Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 1
Kúpim občianske združenie (03.01.16)
Mala by som záujem o kúpu už existujúceho občianskeho združenia. Nezáleží až tak na predmete činnosti (to by som si dodatočne upravila) ale potrebujem aby fungovalo minimálne 12 mesiacov. Na cene sa d...
1 0
Registratúra podľa 3.skupiny pôvodcov registratúry (11.05.18)
0 odpovedí Otázka od fricula_n Neziskové organizácie
Dobrý deň, vedel by mi niekto poradiť na základe skúsenosti ? Sme začínajúca NO pre verejnoprospešné služby a patríme do 3.skupiny POVODCOV REGISTRATÚRY. Keďže začíname, tak neviem ako si spr...
1 0
Čo potrebuje splniť podľa GDPR malá cirkevná organizácia alebo OZ (30.04.18)
0 odpovedí Otázka od daramaj Neziskové organizácie Podujatia
Čo potrebuje splniť podľa nariadeni GDPR a nového zákona o ochr.osob.údajov ,malá cirkevná organizácia, alebo Občianske združenie,ktoré využíva svoju websktránku a fb verejnú skupinu na zdielanie foti...
1 0
Občianske združenie a rodičovská dovolenka (29.04.18)
Ahojte, viete mi poradit? Som na rodičovskej dovolenke a chcem založiť OZ, pravdepodobne bude aj v niečom podnikať, neviete ako je to potom s rodičovskym príspevkom, nebudem už mať naň nárok?
1 0
Hlasovanie o neznámom na schôdzi vlastníkov (17.04.18)
Dobrý de, v našom byt.dome sa uskutočnila schôdza, na ktorej bola prejednávaná iba výmena strechy na určitú finančnú hodnotu. Pri debate si vlastníci odsúhlasili aj zateplenie stropu pod strechou, ale...
1 0
Odhlasované (17.04.18)
0 odpovedí Otázka od shaza Neziskové organizácie
Áno, lenže v ďalšom bode schôdze si vlastníci 2/3 väčšinou odsúhlasili vzatie úveru na tieto investície (výmena strechy a zateplenie stropu). No mne sa to zdá neetické, aby sa im podsunulo na odsúhlas...
1 0
Nečinné občianske združenie (09.04.18)
0 odpovedí Otázka od gregor.cp Neziskové organizácie
Mám záujem o prevzatie nečinného občianskeho združenia. V prípade dohody pripravím všetky podklady k jeho odovzdaniu.
2 0
Slovenská rada rodičovských združení (06.04.18)
Dobrý deň, ako rodič dieťaťa som bola zvolená do OZ Rodičovské združenie pri strednej škole. Pri kontrole účtovníctva tohto OZ som sa pozastavila nad členskými príspevkami do SRRZ. Každoročne odvádzaj...
1 7
Kto nahlasuje na Mesto zmenu majiteľa bytu kvôli poplatkom za komunálny odpad? (31.03.18)
Ide o panelák so 75 bytmi a dnes roznášali výmery za poplatok za odvoz odpadu a bolu tu dosť veselo. Na výmeroch boli uvedení ešte vlastníci bytu, ktorí tu už 2-3 roky nebývajú. Nový vlastníci výmer n...
1 0
Co urobiť pre vyplácanie nemocenskej dávky pri PN po ochrannej lehote po výpovedi? (29.03.18)
Dobrý deň. K 31.3.18 som podpísala skončenie pracovného pomeru dohodou. Zamestnana som bola 2 a pol roka. Už mám aj nové zamestnanie ale až od 16.04.18. S manželom sme chceli babenko len to sa nám do ...
1 0
Mimoriadny príjem rodičovského združenia a DP - ako na to? (28.03.18)
Rodičovskému združeniu vznikol mimoriadny príjem 520, k tomu náklad 260, zisk 260. Zvyšok sú len členské príjmy, príjmy z 2 % a štandardné výdavky v zmysle stanov. Je potrebné podať DP? Ak áno, ako s ...
1 1
Zástupca vlastníkov (28.03.18)
Zdravím všetkých zástupcov vlastníkov. Chcem sa opýtať či si vytvoríme skupinu, kde budeme môcť zdieľať svoje skúsenosti. Určite ste sa mnohí stretli s tým, že chcete meniť správcovskú firmu, urobil...
1 0
Funkcia predsedu urbaru - pozemkového spoločenstva (17.03.18)
V nedeľu som sa stal predsedom urbáru - chcel by som niekoľko rád od prípadne skúsených a aktívnych predsedov urbarskych spoločenstiev, čo urobiť ako prvé po prevzatí tejto funkcie, aké dôležitosti ur...
1 0
Ak občianske združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie, čo s uzávierkou? (26.03.18)
Musí podávať závierku? A do zbierky listín ju uloží občianske združenie alebo daňový úrad? Účtuje v JU. Ďakujem VYBAVENE Ak nepodáva DP, nepodáva ani výkazy.
1 0
Účtovanie občianskeho združenia - publikácie (30.03.09)
Pekný deň, začínam účtovať PÚ v občianskom združení a chcela by som sa spýtať na nejakú vhodnú knižnú publikáciu /aj s príkladom/. Našla som akurát "SNSC vydalo publikáciu pre účtovníkov neziskových o...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk