Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Zrušenie občianskeho združenia a osud 2% z daní (Dnes)
0 odpovedí Otázka od EvaB. Neziskové organizácie Deti
OZ, ktoré vzniklo v roku 2005 nemalo doteraz ani jedno oficiálne valné zhromaždenie, ktoré sa mali konať minimálne každé tri roky. Všetko sa dohaduje prostredníctvom e-mailov, ide o rodiny s postihnut...
1 0
Aké sú postupy pri neprededených financiách prostriedkoch v správe SPF - urbár (Včera)
Urbár zasiela SPF od tohto roka finančnú čiastku pripadajúcu na jeden podiel / ha. Zasiela to za všetkých neprededených po 3 rokoch, alebo aj dlhšie ? Do toho sa majú započítať aj zomrelé osoby nepred...
1 0
OZ nemá zamestnancov, ale chce si kúpiť auto na leasing. (05.08.19)
Dobrý deň, prosím Vás OZ nemá žiadnych zamestnancov. Všetko činnosť zabezpečujú lektori na živnosť alebo Zmluvy o dielo. Chcú si však kúpiť auto a používať ho na činnosť OZ. Alebo si auto prenajať. M...
1 0
Zverejňovanie dokumentov na webovom sídle školy s právnou subjektivitou (01.08.19)
0 odpovedí Otázka od zuska1 Neziskové organizácie Software
Dobrý deň, čo všetko má mať škola zverejnené na svojom webovom sídle z dokumentov. Faktúry, zmluvy, objednávky, školský poriadok, vyhodnocovaciu správu a školský vzdel.program máme zverejnené. Postaču...
1 0
Kódy zdrojov pre projekt z UPSVaR (01.08.19)
0 odpovedí Otázka od zuska1 Neziskové organizácie
Dobrý deň, prosím Vás aké kódy zdrojov používate v roku 2019 pri získaných národných projektov z UPSVaR, kde je financovanie z ESF 85% : ŠR 15%. Rozpočtovú klasifikáciu používame 312001. Sme rozpočtov...
1 0
Svojpomocná rekonštrukcia (15.07.19)
Obec dostala dotáciu na kapitálové výdavky na rekonštrukciu chodníkov.Robila to však svojpomocne, faktúra teda nie je na rekonštrukciu, kde by bola RK jasná 717 002( tým pádom účet 042), ale faktúra j...
1 0
Aká podpoložka ekonomickej klasifikácie? (29.03.19)
Zdravím, na akú položku ekonomickej klasifikácie dávate výdavok za faktúru ASC AGENDA, ktorý platíme každoročne? Dodávateľ mi povedal, že keby som si budúci rok nezaplatila balík na ďalší rok, to čo m...
1 0
Použitie podielu zaplatenej dane 2% - účtovanie (16.03.19)
0 odpovedí Otázka od HUHA Neziskové organizácie Dane
Zaúčtovať použitie podielu zaplatenej dane v jednoduchom účtovníctve. 2% dane prichádzajú postupne na účet a to čo platíme z týchto prostriedkov platím od začiatku roku. Účtujem v Alfe plus. O tom, že...
1 0
Prijatie daru prostrednictvom qr kodu na web stranke (15.03.19)
0 odpovedí Otázka od majka_drobka Neziskové organizácie
Dobrý deň, sme nezisková organizácia a chceli by sme si ako jednu z možnosti prispievania - darov uviest na web stranke dar prostrednictvom platby-qr kodom. Chcem sa opytat, ci takuto formu musime nie...
1 0
Výkazy n.o.- dotácia z MInisterstva (12.03.19)
0 odpovedí Otázka od katkasabka Neziskové organizácie
Zdravím Vás, n.o. mala dostať v decembri schválenú dotáciu z Ministerstva z grantov. Dodatkom sa to ale upravilo na rok 2019. Neuvádzam danú schválenú sumu nikde, ani do výkazov a do pohľadávok, vš...
1 0
Účtovanie výberu a poskytovania príspevku (04.02.19)
Sme PO, máme eshop, chceli by sme prostredníctvom platieb kartou za tovar našich zákazníkov podporiť neziskové organizácie /napr.Dobrý Anjel/. Ako sa to premietne v podvojnom účtovníctve?
1 0
Prenájom pozemkov (28.01.19)
0 odpovedí Otázka od verne Neziskové organizácie
Prosím vás sme spolok urbáru a roľnícke družstvo nás požiadalo o prenájom pozemkov nášho spoločenstva. Kde a na koho sa obrátiť aby som zistil presnú výmeru týchto pozemkov, ale aj ich ohodnotenie po...
1 0
Účtovanie nákupu z kapitálovej dotácie v obci. (24.01.19)
Obec dostala dotáciu na kapitálové výdavky na rekonštrukciu chodníkov.Robila to však svojpomocne, faktúra teda nie je na rekonštrukciu, kde by bola RK jasná 717 002, ale faktúra je na nákup obrubníkov...
1 0
Je rozdelený likvidačný zostatok zdaniteľný príjem ? (18.01.19)
0 odpovedí Otázka od blanka17 Neziskové organizácie
Občianske združenie je momentalne v likvidácii. Likvidačný zostatok bude rozdelený medzi členov . Bude tento ich príjem zdaniteľným príjmom ? Ďakujem.
1 0
Môže občianske združenie darovať peniaze? (14.01.19)
0 odpovedí Otázka od gabamartin Neziskové organizácie
Situácia je nasledovné. Občianske združenie predáva reklamné predmety a z vyzbieraných peňazí chce dať z každého predaného predmetu 1€ jednej nemenovanej dedinke. Je to OK?
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk