Zavrieť

Porady

určovacia žaloba v konkurznom konaní

Nemá niekto vzor určovacej žaloby, ktorou si uplatním pohľadávku popretú správcom v konkurznom konaní z dôvodu nepreukázaného právneho nároku? Mám na to málo času... Vďaka
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  rada je offline (nepripojený) rada

  rada
  VZOR prosím upraviť podľa potreby.
  Žaloba na určenie pravosti pohľadávky

  Okresný súd v ........................................
  ............................................. (adresa, PSČ)

  Vec: Žaloba na určenie pravosti pohľadávky

  Navrhovateľ: .................................................. (obchodné meno)
  .................................................. .............. (sídlo)
  .................................................. ............... (IČO)
  zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v ....................
  v odd. ........................ vložka č. ......................

  Odporca: .................................................. .. (správca konkurznej podstaty - meno, priezvisko)
  .................................................. ........................ (úpadcu - obchodné meno, sídlo )

  Okresný súd v ...................... vyhlásil konkurz na majetok dlžníka ........................................... (obchodné meno, sídlo) uznesením č. k. ........ zo dňa ......... .

  Navrhovateľ podal prihlášku do konkurzu na majetok dlžníka a k prihláške pripojil doklad o právoplatnom a vykonateľnom rozsudku Okresného súdu v ................... č. k .........., ktorý bol potvrdený rozsudkom Krajského súdu v ................. zo dňa ............ č. k. ........ .

  Podľa nášho názoru mala prihláška všetky zákonné náležitosti pre prihlásenie pohľadávky do konkurzu.

  Žalovaný - správca konkurznej podstaty ............................ úpadcu ......................... na podnet veriteľa ........................ (obchodné meno, sídlo) poprel pravosť uplatnenej pohľadávky z dôvodu, že proti právoplatnému rozsudku súdu bolo podané mimoriadne dovolanie generálnym prokurátorom z dôvodu, že vyšli najavo nové skutočnosti týkajúce sa posúdenia platnosti uzavretej kúpnej zmluvy. Našej spoločnosti podanie mimoriadneho dovolania nikto nedoručil a ani nám nebola predložená na vyjadrenie kópia podania.

  Podľa nášho názoru nami uplatnená prihláška na zaplatenie sumy ....................... Sk s príslušenstvom s úrokom z omeškania ......... % odo dňa ................ do zaplatenia mala všetky náležitosti. Okrem toho musíme uviesť, že konajúce súdy v konaní dôkladne preskúmali všetky predložené dôkazy týkajúce sa aj platnosti uzavretej kúpnej zmluvy a oprávnenosti nášho nároku. V súdnom konaní nespochybnil platnosť zmluvy ani úpadca - dlžník.

  Veriteľ ....................., ktorý dal podnet správcovi konkurznej podstaty na popretie pohľadávky, nemá správne informácie o predmete sporu. Na základe uvedeného skutkového stavu sa domnievame, že správca konkurznej podstaty poprel našu pohľadávku uplatnenú v prihláške do konkurzného konania bez právneho dôvodu. Správca konkurznej podstaty v nami vyžiadanom potvrdení o doručení prihlášky potvrdil úplnosť prihlášky a neuviedol žiadne nedostatky pri jej uplatnení.

  Na základe uvedeného navrhujeme, aby súd po vykonanom dokazovaní vyniesol nasledovný

  rozsudok
  1. Súd určuje, že pohľadávka navrhovateľa uplatnená v prihláške do konkurzného konania na majetok úpadcu ...................... na súde v ............ pod číslom ........... vo výške ....................... Sk s úrokom z omeškania .......... % odo dňa ............ do zaplatenia, ktorá vznikla na základe faktúry číslo ......... zo dňa ......... na zaplatenie kúpnej ceny je nesporná čo do pravosti a výšky.
  2. Žalovaný je povinný uhradiť trovy konania vo výške ......................... Sk na účet navrhovateľa číslo .......... v ........ do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.


  V ..............................., dňa ................
  ..................................
  navrhovateľ
  zastúpený ..................................
  členmi predstavenstva spoločnosti

  Dvojmo
  Prílohy:
  - doklad o zaplatení súdneho poplatku
  - výpis z obchodného registra
  - faktúra
  - kúpna zmluva
  - prihláška do konkurzu

  dada111 je offline (nepripojený) dada111

  večná optimistka dada111
  Prosím ja mám takýto problém, ako sa dozviem, že podnik je v konkurze nakoľko na stránkach Min. spr. to už nie je uverejňované od 02.03.2006 a na OR tiež nevidím žiadne zmeny. MôJ šéF mi doniesol už raz aj číslo konania konkurzu ale ten nebol platný. Ďakujem

  Soňurka je offline (nepripojený) Soňurka

  začiatočník v účtovníctve, amatér, nadšenec PORADY ...viac Soňurka
  Býva to zverejnené v Obchodnom vestníku, alebo priamo dotazom na Krajskom súde v Bratislave, B. Bystrici a v Košiciach, podľa miestnej príslušnosti (len tieto tri súdy vyhlasujú konkurzy)

  riccado je offline (nepripojený) riccado

  riccado
  Soňurka Pozri príspevok
  Býva to zverejnené v Obchodnom vestníku, alebo priamo dotazom na Krajskom súde v Bratislave, B. Bystrici a v Košiciach, podľa miestnej príslušnosti (len tieto tri súdy vyhlasujú konkurzy)
  tak toto už dávno neplatí, lebo v zmysle zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov vyhlasujú konkurzy okresné súdy (ale len sídliace pri krajských súdoch)

  v konaniach začatých podľa zákona 328/1991 o konkurze a vyrovnaní vyhlasujú konkurzy KS BA, KS BB, KS KE

  určovacia žaloba v konkurznom konaní

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.