Zavrieť

Porady

zamestnanec a darčeková karta na nákup

s.r.o. uhradila v obchode darčekové karty pre zamestnancov - tí si môžu z neho čerpať pri nákupe - ako to dať do výplaty zamestnancovi - keďže si to s.r.o. chce dať do nákladov, musí to zamestnancovi zdaniť - je to tak?
Naposledy upravil Dašena O. : 03.01.19 at 10:19
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

  Žabinka
  https://www.mup.sk/33/darcekove-pouk...uvwlibq1qqKMQ/

  Darčekové poukážky pre zamestnancov a ich zúčtovanie
  9.3.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

  Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky môže zamestnancom poskytovať rôzne jednoúčelové alebo viacúčelové darčekové poukážky obstarané z prevádzkových prostriedkov zamestnávateľa, zo zisku po zdanení alebo z prostriedkov sociálneho fondu.

  Z pohľadu účtovníctva obstarané darčekové poukážky ako ekvivalenty peňažných hotovostí sú podľa § 17 ods. 10 písm. a) postupov účtovania (opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92) krátkodobým finančným majetkom, t. j. majetkom, ktorého doba použiteľnosti je najviac jeden rok.

  Z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov obstaranie darčekových poukážok u zamestnávateľa neovplyvňuje základ dane z príjmov. Bez ohľadu na to, z akých zdrojov ich zamestnávateľ obstaral z pohľadu zamestnanca, poskytnutie darčekovej poukážky predstavuje nepeňažné plnenie od zamestnávateľa v súvislosti s výkonom jeho závislej činnosti, ktoré je predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti. Ocenenie nepeňažného plnenia je vo výške hodnoty poskytnutej darčekovej poukážky.

  Zamestnávateľ je povinný vybrať zo zdaniteľnej mzdy preddavok na daň v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov. Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac, znížený o:

  sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec – vymeriavacím základom zamestnanca na platenie poistného na povinné sociálne poistenie a platenie preddavkov na zdravotné poistenie je príjem plynúci zo závislej činnosti, okrem zákonmi vymedzených výnimiek,

  nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 1/12 ročnej nezdaniteľnej časti základu dane – ak má zamestnanec podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

  Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi je v súlade s § 5 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov u zamestnanca zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti. Zamestnávateľ pri výpočte zdaniteľnej mzdy zamestnanca na účely výberu preddavku na daň môže postupovať dvoma spôsobmi, a to:

  - bez navýšenia nepeňažného plnenia (nepeňažné plnenie bude považovať za brutto príjem),
  - navýšením nepeňažného plnenia podľa prílohy č. 6 zákona o dani z príjmov o preddavok na daň a povinné poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec (nepeňažné plnenie bude považovať za netto príjem).

  V prípade uplatnenia výpočtu zdaniteľnej mzdy bez navýšenia nepeňažného plnenia, nepeňažné plnenie je súčasťou úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zamestnanca a súčasťou vymeriavacieho základu pre platenie poistného v čase poskytnutia nepeňažného plnenia.

  V prípade uplatnenia výpočtu zdaniteľnej mzdy navýšením nepeňažného plnenia o preddavok na daň a povinné poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec:

  navýšené nepeňažné plnenie je súčasťou úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zamestnanca v čase poskytnutia nepeňažného plnenia,

  navýšené nepeňažné plnenie je súčasťou vymeriavacieho základu zamestnávateľa, z ktorého je zamestnávateľ povinný odviesť poistné na sociálne a zdravotné poistenie,

  suma navýšenia nepeňažného plnenia o preddavok na daň a povinné poistné a príspevky z poskytnutého nepeňažného plnenia je daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona o dani z príjmov.

  Zamestnávateľ je povinný nepeňažný príjem uviesť aj do:

  mzdového listu zamestnanca – v zmysle § 39 ods. 2 zákona o dani z príjmov, vrátane sumy prípadného navýšeného nepeňažného plnenia (§ 39 ods. 2 písm. f) bod 2 ZDP),

  potvrdenia o zdaniteľných príjmoch príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti – v zmysle § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov.


  Príklad č. 1:

  Zamestnávateľ poskytol svojmu zamestnancovi dňa 15. 1. 2018 pri príležitosti jeho životného jubilea darčekovú poukážku na nákup ľubovoľného tovaru v hodnote 100 €, ktorú financoval polovičným dielom zo sociálneho fondu a prevádzkových prostriedkov. Zamestnanec si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Za mesiac január mal hrubú mzdu vo výške 940 €. Nepeňažné plnenie predstavuje 100 €. Nepeňažný príjem je súčasťou vymeriavacieho základu pre platenie poistného na zdravotné a sociálne poistenie zamestnanca aj zamestnávateľa a súčasťou zdaniteľnej mzdy zamestnanca.

  Ak zamestnanec v čase nepeňažného plnenia nemá zdaniteľný peňažný príjem a zdaniteľná mzda spočíva len v nepeňažnom plnení alebo nepeňažný príjem tvorí väčšiu časť zdaniteľnej mzdy a zrážku preddavku na daň nie je možné vykonať, nepeňažný príjem sa zdaní v zmysle § 35 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov pri najbližšom peňažnom plnení alebo sa daň vyrovná po skončení roka v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo v daňovom priznaní alebo ak zamestnancovi nevznikne povinnosť podať daňové priznanie, daň sa považuje za vysporiadanú. Ak sa uplatní uvedený spôsob, pri zdaniteľnej mzde, ktorá spočíva len v nepeňažnom plnení, nie je možné uplatniť navýšenie nepeňažného plnenia o preddavok na daň a povinné poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec.
  1.jpg  
  2.jpg  
  1/1

  zamestnanec a darčeková karta na nákup

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.