Zavrieť

Porady

bytové družstvo a práva predstavenstva po skončení volebného obdobia

Bytové družstvo nám robí aj správcu.BD bolo založené z účelom, odpredania bytov do osobného vlastníctva. Bytové družstvo má ešte 25 podielov(byty a nebytové priestory na LV) v bytovke. Ako vlastníci bytov by sme chceli zmeniť správu, s čím správca samozrejme nesúhlasí. Chceme zvolať schôdzu a hlasovať. Môže za bytové družstvo hlasovať predseda(podpredseda, či člen predstavenstva), keď im už podľa Stanov BD a aj podľa zákona skončilo volebné obdobie ? Schôdzu neurobili už 7 rokov, aby sme mohli zvoliť nových. Viem, že predstavenstvo skončí až zapísaním nového v OR. Ale majú dovtedy právo rozhodovať v mene bytového družstva ? Budú ich hlasy právoplatné ?Ďakujem za odpoveď
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

sito je offline (nepripojený) sito

sito
"BD bolo založené z účelom, odpredania bytov do osobného vlastníctva."

To isto nie! BD bolo a ešte stále je povinné na žiadosť člena BD na základe 182ky previesť družstevný byt do osobného vlastníctva členovi BD.

"Bytové družstvo má ešte 25 podielov(byty a nebytové priestory na LV) v bytovke."

"Ak nedôjde k prevodu vlastníctva všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, je pôvodný vlastník domu vlastníkom ostatných bytov a nebytových priestorov v dome, spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku a má práva a povinnosti vlastníka bytov a nebytových priestorov v dome."

Neprevedené družstevné byty do osobného vlastníctva sú stále vlastníctvom BD. Takže nie %, ale počet bytov je rozhodujúci. A čo byt, to jeden hlas. Ak BD poverí účasťou na schôdzi bytového domu vrátnika BD, tak ten ma zdvihnutím ruky počet hlasov za všetky neprevedené byty v dome.

Pri voľbe orgánov BD sa BD riadi svojimi stanovami.

Pri správe bytového domu v ktorom má BD družstevné byty, ktorý BD spravuje sa riadi 182kou, hlavne § 8 a,b.
3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
sito Marka, a ako by správca počítal hlas za byt, lebo každý byt má zo 182ky len jeden hlas. Byt ktorý je v spoluvlastníctve, manželka vlastní 1/2, 1/4 zdedila po manželovi a 1/4 po otcovi zdedila dcéra. Manželka dá hlas ZA, dcéra sa k návrhu nevyjadrí, prípadne hlas dá za NIE. Je takýto hlas bytu pri hlasovaní platný, či neplatný?
Mária27: sito, manželka má 3/4, je väčšinový vlastník, môže dcéru prehlasovať. Ak by mali po 1/2 a každá by hlasovala inak, ich hlas by nebol platný, lebo nerozhodla nadpolovičná väčšina - rozhodnúť by mohol len súd.
romana147 Načo vôbec píšeš o 182, ak tomu nerozumieš
sito "romana147 (Dnes 16:46) ja píšem o správe BD z praxe !"

Nooo, nevieeem?

Zo 182ky.

"Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na práva a povinnosti vlastníkov domov, bytov Občiansky zákonník"

"Za každý byt v dome má vlastník bytu v dome jeden hlas pripadajúci na byt v dome; to platí aj vtedy, ak je byt v dome v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb."

"Vlastník bytu v dome môže v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala."

"Ak je byt v spoluvlastníctve, majú spoluvlastníci bytu postavenie vlastníka bytu a zodpovedajú voči ostatným vlastníkom bytov v dome podľa osobitného predpisu.27a)"

--- Je jedno, či sú v byte len dvaja, viacerí alebo je ich mnoho, vždy majú len a len jeden hlas za byt v dome. ---

Odvolávka 27a) = OZ, § 136, ods.1 "Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. ods.2 Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi.

§ 139, ods1."Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne."

--- Ak majú manželia bezpodielové vlastníctvo bytu v dome, za platný hlas môže hlasovať len jeden, jeho rozhodnutie je záväzné aj pre druhého manžela.

Ak majú manželia predmanželskú zmluvu a byt majú zapísaný na katastri v 1/2 : 1/2, tak v bytovom dome majú len jeden hlas za spoločný byt v dome. V takom prípade, ak sa nedohodnú na spoločnom ZA, je ich hlas za byt neplatný. V takom pomere je treba splnomocnenie jedného z manželov pre druhého.

Osobne si myslím, že ak sa spoluvlastníci domu dohodnú hlasovaním na 100 % sú zákon oni. Ale ak len jeden nesúhlasí je treba rešpektovať zákony schválených parlamentnou demokraciou.

A ty kde si čítal v 182ke toto? "hlas za byt platí, ak súčet podielov ROVNAKO hlasujúcich je VIAC ako 1/2"

Pýtal som sa Marky, isto má v tom viac skúsenosti ako ty.

Nemá to päť metrákov, q, len 0,5 m!

A nezmaž tooo!
  zbaliť

bytové družstvo a práva predstavenstva po skončení volebného obdobia

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.