Zavrieť

Porady

Platnosť & účinnosť zmluvy

Môže mi prosím Vás niekto ozrejmiť pojmy platnosť-účinnosť zmluvy?
Nastávajú súčasne?
Čo presne znamenajú?
Mám v tom trochu chaos,nakoľko v niektorých zmluvách máme napísané že zmluva je platná dňom podpisu zmluvných strán,v iných že zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmlv.strán atď.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  evina je offline (nepripojený) evina

  evina
  filka
  Môže mi prosím Vás niekto ozrejmiť pojmy platnosť-účinnosť zmluvy?
  Nastávajú súčasne?
  Čo presne znamenajú?
  Mám v tom trochu chaos,nakoľko v niektorých zmluvách máme napísané že zmluva je platná dňom podpisu zmluvných strán,v iných že zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmlv.strán atď.
  Platnosť zmluvy vzniká prakticky dňom podpisu.
  Účinnosť zmluvy nastáva laicky povedaná ak dochádza už k plneniu účinkov zmluvy, teda k jej praktickej realizácii. Tieto dni môžu byť totožné /dňom podpisu bude dochádzať aj k jej plneniu/, ale aj nie.
  Napr. zmluvné strany podpíšu nájomnú zmluvu 15.12.2005 /t.j. k tomuto dátumu je zmluva platná/ s tým, že sa do priestorov nájomca nasťahuje 1.1.2006, t.j. od tohto dátumu bude účinná.
  Napr. prezidenti dvoch štátov podpíšu zmluvu /v ten deň je platná/, ale účinná bude až po ratifikácii oboma parlamentami.

  liba2 je offline (nepripojený) liba2

  liba2
  filka
  Môže mi prosím Vás niekto ozrejmiť pojmy platnosť-účinnosť zmluvy?
  Nastávajú súčasne?
  Čo presne znamenajú?
  Mám v tom trochu chaos,nakoľko v niektorých zmluvách máme napísané že zmluva je platná dňom podpisu zmluvných strán,v iných že zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmlv.strán atď.
  Nie som právnik . Platnosť a účinnosť môžu nastať súčasne, ale môžu byť aj rozdielne. Zmluva bude platná dňom podpísania, ale to čo je v nej dohodnuté môže mať účinnosť napr. od najbližšieho 1-ho v mesiaci. Musí to však byť v zmluve aj uvedené - ak nie je, tak platnosť=účinnosť.
  Druhý príklad:
  Zmena sadzieb stravného na PC: Opatrenie je platné dňom vyhlásenia, ale účinnosť aj od 1-ho nasl. mesiaca.
  Stačí ?

  rada je offline (nepripojený) rada

  rada
  Ja len k tomu doplním. Platnosť nikdy nemôže byť pred účinnosťou.Účinnosť ako bolo spomínané môže nastať v deň kedy platnosť, alebo v deň, ktorý je v zmluve uvedený ako účinnosť, teda neskôr. Ak však v zmluve nie je zmienka o účinnosti má sa za to, že zmluva je účinná od kedy nadobudla platnosť.
  profesional Samozrejme, že platnosť môže nastať pred účinnosťou.

  kucu je offline (nepripojený) kucu

  kucu
  Ahojte, čo si myslíte o tejto zmluve? Ja by som mal byť ako kupujúci... mne sa zdá že chráni len predávajúceho, či to je bežné? Ďakujem


  Článok I. - Zmluvné strany


  Predávajúci:


  Kupujúci:  Článok II. – Predmet zmluvy

  Predmetom dealerskej zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Kupujúcemu tovary sortimentu xxxx a s nimi spojené informácie podľa špecifikácie uvedenej v aktualizovanom dealerskom cenníku a záväzok Kupujúceho objednaný tovar prijať a zaplatiť fakturovanú kúpnu cenu podľa dealerského cenníka.

  Článok III. – Kúpna cena

  Kúpna cena na predmet dealerskej zmluvy je cena plynúca z aktuálneho dealerského cenníka. Kupujúci pri objednaní tovaru súhlasí s cenou podľa dealerského cenníka. Platnosť dealerského cenníka končí vydaním nového. Nový dealerský cenník je zasielaný každému dealorovi.

  Článok IV. – Platobné podmienky

  Faktúry (daňové doklady) vystavené firmou xxx. sú splatné v dohodnutej lehote splatnosti bez akýchkoľvek zrážok. Pri dielčích dodávkach je firma oprávnená vystaviť faktúry za každú dielčiu dodávku. Pri omeškaní kupujúceho s plnením peňažných záväzkov je tento povinný platiť z nezaplatenej sumy poplatky z omeškania vo výške 0.07% za každý deň omeškania. Pohľadávky po lehote splatnosti budú vymáhané súdnou cestou spolu s nákladmi, ktoré vznikli pri ich vymáhaní.
  Firma xxx. akceptuje nasledovné formy úhrady za predmet dodávky:
  a)Úhradou príslušnej kúpnej ceny v hotovosti alebo úhrady faktúry v hotovosti pri prevzatí tovaru.
  b)Úhradou faktúry bankovým prevodom na účet predávajúceho. Úhrada faktúry sa považuje za zaplatenú pripísaním zodpovednej čiastky na účet predávajúceho.
  c)Vopred - úhradou proforma alebo zálohovej faktúry bankovým prevodom na účet predávajúceho, pričom faktúra sa považuje za zaplatenú pripísaním fakturovanej čiastky na účet predávajúceho.
  Platba v hotovosti, resp. na proforma faktúru je uplatňovaná pri nových odberateľoch a firmách s nestabilnou platobnou disciplínou.

  Pri dodávke neštandardného tovaru, ktorý nie je v bežnom sortimente predávajúceho a tento má byť zadovážený osobitne pre kupujúceho, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zálohu 60% kúpnej ceny tovaru, inak predávajúci nie je povinný takýto tovar pre kupujúceho objednať. Pri takýchto dodávkach tovaru platia osobitné dodacie lehoty a dodacie podmienky dohodnuté medzi zmluvnými stranami pre konkrétny prípad.
  Po obdržaní objednaného tovaru na sklad, predávajúci oznámi kupujúcemu možnosť odberu. Kupujúci je povinný doplatiť zvyšok kúpnej ceny spôsobom dohodnutým vyššie. V prípade, ak kupujúci tovar osobitne pre neho zadovážený od predávajúceho neodoberie resp. zvyšok kúpnej ceny nezaplatí, je povinný zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 90%z dohodnutej kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený na úhradu storno poplatku započítať zálohu zaplatenú kupujúcim. Kupujúci s takýmto započítaním súhlasí na základe tejto zmluvy, bez uzatvárania ďalších dohôd.

  Článok V. – Ponuky a Objednávky

  Všetky ponuky firmy xxx. sú nezáväzné, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné. Objednávky sa prijímajú: elektronickou poštou, ústne, telefonicky, písomne . Objednávky urobené ústne a telefonicky sa musia najneskôr do 3 dní doplniť písomnou formou.
  Kúpna zmluva v zmysle §409 OZ sa uzatvára povinne pri dodávke tovaru, ktorého kontraktačná cena prevyšuje sumu 20.000,-Sk. Kúpno-predajná zmluva vzniká na základe prijatia objednávky firmou xxx. V prípade jej nesplnenia pre zavinenie kupujúceho je firma xxx oprávnená vystaviť faktúru v hodnote 100% z kontraktačnej ceny ako poplatok za stornovanie (Zmluvná pokuta v zmyste § 300 a nasl. OZ).


  Článok VI. - Dodávky

  Ceny uvedené v dealerských cenníkoch firmy xxx sa rozumejú ako ceny z miesta plnenia dodávky, t.j. skladu xxx. Prepravu tovaru zo skladu na kupujúcim stanovenú adresu vykoná firma xxx , výlučne iba na základe objednávky kupujúceho, a to na jeho náklady. Škody na dodávke, ktoré vzniknú pri preprave tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu idú na ťarchu kupujúceho. Nároky na náhradu škody z titulu oneskorenej dodávky zavinením tretej osoby, firma xxx neakceptuje, iba ak by kúpna zmluva určovala inak. Miestom plnenia dodávky a platby (ak sa uskutočňuje v hotovosti) sú sídlo firmy xxx, iba ak by kúpna zmluva určovala inak.
  Termín plnenia dodávky je termín potvrdený na potvrdení objednávky. Zmluvné strany si môžu dohodnúť zmeny v termínoch dodávky. Dodávateľ považuje splnenie termínu dodávky, ak dodávku odovzdal verejnému prepravcovi k dodaniu Kupujúcemu.
  Kupujúci je povinný v zmysle § 427 OZ prezrieť tovar. Lehota na uplatnenie reklamácie z dôvodu vadného plnenia čo do množstva a druhu, je 2 dni od dodania tovaru. Na prípadné reklamácie uplatňované po tomto termíne nebude braný zreteľ.
  Pri osobnom odbere v skladoch predávajúceho je potrebné k podpisu o prevzatí tovaru pridať odtlačok Vašej firemnej pečiatky. Predávajúci neuznáva ako firemnú pečiatku takú pečiatku, ktorá je poskladaná zo stavebnice pečiatok.

  Článok VII. - Výhrada vlastníctva

  Všetky dodávky a služby až do úplného zaplatenie kúpnej ceny, vrátane oprávnených poplatkov z omeškania, zostávajú vo vlastníctve firmy xxx v zmysle §445 OZ.


  Článok VIII. - Záručné lehoty

  xxx poskytuje na ním dodané produkty, s výnimkou spotrebného materiálu záruku v zmysle OZ. Spotrebný materiál je bez záruky. Záručná lehota začne plynúť momentom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak sú výrobky označené garančnou nálepkou firmy xxx, pri jej zjavnom poškodení kupujúci stráca tento nárok na záruku. Podmienkou pre uplatnenie záruky je predloženie potvrdeného dodacieho listu kupujúcim spolu s podrobným popisom závady, menom dealera, ktorý závadu overil a predloženie reklamovaného tovaru v originálnom balení. Miestom splnenia záručných opráv je sídlo firmy xxx ak kúpna zmluva neurčuje inak.
  Kupujúci na reklamáciu prinesie alebo zašle tovar, ktorý si vo firme xxx zakúpil, t.j.
  a)ak si zakúpil jednotlivý výrobok , donesie tento vadný výrobok ..
  b)ak si zakúpil kompletnú súpravu musí predložiť celú súpravu.
  Spätné zaslanie reklamovaného tovaru vykoná firma xxx na svoje náklady.

  Akékoľvek nároky na uplatnenie záruky u firmy xxx sú vylúčené v prípadoch, ak:
  a)závada bola spôsobená nesprávnou obsluhou a nešetrnou manipuláciou s tovarom.
  b)závada bola spôsobená vyššou mocou alebo v dôsledku vplyvov živelných udalostí napr. požiar, blesk, teplo, voda, mráz, prach, špina atď.
  c)závada bola spôsobená jeho mechanickým poškodením, ktoré zavinil užívateľ.


  V prípade uplatnenia oprávnených nárokov na záručnú opravu, je na uvážení firmy xxx, či tovar bude vymenený alebo dodaním nových výrobkov. V prípade uplatnenia neoprávnených nárokov na záručnú opravu, bude firma xxx účtovať kupujúcemu všetky náklady spojené s riešením reklamácie. Výhrady kupujúceho týkajúce sa eventuálnych rozporov pri uplatňovaní reklamačných nárokov neoprávňujú toho k nezaplateniu splatných faktúr vystavených firmou xxx.

  Článok IX. - Náhrada škody

  xxx nepreberá žiadnu záruku a neposkytne žiadnu náhradu škody, ktoré boli spôsobené vadnými výrobkami, pokiaľ zo zákonných ustanovení o náhrade škody nevyplýva inak. Zvlášť vylúčené sú nároky na náhradu škody za prestoje, náhradný tovar, stratu tovaru, kapitálové a úrokové straty, personálne náklady, ktoré vyplývajú z vadného tovaru, ako aj z dôvodu dodacích lehôt pri obstarávaní náhradných tovarov, iba ak by kúpna zmluva určovala inak.

  Článok X. - Rozsah uplatnenia

  Pre všetky ponuky, objednávky, dodávky a služby firmy xxx je platná výlučne táto dealerská zmluva. Osobitné ujednania, ktoré sú odlišné od tejto dealerskej zmluvy majú účinnosť iba v prípade ich písomného potvrdenia. Táto dealerská zmluva je záväzná v obchodných prípadoch týkajúcich sa firmy xxx aj v prípade, ak nebola v telefonickom alebo ústnom dohovore výslovne spomenutá. Nákupné podmienky, ktoré by si kupujúci stanovil bez súhlasu predávajúceho, nemajú žiadnu právnu záväznosť.


  Článok XI. – Záverečné ustanovenia

  Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Ukončenie zmluvného vzťahu je možné len nasledovne:
  a)dohodou zmluvných strán uzatvorenou písomne
  b)výpoveďou jednej zo zmluvných strán, doručenou písomne druhej zmluvnej strane, s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od 1.dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
  c)jednostranným okamžitým odstúpením zo strany predávajúceho, alebo kupujúceho v prípade porušovania ustanovení tejto zmluvy za predpokladu obojstranného vyrovnania si záväzkov.

  Zmluvné strany sú povinné okamžite sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli znamenať ohrozenie plnenia zmluvy a dohodnúť ďalší postup.
  Vzťahy medzi účastníkmi, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Prípadné spory medzi účastníkmi rozhoduje príslušný súd. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné len písomne za súhlasu oboch strán.
  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každý z účastníkov obdrží jedno vyhotovenie. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Výpis z obchodného registra resp. Živnostenský list kupujúceho. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a túto na znak súhlasu slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.


  V xxx dňa :

  pepo_p je offline (nepripojený) pepo_p

  2 zamestnania a pracujem do roztrhania :-D ...viac pepo_p
  Táto zmluva sa mi zdá v poriadku a chráni prevažne dodávateľa. Skôr by som mal výhrady k bodu DODÁVKY. Tu by som ošetril nedodanie tovaru a sankcie z toho.

  Tento bod sa mi celkom nepozdáva (Článok VI. - Dodávky).
  "Škody na dodávke, ktoré vzniknú pri preprave tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu idú na ťarchu kupujúceho." PREČO? veď kupujúci to ešte neprevzal a nemal by byť zodpovedný za niečo čo nespôsobil.

  "Nároky na náhradu škody z titulu oneskorenej dodávky zavinením tretej osoby, firma xxx neakceptuje, iba ak by kúpna zmluva určovala inak. Miestom plnenia dodávky a platby (ak sa uskutočňuje v hotovosti) sú sídlo firmy xxx, iba ak by kúpna zmluva určovala inak. "
  Aká iná kúpna zmluva? Oneskorené dodávky by som riešil v TEJTO zmluve (tiež nejaké %).

  kucu je offline (nepripojený) kucu

  kucu
  Tiež sa mi zdá že chráni prevažne predávajúceho, ale to by bolo v poriadku... a tie dva body, súhlasím s tým čo si napísal. Inak by to mohlo byť ok?

  A ďakujem...
  Nemyslím si že odpovede sú celkom správne možno úplné. Súhlasím, že platnosť zmluvy a účinnosť zmluvy môže nastať v jeden deň. Ďalej v druhom prípade je, že účinnosť zmluvy nastane neskôr ako platnosť zmluvy. Je to hlavne v prípadoch keď je zmluvná strana (štátny orgán) povinný zverejniť zmluvu v Centrálnom registri zmlúv. (zákon č. 211/2000 Z.z. a §47a OZ). Vtedy neviete kedy aj keď zadáte požiadavku na zverejnenie, kedy bude zmluva v skutočnosti zverejnená. No a potom je možný asi 3 tí prípad, kedy sa dohodne že zmluva bude platná napr. 5 dní po zverejnení teda až keď nadobudne účinnosť.

  profesional je offline (nepripojený) profesional

  Ak chcem robit veci lepsie, musim ich robit uplne inak. Ten kto ma pozna vie, ze ja a konvencne myslenie nejdeme prilis dohromady. ...viac profesional
  Platnosť zmluvy nastáva okamihom, kedy subjekty právneho úkonu urobili právom predpokladaný prejav vôle. Účinnosť zmluvy nastáva okamihom, kedy sa táto stáva záväzná pre subjekty právneho vzťahu, tj. kedy sú právne účinky kontraktu spôsobilé nastatia. Samotný právom predpokladaný prejav vôle ešte neznamená automaticky vznik účinkov kontraktu. Vo chvíli keď je zmluva platná, ale ešte nie je účinná, právne účinky nemôžu nastať. To isté platí nie len pri zmluvách, ale aj pri právnych normách Pri právnych normách sa obdobie platnosti, keď ešte právna norma nie je účinná nazýva legisvakančnou dobou. Legisvakančná doba vychádza z latinského légis vakátio. Tj. obdobie, kedy právne účinky odložene nenastávajú. Nikto sa nemôže domáhať plnenia zo zmluvného vzťahu, ktorý je síce platný, avšak neúčinný.

  Platnosť & účinnosť zmluvy

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.