tak od 1.3.2009 bude potrebovať ERP
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať