Zavrieť

Porady

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Spoločenstvo vlastníkov bytov Synonymá: Bytové družstváSpoločenstvá vlastníkovSVBSpoločenstvo vlastníkov ...viac...menej

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome t.j. dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu ako aj osobitné služby, na ktorých sa dohodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Prvoradým predpokladom zriadenia spoločenstva je nadobudnutie vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru podľa § 4 zákona o vlastníctve bytov.

Spoločenstvo sa zriaďuje zmluvou o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá musí obsahovať:

 • názov a sídlo spoločenstva
 • orgány spoločenstva a ich právomoc
 • spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku
 • úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 • úpravu majetkových pomerov spoločenstva
 • spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv


Zmluva o spoločenstve môže odkazovať na vydanie stanov, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločenstva a podrobnejšie upravia niektoré veci obsiahnuté v zmluve o spoločenstve.
Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vedeného okresným úradom v sídle kraja príslušným podľa sídla spoločenstva. Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov je zverejnený na internetovej stránke príslušných okresných úradov v sídle kraja.

Návrh na zápis do registra pri zriadení spoločenstva ako úplne prvej formy správy v dome je povinný podať vlastník domu do jedného mesiaca po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pri zmene formy správy podáva návrh splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pravosť podpisu oprávnenej osoby na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu sa prikladá zmluva o spoločenstve vo 2 vyhotoveniach, doklad o bezúhonnosti štatutárneho orgánu spoločenstva- predsedu, prípadne i stanovy, ak na to zmluva o spoločenstve odkazuje, zápisnica a prezenčná listina zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, úplný výpis z listu vlastníctva a správny poplatok. Pokiaľ pôjde o zmenu formy správy súčasťou návrhu musí byť i výpoveď zmluvy o výkone správy správcovi. Jedno spoločenstvo môže byť založené vlastníkmi bytov a nebytových priestorov viacerých domov (len pre tento prípad zákon uvádza možnosť zrušenia spoločenstva rozdelením).

Konanie o registrácii začína dňom, keď bol správnemu orgánu doručený návrh na zápis do registra, ktorý obsahuje náležitosti ustanovené zákonom. V prípade predloženia neúplného návrhu správny orgán upozorní na nedostatky návrhu v 15 dňovej lehote odo dňa doručenia návrhu. Správny orgán vykoná zápis do registra do 15 dní od začatia konania a v tejto lehote zašle vlastníkovi domu alebo splnomocnenému zástupcovi vlastníkov bytov a nebytových priestorov jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve, na ktorom vyznačí deň vykonania zápisu do registra.

Register je verejný zoznam vedený okresným úradom v sídle kraja. Do registra sa zapisuje:

 • identifikačné číslo
 • orgány spoločenstva
 • meno, priezvisko a adresa pobytu štatutárneho orgánu


Zápisu do registra podlieha i zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Návrh na zápis podáva predseda ako štatutárny orgán spoločenstva do 15 dní odo dňa, keď nastala zmena. Pravosť podpisu predsedu na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu sa pripojí uznesenie zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov o vykonaní zmeny zmluvy o spoločenstve vrátane výsledkov hlasovania, dodatok k zmluve o spoločenstve vo 2 vyhotoveniach a správny poplatok. Na konanie podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

V registri sa ďalej vyznačí:

 • vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska a adresy správcu konkurznej podstaty
 • právny dôvod výmazu


Spoločenstvo sa zrušuje:

 • dňom uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté
 • rozhodnutím zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku


Spoločenstvo nemožno zrušiť rozhodnutím zhromaždenia ak nie je ku dňu zrušenia uzatvorená zmluva o výkone správy.

Spoločenstvo zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie v prípadoch zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločenstva. Na zrušenie spoločenstva s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neustanovuje inak. Osobitná úprava rieši na tomto úseku účelovosť použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv ako i úhrad za plnenia; naloženie s ich zostatkami a naloženie s likvidačným zostatkom. Fond prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia môže likvidátor použiť len na účely poľa zák. č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ich zostatky likvidátor na základe rozhodnutia zhromaždenia prevedie do 30 dní od zápisu zrušenia spoločenstva v registri na správcu určeného v rozhodnutí zhromaždenia. Likvidačný zostatok sa prevedie do fondu prevádzky, údržby a opráv príslušného domu. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku spoločenstva.

Správne poplatky:
Podľa položky 34 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov registrový úrad vyberá správne poplatky za tieto správne úkony:
1. návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 33
2. zmena stanov , zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo údajov zapísaných do registra 13
3. vyhotovenie stanov alebo zmluvy o spoločenstve ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené 13
4. vyhotovenie výpisu z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5
5. vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra 25
6. vyhotovenie písomnej informácie z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5
7. výmaz spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra 16,50
Zdroj: http://www.minv.sk/?informacie-o-registracii-5
••• viac••• menej
1 1
Ochrana osobných údajov v SVB a NP (23.05.17)
Zaujíma ma, či spoločenstvo vlastníkov bytov a NP je povinné mať vypracovaný bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov. Naše SVB a NP vedie iba jednoduché účtovníctvo, nevypláca žiadne mzdy či o...
2 3
svb, alebo správca! (21.05.17)
V SVB, ktorého som členkou naďalej funguje SVB, ale tiež spravovanie správcovskou spoločnosťou. Od roku 2014 tomu tak nemôže byť! Terajší predseda SVB to však nerešpektuje. Čo môžem proti tomu urobiť...
1 0
Je možné zvoliť nového predsedu SVB ešte pred skončením funkčného obdobia súčasného predsedu, ktorý nie je vlastníkom bytu? (16.05.17)
Stačí len urobiť na zhromaždení voľbu nového a existujúci má povinnosť odstúpiť, alebo aj tak je potrebné ho najskôr odvolať? Vychádzam z novely zákona a zo slovíčka najneskôr vo vete: "Funkčné obdob...
1 0
U predsedu SVB prešla trojročná lehota na výkon tejto funkcie. (14.05.17)
Na zhromaždení vlastníkov bytov sa ich však zišiel minimálny počet a preto sa toto neuskutočnilo a nikto nebol z členov rady navrhnutý na dočasný výkon funkcie predsedu. Kto potom je kompetentný sa st...
1 4
Hlasy členov SVB a NP (13.01.17)
Dobrý deň! Prosím o vysvetlenie ako sa počítajú hlasy členov SVB a NP pri hlasovaní. Sme SVB a NP založené v 12-bytovke, v ktorej sa nachádzajú aj 4 garáže. Zaujíma ma, či člen spoločenstva - vlastník...
2 0
Ističe (21.04.17)
Milí Poradaci chcem sa opýtať či ste si už niektorí domovníci dali skontrolovať v bytovom dome ističe. dakujem
2 4
Merače tepla - sprístupnenie bytov pre montáž . (14.04.17)
Sú povinní vlastníci bytov, správcovi (bytové družstvo) sprístupniť byt, pre účely montáže merača tepla : - v prípade ak správca nie je dodávateľom tepla ? Teda bytový dom má vlastnú kotolňu a teplo ...
3 9
hlucna klimatizacia v bytovke (06.04.17)
dobry den , vie mi niekto poradit sused rekonstruoval byt a namontoval si priamo nad moje okno v spalni klimatizaciu ktora ma rusi pri otvorenom okne,pri poziadani o premiestnenie mi odpovedal mam ...
1 0
Predsedníčka SVB a materské (07.04.17)
Pekný deň prajem milí Draci - Poraďáci, chcem sa vás prosím popýtať a poprosiť o radu. Predsedníčka SVB prihlásená v SP ako zamestnanec s pravidelným príjmom od 01.01.2017 za funkciu predsedu, platia...
1 16
Aké sankcie možno uložiť tomu, kto sústavne porušuje domový poriadok. (29.03.17)
V zmluve Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov je časť - kapitola, v ktorej sa vlastník bytu a nebytového priestoru zaväzuje, že on, ako aj jeho hostia budú dodržiavať Domový poriadok....
3 3
Potvrdenie pri predaji bytu (23.03.17)
Potvrdenie pri predaji bytu.Byvaly majitel predal byt,posledna uhrada bola vo februari ( tato zalohova platba bola vlastne na marec ).Potvrdenie o tom,ze nemaju ziadny dlh vystavujem k 31.3. alebo k 2...
1 0
Ako zaúčtovať výmenu vchodových dverí a okien? (20.03.17)
Sme malé SVB, vedieme jednoduché účtovníctvo. Môžem výmenu vchodových dverí a okien financovanú z Fondu prevádzky, údržby a opráv hodnote 3 144,-- Eur zaúčtovať ako zásoby alebo do prevádzkovej réžie...
1 0
Daňové priznanie Spoločenstva vlastníkov bytov a NP (16.03.17)
Je SVB a NP povinné podať daňové priznanie, keď nemalo žiadny príjem okrem úrokov-čo je zanedbateľná čiastka. SVB a NP vykazuje iba príjmy od členov spoločenstva za služby a do fondu opráv a výdavky a...
1 19
Matematická úloha. (26.01.17)
Dôležitou novinkou je, že úrad na rok 2017 stanovuje maximálne ceny vody ako dvojzložkové. Fixná zložka ceny sa stanoví na odberné alebo výpustné miesto vody podľa príslušnej tarifnej skupiny. Variabi...
1 0
Zoznam udajnych dlznikov vyveseny niekym inym ako SVB (03.03.17)
V bytovke sa nam objavil vyveseny zoznam udajnych "dlznikov" s menami a udajne dlznymi ciastkami (fiktivnymi), ktory ale nebol vyveseny nasim SVB ani nasim predchadzajucim spravcom. Prosim poradili by...
Sleduj témy Spoločenstvo vlastníkov bytov
na hlavnej stránke Porada.sk