Zavrieť

Porady

0 0
ZSP_§293l (30.05.07)
§ 293l (1) Starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný pomerný starobný dôchodok, sa zvyšuje za obdobie...
0 0
ZSP_§293a (30.05.07)
293a § 293a Zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 (1) Na zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 sa nepoužije § 82 ods. 1 až 5 a odsek 8. (2) Dôchodkové dávky priznané pred 1. februárom 2004...

... na jej výplatu podľa odsekov 2 až 5 od opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky. (8) Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa nezvyšujú podľa odsekov 2 až 5, ak boli v...
0 0
ZSP_§269 (30.05.07)
269§ 269 (1) Ak bol starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa upravený do 31. decem...
0 0
ZSP_§264 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Vdovský dôchodok Dôchodok
264§ 264 (1) Vdove, ktorá má podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 nárok na vdovský dôchodok, vypláca sa vdovský dôchodok aj po tomto dni, ak spĺňa podmienky nároku na vdovský dôchodok a je...
0 0
ZSP_§263 (30.05.07)
263§ 263 (1) Invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decembri 2003 za invalidný dôchodok podľa toht...
0 0
ZSP_§255 (30.05.07)
255§ 255 Obdobie dôchodkového poistenia a výška osobného mzdového bodu (1) Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom 2004 podľa predpiso...
0 0
ZSP_§82 (30.05.07)
82§ 82 Zvyšovanie dôchodkových dávok (1) Dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu príslušného kalendárneho roka a dôchodkové dávky priznané od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa z...

...7) Pri súbehu nárokov na viac dôchodkových dávok zvyšuje sa každá z týchto dôchodkových dávok. (8) Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšuje, ...
0 0
ZSP_§81 (30.05.07)
81§ 81 Súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok (1) Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku a starobného dôchodku, na ktorý bol prekvalifikovaný invalidný dôchodok...
0 0
ZSP_§78 (30.05.07)
78§ 78 (1) Povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume poistné na dôchodkové poistenie za obdobi...
0 0
ZSP_§75 (30.05.07)
75§ 75 Suma vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku (1) Suma vdovského dôchodku je 60 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti....

...Ak sú splnené podmienky nároku na dva dôchodky, vdovský dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku. (2) Vdovský dôchodok po poberateľovi invalidného dôchodku, ktorý ku dňu smrti nesplnil podmienky nároku ...
0 0
ZSP_§74 (30.05.07)
74§ 74 Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdovecký dôchodok (1) Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý a) ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, predčasnéh...
0 0
ZSP_§60 (30.05.07)
60§ 60 Obdobie dôchodkového poistenia <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> (1) Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ...
0 0
ZSP_§13 (30.05.07)
13 § 13 <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> (1) Z nemocenského poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú nemocenské dávky, a to <o:p> </o:p> a) nemocenské, b) ošetrovné, ...
0 0
Zákon o sociálnom poistení (29.05.07)
hore PRVÁ HLAVA PRVÝ DIEL ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 1 Predmet a pôsobnosť zákona Komentár Príklady § 2 Rozsah sociálneho poistenia Komentár Príklady DRUHÝ DIEL ZÁKLADNÉ POJMY § 3 Zárobková činnos...

...robkovú činnosť Príklady § 72 Príklady § 73 Určenie sumy invalidného dôchodku Príklady PIATY DIEL Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok § 74 Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdoveck...
0 0
Nárok na vdovský dôchodok (30.03.07)
Dobrý deň, prosím viete mi poradiť, či manželka má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý ako živnostník dobrovoľne neprispieval do sociálnej poisťovne. Ako SZČO, ktorý mal nízke príjmy nebol p...
Sleduj témy Vdovský dôchodok
na hlavnej stránke Porada.sk