Zavrieť

Porady

Dovoz tovaru z Ciech, neplatca DPH

Dobry den, zakladam prevadzku a mam otazku. Nakolko v cechach je neokukany tovar, chcela by som kupovat tovar z ciech a tu je moj problem. SOm neplatca dph, dobre chapem ze do limitu cca 13000€ sa nemusim s nicim trapit, proste objednam, zaplatim. Alebo si to vykladam zle? Id emi prave o dph. Aby nebol nejaky problem, ze som mala nieco zaplatit a neurobila som. Dakujem za kazdu radu.
Usporiadat
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je offline (nepripojený) Dáša_

ordaja Pozri príspevok
Dobry den, zakladam prevadzku a mam otazku. Nakolko v cechach je neokukany tovar, chcela by som kupovat tovar z ciech a tu je moj problem. SOm neplatca dph, dobre chapem ze do limitu cca 13000€ sa nemusim s nicim trapit, proste objednam, zaplatim. Alebo si to vykladam zle? Id emi prave o dph. Aby nebol nejaky problem, ze som mala nieco zaplatit a neurobila som. Dakujem za kazdu radu.

odkial mas hranicu 13000€ ?
0 0
profesional profesional

profesional je offline (nepripojený) profesional

Ak chcem robit veci lepsie, musim ich robit uplne inak. Ten kto ma pozna vie, ze ja a konvencne myslenie nejdeme prilis dohromady. ...viac
Proste objednaj a z Ciech ti pridu veci a nauctuju ti to vratane DPH.
0 0
VieraPopluharova VieraPopluharova

VieraPopluharova je offline (nepripojený) VieraPopluharova

Pri vystavovaní faktúr do ČR aj do iných členských štátov EU, keď nie ste platca DPH, po novom sa zaregistrujete podľa §7 zákona o DPH na príslušnom DÚ a faktúru vystavujete oslobodenú od dane. Podávate súhrnné výkazy DPH elektronicky - teraz od začiatku roka 2010 platí nie len za dodanie tovaru, ale aj za poskytnutie služby. Nepodávajú sa už len štvrťročne ale aj mesačne. Ak hodnota tovarov do iných členských štátov nepresiahne hodnotu 100 000 Eur v príslušnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch, súhrnný výkaz DPH sa podáva stále štvrťročne. Ak daňovník presiahne túto hodnotu, podáva mesačne súhrnné výkazy DPH. Hodnota dodávaných služieb nemá vplyv na zmenu obdobia na podávanie súhrnného výkazu.

Ak by ste vystavovali faktúru (tovar, službu) odberateľovi mimo EU, čiže územie tretieho štátu, v tomto prípade nepodávate súhrnný výkaz DPH, ale ste povinný mať písomné colné vyhlásenie o prepustení tovaru do colného režimu vývoz.

Pri vystavovaní faktúry platcovi DPH napríklad do ČR, vystavujete faktúru s oslobodením od dane, ak by ste faktúrovali odberateľovi do ČR neplatcovi DPH, čiže povedzme - občan, musíte vystaviť faktúru s daňou platnou v SR.

Zdaniteľnou osobou podľa ustanovenia § 3 zákona o DPH je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva nezávisle ekonomickú činnosť, t.j. činnosť, z ktorej opakovane dosahuje príjem. Ekonomická činnosť zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov, poskytovateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, výkon slobodných povolaní, duševnú tvorivú činnosť, športovú činnosť (napr. podnikateľ - neplatiteľ dane, nezisková organizácia ak vykonáva činnosť, z ktorej dosahuje príjmy z podnikania.)
Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, je v zmysle § 7a novely zákona o DPH povinná podať miestne príslušnému daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň:
1./ pred prijatím služby z iného členského štátu, pri ktorej jej vzniká daňová povinnosť podľa § 69 ods.3 novely zákona o DPH alebo
2./ pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods.1 novely zákona o DPH.
Medzi vyššie uvedené služby patria napr.: sprostredkovateľské služby, preprava tovaru, doplnkové služby pri preprave (nakladanie, vykladanie tovaru), ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, nájom hnuteľného majetku s výnimkou krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov, reklamné, poradenské, inžinierske,
technické právne, účtovné, audítorské prekladateľské a tlmočnícke služby, nájom zamestnancov, telekomunikačné služby, služby televízneho a rozhlasového vysielania, služby dodávané elektronicky .
Žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak
-
je už registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH alebo
-
príjme službu oslobodenú od dane v tuzemsku. resp. dodá službu
oslobodenú od dane v členskom štáte príjemcu služby,
-
je služba prijatá od poskytovateľa usadeného v treťom štáte alebo je
dodaná príjemcovi usadenému v treťom štáte
-
ak dodáva službu nezdaniteľnej osobe z iného členského štátu (napr. občanovi).
-
ak dodáva alebo prijíma služby, pri ktorých sa miesto dodania služby určí podľa § 16 zákona o DPH
Daňový úrad zaregistruje takúto zdaniteľnú osobu, vydá jej osvedčenie o registrácii a pridelí jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Následne bude používať pridelené IČ DPH pri nákupe tovaru ako aj pri objednávaní služieb z iných členských štátov resp. pri dodaní služieb do iného členského štátu. Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH sa nestáva platiteľom dane (nemôže si odpočítať daň v daňovom priznaní).
Určenie miesta dodania služby pre zdaniteľnú osobu registrovanú podľa § 7a
Miestom zdaňovania služieb by malo byť v princípe miesto, kde dochádza ku skutočnej spotrebe dodanej služby. Podľa nových pravidiel premietnutých v novele zákona o DPH platia pri zdaňovaní služieb dve všeobecné pravidlá uvedené v § 15 ods.1 a 2 a osobitné pravidlá uvedené v § 16 novely zákona o DPH.
Prvé všeobecné pravidlo je obsiahnuté v § 15 ods.1 novely zákona o DPH, podľa ktorého sa za miesto dodania služby poskytnutej zdaniteľnej osobe považuje miesto, kde je príjemca služby usadený. Zdaniteľná osoba je usadená tam, kde má sídlo alebo miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava. Ak sú poskytovateľ a príjemca služby usadení v rozdielnych členských štátoch, prenesie sa daňová povinnosť na príjemcu služby.
Podľa uvedeného pravidla bude postupovať aj zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH.
Ostatné povinnosti zdaniteľnej osoby registrovanej podľa § 7a novely zákona o DPH
1./ Každá zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a pri dodaní služby podľa § 15 ods. 1 novely zákona o DPH je podľa § 80 ods. 3 novely zákona o DPH povinná podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala služby do iného členského štátu a daňová povinnosť prešla na
príjemcu služby. Súhrnný výkaz sa podáva do 20 dní po skončení obdobia elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) resp. bez ZEP na dohodu uzavretú na elektronické doručovanie s daňovým úradom. Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH pri takomto dodaní služieb uvedie do súhrnného výkazu IČ pre daň príjemcu služby z iného členského štátu a do posledného stĺpca súhrnného výkazu uvedie kód číslo 2.
2./ Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH, ktorá je príjemcom služby z iného členského štátu a prešla na ňu daňová povinnosť podľa § 69 ods.3 novely zákona o DPH, je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote aj zaplatiť daň.
3./ Každá osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH je podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu povinná platiť daň. Po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť, je povinná do 25 dní podať daňové priznanie a v tej istej lehote aj zaplatiť daň.
4./ Každá zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH je pri dodaní služby, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte povinná vyhotoviť faktúru s náležitosťami podľa § 73 zákona o DPH. Rovnako je povinná vyhotoviť faktúru aj v prípade prijatia platby predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Faktúru je povinná vyhotoviť najneskôr do 15 dní od dodania služby alebo prijatia platby.
5./ Osoba registrovaná podľa § 7a je povinná viesť záznamy o
a/ nadobudnutých tovaroch z iného členského štátu
b/ dodaných službách s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH
c/ prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.
Vydalo: Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica,
odbor služieb pre verejnosť, november 2009
.
Naposledy upravil VieraPopluharova : 03.11.10 at 17:52
1 0
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je offline (nepripojený) Dáša_

VieraPopluharova Pozri príspevok
Pri vystavovaní faktúr do ČR aj do iných členských štátov EU, keď nie ste platca DPH, po novom sa zaregistrujete podľa §7 zákona o DPH na príslušnom DÚ a faktúru vystavujete oslobodenú od dane. Podávate súhrnné výkazy DPH elektronicky - teraz od začiatku roka 2010 platí nie len za dodanie tovaru, ale aj za poskytnutie služby. Nepodávajú sa už len štvrťročne ale aj mesačne. Ak hodnota tovarov do iných členských štátov nepresiahne hodnotu 100 000 Eur v príslušnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch, súhrnný výkaz DPH sa podáva stále štvrťročne. Ak daňovník presiahne túto hodnotu, podáva mesačne súhrnné výkazy DPH. Hodnota dodávaných služieb nemá vplyv na zmenu obdobia na podávanie súhrnného výkazu.

Ak by ste vystavovali faktúru (tovar, službu) odberateľovi mimo EU, čiže územie tretieho štátu, v tomto prípade nepodávate súhrnný výkaz DPH, ale ste povinný mať písomné colné vyhlásenie o prepustení tovaru do colného režimu vývoz.

Pri vystavovaní faktúry platcovi DPH napríklad do ČR, vystavujete faktúru s oslobodením od dane, ak by ste faktúrovali odberateľovi do ČR neplatcovi DPH, čiže povedzme - občan, musíte vystaviť faktúru s daňou platnou v SR.

Zdaniteľnou osobou podľa ustanovenia § 3 zákona o DPH je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva nezávisle ekonomickú činnosť, t.j. činnosť, z ktorej opakovane dosahuje príjem. Ekonomická činnosť zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov, poskytovateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, výkon slobodných povolaní, duševnú tvorivú činnosť, športovú činnosť (napr. podnikateľ - neplatiteľ dane, nezisková organizácia ak vykonáva činnosť, z ktorej dosahuje príjmy z podnikania.)
Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, je v zmysle § 7a novely zákona o DPH povinná podať miestne príslušnému daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň:
1./ pred prijatím služby z iného členského štátu, pri ktorej jej vzniká daňová povinnosť podľa § 69 ods.3 novely zákona o DPH alebo
2./ pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods.1 novely zákona o DPH.
Medzi vyššie uvedené služby patria napr.: sprostredkovateľské služby, preprava tovaru, doplnkové služby pri preprave (nakladanie, vykladanie tovaru), ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, nájom hnuteľného majetku s výnimkou krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov, reklamné, poradenské, inžinierske,
technické právne, účtovné, audítorské prekladateľské a tlmočnícke služby, nájom zamestnancov, telekomunikačné služby, služby televízneho a rozhlasového vysielania, služby dodávané elektronicky .
Žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak
-
je už registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH alebo
-
príjme službu oslobodenú od dane v tuzemsku. resp. dodá službu
oslobodenú od dane v členskom štáte príjemcu služby,
-
je služba prijatá od poskytovateľa usadeného v treťom štáte alebo je
dodaná príjemcovi usadenému v treťom štáte
-
ak dodáva službu nezdaniteľnej osobe z iného členského štátu (napr. občanovi).
-
ak dodáva alebo prijíma služby, pri ktorých sa miesto dodania služby určí podľa § 16 zákona o DPH
Daňový úrad zaregistruje takúto zdaniteľnú osobu, vydá jej osvedčenie o registrácii a pridelí jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Následne bude používať pridelené IČ DPH pri nákupe tovaru ako aj pri objednávaní služieb z iných členských štátov resp. pri dodaní služieb do iného členského štátu. Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH sa nestáva platiteľom dane (nemôže si odpočítať daň v daňovom priznaní).
Určenie miesta dodania služby pre zdaniteľnú osobu registrovanú podľa § 7a
Miestom zdaňovania služieb by malo byť v princípe miesto, kde dochádza ku skutočnej spotrebe dodanej služby. Podľa nových pravidiel premietnutých v novele zákona o DPH platia pri zdaňovaní služieb dve všeobecné pravidlá uvedené v § 15 ods.1 a 2 a osobitné pravidlá uvedené v § 16 novely zákona o DPH.
Prvé všeobecné pravidlo je obsiahnuté v § 15 ods.1 novely zákona o DPH, podľa ktorého sa za miesto dodania služby poskytnutej zdaniteľnej osobe považuje miesto, kde je príjemca služby usadený. Zdaniteľná osoba je usadená tam, kde má sídlo alebo miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava. Ak sú poskytovateľ a príjemca služby usadení v rozdielnych členských štátoch, prenesie sa daňová povinnosť na príjemcu služby.
Podľa uvedeného pravidla bude postupovať aj zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH.
Ostatné povinnosti zdaniteľnej osoby registrovanej podľa § 7a novely zákona o DPH
1./ Každá zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a pri dodaní služby podľa § 15 ods. 1 novely zákona o DPH je podľa § 80 ods. 3 novely zákona o DPH povinná podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala služby do iného členského štátu a daňová povinnosť prešla na
príjemcu služby. Súhrnný výkaz sa podáva do 20 dní po skončení obdobia elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) resp. bez ZEP na dohodu uzavretú na elektronické doručovanie s daňovým úradom. Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH pri takomto dodaní služieb uvedie do súhrnného výkazu IČ pre daň príjemcu služby z iného členského štátu a do posledného stĺpca súhrnného výkazu uvedie kód číslo 2.
2./ Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH, ktorá je príjemcom služby z iného členského štátu a prešla na ňu daňová povinnosť podľa § 69 ods.3 novely zákona o DPH, je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote aj zaplatiť daň.
3./ Každá osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH je podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu povinná platiť daň. Po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť, je povinná do 25 dní podať daňové priznanie a v tej istej lehote aj zaplatiť daň.
4./ Každá zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH je pri dodaní služby, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte povinná vyhotoviť faktúru s náležitosťami podľa § 73 zákona o DPH. Rovnako je povinná vyhotoviť faktúru aj v prípade prijatia platby predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Faktúru je povinná vyhotoviť najneskôr do 15 dní od dodania služby alebo prijatia platby.
5./ Osoba registrovaná podľa § 7a je povinná viesť záznamy o
a/ nadobudnutých tovaroch z iného členského štátu
b/ dodaných službách s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH
c/ prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.
Vydalo: Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica,
odbor služieb pre verejnosť, november 2009
.
toto sa ale tusim tyka vyvozu. Otazka bola na dovoz
0 0
camozzi camozzi

camozzi je offline (nepripojený) camozzi

Dáša_ Pozri príspevok
toto sa ale tusim tyka vyvozu. Otazka bola na dovoz
Aj na dovoz. Z inej clenskej krajiny nakupis sluzby a tovar bez dane a tu potom priznas a zaplatis v krajine, v ktorej si sluzbu alebo tovar prijala. Priznanie sa dava len elektornicky. Kto nema el. podpis, tak ho este musi navyse podpisane poslat na danove alebo dat na podatelni.
Celkom dobry sposob ako si sprijemnit byrokraticky zivot na Slovensku
0 0
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je offline (nepripojený) Dáša_

camozzi Pozri príspevok
Aj na dovoz. Z inej clenskej krajiny nakupis sluzby a tovar bez dane a tu potom priznas a zaplatis v krajine, v ktorej si sluzbu alebo tovar prijala. Priznanie sa dava len elektornicky. Kto nema el. podpis, tak ho este musi navyse podpisane poslat na danove alebo dat na podatelni.
Celkom dobry sposob ako si sprijemnit byrokraticky zivot na Slovensku
Z toho, co si napisal, vyplyva, ze ked dovazam tovar zo zahranicia bez DPH, musím podavat elektronicky suhrnný výkaz?????
0 0
camozzi camozzi

camozzi je offline (nepripojený) camozzi

Dáša_ Pozri príspevok
Z toho, co si napisal, vyplyva, ze ked dovazam tovar zo zahranicia bez DPH, musím podavat elektronicky suhrnný výkaz?????
Tak tak. S danovakmi podpises Dohodu o sposobe dorucovania pisomnosti dorucovanych elektronickymi prostriedkami a kazde 3 mesiace podavas vykaz. Robi sa to tusim aj kazdy mesiac, ale to zalezi od obratu. Aj na fakturach od zahranicnych dodavatelov mam napisane, ze musim dan odviest ja - ako prijmatel tovaru ci sluzieb.
Ak mas el. podpis, tak podavas len elektronicky. Ak ho nemas, tak elektronicky a este aj podpisany posielas na danove.
Staci malo, aby si tuto povinnost mala. Napr. ak vyuzivas sluzby slovenskej Heureky, tak uz odoberas sluzby z inej clenskej krajiny, nakolko faktury vystavuje cesky Miton. Tie su bez dane a tu platis do slovenskej statnej pokladnice.
0 0
Kačena I. Kačena I.

Kačena I. je offline (nepripojený) Kačena I.

camozzi Pozri príspevok
Tak tak. S danovakmi podpises Dohodu o sposobe dorucovania pisomnosti dorucovanych elektronickymi prostriedkami a kazde 3 mesiace podavas vykaz. Robi sa to tusim aj kazdy mesiac, ale to zalezi od obratu. Aj na fakturach od zahranicnych dodavatelov mam napisane, ze musim dan odviest ja - ako prijmatel tovaru ci sluzieb.
Ak mas el. podpis, tak podavas len elektronicky. Ak ho nemas, tak elektronicky a este aj podpisany posielas na danove.
Staci malo, aby si tuto povinnost mala. Napr. ak vyuzivas sluzby slovenskej Heureky, tak uz odoberas sluzby z inej clenskej krajiny, nakolko faktury vystavuje cesky Miton. Tie su bez dane a tu platis do slovenskej statnej pokladnice.
No tá debata sa berie iným smerom ako bola položená otázka a s touto tvojou odpoveďou vôbec nemôžem súhlasiť. To, čo uvádzaš platí pri dodaní tovaru a služieb do EU.
0 0
camozzi camozzi

camozzi je offline (nepripojený) camozzi

Kačena I. Pozri príspevok
No tá debata sa berie iným smerom ako bola položená otázka a s touto tvojou odpoveďou vôbec nemôžem súhlasiť. To, čo uvádzaš platí pri dodaní tovaru a služieb do EU.
Tak mi to vysvetli, ak to tak nie je. Rad sa poucim.
0 0
andreaS andreaS

andreaS je offline (nepripojený) andreaS

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...mp_sv_0110.pdf

hned na prvej strane dole je uvedene kedy sa podava suhrnny vykaz...
1 0
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je offline (nepripojený) Dáša_

camozzi Pozri príspevok
Tak mi to vysvetli, ak to tak nie je. Rad sa poucim.
suhrnný výkaz podávaš iba v tom prípade, ak vyvážaš tovar do zahraničia alobo dodávaš službu s miestom dodania v imom členskom štáte.

Rozhodne nie, keď tovar dovážaš a potom u nás predávaš.


Ale to sme ďaleko od pôvodnej otázky, pri dovoze toto neriešiš
1 0
VieraPopluharova VieraPopluharova

VieraPopluharova je offline (nepripojený) VieraPopluharova

Dovoz tovaru z členských štátov EÚ na Slovensko sa posudzuje podľa zákona č. 222/2004 o DPH (ďalej len zákon o DPH) ako nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Pod nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným odberateľovi dodávateľom alebo aj samotným odberateľom na Slovensko z iného členského štátu. Toto tzv. intrakomunitárne nadobudnutie tovaru, je za určitých podmienok predmetom dane.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane, ak je:
tovar predaný za úhradu (za protihodnotu),
tovar dodaný do tuzemska (na Slovensko),
nadobúdateľom je zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu, okrem dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet a okrem dodania tovaru formou zásielkového predaja,
zdaniteľná osoba je registrovaná ako platiteľ dane (podnikatelia, firmy),
nadobúdateľom je akákoľvek právnická osoba, aj keď nie je zdaniteľnou osobou (napríklad rozpočtová organizácia, príspevková organizácia) či zdaniteľná osoba, ktorá nie je registrovaná ako platiteľ dane (napríklad podnikateľ, ktorý nie je platiteľ dane), ak hodnota tovaru nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu presiahne v kalendárnom roku 13 941,45 eur alebo ak sa táto osoba rozhodne zdaňovať tovar nadobudnutý z iného členského štátu slovenskou DPH ešte pred presiahnutím hodnoty 13 941,45 eur,
tovar nakúpený v tuzemsku od iného členského štátu definovaný ako nový dopravný prostriedok (platí pre každú osobu).


Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou nadobúda na Slovensku tovar z iného členského štátu, musí podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 13 941, 45 eur. Žiadosť o registráciu pre daň môže podať osoba aj v prípade, ak hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov nedosiahla v kalendárnom roku 13 941, 45 eur. Daňový úrad vydá osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti. Touto registráciou dané osoby nadobudnú povinnosť zaplatiť daň za dovezený tovar, nestávajú sa však platiteľmi dane.Ak je teda pri nadobudnutí tovaru z členských štátov EÚ daný tovar predmetom dane, musí zdaniteľná osoba vysporiadať daň prostredníctvom daňového priznania, či je tak platiteľ dane (ktorý si môže daň odpočítať, ak spĺňa všetky podmienky podľa § 49 až § 51 podľa zákona o DPH ), ako aj osoba registrovaná pre daň len pre účely zaplatenia dane na základe registrácie nadobúdateľa. Zdaniteľná osoba, ktorá je povinná platiť DPH musí obdržať faktúru od dodávateľa, kde si môže doplniť prepočet ceny bez DPH (ak nie je v eur), sadzbu dane, výšku DPH.

Daňová povinnosť vzniká:
v deň vystavenia faktúry (ak bola faktúra vystavená pred 15. dňom kalendárneho mesiaca), alebo
v 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru.


Osoba, ktorá nadobudla nový dopravný prostriedok z členského štátu a nie je zaregistrovaná pre daň, je povinná podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 7 dní odo dňa nadobudnutia dopravného prostriedku. K daňovému priznaniu je povinná priložiť úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku.

Nadobúdateľ tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktorý nie je platiteľom DPH (okrem nadobudnutia dopravného prostriedku) je povinný podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.
1 0
VieraPopluharova VieraPopluharova

VieraPopluharova je offline (nepripojený) VieraPopluharova

DPH pri obchodovaní

Do slovenskej zákonnej úpravy dane z pridanej hodnoty sa po vstupe Slovenska do Európskej únie premietli všetky pravidlá povinné pre členské štáty EÚ, ktoré sú obsiahnuté v desiatkach smerníc Európskej únie upravujúcich uplatňovanie DPH.

Súčasne sa pre Slovenskú republiku stali účinnými právne normy EÚ. Právne normy vydané ako nariadenia sú priamo aplikovateľné v každom členskom štáte, právne normy vydané ako smernice je potrebné prevziať do právneho poriadku každého členského štátu.

Vstupom do EÚ sa Slovenská republika stala súčasťou spoločného trhu bez vnútorných daňových a colných hraníc medzi členskými štátmi EÚ, v ktorom je zabezpečený:

voľný pohyb osôb,
voľný pohyb tovaru,
voľný pohyb služieb,
voľný pohyb kapitálu.
Preto sa v SR zrušilo zdaňovanie dovozu tovaru z členského štátu EÚ a oslobodenie od dane tovaru dodaného do členského štátu EÚ v tej forme ako sa realizuje pred vstupom. Zdaňovanie dovozu tovaru a oslobodenie od dane dodania tovaru do zahraničia (vývozu tovaru) v podobe platnej pred vstupom, ostalo zachované iba voči tretím štátom, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.

Do predmetu dane pribudlo nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ, ktoré nahradilo predvstupový dovoz tovaru zo štátov, ktoré boli už pred vstupom SR do EÚ členskými štátmi (15 štátov - Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Írsko, Dánsko, Švédsko, Fínsko), a dovoz tovaru zo štátov, ktoré sa stali členskými štátmi 1. mája 2004.

Vývoz tovaru z inej členskej krajiny EÚ a jeho dovoz do SR sa posudzuje:

z hľadiska iného členského štátu EÚ ako dodanie tovaru do iného členského štátu, tzv. intrakomunitárne dodanie tovaru, ktoré je za určitých podmienok oslobodené od dane,
z hľadiska SR ako nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, tzv. intrakomunitárne nadobudnutie tovaru, ktoré je predmetom dane.
Kto platí DPH

DPH platí každý, kto za posledných 12 mesiacov dosiahol tržby aspoň 35-tisíc eur,

neposudzuje sa obrat za predchádzajúci rok, ale za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, podnikateľ sa platcom môže stať aj v priebehu roka,
podnikateľ musí najneskôr do 20 dní od skončenia mesiaca, v ktorom hranicu DPH prelomil, požiadať daňový úrad o registráciu pre platiteľa DPH.
Predmet dane

Po vstupe SR do EÚ je predmetom dane:
dodanie tovaru a dodanie služby, ak sa dodanie uskutoční:
za úhradu (za protihodnotu),
v tuzemsku,
zdaniteľnou osobou
dovoz tovaru z tretích štátov akoukoľvek osobou,
nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (tzv. intrakomunitárne nadobudnutie tovaru), ak sa nadobudnutie uskutoční:
za úhradu (za protihodnotu),
v tuzemsku,
zdaniteľnou osobou, ktorá je registrovaná ako platiteľ dane,
zdaniteľnou osobou, ktorá nie je registrovaná ako platiteľ dane, ak hodnota tovaru nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu presiahne v kalendárnom roku 10 000 eur, alebo ak sa táto osoba rozhodne zdaňovať tovar nadobudnutý z iného členského štátu slovenskou DPH ešte pred presiahnutím hodnoty 10 000 eur,
akoukoľvek právnickou osobou, aj keď nie je zdaniteľnou osobou, ak hodnota tovaru nadobudnutého z iného členského štátu presiahne v kalendárnom roku 10 000 eur, alebo ak sa táto osoba rozhodne zdaňovať tovar nadobudnutý z iného členského štátu slovenskou DPH ešte pred presiahnutím hodnoty 10 000 eur.
Zdaniteľnou osobou sa rozumejú predovšetkým výrobcovia, obchodníci, poskytovatelia služieb, osoby, ktoré vykonávajú slobodné povolania, umelci a prípadne ďalšie osoby, ktoré nezávisle vykonávajú rôzne činnosti. Nadobudnutie tovaru znamená, že osoba nadobudne právo disponovať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom, ktorý je odoslaný alebo prepravený z jedného členského štátu do iného členského štátu osobe nadobúdajúcej tento majetok.

Tovar môže byť odoslaný alebo prepravený k nadobúdateľovi:
- predávajúcim alebo inou osobou na účet predávajúceho alebo
- kupujúcim alebo inou osobou na účet kupujúceho.

Z uvedeného vyplýva, že nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (intrakomunitárne nadobudnutie tovaru), ktoré je predmetom dane, nastáva, ak dochádza k fyzickému premiestneniu tovaru od predávajúceho z iného členského štátu do tuzemska ku kupujúcemu - nadobúdateľovi tovaru.
Pri premiestňovaní tovaru (hnuteľného hmotného majetku) medzi dvoma členskými štátmi je predmetom dane aj prípad, ak firma, ktorá má sídlo v jednom členskom štáte, premiestni svoj majetok, napr. zásoby hotových výrobkov, do iného členského štátu napr. za tým účelom, aby tam tieto výroby ďalej predávala iným firmám.

Aj keď v súvislosti s premiestnením tovaru z jedného členského štátu do iného členského štátu nedochádza k zmene vlastníka tovaru (tovar je stále vlastníctvom tej istej firmy, tej istej právnickej osoby), za takéto premiestňovanie tovaru sa považuje:
- zo strany štátu, z ktorého je tovar prepravený do iného štátu, za dodávku tovaru do iného členského štátu a
- zo strany štátu, do ktorého je tovar prepravený, za nadobudnutie tovaru z iného členského štátu.

Pre takéto premiestnenie vlastného majetku firmy z jedného členského štátu do iného členského štátu platí v určitých prípadoch výnimka pre prípady premiestnenia tovaru na špecifické účely, keď sa premiestnenie tovaru na účel, neberie DPH do úvahy. Ide napríklad o prípady premiestnenia hnuteľného hmotného majetku firmy do iného členského štátu na účely jeho dočasného použitia na výkon činnosti v inom členskom štáte.

Identifikačné číslo pre DPH
Po vstupe do EÚ sa identifikačné číslo pre DPH pridelené podnikateľovi v SR používa pri väčšine obchodov s tovarmi a so službami medzi slovenskými podnikateľmi, platiteľmi dane a podnikateľmi z ostatných členských štátov EÚ, ktorí sú vo svojich štátoch registrovaní pre DPH.

Daňový úrad prideľuje platiteľovi dane identifikačné číslo pre DPH, ktoré obsahuje prefix SK, z čoho je jednoznačne zrejmé, že ide o osobu, ktorá je registrovaná pre DPH v SR. Toto identifikačné číslo používajú platitelia dane pri obchodovaní v rámci jednotného trhu EÚ.

Pre dodávateľa je veľmi dôležité vedieť vopred, pred predajom tovaru, že kupujúci je skutočne registrovaný pre DPH v inom členskom štáte a dodávku tovaru je možné uskutočniť ako oslobodenú od dane. Najjednoduchším spôsobom ako overiť registráciu je obrátiť sa telefonicky na servisnú linku daňového orgánu, ktorý túto službu zabezpečuje. Ak by sa totiž dodávka tovaru uskutočnila bez slovenskej dane a následne sa zistí, že kupujúci nie je registrovaný pre daň z pridanej hodnoty v inom členskom štáte, je dodávateľ povinný zaplatiť slovenskú daň.

Pri predaji tovaru do iného členského štátu bez slovenskej dane je predávajúci povinný vyhotoviť faktúru, ktorá okrem bežných náležitostí faktúry v obchodnom styku musí obsahovať identifikačné číslo pre DPH predávajúceho, ako aj identifikačné číslo pre DPH kupujúceho. Ak teda slovenský podnikateľ predáva tovar, ktorý je odoslaný alebo prepravený ním alebo inou osobou na jeho účet, príp. kupujúcim alebo inou osobou na jeho účet z tuzemska do iného členského štátu, je takéto dodanie tovaru oslobodené od slovenskej dane. Uvedené platí v prípade, ak je nadobúdateľ (kupujúci) registrovaný pre DPH v inom členskom štáte. Nadobúdateľ je povinný v tomto členskom štáte zaplatiť daň z tzv. intrakomunitárneho nadobudnutia tovaru.

Podnikanie v rámci EÚ

Obchodná činnosť, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru nielen v rámci tuzemska, ale aj zahraničia, je na Slovensku najfrekventovanejším druhom druhom podnikateľskej činnosti. Je rozšírená tak medzi fyzickými osobami – živnostníkmi, ako aj medzi právnickými osobami – spoločnosťami s ručením obmedzeným či akciovými spoločnosťami.

Fyzické osoby – živnostníci väčšinou vedú tzv. jednoduché účtovníctvo. Podľa zákona o účtovníctve sú potom povinní účtovať v týchto účtovných knihách: v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a tiež v pomocných knihách, ak ich vedenie je potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke. Ide napríklad o pomocnú knihu o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov a podobne.

Platitelia DPH musia okrem daňového priznania evidovať aj dodanie (vývoz) tovaru v takzvaných súhrnných výkazoch a nadobúdanie a dodanie tovaru v hláseniach Intrastatu. Výkaz Intrastat-Sk, ktorý eviduje každú cezhraničnú transakciu v rámci EÚ, bude treba podávať na colný úrad raz mesačne v prípade, že firma prekročila určité peňažné limity.
3 0
*agatha* *agatha*

*agatha* je offline (nepripojený) *agatha*

ahojte, chcela by som sa opýtať: kedy môže byť faktúra za nákup tovaru zo zahraničia vystavená s DPH? kupujúci je slovenská sro, platiteľ DPH.

ďakujem.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
v prípade, že sro nepreukázala svoje ičDPH, neuviedla ho v objednávke, alebo tovar osobne prevzala v zahraničí a nepreukázala, že ho preváža do SR.
0 0
*agatha* *agatha*

*agatha* je offline (nepripojený) *agatha*

ahaa, dakujem pekne. lebo mne konatel sro tvrdi, ze ide nakupit tovar z CR, oznamil dodavatelovi (platitel DPH v CR), ze je platitelom v SR, ale ze on mu chce vystavit fakturu s DPH. tak tomu nerozumiem. mal by vystavit bez DPH, nie?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
mal by vystaviť bez DPH, ale viem, že v prípade osobného preberania tovaru sa hlavne menšie firmy bránia vystavovať doklady bez DPH. nechcú znášať riziko spojené s preukazovaním skutočnosti, že tovar bol z ČR vyvezený.
Obchodné podmienky odporúčam dohodnúť vopred, prípadne zmeniť dodávateľa.
Tiež som nakupovala osobne v ČR, problémy sa vyriešili, že som prešla z MO prevádzky do skladu VO a tam už problém nebol. Vyžadovali však pečiatku a aj podpísané prehlásenie o doručení tovaru na územie SR.
0 0
pefu pefu

pefu je offline (nepripojený) pefu

VieraPopluharova Pozri príspevok
Pri vystavovaní faktúr do ČR aj do iných členských štátov EU, keď nie ste platca DPH, po novom sa zaregistrujete podľa §7 zákona o DPH na príslušnom DÚ a faktúru vystavujete oslobodenú od dane. Podávate súhrnné výkazy DPH elektronicky - teraz od začiatku roka 2010 platí nie len za dodanie tovaru, ale aj za poskytnutie služby. Nepodávajú sa už len štvrťročne ale aj mesačne. Ak hodnota tovarov do iných členských štátov nepresiahne hodnotu 100 000 Eur v príslušnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch, súhrnný výkaz DPH sa podáva stále štvrťročne. Ak daňovník presiahne túto hodnotu, podáva mesačne súhrnné výkazy DPH. Hodnota dodávaných služieb nemá vplyv na zmenu obdobia na podávanie súhrnného výkazu.

Ak by ste vystavovali faktúru (tovar, službu) odberateľovi mimo EU, čiže územie tretieho štátu, v tomto prípade nepodávate súhrnný výkaz DPH, ale ste povinný mať písomné colné vyhlásenie o prepustení tovaru do colného režimu vývoz.

Pri vystavovaní faktúry platcovi DPH napríklad do ČR, vystavujete faktúru s oslobodením od dane, ak by ste faktúrovali odberateľovi do ČR neplatcovi DPH, čiže povedzme - občan, musíte vystaviť faktúru s daňou platnou v SR.

Zdaniteľnou osobou podľa ustanovenia § 3 zákona o DPH je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva nezávisle ekonomickú činnosť, t.j. činnosť, z ktorej opakovane dosahuje príjem. Ekonomická činnosť zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov, poskytovateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, výkon slobodných povolaní, duševnú tvorivú činnosť, športovú činnosť (napr. podnikateľ - neplatiteľ dane, nezisková organizácia ak vykonáva činnosť, z ktorej dosahuje príjmy z podnikania.)
Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, je v zmysle § 7a novely zákona o DPH povinná podať miestne príslušnému daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň:
1./ pred prijatím služby z iného členského štátu, pri ktorej jej vzniká daňová povinnosť podľa § 69 ods.3 novely zákona o DPH alebo
2./ pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods.1 novely zákona o DPH.
Medzi vyššie uvedené služby patria napr.: sprostredkovateľské služby, preprava tovaru, doplnkové služby pri preprave (nakladanie, vykladanie tovaru), ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, nájom hnuteľného majetku s výnimkou krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov, reklamné, poradenské, inžinierske,
technické právne, účtovné, audítorské prekladateľské a tlmočnícke služby, nájom zamestnancov, telekomunikačné služby, služby televízneho a rozhlasového vysielania, služby dodávané elektronicky .
Žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak
-
je už registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH alebo
-
príjme službu oslobodenú od dane v tuzemsku. resp. dodá službu
oslobodenú od dane v členskom štáte príjemcu služby,
-
je služba prijatá od poskytovateľa usadeného v treťom štáte alebo je
dodaná príjemcovi usadenému v treťom štáte
-
ak dodáva službu nezdaniteľnej osobe z iného členského štátu (napr. občanovi).
-
ak dodáva alebo prijíma služby, pri ktorých sa miesto dodania služby určí podľa § 16 zákona o DPH
Daňový úrad zaregistruje takúto zdaniteľnú osobu, vydá jej osvedčenie o registrácii a pridelí jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Následne bude používať pridelené IČ DPH pri nákupe tovaru ako aj pri objednávaní služieb z iných členských štátov resp. pri dodaní služieb do iného členského štátu. Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH sa nestáva platiteľom dane (nemôže si odpočítať daň v daňovom priznaní).
Určenie miesta dodania služby pre zdaniteľnú osobu registrovanú podľa § 7a
Miestom zdaňovania služieb by malo byť v princípe miesto, kde dochádza ku skutočnej spotrebe dodanej služby. Podľa nových pravidiel premietnutých v novele zákona o DPH platia pri zdaňovaní služieb dve všeobecné pravidlá uvedené v § 15 ods.1 a 2 a osobitné pravidlá uvedené v § 16 novely zákona o DPH.
Prvé všeobecné pravidlo je obsiahnuté v § 15 ods.1 novely zákona o DPH, podľa ktorého sa za miesto dodania služby poskytnutej zdaniteľnej osobe považuje miesto, kde je príjemca služby usadený. Zdaniteľná osoba je usadená tam, kde má sídlo alebo miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava. Ak sú poskytovateľ a príjemca služby usadení v rozdielnych členských štátoch, prenesie sa daňová povinnosť na príjemcu služby.
Podľa uvedeného pravidla bude postupovať aj zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH.
Ostatné povinnosti zdaniteľnej osoby registrovanej podľa § 7a novely zákona o DPH
1./ Každá zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a pri dodaní služby podľa § 15 ods. 1 novely zákona o DPH je podľa § 80 ods. 3 novely zákona o DPH povinná podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala služby do iného členského štátu a daňová povinnosť prešla na
príjemcu služby. Súhrnný výkaz sa podáva do 20 dní po skončení obdobia elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) resp. bez ZEP na dohodu uzavretú na elektronické doručovanie s daňovým úradom. Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH pri takomto dodaní služieb uvedie do súhrnného výkazu IČ pre daň príjemcu služby z iného členského štátu a do posledného stĺpca súhrnného výkazu uvedie kód číslo 2.
2./ Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH, ktorá je príjemcom služby z iného členského štátu a prešla na ňu daňová povinnosť podľa § 69 ods.3 novely zákona o DPH, je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote aj zaplatiť daň.
3./ Každá osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH je podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu povinná platiť daň. Po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť, je povinná do 25 dní podať daňové priznanie a v tej istej lehote aj zaplatiť daň.
4./ Každá zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH je pri dodaní služby, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte povinná vyhotoviť faktúru s náležitosťami podľa § 73 zákona o DPH. Rovnako je povinná vyhotoviť faktúru aj v prípade prijatia platby predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Faktúru je povinná vyhotoviť najneskôr do 15 dní od dodania služby alebo prijatia platby.
5./ Osoba registrovaná podľa § 7a je povinná viesť záznamy o
a/ nadobudnutých tovaroch z iného členského štátu
b/ dodaných službách s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH
c/ prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.
Vydalo: Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica,
odbor služieb pre verejnosť, november 2009
.
Ide mi o bod 3./ Každá osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH je podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu povinná platiť daň. Po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť, je povinná do 25 dní podať daňové priznanie a v tej istej lehote aj zaplatiť daň.

Kde je v zákone napísané, že DPH platí aj osoba registrovaná podľa §7a?

Totiž mám zaujímavý prípad: Slovenská firma, neplatca DPH ani inak DPH neregistrovaná osoba, si kúpila od firmy z ČR sotvér. Keďže pri nadobudnutí tovaru neplatcom DPH nevzniká povinnosť registrácie, nič som neriešil. Teraz, po dodaní a zaplatení, vidím faktúru - je na nej napísané proforma invoice (tj preddavková faktúra), suma je bez DPH a je tam uvedená klauzulka, že dodanie je oslobodené od dane?

Mala sa slovenská firma registrovať? Z akého titulu -veď registrovať sa za osoba podľa §7a je povinná pred nadobudnutím služby z ČR? Nepostupoval český dodávateľ nesprávne, keď vystavil faktúru bez DPH - mal si totiž overiť, či slovenská firma má IČ DPH a to teda nemá?
0 0
Lianka Lianka

Lianka je offline (nepripojený) Lianka

žena, matka, samoživiteľka... ...viac
Je softver vnimany z pohladu predavajuceho ako tovar (krabicove balenie) alebo ako sluzba (vyrobili a nainstalovali Vam na mieru)?

§ 7 - tovar
§ 7a - sluzby

S posledny odstavcom suhlasim.
0 0
pefu pefu

pefu je offline (nepripojený) pefu

Podľa všetkého išlo o tovar.
Ak vystavil český dodávateľ faktúru zle, slovenská firma nemusí nič konať, že?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať