Zavrieť

Porady

Výkaz o majetku a záväzkoch

Shrekula

Shrekula je offline (nepripojený) Shrekula

Shrekula
Dobrý deň, prosím Vás vedel by mi tu niekto poradiť, do výkazu o majetku a záväzkoch sa vpisuje celý majetok, to znamená že sa pripočíta aj majetok z predchádzajúcich rokov,alebo sa v kolonke za bežné účtovné obdobie vpíše len majetok získaný tohto roku? A mám ešte jednu otázku, minulý rok som zabudla vpísať úver, dá sa to nejako tento rok urobiť?Za akúkoľvek odpoveď vopred ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Zita5

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  Postupy Ju


  Účtovná závierka
  § 22

  (1) Účtovná závierka sa zostavuje z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov vykonanej nventarizácie majetku a záväzkov.

  (2) Vzor Výkazu o príjmoch a výdavkoch vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 1.

  (3) Vzor Výkazu o majetku a záväzkoch vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 2.

  (4) Zostavená účtovná závierka účtovnej jednotky, a ktorú sa vzťahuje toto opatrenie, sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termíne pre podávanie daňového priznania k dani z príjmov.

  (5) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa vo Výkaze o majetku a záväzkoch údaje v stĺpci 1 nevykazujú.

  (6) Pohľadávky a záväzky sa vo Výkaze o majetku a záväzkoch vykazujú podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

  Vysvetlivky k výkazu o príjmoch a výdavkoch (vzor v prílohe)

  1. V jednotlivých riadkoch sa vykazujú údaje z príslušných položiek peňažného denníka.
  2. V riadku 08 sa vykazuje aj tvorba sociálneho fondu.
  3. Sk – slovenské koruny.


  Vysvetlivky k výkazu o majetku a záväzkoch (vzor v prílohe)

  1. V riadku 01 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého nehmotného majetku v zostatkových účtovných
  cenách, v tomto riadku sa vykazuje aj dlhodobý nehmotný majetok v obstarávaní.
  2. V riadku 02 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého hmotného majetku v zostatkových účtovných
  cenách, v tomto riadku sa vykazuje aj dlhodobý hmotný majetok v obstarávaní.
  3. V riadku 03 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého finančného majetku v ocenení podľa § 25 alebo
  27 zákona. Pri dlhodobých termínových vkladoch sa vykazujú údaje z peňažného denníka
  z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách. Pri dlhodobých pôžičkách sa vykazujú
  údaje z knihy pohľadávok.
  4. V riadku 04 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 05 až 07.
  5. V riadkoch 05 až 07 sa vykazujú údaje z knihy zásob v ocenení podľa § 25 zákona.
  6. V riadku 08 sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok v ocenení podľa § 25 zákona.
  7. V riadku 09 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 10 až 12.
  8. V riadkoch 10 a 11 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch
  v hotovosti a ceninách alebo z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách
  v ocenení podľa § 25 zákona, okrem peňažných prostriedkov v cudzej mene, ktoré sa vykazujú
  v ocenení kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
  účtovná závierka.
  9. V riadku 12 sa vykazujú údaje o ostatnom krátkodobom finančnom majetku.
  10. V riadku 13 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o priebežných položkách. Ak je
  zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku
  v časti „príjem“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „+“. Ak je zostatok priebežných položiek
  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „výdaj“, vykáže
  sa v tomto riadku znamienko „-“.
  11. V riadku 14 sa vykazujú údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.
  12. V riadku 16 sa vykazujú údaje z knihy rezerv.
  13. V riadku 17 sa vykazujú údaje z knihy záväzkov a v tomto riadku sa vykazuje aj zostatok sociálneho
  fondu.
  14. V riadku 18 sa vykazuje zostatok nesplateného úveru a nesplatených pôžičiek z knihy záväzkov
  a mínusový zostatok na kontokorentnom účte.
  15. V riadku 19 sa vykazujú údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.
  16. V stĺpcoch 1 a 3 výkazu o majetku a záväzkoch účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom
  účtovnom období účtovala v sústave podvojného účtovníctva sa nevykazujú žiadne
  údaje.
  17. Sk – slovenské koruny.

  P.S.
  Za rok 2007 si vyhotovte nový Výkaz o majetku a záväzkoch , kde uvediete aj úver .Odovzdáte 1x na DU ako opravný. V roku 2008 pri vypisovaní VoMaZ nadviažete na správne údaje .
  Naposledy upravil Zita5 : 16.03.09 at 18:20 Dôvod: Dopísanie - Odovzdáte 1x na DU ako opravný
  chanell

  chanell je offline (nepripojený) chanell

  chanell
  -Ano patrí tam všetko, čo je majetkom k 31.12.08 - teda minulé roky + bežné obdobie.

  -Vpíš ho tento rok ale len do kolonky bežné obdobie.

  Výkaz o majetku a záväzkoch

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.