Zavrieť

Porady

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Spoločenstvo vlastníkov bytov Synonymá: Bytové družstváSpoločenstvá vlastníkovSVBSpoločenstvo vlastníkov ...viac...menej

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome t.j. dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu ako aj osobitné služby, na ktorých sa dohodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Prvoradým predpokladom zriadenia spoločenstva je nadobudnutie vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru podľa § 4 zákona o vlastníctve bytov.

Spoločenstvo sa zriaďuje zmluvou o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá musí obsahovať:

 • názov a sídlo spoločenstva
 • orgány spoločenstva a ich právomoc
 • spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku
 • úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 • úpravu majetkových pomerov spoločenstva
 • spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv


Zmluva o spoločenstve môže odkazovať na vydanie stanov, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločenstva a podrobnejšie upravia niektoré veci obsiahnuté v zmluve o spoločenstve.
Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vedeného okresným úradom v sídle kraja príslušným podľa sídla spoločenstva. Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov je zverejnený na internetovej stránke príslušných okresných úradov v sídle kraja.

Návrh na zápis do registra pri zriadení spoločenstva ako úplne prvej formy správy v dome je povinný podať vlastník domu do jedného mesiaca po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pri zmene formy správy podáva návrh splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pravosť podpisu oprávnenej osoby na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu sa prikladá zmluva o spoločenstve vo 2 vyhotoveniach, doklad o bezúhonnosti štatutárneho orgánu spoločenstva- predsedu, prípadne i stanovy, ak na to zmluva o spoločenstve odkazuje, zápisnica a prezenčná listina zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, úplný výpis z listu vlastníctva a správny poplatok. Pokiaľ pôjde o zmenu formy správy súčasťou návrhu musí byť i výpoveď zmluvy o výkone správy správcovi. Jedno spoločenstvo môže byť založené vlastníkmi bytov a nebytových priestorov viacerých domov (len pre tento prípad zákon uvádza možnosť zrušenia spoločenstva rozdelením).

Konanie o registrácii začína dňom, keď bol správnemu orgánu doručený návrh na zápis do registra, ktorý obsahuje náležitosti ustanovené zákonom. V prípade predloženia neúplného návrhu správny orgán upozorní na nedostatky návrhu v 15 dňovej lehote odo dňa doručenia návrhu. Správny orgán vykoná zápis do registra do 15 dní od začatia konania a v tejto lehote zašle vlastníkovi domu alebo splnomocnenému zástupcovi vlastníkov bytov a nebytových priestorov jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve, na ktorom vyznačí deň vykonania zápisu do registra.

Register je verejný zoznam vedený okresným úradom v sídle kraja. Do registra sa zapisuje:

 • identifikačné číslo
 • orgány spoločenstva
 • meno, priezvisko a adresa pobytu štatutárneho orgánu


Zápisu do registra podlieha i zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Návrh na zápis podáva predseda ako štatutárny orgán spoločenstva do 15 dní odo dňa, keď nastala zmena. Pravosť podpisu predsedu na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu sa pripojí uznesenie zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov o vykonaní zmeny zmluvy o spoločenstve vrátane výsledkov hlasovania, dodatok k zmluve o spoločenstve vo 2 vyhotoveniach a správny poplatok. Na konanie podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

V registri sa ďalej vyznačí:

 • vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska a adresy správcu konkurznej podstaty
 • právny dôvod výmazu


Spoločenstvo sa zrušuje:

 • dňom uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté
 • rozhodnutím zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku


Spoločenstvo nemožno zrušiť rozhodnutím zhromaždenia ak nie je ku dňu zrušenia uzatvorená zmluva o výkone správy.

Spoločenstvo zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie v prípadoch zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločenstva. Na zrušenie spoločenstva s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neustanovuje inak. Osobitná úprava rieši na tomto úseku účelovosť použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv ako i úhrad za plnenia; naloženie s ich zostatkami a naloženie s likvidačným zostatkom. Fond prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia môže likvidátor použiť len na účely poľa zák. č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ich zostatky likvidátor na základe rozhodnutia zhromaždenia prevedie do 30 dní od zápisu zrušenia spoločenstva v registri na správcu určeného v rozhodnutí zhromaždenia. Likvidačný zostatok sa prevedie do fondu prevádzky, údržby a opráv príslušného domu. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku spoločenstva.

Správne poplatky:
Podľa položky 34 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov registrový úrad vyberá správne poplatky za tieto správne úkony:
1. návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 33
2. zmena stanov , zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo údajov zapísaných do registra 13
3. vyhotovenie stanov alebo zmluvy o spoločenstve ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené 13
4. vyhotovenie výpisu z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5
5. vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra 25
6. vyhotovenie písomnej informácie z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5
7. výmaz spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra 16,50
Zdroj: http://www.minv.sk/?informacie-o-registracii-5
••• viac••• menej
1 2
preplatenie nákladov (29.09.17)
Dobrý deň,sme vlastníkmi bytu ,ktorý spadá do spoločenstva vlastníkov bytov.Stala sa nám havárijná situácia v kúpelni,kedže máme v nej odpad tvz."guličku",teda odpad zabudovaný v dlážke.Susedom pod na...
8 4
Platnosť hlasovania na zhromaždení vlastníkov bytov (25.09.17)
Dobrý deň, mali sme schôdzu, na ktorej sa hlasovalo o výmenu elektroinštalácie. Schôdze sa zúčastnilo 11 obyvateľov z 28. Hlasovalo sa po hodine od začatia schôdze, za bolo 10 obyvateľov a jeden sa z...
1 1
Ako správne rozpočítať platbu za plyn vo vyúčtovaní SVB? (23.09.17)
Ahojte, chcel by som sa spýtať, ako správne vo vyúčtovaní pre byty v SVB rozpočítať platby za plyn. Totiž aktuálne nám prišlo vyúčtovanie v decembri a teraz opäť v júly. Od predchádzajúceho predsedu v...
2 5
Hlučný akváriový filter v neobývanom byte (12.09.17)
Neviem do akej rubriky pridať túto otázku ale mám pocit, že začínam šalieť. Viem že človek bývajúci v paneláku musí počítať s tým, že ticho je vzácnosť a hluk prichádza z každej strany, ale toto nám u...
2 0
prispevky do F.O. a neplatic... (29.08.17)
Dobry den prajem Rozhodol som sa Vam napisat kedze potrebujem radu ako vyriesit problem v bytovke s 8 bytmi a 1 neb.priestorom kde som predcedom ja. Bytovka ma riadne zriadene SVB kde sme na spo...
1 0
Predsedníčka SVB a materské2 (21.08.17)
Otázka žiaľ zapadla prachom a bez pomoci. Tak si ju dovoľujem oprášiť (stáva sa akútnou) a verím a dúfam v niekoho pomoc, prosím. Predsedníčka nastúpila na materskú dovolenku 15.8. Materský príspev...
1 0
Režijné výdavky SVB (pri založení, FA za UCT, atď) (18.08.17)
Vlastníci bytov posielajú zálohy na účet spoločenstva podľa predpisu, ktorý pozostáva z príspevku do fondu opráva (FO) a na energie. Spoločenstvo má aj iné náklady (napr. kolky pri založení Spoločenst...
1 0
Platby SVB za drobné opravy v rámci spoločenstva (18.07.17)
Sme malé SVB, kde sa vyskytuje množstvo drobných závad. Niektoré si ich opravíme sami, ale často ide o drobné opravy, na ktoré potrebujeme odborníka a veľká firma buď nie je ochotná prísť kvôli malič...
1 2
Teplo + Teplota (20.06.17)
Ako je to vlastne z platením za dodané teplo keď na radiátoroch sú merače teploty
1 3
Použitie prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv (12.07.17)
Na schôdzi vlastníkov bytov zhromaždenie schválilo investičný zámer na izolovanie základov domu proti zemnej vzlínajúcej vlhkosti. Následne výbor (predseda, podpredseda, ekonómka) a rada dali vypracov...
3 0
kto plati sudne trovy za SVB (27.06.17)
vlastník vyhral na krajskom súde po odvolaní- lebo mu nebolo vykonané ročne vyúčtovanie .Pol roka sme boli SBD a druhý polrok SVB , mandatár to urobil len za druhý polrok so súhlasom predsedu SVB
1 5
Fond oprav - vymahanie platieb za posledne 3 roky kvoli nespravne vystavenym zalohovym fakturam (23.06.17)
Dobry den, sucasny spravca SVB zistil, ze ekonomka, ktora pracovala pre predchadzajuceho spravcu SVB, vystavovala nespravne zalohove faktury, to znamena, ze niektori vlastnici bytov neplatili do Fondu...
1 0
Vybudovanie okna na garáži v bytovom dome (19.06.17)
Sme SVB a NP - 12-bytovka. Som vlastníkom bytu a aj garáže, umiestnenej v suteréne bytového domu. Chcem si v tejto garáži vybudovať malé okno za účelom vetrania, aby nedochádzalo ku korózii osobného v...
1 3
Parabola Skylink,na streche činžáka. (14.06.17)
Dobrý deň,rieši nejaký zákon,či sa môžu montovať na streche činžiaka ,na stenu výťahovej strojovne,pripevniť držiak paraboly ? Ďakujem.
1 2
Elektronická schránka pre SVB (12.06.17)
Je povinnosťou spoločenstva vlastníkov bytov prihlásiť sa a mať otvorenú elektronickú schránku od 1.7.2017?
Sleduj témy Spoločenstvo vlastníkov bytov
na hlavnej stránke Porada.sk