Zavrieť

Porady

súvaha k 31.12. .....

ahojte poraďáci...
zaujímalo by ma, čo znamenajú jednotlivé stĺpce v súvahe. konkrétne ide o stĺpce brutto, korekcia a netto. a ešte jedna vec... môže výjsť konečný stav krátkodobých pohľadávok v mínusovom stave?
ďakujem za odpovede...
Usporiadat
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

brutto sa uvádza napr. majetok v obstarávacej cene, korekcia sú oprávky a netto zostatková cena.
Pohľadávka nemôže byť mínusom, lebo potom je to už záväzok. Treba ju preúčtovať na zodpovedajúci účet záväzkový.
0 0
vierkat vierkat

vierkat je offline (nepripojený) vierkat

bea
brutto sa uvádza napr. majetok v obstarávacej cene, korekcia sú oprávky a netto zostatková cena.
Pohľadávka nemôže byť mínusom, lebo potom je to už záväzok. Treba ju preúčtovať na zodpovedajúci účet záväzkový.
tak ako mám potom chápať súvahu z roku XXX, kde sú v stĺpcoch krátkodobé pohľadávky nasledovné položky:
brutto - 871
korekcia - -1538
netto- -667
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Vierka ty máš MRP. Vytlač si zo zostáv Súvahu, vytlač si predvahu a porovnávaj čo zapísalo do Súvahy z Predvahy. Nezabudni si nastaviť rovnaké obdobie. To by Ti malo pomôcť.
0 0
vierkat vierkat

vierkat je offline (nepripojený) vierkat

lenkak
Vierka ty máš MRP. Vytlač si zo zostáv Súvahu, vytlač si predvahu a porovnávaj čo zapísalo do Súvahy z Predvahy. Nezabudni si nastaviť rovnaké obdobie. To by Ti malo pomôcť.
ahoj lenka...
nepotrebujem súvahu z tohto roku, ani nič podobné. píšem diplomovú prácu a v nej využívam účtovné výkazy (súvahu, výkaz ziskov a strát, a pod.). keďže výkazy z roku 2002,3,4 sú v našej firme v katastrofálnom stave a ide sa všetko prerábať, chcem pracovať s rokom 2001. lenže keď som zbadala, že tie krátkodobé pohľadávky sú v mínusovom stave, tak ma to zarazilo a už fakt neviem, čo mám robiť.
aj tak ti ďakujem za radu...
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Ja som sa tiež nestretla s pohľadávkami s mínusom.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

vierkat
ahoj lenka...
nepotrebujem súvahu z tohto roku, ani nič podobné. píšem diplomovú prácu a v nej využívam účtovné výkazy (súvahu, výkaz ziskov a strát, a pod.). keďže výkazy z roku 2002,3,4 sú v našej firme v katastrofálnom stave a ide sa všetko prerábať, chcem pracovať s rokom 2001. lenže keď som zbadala, že tie krátkodobé pohľadávky sú v mínusovom stave, tak ma to zarazilo a už fakt neviem, čo mám robiť.
aj tak ti ďakujem za radu...
V roku 2001 bol iný typ súvahy a výkaz ziskov a strát, neviem či je rozumné s takýmito výkazmi pracovať v diplomovej práci. Určite by si tam mala mať aktuálne veci.

Pohľadávky ani nikdy nemali a ani nemajú vo výkazoch korekciu, takže určite je ten výkaz zlý. Btto sa rovnalo a rovná ntto.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Vierka ak chceš môžem Ti nejaké články poslať ohľadom súvahy, VzS.
0 0
vierkat vierkat

vierkat je offline (nepripojený) vierkat

lenkak
Vierka ak chceš môžem Ti nejaké články poslať ohľadom súvahy, VzS.
lenka,
to by bolo super. ale to čo si mi napísala v príspevku vyššie mi skoro vyrazilo dych. ja musím do 30.6. odovzdať dip.prácu a keď nemám podklady, tak...
asi si to niekde hodím...
rada by som pracovala s aktuálnymi vecami, ale rok 2004 je účtovaný bez bankových výpisov a proste celé účtovníctvo je na figu.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Vierka nehádž sa nikde, ja som Ti už našla nejaké články, hneď Ti ich prilepím, a ešte to stíhaš, aj ja som robila diplomovku, dá sa to zvládnuť. Takže za pár minút máš to tu. Našla som roky 2002,2003,2004.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Súčasťou daňového priznania je individuálna účtovná závierka. Podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky za rok 2003 ustanovilo Ministerstvo financií SR opatrením č. 4455/2003-92 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2003. Podľa tohto opatrenia účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva predkladajú daňovému úradu v termínoch pre podávanie daňových priznaní zostavenú účtovnú závierku v dvoch vyhotoveniach. Súčasťou účtovnej závierky je súvaha Úč POD 1-01, výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 a poznámky.

Ostatné účtovné jednotky predkladajú výkazy v závislosti od toho, aké účtovné postupy sú povinné používať.

Od 1. 1. 2003 sa pojem “súvaha v plnom rozsahu” a “súvaha v skrátenom rozsahu” nahrádza pojmom “súvaha v úplnej štruktúre” a “súvaha v skrátenej štruktúre”. Pojem “výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu” a “výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu” sa nahrádza pojmom “výkaz ziskov a strát v úplnej štruktúre” a “výkaz ziskov a strát v skrátenej štruktúre”.

Do 31. decembra 2002 bolo možné účtovnú závierku zostaviť v plnom rozsahu alebo v skrátenom rozsahu, a to aj riadnu, aj mimoriadnu účtovnú závierku. Od 1. januára 2003 možnosť zostaviť účtovnú závierku v skrátenej štruktúre existuje len pre priebežnú účtovnú závierku (§ 18 ods. 2 zákona o účtovníctve).

Podľa § 17 ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva obsahuje tieto súčasti:

– súvahu,

– výkaz ziskov a strát,

– poznámky.

Povinnosť zostavenia účtovnej závierky je stanovená najneskôr do 6 mesiacov po skončení obdobia, za ktoré sa zostavuje. Za deň zostavenia účtovnej závierky sa považuje deň, kedy boli k účtovnej závierke pripojené podpisové záznamy. Povinnosť zostavenia účtovnej závierky nadväzuje na povinnosť uzatvorenia účtovných kníh podľa § 16 zákona o účtovníctve a v tejto súvislosti vymedzuje účtovnú závierku ako riadnu a mimoriadnu. Zákon ukladá povinnosť zostavenia otváracej (tzv. vstupnej) súvahy podľa § 17 ods. 7, a to:

– ku dňu vzniku účtovnej jednotky,

– ku dňu vstupu do likvidácie,

– ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania (správca konkurznej podstaty).

Informácie v účtovnej závierke sa vykazujú ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje (§ 17 ods. 8 zákona o účtovníctve). Informácie v účtovnej závierke musia byť pre užívateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ich významnosti a musia byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.

Užitočné informácie sú vtedy, ak sú vzhľadom na potreby rozhodovania používateľa relevantné (podstatné, závažné). Môže ísť o informácie o štruktúre majetku, o nákladoch, o výplate dividend.

Významná informácia je tá, ktorej neuvedenie v účtovnej závierke by mohlo viesť k ovplyvneniu úsudku používateľa a k jeho nesprávnemu rozhodnutiu. Významné informácie sa uvádzajú samostatne, informácie menej významné sú spojené s inými informáciami.

Zrozumiteľnosť predpokladá, že užívateľ má primeranú znalosť o podnikateľských a ekonomických činnostiach a o účtovníctve a tiež ochotu skúmať informácie s primeranou starostlivosťou a informácie majú pre neho dostatočnú vypovedaciu schopnosť, aby boli pre neho použiteľné pri rozhodovaní.

Porovnateľnosť predpokladá, že užívatelia majú možnosť porovnávať informácie organizácie v čase, aby mohli identifikovať trendy napr. výnosnosti, finančnej situácie v minulom čase a použijú sa ako základ na predvídanie budúcnosti.

Spoľahlivosť informácií je chápaná v tom zmysle, že neobsahujú závažné chyby, nie sú jednostranne vykazované. Informácie v účtovnej závierke sú považované za spoľahlivé, ak sú úplné a včasné a vzhľadom na svoj obsah použiteľné v stanovenom čase.

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku vyplýva účtovným jednotkám zo zákona o účtovníctve, pričom sú účtovné jednotky povinné zostavovať účtovnú závierku k 31. 12. bežného roka ako riadnu, príp. ako mimoriadnu v ostatných prípadoch. Účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku za účtovnú jednotku ako celok – individuálna účtovná závierka. Okrem toho obchodné spoločnosti, ktoré sú ovládajúcou osobou (pojem ovládajúca osoba je definovaný v § 66a Obchodného zákonníka), alebo majú 20 % majetkovú účasť v inej obchodnej spoločnosti, alebo ktorých oprávnenie na riadenie inej spoločnosti vyplýva zo zmluvy alebo stanov bez ohľadu na výšku majetkovej účasti, zostavujú aj konsolidovanú účtovnú závierku (pozri § 22 a 23 zákona o účtovníctve). Konsolidovaná účtovná závierka musí byť overená audítorom.

Okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky poznáme ešte aj priebežnú účtovnú závierku. Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa neuzavrú účtovné knihy a inventarizácia sa vykoná len na účely zistenia a zohľadnenia prípadných rizík, strát a znehodnotení, ktoré sa dotýkajú majetku a záväzkov, t.j. podľa § 25 ods. 2 zákona o účtovníctve. Priebežná účtovná závierka môže byť zostavená v úplnej alebo v skrátenej štruktúre.

V účtovnej závierke riadnej, mimoriadnej aj priebežnej sa vykazujú údaje za vykazované obdobie a jedno porovnateľné obdobie, ktorým je bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Súčasti účtovnej závierky sú mimoriadne významné dokumenty, ktoré sú svojím obsahom určené:

- interným užívateľom

– manažment podnikateľského subjektu (správna rada, dozorná rada, predstavenstvo, výkonný manažment),

– vlastníci podnikateľského subjektu,

- externým užívateľom, najmä

– daňovému úradu

- súvaha a výkaz ziskov a strát sa odovzdávajú v dvoch exemplároch; sumy vo výkazoch sa vypĺňajú v tisícoch Sk,

- poznámky a daňové priznanie v jednom vyhotovení; sumy uvádzané v daňovom priznaní sa uvádzajú v celých Sk,

- výkazy sa odovzdávajú do 31. 3. nasledujúceho roka po roku, ku ktorému sa výkazy zostavujú, lehota sa dá predĺžiť o tri mesiace na základe plnej moci udelenej daňovému poradcovi na zostavenie daňového priznania,

– obchodnému registru, kde sa v zbierke listín zverejňuje účtovná závierka a výročná správa; účtovná jednotka, ktorá má povinnosť auditu, nesmie zverejniť neaudítované údaje spôsobom, ktorý by mohol uviesť užívateľa do omylu, že audítované boli; povinnosť zverejnenia údajov má účtovná jednotka stanovenú uložením účtovnejzávierky a výročnej správy do zbierky listín do 30 dní po ich schválení príslušným orgánom,

– iným užívateľom, ako sú napr. štatistická správa, tichí spoločníci, veritelia, dodávatelia, investori...

2.4.1 Súvaha
Podstatou súvahy je podávať prehľad o stave majetku, a to z pohľadu jeho druhu (zloženia) a zdrojov krytia (z hľadiska vlastníctva) k súvahovému dňu. Súvaha poskytuje údaje potrebné pre riadenie a posudzovanie finančnej stránky podnikateľskej činnosti. Táto požiadavka jednoznačne ovplyvnila uplatnenie triediacich hľadísk pre členenie aktív (majetku) a pasív (zdrojov krytia majetku), ktoré sú reprezentované vlastným imaním a cudzími zdrojmi.

Štvrtá smernica Európskej únie vymedzuje dve formy členenia súvahy:

– formou dvojstránkovej tabuľky založenej na bilančnej rovnici (čl. 9, vzor A):

Aktíva = Pasíva

– formou vertikálnej tabuľky založenej na bilančnej rovnici (čl. 10, vzor B):

Aktíva – Záväzky = Vlastný kapitál

Štvrtá smernica umožňuje využitie oboch vzorov s tým, že členská, resp. kandidátska krajina má možnosť legislatívne túto formu ďalej upravovať (obmedziť).

Hrubé členenie súvahy je podľa slovenských predpisov nasledovné:
AKTÍVA

PASÍVA

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie

A.

Vlastné imanie

B. Neobežný majetok

A. I.

Základné imanie

B. I. Dlhodobý nehmotný majetok

A. II.

Kapitálové fondy

B. II. Dlhodobý hmotný majetok

A. III.

Fondy zo zisku

B. III.Dlhodobý finančný majetok

A. IV.

Výsledok hospodárenia minulých rokov

C. Obežný majetok

A. V.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

C. I. Zásoby

B.

Záväzky

C. II. Dlhodobé pohľadávky

B. I.

Rezervy

C. III.Krátkodobé pohľadávky

B. II.

Dlhodobé záväzky

C. IV.Finančné účty

B. III.

Krátkodobé záväzky

D. Časové rozlíšenie

B. IV.

Bankové úvery a výpomoci

Náklady a príjmy budúcich období

C.

Časové rozlíšenieVýdavky a výnosy budúcich období

2.4.2 Výkaz ziskov a strát


Výkaz ziskov a strát je podrobným rozvedením jednej z najdôležitejších položiek vlastného imania vykázaného v súvahe, a to výsledku hospodárenia bežného roka. Vykazujú sa tu náklady, výnosy a výsledok hospodárenia.

Štvrtá smernica (direktíva) Európskej únie dáva v prípade výkazu ziskov a strát na výber zo štyroch vzorov. Voľba je medzi horizontálnou a vertikálnou formou, prípadne používať obe, a tiež je možné voliť klasifikáciu nákladov podľa druhov alebo podľa účelu, na ktorý boli vynaložené.

Naša legislatíva vymedzuje štruktúru výkazu ziskov a strát vo vertikálnej podobe, t.j. v členení podľa funkcií (činností).


VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

BEŽNÁ ČINNOSŤ

MIMORIADNA ČINNOSŤ

hospodárska činnosť

finančná činnosť


Vyplnený účtovný výkaz “Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01” je obsahom kapitoly 3.3.3


Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť informácie o finančnej situácii, výnosnosti a o zmenách vo finančnej situácii podniku. Informácie o finančnej situácii sú prvotne vykazované v súvahe; o výnosnosti vo výkaze ziskov a strát; o zmenách vo finančnej situácii sú poskytované v účtovnej závierke prostredníctvom samotného výkazu. Obsahové vymedzenie položiek súvahy a položiek výkazu ziskov a strát nadväzuje na príslušné účty z rámcovej účtovej osnovy a účty vytvorené účtovnou jednotkou uvedené v účtovom rozvrhu. Rovnako ako pri súvahe, aj titulná strana výkazu ziskov a strát obsahuje (tie isté) základné údaje o účtovnej jednotke, o druhu účtovnej závierky, dátum a podpisy zodpovedných osôb.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
To bol rok 2003, teraz 2004
1.16. Kontrola formálnej správnosti účtovných zápisov (predvaha)
Kontrola formálnej správnosti účtovných zápisov sa zabezpečuje predvahou. Predvaha je dôležitý prvok vnútorného kontrolného systému účtovníctva a vypracováva sa vždy pred zostavením účtovnej závierky. Predvaha je spájajúcim článkom medzi bežným účtovníctvom a účtovnou závierkou, pri automatizovanom spracovaní účtovníctva je jednou zo zostáv, ktoré softvér poskytuje automaticky.


2. Uzavretie účtovných kníh

Po vykonaní všetkých prípravných prác môže účtovná jednotka uzavrieť účtovné knihy. Účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi. Pri uzavretí účtovných kníh sa:

a) zisťujú obraty strán Má dať a Dal jednotlivých účtov,
b) zisťujú konečné stavy výsledkových účtov a konečné zostatky súvahových účtov,
c) zisťuje výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov; mimo účtovníctva sa zistí základ dane z príjmov a vyčíslená daň z príjmov sa zaúčtuje,
d) účtujú konečné stavy nákladov na stranu Dal týchto účtov a na stranu Má dať účtu 710 – Účet ziskov a strát a konečné stavy výnosov na stranu Má dať týchto účtov a na stranu Dal účtu 710 – Účet ziskov a strát,
e) účtujú konečné zostatky majetku na stranu Dal týchto účtov a na stranu Má Dať účtu 702 – Konečný účet súvahový a konečné zostatky účtov záväzkov a vlastného imania na stranu Má dať týchto účtov a na stranu Dal účtu 702 – Konečný účet súvahový,
f) zisťuje výsledok hospodárenia a účtuje sa, ak ide o účtovný zisk na stranu Má dať účtu 710 – Účet ziskov a strát a na stranu Dal účtu 702 – Konečný účet súvahový, ak ide o účtovnú stratu na stranu Dal účtu 710 – Účet ziskov a strát a na stranu Má dať účtu 702 – Konečný účet súvahový.

Zaúčtovanie účtovného výsledku hospodárenia (účtovného zisku alebo účtovnej straty) je posledný zápis bežného účtovného obdobia a po jeho uskutočnení sú účtovné knihy uzavreté a môže sa zostaviť účtovná závierka.

2.1. Súvaha
Súvaha je základný výkaz účtovnej závierky, takmer všetky ostatné informácie, ktoré podáva účtovná závierka sa odvíjajú zo súvahy. V súvahe sa vykazujú stavy majetku, záväzkov a vlastného imania (rozdiel majetku a záväzkov) k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom vyjadrení v tisíckach slovenských korún.

V slovenskej právnej úprave súvahu tvorí tlačivo, ktoré je označené ako

– Súvaha Úč POD 1 - 01

Vysvetlenie označenia je takéto:
Súvaha je názov výkazu účtovnej závierky
Úč – znamená, že ide o účtovný výkaz (odlíšenie od iných výkazov, ktoré účtovné jednotky zostavujú)
POD – znamená, že tento výkaz zostavujú podnikateľské účtovné jednotky
1 – určuje poradie dôležitosti výkazu účtovnej závierky
01 – znamená, že súvaha sa na predkladanie zostavuje jedenkrát do roka
Súvaha sa v Slovenskej republike zostavuje v účtovnej forme, t.j. tak, že sa majetok a zdroje majetku (t.j. vlastné imanie a záväzky) vykazujú oddelene.
Z pohľadu účtovníctva sa majetok člení podľa viacerých hľadísk:

– podľa charakteru (podstaty) na hmotný majetok, nehmotný majetok, finančný majetok,
– z hľadiska účelu obstarania (pôsobenia majetku v prevádzkovom cykle) na neobežný a obežný,
– z časového hľadiska na dlhodobý a krátkodobý,
– z hľadiska likvidnosti na nelikvidný, s nižším stupňom likvidnosti, likvidný.

Majetok sa v súvahe člení z hľadiska spôsobu pôsobenia v podniku, t.j. z hľadiska vzťahu k prevádzkovému cyklu, na neobežný a obežný.
Neobežný majetok v prevádzkovom cykle nemení svoju formu, v činnosti podniku pôsobí dlhodobo (viac ako 1 rok) a časť tohto majetku sa opotrebúva. Opotrebenie majetku sa prejavuje ako zníženie jeho úžitkovej hodnoty. Hodnota opotrebenia sa prenáša do výkonov podniku. Neobežný majetok teda nevchádza do prevádzkového cyklu, ale slúži podniku v jeho činnosti, aby mohol vykonávať činnosť, pre ktorú bol zriadený.
Obežný majetok v prevádzkovom cykle mení svoju formu, a to buď sa jednorazovo spotrebúva (materiál), alebo sa v prevádzkovom cykle premieňa na peniaze. Súčasťou obežného majetku sú vždy peňažné prostriedky (v širšom zmysle).
Kombináciou týchto hľadísk vzniká štruktúra súvahy na strane aktív, ktorú tvoria jednotlivé súvahové položky aktív.
Zdroje majetku sa v súvahe členia z hľadiska vlastníctva na vlastné zdroje majetku (vlastné imanie) a záväzky. Z časového hľadiska sa záväzky členia na dlhodobé a krátkodobé (krátkodobé z dohodnutou dobou splatnosti do jedného roku). Podľa charakteru sa záväzky členia na:

– rezervy,
– záväzky v užšom zmysle,
– bankové úvery a výpomoci a
– časové rozlíšenie.

Kombináciou týchto hľadísk vzniká štruktúra súvahy na strane pasív, ktorú tvoria jednotlivé súvahové položky pasív.
Štruktúru súvahy na strane aktív aj na strane pasív môžeme členiť na horizontálnu a vertikálnu.

2.2. Vertikálna štruktúra strany aktív a strany pasív
Súvahové položky sú označené veľkými písmenami, rímskymi číslicami a arabskými číslicami. Veľkými písmenami sú označené predovšetkým súhrnné (súčtové) položky. Ak je k písmenu priradená rímska číslica, ide tiež o súhrnný údaj, ale nižšieho radu. Súvahová položka, ktorá je označená aj arabskou číslicou, sa vypĺňa z údajov bežného účtovníctva.

Horizontálnou štruktúrou rozumieme spôsob vykazovania súvahových stavov (peňažné vyjadrenie súvahovej položky). Za bežné účtovné obdobie sa vykazujú:

– v stĺpci Brutto sa vykazuje majetok v ocenení pri jeho obstaraní (kúpou) alebo vzniku (napr. pohľadávky), ako aj v ocenení ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (pri vybraných druhoch majetku),
– v stĺpci Korekcia sa vykazuje zníženie ocenenie hodnoty majetku ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje; zníženie hodnoty majetku môže byť buď trvalé, t.j. odpisy a škody, alebo prechodné, ktoré sa zohľadňuje tvorbou opravných položiek; v tomto stĺpci sa potom uvedie súčet korekčných položiek vzťahujúcich sa na príslušnú súvahovú položku; v tomto stĺpci sa hodnoty vykazujú vždy s kladným znamienkom,
– v stĺpci Netto sa vykazuje ocenenie v účtovnej cene (vyčísľuje sa ako rozdiel stĺpcov brutto a korekcia).

Pri zostavovaní súvahy musí platiť súvahová rovnováha nazývaná aj ako bilančná rovnica, a to za dve po sebe idúce účtovné obdobia. Rovnováha sa môže vyjadriť nasledovnými rovnicami.
Hodnota netto majetok spolu bežného účtovného obdobia = hodnote sumy vlastného imania a záväzkov bežného účtovného obdobia (súvaha riadok 1 stĺpec 3 = súvaha riadok 65 stĺpec 5).
Hodnota netto majetok spolu minulého účtovného obdobia = hodnote sumy vlastného imania a záväzkov minulého účtovného obdobia (súvaha riadok 1 stĺpec 4 = súvaha riadok 65 stĺpec 6).
V súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania si účtovná jednotka môže vytvoriť syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania, ktoré uvedie vo svojom účtovom rozvrhu. V súvahe je táto možnosť účtovnej jednotky zohľadnená tak, že v označení účtu na treťom mieste je v súvahe uvedené písmeno „X“.
Ak si vykazovanie na jednotlivých riadkoch súvahy vyžaduje čerpanie údajov z analytickej evidencie, táto skutočnosť je v súvahe uvedená tak, že za číslom účtu je písmeno „A“.
Keď účtovná jednotka zostavuje prvú účtovnú závierku po svojom vzniku, údajmi za minulé účtovné obdobie v súvahe sú údaje z otváracej súvahy. Vo výkaze ziskov a strát sa údaje za minulé účtovné obdobie neuvádzajú.
Pri vypĺňaní súvahy je potrebné dodržiavať tieto zásady:

Vykazovanie pohľadávok a záväzkov súvahe
Pre potreby účtovania a vykazovania pohľadávok a záväzkov v súvahe platia určité pravidlá:

– členenie pohľadávok a záväzkov na krátkodobé a dlhodobé,
– pri vzniku účtovného prípadu sa záväzky posúdia podľa dohodnutej doby splatnosti, napr. v zmluve, na faktúre, alebo iným spôsobom (aj ústne), teda podľa doby, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť; ak je dohodnutá doba splatnosti jeden rok a menej, považujú sa pohľadávky a záväzky za krátkodobé, ak je dohodnutá doba splatnosti dlhšia ako jeden rok, považujú sa za dlhodobé,
– podľa dohodnutej doby splatnosti sa pohľadávky a záväzky zaúčtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné syntetické účty,
– pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú podľa zostatkovej doby splatnosti; zostatková doba splatnosti pohľadávky a záväzku je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka; ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky a záväzku rok a menej, vykážu sa ako krátkodobé; ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky a záväzku dlhšia ako 1 rok, vykážu sa ako dlhodobé – pohľadávky a záväzky po lehote splatnosti sa vždy vykazujú medzi krátkodobými pohľadávkami a záväzkami.

Členenie pohľadávok a záväzkov podľa požiadaviek vykazovania v súvahe je potrebné zabezpečiť v analytickej evidencii k účtom pohľadávok a záväzkov.
Pohľadávky, o ktorých účtovná jednotka účtuje na účtoch účtovej triedy 3** – Zúčtovacie vzťahy, sa vykážu podľa zostatkovej doby splatnosti, a to:

1. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok a menej sa vykážu medzi krátkodobými pohľadávkami v obežnom majetku,
2. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok a viac sa vykážu medzi dlhodobými pohľadávkami v obežnom majetku,
3. pohľadávky, o ktorých účtovná jednotka účtuje na účtoch účtovej skupiny 06* – Dlhodobý finančný majetok sa podľa zostatkovej doby splatnosti vykážu vždy v neobežnom majetku na samostatnom riadku, tá časť pohľadávky, ktorá je splatná do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykážu na samostatnom riadku (riadok 29),
4. pohľadávky po lehote splatnosti sa vykážu medzi krátkodobými pohľadávkami.

Nie u všetkých druhov pohľadávok možno postupovať týmto spôsobom. Sú totiž také druhy pohľadávok, u ktorých vykazovanie podľa zostatkovej doby splatnosti nemá opodstatnenie, napr. 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie, 314 – Poskytnuté preddavky, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok.
Záväzky, pri ktorých vykazovaní je uplatnená kombinácia účelového a časového hľadiska, sa v súvahe uvedú v členení na:

– rezervy,
– dlhodobé záväzky,
– krátkodobé záväzky,
– bankové úvery a výpomoci.

Vykazovanie účtu 261 – Peniaze na ceste
Účet 261 – Peniaze na ceste môže mať ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zostatok na strane Má dať alebo na strane Dal. Bez ohľadu na charakter zostatku sa tento účet vykáže na strane aktív na príslušnom riadku vždy v stĺpci Brutto, kde sa pripočíta alebo (odpočíta) k hodnote účtov 221A – Bankové účty. Potom sa môže stať, že riadok, na ktorom sa bude vykazovať účet 261 (-), môže mať mínusový súvahový stav.

Vykazovanie účtu 221 – Bankové účty
Účet 221 – Bankové účty sa v súvahe nevykazuje ako syntetický účet, ale pre potreby vykázania v súvahe je potrebné oddeliť zostatok kontokorentného účtu v prípade, ak je jeho zostatok pasívny (kontokorentný úver). Tá časť zostatku syntetického účtu, ktorá predstavuje sumu kontokorentného úveru krátkodobého, sa vykáže medzi bankovými úvermi krátkodobými a tá časť zostatku syntetického účtu, ktorá predstavuje peňažné prostriedky účtovnej jednotky (napr. na bežnom bankovom účte, termínovanom účte z dobou viazanosti do 1 roka, ale aj nad 1 rok, devízovom účte a pod.), sa vykáže na strane aktív v súvahe.

Vykazovanie účtov 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely,
255 – Vlastné dlhopisy
Účet 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa vykazuje na strane pasív súvahy na samostatnom riadku ako položka znižujúca vlastné imanie (riadok 69). Ak sa vlastné akcie nepredajú do doby troch rokov, je nevyhnutné znížiť základné imanie o menovitú hodnotu týchto akcií. Účet 255 – Vlastné dlhopisy sa vykazujú ako položka znižujúca záväzky z emitovaných dlhopisov, a to v nadväznosti na zostatkovú dobu splatnosti príslušného záväzku. V prípade, že vlastné dlhopisy sa viažu na dlhodobý záväzok (záväzok, ktorého zostatková doba splatnosti je rok a viac), vykážu sa medzi dlhodobými záväzkami. Ak zostatková doba splatnosti toho záväzku bude menej ako 1 rok, vykážu sa medzi krátkodobými záväzkami.

Vykazovanie účtov s premenlivým zostatkom
Účty s premenlivým zostatkom sú účty zúčtovacích vzťahov, na ktorých sa účtuje o pohľadávkach a aj o záväzkoch, a ktoré v závislosti od charakteru zostatku sa vykážu v súvahe na strane aktív (ako pohľadávky), alebo na strane pasív (ako záväzky). Účty s premenlivým zostatkom sú účty 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, 341 – Daň z príjmov, 342 – Ostatné priame dane, 343 – Daň z pridanej hodnoty a 345 – Ostatné dane a poplatky.

Vykazovanie účtov dotácií
Účty dotácií (346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu, 347 – Ostatné dotácie) sa vždy budú vykazovať na strane pasív súvahy. Je nevyhnutné upozorniť, že nie sú účtami s premenlivým zostatkom.

Vykazovanie výsledku hospodárenia
Výsledok hospodárenia sa v súvahe vykazuje v členení na:

– výsledok hospodárenia minulých rokov; môže mať formu nerozdeleného zisku minulých období (+) a vykazuje sa na riadku 83 súvahy alebo neuhradenej strany minulých období (-), ktorá sa vykazuje na riadku 84 súvahy,
– výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, t.j. účtovný zisk (+) alebo účtovná strata (-) sa vykazuje na riadku 85 súvahy.

2.3. Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát sa v Slovenskej republike považuje za výkaz účtovnej závierky, ktorý poskytuje informácie o nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia v požadovanom členení v peňažnom vyjadrení v tisícoch slovenských korún za účtovné obdobie.

V slovenskej právnej úprave výkaz ziskov a strát tvorí tlačivo, ktoré je označené ako

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01
Výkaz ziskov a strát je názov výkazu účtovnej závierky

Úč – znamená, že ide o účtovný výkaz (odlíšenie od iných výkazov, ktoré účtovné jednotky zostavujú)
POD – znamená, že tento výkaz zostavujú podnikateľské účtovné jednotky
2 – určuje poradie dôležitosti výkazu účtovnej závierky
01 – znamená, že súvaha sa na predkladanie zostavuje jedenkrát do roka
Význam výkazu ziskov a strát je daný tým, že poskytuje informácie o základnom ukazovateli ekonomickej výnosnosti podniku, ktorým je výsledok hospodárenia dosiahnutý za účtovné obdobie. Jeho funkcia spočíva v tom, že podrobnejšie charakterizuje túto položku a používateľom informácií z účtovnej závierky poskytuje informácie o jeho štruktúre.
Výkaz ziskov a strát má teda priamu súvislosť so súvahou, a to v tom zmysle, že je podrobnou špecifikáciou súvahovej položky výsledok hospodárenia za dve po sebe idúce účtovné obdobia.
Vzájomná previazanosť výkazu ziskov a strát a súvahy (cez intervalový a stavový ukazovateľ) výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ako aj bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
Výkaz ziskov a strát sa v SR zostavuje vo vertikálnej (stĺpcovej) forme. Jednotlivé ukazovatele výkazu ziskov a strát sú usporiadané stupňovito pod sebou tak, že dochádza k postupnému pripočítavaniu výnosov a odpočítavaniu nákladov. Výnosy a náklady sa členia podľa druhov.
Každý riadok vo výkaze ziskov a strát tvorí výsledkovú položku. Podstatu výkazu ziskov a strát tvoria výnosové výsledkové položky a nákladové výsledkové položky. Okrem týchto položiek sú vo výkaze ziskov a strát výsledkové položky rôznych ekonomických ukazovateľov. Sú to dva objemové ukazovatele, ktoré sú predmetom štatistického zisťovania

– obchodná marža kvantifikuje výnosnosť obchodnej činnosti podniku,
– pridaná hodnota je výsledok realizácie výkonov z výrobnej činnosti aj poskytovania služieb vrátane obchodnej činnosti.

Údaje uvádzané vo výkaze ziskov a strát sú sumy vyčíslené narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia.
Obsahové vymedzenie jednotlivých položiek výkazu ziskov a strát nadväzuje priamo na príslušné účty rámcovej účtovej osnovy, na ktorých sa účtujú skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, v súlade s postupmi účtovania. V oblasti nákladov a výnosov si účtovná jednotka nesmie vytvoriť ďalšie syntetické účty ako je tomu pri súvahových účtoch. Údaje na zostavenie výkazu ziskov a strát uvedené v príslušnom riadku sa čerpajú zo syntetických účtov. Čísla účtov sú vo výkaze ziskov a strát uvedené na príslušnom riadku. Jediný účet, ktorý vo výkaze ziskov a strát sa uvádza v analytickom členení, je účet 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku.
Jednotlivé rovnorodé skupiny výnosov, resp. nákladov sa vhodne zoskupujú a radia za sebou z dôvodu správneho vyčíslenia celkového výsledku hospodárenia v jeho požadovanom členení.
Výsledok hospodárenia sa člení podľa toho, z akej činnosť vznikol, na výsledok hospodárenia:

1. výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

Hospodárska činnosť je prevádzková činnosť, ktorá súvisí s predmetom podnikania účtovnej jednotky, činnosť vykonávaná na podporu prevádzkovej činnosti a súvisí s hospodárskou činnosťou okrem finančných činností a mimoriadnych činností. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtových skupín 60* až 65* a na účte 697 – Prevod výnosov z hospodárskej činnosti a nákladov účtovaných na účtoch účtových skupín 50* až 55* a na účte 597 – Prevod nákladov na hospodársku činnosť. Vykazuje sa na riadku 29 a je označený *. Ide o výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti pred zdanením daňou z príjmov.

2. výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Finančná činnosť je činnosť, ktorá súvisí s finančnými operáciami. Výsledok hospodárenia z finančných činností je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtových skupín 66* a 67* a na účte 698 – Prevod finančných výnosov a nákladov účtovaných na účtoch účtových skupín 56* a 57* a na účte 598 – Prevod finančných nákladov. Vykazuje sa na riadku 52 a je označený *. Ide o výsledok hospodárenia z finančnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov.
Hospodárska činnosť spolu s finančnou činnosťou sa považuje za bežnú činnosť.
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti sa vykazuje na riadku 56 a je označený **. Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov.

3. výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti

Mimoriadna činnosť spôsobuje vznik nákladov a výnosov, ktoré nesúvisia s bežnou činnosťou, a preto sa nepredpokladá, že sa budú opakovať často alebo pravidelne. Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti vzniká napr. v dôsledku

– zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,
– opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období, ak ide o významné položky,
– ostatných účtovných prípadov mimoriadneho charakteru vzhľadom na bežnú činnosť, najmä výsledok z postúpenia a ukončenia hospodárskej činnosti alebo časti hospodárskej činnosti účtovnej jednotky,
– škody spôsobenej živelnou pohromou.

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti je rozdiel medzi výnosmi účtovanými na účtoch účtovej skupiny 68* a nákladmi účtovanými na účtoch účtovej skupiny 58*.
Výsledkové položky sú označené dvojako:
– výnosové položky sú označené rímskymi číslicami,
– nákladové položky sú označené veľkými písmenami.

Ak je k rímskej číslici alebo k písmenu priradená arabská číslica, ide o podrobnejšie členenie príslušnej výnosovej alebo nákladovej položky. Pri takomto podrobnejšom členení sa vždy uvádza celkový súčet príslušného údaja (označuje sa čiastkový súčet).
V stĺpci TEXT je uvedený názov príslušnej položky a v zátvorke číslo účtu, odkiaľ sa získa údaj na jej vyplnenie.
Riadky sú vo výkaze ziskov a strát číslované vzostupne od 01 do 64.
V stĺpcoch 1 a 2 sa uvádzajú skutočné stavy nákladov a výnosov za dve po sebe idúce účtovné obdobia.
Výsledok hospodárenia vykázaný vo výkaze ziskov a strát v riadku 64 musí byť vykázaný v rovnakej výške, ako je výsledok hospodárenia v súvahe v riadku 85.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
2002
D.1 Súvaha

Podstatou súvahy je podávať prehľad o stave majetku, a to z pohľadu jeho druhu (zloženia) a zdrojov krytia (z hľadiska vlastníctva) k súvahovému dňu. Súvaha poskytuje údaje potrebné pre riadenie a posudzovanie finančnej stránky podnikateľskej činnosti. ”Táto požiadavka jednoznačne ovplyvnila uplatnenie triediacich hľadísk pre členenie aktív (majetku) a pasív (zdrojov krytia majetku), ktoré sú reprezentované vlastným imaním a cudzími zdrojmi.”

Štvrtá smernica Európskej únie (EHS) vymedzuje dve formy členenia súvahy:

– formu dvojstránkovej tabuľky založenú na bilančnej rovnici (čl. 9, vzor A):

Aktíva = Pasíva

– formu vertikálnej tabuľky založenú na bilančnej rovnici (čl. 10, vzor B):

Aktíva – Záväzky = Vlastný kapitál

Štvrtá smernica umožňuje využitie oboch vzorov s tým, že členská, resp. kandidátska krajina má možnosť legislatívne túto formu ďalej upravovať (obmedziť).

V praxi neexistujú zásadnejšie rozdiely medzinárodných štandardov a platnej slovenskej legislatívy, ktorá zobrala za základ pri stavbe našej súvahy (platnej od 1. 1. 1993) vzor A, s týmito rozdielmi:

1. zisk za bežné obdobie sa nevykazuje v posledných súvahových položkách na strane pasív, ale zvyšuje vlastné imanie účtovnej jednotky,

2. strata za bežné obdobie sa nevykazuje v posledných súvahových položkách na strane aktív, ale znižuje vlastné imanie účtovnej jednotky,

3. zakladacie náklady a neobežný majetok sa nevykazujú ako samostatné súvahové položky, ale sú uvedené v jednej položke – v stálych aktívach v rozčlenení na nehmotný investičný majetok, hmotný investičný majetok a finančné investície, pričom zakladacie náklady sú v súčte nehmotného investičného majetku,

4. záväzky a rezervy sa nevykazujú samostatne, ale sú na prvej rozlišovacej úrovni v súčte cudzích zdrojov.

Základom pri vypĺňaní Súvahy je účet 702 – Konečný účet súvahový.

Treba si však uvedomiť niekoľko rozdielov medzi vykazovaním pohľadávok a záväzkov (týka sa to ich lehoty splatnosti) a niektorých ďalších rozdielov Súvahy od účtu 702 – konečný účet súvahový:

a) účtová osnova priamo nezabezpečuje triedenie pohľadávok na krátkodobé a dlhodobé; v súvahe dlhodobé pohľadávky účtované v účtovej skupine 3 – Zúčtovacie vzťahy sa vykazujú v riadku 36, krátkodobé pohľadávky sa vykazujú v riadku 42, i keď v účtovníctve sa o nich účtuje na tých istých syntetických účtoch (rozdiel sa môže – a mal by sa – sledovať na analytických účtoch),

b) vykazovanie záväzkov (analogicky ako u pohľadávok); v súvahe sa vykazujú podľa zostatkovej doby splatnosti, v účtovníctve podľa celkovej doby splatnosti; účtovne dlhodobý záväzok ostáva v triede 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky, i keď jeho zostatková doba splatnosti ku 31. 12. bežného roka sa skráti na menej ako 365 dní; pre potreby účtovnej závierky je potrebné takýto záväzok vykázať ako krátkodobý,

c) peniaze na ceste – sa vykazuje na r. 52 (pripočítava k účtom 211 – Pokladnica a 213 – Ceniny) bez ohľadu na to, či vykazuje aktívny (plus) alebo pasívny (mínus) konečný zostatok,

d) bankové účty (221) môžu vykazovať aj pasívny zostatok – v prípade tzv. kontokorentného úveru; aktívny zostatok účtu sa vykazuje na r. 53, čerpanie kontokorentného úveru sa vykazuje v rámci pasív ako cudzí zdroj financovania na r. 103,

e) účty krátkodobého finančného majetku 252 – Vlastné akcie a 255 – Vlastné dlhopisy sa vykazujú v pasívach; vlastné akcie na r. 65 ako položka znižujúca vlastné imanie, vlastné dlhopisy podľa ich zostatkovej doby splatnosti na r. 104 (krátkodobé) alebo r. 88 (dlhodobé) ako položky znižujúce záväzky,

f) hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia sa vykazuje ako posledný údaj vlastného imania na riadku 78: strata so znamienkom mínus, zisk so znamienkom plus. Vypočíta sa ako rozdiel aktív a záväzkov (Aktíva – Záväzky).

Súvaha je oficiálny dokument, ktorý má okrem presne legislatívne stanoveného obsahu aj ďalšie povinné náležitosti, ktoré účtovná jednotka vypĺňa na titulnej strane dokumentu:

– dátum, ku ktorému bola súvaha zostavená,

– druh podania výkazu (riadne, opravné, dodatočné, opakované),

– základne údaje o účtovnej jednotke (názov, sídlo, IČO),

– dátum odoslania,

– podpis štatutárneho orgánu,

– meno a podpis osoby zodpovednej za účtovníctvo a

– meno a podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovnú závierku.

Poznámka

Delegovaním vedenia účtovníctva a/alebo zostavenia účtovnej závierky na inú osobu sa účtovná jednotka nezbavuje zodpovednosti za riadne a správne vedenie účtovníctva a vyplnenie účtovných výkazov!

Súvaha sa zostavuje v účtovnej forme. Konkrétne účty, z ktorých sa riadok súvahy vypĺňa, sú napísané na príslušnom riadku. Údaje súvahy (jednotlivé súvahové položky) nadväzujú na konečné stavy syntetických účtov, ale aj na ich zoskupenia či naopak na analytické účty, v niektorých prípadoch čerpajú aj zo záznamov v operatívnej evidencii (časové rozlíšenie pohľadávok a záväzkov).

Súvahové položky sú označené veľkými písmenami, rímskymi číslicami a arabskými číslicami:

– veľkými písmenami sú označené súhrnné súvahové položky a predstavujú základné členenie majetku a zdrojov financovania,

– ak je k písmenu priradená rímska číslica, ide tiež o súhrnný údaj, ale nižšieho radu,

– súvahová položka, ktorá je navyše označená ešte arabskou číslicou, sa vypĺňa z údajov bežného účtovníctva, teda zo syntetického alebo analytického účtu.

Pri vyplňovaní tlačiva súvahy sa najskôr vyplnia údaje z bežného účtovníctva a potom sa robia odspodu súčty, až sa dopracujeme k celkovej sume aktív. Údaje predstavujú v súvahe stavy majetku k poslednému dňu vykazovaného účtovného obdobia zaokrúhlené na tisíce korún.

Súvaha sa vypĺňa vo všetkých riadkoch – vrátane kontrolných čísel.

V prípade nevyplneného riadku, sa tento riadok nevyškrtáva, nevpisuje sa do neho žiadna nula ani iné znaky.

Tiež nie je prípustné rozdeľovať riadky na hornú a dolnú polovicu alebo vpisovať číselné údaje medzi riadky, resp. do textu.

a) aktíva

Zo súvahy je možné vyčítať na strane aktív nielen globálne čísla o stave majetku účtovnej jednotky, ale aj všeobecnú majetkovú situáciu účtovnej jednotky.

Súvaha vypovedá o majetkovej štruktúre, oceňovaní, rešpektovaní zásady opatrnosti (vytváranie opravných položiek), opotrebení, likvidite majetku.

Jednotlivé druhy majetku sú dôsledne triedené podľa likvidity (t.j. podľa ich schopnosti rýchlo sa premeniť na peniaze), pričom ich usporiadanie je od najmenej likvidných (investičný majetok) cez likvidnejšie (zásoby a pohľadávky) k najlikvidnejším (peňažné prostriedky a krátkodobý finančný majetok).

Štruktúra majetku teda vychádza od stálych aktív, ďalej sú obežné aktíva a prechodné účty aktív. V rámci toho sa aktíva ďalej členia podľa jednotlivých súvahových položiek, čiže podľa jednotlivých druhov majetku. ”Ako prvá položka aktív sú uvedené pohľadávky za upísané vlastné imanie, čím je táto položka zdôraznená – pretože koriguje stav základného imania na strane pasív. Nesplatenie pohľadávok za upísané vlastné imanie v danom termíne má vážne dôsledky pre vlastníkov aj pre samotnú účtovnú jednotku.
Každý druh majetku sa potom ďalej člení na jednotlivé položky, pričom v popise (názvu) riadku je vždy uvedené aj číslo účtu, z ktorého sa pri vypĺňaní daného riadku súvahy vychádza.

Pri jednotlivých aktívach sa vykazuje ich:

1. brutto stav – znamená ocenenie majetku pri jeho príchode do účtovnej jednotky (ocenenie v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania),

2. korekcie – odpočítateľné položky pri jednotlivých druhoch majetku predstavované oprávkami a opravnými položkami k príslušnej majetkovej položke (ak sú vytvorené oprávky aj opravné položky, je to ich súčet),

3. netto stav majetkovej položky za bežné obdobie: predstavuje účtovnú cenu majetku, je to rozdiel brutto mínus korekcia,

4. netto stav majetkovej položky za predchádzajúce účtovné obdobie, ktorý umožňuje ihneď uskutočniť porovnanie za dve po sebe idúce účtovné obdobia a samozrejme je tak základom pre finančnú analýzu.

Poznámka

Podnikatelia, ktorí začali svoju podnikateľskú činnosť alebo vstúpili do likvidácie, uvádzajú v súvahe v stĺpci údajov za predchádzajúce obdobie, údaje zo začiatočnej súvahy.

Aktíva sa v súvahe vykazujú v štyroch stĺpcoch:
Napr. riadok B.I.3 Software (013) – /073, 091 A/, číslo riadku 007:

l brutto software =konečný zostatok účtu 013 – Software (resp. účet analytických účtov k syntetickému účtu 013 – software),

l korekcia software =konečný zostatok účtu 073 – Oprávky k software (resp. súčet analytických účtov k syntetickému účtu 073 – Oprávky k software)

+konečný zostatok účtu 091 – Opravná položka k nehmotnému investičnému majetku (resp. súčet tých analytických účtov k syntetickému účtu 091 – Opravná položka k nehmotnému investičnému majetku, ktoré sa viažu k software)

l netto software = brutto software – korekcia software

b) pasíva

Pasíva sa v súvahe členia podľa zdrojov (krytia) aktív – t.j. podľa nárokov na aktíva, resp. vlastníctva aktív (komu v skutočnosti patria).

Toto kritérium umožňuje vyčleniť dve základné skupiny zdrojov: vlastné a cudzie.

Pre potreby praxe sa uvádza totožnosť vlastného imania s čistým obchodným imaním [§ 6 písm. c) Obchodného zákonníka definuje základné imanie ako rozdiel aktív a záväzkov, pričom medzi záväzky sú zahrnuté všetky cudzie zdroje vrátane prechodných účtov pasív].

1. Vlastné imanie ako súhrn všetkých vlastných zdrojov predstavuje:

– základné imanie,

– kapitálové fondy (tvorené z iných zdrojov ako zisku),

– fondy tvorené (výhradne) zo zisku,

– hospodársky výsledok minulých období (ak z nich nebolo zvýšené základné imanie a neboli rozdelené na dividendy) a

– hospodársky výsledok bežného obdobia (vykázaný práve zostavenou účtovnou závierkou, o ktorom sa môže rozhodovať až po schválení účtovnej závierky a schválení rozdelenia hospodárskeho výsledku).

2. Pod pojmom cudzie zdroje rozumieme:

– dlhodobé a krátkodobé záväzky,

– bankové úvery a výpomoci (záväzky voči finančným ústavom)

– rezervy.

3. Ostatné pasíva (prechodné účty) zahŕňajú účty časového rozlíšenia (výdavky a výnosy budúcich období) a dohadné účty pasívne (kurzové rozdiely pasívne a nevyfakturované dodávky).
Podobne ako aktíva, aj pasíva sa ďalej členia na položky, u ktorých sa v popise riadku (názvu pasíva) uvádza číslo účtu, z ktorého sa pri vypĺňaní daného riadku vychádza.

Pasíva sa vykazujú v dvoch stĺpcoch – stav v bežnom účtovnom období a stav v minulom účtovnom období.
Pasíva v súvahe sa oceňujú v najvyššej možnej cene!

Napríklad

Dodávateľská (došlá) zmluvná penalizačná faktúra na určitú sumu sa stáva súčasťou záväzkov. Napr., ak stav účtu 321 – Dodávatelia je 100 000 Sk a dodávateľ zašle zmluvnú penalizačnú faktúru na 10 000 Sk, zaúčtujeme ju na ťarchu nákladového účtu 544 – Zmluvné pokuty a penále so súvzťažným účtovným zápisom v prospech účtu 321 – Dodávatelia, teda spolu je stav na účte 321 – Dodávatelia 110 000 Sk. O sumu penále sa samozrejme zvýši aj príslušný údaj (v tomto prípade riadok B.III.1. Záväzky z obchodného styku) vykazovaný v Súvahe.

D.2 Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát (Výsledovka) je podrobným rozvedením jednej z najdôležitejších položiek vlastného imania vykázaného v súvahe, a to hospodárskeho výsledku bežného roka.

Štvrtá smernica (direktíva) Rady EHS (EÚ) dáva v prípade Výkazu ziskov a strát na výber zo štyroch vzorov. Voľba je medzi horizontálnou a vertikálnou formou, prípadne používať obe, a tiež je možné voliť klasifikáciu nákladov podľa druhov alebo podľa účelu, na ktorý boli vynaložené.

Naša legislatíva vymedzuje štruktúru výkazu ziskov a strát (formulár Výsledovka Úč POD 2 – 01) vo vertikálnej podobe, t.j. v členení podľa funkcií (činností).

Rovnako ako pri Súvahe, aj titulná strana Výkazu ziskov a strát obsahuje (tie isté) základné údaje o účtovnej jednotke, o druhu účtovnej závierky, dátume a podpisy zodpovedných osôb.

Riadky Výkazu ziskov a s strát sú označené:

– rímskymi číslicami – riadky výnosov,

– veľkými písmenami – riadky nákladov,

– ak je k veľkému písmenu alebo rímskej číslici priradená arabská číslica, ide o podrobnejšie členenie príslušného údaju,

– riadky označené znamienkom ”+” sú ukazovatele s ekonomickým obsahom (obchodná marža, pridaná hodnota),

– riadky označené hviezdičkami sú stupne hospodárskeho výsledku.

Podobne ako v Súvahe, aj vo Výkaze ziskov a strát sa vykazuje skutočnosť v sledovanom aj minulom účtovnom období:
Výkaz ziskov a strát sa zostavuje v tvare odpočtu. Je založený na postupnom pripočítavaní výnosov a odpočítavaní nákladov.

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie (r. 60) sa vykazuje v členení na:

1. hospodársky výsledok z bežnej činnosti (r. 52) ako súčet hospodárskeho výsledku z prevádzkovej činnosti (r. 29) a hospodárskeho výsledku z finančnej činnosti (r. 47) znížený o daň z príjmov za bežnú činnosť (r. 51):

– hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti vytvárajú:

a) pridaná hodnota ako súhrn výkonov (tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb), zmien stavu vnútropodnikových zásob a aktivácií, výkonovej spotreby (náklady vynaložené na energiu, materiál, služby) a obchodnej marže (tržby z predaja tovaru – náklady vynaložené na predaný tovar),

b) osobné náklady, dane (s výnimkou dane z príjmov), odpisy investičného majetku, výsledok z predaja investičného majetku a materiálu,

– hospodársky výsledok z finančnej činnosti vytvárajú:

a) tržby z predaja cenných papierov a vkladov znížené o cenu predaných cenných papierov a vkladov,

b) výnosy z finančných investícií, výnosy z krátkodobého finančného majetku a zúčtovanie rezerv do finančných výnosov – znížené o finančné náklady, na ťarchu ktorých boli tvorené rezervy,

c) výsledný vzťah z tvorby opravných položiek vo finančnej sfére,

d) rozdiel medzi nákladovými a výnosovými úrokmi, medzi ostatnými finančnými výnosmi a nákladmi,

2. hospodársky výsledok z mimoriadnej činnosti (r. 58): mimoriadne výnosy mínus mimoriadne náklady mínus daň z príjmov z mimoriadnej činnosti.
Naposledy upravil lenkak : 04.06.05 at 08:33
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Našla som aj 2001
5. Zostavenie účtovnej závierky

V účtovnej závierke je k uzávierkovému dňu zachytený stav majetku, záväzkov a kapitálu účtovnej jednotky, vykázaný jej hospodársky výsledok za určený časový interval, zostavený prehľad peňažných tokov znázorňujúci finančnú situáciu účtovnej jednotky a v neposlednom rade príloha ako výkaz vysvetľujúci všetky zmeny vlastného kapitálu, postupy oceňovania a jeho zmeny, a tiež účtovné zásady a vysvetlivky.

Funkciou účtovnej závierky nie je tvoriť súčasť daňového priznania. Zostavuje sa s cieľom poskytnúť informácie širokému okruhu užívateľov pre ich ekonomické rozhodnutia.

Príloha ako neoddeliteľná súčasť účtovnej závierky sa od roku 1999 zostavuje v novej podobe. Požiadavky na obsah moderne koncipovanej prílohy vychádzajú z odporúčaní medzinárodných účtovných štandardov. Zostavenie prílohy v tejto podobe si vyžaduje oveľa väčšie úsilie ako doteraz. Prácnosť a náročnosť zostavenia prílohy je okrem iného aj v potrebe veľkého objemu informácií.

Účtovnú závierku podľa § 18 zákona o účtovníctve v sústave podvojného účtovníctva tvoria:

a) súvaha (bilancia),

b) výkaz ziskov a strát,

c) príloha.1. Súvaha (bilancia) a výkaz ziskov a strát

(1) Účtovné jednotky zostavujú súvahu, výkaz ziskov a strát a prílohu v súlade s § 19 zákona o účtovníctve.

(2) Účtovná jednotka, ktorá je registrovaná v obchodnom registri, ukladá účtovnú závierku a výročnú správu na registrovom súde v termíne do troch mesiacov po konaní valného zhromaždenia alebo členskej schôdze.

(3) Účtovná závierka sa predkladá vždy súčasne s daňovým priznaním k dani z príjmov príslušnému daňovému úradu (správcovi dane). Účtovné výkazy (súvaha a výkaz ziskov a strát) sa odovzdávajú v dvoch vyhotoveniach a príloha v jednom vyhotovení.

(4) Účtovné jednotky, podnikatelia, zostavujú súvahu v plnom rozsahu (Súvaha Úč POD 1-01) a výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (Výsledovka Úč POD 2-01), ak majú povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom alebo vo svojom účtovnom rozvrhu použili syntetické účty končiace číselnými znakmi 1 až 9.

(5) Súvahu v skrátenom rozsahu (Súvaha Úč PODS 1-01) a výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu (Výsledovka Úč PODS 2-01) môžu zostavovať účtovné jednotky, podnikatelia, ktorí nemajú povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom a pod podmienkou, že vo svojom účtovnom rozvrhu použili syntetické účty končiace nulou (skupinové syntetické účty).

(6) Súvaha a výkaz ziskov a strát sa zostavuje v peňažných jednotkách slovenskej meny, mernou jednotkou sú tisíce Sk.

(7) Súvaha a výkaz ziskov a strát nadväzuje priamo na príslušné účty a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov.

(8) Údaje pre zostavenie výkazov sa čerpajú zo syntetických účtov alebo z analytických účtov hlavnej knihy, vo vybraných prípadoch sa vychádza zo súčtu niekoľkých syntetických účtov alebo analytických účtov, prípadne zo súčtu syntetických účtov v rámci účtovných skupín.

(9) Bankové účty majú spravidla aktívny zostatok. Pasívny zostatok môžu vykazovať ku dňu účtovnej závierky na bežnom účte len v súlade s postupom peňažného ústavu (napr. kontokorentný účet). V súvahe sa potom pasívny zostatok (na strane Dal) vykazuje ako poskytnutý bankový úver (napr. na riadok 103 súvahy v plnom rozsahu).

(10) Údaje predstavujú v prípade súvahy stavy k poslednému dňu vykazovaného účtovného obdobia, v prípade výkazu ziskov a strát čiastky narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia do jeho konca.

(11) Účtovné výkazy sa vypĺňajú vo všetkých položkách (riadkoch), vrátane kontrolných čísel. Nie je prípustné rozdeľovať riadky na hornú a dolnú polovicu alebo vpisovať číselné údaje medzi riadky.

(12) V účtovnej závierke sa vypĺňajú aj údaje za minulé účtovné obdobie (Súvaha – aktíva stĺpec 4, pasíva stĺpec 6; Výkaz ziskov a strát – stĺpec 2). Tieto údaje musia nadväzovať na údaje z výkazov účtovnej závierky za rok 2000.

(13) Medzi výkazmi účtovnej závierky musí byť dodržaná priama väzba, a to, že hospodársky výsledok vykázaný v súvahe sa musí rovnať hospodárskemu výsledku vykázanému vo výkaze ziskov a strát.

(14) V prípadoch, kedy sa na účte zachytáva pohľadávka aj záväzok (účet 336, 341, 342, 343, 345 alebo 377), uvedie sa v súvahe výsledné saldo každého účtu v aktívach alebo pasívach.

(15) Pohľadávky a záväzky vrátane úverov sa v súvahe vykazujú podľa zvyšku dohodnutej doby ich splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, nie podľa dohodnutej doby splatnosti pri vzniku pohľadávok a záväzkov.

(16) Konečný zostatok účtu 441 – Sociálny fond sa na konci účtovného obdobia uvedie v účtovnom výkaze “Súvaha v plnom rozsahu” v riadku 100 a v účtovnom výkaze “Súvaha v skrátenom rozsahu” v riadku 93.

(17) Konečné zostatky doplnených účtov do účtovej osnovy (účty 222, 326, 327 a 377) sa v súvahe vykazujú podľa opatrenia MF SR č. 1604/1999-KM uverejnenom vo FS č. 14/1999. Na túto skutočnosť upozorňujeme preto, lebo tento doplnok nemusí byť ešte premietnutý v predtlačených formulároch výkazu súvahy.
Najčastejšie chyby pri zostavovaní výkazov

– Nedodržanie pravidiel stanovených pre zostavovanie účtovných výkazov.

– Nesprávne prenesenie zostatkov hlavnej knihy do výkazov účtovnej závierky.

– Nesprávne vykazovanie konečných zostatkov účtov, ktoré môžu mať zostatok na strane MD alebo DAL (pozri poznámku pod bodom 14).

– Nesprávne zaokrúhľovanie; zostavovatelia výkazov (ale aj niektoré účtovné programy) zaokrúhľujú údaje v jednotlivých riadkoch mechanicky, čoho následkom je, že súčtové riadky výkazov nezodpovedajú súčtom jednotlivých zaokrúhlených riadkov.2. Príloha

(1) Príloha je povinnou, dôležitou a rovnocennou súčasťou účtovnej závierky s úlohou komentovať a spresniť podstatné informácie súvahy a výkazu ziskov a strát. Obsahuje dôležité mimoúčtovné informácie, ktoré nemôžu byť pre svoju povahu obsahom výkazov (tieto údaje nie sú obsiahnuté v účtovných knihách).

(2) Obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky pre podnikateľov je stanovený opatrením Ministerstva financií SR, uvedenej v časti o predpisoch. Príloha sa zostavuje vo forme, ktorá zabezpečuje prehľadnosť a zrozumiteľnosť predkladaných informácií.

(3) Zmyslom prílohy je komentovať, dopĺňať a prezentovať položky súvahy a výkazu ziskov a strát. Obsah prílohy musí vypovedať o majetku, záväzkoch a hospodárskom výsledku tak, aby si užívateľ mohol o jeho stave vytvoriť správny názor.

(4) Údaje prílohy vychádzajú z účtovných písomností, obchodných listín (účtovné doklady, účtovné knihy, výpisy z registra a pod.), ako aj interných smerníc účtovnej jednotky. Hodnotové údaje sa uvádzajú v tis. Sk.

(5) V prílohe účtovnej závierky sa uvedie aj tvorba sociálneho fondu podľa jednotlivých zdrojov uvedených v § 3, 4 a 8 zákona a jeho použitie na účely uvedené v § 7 zákona o SF.

(6) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy, je v jeho troch prílohách:

l Príloha č. 1 – Základné pravidlá a požiadavky na obsah a predkladanie prílohy

l Príloha č. 2 – Obsah prílohy

l Príloha č. 3 – Prehľad peňažných tokov (Cash Flow Statements)

(7) Príloha č. 2 obsahuje tri základné časti:

I. Všeobecné údaje

II. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

III. Doplňujúce informácie k výkazom účtovnej závierky

(8) Pri zostavovaní prílohy odporúčame vychádzať zo znenia opatrenia MF SR a prílohu spracovať do konzistentného logicky previazaného celku, pričom je dôležité dodržať povinný obsah, a tiež ďalšie údaje, ktoré sú pre prezentáciu účtovnej závierky významné.

(9) Vypĺňať rôzne predtlačené formuláre so zbytočnými údajmi, ktoré sú neprehľadné a nezrozumiteľné, nie je vhodné. Vyplnenie prílohy do predtlačených formulárov nesvedčí o odbornej zdatnosti (elementárnej účtovnej kultúre) spracovávateľa.

(10) Správne zostavenie prílohy predpokladá nielen dobrú znalosť platnej legislatívy (“národných účtovných štandardov”), ale aj znalosti z všeobecne uznávaných účtovných zásad.

(11) Jednou z významných zmien a požiadaviek prílohy je aj vymenovanie tzv. spriaznených osôb a transakcie, ktoré boli medzi spoločnosťou zostavujúcou účtovnú závierku a spriaznenými osobami uskutočnené.

(12) Pre uľahčenie zisťovania významných informácií, vzhľadom na požiadavky zostavenia prílohy k účtovnej závierke uvádzame niektoré zdroje, z ktorých bude možné údaje o tom, ktoré osoby sú a ktoré nie sú spriaznené, získať:

– kniha akcionárov v akciovej spoločnosti (dôležití sú hlavní akcionári, ktorí majú vplyv na rozhodnutia v spoločnosti),

– spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra,

– konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti,

– žiadať od všetkých členov štatutárnych orgánov informácie o tom, či sú akcionármi, spoločníkmi, alebo členmi štatutárnych orgánov iných spoločností, príp. či podnikajú ako fyzické osoby,

– žiadať tieto informácie tiež od pracovníkov na vedúcich pozíciách (tzv. stredný manažment), ktorí nie sú členmi štatutárnych orgánov,

– v prípade, že spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, podklady o podnikoch v skupine, aj zo zahraničia,

– z analýzy účtov účtových skupín 06 a 25.

(13) Získavanie údajov o spriaznených osobách a transakciách s nimi súvisiacich je nutné začať v dostatočnom časovom predstihu pred zostavením závierky. Zostavovateľ prílohy by mal požiadať o poskytnutie údajov všetky zodpovedné osoby účtovnej jednotky, ktoré majú alebo môžu mať informácie o spriaznených osobách.

(14) Náležitú pozornosť venujeme následným udalostiam, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a ktoré neboli v závierke zohľadnené, ale majú zásadný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Sú to najmä zmeny v základnom imaní, zmeny vlastníkov, predaj alebo kúpa väčšieho rozsahu aktív, mimoriadne udalosti a pod.

(15) Doplňujúce údaje k prehľadu o peňažných tokoch sa uvádzajú ako vysvetlivky k samostatnej prílohe, uvedenie investičných a finančných transakcií, ktoré nespôsobujú pohyb peňažných prostriedkov, ale aj zásady účtovnej jednotky pri určovaní štruktúry peňažných prostriedkov.

(16) Prílohu č. 3 “Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statements)” zostavujú povinne účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Ostatné účtovné jednotky povinnosť zostavovať prehľad o peňažných tokoch nemajú, odporúčame ho však zostaviť pre interné potreby analýzy dôchodkovej a finančnej situácie podniku.

(17) Zostavovanie prehľadu o peňažných tokoch je oproti minulosti (pred rokom 1999) voľnejšie definované, nie je vymedzené tak direktívne. Upozorňujeme na najzávažnejšie zmeny vo vykazovaní prehľadu o peňažných tokoch za účtovné obdobie roku 2001 oproti obdobiu pred rokom 2000. Tie sú nasledovné:

– činnosť účtovnej jednotky sa člení na

1. Základné podnikateľské činnosti

2. Investičné činnosti

3. Finančné činnosti

– vykazujú sa príjmy z predaja stálych aktív a výdavky spojené s obstaraním stálych aktív, nemôže vzniknúť rozdiel z neidentifikovania peňažných tokov a pod.

Na profesionálne zostavenie prílohy zodpovedajúcej ustanoveniam opatrenia Ministerstva financií SR sme vyvinuli počítačový program PUZ, ktorý obsahuje primerané pomôcky a vysvetlivky na obsahovo a formálne správne zostavenú prílohu. Pri použití programu budete mať istotu, že v prílohe na nič nezabudnete, ale aj to, že v nej nebude nič navyše. Integrálnou súčasťou programu je tiež výkaz Cash Flow. Program zabezpečuje integritu prezentovaných údajov v súvahe, výkaze ziskov a strát, v komentároch prílohy a vo výkaze Cash Flow.
Najčastejšie chyby pri zostavovaní prílohy

– Zostavenie prílohy do predtlačených formulárov. Novelizované požiadavky na obsah prílohy sú mnohokrát náročnejšie než doposiaľ. Ak sa vypĺňanie prílohy do predtlačených formulárov považovalo už v minulom období za nenáležitý a zľahčujúci postup, pri súčasných požiadavkách sa to už považuje za chybu a nesprávnosť. Takáto príloha je neprehľadná a informačne nedostatočná.

– Príloha je veľmi stručná, neobsahuje základné informácie.

– Niektoré hodnotové údaje uvedené v prílohe nenadväzujú na údaje uvedené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát.

– K uvádzaným údajom za vykazované účtovné obdobie nie sú uvádzané porovnateľné údaje za minulé účtovné obdobie.

– Zámerne sa v prílohe neuvádzajú spriaznené osoby a transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa musia prezentovať.

– Výkaz Cash Flow nenadväzuje na údaje výkazov závierky.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Vierka, ešte Ti pozriem nejaké články?
0 0
vierkat vierkat

vierkat je offline (nepripojený) vierkat

lenka ďakujem Ti za vyčerpávajúce informácie. ale neviem, či mi to vlastne dáko pomôže. myslím, že keby tie výkazy boli také ako by mali byť, nemala by som takéto problémy. už rozmýšlam, že si "vyrobím" nejaké, ktoré by mali relevantné čísla. mám aj nahraté účtovníctva 2003,4, ale je to v MRP-dos a neviem sa v tom vyznať. nie sú tam ponahadzované počiatočné stavy atď. myslím, že s týmto by sa zapotila aj skúsená účtovníčka nielen ja.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Ak chceš nejaký vzorový príklad, viem Ti aj ten poslať formou prílohy. Ak chceš napíš.
0 0
vierkat vierkat

vierkat je offline (nepripojený) vierkat

jasné, pošli. ďakujem.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Príklad rok 2004
Pos0505-06_obr327.jpg  
Pos0505-06_obr328.jpg  
Pos0505-06_obr329.jpg  
Pos0505-06_obr330.jpg  
Pos0505-06_obr331.jpg  

1/1
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Pokračovanie súvahy
Pos0505-06_obr332.jpg  
Pos0505-06_obr333.jpg  
1/1
0 0
vierkat vierkat

vierkat je offline (nepripojený) vierkat

super!
keby si bola chlap, tak ťa vybozkávam... :-)
ďakujem
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať