Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Funkcia predsedu urbaru - pozemkového spoločenstva (17.03.18)
V nedeľu som sa stal predsedom urbáru - chcel by som niekoľko rád od prípadne skúsených a aktívnych predsedov urbarskych spoločenstiev, čo urobiť ako prvé po prevzatí tejto funkcie, aké dôležitosti ur...
1 0
Spotreba cenín v jednoduchom účtovníctve (12.03.18)
0 odpovedí Otázka od hanelle Neziskové organizácie Ceniny
Ak sa v roku 2017 len spotrebovali ceniny a nenakupovali sa nové, má to byť zachytené aj v peňažnom denníku, alebo stačí len v knihe cennín?
1 0
Výdavky neziskovky - peňažný denník (12.03.18)
Výdavky na úhradu FA súvisiacu s účelom fondu (neziskovky) sa do peňažného denníka zapíšu medzi výdavky neovplyvňujúce základ dane z prímov?
1 0
Dlhodobý hmotný majetok, inventarizácia (08.03.18)
0 odpovedí Otázka od Majak123 Neziskové organizácie Majetok
Poprosím radu ohľadom DHM. Je to v poriadku, ak v NO sa o DHM neúčtuje, iba sa vedú karty k majetkom a tým pádom sa neodpisuje? Ak sa robí iba inventarizácia, je to ok?
1 0
Prenájom auta (06.03.18)
0 odpovedí Otázka od Majak123 Neziskové organizácie Auto Moto
Aké povinnosti vyplývajú zo zmluvy o prenájme vozidla pre neziskovú organizáciu? Majiteľom aj užívateľom vozidla je zriaďovateľ, ktorý u nás pracuje ako terény pracovník. Auto si zakúpil za vlastné pe...
1 0
Čerpanie eurofondov (27.02.18)
0 odpovedí Otázka od jelenka Neziskové organizácie
Ahojte, sme nezisková organizácia poskytujúca všebecne prospešné služby a v roku 2018 chceme požiadať o nenávratný fin.príspevok z Eurofondov, momentálne čakáme na výzvu. Chcem sa spýtať či sme opr...
1 0
kód zdroja 47 (20.02.18)
0 odpovedí Otázka od mmaatt Neziskové organizácie
Dobrý deň, či sa kód zdroja 47 pre ROPO používa iba na strane príjmu, alebo aj výdavkov?
1 0
Aký je postup pri zrušení Základnej odborovej organizácie registrovanej na Ministerstve vnútra SR (19.02.18)
0 odpovedí Otázka od Klari Neziskové organizácie Majetok
Dobrý deň, potrebovali by sme poradiť ohľadne zrušenia našej ZOO. V tomto čase je nás už len 6 členov. A dohodli sme sa o zrušení. Aké podklady k tomu potrebujeme, okrem žiadosti? Nemáme žiadny majeto...
1 0
založenie občianskeho združenia (18.02.18)
0 odpovedí Otázka od lopta17 Neziskové organizácie
Dobrý deň, chcela by som opýtať môj kamarát zakladá občianske združenie, ale neviem čo to obnáša aké riziká a čo je k tomu potrebné ešte pred tým ako sa založí a čo by som mala ešte pred tým než sa ...
1 0
kúpa auta pre občianske združenie (15.02.18)
Občianske združenie potrebuje pre svoju činnosť osobné motorové vozidlo. Jeden z členov ho chce zakúpiť z vlastných prostriedkov v hotovosti. Ako sa to uvedie v jednoduchom účtovníctve? Dá sa kúpiť ak...
1 0
smernica na vozidlo (01.02.18)
0 odpovedí Otázka od upchpp Neziskové organizácie Podnikanie
Pekný večer, nemá niekto smernicu na používanie služobného vozidla pre potreby občianskeho združenia / nie podnikanie/?
1 0
Zobrat pracu ako uctovnicka? (23.01.18)
Dobry den. Mam moznost ist pracovat ako uctovnicka do zakladnej umeleckej skoly. Nikdy som ziadne ucto v praxi nerobila.Len faktury. V skole som mala ucto. Da sa to naucit?Zaucili by ma a boli by sme ...
1 0
Moze byt statutar obcianskeho zdruzenia zaroven uctovnikom? (21.01.18)
0 odpovedí Otázka od 0port Neziskové organizácie
Prosim o radu. Moze statutar (predseda) obcianskeho zdruzenia, ktore na svoju cinnost ziskava financie z VUC zaroven vykonavat aj funkciu uctovnika? Dakujem.
1 0
Koľko zamestnancov môže mať občianske združenie? (19.01.18)
0 odpovedí Otázka od dlakatos Neziskové organizácie
Napr. chcem zamestnať 200 ľudí na aktivačné činnosti. Je to možné v prípade OZ? Alebo je limitovaný počet zamestnancov? A môžem požiadať ÚPSVaR o príspevok na aktivačnú činnosť?
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk