Zavrieť

Porady

Dan z prenajmu priestorov?

Ahojte chcem sa opytat prenajal som si svoje priestory na podnikanie to aj stoho mam zaplatit dan? a kolko, zijem v spanielsku tam sa ziadne dane neplatia a vzdy ked pridem na sk ma tu caka dake prekvapko ako teraz z du mi bolo pridelene akesi cislo uctu co s tim mam robit
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  miro919 Pozri príspevok
  Ahojte chcem sa opytat prenajal som si svoje priestory na podnikanie to aj stoho mam zaplatit dan? a kolko, zijem v spanielsku tam sa ziadne dane neplatia a vzdy ked pridem na sk ma tu caka dake prekvapko ako teraz z du mi bolo pridelene akesi cislo uctu co s tim mam robit
  ...aj pre mňa ....

  ...pozriem ......a čo nevidím ?????.......žeby , kua , Juan Carlos I. blbosti vystrájal ...???

  Cenné poznatky o španielskej národnej regulácii


  DAŇ Z PRÍJMU FYZICKÝCH OSÔB

  Zdanenie príjmov je rozdielne, podľa toho, či v Španielsku máte alebo nemáte svoje trvalé bydlisko. Keď bývate v Španielsku, musíte tam aj zaplatiť daň z príjmu za všetky svoje príjmy, to znamená príjem zo závislej i nezávislej činnosti, z kapitálového majetku a živnostenského podnikania ako aj z majetkového zisku a to nezávisle od toho, v ktorej krajine bol dosiahnutý. Niekoľko foriem príjmov je z tejto daňovej povinnosti vyňatých, napríklad povinnosť platiť sociálne poistenie za uznanú trvalú živnostenskú činnosť alebo invaliditu, štátne štipendiá alebo lotérie a výhry zo súťaži.

  Španielsko uzatvorilo aj s inými členskými štátmi – okrem Cypru a Malty – dohodu a zamedzení dvojitého zdanenia, aby neboli ich príjmy dvojnásobne zdanené. Keď teda dosiahnete príjem v inom členskom štáte, tak sa zdaňujú podľa určenia zodpovedajúceho dohody o zamedzení dvojitého zdanenia buď v Španielsku alebo v inom členskom štáte alebo v oboch krajinách čiastočne. Aj keď predsa neexistuje dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia, môžete odpočítať podľa španielskych právnych predpisov nižšiu z oboch súm svojej španielskej daňovej povinnosti: v zahraničí zaplatené dane, ktoré sú s tuzemskými porovnateľné alebo sumu, ktorú uplatnila priemernou sadzbou dávky na v zahraničí zdanený podiel príjmu podliehajúceho dani.

  Zdaňované sú príjmy, ktoré ste dosiahli v priebehu zdaňovacieho obdobia (bežne identické s kalendárnym rokom). Tarify na zdaňovanie príjmov sú vytvorené progresívne; daňová sadzba rastie s príslušným zdaňovaným príjmom, vyňaté sú však zisky s majetku, ktoré boli dosiahnuté v časovom období viacej ako jeden rok, a tie sa zdaňujú vo výške 15 %. Pri výpočte uhradených daní môžete odpočítať z celkovej sumy vašich príjmov podliehajúcich dani, podľa vašich osobných vzťahov určité oslobodené sumy od platenia dane, predovšetkým investície do bývania, ktoré zvyčajne obývate.

  Na určité príjmy, menovite príjmy zo závislej a nezávislej práce ako aj z pohyblivých majetkových hodnôt , sa odpočítavajú dane pri zdroji. Keď ste zamestnávateľom, zadržuje sa adekvátna daň zo mzdy vašich zamestnancov; tarify pre daň zo mzdy sú vytvorené progresívne a vyhovujú vašim osobným podmienkam, vášmu rodinnému stavu a počtu detí ako aj výške vašej mzdy. Ak máte slobodné povolanie, tak musíte odvádzať daňové paušálne poplatky na svoje príjmy. Ako podnikateľ alebo samostatný pracovník musíte odvádzať štvrťročné zálohy, ktorých výška sa riadi podľa predbežnej splatnej dane pre zdaňovacie obdobie. Každý občan podliehajúci dani z príjmu, ktorého príjmy presiahli určitú minimálnu sumu, si musí svoju daňovú povinnosť sám vypočítať a po uplynutí zdaňovacieho obdobia musí podať daňové priznanie na miestnom daňovom úrade, ktorý preverí tieto výpočty dane a stanoví, či sú správne. Ročné daňové priznanie sa môže podávať na daňovom úrade, finančných inštitúciách alebo elektronicky, a to v máji alebo júni vždy nasledujúceho roka. Možné nedoplatky dane z príjmu sa splácajú pri podaní daňového priznania v plnej výške alebo podľa nasledujúcich sadzieb: 60 % pri odoslaní daňového priznania a zvyšok neskôr k predom udanému termínu, najneskôr však do začiatku novembra tohto roku.

  Keď bývate v zahraničí, ale v Španielsku ste dosiahli príjmy, podliehajú tieto dani z príjmu územným podmienkam (Impuesto sobre la Renta de no Residentes). Aj v tomto prípade platia, ako aj pri dani z príjmu pre tuzemcov (IRPF), rozličné úľavy na daniach a oslobodenia od daní. Všeobecne sa používa na zdaňované príjmy daňová sadzba vo výške 25 %. Pri prevode nehnuteľností, ktoré sú nadobudnuté v Španielsku, musí kupujúci zadržať 5 % kúpnej ceny a odviesť na daňový úrad ako zálohu.

  Osoby, ktoré majú trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie a dosiahli minimálne 75 % svojich príjmov v Španielsku zo závislej alebo nezávislej činnosti alebo živnostenskej práce, sa môžu rozhodnúť pre zdanenie podľa IRPF, pokiaľ príjem podlieha dani z príjmu v spornom zdaňovacom období pre územné podmienky.

  DAŇ Z MAJETKU
  Keď ste v Španielsku ako tuzemský občan podliehajúci dani, a prevýšili ste svojím celosvetovým čistým kapitálom (majetkom) čiastku oslobodenú od zdanenia, to znamená všetky produkty a hospodárske práva odpočítané daňové zadlženie a zaťaženie, podliehate španielskej dani z majetku. Určité produkty a práva sú od dane oslobodené, napríklad keď využívate nehnuteľnosť na stály pobyt až do hodnoty 150.253,03 EUR. Tarify na zdanenie majetku sú odstupňované progresívne a musíte si svoju daňovú povinnosť sami vypočítať, následne podať daňové priznanie k majetkovej dani a dane uhradiť v priebehu lehoty pre podanie daňového priznania.

  Keď nemáte trvalé bydlisko v Španielsku, musíte podať daňové priznanie za svoje materiálne majetkové hodnoty ako aj za práva a nároky, ktoré využívate a máte dokladované v Španielsku, resp. tam mohli byť vyžiadané alebo museli byť splnené – povinnosť daňového priznania platí nezávisle od výšky netto majetku.

  DAŇ Z DEDIČSTVA A DAROVANIA
  Daňovú povinnosť má rovnako aj nadobudnutie majetku a práv prostredníctvom dedičstva, poslednej vôle (závetu) alebo iného získania v dôsledku smrti, darovania ako aj výplaty životného poistenia tretím osobám.

  Daňovú povinnosť má aj pri „získaní majetku smrťou príbuzného " právny zástupca, pri daroch obdarovaný a pri životnom poistení oprávnený

  PREDPOKLADY, KTORÉ ODÔVODŇUJÚ TRVALÉ BYDLISKO FYZICKEJ OSOBY V ŠPANIELSKU
  Vychádza sa z toho, že tí občania majú daňovú povinnosť, ktorí majú obvyklý pobyt na španielskom území, ak spĺňajú jednu z nasledujúcich podmienok:

  Zdržujú sa viac ako 183 dní počas kalendárneho roka na španielskom území
  Španielsko je priamym alebo nepriamym strediskom, resp. základom vašej hospodárskej činnosti alebo záujmov
  Pokiaľ nie sú proti tomuto vedené potvrdenia, vychádza sa z toho, že daňovo povinná osoba má trvalé bydlisko v Španielsku, keď jej manžel/ka (od ktorého alebo ktorej nie je právoplatne odlúčený) a jej závislé, neplnoleté deti majú obvyklý pobyt v Španielsku.

  V určitých prípadoch si môžu fyzické osoby, ktorých trvalé bydlisko je presídlené na základe presťahovania do Španielska, vybrať na čas, ktorý pripadá na zmenu trvalého bydliska, a to až na 5 nasledujúcich zdaňovacích rokov, medzi vyrúbením dane podľa IRPF alebo podľa IRNR (územné podmienky).

  DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY/DAŇ Z OBRATU
  Predmetom tejto dane, pre ktorú platí celoeurópsky systém EÚ, je spotreba. Zdaňované sú dodávky tovarov a služieb od podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb, vnútropodnikové nákupy tovarov a dovoz/import. Daň sa uhrádza na celom španielskom území s výnimkou Kanárskych ostrovov.

  Zdaňuje sa na jednotlivých stupňoch dodávateľských reťazcoch každej podnikateľskej pridanej hodnoty, kde podnikateľ účtuje odberateľovi daň nepretržite a tú odvedie na daňový úrad. Podnikateľ však môže odpočítať DPH na vstupe v obrátenom ťahu, ktorá je jemu účtovaná. Ak sa prekročí prípustná daň, ktorá je vymeraná pre obdobie priznania dlžných daní, môžu platitelia dane požiadať o náhradu rozdielnej čiastky od 31. Decembra.

  Zákon zahŕňa celý rad rôznych oslobodení od dane. Predovšetkým sem patria medicínske služby, sociálne výkony, vzdelávacie služby, finančné transakcie a transakcie s nehnuteľnosťami (predovšetkým ďalší predaj budov po skončení stavebných prác).

  Ako miesto výkonov, to znamená daňová povinnosť, platí všeobecne pri dodávkach miesto, na ktoré je dodávka daná k dispozícii (zabezpečenie a dispozičná moc), pri službách sídlo poskytovateľa služieb. Pre oba prípady existujú rozličné zvláštne úpravy.

  Daňovým základom pre DPH sú za dodávky a výkony celkové zaplatené peňažné čiastky. Pri dovoze sa stanovuje tým, že do colnej hodnoty sú započítané rôzne poplatky, ako napríklad náklady, ktoré pripadajú na cestu od hraníc EÚ až k prvému miestu určenia do oblasti podnikania, pokiaľ možno ešte nie je zahrnutá colná hodnota.

  Z pravidla majú daňovú povinnosť fyzické a právnické osoby, ktoré svojou povahou podnikania realizujú dodávky ako podnikatelia alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len SZČO) alebo poskytujú služby, ktoré podliehajú dani (zvláštna úprava je pre tzv. obrátenie daňového dlhu, to znamená ich prenos na podnikateľa alebo na SZČO, realizované na zdaňované transakcie fyzických a právnických osôb, ktoré nemajú trvalé bydlisko v oblasti použitia DPH; aj z tohto predpisu existujú opäť výnimky), ako aj tie, ktoré uskutočňujú vnútropodnikové činnosti a dovozy.

  V Španielsku existuje trojaká sadzba DPH: predpísaná sadzba dane 16 % ako aj znížená na 7% (napríklad na bývanie a osoby a dopravu batožín) a na 4% (okrem iného základné potraviny ako chlieb, ovocie a zelenina, na knihy, noviny, liečivá a určité štátom podporené bývanie)

  Existuje viacero konaní: zjednodušené pre poľnohospodárstvo, chov dobytka a rybolov, bazárový tovar, umelecké predmety, antikvariáty a zbierky, zlatníctvo - transakcie, cestovné kancelárie, okrem toho pravidlo vyrovnávacieho odovzdania (recargo de equivalencia) a konanie pre elektronické služby.

  Časové obdobie na prihlásenie sa ako platiteľ dane je zvyčajne kalendárny štvrťrok, pre veľké podniky kalendárny mesiac (ktorých obrat presiahol v predošlom kalendárnom roku 6.010.121,04 EUR). Popri mesačnom vymeriavacom období pre DPH musia platitelia dane podávať aj zhrňujúce daňové priznanie pre DPH za celý rok.

  DANE NA PREVODY VLASTNÍCTVA A POTVRDENÉ PRÁVNE OBCHODY ((IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS)
  Táto daň podlieha spoplatneným prevodom vlastníctva (úplatné prevody všetkých druhov produktov a práv, ktoré sú súčasťou majetku fyzickej alebo právnickej osoby „medzi žijúcimi osobami", založenie vecných práv, pôžičiek, záruk, nájmov/prenájmov, príjmy zo zásobovania a štátnych koncesii), spoločenskoprávnym konaniam (založenie, zvýšenie kapitálu a zníženie kapitálu, zlúčenie sa, rozdelenie sa a zrušenie spoločnosti, vklady spoločníkov k vyrovnaniu straty a preloženie skutočného vedenia podniku alebo sídla spoločnosti z krajiny mimo Európskej únie do Španielska) ako aj potvrdené právne obchody (notárske, obchodné a správne listiny).


  OBECNÉ DANE A POPLATKY
  Obce vyrubujú nasledujúce dane: pozemková daň, daň zo živnosti a daň z motorového vozidla. Okrem toho môžete uplatniť daň na budovy, zariadenia a stavby ako aj daň z hodnoty prírastku na nezastavaný mestský pozemok.

  Dan z prenajmu priestorov?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.