Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 1
Zaúčtovanie pokuty z daňového úradu (02.01.17)
Dobrý večer, účtujem rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta . Stala sa nám taká vec, že sme oneskorene odoslali prehľad o zrazených preddavkoch na daňový úrad .... prišiel nám list ...
1 1
Dotácia za rok 2017 prijatá v roku 2016 (20.02.17)
Mám otázku či mi vie niekto poradiť. Sme nezisková org. účtujúca v JÚ. Ako v peňažnom denníku ku koncu roka uviesť dotáciu na rok 2017, ktorá bola prijatá v decembri 2016 ? A v daňovom priznaní to j...
1 0
Nové občianske združenie Združenie rodičov a priateľov pri Materskej škole (20.02.17)
0 odpovedí Otázka od evelin71 Neziskové organizácie
zakladá niekto teraz alebo v roku 2016 bez toho, aby bol členom SRRZ, mali ste už pred tým vytvorené neoficiálne RZ? ako ste ich prepojili?
1 0
Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov? (18.02.17)
Dobrý deň, preberáme bytový dom pod správu, ktorý predtým bol spoločenstvo. Predseda sa zároveň stal aj likvidátorom spoločenstva. Moja otázka znie: kto má urobit vyúčtovanie nákladov za rok 2016, nak...
1 0
Pomože niekto? Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov? (14.02.17)
0 odpovedí Otázka od Luba567 Neziskové organizácie
Dobrý deň, preberáme bytový dom pod správu, ktorý predtým bol spoločenstvo. Predseda sa zároveň stal aj likvidátorom spoločenstva. Moja otázka znie: kto má urobit vyúčtovanie nákladov za rok 2016, nak...
1 0
Občianske združenie a daňové priznanie (12.02.17)
V roku 2015 sme založili o.z. a v roku 2016 sme dostali na organizovanie umeleckej výstavy grant z grantovej schémy Ars Bratislavensis na podporu kultúry vo výške 500,- EUR ktorú sme riadne vydokladov...
1 0
Zmena sidla a predsednictva vratane vsetkych clenov obcianskeho zdruzenia (31.01.17)
Zdravim. Chceme spolocne s kamaratmi prebrat uz existujuce obcianske zdruzenie z dovodu neaktivity sucastnych clenov. Samozrejme s aktualnymi clenmi a zakladatelmi organizacie to mame schvalene a doho...
1 0
Finančný dar NO druhej NO (08.02.17)
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, že ak sme nezisková organizácia s tým, že máme v stanovách, že podporujeme ďalšie NO, potrebujeme k finančnému daru aj darovaciu zmluvu, alebo nejaký iný papier po...
1 0
Je povinnosťou platiť členom školského zariadenia členské príspevky do Rodičovského združenia zriadenom pri školskom zariadení? (09.02.17)
Sme OZ Rodičovské združenie pri školskom zariadení organizačne zaradení do SRRZ, teda riadime sa ich stanovami.Otázka: a/ musia členovia školského zariadenia /deti,mládež/ platiť členské príspevky do...
2 1
zrpš - riadenie a fungovanie? (27.09.16)
Dobrý deň, združenie rodičov a priateľov školy na našej škole funguje už pár rokov a tento rok sa funkcie vzdala bývalá predsedníčka hlavne z dôvodu nečinnosti rodičov. Nakoľko to fungovalo tak nejak ...
1 0
Vyradenie krátkodobého hmotného majetku v JÚ v neziskovej organizácii (08.02.17)
Dobrý deň prajem, prosím Vás,akým spôsobom vyraďujete krátkodobý hmotný majetok? my tento majetok evidujeme v samostatnej evidencii krátk.hmotn.majetku nákup majetku,a jeho vyradenie- iba dátumom môže...
1 1
Súkromné výdavky riaditeľky občianskeho združenia (07.02.17)
Účtujem občianske združenie, jednoduché účtovníctvo. Na prianie riaditeľky podávam aj daňové priznanie. Združenie nepodniká a teda všetky náklady dávam do daňového priznania ako nedaňové. Príjmy má z...
1 0
Účtovanie poplatkov za disciplinárne konanie (07.02.17)
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu na aký účet zaúčtovať poplatok za disciplinárne konanie? Účtujem neziskovú organizáciu - športový klub v podvojnom účtovníctve. Nie som si istá, či to má í...
3 0
Porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 357/2015 (13.01.17)
Dobrý deň, je porušením finančnej disciplíny ak rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta/obce vykoná takú finančnú operáciu, ktorú nemá rozpočtovanú v ročnom rozpočte schválenom me...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk