Zavrieť

Porady

Novela zákona o účtovníctve

Akékýkoľvek komentár k zákonu prosím píšte priamo do porady účtovníctvo.
Pod textom zákona je zákon v priloženom súbore, ktorý si môžete stiahnuť.

Zákon 562/2003 Z.z.

(ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 20.12.2003
Účinnosť od: 1.1.2004


Uverejnené v Zbierke zákonov č. 230/2003 strana 4283

MENÍ ČASTI PREDPISU:

431/2002 Z.z.


§9 ods. 1 a 3, §24 ods. 2, §27 ods. 1, §38 doterajšie ods. 3 až 7


sa označujú ako ods. 4 až 8;


DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
431/2002 Z.z.


§38 nový ods. 3 vrátane poznámky č. 47a), nový §39a;
562/2003 Z.z.
ZÁKONz 3. decembra 2003,


ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z.

o účtovníctve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I


Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: táto výnimka sa nevzťahuje na účtovnú jednotku, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty. .

2. V § 9 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: alebo ak sa stane platiteľom dane z pridanej hodnoty .

3. V § 24 ods. 2 sa slová ku dňu zostavenia účtovnej závierky nahrádzajú slovami ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka .

4. V § 27 ods. 1 písmeno c) znie:

c) nehnuteľnosti, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv posudkom znalca a technické rezervy kvalifikovaným odhadom v účtovných jednotkách, ktoré sú poisťovňami alebo zaisťovňami podľa osobitných predpisov,12) .

5. V § 38 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Na účely podľa odsekov 1 a 2 je daňový úrad oprávnený vykonávať v účtovnej jednotke kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona. Na vykonávanie kontroly sa primerane použijú ustanovenia o pravidlách kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.47a) .

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

47a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. .

6. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý znie:


§ 39aÚčtovná jednotka, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty a ktorá k 31. decembru 2004 účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je povinná od 1. januára 2005 účtovať v sústave podvojného účtovníctva. .


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem bodov 1, 2 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.
Naposledy upravil administrator : 05.05.04 at 13:09
Téma je uzavretá.

Novela zákona o účtovníctve

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.