Zavrieť

Porady

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Spoločenstvo vlastníkov bytov Synonymá: Bytové družstváSpoločenstvá vlastníkovSVBSpoločenstvo vlastníkov ...viac...menej

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome t.j. dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu ako aj osobitné služby, na ktorých sa dohodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Prvoradým predpokladom zriadenia spoločenstva je nadobudnutie vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru podľa § 4 zákona o vlastníctve bytov.

Spoločenstvo sa zriaďuje zmluvou o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá musí obsahovať:

 • názov a sídlo spoločenstva
 • orgány spoločenstva a ich právomoc
 • spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku
 • úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 • úpravu majetkových pomerov spoločenstva
 • spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv


Zmluva o spoločenstve môže odkazovať na vydanie stanov, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločenstva a podrobnejšie upravia niektoré veci obsiahnuté v zmluve o spoločenstve.
Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vedeného okresným úradom v sídle kraja príslušným podľa sídla spoločenstva. Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov je zverejnený na internetovej stránke príslušných okresných úradov v sídle kraja.

Návrh na zápis do registra pri zriadení spoločenstva ako úplne prvej formy správy v dome je povinný podať vlastník domu do jedného mesiaca po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pri zmene formy správy podáva návrh splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pravosť podpisu oprávnenej osoby na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu sa prikladá zmluva o spoločenstve vo 2 vyhotoveniach, doklad o bezúhonnosti štatutárneho orgánu spoločenstva- predsedu, prípadne i stanovy, ak na to zmluva o spoločenstve odkazuje, zápisnica a prezenčná listina zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, úplný výpis z listu vlastníctva a správny poplatok. Pokiaľ pôjde o zmenu formy správy súčasťou návrhu musí byť i výpoveď zmluvy o výkone správy správcovi. Jedno spoločenstvo môže byť založené vlastníkmi bytov a nebytových priestorov viacerých domov (len pre tento prípad zákon uvádza možnosť zrušenia spoločenstva rozdelením).

Konanie o registrácii začína dňom, keď bol správnemu orgánu doručený návrh na zápis do registra, ktorý obsahuje náležitosti ustanovené zákonom. V prípade predloženia neúplného návrhu správny orgán upozorní na nedostatky návrhu v 15 dňovej lehote odo dňa doručenia návrhu. Správny orgán vykoná zápis do registra do 15 dní od začatia konania a v tejto lehote zašle vlastníkovi domu alebo splnomocnenému zástupcovi vlastníkov bytov a nebytových priestorov jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve, na ktorom vyznačí deň vykonania zápisu do registra.

Register je verejný zoznam vedený okresným úradom v sídle kraja. Do registra sa zapisuje:

 • identifikačné číslo
 • orgány spoločenstva
 • meno, priezvisko a adresa pobytu štatutárneho orgánu


Zápisu do registra podlieha i zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Návrh na zápis podáva predseda ako štatutárny orgán spoločenstva do 15 dní odo dňa, keď nastala zmena. Pravosť podpisu predsedu na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu sa pripojí uznesenie zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov o vykonaní zmeny zmluvy o spoločenstve vrátane výsledkov hlasovania, dodatok k zmluve o spoločenstve vo 2 vyhotoveniach a správny poplatok. Na konanie podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

V registri sa ďalej vyznačí:

 • vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska a adresy správcu konkurznej podstaty
 • právny dôvod výmazu


Spoločenstvo sa zrušuje:

 • dňom uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté
 • rozhodnutím zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku


Spoločenstvo nemožno zrušiť rozhodnutím zhromaždenia ak nie je ku dňu zrušenia uzatvorená zmluva o výkone správy.

Spoločenstvo zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie v prípadoch zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločenstva. Na zrušenie spoločenstva s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neustanovuje inak. Osobitná úprava rieši na tomto úseku účelovosť použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv ako i úhrad za plnenia; naloženie s ich zostatkami a naloženie s likvidačným zostatkom. Fond prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia môže likvidátor použiť len na účely poľa zák. č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ich zostatky likvidátor na základe rozhodnutia zhromaždenia prevedie do 30 dní od zápisu zrušenia spoločenstva v registri na správcu určeného v rozhodnutí zhromaždenia. Likvidačný zostatok sa prevedie do fondu prevádzky, údržby a opráv príslušného domu. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku spoločenstva.

Správne poplatky:
Podľa položky 34 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov registrový úrad vyberá správne poplatky za tieto správne úkony:
1. návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 33
2. zmena stanov , zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo údajov zapísaných do registra 13
3. vyhotovenie stanov alebo zmluvy o spoločenstve ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené 13
4. vyhotovenie výpisu z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5
5. vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra 25
6. vyhotovenie písomnej informácie z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5
7. výmaz spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra 16,50
Zdroj: http://www.minv.sk/?informacie-o-registracii-5
••• viac••• menej
1 0
Prefinancovanie starého úveru - hlasovanie (15.01.18)
Riešime otázku ako máme postupovať pri hlasovaní o prefinancovaní starého úveru a či je na to potrebná 2/3 väčšina vlastníkov bytov.
1 0
Moze si v bytovke v spolocnych priestoroch predseda vyrobit dalsiu pivnicu pre seba a dozorny organ teda- dalsi sused dalsiu miestnost? (12.01.18)
S prekvapenim som zistil ze predseda spoloc. vlastnikov ma 2 miestnosti po 15 m2 pre seba ktore su zamknute, vraj to je pre pripad mozneho poziaru ak niekto vyhori, ze si tam da nabytok.Teraz si dalsi...
1 1
SVB a daňové priznanie (12.01.18)
SVB, kde nie sú žiadne príjmy z prenájmu, ale vyplácajú sa mzdy - v účtovnej závierke vo výdavkoch na r. 19 "mzdy poistné a príspevky" uvádzate do nezdaňovanej, alebo zdaňovanej činnosti? Ďakujem.
1 3
Spoločenstvo vlastníkov založené správcom (12.01.18)
Správca bytov /100%mestská sro/ nám pred rokom podľa 182/93 z.z. dal výpoveď zo správy bez udania dôvodu. Nenapísaným dôvodom je zrejme, že jeden vlastník,nespokojný so všetkým, a ktorý sa s ostatnými...
2 30
Komentar k zakonu 182/1993 Z.z. (21.08.12)
Zdravim vsetkych poradakov, na internete som zaregistrovala informaciu, ze cca pred mesiacom vysiel novy komentar k zakonu o vlastnictve bytov od vydavatelstva C.H.Beck. Chcem sa preto spytat, mate uz...
1 1
Fakturacia platca DPH do CR pre SVB?? (30.11.17)
Ahojte, viete poradit slovensky platca DPH dodava sluzbu v CR pre Spolocenstvo vlastnikov bytov(SVB). 1) Moze pre tento pripad kedze to je SVB, ktore by nemalo byt zriadene na podnikanie ma len I...
5 0
Spolocenstvo Vlastnikov Bytov. (23.12.17)
Na schodzi sme odsuhlasili zateplenie strechy.Predseda byva na najvyssiom poschodi,strechu nad sebov asuseda nedal zateplit.Nezneuzil svoju pravomoc?
2 0
Anulovanie schôdze a výsledkov hlasovania SVB (18.12.17)
V prípade ak neboli pozvánky na zhromaždenie doručené každému vlastníkovi bytov, je možné anulovať celú schôdzu? Ak áno, akým spôsobom? Ďakujem
1 3
Aka je nadpolovicna vacsina pri hlasovani o neparnom pocte hlasujucich? (19.12.17)
Aka je nadpolovicna vacsina pri hlasovani o neparnom pocte hlasujucich? Napr. 21. Je to 11 alebo az 12 platnych hlasov?Vdaka
1 0
Dodatočne zistená neplatnosť splnomocnení (18.12.17)
Na zhromaždení vlastníkov SVB bol spočítaný počet hlasov 19 na základe prezenčnej listiny, kde splnomocnenec podpísal v zastúpení aj vlastníkov, ktorí ho splnomocnili. Pri spisovaní ustanovenia zapiso...
1 14
Nakoľko som ako vlastník prenajímateľ zodpovedná za nájomníkov (01.12.17)
Pred tromi rokmi sme prenajali byt mladému páru -nie sú to nijakí asociáli, riadne pracujú, chodia domov z práce len večer, cez víkendy sú väčšinou mimo bytu. Sused pod nami má stále nejaké pripomienk...
1 0
Ako založiť SVB ak polovica vlastníkov nesúhlasí? (22.11.17)
Dobry den,sme mala bytovka so 4 bytmi tzv,4 vlastnici a nemame zalozene SVB.Dvaja chceme a dvaja nechcu zalozit,ako prinutit k zalozeniu SVB ostatnych??kedze zo zakona je to nutnost ale nie je to tres...
2 2
Posun vchodových dverí bytu v obytnom dome (18.11.17)
... - Zdravím,v obytnom dome, kde sme zakúpili byt,majú vlastníci posunuté vchodové dvere do priestoru spoločnej chodby.Na tejto chodbe sa nachádzajú 2 byty.T.j. vchodové dvere sa posunu bližšie k dve...
1 8
Problemy s prenájmom bytu. (09.11.17)
Mám otázku ako domový dôverník a vlastnik jedného z bytov ohľadne problému s prenájmom bytu v bytovke, kde sú 4 byty, ktoré sú súkromným vlastnictvom 4roch vlastníkov, kde trvale bydlisko majú len dva...
6 1
prehlasovanie na domovej schodzi (27.10.17)
prosim pomoc, mali sme domovu schodzu, na ktorej sa zucastnilo 5 bytov tj jedna patina zo vsetkych. jeden z bodov bolo aj to, ze vnutorne vchodove dvere sa poriadne nezatvaraju a potom to fuka. a nevi...
Sleduj témy Spoločenstvo vlastníkov bytov
na hlavnej stránke Porada.sk