Zavrieť

Porady

Súhrn 2008

ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
Rok sa stretol s rokom....
a opäť je tu súhrn vybraných otázok a odpovedí k téme daňové priznania (ale aj iné)

Aká je najväčšia novinka?
Máme novú menu: € a finančnú krízu.

V akej mene sa vyplňujú daňové priznania k dani z príjmov?
Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2008 sa vyplňujú v SKK. A nielen tie, ale aj ostatné hlásenia, podania....ktoré sa týkajú roku 2008. Napr. aj výpis z daňového priznania za rok 2008 pre Sociálnu poisťovňu, ktorý je potrebné predložiť do 30.06.2009.

Kto je povinný podať daňové priznanie?
Daňové priznanie za rok 2008 je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu v súhrne 49.248,-Sk, resp. vykázal stratu. (okrem výhrad).
O uvedenom bližšie pojednáva § 32 zákona o dani z príjmov.

Kedy je lehota na podanie riadneho daňového priznania?
Lehota na podanie je do 31.3.2009 podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov. V odôvodnených prípadoch (napr. príjmy zo zahraničia) je možné podať žiadosť o odklad podania DP podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov (lehota predĺžená až do 30.9.2009.) Žiadosť je potrebné podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Na akom tlačive podávam daňové priznanie? (ak sa tak rozhodnem, alebo som povinný)
Len príjmy zo závislej činnosti : daňové priznanie typu „ A“ pre FO
Kombinované príjmy: daňové priznanie typu „B“ pre FO
Právnická osoba daňové priznanie pre PO
Tieto tlačivá sa použijú rovnaké ako predošlý rok.

Musím použiť originálne tlačivá na podanie daňového priznania?
Nie, tlačivá je možné vyplniť na stránke www.drsr.sk a po vytlačení (stačí čierne) odovzdať na príslušnom DU. Tlačivá je možné vytlačiť aj z účtovných programov, resp. stiahnuť z internetu v PDF formáte a následne vyplniť. Tieto tlačivá však musia byť zhodné so vzorom, ktorý vydalo MFSR.

Aká je nezdaniteľná čiastka na rok 2008 na daňovníka?
Základná nezdaniteľná čiastka je 98.496,- (okrem výhrad)
Výhrady napr.: dôchodca so zdaniteľnými príjmami poberajúci dôchodok kráti túto čiastku o výšku dôchodku v danom období.
Ak je základ dane nad 513.000,- základná nezdaniteľná čiastka sa znižuje podľa § 11ods. 2, 3 zákona o dani z príjmov. Je to tkzv. milionárska daň.
Základ dane si daňovník ešte môže znížiť uplatnením nezdaniteľnej čiastky na manželku ,ak nemá zdaniteľný príjem, resp. má ho v nižšej sume ako je základná nezdaniteľná čiastka (v tomto prípade sa ale uplatňuje rozdiel) prihliadnuc na § 11 ods. 5 zákona o dani z príjmov, a o 12.000,-Sk v úhrnnej sume na DDP, ŽP..
Všetko k otázke vyplýva z § 11 zákona o dani z príjmov.

Ako si uplatňujem výdavky?
Výdavky si uplatňujem skutočné alebo paušálne a tie paušálne vo výške 40 % z príjmov, alebo 60% z príjmov z vybraných remeselných živností. K paušálnym výdavkom ešte môžem pripočítať zaplatené poistné do SP a ZP. Ak sa rozhodnem uplatniť paušálne výdavky, nemusím viesť „plné“ účtovníctvo, ale len prehľad o príjmoch v časovom slede, pohľadávkach a zásobách. Pri uplatnení paušálnych výdavkov nepodávam výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch, nie som platca DPH, resp. som ním len časť roka – čítaj § 6 ods 10 zákona o dani z príjmov.

Čo je to daňovo uznateľný výdavok?
Je to výdavok, ktorý slúži na dosiahnutie a zabezpečenie príjmov a je využívaný v súvislosti s podnikaním. Bližšie o daňových výdavkoch hovorí § 19 zákona o dani z príjmov.

Ak mám príjmy z prenájmu nižšie ako 25.650,- Sk, musím tieto príjmy uviesť do daňového priznania?
Nie, príjmy z prenájmu sa do výšky 25.650,- Sk neuvádzajú. Ak sú vyššie, tak sa v časti príjem uvedie len rozdiel medzi celkovou sumou a sumou 25.650,- Sk.

Aká je výška daňového bonusu na rok 2008 a podmienky jeho uplatnenia v DP živnostníka?
Výška daňového bonusu je 6.822,- Sk za celý rok 2008. Pre uplatnenie daňovník nesmie byť v strate, bonus nie je uplatnený inou osobou, bonus sa týka nezaopatrenej osoby v zmysle zákona o dani z príjmov. Bližšie o nároku na daňový bonus hovorí § 33 zákona o dani z príjmov. Pri uplatnení v DP sa prikladajú fotokópie RL detí, potvrdenie, že manžel/lka
nepoberá DB, potvrdenie o návšteve školy....

Uvádzam vo výkaze o majetku a záväzkoch došlú FA vystavenú napr. 5.1.2009 ale týkajúcu sa obdobia roku 2008?
Áno, pretože sa jedná o záväzok roku 2008. Ak by sa jednalo o tovarovú FA, je potrebné v prípade nepredaného tovaru (inventarizácia) tento tovar uviesť v zásobách a FA v záväzkoch. Faktúry v roku 2008 nie sú zaplatené, do výdavkov sa v jednoduchom účtovníctve dostanú až po zaplatení. Do výkazu o MaZ treba uviesť okrem iného aj prípadnú daňovú povinnosť resp. nadmerný odpočet DPH za 12/2008 resp. 4.Q/2008, ďalej prípadnú daňovú povinnosť na dani z príjmu za rok 2008, záväzky, pohľadávky voči SP, ZP... o téme napr: http://www.porada.sk/t40227-df-prelo...-este-raz.html

Ak som prijal v r. 2008 preddavok na nedodaný tovar, je to príjem roku 2008?
Rok 2008 je prvým rokom, keď sa prijatý, ale aj poskytnutý preddavok považuje za príjem / výdavok ovplyvňujúcim základ dane v roku poskytnutia.

Ako je to s odvodmi SZČO do sociálnej poisťovne?
Ak SZČO presiahol príjem (nie základ dane) 106.827,-Sk (3.546,-€) za kalendárny rok 2008, je povinný sa prihlásiť do SP v termíne do 30.6.2009, odovzdať výpis z DP a bude platiť odvody v minimálnej povinnej výške. Túto sumu platí do sumy základu dane 213.600,-Sk vykázaným v DP, ak podnikal 12 mesiacov. Po tejto sume už platí zvýšené odvody. Ak bol príjem SZČO nižší ako 106.827,-Sk za kalendárny rok je povinný sa zo SP odhlásiť, resp. môže byť dobrovoľný platca.

A výška odvodov?
Za december 2008 SZČO odvedie do SP minimálne 89,15 € do ZP 37,64 € . V období za 1-6/2009 to bude do SP minimálne 97,80 € do ZP 41,37 €. V ďalšom období podľa daňového priznania za rok 2008.

Musím do 31.1.2009 zaplatiť daň z motorových vozidiel za rok 2008?
Daň z MV za rok 2008 sa platí v lehote do 31.1.2009 podľa stavu využitia dopravných prostriedkov v súvislosti s podnikaním v r. 2008. Do uvedeného termínu sa podáva aj daňové priznanie k dani z MV.

Môžem prerušiť odpisovanie hmotného majetku?
Áno, v zmysle § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov.

Môžem odpisovať hmotný majetok nevyužívaný na dosiahnutie zdaniteľných príjmov?
Nie, v zmysle § 22 ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Musím si do 30.1.2009 splniť oznamovaciu povinnosť ohľadne platieb v hotovosti pre FO nad 100.000,-Sk v úhrne za rok 2008 v zmysle zákona o správe daní a poplatkov?
Áno.
----------------------------------
Pred zhotovením DP doporučujem prečítať si aspoň vydanie Finančného spravodajcu č. 9/2008 od strany 602, kde je uvedené poučenie na vyplnenie DP. Stačí kliknúť na tento link:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=14

V prílohe príspevku sú základné dokumenty z DRSR týkajúce sa DPFO, DzMV, euro a DPH, vystavovanie faktúr a euro..

Pozn. niektoré špecifické prípady tu uvedené môžu mať iný záver.

Ešte zopár linkov ktoré sa môžu zísť:

najčastejšie otázky k dani z príjmov
http://www.porada.sk/t17285-najcaste...z-prijmov.html

euro - zákony, vyhlášky, nariadenia...
http://www.porada.sk/t70339-euro-zak...ke-pokyny.html

zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia:
http://www.drsr.sk/wps/portal/!ut/p/...RS82XzBfVDQ0VQ!!

sadzby dane z MV na rok 2008
http://www.porada.sk/t67988-dan-z-mo...8-vsetky-kraje.

OKEČ - odvetvová klasifikácia ekonomických činností a iné klasifikácie
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924

Pred zadaním otázky, najskôr použi vyhľadávanie, pretože veľké množstvo prípadných otázok tu už bolo zodpovedaných. Do vyhľadávania zadaj slovné spojenie ktoré vystihuje podstatu otázky.
Naposledy upravil ekopo : 04.01.09 at 16:28
Usporiadat
STRELEC STRELEC

STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

Skutočne pekný súhrn .... posúvam.
0 0
Lotarka Lotarka

Lotarka je offline (nepripojený) Lotarka

Tá oznamovacia povinnosť za platby nad 100.000,- nie je do 30.1.?
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
Ano, je podľa § 32 ods. 5 zákona o správe daní a poplatkov. Dátum opravený.
0 0
jandi jandi

jandi je offline (nepripojený) jandi

Citujem: Ak som prijal v r. 2008 preddavok na nedodaný tovar, je to príjem roku 2008?
Rok 2008 je prvým rokom, keď sa prijatý, ale aj poskytnutý preddavok považuje za príjem / výdavok ovplyvňujúcim základ dane v roku poskytnutia.

Prosim Vas, kde najdem o tomto popisane(zakon, opatrenie a pod.)? Si teraz pripadam ako koza, ze o tom neviem.. Dakujem
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
Zo zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2007 vypadol z § 17 ods. 10 písm. b. nasledovný odsek:

b) poskytnutý alebo prijatý preddavok, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splneniu dodávky tovaru, služby alebo iných plnení, na ktorých úhradu bol prijatý alebo poskytnutý.

Z toho dôvodu je prijatý a poskytnutý preddavok v JU príjmom resp. výdavkom v období poskytnutia - platnosť od 1.1.2008
Naposledy upravil ekopo : 05.01.09 at 06:22 Dôvod: doplnenie platnosti
0 0
optimistka optimistka

optimistka je offline (nepripojený) optimistka

optimistka
ak ti prechádzajú poskytnuté alebo prijaté preddavky /pri ktorých nedošlo ešte k splneniu dodávky/ spred 1.1.08 teda z obdobia keď neboli daňovým výdavkom ani zdaniteľným príjmom, v roku 2008 sú daňovým výdavkom resp. zdaniteľným príjmom podľa prechodným ustanvoení zákona o daniach z príjmov § 52 d ods.3
0 0
ata111 ata111

ata111 je offline (nepripojený) ata111

Nesklamal si, EKOPO. Ďakujem. A s tým časom 2:13 4.1.2008/2:13 4.1.2009 - bez ďalšieho komentára...
Naposledy upravil ata111 : 05.01.09 at 11:22
0 0
abel abel

abel je offline (nepripojený) abel

Daňové priznanie v JU je nezmenené, výkazy o PaV a o MaZ v jednoduchom účtovníctve sú trochu zmenené
0 0
abel abel

abel je offline (nepripojený) abel

Výkaz o MaZ
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Hela, si si istá, je tam číslo ... MF/2007 - .. takže sme ich používali už aj vlani, nie?
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
Rozalka Pozri príspevok
Hela, si si istá, je tam číslo ... MF/2007 - .. takže sme ich používali už aj vlani, nie?
tieto sú správne na rok 2008, vypadli tam súčtové riadky, resp. kontrolný súčet. Pôvodný mal MF/2003
0 0
abel abel

abel je offline (nepripojený) abel

Je tam zmena napr. teraz sa uvádza IČO aj DIČ, je tam účtovná závierka riadna - mimoriadna - priebežná a pod.
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Mňa len pomýlilo, že v dolnej časti bol rok 2007, kvôli tomu, že to bolo vo FS 2007, tuším 12, ak sa dobre pamtám.
0 0
abel abel

abel je offline (nepripojený) abel

Tlačivo do Sociálnej poisťovne Výpis z DP za rok 2008 platný pre rok 2009
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Zo stránky drsr.sk
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Ako pdf sa mi to nepodarilo priložiť, snáď to pôjde ako doc.
Naposledy upravil Rozalka : 31.12.09 at 14:20
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
zo stránky drsr vytlačiť a vyvesiť na nástenku

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...euro1_2009.pdf
0 0
Alexandra777 Alexandra777

Alexandra777 je offline (nepripojený) Alexandra777

Ahojte, neviete mi prosím Vás poradiť, či mám daňové priznanie k Dph za december 2008 podávať ešte na starom tlačive?
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Alexandra777 Pozri príspevok
Ahojte, neviete mi prosím Vás poradiť, či mám daňové priznanie k Dph za december 2008 podávať ešte na starom tlačive?
Poradiť vieme, za rok 2008 ešte podáš na starom.
0 0
ata111 ata111

ata111 je offline (nepripojený) ata111

http://www.zervan.sk/indexN.php?idc=...acka-2009-euro
... skúste aj tento link pre zaujímavosť.
0 0
Načítať ďalšie