Zavrieť

Porady

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Spoločenstvo vlastníkov bytov Synonymá: Bytové družstváSpoločenstvá vlastníkovSVBSpoločenstvo vlastníkov ...viac...menej

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome t.j. dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu ako aj osobitné služby, na ktorých sa dohodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Prvoradým predpokladom zriadenia spoločenstva je nadobudnutie vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru podľa § 4 zákona o vlastníctve bytov.

Spoločenstvo sa zriaďuje zmluvou o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá musí obsahovať:

 • názov a sídlo spoločenstva
 • orgány spoločenstva a ich právomoc
 • spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku
 • úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 • úpravu majetkových pomerov spoločenstva
 • spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv


Zmluva o spoločenstve môže odkazovať na vydanie stanov, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločenstva a podrobnejšie upravia niektoré veci obsiahnuté v zmluve o spoločenstve.
Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vedeného okresným úradom v sídle kraja príslušným podľa sídla spoločenstva. Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov je zverejnený na internetovej stránke príslušných okresných úradov v sídle kraja.

Návrh na zápis do registra pri zriadení spoločenstva ako úplne prvej formy správy v dome je povinný podať vlastník domu do jedného mesiaca po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pri zmene formy správy podáva návrh splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pravosť podpisu oprávnenej osoby na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu sa prikladá zmluva o spoločenstve vo 2 vyhotoveniach, doklad o bezúhonnosti štatutárneho orgánu spoločenstva- predsedu, prípadne i stanovy, ak na to zmluva o spoločenstve odkazuje, zápisnica a prezenčná listina zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, úplný výpis z listu vlastníctva a správny poplatok. Pokiaľ pôjde o zmenu formy správy súčasťou návrhu musí byť i výpoveď zmluvy o výkone správy správcovi. Jedno spoločenstvo môže byť založené vlastníkmi bytov a nebytových priestorov viacerých domov (len pre tento prípad zákon uvádza možnosť zrušenia spoločenstva rozdelením).

Konanie o registrácii začína dňom, keď bol správnemu orgánu doručený návrh na zápis do registra, ktorý obsahuje náležitosti ustanovené zákonom. V prípade predloženia neúplného návrhu správny orgán upozorní na nedostatky návrhu v 15 dňovej lehote odo dňa doručenia návrhu. Správny orgán vykoná zápis do registra do 15 dní od začatia konania a v tejto lehote zašle vlastníkovi domu alebo splnomocnenému zástupcovi vlastníkov bytov a nebytových priestorov jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve, na ktorom vyznačí deň vykonania zápisu do registra.

Register je verejný zoznam vedený okresným úradom v sídle kraja. Do registra sa zapisuje:

 • identifikačné číslo
 • orgány spoločenstva
 • meno, priezvisko a adresa pobytu štatutárneho orgánu


Zápisu do registra podlieha i zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Návrh na zápis podáva predseda ako štatutárny orgán spoločenstva do 15 dní odo dňa, keď nastala zmena. Pravosť podpisu predsedu na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu sa pripojí uznesenie zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov o vykonaní zmeny zmluvy o spoločenstve vrátane výsledkov hlasovania, dodatok k zmluve o spoločenstve vo 2 vyhotoveniach a správny poplatok. Na konanie podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

V registri sa ďalej vyznačí:

 • vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska a adresy správcu konkurznej podstaty
 • právny dôvod výmazu


Spoločenstvo sa zrušuje:

 • dňom uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté
 • rozhodnutím zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku


Spoločenstvo nemožno zrušiť rozhodnutím zhromaždenia ak nie je ku dňu zrušenia uzatvorená zmluva o výkone správy.

Spoločenstvo zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie v prípadoch zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločenstva. Na zrušenie spoločenstva s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neustanovuje inak. Osobitná úprava rieši na tomto úseku účelovosť použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv ako i úhrad za plnenia; naloženie s ich zostatkami a naloženie s likvidačným zostatkom. Fond prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia môže likvidátor použiť len na účely poľa zák. č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ich zostatky likvidátor na základe rozhodnutia zhromaždenia prevedie do 30 dní od zápisu zrušenia spoločenstva v registri na správcu určeného v rozhodnutí zhromaždenia. Likvidačný zostatok sa prevedie do fondu prevádzky, údržby a opráv príslušného domu. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku spoločenstva.

Správne poplatky:
Podľa položky 34 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov registrový úrad vyberá správne poplatky za tieto správne úkony:
1. návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 33
2. zmena stanov , zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo údajov zapísaných do registra 13
3. vyhotovenie stanov alebo zmluvy o spoločenstve ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené 13
4. vyhotovenie výpisu z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5
5. vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra 25
6. vyhotovenie písomnej informácie z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5
7. výmaz spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra 16,50
Zdroj: http://www.minv.sk/?informacie-o-registracii-5
••• viac••• menej
3 2
Spravca spolocenstva vlastnikov si urobil 3 pivnice v nebytovych priestoroch je to zakonne? (25.05.18)
Dobry den Sef spolocenstva vlastnikov v panelaku si zamuroval a teda novo vytvoril 3 kobky v priestore kde nemal nikto nikdy pivnicnu kobku. Boli tam proste volne metre a on si ich ohradil.zamuroval ...
9 2
vyúčtovanie vody za rok 2017 (22.05.18)
Moja mama bývala sama, nemali vodomery. Cca 5 mesiacov nebola v byte. Neprala celý rok, nevarila,chodila sa kúpať k nám. Vo vyúčtovaní jej vyhodnotili spotrebu vody za 112,-€. Vraj suseda mála vodomer...
2 3
Ako môžem vystúpiť zo spoločenstva vlastníkov pozemkov? (20.05.18)
Dobry den, chceli by sme vystupit zo spolocenstva vlastnikov pozemkov z dovodu nesuhlasu s krokmi a cinnostou vedenia. Da sa to urobit jednoduchym vyhlasenim, odhlasenim, alebo ako?
1 0
číslovanie dokladov (17.05.18)
Sme spoločenstvo vlastníkov bytov. Chcem sa opýtať, či pokladník, ktorý nám vedie účtovníctvo je povinný číslovať príjmové a pokladničné doklady číslom, ktoré vygeneruje pokladničný denník po ich zaev...
1 6
Oprávnený záujem alebo zákonná povinnosť? (16.05.18)
Bytové družstvá vykonávajúce správu bytov spracúvajú osobné údaje na základe zákonnej povinnosti / zákon č. 182/1993 o vlastníctve bytov .... alebo na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa .... ...
3 0
Reklamacia (14.04.18)
Spravcovi bytov som zaslal reklamaciu zateplenia obytneho bloku. V rohoch prefukuje, vytvoril sa tepelny most a plesen. Spravca / zrejme po dohode so zhotovitelom zateplenia / reklamaciu neznali, be...
1 7
Kto nahlasuje na Mesto zmenu majiteľa bytu kvôli poplatkom za komunálny odpad? (31.03.18)
Ide o panelák so 75 bytmi a dnes roznášali výmery za poplatok za odvoz odpadu a bolu tu dosť veselo. Na výmeroch boli uvedení ešte vlastníci bytu, ktorí tu už 2-3 roky nebývajú. Nový vlastníci výmer n...
1 0
Vedenie účtovníctva pre SVB (18.03.18)
Správcovská firma nemá v predmete podnikania ( výpis OR ) vedenie účtovníctva. Vedie účtovníctvo pre samostatné SVB ktoré jej delegovali aj povinnosti k zúčtovaniu mesačných a ročných položiek k prev...
1 5
Bytova schôdza (16.03.18)
Dobrý deň. Potreboval by som poradiť ohľadne bytovej schôdze 1. Ak zvolá schôdzu správca, musí byť prítomný na schôdzi? 2. Môže poveriť zástupcu s vedením schôdze? Zástupca má zastupovať vlastníkov a...
1 1
Upratovanie spoločných bytových priestorov určenými bývajúcimi (06.03.18)
v spoločných priestoroch 20 bytov sme sa vacsina zhodli (19bytov) ze chceme aby tieto priestory upratovali 2 dámy z našej bytovky / 3€ /m./byt. Máme zato ze obyvatelky bytu ktoré aj doteraz túto ci...
1 0
Služby spojené s bývaním ako nájomné? (13.03.18)
Dobré ránko, prosím, vie mi niekto poradiť ako chápať výdavky súvisiace s bývaním , ak predajňa je vo vlastníctve, však služby spojené s bývaním sa platia SVB a EE je uzavretá medzi majiteľom a SSE......
1 0
účtovanie spoločenstva vlastníkov bytov (11.03.18)
Ahojte, môžem poprosiť o radu pri účtovaní SVB? Je to pre mňa trochu novinka, teda účtovania SVB. Ktoré sú príjmy spoločenstva, ktoré podliehajú dani a ktoré sú od dane oslobodené?
1 0
Posúdenie zásahov do nosných stien (11.03.18)
Komunikácia predsedu SVB so stavebným úradom...... a čo ďalej? Odpoveď stavebného úradu: "Statický posudok môže vypracovať len statik. SU v prípade, že sa preukáže jeho potreba nariadi jeho obstar...
1 0
Prenajom bytu - mozem poplatky za spravu bytu zahrnut do danovych vydavkov (10.03.18)
Prenajimam byt. Mozem poplatky za spravu bytu a uver na rekonstr. balkonov pre SFRB zahrnut do danovych vydavkov ked byt mam zaradeny v OM? Su to polozky mesacneho rozpisu platieb pre SVB.
Sleduj témy Spoločenstvo vlastníkov bytov
na hlavnej stránke Porada.sk