Zavrieť

Porady

Účtovné postupy a účtovná osnova

Z prílohy si môžete stiahnuť obsah postupov účtovania, alebo si ich môžete priamo prečítať v nasledujúcej časti.
Naposledy upravil Richard : 25.05.04 at 03:14
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

Richard je offline (nepripojený) Richard

admin Richard
740/2002 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4
ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
opatrenie zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej
osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva.
Týmto opatrením sa zrušujú:
1. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo
16. novembra 1998 č. 3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová
osnova a postupy účtovania pre podnikateľov (oznámenie
č. 362/1998 Z.z.) v znení opatrenia č. 21891/1999-92
(oznámenie č. 387/1999 Z.z.) a opatrenia č. 22 815/2000-92
(oznámenie č. 486/2000 Z.z.),
2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. decembra 1999 č. 22 008/1999-92, ktorým sa ustanovuje
postup účtovania v konkurze a vyrovnaní (oznámenie
č. 386/1999 Z.z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2003
a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2002,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len "zákon")
ustanovuje:
§ 1
Základné ustanovenie
(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
a) právnické osoby, ktoré podnikajú podľa osobitných
predpisov, 1)
b) pre fyzické osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu
zákona (ďalej len "fyzická osoba-podnikateľ"), ak účtujú
v sústave podvojného účtovníctva,
c) zahraničné osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu
zákona.
(2) Toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby uvedené v odseku 1,
na ktoré sa vzťahujú postupy účtovania a rámcová účtová osnova
ustanovená osobitnými predpismi. 2)
(3) Rámcová účtová osnova pre osoby uvedené v odseku 1 tvorí
prílohu k tomuto opatreniu.
------------------------------------------------------------------
1) Napríklad § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 111/1990
Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 23/1996 Z.z. o doplnkovom
dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z.z.
2) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska Fond
ochrany vkladov, obrany vkladov, obchodníkov z cennými
papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi,
záručný fond investícií, správcovské spoločnosti a podielové
fondy (oznámenie č. 646/2002 Z.z.).
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. novembra 2002 č. 20 360/20 02-92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
Exportno - importnú banku Slovenskej republiky (oznámenie
č. 645/2002 Z.z.).
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 3. decembra 2002 č. 22 212/2002-92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky
zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov
(oznámenie č. 693/2002 Z.z.).
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2002 č. 22 502/2002-92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné
jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom
podnikania (oznámenie č. 734/2002 Z.z.).
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2002 č. 21 577/2002-92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre
zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce
(oznámenie č. 720/2002 Z.z.).
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo
17. decembra 2002 č. 23 340/2002-92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtová osnova pre
rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné
celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby,
ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie (oznámenie
č. 742/2002 Z.z.).
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 2
Deň uskutočnenia účtovného prípadu
(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia
dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania
pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia
a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím
nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch,
schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej
spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky
a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných
predpisov alebo z vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú
predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali
a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré
dokumentujú tieto skutočnosti.
(2) Pri nehnuteľnostiach obstaraných na základe zmluvy, pri
ktorých sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra
nehnuteľností 3) a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ
nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň
prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom; u prevádzajúceho je dňom
uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak
nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa
zrušia.
------------------------------------------------------------------
3) § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon).
§ 3
Účtový rozvrh
(1) Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovej
osnovy a môže obsahovať účtovnou jednotkou vytvorené syntetické
účty majetku, záväzkov a vlastného imania nadväzujúce na
ekonomický obsah účtovej skupiny, v rámci ktorej vytvorené
syntetické účty dopĺňajú rámcovú účtovú osnovu, pričom
k vytvorenému syntetickému účtu sa priradí trojmiestny číselný
znak a slovné označenie.
(2) V účtovom rozvrhu sa analytické účty vytvárajú v súlade
s § 4.
§ 4
Vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom
(1) Pri vytváraní analytických účtov sa zohľadňujú tieto
hľadiská:
a) členenie majetku podľa druhu, hmotne zodpovedných osôb
a miesta umiestnenia majetku; osobitne sa sleduje majetok
poskytnutý účtovnej jednotke na zabezpečenie jej pohľadávky,
cenné papiere v umorovacom konaní,
b) členenie majetku podľa doby použiteľnosti na dlhodobý majetok
a krátkodobý majetok,
c) členenie pohľadávok a záväzkov podľa dohodnutej doby
splatnosti a zostatkovej doby splatnosti,
d) členenie podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín
dlžníkov,
e) členenie podľa jednotlivých veriteľov alebo rovnorodých skupín
veriteľov,
f) členenie na slovenskú menu a cudziu menu podľa § 4 ods. 6
zákona,
g) členenie podľa položiek účtovnej závierky, a to vrátane
požiadaviek na zostavenie poznámok; členenie sa týka aj
požiadaviek na zverejňovanie údajov z účtovnej závierky,
h) členenie podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane
jednotlivých daní,
i) členenie pre potreby zúčtovania zdravotného, nemocenského
a dôchodkového poistenia, príspevkov na poistenie
v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu,
j) členenie z hľadiska potrieb finančného riadenia účtovnej
jednotky,
k) iné hľadiská podľa potrieb účtovnej jednotky.
(2) Podľa povahy majetku a záväzkov sa v účtovníctve vytvára
analytická evidencia, ktorá obsahuje okrem ocenenia aj ďalšie pre
účtovnú jednotku potrebné údaje.
§ 5
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
(1) Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo
a vecne súvisia. Opravy nákladov a výnosov minulých účtovných
období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na
príslušných účtoch nákladov alebo výnosov. Do mimoriadnych
nákladov a mimoriadnych výnosov sa účtuje, ak ide o významnú sumu
opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období.
(2) Náhrady vynaložených nákladov predchádzajúcich účtovných
období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia.
(3) Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich účtovných
období, sa časovo rozlišujú ako
a) náklady budúcich období na účtoch 381 a 382,
b) výdavky budúcich období na účte 383.
(4) Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných
období, sa časovo rozlišujú ako
a) výnosy budúcich období na účte 384,
b) príjmy budúcich období na účte 385.
(5) Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového
rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je
určené obdobie, ktorého sa týkajú.
(6) Náklady a výnosy sa účtujú na príslušných účtoch
nákladových druhov a výnosových položiek časovo rozlíšené,
s výnimkou nákladových druhov, ktoré tvoria komplexné náklady
budúcich období. Vznik komplexných nákladov budúcich období sa po
prvotnom zaúčtovaní na príslušných účtoch nákladových druhov
v účtovej triede 5 účtuje v prospech účtu 655 a na ťarchu účtu
382 a ich zúčtovanie v prospech účtu 382 a na ťarchu účtu 555.
(7) Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová
inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška
a odôvodnenosť existencie časového rozlíšenia.
§ 6
Vnútroorganizačné účtovníctvo
(1) Vnútroorganizačné účtovníctvo možno organizovať
a) v rámci analytických účtov k finančnému účtovníctvu, pričom sa
využijú účty vnútroorganizačné náklady a vnútroorganizačné
výnosy, ktoré sa zaradia do účtových skupín 59 a 69,
b) v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý sa vytvoria účty
v rámci voľných účtových tried 8 a 9 a ich obsahová náplň,
c) kombináciou postupov podľa písmen a) a b).
(2) Vo vnútroorganizačnom účtovníctve môže byť obdobie
účtovania a vykazovania kratšie ako účtovné obdobie.
(3) Spojovacie účty preukazujúce nadväznosť medzi finančným
účtovníctvom a vnútroorganizačným účtovníctvom pri jeho
organizácii v samostatnom účtovnom okruhu sa vytvárajú v rámci
účtových tried 8 a 9 alebo ich funkciu nahrádza technické
spracovanie dát.
(4) Účty vnútroorganizačného účtovníctva sa uvádzajú v účtovom
rozvrhu.
§ 7
Otvorenie účtovných kníh
(1) Účty hlavnej knihy sa otvoria účtovnými zápismi. Konečné
zostatky jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov
a vlastného imania sa zaúčtujú ako začiatočné stavy jednotlivých
súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania k prvému dňu
bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.
(2) Začiatočné stavy súvahových účtov sa pri otvorení
účtovných kníh účtujú účtovnými zápismi na ťarchu účtu
701-Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných
novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania a účtovnými
zápismi v prospech účtu 701-Začiatočný účet súvahový a na ťarchu
príslušných novootvorených účtov majetku.
(3) Pri otvorení účtov sa výsledok hospodárenia bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia zaúčtuje na účte 431-Výsledok
hospodárenia v schvaľovaní. Účtovný zisk sa účtuje na ťarchu účtu
701-Začiatočný účet súvahový a v prospech účtu 431-Výsledok
hospodárenia vo schvaľovaní. Účtovná strata sa účtuje v prospech
účtu 701-Začiatočný účet súvahový a na ťarchu účtu 431-Výsledok
hospodárenia v schvaľovaní konaní.
(4) Stav účtu 431-Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa
účtuje
a) podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky, ak ide
o účtovný zisk, zaúčtovaním v prospech príslušných účtov
účtovej skupiny 41-Základné imanie a kapitálové fondy,
42-Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia
a v prospech účtu 364-Záväzky voči spoločníkom a členom pri
rozdeľovaní zisku, alebo v prospech ďalších účtov v súlade
s osobitnými predpismi alebo na základe rozhodnutia
príslušného orgánu; ak príslušný orgán účtovnej jednotky do
konca účtovného obdobia nerozhodol o rozdelení zisku, možno
tento zisk alebo jeho časť účtovať na účte 428-Nerozdelený
zisk minulých rokov,
b) podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky, ak ide
o účtovnú stratu, zaúčtovaním na ťarchu príslušných účtov
účtovej skupiny 41-Základné imanie a kapitálové fondy,
42-Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia
a na ťarchu účtu 354-Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri
úhrade straty alebo na ťarchu ďalších účtov na základe
rozhodnutia príslušného orgánu; ak príslušný orgán účtovnej
jednotky do konca účtovného obdobia nerozhodol o vyrovnaní
straty, možno túto stratu alebo jej časť účtovať na účte
429-Neuhradená strata minulých rokov,
c) v účtovných jednotkách, ktorými sú fyzické
osoby-podnikatelia, účtovnými zápismi v prospech alebo na
ťarchu účtu 491-Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa.
§ 8
Uzavretie účtovných kníh a účtovná závierka
(1) Účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi podľa § 16
zákona.
(2) Pri uzavretí účtovných kníh sa
a) zisťujú obraty strán Má dať a strán Dal jednotlivých účtov,
b) zisťujú konečné stavy výsledkových účtov a konečné zostatky
súvahových účtov,
c) zisťuje výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov;
mimo účtovníctva sa zistí základ dane z príjmov a vyčíslená
daň z príjmov sa účtuje podľa § 10,
d) účtujú konečné stavy účtov nákladov v prospech týchto účtov
a na ťarchu účtu 710-Účet ziskov a strát a konečné stavy účtov
výnosov na ťarchu týchto účtov a v prospech účtu 710-Účet
ziskov a strát,
e) účtujú konečné zostatky účtov majetku v prospech týchto účtov
a na ťarchu účtu 702-Konečný účet súvahový a konečné zostatky
účtov záväzkov a vlastného imania na ťarchu týchto účtov
a v prospech účtu 702-Konečný účet súvahový,
f) zisťuje výsledok hospodárenia a účtuje sa, ak ide o účtovný
zisk na ťarchu účtu 710-Účet ziskov a strát a v prospech účtu
702-Konečný účet súvahový, ak ide o účtovnú stratu v prospech
účtu 710-Účet ziskov a strát a na ťarchu účtu 702-Konečný účet
súvahový.
(3) Po uskutočnení účtovného zápisu podľa odseku 2 písm. f) sa
účtovné knihy uzatvoria a zostaví sa účtovná závierka.
(4) V účtovných jednotkách, ktorými sú verejné obchodné
spoločnosti, pri uzavretí účtovných kníh sa nepostupuje podľa
odseku 2 písm. f), ale sa účtuje o nároku spoločníkov na podiele
na výsledku hospodárenia. Ak výsledok hospodárenia je zisk, účtuje
sa na ťarchu účtu 596-Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom so súvzťažným zápisom v prospech účtu 364-Záväzky voči
spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku. Ak výsledok
hospodárenia je strata, účtuje sa na ťarchu účtu 354-Pohľadávky
voči spoločníkom a členom pri úhrade straty so súvzťažným zápisom
v prospech účtu 596-Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom. Podľa tohto odseku sa účtuje aj v účtovníctve
účtovnej jednotky, ktorá je komanditnou spoločnosťou, vo vzťahu ku
komplementárom.
§ 9
Zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve
(1) Výsledkom hospodárenia môže byť zisk alebo strata.
(2) Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel
výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov
účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov 591, 592, 593,
594, 595 a účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizačných
nákladov.
(3) Výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov-účtovný
výsledok hospodárenia, ktorým môže byť účtovný zisk alebo účtovná
strata, sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej
triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.
(4) Výsledok hospodárenia sa člení podľa toho, z akej činnosti
vznikol, na výsledok hospodárenia z
a) hospodárskej činnosti,
b) finančnej činnosti,
c) mimoriadnej činnosti.
(5) Hospodárska činnosť je prevádzková činnosť, ktorá súvisí
s predmetom podnikania účtovnej jednotky, činnosť vykonávaná na
podporu prevádzkovej činnosti a súvisí s hospodárskou činnosťou
okrem finančných činností a mimoriadnych činností. Výsledok
hospodárenia z hospodárskej činnosti je rozdiel výnosov účtovaných
na účtoch účtových skupín 60 až 65 a na účte 697-Prevod výnosov
z hospodárskej činnosti a nákladov účtovaných na účtoch účtových
skupín 50 až 55 a na účte 597-Prevod nákladov na hospodársku
činnosť.
(6) Finančná činnosť je činnosť, ktorá súvisí s finančnými
operáciami. Výsledok hospodárenia z finančných činností je rozdiel
výnosov účtovaných na účtoch účtových skupín 66 a 67a na účte
698-Prevod finančných výnosov a nákladov účtovaných na účtoch
účtových skupín 56 a 57a na účte 598-Prevod finančných nákladov.
(7) Hospodárska činnosť spolu s finančnou činnosťou sa
považuje za bežnú činnosť.
(8) Mimoriadna činnosť spôsobuje vznik nákladov a výnosov,
ktoré nesúvisia s bežnou činnosťou a preto sa nepredpokladá, že sa
budú opakovať často alebo pravidelne. Výsledok hospodárenia
z mimoriadnej činnosti vzniká napríklad v dôsledku
a) zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad podľa § 7
ods. 3 zákona,
b) opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období, ak ide
o významné položky,
c) ostatných účtovných prípadov mimoriadneho charakteru vzhľadom
na bežnú činnosť, najmä výsledok z postúpenia a ukončenia
hospodárskej činnosti alebo časti hospodárskej činnosti
účtovnej jednotky,
d) škody spôsobenej živelnou pohromou.
(9) Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti je rozdiel
medzi výnosmi účtovanými na účtoch účtovej skupiny 68 a nákladmi
účtovanými na účtoch účtovej skupiny 58.
§ 10
Účtovanie dane z príjmov
(1) Daň z príjmov je súčasťou nákladov účtovnej jednotky
a účtuje sa na účtoch účtovej skupiny 59-Dane z príjmov
a prevodové účty.
(2) Pri dani z príjmov sa osobitne účtuje
a) daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a zdaňovacie
obdobie (ďalej len "splatná daň z príjmov"),
b) daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období
a zdaňovacích období (ďalej len "odložená daň z príjmov").
(3) Zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej osobitným
predpisom 4) sa na účely účtovania dane z príjmov vypočíta splatná
daň z príjmov. Splatná daň z príjmov sa účtuje na ťarchu účtov
591-Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti a 593-Splatná daň
z príjmov z mimoriadnej činnosti a v prospech účtu 341-Daň
z príjmov.
(4) Ak v účtovnom období vznikne v jednej činnosti kladný
základ dane a v druhej činnosti záporný základ dane, ale za
účtovnú jednotku je vytvorený celkový kladný základ dane, účtuje
sa splatná daň z príjmov za činnosť, v ktorej je kladný základ
dane, buď na ťarchu účtu 591-Splatná daň z príjmov z bežnej
činnosti alebo účtu 593-Splatná daň z príjmov z mimoriadnej
činnosti so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341-Daň z príjmov.
Za činnosť, v ktorej je záporný základ dane sa účtuje záporná
splatná daň z príjmov, buď v prospech účtu 591-Splatná daň
z príjmov z bežnej činnosti alebo účtu 593-Splatná daň z príjmov
z mimoriadnej činnosti so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu
341-Daň z príjmov. Zostatok účtu 341-Daň z príjmov vyjadruje
výsledný zúčtovací vzťah účtovnej jednotky zo splatnej dane
z príjmov.
(5) Účtovanie o odloženej dani z príjmov sa vzťahuje na
účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť podľa § 19 zákona
a o odloženej dani z príjmov účtujú aj po zániku povinnosti podľa
§ 19 zákona. V ostatných účtovných jednotkách sa o odloženej dani
z príjmov môže účtovať podľa rozhodnutia účtovnej jednotky.
(6) Odložená daň z príjmov sa účtuje pri
a) dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku
a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou
základňou,
b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa
rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane
v budúcnosti,
c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky
do budúcich období.
(7) Daňovou základňou na účely účtovania o odloženej dani
z príjmov je hodnota majetku a hodnota záväzku zistená podľa
osobitného predpisu. 4)
(8) Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku
a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou sú najmä
a) zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných
obdobiach budú tvoriť zdaniteľné sumy pri určovaní základu
dane z príjmov, najmä
1. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je vyššia než
je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena
dlhodobého hmotného majetku je vyššia než je jeho
zostatková cena podľa osobitného predpisu, 4)
2. účtovná hodnota pohľadávky je vyššia než je jej daňová
základňa, napríklad pohľadávka z úrokov, ktoré budú zdanené
až po ich inkase,
b) odpočítateľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných
obdobiach budú tvoriť odpočítateľné sumy pri určovaní základu
dane z príjmov, najmä
1. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je nižšia než
je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena
dlhodobého hmotného majetku je nižšia než je jeho
zostatková cena podľa osobitného predpisu, 4)
2. účtovná hodnota pohľadávky je nižšia než je jej daňová
základňa, napríklad bola vytvorená opravná položka
k pohľadávkam a tento rozdiel medzi účtovnou hodnotou
a daňovou základňou pohľadávky bude v budúcnosti daňovo
uznaný,
3. účtovná hodnota zásob je nižšia než je ich daňová základňa,
napríklad bola vytvorená opravná položka k zásobám a tento
rozdiel medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou zásob
bude v budúcnosti daňovo uznaný,
4. účtovná hodnota záväzku je vyššia než je jeho daňová
základňa, napríklad záväzky daňovo uznané až po ich
zaplatení.
(9) Odložená daňová pohľadávka sa vzťahuje na
a) odpočítateľné dočasné rozdiely,
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie
možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky
do budúcich období.
(10) Odložený daňový záväzok sa vzťahuje na zdaniteľné dočasné
rozdiely.
(11) Odložená daň z príjmov pri majetku, ktorým je goodwill sa
neúčtuje.
(12) O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje len vtedy, ak je
pravdepodobné, že základ dane, voči ktorému bude možné vyrovnať
sumy uvedené v odseku 9, je dosiahnuteľný. Za dosiahnuteľný sa
považuje, ak voči tomu istému daňovému úradu a u toho istého
daňovníka existujú dostatočné zdaniteľné dočasné rozdiely, ktorých
krytie sa v budúcnosti očakáva
a) v rovnakom období ako očakávané krytie odpočítateľných
dočasných rozdielov, alebo
b) v obdobiach, v ktorých môže byť umorená daňová strata, ku
ktorej sa táto odložená daňová pohľadávka vzťahuje.
(13) Ak u toho istého daňovníka a voči tomu istému daňovému
úradu nie sú dostatočné zdaniteľné rozdiely, o odloženej daňovej
pohľadávke sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že sa
dosiahne dostatočný základ dane z príjmov u toho istého daňovníka
a voči tomu istému daňovému úradu v tom období, v ktorom sú
odpočítateľné dočasné rozdiely kryté, alebo v ktorých môže byť
daňová strata umorená.
(14) Daňové pohľadávky, o ktorých sa doteraz neúčtovalo, sa
posudzujú ku dňu, ku ktorému sa zostaví účtovná závierka a
a) preveruje sa účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky a ak
je nepravdepodobné, že v budúcich účtovných obdobiach bude
dosiahnutý dostatočný základ dane z príjmov, ktorý by umožnil
vyrovnanie časti alebo celej odloženej daňovej pohľadávky,
účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky sa znižuje;
účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky sa znižuje v tej
výške, v akej už nie je pravdepodobné, že bude dosiahnutý
dostatočný základ dane z príjmov, aby sa mohla využiť odložená
daňová pohľadávka, pričom táto sa zruší v tej výške, v akej je
pravdepodobné, že bude dosiahnutý základ dane z príjmov,
b) o odloženej daňovej pohľadávke, o ktorej sa doposiaľ
neúčtovalo, sa účtuje v takej sume, v akej je pravdepodobné,
že budúci základ dane z príjmov umožní jej vyrovnanie,
napríklad skvalitnenie podnikateľskej činnosti účtovnej
jednotky jej umožní dosiahnuť v budúcnosti dostatočný základ
dane z príjmov, aby splnila kritériá pre účtovanie o odloženej
daňovej pohľadávke.
(15) Na účely účtovania pri výpočte odloženej daňovej
pohľadávky a odloženom daňovom záväzku sa použijú sadzby dane
z príjmov, u ktorých sa predpokladá, že budú platiť v tom období,
v ktorom bude odložená daňová pohľadávka vyrovnaná alebo odložený
daňový záväzok uplatnený. Ak táto sadzba dane z príjmov nie je
známa, použije sa sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom
účtovnom období.
(16) O odloženom daňovom záväzku sa účtuje na ťarchu účtu
592-Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti a na účte
594-Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti so súvzťažným
zápisom v prospech účtu 481-Odložený daňový záväzok a odložená
daňová pohľadávka. O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje
v prospech účtu 592-Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti a na
účte 594-Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti so
súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 481-Odložený daňový záväzok
a odložená daňová pohľadávka. Odložená daňová pohľadávka
a odložený daňový záväzok vznikajúce v súvislosti s určitým
účtovným prípadom, sa účtujú v závislosti od toho, ako sa účtuje
účtovný prípad. Pri účtovných prípadoch, ktoré sa neúčtujú ako
náklad alebo výnos, ale priamo v prospech alebo na ťarchu účtov
vlastného imania, napríklad na účte 414-Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a záväzkov, 415-Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín, 416-Oceňovacie rozdiely z precenenia pri
splynutí a rozdelení, 419-Zmeny základného imania,
428-Nerozdelený zisk minulých rokov, 429-Neuhradená strata
minulých rokov, sa aj odložená daň z príjmov účtuje priamo na
ťarchu alebo v prospech týchto účtov vlastného imania.
(17) V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový
záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú daň
z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže
sa vykázať len výsledný zostatok účtu 481-Odložený daňový záväzok
a odložená daňová pohľadávka.
(18) Pred zaúčtovaním dane z príjmov odloženej do budúcich
účtovných období sa pri zmene sadzby dane z príjmov prepočíta
zostatok účtu 481-Odložený daňový záväzok a odložená daňová
pohľadávka novou sadzbou dane z príjmov a rozdiel sa účtuje podľa
charakteru na ťarchu alebo prospech účtu 592-Odložená daň
z príjmov z bežnej činnosti a 594-Odložená daň z príjmov
z mimoriadnej činnosti.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov.
§ 11
Účtovanie inventarizačných rozdielov
(1) Na príslušné účty nákladov alebo výnosov sa účtujú
inventarizačné rozdiely podľa § 30 ods. 7 zákona okrem
a) chýbajúcich cenných papierov, kedy sa vykáže ich úbytok na
analytickom účte Cenné papiere v umorovacom konaní a ak sa
začne umorovacie konanie,
b) prebytku odpisovaného dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa účtuje na ťarchu účtu
majetku a v prospech účtu oprávok,
c) schodku peňažných hotovostí a cenín, ktorý sa účtuje ako
pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe.
(2) Prebytok nakupovaných zásob, ak je preukázateľné, že došlo
k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje v prospech
účtov účtovej skupiny 50-Spotrebované nákupy a skutočný úbytok
zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich
vyskladnení, sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny
50-Spotrebované nákupy.
(3) Prebytok zásob vlastnej výroby vrátane zvierat sa účtuje
na príslušné účty zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.
(4) Prebytok neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku sa
účtuje na ťarchu účtu majetku a v prospech účtu 413-Ostatné
kapitálové fondy.
ZÁSADY PRE ČLENENIE MAJETKU A ZÁVÄZKOV
§ 12
Všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov
(1) Majetok účtovnej jednotky sa z časového hľadiska člení na
dlhodobý majetok a krátkodobý majetok. Dlhodobý majetok je
majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti
alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je
dlhšia ako jeden rok. Krátkodobý majetok je majetok, ktorého doba
použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným
spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok.
(2) Záväzky účtovnej jednotky sa z časového hľadiska členia na
dlhodobé záväzky a krátkodobé záväzky. Dlhodobý záväzok je
záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným
spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok.
Krátkodobý záväzok je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti
alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je
najviac jeden rok.
(3) Ak pri konkrétnom druhu majetku a konkrétnom druhu záväzku
nie je možné ich členenie podľa odsekov 1 a 2, rozhodujúci pre
členenie majetku a záväzkov je zámer účtovnej jednotky s akým sa
obstarával majetok alebo vznikal záväzok.
(4) Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba
dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú
pohľadávky a záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa
pohľadávky a záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na
príslušné syntetické účty.
(5) Zostatková doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba,
ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dňom,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
§ 13
Zásady pre členenie dlhodobého majetku a jeho účtovanie
(1) Dlhodobý majetok sa člení na
a) dlhodobý nehmotný majetok,
b) dlhodobý hmotný majetok,
c) dlhodobý finančný majetok,
d) dlhodobé pohľadávky.
(2) Dlhodobým nehmotným majetkom sú zložky majetku, ktorých
ocenenie je vyššie ako suma podľa osobitným predpisom 5) a doba
použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Nehmotný majetok, ktorého
ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu 5) alebo je
nižšie, možno zaradiť do dlhodobého nehmotného majetku, ak doba
použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok.
(3) Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa
osobitného predpisu 5) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti
dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého
nehmotného majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 518-Ostatné služby.
(4) Dlhodobý hmotný majetok sa člení na
a) pozemky, stavby, 6) byty a nebytové priestory, 7) umelecké
diela, 8) zbierky [§ 38 ods. 3 písm. b)], predmety z drahých
kovov,
b) samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených
v písmene a) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné
technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako
jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená
v osobitnom predpise, 9)
c) pestovateľské celky trvalých porastov 10) s dobou plodnosti
dlhšou ako tri roky,
d) základné stádo a ťažné zvieratá, bez ohľadu na ich
obstarávaciu cenu,
e) otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická
rekultivácia a technické zhodnotenie 11) ak nie sú súčasťou
obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku; súčasťou
technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad
komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom
slúžia na vykonanie technickej rekultivácie, pričom technická
rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak
ustanovuje osobitný predpis. 12)
(5) Na príslušnom účte dlhodobého majetku sa účtuje aj
príslušenstvo, 13) napríklad prídavné alebo výmenné zariadenia,
ktorú sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je
súčasťou dodávky hlavnej veci alebo sa k hlavnej veci priradí
dodatočne.
(6) Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa
osobitného predpisu 9) alebo je nižšie, možno zaradiť do
dlhodobého hmotného majetku, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako
jeden rok.
(7) Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa
osobitného predpisu 9) alebo je nižšie s dobou použiteľnosti
dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného
majetku, sa účtuje na ťarchu účtu zásob.
(8) Dlhodobý finančný majetok sa člení na
a) cenné papiere a podiely podľa § 14 ods. 2 písm. a),
b) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou v konsolidovanom celku,
c) súbory hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok
podľa osobitného predpisu, 14)
d) dlhodobé pôžičky,
e) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky,
ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných
peňažných prostriedkov.
(9) Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou
splatnosti dlhšou ako jeden rok.
------------------------------------------------------------------
5) § 26 ods. 7 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
6) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.
7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov.
8) Napríklad zákon č. 383/1997Z.z. Autorský zákon a zákon, ktorým
sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov
v znení zákona č. 234/2000 Z.z. (úplné znenie č. 34/2001
Z.z.).
9) § 26 ods. 2 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon) v znení neskorších predpisov.
11) § 33 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov.
12) Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva
(banský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13) § 121 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
14) § 28 ods. 2 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení zákona
č. 466/2000 Z.z.
§ 14
Zásady pre členenie cenných papierov a podielov a ich účtovanie
(1) Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri obstaraní podľa
§ 25 zákona. Súčasťou obstarávacej ceny cenného papiera a podielu
sú náklady súvisiace s obstaraním cenného papiera, napríklad
poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám. Súčasťou
obstarávacej ceny nie sú najmä úroky z úverov na obstaranie
cenných papierov a podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené
s držbou cenného papiera a podielu. V priebehu obstarávania sa
jednotlivé zložky obstarávacej ceny nakupovaných cenných papierov
a podielov účtujú na účte 043-Obstaranie dlhodobého finančného
majetku alebo ak ide o krátkodobý finančný majetok na účte
259-Obstaranie krátkodobého finančného majetku.
(2) Cenné papiere a podiely sa účtujú ako
a) dlhodobý finančný majetok, ak ide o cenné papiere a podiely
v ovládanej osobe, cenné papiere a podiely v spoločnosti
s podstatným vplyvom, realizovateľné cenné papiere a podiely
a dlhové cenné papiere držané do doby splatnosti,
b) krátkodobý finančný majetok, ak ide o majetkové cenné papiere
určené na obchodovanie a dlhové cenné papiere určené na
obchodovanie, dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného
roka držané do doby splatnosti, vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely, vlastné dlhopisy a ostatné realizovateľné
cenné papiere.
(3) Cenné papiere a podiely sa sledujú na analytických účtoch
podľa druhu cenných papierov, emitentov a mien, na ktoré cenné
papiere a podiely znejú.
(4) Ako dlhový cenný papier držaný do doby splatnosti sa
účtuje cenný papier, ktorý má určenú splatnosť, a u ktorého má
účtovná jednotka úmysel a zámer držať ho do doby splatnosti.
(5) Ako dlhový cenný papier sa účtuje cenný papier úverovej
povahy, napríklad dlhopis s pevnou úrokovou sadzbou (ďalej len
"kupónový dlhopis"), dlhopis, u ktorého je úrokový výnos stanovený
rozdielom medzi menovitou hodnotou a jeho nižším emisným kurzom
(ďalej len "diskontované cenné papiere") a zmenky.
(6) Ako cenný papier na obchodovanie sa účtuje cenný papier,
ktorý je držaný za účelom vykonania obchodu na tuzemskej burze
a zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu s cieľom dosahovať
zisk z cenových rozdielov v krátkodobom horizonte.
(7) Ako realizovateľný cenný papier a podiel sa účtuje cenný
papier a podiel, ktorý nie je cenným papierom na obchodovanie,
cenným papierom držaným do doby splatnosti, cenným papierom
a podielom v ovládanej osobe, cenným papierom a podielom
v spoločnosti s podstatným vplyvom.
(8) Zmena reálnej hodnoty majetkových cenných papierov
určených na obchodovanie sa účtuje ako zníženie hodnoty v prospech
účtu krátkodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom na
ťarchu účtu 564-Náklady na precenenie cenných papierov. Pri
zvýšení hodnoty sa účtuje na ťarchu účtu krátkodobého finančného
majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 664-Výnosy
z precenenia cenných papierov.
(9) Zmena reálnej hodnoty dlhových cenných papierov určených
na obchodovanie sa účtuje takto:
a) zníženie menovitej hodnoty kupónových dlhopisov na ťarchu účtu
566-Náklady na krátkodobý finančný majetok súvzťažne s účtom
finančného majetku,
b) zvýšenie menovitej hodnoty kupónových dlhopisov v prospech
účtu 666-Výnosy z krátkodobého finančného majetku súvzťažne
s účtom finančného majetku.
(10) U diskontovaných cenných papierov je zmena v ocenení
reálnou hodnotou súčasťou úrokového výnosu.
(11) Zmena hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria
podiel na základnom imaní oceňovaných metódou vlastného imania sa
účtuje takto:
a) zmena hodnoty cenného papiera a podielu sa zaznamená na ťarchu
alebo v prospech samostatného analytického účtu príslušného
finančného majetku súvzťažne s účtom 414-Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a záväzkov,
b) pri predaji sa zaúčtovaná zmena reálnej hodnoty zruší zápisom
na ťarchu alebo v prospech samostatného analytického účtu
príslušného finančného majetku súvzťažne s účtom
414-Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov,
(12) U dlhových cenných papierov sa účtuje o úrokovom výnose
na ťarchu príslušného účtu, pričom sa tento úrokový výnos
zaznamenáva na analytický účet k príslušnému účtu cenných papierov
a v prospech účtu účtovej skupiny 66-Finančné výnosy. O úrokovom
výnose sa účtuje v priebehu doby, ktorá uplynie medzi nákupom
cenného papiera a splatnosťou cenného papiera vo vecnej a časovej
súvislosti.
(13) Úrokovým výnosom pri dlhových cenných papieroch sa
rozumie
a) pri dlhových cenných papieroch s úrokovou sadzbou výnos
stanovený touto sadzbou,
b) pri diskontovaných cenných papieroch rozdiel medzi menovitou
hodnotou dlhopisu a obstarávacou cenou.
(14) Pri dlhových cenných papieroch držaných do doby
splatnosti sa rozdiel medzi obstarávacou cenou bez kupónu
a menovitou hodnotou účtuje vo vecnej a časovej súvislosti podľa
charakteru buď na ťarchu účtu účtovej skupiny 56 alebo v prospech
účtu účtovej skupiny 66 súvzťažne s účtom finančného majetku. Pri
diskontovaných cenných papieroch držaných do doby splatnosti sa
v prospech príslušného účtu v účtovej skupine 66 účtuje vo vecnej
a časovej súvislosti rozdiel medzi ich obstarávacou cenou
a menovitou hodnotou.
(15) Ak objektívne nie je možné určiť reálnu hodnotu cenného
papiera alebo podielu alebo ak náklady na získanie informácie
o ich reálnej hodnote prevýšia prínosy plynúce z týchto
informácií, o reálnej hodnote sa neúčtuje. Účtuje sa však
o alikvotnom úrokovom výnose podľa odseku 13.
(16) O presunoch medzi jednotlivými skupinami cenných papierov
sa účtuje, ak cenný papier určený na obchodovanie stratí charakter
evidovaného cenného papiera a presunie sa do inej skupiny cenných
papierov podľa nového zámeru účtovnej jednotky.
(17) Pri ocenení metódou vlastného imania sa postupuje tak, že
podiel na základnom imaní, ktorý je pri obstaraní ocenený
obstarávacou cenou, sa pri ocenení ku dňu ustanovenému v § 24
ods. 1 písm. b) a c) zákona upravuje na hodnotu zodpovedajúcu
miere účasti účtovnej jednotky na vlastnom imaní spoločnosti,
v ktorej má účtovná jednotka podiel na základnom imaní. Zmena
v ocenení sa účtuje podľa odseku 11. Podiel na základnom imaní sa
ocení nulou, ak hodnota zodpovedajúca miere účasti účtovnej
jednotky na vlastnom imaní je rovná alebo menšia ako nula.
§ 15
Zásady pre členenie zmeniek a ich účtovanie
(1) O zmenke ako o cennom papieri sa účtuje v účtových
skupinách 06 a 25.
(2) O zmenke ako platobnom prostriedku sa v účtovníctve
veriteľa účtuje na účte 312-Zmenky na inkaso. Obstarávacou cenou
zmenky je hodnota pohľadávky. Hodnota účtu 312-Zmenky na inkaso sa
zvyšuje o dosahovaný úrokový výnos. V účtovníctve dlžníka sa
účtuje o tejto zmenke v prospech účtov 322-Zmenky na úhradu alebo
478-Dlhodobé zmenky na úhradu.
(3) Zmenky ako zabezpečovací prostriedok sa sledujú na
podsúvahových účtoch.
(4) Pri predaji zmenky účtovanej na účte 312-Zmenky na inkaso
sa účtuje ako o postúpení pohľadávky.
(5) Pri eskonte zmenky bankou alebo pobočkou zahraničnej banky
(ďalej len "banka") sa zmenka prevedie na účte 313-Pohľadávky za
eskontované cenné papiere v ocenení menovitou hodnotou. Do doby
splatnosti eskontovanej zmenky zmenkovým dlžníkom o tomto záväzku
sa účtuje v účtovníctve príjemcu úveru a o tomto záväzku sa účtuje
v prospech účtu 232-Eskontné úvery, a ak ide o záväzok dlhodobý,
účtuje sa v prospech účtu 461-Bankové úvery. Bankový úrok sa
účtuje v časovej a vecnej súvislosti do finančných nákladov.
(6) Ručenie voči neskorším majiteľom zmenky, ktoré vzniklo
z dôvodu prevodu (indosamentu) zmenky, s výnimkou eskontu, sa
sleduje na podsúvahových účtoch, a to od dňa prevodu do dňa
vyinkasovania zmenky. V odôvodnených prípadoch sa na záväzky
vyplývajúce z ručenia vytvára rezerva. Ručenie sa znižuje
o splatené sumy pri čiastočnom splácaní.
§ 16
Zásady pre členenie derivátov a ich účtovanie
(1) Derivát 15) je finančný nástroj, ktorý spĺňa tieto
podmienky:
a) jeho reálna hodnota sa mení v závislosti od zmeny úrokovej
miery, ceny cenného papiera, ceny komodity, kurzu cudzích
mien, indexu finančného trhu, cenového indexu, od úverového
hodnotenia (ratingu) alebo úverového indexu, alebo
v závislosti od podobnej premennej,
b) nevyžaduje začiatočné čisté investície alebo vyžaduje
začiatočné čisté investície, ktoré sú nižšie ako by sa
vyžadovalo pri iných druhoch finančných nástrojov, ktoré
podobne reagujú na zmeny v úverových a trhových faktoroch,
c) je dohodnutý a vyrovnaný k budúcemu dátumu, pričom doba od
dohodnutia obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia ako pri
spotovej operácii.
(2) Finančným nástrojom je právny vzťah, na základe ktorého
vzniká finančné aktívum jednej zmluvnej strany a finančný záväzok
alebo kapitálový nástroj druhej zmluvnej strany.
(3) Kapitálovým nástrojom je zostatkový podiel na aktívach
subjektu po odpočítaní
a) všetkých jeho záväzkov napríklad akcie, obchodný podiel,
podielový list.
(4) Zabezpečovacím nástrojom v účtovnej jednotke je derivát,
ktorým sa zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky
(ďalej len "zabezpečovací derivát) alebo iné finančné aktívum
alebo finančný záväzok splňujúci požiadavky derivátu.
(5) Deriváty sa členia podľa účelu použitia na
a) deriváty určené na obchodovanie,
b) zabezpečovacie deriváty.
(6) Deriváty sa členia podľa druhu finančného nástroja na
a) pevné termínové operácie, ktorými sú forwardy, futurity
a swapy,
b) opcie, z ktorých kupujúcemu plynie úžitok z priaznivého vývoja
cien podkladových
c) finančných nástrojov, ale ktoré pri nepriaznivom vývoji cien
podkladových nástrojov negatívne neovplyvnia finančnú pozíciu
kupujúceho.
(7) Deriváty sa z hľadiska podkladových finančných nástrojov
členia na
a) úrokové deriváty, ktorými sú deriváty s úrokovými nástrojmi,
b) menové deriváty, ktorými sú deriváty s menovými nástrojmi,
c) akciové deriváty, ktorými sú deriváty s akciovými nástrojmi,
d) komoditné deriváty, ktorými sú deriváty s komoditnými
nástrojmi,
e) úverové deriváty, ktorými sú deriváty s úverovými nástrojmi.
(8) Ako úrokové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa
skladajú z jedného alebo viacerých podkladových úrokových
nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota
nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja
inej účtovnej jednotky.
(9) Ako menové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa
skladajú z jedného alebo viacerých podkladových menových
nástrojov, ktoré sú aspoň v dvoch menách, a ktorých reálna hodnota
nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja
inej účtovnej jednotky.
(10) Ako akciové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré
sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových akciových
nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota
nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja
inej účtovnej jednotky.
(11) Ako komoditné deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré
sa skladajú z jedného alebo viacerých podkladových komoditných
nástrojov, ktoré sú len v jednej mene a ktorých reálna hodnota nie
je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej
účtovnej jednotky.
(12) Ako úverové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré
sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úrokových
nástrojov, alebo tiež z jedného alebo viacerých podkladových
akciových nástrojov alebo komoditných podkladových nástrojov
a ktorého reálna hodnota je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového
finančného nástroja inej účtovnej jednotky. Vtedy sa účtuje
a) úverový derivát ako poskytnutá záruka, keď účtovná jednotka
ako subjekt
b) preberajúci riziko je zaviazaná plniť za dlžníka ak tento
subjekt neplní
c) svoje záväzky,
d) úverový derivát ako prijatá záruka, ak účtovná jednotka
dohodla úverový derivát na účely zabezpečenia finančného
aktíva s tým, že ak neplní iný subjekt svoje záväzky, uhradí
ich subjekt preberajúci riziko,
e) prijatá záruka ako úverový derivát, ak ju účtovná jednotka
nedohodla na účely zabezpečenia finančného aktíva.
(13) Za deriváty sa nepovažujú
a) repo obchody,
b) zmluvy o nákupe, prenájme alebo predaji hmotného majetku,
nehmotného majetku, zásob okrem komodít, s ktorými sa
obchoduje alebo môže obchodovať na sekundárnom trhu, napríklad
poľnohospodárske produkty, nerastné produkty vrátane ropy,
drahé kovy a energia, keď jedna zo zmluvných strán je
oprávnená finančne sa vyrovnať; výnimka sa nevzťahuje na
zmluvy o komoditách uzavreté na účely kúpy, predaja alebo
používania komodity, pri ktorých sa očakáva, že budú vyrovnané
dodaním komodity,
c) zmluvy o nadobudnutí vlastných akcií výmenou,
d) poistné zmluvy alebo obvyklé zmluvy, ktoré vyžadujú úhradu
v súvislosti s klimatickými, geologickými alebo inými
fyzikálnymi faktormi.
(14) Zložený finančný derivát je zmluvne dohodnutý základný
finančný nástroj s derivátom, ktorý ovplyvňuje peňažné toky alebo
z iného hľadiska modifikuje vlastnosti základného finančného
nástroja (ďalej len "vložený derivát"). Vložený derivát sa
oddeľuje od základného finančného nástroja a účtuje sa o ňom, ak
sú splnené súčasne tieto podmienky:
a) ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú
v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami
základného finančného nástroja,
b) základný finančný nástroj s rovnakými podmienkami ako vložený
derivát by ako samostatný nástroj spĺňal definíciu derivátu,
c) základný finančný nástroj nie je oceňovaný reálnou hodnotou
alebo je oceňovaný reálnou hodnotou, ale zmeny z ocenenia sú
ponechané na súvahovom účte.
(15) Ak ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie
sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami
základného finančného nástroja, vložený derivát sa účtuje od
základného finančného nástroja oddelene, napríklad pri
a) predajnej opcii a kúpnej opcii vložených do finančného
nástroja, pričom predajná opcia je opcia, ktorá kupujúcemu
dáva právo predať podkladový finančný nástroj za dohodnutú
cenu k určitému termínu, pričom kúpna opcia je opcia, ktorá
kupujúcemu dáva právo kúpiť podkladový finančný nástroj za
cenu, za ktorú sa realizuje k určitému termínu,
b) menovej opcii vloženej do úrokového nástroja,
c) opcii na predĺženie splatnosti presahujúcej splatnosť
úrokového základného finančného nástroja, ak pri splatnosti
základného úrokového nástroja neexistuje korekcia na trhovú
úrokovú mieru,
d) deriváte, ktorým sa mení základný úrokový nástroj na nástroj
s charakteristikami kapitálového finančného nástroja alebo
komodity,
e) deriváte, ktorý je vložený do úrokového nástroja, čím umožňuje
konvertovať úrokový nástroj na finančný nástroj,
f) kúpnej opcii alebo predajnej opcii na úrokový nástroj vydaný
s veľkým diskontom alebo prémiou, okrem opcií s cenou, za
ktorú sa realizuje a ktorá sa rovná obstarávacej cene
úrokového nástroja zvýšenej alebo zníženej o úrokové výnosy
alebo náklady,
g) úverovom deriváte vloženého do základného finančného nástroja.
(16) Ak ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu sú
v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného
finančného nástroja, vložený derivát sa neúčtuje od základného
finančného nástroja oddelene, napríklad pri
a) úrokovom swape vloženého do úrokového finančného nástroja,
b) úrokovej opcii vloženej do úrokového nástroja, ak je pri
obstaraní opcia mimo peňazí; kúpna opcia je mimo peňazí, ak je
spotová (okamžitá) cena nižšia ako cena, za ktorú sa opcia
realizuje v čase splatnosti a predajná opcia je mimo peňazí ak
je spotová cena vyššia ako cena, za ktorú sa opcia realizuje
v čase splatnosti,
c) menovom swape alebo forwarde vloženom do úrokového nástroja,
d) opcii na predčasné splatenie základného finančného nástroja
s cenou, za ktorú sa realizuje a ktorá za bežných okolností
nepovedie k značným ziskom alebo stratám.
(17) Ak je úverový derivát, ktorý sa účtuje ako záruka,
súčasťou zloženého finančného nástroja, napríklad dlhopis
s vloženým úverovým derivátom, sleduje sa oddelene od základného
finančného nástroja na podsúvahových účtoch ako záruka.
(18) Ako zabezpečovacie deriváty sa účtujú deriváty, ktoré
spĺňajú súčasne tieto podmienky:
a) zodpovedajú stratégii účtovnej jednotky v riadení rizík,
b) zabezpečovací vzťah je od začiatku formálne zdokumentovaný,
napríklad dokumentácia umožňuje identifikáciu zabezpečovaných
nástrojov a zabezpečovacích nástrojov, vymedzenie rizika,
prístup k zabezpečovaniu a preukázaniu efektívnosti
zabezpečenia,
c) zabezpečenie je efektívne, pričom za efektívne sa považuje, ak
v priebehu zabezpečovacieho vzťahu budú zmeny reálnych hodnôt
zabezpečovacích nástrojov zodpovedať zabezpečovanému riziku,
prípadne celkové zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích
nástrojov sú v rozpätí 80% až 125% zmien reálnych hodnôt
zabezpečovaných nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému
riziku; pri efektívnosti zabezpečenia sa zisťuje, či
zabezpečenie je efektívne na začiatku zabezpečenia a ďalej
aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej
účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky.
(19) Zabezpečovanými nástrojmi môžu byť
a) aktíva vykázané v súvahe alebo záväzky, alebo ich časti,
b) zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch, zaväzujúce
obidve strany a obsahujúce všetky významné náležitosti najmä
množstvo, cenu, termín realizácie, sankcie,
c) očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené, ktorých
uskutočnenie je pravdepodobné, napríklad podľa obchodného
plánu účtovnej jednotky, množstva podobných obchodov
v minulosti, finančnej schopnosti a prevádzkovej schopnosti
účtovnej jednotky vykonať tento obchod, rozsahu strát, ktoré
by mohli nastať pri neuskutočnení obchodu, možnosti použiť na
rovnaké účely iný druh obchodu s podstatne rozdielnymi
charakteristikami; identifikácia očakávaného budúceho obchodu
v dokumentácii sa vykoná aj z hľadiska obdobia, v ktorom by sa
obchod mal uskutočniť, pričom sa určí obdobie a zdokumentuje
sa obdobie v priebehu ktorého sa uskutočnenie obchodu očakáva.
(20) Zabezpečované nástroje môžu mať charakter
a) jednotlivého aktíva, záväzku alebo očakávaných budúcich
obchodov,
b) viacerých aktív, záväzkov alebo očakávaných budúcich obchodov
s
c) obdobnými charakteristikami, pri ktorých sa zabezpečuje proti
rovnakému riziku.
(21) Ako o zabezpečovacom deriváte sa neúčtuje, ak
a) uplynie doba platnosti zabezpečovacieho derivátu alebo je
tento derivát predaný alebo uplatnený,
b) zabezpečenie už nespĺňa podmienky na zaradenie derivátu do
zabezpečovacích
c) derivátov,
d) sa už nepredpokladá, že dôjde k plneniu zmluvy alebo
k realizácii očakávaného budúceho obchodu.
(22) Deriváty sa sledujú na podsúvahových účtoch, účtujú sa na
súvahových účtoch a výsledkových účtoch odo dňa dohodnutia obchodu
do dňa posledného vyrovnania, ukončenia, uplatnenia práva, predaja
alebo spätného nákupu. Dňom dohodnutia obchodu je deň uzavretia
zmluvy.
(23) Pohľadávky a záväzky vykazované v súvahe sa na
analytických účtoch členia podľa jednotlivých derivátov. Pri
pevných termínových operáciách zmeny reálnej hodnoty sa účtujú ako
pohľadávka alebo záväzok na účte 373-Pohľadávky a záväzky
z pevných termínových operácií. Pri opciách zaplatená opčná prémia
sa účtuje na účte 376-Nakúpené opcie, prijatá opčná prémia na účte
377-Predané opcie. Na týchto účtoch sa tiež účtuje o zmenách ich
reálnych hodnôt.
(24) Ak je derivát klasifikovaný ako derivát na obchodovanie
určený na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo
inom verejnom trhu účtuje sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky
zmena reálnej hodnoty doložená údajmi z verejného trhu na účtoch
567-Náklady na derivátové operácie a 667-Výnosy z derivátových
operácií so súvzťažným zápisom s účtami 373, 376, 377. Finančné
vysporiadanie pri realizácii obchodu sa vykoná súvzťažne s účtami
373, 376 a 377.
(25) Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie
na neverejnom trhu sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky účtuje
podľa povahy na ťarchu alebo prospech účtu 373, 376, 377 so
súvzťažným zápisom s účtom 414-Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov.
(26) Ak bude uplatnená
a) nakúpená kúpna opcia, opčná prémia vstupuje do obstarávacej
ceny nadobudnutého majetku, okrem menovej opcie,
b) predaná kúpna opcia, opčná prémia sa účtuje v prospech účtu
667-Výnosy z derivátových operácií so súvzťažným zápisom na
ťarchu účtu 377-Predané opcie,
c) nakúpená predajná opcia, opčná prémia sa účtuje na ťarchu účtu
567-Náklady na derivátové operácie so súvzťažným zápisom
v prospech účtu 376-Nakúpené opcie,
d) predaná predajná opcia, opčná prémia sa účtuje v prospech účtu
667-Výnosy z derivátových operácií so súvzťažným zápisom na
ťarchu účtu 377-Predané opcie.
(27) Ak sa neuplatní
a) nakúpená kúpna opcia, opčná prémia sa účtuje na ťarchu účtu
567-Náklady na derivátové operácie so súvzťažným zápisom
v prospech účtu 376-Nakúpené opcie,
b) nakúpená predajná opcia, opčná prémia sa účtuje na ťarchu účtu
567-Náklady na derivátové operácie so súvzťažným zápisom
v prospech účtu 376-Nakúpené opcie,
c) predaná kúpna opcia, opčná prémia sa účtuje v prospech účtu
667-Výnosy z derivátových operácií so súvzťažným zápisom na
ťarchu účtu 377-Predané opcie,
d) predaná predajná opcia, opčná prémia sa účtuje v prospech účtu
667-Výnosy z derivátových operácií so súvzťažným zápisom na
ťarchu účtu 377-Predané opcie.
(28) Ak nie je možné preceniť deriváty reálnou hodnotou,
ktorou je trhová cena z verejného trhu, použije sa kvalifikovaný
odhad. Na určenie reálnej hodnoty sa použije model oceňovania
s preukázateľnými údajmi, napríklad kurzy Národnej banky
Slovenska, zverejnené úrokové sadzby medzibankového trhu, verejne
dostupné ratingy ratingových agentúr. Ak sa nedá odborný odhad
vypracovať, alebo ak sú náklady na získanie informácií o precenení
neúmerné jeho významu, potom sa o reálnej hodnote neúčtuje, ak nie
je zrejmé, že prišlo k znehodnoteniu derivátu.
(29) Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú
na účte 414-Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov so
súvzťažným zápisom na príslušný účet derivátu. Zmeny reálnej
hodnoty zabezpečeného aktíva alebo záväzkov z dôvodu zabezpečeného
rizika sa účtujú na účte 414-Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov so súvzťažným zápisom na príslušný účet aktív
alebo záväzkov.
(30) Ku dňu ukončenia zabezpečenia sa precenenie na reálnu
hodnotu zabezpečeného aktíva alebo záväzkov rozpustí na ťarchu
alebo v prospech účtu aktív alebo záväzkového účtu so súvzťažným
zápisom s účtom 414-Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov.
(31) Ak bude zabezpečovaný majetok a záväzky a so
zabezpečovacím derivátom sa obchoduje na verejnom trhu a zmeny
reálnej hodnoty je možné doložiť údajmi z verejného trhu, alebo so
zabezpečovacím derivátom sa neobchoduje na verejnom trhu, ale
derivát bude vysporiadaný podľa uzavretej zmluvy najneskôr do
konca nasledujúceho účtovného obdobia následne sa na ťarchu
príslušného účtu nákladov a v prospech príslušneho účtu výnosov
účtuje nie len o zmenách reálnych hodnôt zabezpečeného majetku
a záväzkov, ale aj o zabezpečovacích derivátoch.
------------------------------------------------------------------
15) § 8 písm. d) zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch).
§ 17
Zásady pre členenie krátkodobého majetku a jeho účtovanie
(1) Krátkodobý majetok sa člení na
a) zásoby,
b) krátkodobý finančný majetok,
c) krátkodobé pohľadávky.
(2) Zásobami sú
a) materiál,
b) nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky
a zvieratá,
c) tovar.
(3) Ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky
a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly, hmotný majetok podľa
§ 13 ods. 7, pričom
a) ako suroviny sa účtujú hmoty, ktoré pri výrobnom procese
prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho
podstatu,
b) ako pomocné látky sa účtujú hmoty, ktoré prechádzajú priamo do
výrobku, netvoria však jeho podstatu, napríklad lak na
výrobky,
c) ako prevádzkové látky sa účtujú hmoty, ktoré sú potrebné na
prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá,
palivo, čistiace prostriedky,
d) ako náhradné dielce sa účtujú predmety určené na uvedenie
hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného
stavu,
e) ako o obaloch sa účtuje, ak slúžia na ochranu a dopravu
nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov; a ak
nevratné obaly sa dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo
vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom.
(4) Ohnuteľných veciach s dobou použiteľnosti najviac jeden
rok sa účtuje bez ohľadu na obstarávaciu cenu ako o zásobách.
(5) O nedokončenej výrobe sa účtuje, ak ide o produkty, ktoré
už prešli jednou alebo niekoľkými výrobnými operáciami a nie sú už
materiálom, ale nie sú ešte hotovým výrobkom. Medzi nedokončenú
výrobu sa zahŕňajú tiež nedokončené výkony iných činností, pri
ktorých nevznikajú hmotné produkty, napríklad služby súdnych
exekútorov a architektov.
(6) O polotovaroch vlastnej výroby sa účtuje, ak ide
o oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými
výrobnými stupňami a dokončia sa alebo skompletizujú do výrobkov
v ďalšom výrobnom procese.
(7) O výrobkoch sa účtuje, ak ide o predmety vlastnej výroby
určené na predaj mimo účtovnej jednotky alebo na spotrebu vo
vnútri účtovnej jednotky.
(8) O zásobách sa účtujú najmä zvieratá, ktorými sú mladé
chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá,
včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm
a psy.
(9) O tovare sa účtuje, ak sa nakupuje za účelom predaja,
pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva
sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie.
Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali (účtová
skupina 62-Aktivácia) a odovzdali do vlastných predajní účtovnej
jednotky.
(10) Krátkodobým finančným majetkom sú
a) peňažné hotovosti účtovnej jednotky, ekvivalenty peňažných
hotovostí, napríklad ceniny, poukážky, šeky,
b) účty v bankách,
c) majetok účtovaný v účtovej skupine 25,
d) peniaze na ceste.
(11) Krátkodobý finančný majetok je likvidný, bezprostredne
obchodovateľný majetok, u ktorého predpokladaná držba je najviac
jeden rok odo dňa uskutočnenia účtovného prípadu.
(12) Krátkodobými pohľadávkami sú pohľadávky s dohodnutou
dobou splatnosti najviac jeden rok.
§ 18
Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek
(1) Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti na
ťarchu nákladov a tvoria sa k účtom majetku, ak zníženie hodnoty
majetku v účtovníctve je preukázateľné a nie je trvalého
charakteru.
(2) Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa
účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis pohľadávky na základe
súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, 16) mimoriadny odpis
dlhodobého majetku.
(3) Opravné položky k majetku, ktorého zmena reálnej hodnoty
sa účtuje na účte 414-Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov, sa účtujú tiež na účte 414-Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a záväzkov.
(4) Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého
úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho
úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako
jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie
hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.
(5) Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení
úžitkovej hodnoty zásob, napríklad, ak sa pri inventarizácií
zistí, že predajná cena zásob znížená o náklady spojené s predajom
je nižšia, než je cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve
a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého
charakteru.
(6) Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria ak ide o pochybné
pohľadávky, ktoré predstavujú riziko, že ich dlžník úplne alebo
čiastočne nezaplatí, na pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom
konaní 15) a vyrovnacom konaní, 16) na sporné pohľadávky voči
dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie alebo ich
zaplatenie.
(7) Opravná položka k dlhodobej pohľadávke, ak je zostatková
doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, upravuje hodnotu
pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania.
(8) Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením
v prospech výnosov, okrem výnimky podľa odseku 3 a na ťarchu
príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia
v nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich
existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie
v priebehu účtovného obdobia.
(9) Opravné položky nemajú aktívny zostatok.
(10) Ak pri inventarizácii záväzkov sa zistí, že ich suma je
iná ako je ich suma v účtovníctve, nevytvárajú sa opravné položky,
ale ich zvýšenie alebo zníženie sa účtuje priamo na účte záväzkov
so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov alebo
v prospech príslušného účtu výnosov, napríklad, ak nie je záväzok
splatený alebo splácaný včas a podľa zmluvy vzniká povinnosť
platiť úroky z omeškania alebo penále.
------------------------------------------------------------------
15) § 8 písm. d) zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch).
16) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení
neskorších predpisov.
§ 19
Zásady pre tvorbu a použitie rezerv
(1) Rezervy sa tvoria na základe zásady opatrnosti na riziká
a straty. Rezerva sa účtuje v očakávanej výške záväzku, pričom
spôsob jej tvorby a používania je uvedený vo vnútornom predpise
účtovnej jednotky.
(2) Záväzky s určitým časovým vymedzením a s určitou výškou sa
neúčtujú na účtoch rezerv, ale na príslušných účtoch záväzkov.
(3) Tvorba rezerv sa účtuje na ťarchu nákladov, ich použitie
a zrušenie v prospech výnosov.
(4) Tvorba rezerv súvisiaca s obstaraním majetku, napríklad
nevyfakturovaná dodávka materiálu, nevyfakturovaná dodávka
dlhodobého majetku sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu
príslušného účtu majetku a jej použitie so súvzťažným zápisom
v prospech príslušného účtu záväzkov, napríklad po obdržaní
faktúry od dodávateľa.
(5) Zostatky rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného
obdobia.
(6) Rezervy nemajú aktívny zostatok.
(7) Rezervy sú predmetom dokladovej inventúre a pri
inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
(8) Rezervy sa vytvárajú na
a) náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia,
b) reklamácie a záručné opravy,
c) odstránenie odpadov a obalov,
d) rekultiváciu pozemkov,
e) demoláciu budov,
f) odstupné,
g) nevyčerpané dovolenky, vrátane sociálneho zabezpečenia,
h) odmeny členom dozornej rady a iných orgánov spoločnosti,
i) nevyfakturované dodávky a služby,
j) členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne, ktoré
sa týkajú vykazovaného účtovného obdobia,
k) bonusy, skontá, rabaty a podobne, ktoré sa týkajú výrobkov,
tovaru a služieb predaných pred ukončením vykazovaného
účtovného obdobia,
l) náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky
a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,
m) náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné
obdobie,
n) pokuty a penále,
o) finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk,
p) povinnosť spätného odkúpenia obalov,
q) prebiehajúce a hroziace súdne spory,
r) vyplácanie prémií a odmien,
s) provízie obchodným zástupcom,
t) na stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy,
u) náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho
stavu podľa § 41,
v) a iné riziká a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky.
(9) Rezervy sa nevytvárajú na opravu dlhodobého majetku. 17)
------------------------------------------------------------------
17) § 7 zákona č. 368/1999 Z.z. o rezervách a opravných položkách
na zistenie základu dane z príjmov.
§ 20
Odpisovanie dlhodobého majetku
(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa
odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom
účtovných odpisov. Zostatková hodnota sa zisťuje pomocou oprávok
k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobého hmotnému majetku.
(2) Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na
opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.
(3) Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa
odpíše takým spôsobom ako dlhodobý nehmotný majetok, ku ktorému sa
vzťahuje.
(4) Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba
použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých
sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa
predovšetkým zohľadňuje
a) očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
b) očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od
bežných podmienok jeho využívania, ako je smennosť, plán opráv
a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,
c) technické a morálne zastaranie,
d) zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku.
(5) Podľa meniacich sa podmienok sa prehodnotí odpisový plán
a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.
(6) Pri odpisovaní zvierat základného stáda a ťažných zvierat
možno postupovať tak, že odpisy sa vyjadria podielom obstarávacej
ceny zníženej o predpokladanú tržbu pri brakovaní (čitateľ)
a predpokladaného počtu rokov v chove základného stáda
(menovateľ). Ťažné zvieratá, dostihové a plemenné kone sa odpisujú
individuálne, ostatné zvieratá základného stáda možno odpisovať
skupinovo.
(7) Ak sa odpisuje dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný
majetok, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve, účtovné odpisy sa
vykonávajú zo spoluvlastníckeho podielu každého spoluvlastníka.
(8) Účtovné odpisy zaokrúhlené na celé koruny nahor sa účtujú
v prospech účtu účtovej skupiny 07-Oprávky k dlhodobému nehmotnému
majetku a účtovej skupiny 08-Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
a na ťarchu účtu 551-Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku; obdobne sa účtuje o odpisoch
v účtovníctve nájomcu v prípadoch uvedených v § 40.
(9) Dlhodobý hmotný majetok, ktorý bol obstaraný družstevnou
bytovou výstavbou a neslúži podnikaniu, sa neodpisuje.
PODROBNOSTI O POSTUPOCH ÚČTOVANIA PRI OCEŇOVANÍ MAJETKU
§ 21
Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní dlhodobého
nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého
finančného majetku
(1) Dlhodobý majetok a jeho technické zhodnotenie ocenené
obstarávacou cenou, reprodukčnou obstarávacou cenou alebo
vlastnými nákladmi sa účtuje na príslušných účtoch majetku.
(2) Dlhodobý hmotný majetok bezodplatne nadobudnutý na základe
zmluvy o kúpe prenajatej veci 18) sa účtuje so súvzťažným zápisom
na príslušný účet oprávok.
(3) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novo
zistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený
ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou, účtuje sa so súvzťažným
zápisom na príslušný účet oprávok. Ak ide o neodpisovaný dlhodobý
hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii ocenený
reprodukčnou obstarávacou cenou účtuje sa so súvzťažným zápisom
v prospech účtu 413-Ostatné kapitálové fondy.
(4) Ocenenie jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku sa zvýši o náklady na dokončené
technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú
vyššie ako suma uvedená v osobitnom predpise 11) a technické
zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania.
Náklady neprevyšujúce uvedenú sumu sa môžu účtovať ako
a) technické zhodnotenie,
b) služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,
c) náklady na hospodársku činnosť, ak ide o dlhodobý hmotný
majetok.
(5) Ak sa technické zhodnotenie podľa zmluvy bude odpisovať
v účtovníctve nájomcu, ocenenie podľa odseku 4 sa nezvýši.
(6) O trvalom znížení hodnoty dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje prostredníctvom odpisov,
ak nejde o škodu.
(7) O prechodnom znížení hodnoty dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka pomocou opravných položiek na účtoch
účtovej skupiny 09, napríklad o znížení ceny z dôvodu
predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie majetku
v účtovníctve. Hodnota dlhodobého finančného majetku, ktorým sú
pôžičky, ak sú neúročené alebo úročené nižšou úrokovou sadzbou ako
je bežná úroková sadzba, sa upraví opravnou položkou na hodnotu
v čase účtovania, vykazovania a ďalej v prípadoch ustanovených
v § 18.
------------------------------------------------------------------
11) § 33 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov.
18) § 489 až 496 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/1992
Zb.
§ 22
Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní zásob
(1) Úbytok zásob rovnakého druhu sa môže účtovať v ocenení
cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien
alebo vlastných nákladov, alebo spôsobom, keď prvá cena na
ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie
úbytku zásob. Vážený aritmetický priemer sa počíta najmenej raz za
mesiac.
(2) Obstarávaciu cenu zásob je možné na analytických účtoch
rozdeliť na cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace
s obstaraním alebo na vopred stanovenú cenu, za ktorú sa majetok
obstará a odchýlku od skutočnej ceny, za ktorú sa majetok obstará
a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení zásob sa tieto
náklady alebo odchýlky rozpúšťajú spôsobom uvedeným vo vnútornom
predpise účtovnej jednotky.
(3) Z vnútropodnikových služieb súvisiacich s obstaraním zásob
nákupom a so spracovaním zásob, sa do obstarávacej ceny aktivuje
len prepravné a vlastné náklady na spracovanie materiálu podľa
§ 43 ods. 2 a 4.
(4) Finančné náklady súvisiace s použitím cudzích zdrojov,
napríklad úroky, môžu sa zahrnúť do vlastných nákladov len vtedy,
ak patria do obdobia ich vytvárania.
(5) Vlastné náklady pri zásobách vytvorených vlastnou
činnosťou sa ocenia buď vo svojej skutočnej výške, alebo vo výške
vlastných nákladov podľa operatívnych (plánových) kalkulácií.
Takto určené náklady sú náklady určené v konkrétnych technických,
technologických, ekonomických a organizačných podmienkach určených
technickou prípravou výroby na uskutočňovanie výkonov.
§ 23
Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní zásob ku dňu
inventarizácie a pri uzavieraní účtovných kníh
(1) Ak sa pri inventarizácii zistí, že úžitková hodnota zásob
nezodpovedá ich oceneniu v účtovníctve, prírastky hodnoty sa
neúčtujú a úbytky hodnoty sú predmetom analýzy a ak nie je
zníženie hodnoty definitívne, vytvára sa opravná položka. Pri
definitívnom znížení hodnoty sa účtuje na ťarchu účtov účtovej
skupiny 50-Spotrebované nákupy a 61-Zmeny stavu
vnútroorganizačných zásob alebo na účte 549-Manká a škody, ak ide
o škodu.
(2) Nevyfakturované dodávky sa ocenia napríklad podľa
uzatvorenej zmluvy, dodacieho listu alebo odhadom.
§ 24
Účtovanie kurzových rozdielov
(1) Na účtoch pohľadávok, záväzkov, dlhodobého finančného
majetku a krátkodobého finančného majetku sa účtujú kurzové
rozdiely vznikajúce v účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovného
prípadu z dôvodu inkasa pohľadávok, platby záväzkov a predaja
dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku so
súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 563-Kurzové straty alebo
v prospech účtu 663-Kurzové zisky. O kurzových rozdieloch sa
účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu najmä z dôvodu
postúpenia pohľadávky, vkladu pohľadávky do základného imania,
vzájomného započítania pohľadávky.
(2) Kurzové rozdiely nevznikajú pri
a) zmene veriteľa u dlžníka a u veriteľa, ak za jeho dlžníka bude
plniť iný dlžník,
b) splácaní peňažných vkladov od spoločníka do obchodných
spoločností a družstiev; rozdiel sa účtuje ako pohľadávka
alebo ako záväzok voči vkladateľovi.
(3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa
kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 6
zákona účtuje na ťarchu účtu 563-Kurzové straty alebo v prospech
účtu 663-Kurzové zisky, s výnimkou prípadov podľa odsekov 4 a 5.
Rovnako sa postupuje pri účtovaní kurzových rozdielov z opravných
položiek a rezerv v cudzej mene.
(4) Kurzové rozdiely z majetku a záväzkov podľa § 27 ods. 1
zákona sú súčasťou ich ocenenia reálnou hodnotou. Účtujú sa takým
istým spôsobom, ako sa účtujú zmeny reálnej hodnoty tohto majetku
a záväzkov a to do výnosov alebo nákladov, alebo na účte
414-Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, napríklad
pri cenných papieroch podľa § 14, pri derivátoch podľa § 16.
(5) Kurzové rozdiely pri podieloch na základnom imaní
v obchodných spoločnostiach, ocenených metódou vlastného imania
podľa § 27 ods. 8 zákona sú súčasťou ocenenia metódou vlastného
imania.
PODROBNOSTI O POSTUPOCH ÚČTOVANIA V OSOBITNÝCH ÚČTOVNÝCH
PRÍPADOCH
§ 25
Účtovanie zmien základného imania a tvorby rezervného fondu
a nedeliteľného fondu
(1) Otváracia súvaha zostavená ku dňu zápisu akciovej
spoločnosti do obchodného registra obsahuje splatené vklady,
pohľadávku vo výške nesplatených vkladov, zriaďovacie náklady,
základné imanie zapísané do obchodného registra, emisné ážio,
rezervný fond a ďalšie skutočnosti uvedené v písomnostiach
súvisiacich so založením a vznikom akciovej spoločnosti.
(2) Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou
je akciová spoločnosť, sa postupuje takto:
a) na účte 411-Základné imanie sa účtuje o zvyšovaní základného
imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu
z obchodného registra,
b) zvýšenie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do
obchodného registra, sa účtuje v prospech účtu 419-Zmeny
základného imania a vyrovná sa preúčtovaním na účte
411-Základné imanie, ku dňu zápisu do obchodného registra,
c) na účte 411-Základné imanie sa účtuje o znižovaní základného
imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu
z obchodného registra,
d) zníženie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do
obchodného registra sa účtuje na ťarchu účtu 419-Zmeny
základného imania a vyrovná sa preúčtovaním na účte
411-Základné imanie, ku dňu zápisu do obchodného registra.
(3) V účtovnej jednotke, ktorá je akcionárom sa účtuje
pohľadávka voči akciovej spoločnosti na vyplatenie likvidačného
zostatku ku dňu schválenia návrhu na jeho rozdelenie na ťarchu
účtu 378-Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu
668-Ostatné finančné výnosy. Daň z príjmov vyberaná podľa
osobitného predpisu 19) sa účtuje na ťarchu účtu 591-Splatná daň
z príjmov z bežnej činnosti so súvzťažným zápisom v prospech účtu
378-Iné pohľadávky. Ak bude táto pohľadávka vysporiadaná
nepeňažne, obstarávacou cenou takto nadobudnutého majetku je
hodnota tejto pohľadávky.
(4) Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou
je spoločnosť s ručením obmedzeným, sa postupuje takto:
a) na účtovanie o vzniku takejto účtovnej jednotky, o zvyšovaní
a znižovaní základného imania sa vzťahujú odseky 1 a 2
primerane,
b) vyrovnací podiel sa účtuje ako záväzok voči spoločníkovi
v prospech účtu 365-Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 252-Vlastné akcie
a vlastné obchodné podiely; nepeňažná úhrada vyrovnacieho
podielu sa účtuje súvzťažne so zostatkovou hodnotou
odpisovaného dlhodobého majetku a obstarávacou cenou
neodpisovaného dlhodobého majetku alebo súvzťažne s účtom
iného majetku; ak vznikne rozdiel na účte záväzkov účtuje sa
v prospech účtu 668-Ostatné finančné výnosy.
(5) V účtovnej jednotke, ktorá je spoločníkom v spoločnosti
s ručením obmedzeným sa účtuje pohľadávka voči spoločnosti
s ručením obmedzeným na vyrovnací podiel na ťarchu účtu 378-Iné
pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 665-Výnosy
z dlhodobého finančného majetku. Ak bude táto pohľadávka
vysporiadaná nepeňažne, obstarávacou cenou takto nadobudnutého
majetku je výška tejto pohľadávky.
(6) Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou
je družstvo sa postupuje takto:
a) o zvyšovaní základného imania sa účtuje na účte 411-Základné
imanie pri prijatí nového člena, pri upísaní ďalších vkladov,
ku ktorým sa zaviazali členovia družstva a ktoré nie sú určené
na zvyšovanie zapisovaného základného imania do obchodného
registra; pri zvyšovaní základného imania z účtovného zisku
družstva na základe stanov alebo podľa rozhodnutia členskej
schôdze,
b) o znižovaní základného imania na účte 411-Základné imanie sa
účtuje
1. vyrovnací podiel člena družstva z vlastného imania družstva
okrem nedeliteľného fondu a ďalších fondov, ak je použitie
týchto fondov upravené v stanovách,
2. úhrada straty, ak družstvo nemá v stanovách upravenú
uhradzovaciu povinnosť členov alebo, ak stanovy neupravujú
úhradu straty inak,
3. zníženie už upísaných členských vkladov,
c) o znižovaní základného imania sa neúčtuje pri prevode
členských práv, alebo ak sa dedič stane členom družstva,
d) o zvyšovaní alebo znižovaní nezapisovaného základného imania
družstva sa môže účtovať v prospech alebo na ťarchu účtu 411
bez účtovania na účte 419,
e) na účtovanie o vyrovnacom podiele sa primerane vzťahuje odsek
4.
(7) Na účtovanie základného imania v účtovnej jednotke, ktorou
je komanditná spoločnosť sa primerane vzťahuje odsek 4.
(8) Tvorba rezervného fondu pri vzniku obchodnej spoločnosti
sa účtuje na ťarchu účtu 353-Pohľadávky za upísané vlastné imanie
so súvzťažným zápisom v prospech účtu 417-Zákonný rezervný fond
z kapitálových vkladov. Tvorba rezervného fondu z účtovného zisku
sa účtuje na ťarchu účtu 431-Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
alebo 428-Nerozdelený zisk minulých rokov so súvzťažným zápisom
v prospech účtu 421-Zákonný rezervný fond. V účtovníctve
spoločníka sa účtuje pri vzniku obchodnej spoločnosti suma
tvoriaca rezervný fond na ťarchu účtovej skupiny 06-Dlhodobý
finančný majetok so súvzťažným zápisom v prospech účtu
367-Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov.
(9) Pri vzniku družstva sa tvorba nedeliteľného fondu účtuje
na ťarchu účtu 353-Pohľadávky za upísané vlastné imanie so
súvzťažným zápisom v prospech účtu 418-Nedeliteľný fond
z kapitálových vkladov. Tvorba nedeliteľného fondu z účtovného
zisku sa účtuje na ťarchu účtu 431-Výsledok hospodárenia vo
schvaľovacní alebo 428-Nerozdelený zisk minulých rokov so
súvzťažným zápisom v prospech účtu 422-Nedeliteľný fond.
V účtovníctve člena družstva sa účtuje pri vzniku družstva suma
tvoriaca nedeliteľný fond na ťarchu účtu 069-Ostatný dlhodobý
finančný majetok so súvzťažným zápisom v prospech účtu
367-Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov.
------------------------------------------------------------------
19) § 36 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení zákona č. 466/2000 Z.z.
§ 26
Účtovanie pri splynutí a rozdelení
(1) Pri splynutí alebo rozdelení sa ku dňu zrušenia bez
likvidácie rozdiely medzi zisteným ocenením majetku a záväzkov
v účtovníctve a ocenením podľa § 27ods. 1 písm. d) zákona zaúčtujú
na príslušné účty majetku a záväzkov, s prípadným použitím účtu
015-Goodwill so súvzťažným zápisom na účte 416-Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri splynutí a rozdelení. Pri cenných papieroch
a derivátoch sa postupuje podľa § 14 a 16.
(2) Zostatok účtu 416-Oceňovacie rozdiely z precenenia pri
splynutí a rozdelení sa v otváracích súvahách obchodných
spoločností a družstiev vzniknutých splynutím a v otváracích
súvahách obchodných spoločností a družstiev vzniknutých rozdelením
vykazuje na účtoch účtových skupín 41-Základné imanie a kapitálové
fondy a 42-Fondy zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia podľa
zmluvy o splynutí alebo zmluvy o rozdelení.
(3) Pri splynutí obchodných spoločností alebo družstiev sú
v otváracej súvahe vysporiadané ich vzájomné pohľadávky a záväzky.
O prípadné rozdiely vzniknuté vysporiadaním vzájomných pohľadávok
a záväzkov sa upraví účet 428-Nerozdelený zisk minulých rokov
a 429-Neuhradená strata minulých rokov v otváracej súvahe.
§ 27
Účtovanie predaja podniku
(1) Pri predaji podniku alebo jeho časti sa v účtovníctve
predávajúceho účtuje predávaný majetok podniku alebo jeho časti na
ťarchu účtu 588-Ostatné mimoriadne náklady a záväzky v prospech
účtu 688-Ostatné mimoriadne výnosy. Predajná cena sa účtuje na
ťarchu účtu 371-Pohľadávky z predaja podniku a v prospech účtu
688-Ostatné mimoriadne výnosy. Rozdiel účtov 588-Ostatné
mimoriadne náklady a 688-Ostatné mimoriadne výnosy vyjadruje zisk
alebo stratu z predaja podniku.
(2) V účtovníctve kupujúceho sa účtuje kupovaný majetok
podniku alebo jeho časti na ťarchu príslušných účtov majetku
a prevzaté záväzky v prospech príslušných účtov záväzkov. Kúpna
cena sa účtuje v prospech účtu 372-Záväzky z kúpy podniku.
§ 28
Účtovanie pri zrušení obchodných spoločností, družstiev alebo
štátnych podnikov s likvidáciou
(1) Ku dňu skončenia likvidácie obchodných spoločností alebo
družstiev sa zostaví mimoriadna účtovná závierka, ktorá obsahuje
vyčíslenie záväzku z dôvodu splatnej dane z príjmov. Na účely
zabezpečenia vedenia účtovníctva do dňa zániku účtovnej jednotky
sa otvoria účty majetku a záväzkov a účtuje sa o vysporiadaní
daňovej povinnosti a vyplatení podielu spoločníkov na likvidačnom
zostatku.
(2) Na účtovanie o zrušení štátneho podniku s likvidáciou sa
primerane vzťahuje odsek 1.
§ 29
Účtovanie v konkurze a vyrovnaní
(1) V účtovníctve dlžníka 16) sa po úplnom a včasnom splnení
vyrovnania potvrdeného súdom účtujú zaniknuté záväzky na ťarchu
príslušného účtu záväzkov a v prospech účtu 688-Ostatné mimoriadne
výnosy.
(2) Pri uzavretí účtovných kníh podľa § 16 ods. 3 písm. d)
zákona sa preúčtujú zostatky tých účtov nákladov budúcich období,
výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období, príjmov
budúcich období, rezerv a opravných položiek, ktoré vstupom do
konkurzu stratili opodstatnenosť, a to buď na účty pohľadávok
a záväzkov, alebo na účty nákladov a výnosov.
(3) Otváracia súvaha, ktorá sa zostavuje ku dňu účinnosti
vyhlásenia konkurzu nadväzuje na zostatky súvahových účtov.
(4) Majetok nezachytený v účtovníctve úpadcu, 16) ktorý však
úpadcovi preukázateľne patrí v deň vyhlásenia konkurzu, sa účtuje
na ťarchu príslušného majetkového účtu so súvzťažným zápisom
v prospech mimoriadnych výnosov.
(5) V účtovníctve úpadcu sa po úplnom a včasnom splnení
núteného vyrovnania potvrdeného súdom účtujú zaniknuté záväzky na
ťarchu príslušného záväzkového účtu so súvzťažným zápisom
v prospech účtu 688-Ostatné mimoriadne výnosy.
------------------------------------------------------------------
16) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení
neskorších predpisov.
§ 30
Účtovanie zákazkovej výroby
(1) Zákazková výroba (ďalej len "zákazka") je vytvorenie
jednotlivého hmotného majetku alebo kombinácie hmotných majetkov,
ktoré spolu súvisia alebo sú navzájom závislé vzhľadom na ich
dizajn, technológiu, účel alebo použitie na základe zmluvy.
(2) Zákazka zahŕňa aj
a) poskytovanie služieb, ktoré priamo súvisia s vytvorením
majetku podľa odseku 1, služby manažérov projektu alebo
architektov,
b) rekonštrukciu, likvidáciu majetku podľa odseku 1 alebo
rekultiváciu životného prostredia po likvidácii majetku podľa
odseku 1.
(3) Zákazka môže byť dohodnutá s
a) fixnou cenou alebo s dodatkom o možnosti zvyšovania nákladov,
b) cenou dohodnutou ako súčet nákladov a percentuálnej marže
alebo fixnej marže.
(4) Výnosy zo zákazky zahŕňajú cenu dohodnutú v zmluve.
Súčasťou týchto výnosov sú aj zmeny ceny dohodnutej v zmluve, ak
sa dodatočne dohodne iný rozsah prác, nároky a stimulačné
doplatky.
(5) Nároky sú požiadavky dodávateľa, ktoré bude uplatňovať
u odberateľa alebo tretej osoby najmä ako náhradu za náklady
nezahrnuté do ceny zákazky, zdržanie zapríčinené odberateľom,
zmenu špecifikácie alebo dizajnu, za predpokladu, že výška nárokov
bude odberateľom akceptovaná.
(6) Stimulačný doplatok patrí dodávateľovi, ak dodrží
špecifické podmienky dohodnuté v zmluve alebo uskutoční zákazku
kvalitnejšie, vo väčšom rozsahu alebo skôr. Stimulačný doplatok
zvyšuje pôvodne zmluvne dohodnutý výnos zo zákazky.
(7) Náklady na zákazku na účely účtovania sú tie náklady,
ktoré sa dajú priradiť k zákazke odo dňa uzatvorenia zmluvy až po
jej úplné splnenie
a) priame náklady priamo súvisiace so zákazkou,
b) nepriame náklady, ktoré sa dajú priradiť k zákazke,
c) iné náklady, napríklad správna réžia, náklady na výskum
a vývoj, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.
(8) Na účely účtovania o zákazke sa zostavuje jej rozpočet.
(9) Ak začiatok a ukončenie zákazky je v rôznych účtovných
obdobiach, náklady a výnosy zákazky sa účtujú do účtovného
obdobia, v ktorom boli práce súvisiace so zákazkou vykonané.
(10) Na účely vykazovania nákladov sa vedie ich analytická
evidencia v kalkulačnom členení zákazky.
(11) Ak sa z uskutočnenia zákazky očakáva strata, pretože
rozpočtované náklady na zákazku podľa odseku 7sú vyššie ako
rozpočtované výnosy zo zákazky podľa odseku 4, táto strata sa
zohľadní v účtovnom období, v ktorom sa zákazka začala
uskutočňovať a to vytvorením opravnej položky podľa odsekov 12
a 13 a rezervy podľa odseku 13.
(12) Ak je očakávaná strata podľa odseku 11 nižšia ako doteraz
aktivované zásoby vzťahujúce sa k zákazke, vytvára sa k nim
opravná položka vo výške tejto straty.
(13) Ak je očakávaná strata podľa odseku 11 vyššia ako sú
doteraz aktivované zásoby, vzťahujúce sa k zákazke, vytvára sa
k týmto zásobám opravná položka vo výške týchto zásob a rezerva vo
výške rozdielu medzi touto stratou a výškou doteraz aktivovaných
zásob vzťahujúcich sa k zákazke.
(14) Výnosy zo zákazky sa účtujú v závislosti od stupňa
dokončenia zákazky bez ohľadu na to, či doteraz uskutočnené práce
boli už fakturované a v akej výške. Tento postup účtovania sa
nazýva metódou percenta dokončenia.
(15) Stupeň dokončenia zákazky sa na účely odseku 14 zisťuje
v závislosti od charakteru zákazky ako
a) pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým
nákladom na zákazku podľa rozpočtu,
b) posúdenie, zhodnotenie vykonanej práce, napríklad odpracované
hodiny, počet ukončených operácií,
c) dokončenie niektorých častí zákazky, napríklad dokončenie
poschodia domu k celkovému počtu poschodí domu.
(16) Metóda percenta dokončenia sa uplatňuje kumulatívne
v každom účtovnom období na základe aktuálneho rozpočtu výnosov
a nákladov zákazky. Vplyv zmeny odhadu sa účtuje ako výnos alebo
náklad v tom účtovnom období, v ktorom bola zmena uskutočnená.
OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPOCH ÚČTOVANIA
§ 31
V účtovníctve účtovnej jednotky sa účtuje na účtoch týchto
účtových tried:
a) účtová trieda 0-Dlhodobý majetok,
b) účtová trieda 1-Zásoby,
c) účtová trieda 2-Finančné účty,
d) účtová trieda 3-Zúčtovacie vzťahy,
e) účtová trieda 4-Kapitálové účty a dlhodobé záväzky,
f) účtová trieda 5-Náklady,
g) účtová trieda 6-Výnosy,
h) účtová trieda 7-Uzavierkové účty a podsúvahové účty.
ÚČTOVÁ TRIEDA 0-DLHODOBÝ MAJETOK
§ 32
(1) V účtovej triede 0-Dlhodobý majetok sa účtuje o
a) dlhodobom majetku,
b) obstaraní dlhodobého majetku,
c) poskytnutých preddavkoch na dlhodobý majetok,
d) oprávkach k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobého
hmotnému majetku,
e) opravných položkách k dlhodobému majetku.
(2) V účtovej triede 0-Dlhodobý majetok sa účtuje o majetku,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo alebo správy
majetku štátu a ďalej najmä o
a) kúpenom dlhodobom hnuteľnom majetku, ktorého vlastnícke právo
kupujúci nadobudne zaplatením a do nadobudnutia vlastníckeho
práva majetok užíva,
b) kúpenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom vlastníctvo
kupujúci nadobúda povolením vkladu do katastra
nehnuteľností 3) a do nadobudnutia vlastníctva kupujúci
nehnuteľnosť užíva,
c) majetku v nájme, ktorý sa odpisuje za podmienok ustanovených
v osobitnom predpise, 14)
d) technickom zhodnotení v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá
je nájomcom a ktoré odpisuje za podmienok ustanovených
v osobitnom predpise, 20)
e) technickej rekultivácii, ktorá nie je súčasťou obstarávacej
ceny dlhodobého majetku a vykonáva sa na pozemkoch vo
vlastníctve inej osoby ako je účtovná jednotka,
f) dlhodobom nehmotnom majetku,
g) o dlhodobom hmotnom majetku, ktorého vlastníctvo zmluvou
o zabezpečovacom prevode práva 21) prešlo na veriteľa, a ktorý
sa na základe zmluvy o výpožičke 22) bezodplatne užíva počas
trvania zabezpečenia záväzku prevodom práva; ocenenie tohto
majetku sa prevodom práva a výpožičkou nemení.
(3) O majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej
veci 18) sa účtuje v účtovníctve vlastníka tohto majetku
a v účtovníctve nájomcu sa sleduje na podsúvahovom účte.
------------------------------------------------------------------
3) § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon).
14) § 28 ods. 2 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení zákona
č. 466/2000 Z.z.
18) § 489 až 496 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/1992
Zb.
20) § 28 ods. 3 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení zákona
č. 466/2000 Z.z.
21) § 553 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
22) § 659 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
§ 33
Účtovanie obstarania dlhodobého majetku
(1) Dlhodobým nehmotným majetkom a dlhodobým hmotným majetkom
sú na účely účtovania majetok a technické zhodnotenie podľa § 32
ods. 2 písm. d) uvedené do užívania. Uvedením do užívania sa
rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku
potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných
predpisov. 23)
(2) Odsek 1 sa vzťahuje aj na technickej zhodnotenie majetku.
(3) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
vytvorený vlastnou činnosťou sa účtuje na ťarchu účtu účtovej
skupiny 04-Obstaranie dlhodobého majetku a v prospech účtu
623-Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo 624-Aktivácia
dlhodobého hmotného majetku.
(4) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
nadobudnutý bezodplatne sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny
04-Obstaranie dlhodobého majetku a v prospech účtu 413-Ostatné
kapitálové fondy. Majetok nadobudnutý štátnym podnikom
delimitáciou sa účtuje na príslušný účet majetku a v prospech účtu
411-Základné imanie.
(5) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
preradený z osobného užívania do podnikania sa účtuje na ťarchu
účtu účtovej skupiny 01-Dlhodobý nehmotný majetok, 02-Dlhodobý
hmotný majetok-odpisovaný alebo 03-Dlhodobý hmotný
majetok-neodpisovaný a v prospech účtu-Vlastné imanie fyzickej
osoby-podnikateľa.
(6) Na účtoch účtovej skupiny 05-Poskytnuté preddavky na
dlhodobý majetok sa účtujú dlhodobé preddavky a krátkodobé
preddavky poskytnuté na dlhodobý majetok.
------------------------------------------------------------------
23) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších
predpisov, zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení zákona č. 438/2002 Z.z.
§ 34
Účtovanie obstarávania dlhodobého nehmotného majetku
(1) Na účte 041-Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa
účtuje obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok do času jeho uvedenia
do užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním.
Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním nie sú úroky a kurzové
rozdiely. Ak je súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním
dlhodobého nehmotného majetku zhotovovanie hnuteľných predmetov,
napríklad prototypov, modelov alebo vzoriek, na ktorých sa práce
skúšajú a overujú, sledujú sa na samostatnom analytickom účte. Ak
sú hnuteľné predmety pre ďalšie práce nepotrebné, naloží sa s nimi
podľa toho, či sa predajú, likvidujú alebo využijú vo vlastnej
činnosti. Ak sa tieto predmety využijú vo vlastnej činnosti
zaúčtujú sa na príslušný účet majetku.
(2) Ak sa dlhodobý nehmotný majetok vytvára vlastnou činnosťou
alternatívne, napríklad alternatívne projekty, sú súčasťou
ocenenia dlhodobého nehmotného majetku náklady na všetky
alternatívne riešenia.
§ 35
Účtovanie obstarávania dlhodobého hmotného majetku
(1) Na účte 042-Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa
účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické
zhodnotenie do času jeho uvedenia do užívania vrátane nákladov
súvisiacich s jeho obstaraním, najmä na
a) prípravu a zabezpečenie výstavby dlhodobého hmotného majetku,
napríklad odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, náklady na poskytnutie
záruky v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia
dlhodobého majetku do užívania,
b) prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, a to
vrátane variantných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť
stavebných objektov, náhrady na odstránenie ekonomickej ujmy
poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie
poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zariadenie staveniska,
otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú
rekultiváciu, technické zhodnotenie, 11) dopravné, montážne
práce a clo,
c) zabezpečovacie a konzervačné práce, alebo udržovacie
a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní
dlhodobého hmotného majetku,
d) náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady
majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľností podľa
osobitných predpisov 24) a platby za ekologickú ujmu 25)
v súvislosti s výstavbou,
e) úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie
a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky
plynu, tepla a vody, ako i úhrada vlastníkovi rozvodného
zariadenia za preložku rozvodného zariadenia, 26)
f) skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela;
ak pri skúškach vzniknú použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré
podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy
z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie
dlhodobého hmotného majetku.
(2) Na účte 042-Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa
neúčtujú a nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného
majetku
a) penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné sankcie
zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace
s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,
b) náklady na prípravu pracovníkov pre budované prevádzky
a zariadenia,
c) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku
zásobami,
d) náklady na biologickú rekultiváciu,
e) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré
vznikli po uvedení obstaraného hmotného majetku do užívania,
f) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku,
pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie
alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo
prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzkyschopného
stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než
pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo
technológii, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo
zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia;
udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza
jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady,
g) kurzové rozdiely,
h) úroky.
(3) Na účte 042-Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa
účtujú aj náklady vynaložené na technické zhodnotenie dlhodobého
hmotného majetku, ktorý má účtovná jednotka v nájme alebo bude mať
v nájme na základe písomnej zmluvy a toto technické zhodnotenie sa
bude odpisovať. V účtovníctve vlastníka prenajatého dlhodobého
hmotného majetku sa v takomto prípade neúčtujú náklady na
technické zhodnotenie a tieto náklady nezvyšujú obstarávaciu cenu
dlhodobého hmotného majetku.
------------------------------------------------------------------
24) Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike v znení
neskorších predpisov, zákon č. 195/2000 Z.z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon
č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (vodný zákon), zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny.
25) Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení
neskorších predpisov.
26) Zákon č. 70/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§ 36
Účtovanie pri vyraďovaní dlhodobého majetku
(1) Dlhodobý majetok sa vyraďuje predajom, likvidáciou,
vydaním alebo prevodom podľa osobitných predpisov, 27) darovaním,
vkladom dlhodobého majetku do inej obchodnej spoločnosti alebo
družstva, v dôsledku škody alebo manka, preradením z podnikania do
osobného užívania a delimitáciou.
(2) Zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti
likvidovaného v dôsledku novej stavby, vrátane nákladov na
likvidáciu sa zahrnie do nákladov na novú stavbu.
(3) Pri čiastočnej likvidácii jednotlivého dlhodobého hmotného
majetku sa obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zníži
o obstarávaciu cenu vyradenej časti majetku, pričom oprávky
k vyradenej časti majetku sú vyjadrené rovnakým percentom odpisov
ako oprávky k dlhodobému hmotnému majetku ako celku za
predpokladu, že zostávajúca časť majetku nestratí spôsobilosť
užívania. Rovnako sa postupuje pri dlhodobom nehmotnom majetku
a pri vyradení časti súboru hnuteľných vecí.
(4) Ak sa podľa osobitných predpisov bezodplatne prevádza
dlhodobý hmotný majetok, odpíše sa jeho obstarávacia cena
jednorazovo do nákladov a ako plne odpísaný sa bezodplatne
prevedie nadobúdajúcej účtovnej jednotke, v účtovníctve ktorej sa
neodpisuje.
(5) Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku, ktorý nie je plne odpísaný, sa účtuje pri
vyradení najmä na ťarchu účtov
a) 541-Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku pri predaji,
b) 551-Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku pri likvidácii alebo pri prevode podľa osobitných
predpisov,
c) 543-Dary pri darovaní,
d) 367-Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov
a vkladov pri vecnom vklade do obchodnej spoločnosti alebo
družstva,
e) 549-Manká a škody pri manká a škodách,
f) 491-Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa pri prevode do
osobného užívania,
g) 411-Základné imanie pri delimitácii alebo pri prevode majetku
štátu, ku ktorému má právo hospodárenia štátny podnik
podľa osobitného predpisu. 28)
(6) Pri predaji dlhodobého finančného majetku sa cena,
v ktorej sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny
06-Dlhodobý finančný majetok, účtuje na ťarchu účtu 561-Predané
cenné papiere a podiely.
(7) Pri zrušení prác a trvalom zastavení prác súvisiacich
s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku, sa suma účtovaná na účte 041-Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku alebo 042-Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku zaúčtuje na ťarchu účtu 549-Manká a škody, ak ide o škodu
a v ostatných prípadoch na ťarchu účtu 548-Ostatné náklady na
hospodársku činnosť.
------------------------------------------------------------------
27) Napríklad zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách
v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave
vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb.
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení
neskorších predpisov.
28) Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 37
Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku
(1) Na účte 011-Zriaďovacie náklady sa účtujú náklady
súvisiace so založením a vznikom účtovnej jednotky, ktorými sú
súdne poplatky, notárske poplatky, náklady na pracovné cesty,
mzdy, odmeny za sprostredkovanie, nájomné, náklady súvisiace so
zriadením uhrádzané materskej spoločnosti a iné náklady.
Zriaďovacími nákladmi nie sú náklady súvisiace s obstaraním
dlhodobého majetku, zásob, reprezentačné a ďalšie náklady, ktoré
podľa osobitného predpisu 4) nie sú daňovým výdavkom.
(2) Ako zriaďovacie náklady sa neúčtujú náklady spojené so
zlúčením, splynutím a rozdelením obchodných spoločností
a družstiev a so zmenou ich právnej formy, upisovaním nových akcií
a iným zvyšovaním vlastného imania a s tým súvisiace náklady ako
sú náklady na notárske poplatky, súdne poplatky, provízie
maklérom, odborné posudky, poradenstvo, prospekt emitenta cenných
papierov a iné náklady.
(3) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo
v priebehu jeho vývoja sa aktivuje na účte 012-Aktivované náklady
na vývoj, ak je možné preukázať
a) možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné
používať alebo predať,
b) zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,
c) schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja,
d) spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu
trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre
dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný
vo vnútri účtovnej jednotky jeho použiteľnosť,
e) dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných
zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho vývoja,
použitie alebo predaj,
f) spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním
v priebehu vývoja.
(4) Na účte 012-Aktivované náklady na vývoj, sa účtuje
o vývoji, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí
na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených
materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb
pred začatím ich výroby alebo používania. Ako vývoj sa účtuje
najmä dizajn a
a) zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,
b) nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej
technológie,
c) zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape
ekonomickej realizovateľnosti výroby,
d) zhotovenie a prevádzku vybranej alternatívy pre nové alebo
zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy
alebo služby.
(5) Výsledky vykonaných vývojových prác sa účtujú ako náklady
na vývoj, ak sú
a) kúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky iného dlhodobého
majetku a jeho ocenenia,
b) vytvorené vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s nimi;
nejde o výsledky zákazky alebo súčasť dodávky dlhodobého
majetku,
c) vytvorené vlastnou činnosťou pre potreby účtovnej jednotky.
(6) Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu,
u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických
úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja
a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú priamo marketingu
výrobkov alebo procesov. Ak sa nepreukáže podľa odseku 3 možnosť
aktivovania nákladov na vývoj, účtujú sa do nákladov účtovných
období, v ktorých vznikli.
(7) Na účtoch dlhodobého nehmotného majetku sa neúčtujú
náklady na výskum, ktorým sa rozumie pôvodné a plánované
zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo
technické poznatky. Náklady na výskum sa účtujú do nákladov
v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli. Nákladmi na výskum sú
najmä náklady na
a) činnosti zamerané na získanie nových poznatkov,
b) skúmanie, zhotovenie a konečný výber aplikácií zo záverov
výskumu alebo iných poznatkov,
c) hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov,
procesov, systémov alebo služieb,
d) formuláciu dizajnu, hodnotenie a konečný výber možných
alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení,
výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.
(8) Softvér sa účtuje na účte 013-Softvér bez ohľadu na to, či
je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je
a) kúpený samostatne, a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho
ocenenia,
b) vytvorený vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s ním
a použitia pre potreby v účtovnej jednotke, ak nejde o softvér
na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.
(9) Na účte 014-Oceniteľné práva sa účtujú napríklad
výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva,
vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné
kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky,
receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej
tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu.
(10) Na účte 015-Goodwill sa účtuje goodwill obstaraný
napríklad
a) kúpou, výmenou alebo vkladom podniku alebo jeho časti,
b) rozdelením,
c) splynutím.
(11) Goodwill sa účtuje na účte 015-Goodwill, ak je kladný
rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na
reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov
v deň obstarania. Ak je tento rozdiel záporný ide o badwill
a účtuje sa v prospech účtu 015-Goodwill.
(12) Goodwill sa účtuje pri kúpe alebo vklade podniku alebo
jeho časti, ak je kúpna cena alebo uznaná hodnota vkladu vyššia
ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov,
ktorou sa tento majetok a záväzky ocenia v účtovníctve kupujúceho
alebo prijímateľa vkladu. Badwill sa zaúčtuje v prospech účtu
015-Goodwill.
(13) Goodwill sa účtuje pri splynutí a rozdelení, ak je
účtovná hodnota podielu jednej zúčastnenej spoločnosti na
základnom imaní inej zúčastnenej spoločnosti vyššia než je reálna
hodnota majetku a záväzkov pripadajúca na tento podiel. To neplatí
pri zlúčení, keď sa použije účtovná hodnota majetku a záväzkov
tejto inej zúčastnenej spoločnosti pripadajúca na tento podiel.
Badwill sa zaúčtuje v v prospech účtu 015-Goodwill.
(14) Goodwill vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje.
(15) Odpisy goodwillu sa účtujú na ťarchu účtu 551-Odpisy
dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
(16) Badwill sa účtuje v prospech účtu 551-Odpisy dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
(17) Náklady na školenia a semináre, marketingové a podobné
štúdie, prieskum trhu, poradenstvo, odborné posudky, získanie
noriem a certifikátov, napríklad ako sú ISO normy, prípravu
a zábeh výkonov, reklamu, uvedenie výrobkov na trh,
reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo jeho časti, na
rozšírenie výroby, ako aj ostatné náklady podobného charakteru sa
neúčtujú ako dlhodobý nehmotný majetok, ale sa účtujú ako náklady
na hospodársku činnosť v časovej a vecnej súvislosti s účtovným
obdobím, na ktoré sa vzťahujú.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov.
§ 38
Účtovanie dlhodobého hmotného majetku
(1) Obstaranie ložísk nerastných surovín sa účtuje na účte
031-Pozemky, pričom ocenenie pozemku je vrátane ceny ložiska
nerastných surovín. Obstarávacia cena pozemku sa znižuje postupne
formou opravnej položky o hodnotu vyťažených surovín. Po vyťažení
ložiska a jeho rekultivácii sa suma zaúčtovanej opravnej položky
zníži o výdavky na rekultiváciu, maximálne však do výšky
zaúčtovanej opravnej položky.
(2) Do obstarávacej ceny pozemku sa zahrnie hodnota kúpeného
lesa, ak sa kúpil za účelom jeho pestovania. Obstarávacia cena
kúpeného pozemku vysadená stromami alebo kríkmi, ktoré nie sú
pestovateľským celkom trvalých porastov, 10) je cena vrátane
výsadby.
(3) Na účte 032-Umelecké diela a zbierky sa účtujú
a) umelecké diela, 8) ak nie sú súčasťou stavebných objektov,
b) zbierky, napríklad súbor predmetov zobrazujúci historický
alebo technický vývoj v podnikateľskej činnosti, hnuteľné
kultúrne pamiatky.
(4) Na účte 026-Základné stádo a ťažné zvieratá sa účtujú bez
ohľadu na obstarávaciu cenu dospelé plemenné a chovné zvieratá 4)
za účelom hospodárskeho využitia. Dospelosť zvierat na účely ich
zaradenia do dlhodobého hmotného majetku je stanovená
zootechnickými zásadami ako je spôsobilosť reprodukcie, napríklad
spôsobilosť na rozmnožovanie vlastného druhu, veková hranica.
Hospodárskym úžitkom sa rozumie najmä narodenie mláďat, produkcia
mlieka, vlny, využitie ťažnej sily zvieraťa, komerčné využitie. Na
tomto účte sa môžu účtovať aj zvieratá základného stáda
a ostatných hospodársky využívaných chovov napríklad muflónov,
danielov, jeleňov, pštrosov, ak ich využiteľnosť v chove je dlhšia
ako štyri roky.
(5) Ocenenie dospelých zvierat obstaraných z vlastného chovu
preradených zo zásob do dlhodobého hmotného majetku sa zvýši
napríklad o náklady spojené s preradením, externé náklady na
veterinárnu kontrolu, dopravu zvierat na iné miesto ustajnenia.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov.
8) Napríklad zákon č. 383/1997Z.z. Autorský zákon a zákon, ktorým
sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov
v znení zákona č. 234/2000 Z.z. (úplné znenie č. 34/2001
Z.z.).
10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky č.79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 39
Účtovanie opravnej položky k nadobudnutému majetku
(1) Na účte 097-Opravná položka k nadobudnutému majetku sa
účtuje pri prevode majetku štátu podľa osobitného predpisu 28)
a pri predaji podniku, pokiaľ sa nevykonáva individuálne
precenenie jednotlivých zložiek majetku. O tejto opravnej položke
sa účtuje ako o rozdiele medzi kúpnou cenou pri predaji alebo
cenou dosiahnutou vydražením a hodnotou majetku, ktorou sa ocenil
v účtovníctve privatizovaného subjektu alebo predávajúceho
zníženou o prevzaté záväzky. Účet 097-Opravná položka
k nadobudnutému majetku môže mať podľa svojho charakteru aktívny
zostatok alebo pasívny zostatok. Majetok na príslušných
majetkových účtoch sa pritom ocení zostatkovou cenou z účtovníctva
privatizovaného subjektu alebo predávajúceho.
(2) Ak sa individuálne precenenie jednotlivých zložiek majetku
nevykonáva, zaúčtuje sa opravná položka k majetku na účte
097-Opravná položka k nadobudnutému majetku. Do opravnej položky
sa nezahŕňa cena pozemkov, ktorá sa zaúčtuje na účte 031-Pozemky
v dohodnutej cene; pokiaľ nie je cena pozemkov dohodnutá osobitne,
zaúčtujú sa pozemky v ocenení podľa osobitného predpisu.
(3) Majetok sa môže dodatočne individuálne preceniť na základe
odborného odhadu, a to len do výšky kúpnej ceny, alebo ceny
dosiahnutej vydražením a o výsledok precenenia sa upraví opravná
položka. Dodatočné precenenie sa môže vykonať najneskoršie do
termínu prvého zostavenia účtovnej závierky; pokiaľ od
nadobudnutia majetku do uzatvorenia účtovných kníh neuplynú tri
mesiace, možno vykonať precenenie aj v nasledujúcom účtovnom
období. Dodatočné precenenie sa týka všetkého takto obstaraného
majetku s výnimkou pohľadávok, prechodných účtov aktív a účtov
peňažných prostriedkov.
(4) Opravná položka sa odpisuje do nákladov alebo výnosov,
pravidelne počas 15 rokov od nadobudnutia dlhodobého majetku, a to
nepriamo prostredníctvom účtu 098-Oprávky k opravnej položke
k nadobudnutému majetku. Pri jej úplnom odpísaní sa vyradí
z účtovníctva, zaúčtovaním v prospech alebo na ťarchu účtu
097-Opravná položka k nadobudnutému majetku. Neodpísaná časť
opravnej položky k nadobudnutému majetku sa jednorazovo odpíše
podľa povahy do nákladov alebo výnosov pri predaji alebo vklade
celého súboru majetku. Pri predaji alebo vkladu časti dlhodobého
majetku, ku ktorému sa opravná položka viaže, sa odpíše pomerná
časť opravnej položky podľa povahy do nákladov alebo výnosov.
------------------------------------------------------------------
28) Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 40
Účtovanie nájmu majetku
(1) Pri účtovaní majetku prenajatého na základe písomnej
zmluvy, ak predmetom nájmu je súbor hnuteľného majetku
a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného podľa osobitného
predpisu 14) sa postupuje takto:
a) prenajatý majetok sa v účtovníctve prenajímateľa prevedie
z účtov účtových skupín 01, 02, 03, 07a 08 na ťarchu účtu
069-Ostatný dlhodobý finančný majetok a ak je účtovaná opravná
položka, zruší sa; prenajatý majetok sa zo strany dal účtu
069-Ostatný dlhodobý finančný majetok účtuje na ťarchu účtu
374-Pohľadávky z nájmu,
b) prenajatý majetok sa v účtovníctve nájomcu účtuje na ťarchu
účtov účtových skupín 01, 02 a 03 a v prospech účtov účtovných
skupín 07 a 08, so súvzťažným zápisom v prospech účtu
474-Záväzky z nájmu v ocenení majetku u prenajímateľa
a uvedenom v zmluve,
c) prenajatý majetok vrátený po skončení nájmu sa v účtovníctve
nájomcu účtuje v prospech účtov účtových skupín 01, 02 a 03,
na ťarchu účtov účtových skupín 07 a 08 a na ťarchu účtu
474-Záväzky z nájmu,
d) prenajatý majetok sa po skončení nájmu v účtovníctve
prenajímateľa účtuje na ťarchu účtov účtových skupín 01, 02
a 03 a v prospech účtov účtových skupín 07a 08, so súvzťažným
zápisom v prospech účtu 374-Pohľadávky z nájmu a ak sa má
vrátený majetok znovu prenajať, účtuje sa na ťarchu účtu
069-Ostatný dlhodobý finančný majetok a v prospech účtu
374-Pohľadávky z nájmu.
(2) Pri účtovaní nájomného pri nájme majetku podľa odseku 1 sa
postupuje tak, že celková suma za nájom dohodnutá v zmluve sa
rozdelí na zložku
a) zodpovedajúcu výške odpisov alebo sume na budúce odkúpenie
majetku, úhrada ktorej sa účtuje v účtovníctve nájomcu na
ťarchu účtu 474-Záväzky z nájmu a v účtovníctve prenajímateľa
v prospech účtu 374-Pohľadávky z nájmu,
b) nájomného, o ktorom sa účtuje sa účtuje v účtovníctve nájomcu
na ťarchu účtu 518-Ostatné služby a v účtovníctve
prenajímateľa v prospech účtu 665-Výnosy z dlhodobého
finančného majetku.
(3) Zostatok účtov 474-Záväzky z nájmu a 374-Pohľadávky
z nájmu sa po skončení nájmu účtuje podľa zmluvy.
------------------------------------------------------------------
14) § 28 ods. 2 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení zákona
č. 466/2000 Z.z.
§ 41
Účtovanie technického zhodnotenia majetku odpisovaného nájomcom
(1) Technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku
a odpisované nájomcom sa odpíše v priebehu nájmu.
(2) Zostatková cena technického zhodnotenia pri predčasnom
skončení nájmu sa účtuje takto:
a) v účtovníctve nájomcu do nákladov na ťarchu účtu 551-Odpisy
dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,
b) ak sa nájomca s prenajímateľom dohodnú o odplatnom prevode
technického zhodnotenia, účtuje sa o takomto prevode
v účtovníctve nájomcu ako o predaji dlhodobého hmotného
majetku.
(3) Náklady na uvedenie prenajatého majetku do
predchádzajúceho stavu sa účtujú v účtovníctve nájomcu do
ostatných nákladov na hospodársku činnosť.
(4) Technické zhodnotenie odpisované nájomcom sa účtuje na
účte, na ktorom sa účtuje prenajatý majetok, a pri finančnom
lízingu na účte, na ktorom sa bude účtovať majetok prevzatý
nájomcom do vlastníctva.
§ 42
Účtovanie dlhodobého majetku na analytických účtoch
(1) Na analytických účtoch sa účtuje
a) podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku pričom pri
súbore hnuteľných vecí a majetku, ktorého súčasťou ocenenia je
aj príslušenstvo sa analytické účty vytvárajú pre jednotlivé
súbory a pre majetok vrátane príslušenstva a ak sa k súboru
hnuteľných vecí priradí ďalšia vec a k majetku sa priradí
príslušenstvo alebo sa vyradí, upraví sa ocenenie na
príslušnom analytickom účte,
b) podľa účelu ustanoveného osobitnými predpismi alebo
vyplývajúceho z požiadaviek riadenia účtovnej jednotky,
c) ak je účtovná jednotka nájomcom, osobitne majetok podľa § 32
ods. 2 písm. c), d) a g),
d) osobitne majetok daný do zálohy alebo ktorým sa iným spôsobom
ručí za záväzky.
(2) Analytická evidencia podľa jednotlivých zložiek dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku slúži na jeho
identifikáciu a obsahuje najmä názov alebo opis majetku, číselné
označenie, dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania, dátum
zaúčtovania na účte účtovej skupiny 01, 02 a 03, ocenenie, údaje
o zvolenom postupe účtovného odpisovania a daňového odpisovania,
sadzby účtovných odpisov a daňových odpisov, sumy účtovných
odpisov a daňových odpisov za zdaňovacie obdobie,účtovnú
zostatkovú cenu a daňovú zostatkovú cenu, dátum a spôsob
vyradenia. Pri majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá
vlastnícke právo, majetku danému do zálohy alebo vecnom bremene na
majetku, ak na jeho obstaranie bola poskytnutá dotácia, podpora
alebo príspevok, sa v analytickej evidencii vlastníka majetku
a záložného veriteľa uvedie výška poskytnutej dotácie, podpory
alebo príspevkov a ďalšie skutočnosti preukazujúce úplnosť
účtovného prípadu. Pri súbore hnuteľných vecí a majetku, ktorého
súčasťou je aj príslušenstvo, sa jednotlivé časti súboru
a jednotlivé kusy majetku zaznamenávajú v analytickej evidencii vo
fyzickom a hodnotovom vyjadrení. Ak sa k súboru hnuteľných vecí
priradí ďalšia vec a k majetku sa priradí príslušenstvo alebo
naopak vyradí, zaznamenáva sa v analytickej evidencii aj dátum
priradenia alebo vyradenia tejto veci alebo príslušenstva.
(3) Analytické účty dlhodobého finančného majetku sa vedú
podľa jeho jednotlivých zložiek, pri preddavkoch a pôžičkách podľa
jednotlivých dlžníkov. Analytická evidencia obsahuje údaje
potrebné na identifikáciu dlhodobého finančného majetku alebo
údaje ustanovené osobitnými predpismi. Analytické účty k cenným
papierom a podielom sa vytvárajú podľa ich členenia uvedeného
v § 14.
ÚČTOVÁ TRIEDA 1-ZÁSOBY
§ 43
Účtovanie zásob
(1) Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa vykonáva podľa
spôsobu A alebo B. Účtovanie zásob podľa spôsobu A môžu použiť
všetky účtovné jednotky, pre ktoré platí toto opatrenie. Účtovanie
zásob podľa spôsobu B sa vzťahuje na tie účtovné jednotky, na
ktoré sa nevzťahuje povinnosť podľa § 19 zákona.
(2) Spôsobom A sa účtujú zásoby takto:
a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny
nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtu 111-Obstaranie
materiálu alebo na ťarchu účtu 131-Obstaranie tovaru so
súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov,
alebo na finančných účtoch; vnútroorganizačné služby, ktoré
súvisia s prepravou dodávok zásob a vlastné náklady na
spracovanie materiálu sa aktivujú; aktivácia materiálu,
služieb a tovaru sa účtuje na ťarchu príslušných účtov zásob
so súvzťažným zápisom v prospech účtov účtovej skupiny
62-Aktivácia,
b) prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa účtuje v účtovníctve
účtovnej jednotky v obstarávacích cenách pri nákupoch a vo
vlastných nákladoch pri zásobách vlastnej výroby účtovným
zápisom na ťarchu účtu 112-Materiál na sklade alebo 132-Tovar
na sklade a v predajniach a v prospech účtu 111-Obstaranie
materiálu alebo 131-Obstaranie tovaru,
c) spotreba materiálu a predaj tovaru sa účtuje na ťarchu
príslušných účtov účtovej skupiny 50-Spotrebované nákupy a pri
predaji materiálu na ťarchu účtu 542-Predaný materiál so
súvzťažným zápisom na príslušnom účte zásob,
d) inventarizačné rozdiely materiálu a tovaru podľa § 11 sa
účtujú na ťarchu účtu 549-Manká a škody, ak ide o manká
a v prospech účtu 648-Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti,
ak ide o prebytky alebo v prospech účtov účtovej skupiny
50-Spotrebované nákupy, ak je možné preukázať, že prišlo
k prebytku nesprávnym účtovaním spotreby materiálu alebo
predávaného tovaru; úbytky materiálu a tovaru do výšky noriem
prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny
50-Spotrebované nákupy.
(3) Zásoby vlastnej výroby sa spôsobom A účtujú takto:
a) v priebehu účtovného obdobia sa prírastky zásob vlastnej
výroby ocenené vlastnými nákladmi účtujú na ťarchu účtov
účtovej skupiny 12-Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným
zápisom v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61-Zmeny
stavu vnútroorganizačných zásob; pri vyskladnení zásob sa
účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 61-Zmeny
stavu vnútroorganizačných zásob a v prospech príslušných účtov
účtovej skupiny 12-Zásoby vlastnej výroby,
b) inventarizačné rozdiely zásob vlastnej výroby podľa § 11 sa
účtujú na ťarchu účtu 549-Manká a škody, ak ide o manká
a v prospech účtov účtovej skupiny 61-Zmeny stavu
vnútroorganizačných zásob, ak ide o prebytky; úbytky zásob do
výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtov
účtovej skupiny 61-Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.
(4) Spôsobom B sa účtujú zásoby takto:
a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny
nakupovaných zásob účtujú na ťarchu príslušných účtov účtovej
skupiny 50-Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na
príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných
účtoch, pričom sa aktivujú vnútroorganizačné služby, ktoré
súvisia s prepravou a dodávok zásob a vlastné náklady na
spracovanie materiálu; aktivácia materiálu, služieb a tovaru
sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50-Spotrebované
nákupy súvzťažne s príslušným účtom účtovej skupiny
62-Aktivácia,
b) pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy účtov
112-Materiál na sklade a 132-Tovar na sklade a v predajniach
účtujú na ťarchu účtov 501-Spotreba materiálu a 504-Predaný
tovar; stav zásob podľa inventarizácie sa účtuje pri materiáli
na ťarchu účtu 112-Materiál na sklade so súvzťažným zápisom na
účte 501-Spotreba materiálu a na ťarchu účtu 132-Tovar na
sklade a v predajniach so súvzťažným zápisom na účte
504-Predaný tovar; manká a škody sa účtujú na ťarchu účtu
549-Manká a škody; prebytky zásob sa účtujú v prospech účtu
648-Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo v prospech
účtov účtovej skupiny 50-Spotrebované nákupy, ak možno
preukázať, že došlo k prebytku nesprávnym účtovaním spotreby
materiálu alebo predaného tovaru.
(5) Zásoby vlastnej výroby sa spôsobom B účtujú takto:
a) v priebehu účtovného obdobia sa v účtovej skupine 12-Zásoby
vlastnej výroby nevykonávajú žiadne účtovné zápisy
a vynaloženénáklady na výrobu alebo inú činnosť sa účtujú na
príslušných účtoch účtovej triedy 5-Náklady,
b) pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy zásob
účtované na príslušných účtoch účtovej skupiny 12-Zásoby
vlastnej výroby účtujú na ťarchu príslušných účtov účtovej
skupiny 61-Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; stav zásob
podľa inventarizácie sa účtuje na ťarchu príslušných účtov
účtovej skupiny 12-Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným
zápisom na príslušný účet účtovej skupiny 61-Zmeny stavu
vnútroorganizačných zásob; manká sa účtujú na ťarchu účtu
549-Manká a škody; prebytky zásob sa účtujú súvzťažne
s príslušným účtom účtovej skupiny 61-Zmeny stavu
vnútroorganizačných zásob.
(6) Ak sa použije spôsob B účtovania zásob, analytická
evidencia sa vedie formou skladovej evidencie tak, aby bolo možné
zistiť a preukázať stav zásob a zložky obstarávacej ceny zásob aj
v priebehu účtovného obdobia.
(7) Pri uzavieraní účtovných kníh, sa spôsobom A aj spôsobom
B účtovania zásob, účtujú zásoby, ktoré sa nenachádzajú v účtovnej
jednotke na ťarchu účtu 119-Materiál na ceste alebo 139-Tovar na
ceste. Nevyfakturované dodávky sa účtujú v prospech účtu
326-Nevyfaktúrované dodávky, 476-Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky,
323-Krátkodobé rezervy alebo na účty účtovej skupiny 45-Rezervy.
(8) Pri účtovaní zásob spôsobom A, sa môžu nákupy materiálu
účtovať priamo na účte 112-Materiál na sklade, nákupy zvierat na
účte 124-Zvieratá a nákupy tovaru na účte 132-Tovar na sklade
a v predajniach.
(9) Zásoby odovzdané na spracovanie inej účtovnej jednotke, do
konsignačných skladov alebo požičané mimo účtovnej jednotky sa
sledujú na analytických účtoch a v analytickej evidencii sa
zaznamenáva miesto ich uloženia.
(10) O sumu nákladov na externé spracovanie materiálu alebo
o vlastné náklady vynaložené na spracovanie materiálu vlastnou
činnosťou, sa zvyšuje ocenenie zásob.
(11) Zásoby prevzaté účtovnou jednotkou na spracovanie,
vypožičané od iných subjektov, došlé účtovnej jednotke omylom
a informácie o konsignačnom sklade sa zaznamenávajú na
podsúvahových účtoch s uvedením druhu zásob a ich ocenenia.
(12) Renovácia náhradných dielcov a úprava zásob vykonávaná vo
vlastnej réžii sa aktivuje a náklady na renováciu a úpravu sú
zložkou ocenenia náhradných dielcov a zásob na sklade.
(13) Prevod zásob vlastnej výroby do vlastných predajní sa
účtuje prostredníctvom účtu 621-Aktivácia materiálu a tovaru.
(14) Normy prirodzených úbytkov zásob a druhy materiálov
účtovaných priamo do spotreby bez zaúčtovania na sklad sú uvedené
vo vnútornom predpise účtovnej jednotky zo zohľadnením toho, že
spotreba materiálu vykázaná v účtovnej závierke zodpovedá
skutočnej spotrebe materiálu.
§ 44
Účtovanie na syntetických účtoch v účtovej triede 1
(1) Kalkulačný účet 111-Obstaranie materiálu slúži na zistenie
obstarávacej ceny materiálu pri spôsobe A účtovania zásob. Pri
uzatvorení účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok.
(2) Na účte 112-Materiál na sklade sa pri spôsobe A účtovania
zásob, účtuje nakúpený a prevzatý materiál na sklad ocenený
v obstarávacích cenách a materiál vlastnej výroby ocenený vo
vlastných nákladoch. Pri spôsobe B účtovania zásob sa tu účtuje
len pri uzavieraní účtovných kníh.
(3) Na účte 119-Materiál na ceste sa účtujú vyúčtovania za
dodaný materiál, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala. 29)
(4) Na účte 121-Nedokončená výroba sa účtuje pri spôsobe
A účtovania zásob stav a pohyb zásob nedokončenej výroby vo
vlastných nákladoch, ktoré tvoria priame náklady a výrobná réžia.
Odchylne sa môže účtovať nedokončená výroba
a) vo výrobe s krátkodobým nepretržitým cyklom, v ktorej sa
účtujú mzdy až na výrobky alebo polotovary, a to len
v položkách priamych materiálových nákladov,
b) v hromadnej a veľkosériovej výrobe len priamymi nákladmi,
c) v malosériovej výrobe, v zákazkovej výrobe a vo výrobe
s dlhodobým cyklom priame náklady, výrobná réžia alebo správna
réžia; pri správnej réžii, len ak výrobný cyklus trvá viac ako
jeden rok.
(5) Na účte 121-Nedokončená výroba sa pri spôsobe B účtovania
zásob účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.
(6) Na účte 122-Polotovary vlastnej výroby sa účtuje pri
spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob polotovarov vlastnej
výroby v ocenení uvedenom pri účte 121-Nedokončená výroba. Pri
spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje pri uzavieraní
účtovných kníh.
(7) Na účte 123-Výrobky sa účtuje pri spôsobe A účtovania
zásob stav a pohyb výrobkov vlastnej výroby v ocenení uvedenom pri
účte 121-Nedokončená výroba. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na
tomto účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.
(8) Na účte 124-Zvieratá sa účtuje pri spôsobe A účtovania
zásob stav a pohyb zvierat. Nakúpené zvieratá sa oceňujú
v obstarávacích cenách. Zvieratá vlastného chovu, príchovky
a prírastky zvierat vo vlastných nákladoch, ak ich nemožno zistiť,
ocenia sa reprodukčnou obstarávacou cenou. Pri spôsobe B účtovania
zásob sa na tomto účtuje pri uzavieraní účtovných kníh. Na stratu
z brakovania kŕdľa sliepok určených na znášanie konzumných vajec
sa vytvára rezerva, ktorá sa účtuje na účte 323-Krátkodobé rezervy
alebo na účte účtovej skupiny 45-Rezervy.
(9) Kalkulačný účet 131-Obstaranie tovaru slúži na zistenie
obstarávacej ceny tovaru pri spôsobe A účtovania zásob. Pri
uzatvorení účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok.
(10) Na účte 132-Tovar na sklade a v predajniach sa účtuje
stav a pohyb nakúpeného a prevzatého tovaru v obstarávacích
cenách. Pri aktivovanom tovare sa na tomto účte účtuje v ocenení
uvedenom pri účte 123-Výrobky. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na
tomto účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.
(11) Na účte 139-Tovar na ceste sa účtuje vyúčtovanie za
dodaný tovar, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala. 29)
(12) Na účtoch účtovej skupiny 19-Opravné položky k zásobám sa
účtuje tvorba opravných položiek k zásobám so súvzťažným zápisom
na ťarchu účtu 559-Tvorba ostatných opravných položiek. Zníženie
alebo zrušenie opravných položiek k zásobám sa účtuje na ťarchu
príslušných účtov účtovej skupiny 19-Opravné položky k zásobám
súvzťažne s účtom 659-Zúčtovanie ostatných opravných položiek. Pri
spotrebe, predaji alebo likvidácii zásob sa opravná položka k nim
vytvorená účtuje na účte 659-Zúčtovanie ostatných opravných
položiek.
------------------------------------------------------------------
29) § 412 až 416 Obchodného zákonníka.
§ 45
Účtovanie zásob v analytickej evidencii
(1) Analytická evidencia sa vedie podľa druhov alebo skupín
zásob na skladových kartách alebo súborov dát z počítača.
V účtovných jednotkách vykonávajúcich maloobchodnú činnosť najmä
podľa hmotne zodpovedných osôb a miest uloženia zásob.
(2) Analytická evidencia slúži na identifikáciu zásob
a obsahuje najmä označenie, dátum obstarania, dátum vyskladnenia,
ocenenie a údaje o množstve zásob.
ÚČTOVÁ TRIEDA 2-FINANČNÉ ÚČTY
§ 46
Obsahové vymedzenie účtových skupín
(1) Na účtoch účtovej skupiny 21 sa účtuje stav a pohyb
hotovostí na základe účtovných dokladov.
(2) Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje stav a pohyb
peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách. Analytické
účty sa vedú podľa účtovnou jednotkou otvorených účtov v bankách.
Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje na základe oznámenia banky
o pohyboch na jednotlivých účtoch v bankách. Vklady a výbery
peňazí v hotovosti, prevody medzi účtami v bankách sa účtujú
prostredníctvom účtu 261-Peniaze na ceste.
(3) Na účtoch účtovej skupiny 23 sa účtujú krátkodobé bankové
úvery poskytnuté najdlhšie na dobu jedného roka najmä
prekleňovacie úvery, ak sa neúčtovali v rámci bežného účtu,
krátkodobé úvery poskytnuté na základe eskontovaných zmeniek,
postúpených hypotekárnych záložných listov. Analytické účty sa
vedú podľa jednotlivých účtovnou jednotkou otvorených účtov
bankových úverov.
(4) Na účty účtovej skupiny 24 sa účtujú krátkodobé finančné
výpomoci (záväzky), ktoré poskytli účtovnej jednotke iné osoby ako
banky. Ďalej sa v tejto účtovej skupine účtujú poskytnuté peňažné
prostriedky na základe účtovnou jednotkou vystavených krátkodobých
dlhopisov.
(5) Na účtoch účtovej skupiny 25-Krátkodobý finančný majetok
sa účtuje časť finančného majetku, u ktorého je predpokladaná
držba najviac jeden rok odo dňa uskutočnenia účtovného prípadu.
(6) Účtová skupina 26-Prevody medzi finančnými účtami sa
používa na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi, výbermi
peňazí, šekov a iných hotovostí a prijatím príslušných bankových
výpisov účtovnou jednotkou. Obdobne sa tu účtujú účtovné prípady,
pri ktorých dochádza k časovému nesúladu pri prevodoch medzi
účtami účtovnej jednotky v bankách. Na účtoch účtovej skupiny 26
sa vklady alebo výbery peňazí v hotovosti a šekov účtujú podľa
pokladničných dokladov alebo výpisov z účtov v bankách a účtov
úverov.
(7) Na účte účtovej skupiny 29 sa účtujú opravné položky ku
krátkodobému finančnému majetku, o ktorom sa účtuje na účtoch
účtovej skupiny 25.
§ 47
Účtovanie na syntetických účtoch v účtovej triede 2
(1) Na účte 211-Pokladnica sa účtuje stav a pohyb peňazí
v hotovosti, šekov prijatých namiesto hotových peňazí, poukážok na
zúčtovanie, napríklad poukážky na odber tovaru a služieb. Súčasťou
pokladničnej hotovosti sú výplaty vo výplatných vreckách,
depozitá, ak sa v deň výplaty neodovzdali príjemcovi. Stav peňazí
v pokladnici sa nenahrádza potvrdenkami alebo úpismi. Peniaze
v hotovosti zverené zamestnancom na použitie na vopred stanovené
účely a šeky vydané na použitie, sa účtujú ako pohľadávky voči
zamestnancom alebo spoločníkom. Na analytických účtoch sa sleduje
stav a pohyb valút, šekov, poukážok na zúčtovanie znejúcich na
cudziu menu oddelene podľa jednotlivých mien.
(2) Na účte 213-Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich
vydaním do užívania, napríklad poštové známky, stravné lístky,
kolky, telefónne karty a ostatné karty, ak majú hodnotu, z ktorej
sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania. Ceniny zverené
zamestnancom alebo spoločníkom na použitie na vopred stanovené
účely, sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom alebo
spoločníkom.
(3) Na účte 221-Bankové účty sa účtuje stav a pohyb peňažných
prostriedkov účtovnej jednotky v bankách. Bankové účty majú
spravidla aktívny zostatok. Na účte 221-Bankové účty sa účtuje aj
vtedy, ak má po dohode s bankou príslušný účet v banke pasívny
zostatok, napríklad kontokorentný účet. V súvahe sa pasívny
zostatok vykazuje ako poskytnutý krátkodobý bankový úver.
(4) Na účte 231-Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery
poskytnuté bankou na čas jedného roka a kratšie so súvzťažným
zápisom na ťarchu účtu 221-Bankové účty. Ak uhradí banka platobný
doklad priamo z bankového úveru, účtuje sa poskytnutý úver vo
výške vykonanej úhrady v prospech príslušného bankového úveru so
súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzku, napríklad
účtu 321-Dodávatelia.
(5) Na účte 232-Eskontné úvery sa účtujú úvery poskytnuté
bankou na eskontované zmenky alebo iné cenné papiere, ktoré do
času ich splatnosti prevzala banka na inkaso. Na ťarchu účtu 232
po obdržaní avíza od banky o úhrade zmenky alebo iného cenného
papiera dlžníkom sa účtuje úhrada úveru so súvzťažným zápisom
v prospech účtu 313-Pohľadávky za eskontované cenné papiere. Na
ťarchu účtu 232 sa účtuje aj vrátenie neuhradenej zmenky alebo
iného cenného papiera bankou a to so súvzťažným zápisom v prospech
účtu 221-Bankové účty.
(6) Na účte 241-Vydané krátkodobé dlhopisy sa účtujú
krátkodobé dlhopisy, ktoré účtovná jednotka vydala so splatnosťou
do jedného roka.
(7) Na účte 249-Ostatné krátkodobé finančné výpomoci sa účtuje
o prijatých krátkodobých výpomociach poskytnutých účtovnej
jednotke od iných osôb, s výnimkou bánk a spoločníkov obchodnej
spoločnosti. Na tomto účte sa účtuje na základe zmlúv alebo
účtovnou jednotkou vydaných cenných papierov, okrem krátkodobých
dlhopisov účtovaných na účte 241-Vydané krátkodobé dlhopisy.
(8) Na účte 251-Majetkové cenné papiere určené na obchodovanie
sa účtuje podľa § 14. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých
druhov cenných papierov, emitentov a meny.
(9) Na účte 252-Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa
účtujú vlastné akcie v obstarávacej cene a vlastné obchodné
podiely, ktoré môže účtovná jednotka nadobudnúť, a ktoré drží
prechodne.
(10) Na účte 253-Dlhové cenné papiere na obchodovanie sa
účtuje podľa § 14 o cenných papieroch úverovej povahy, ktoré sa
držia za účelom obchodovania na verejnom trhu. Analytické účty sa
vedú podľa druhu cenných papierov, emitentov a meny.
(11) Na účte 255-Vlastné dlhopisy sa účtujú vlastné dlhopisy,
ktoré môže účtovná jednotka držať podľa osobitného predpisu. 30)
(12) Na účte 256-Dlhové cenné papiere so splatnosťou do
jedného roka držané do doby splatnosti sa účtuje podľa § 14.
(13) Na účte 257-Ostatné realizovateľné cenné papiere sa
účtujú ostatné cenné papiere, napríklad nakúpené opčné listy. Ak
nakúpené opčné listy sú držané až do dňa uplatnenia prednostného
práva, účtujú sa v tento deň do nákladov na účte 568-Ostatné
finančné náklady bez ohľadu, či právo uplatnené bolo alebo nie.
(14) Na účte 261-Peniaze na ceste sa účtujú peniaze na ceste.
------------------------------------------------------------------
30) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších
predpisov.
ÚČTOVÁ TRIEDA 3-ZÚČTOVACIE VZŤAHY
§ 48
(1) V účtovej triede 3 sa účtujú
a) dlhodobé pohľadávky a krátkodobé pohľadávky z obchodných
vzťahov, napríklad voči odberateľom; poskytnuté preddavky
dodávateľom účtované v účtovej skupine 31-Pohľadávky okrem
preddavkov na dlhodobý majetok; rozlíšenie na dlhodobé
pohľadávky a krátkodobé pohľadávky vo vzťahu k dohodnutej dobe
splatnosti sa vykoná na analytických účtoch k jednotlivým
účtom,
b) krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad krátkodobé
záväzky voči dodávateľom, prijaté krátkodobé preddavky od
odberateľov účtované v účtovej skupine 32-Záväzky,
c) v účtovej skupine 33 pohľadávky a záväzky voči zamestnancom
vrátane sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, fondu
zamestnanosti a garančného fondu; zúčtovanie s orgánmi
sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia sa vzťahuje na
účtovnú jednotku, zamestnancov a spoločníkov v obchodných
spoločnostiach, ktorí sú zároveň v pracovnoprávnom vzťahu
k spoločnosti; účtová skupina 33-Zúčtovanie so zamestnancami
a orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
nezahŕňa zúčtovanie voči spoločníkom v obchodných
spoločnostiach zo závislej činnosti,
d) v účtovej skupine 34 priame dane, nepriame dane, poplatky,
dotácie na obstaranie dlhodobého majetku a dotácie na
hospodársku činnosť,
e) v účtovej skupine 35 poskytnuté krátkodobé pôžičky v rámci
konsolidovaného celku, pohľadávky za upísané vlastné imanie,
krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom a členom a pohľadávky
zo združenia podľa zmluvy o združení,
f) v účtovej skupine 36 krátkodobé záväzky z prijatých pôžičiek
v rámci konsolidovaného celku, záväzky voči spoločníkom
a členom a záväzky zo združenia podľa zmluvy o združení,
g) v účtovej skupine 37 pohľadávky a záväzky z predaja podniku,
pohľadávky z emisie dlhopisov, ako i iné pohľadávky a záväzky,
ktoré nie sú účtované na účtoch predchádzajúcich účtových
skupín,
h) v účtovej skupine 38 účtovné prípady časového rozlíšenia
nákladov a výnosov na zabezpečenie nezávislosti jednotlivých
účtovných období,
i) na účte 391-Opravná položka k pohľadávkam, na účte
395-Vnútorné zúčtovanie, vnútorne vzťahy v rámci účtovnej
jednotky a na účte 398-Spojovací účet pri združení vzájomné
vzťahy medzi účastníkmi združenia podľa zmluvy o združení.
(2) Analytické účty sa vytvárajú podľa jednotlivých dlžníkov
a veriteľov, ich rovnorodých skupín a podľa jednotlivých druhov
mien.
(3) Pohľadávky, ktorých výška sa určí napríklad na základe
zmluvy alebo iného dokladu, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, sa účtujú na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými
súvisia a vedú sa na samostatnom analytickom účte.
§ 49
Účtovanie pohľadávok
(1) Na účte 311-Odberatelia sa účtuje pohľadávka voči
odberateľovi pri splnení dodávky voči odberateľovi. Na tomto účte
sa neúčtujú zmenkové pohľadávky.
(2) Na účte 312-Zmenky na inkaso sa účtuje príjem zmeniek
cudzích, zmeniek cudzích na vlastný rad a zmeniek vlastných
prijatých od odberateľov a od iných dlžníkov.
(3) Na účte 313-Pohľadávky za eskontované cenné papiere sa
účtujú pohľadávky za zmenky odovzdané banke na zaplatenie do doby
splatnosti zmenky, ako aj iné cenné papiere odovzdané k eskontu
banke. V prospech účtu sa účtujú zmenky a iné cenné papiere
zinkasované bankou, ako aj zmenky a iné cenné papiere nezaplatené,
bankou vrátené.
(4) Na účte 314-Poskytnuté preddavky sa účtujú poskytnuté
dlhodobé a krátkodobé preddavky dodávateľom, okrem preddavkov
poskytnutých na dlhodobý majetok.
(5) Na účte 315-Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné
pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči
dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za
záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku
a materiálu.
§ 50
Účtovanie záväzkov
(1) Na účte 321-Dodávatelia sa účtuje záväzok voči
dodávateľovi pri vzniku záväzku. Na tomto účte sa neúčtujú
zmenkové záväzky.
(2) Na účte 322-Zmenky na úhradu sa účtujú vlastné zmenky
a akceptované cudzie zmenky pri ich použití na uspokojenie záväzku
voči dodávateľovi, pri ktorom zmenkový záväzok pre účtovnú
jednotku je najviac jeden rok.
(3) Na účte 323-Krátkodobé rezervy sa účtujú rezervy
s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok,
napríklad za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho
zabezpečenia, reklamácie, nevyfakturované dodávky, ak je neurčité
časové vymedzenie alebo výška záväzku.
(4) Na účte 324-Prijaté preddavky sa účtujú prijaté krátkodobé
preddavky od odberateľov.
(5) Na účte 325-Ostatné záväzky sa účtujú ostatné krátkodobé
záväzky z obchodných vzťahov, napríklad odberateľmi uplatnené
reklamácie, záväzok voči obchodnému partnerovi, ktorý preberá
záručné záväzky za predané výkony.
(6) Na účte 326-Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky
neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky,
poskytnuté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy,
dodacieho listu alebo iného dokladu pozná presnú výšku záväzku.
§ 51
Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho zabezpečenia
a zdravotného poistenia
(1) Na účte 331-Zamestnanci sa účtujú záväzky
z pracovnoprávnych vzťahov vrátane sociálneho zabezpečenia voči
zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, okrem
záväzkov voči spoločníkom a členom družstiev zo závislej činnosti.
Analytická evidencia sa vedie podľa jednotlivých zamestnancov na
mzdových listoch.
(2) Na účte 333-Ostatné záväzky voči zamestnancom sa účtujú
rôzne záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok zamestnancov na
náhradu cestovných výdavkov.
(3) Na účte 335-Pohľadávky voči zamestnancom sa účtujú rôzne
pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na
cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrady
voči zamestnancovi.
(4) Na účte 336-Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia
a zdravotného poistenia sa účtujú
a) v prospech tohto účtu záväzky zo sociálneho zabezpečenia voči
Sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce a príslušnej
zdravotnej poisťovni plnené zamestnávateľom so súvzťažnými
zápismi buď na ťarchu účtov 524-Zákonné sociálne zabezpečenie
alebo 525-Ostatné sociálne zabezpečenie; sumy plnené za
fyzickú osobu-podnikateľa sa účtujú súvzťažne na ťarchu účtu
526-Sociálne náklady fyzickej osoby-podnikateľa a sumy plnené
zamestnancom sa účtujú na ťarchu účtu 331-Zamestnanci alebo
366-Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti,
b) na ťarchu tohto účtu nároky na výplaty sociálnych dávok so
súvzťažnými zápismi v prospech účtu 331-Zamestnanci
a 366-Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti.
§ 52
Zúčtovanie daní a dotácií
(1) Na účte 341-Daň z príjmov sa účtujú platené preddavky na
daň z príjmov účtovnej jednotky v priebehu roka a zrazená daň
z príjmov podľa osobitného predpisu, 19) ak sa podľa osobitného
predpisu 4) zrazená daň z príjmov započíta ako preddavok na daňovú
povinnosť za celé zdaňovacie obdobie.
(2) Ak na konci účtovného obdobia suma preddavkov dane
z príjmov zrazenej podľa osobitného predpisu 19) presahuje daňovú
povinnosť za celé zdaňovacie obdobie a suma preddavkov sa považuje
za splnenie daňovej povinnosti, 19) účtuje sa táto daňová
povinnosť v prospech účtu 341 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu
591-Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti.
(3) Pri uzavieraní účtovných kníh sa v prospech účtu 341
účtuje záväzok účtovnej jednotky zo splatnej dane z príjmov voči
daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so
súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591-Splatná daň z príjmov
z bežnej činnosti alebo na ťarchu účtu 593-Splatná daň z príjmov
z mimoriadnej činnosti.
(4) Na účte 342-Ostatné priame dane sa účtuje daň z príjmov,
ktorá sa odvádza daňovému úradu účtovnou jednotkou ako platiteľom
dane z príjmov vybraná od daňovníka alebo zrazená daňovníkovi dane
z príjmov, napríklad zamestnancom, akcionárom pri výplate
dividend.
(5) V prospech účtu 343-Daň z pridanej hodnoty sa účtuje podľa
dokladov daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej
hodnoty za zdaňovacie obdobie voči daňovému úradu a to so
súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 311-Odberatelia, 315-Ostatné
pohľadávky, 335-Pohľadávky voči zamestnancom, 378-Iné pohľadávky
alebo na ťarchu účtov v účtových triedach 0, 1 a 5, ak zdaniteľné
plnenie sa uskutočnilo pre vlastnú potrebu účtovnej jednotky alebo
pri bezplatnom plnení v prospech iných osôb.
(6) Na účte 343 sa účtuje i daňový dobropis, pri znížení dane
z pridanej hodnoty a daňový ťarchopis, pri zvýšení dane z pridanej
hodnoty, ako aj pri oprave základu dane z pridanej hodnoty, podľa
ktorého sa pôvodný záväzok zaúčtoval.
(7) Na ťarchu účtu 343 sa účtuje nárok voči daňovému úradu na
odpočet dane z pridanej hodnoty v zdaňovacom období, v ktorom
platiteľ dane z pridanej hodnoty daň na vstupe zaúčtoval, a to so
súvzťažným zápisom v prospech účtov 321-Dodávatelia, 325-Ostatné
záväzky, 379-Iné záväzky, 471-Dlhodobé záväzky v rámci
konsolidovaného celku, 474-Záväzky z nájmu a 479-Ostatné dlhodobé
záväzky.
(8) V prospech účtu 343 sa účtuje aj vrátenie dane z pridanej
hodnoty z dôvodu nadmerného odpočtu alebo preplatku dane
z pridanej hodnoty.
(9) Na účte 345-Ostatné dane a poplatky sa účtuje
a) v prospech účtu daňová povinnosť účtovnej jednotky podľa
daňových dokladov zo spotrebných daní 31) za zdaňovacie
obdobie voči daňovému úradu so súvzťažným zápisom na ťarchu
účtov 311-Odberatelia, 315-Ostatné pohľadávky, 335-Pohľadávky
voči zamestnancom, 378-Iné pohľadávky alebo na ťarchu účtov
v účtovej triede 1 a účtovej triedy 5, ak zdaniteľné plnenie
sa uskutočnilo pre vlastnú potrebu účtovnej jednotky alebo pri
bezodplatnom plnení v prospech iných osôb, ako aj pri vzniku
manka a škody na majetku,
b) na ťarchu účtu odvod spotrebných daní alebo preddavkové pevné
sumy a vyrovnanie daňovej povinnosti zo spotrebných daní
a nárok voči daňovému úradu na vrátenie spotrebných daní za
zdaňovacie obdobie so súvzťažným zápisom v prospech účtov
321-Dodávatelia, 325-Ostatné záväzky, 379-Iné záväzky,
471-Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
a 479-Ostatné dlhodobé záväzky.
(10) Účtovanie o spotrebných daniach sa usporiada tak, aby
bolo možné na jeho podklade preukázať daňovému úradu v nadväznosti
na daňové priznanie
a) daňový záväzok za zdaňovacie obdobie,
b) nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie,
c) zúčtovanie spotrebných daní, ktorým sa vyjadrí celkový
výsledný vzťah voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie.
(11) Na účte 345 sa účtujú aj ďalšie dane, napríklad cestná
daň, daň z nehnuteľností, daň z dedičstva, daň z darovania a daň
z prevodu a prechodu nehnuteľností.
(12) Poplatky sa účtujú v prospech účtu 345 so súvzťažným
zápisom na ťarchu účtu 538-Ostatné dane a poplatky. Platenie
poplatkov sa účtuje na ťarchu účtu 345.
(13) Na účtoch 346-Dotácie zo štátneho rozpočtu a 347-Ostatné
dotácie sa účtujú
a) v prospech týchto účtov príjem dotácií,
b) na ťarchu týchto účtov
1. dotácie na obstaranie dlhodobého majetku a na obstaranie
technického zhodnotenia so súvzťažným zápisom v prospech
účtu 384-Výnosy budúcich období,
2. dotácie na hospodársku činnosť so súvzťažným zápisom
v prospech účtu 648-Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti,
ak sa dotácia poskytla na úhradu nákladov, a to v časovej
a vecnej súvislosti so zaúčtovaním nákladov vynaložených na
príslušný účel, na ktorý sa dotácie na hospodársku činnosť
poskytli,
3. dotácie na úhradu úrokov so súvzťažným zápisom v prospech
účtu 668-Ostatné finančné výnosy, a to v časovej a vecnej
súvislosti so zaúčtovaním úrokov do finančných nákladov.
(14) Na účte 346-Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje
priznanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu a priznanie
dotácie z prostriedkov Európskych spoločenstiev podľa osobitného
predpisu. 32)
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov.
19) § 36 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení zákona č. 466/2000 Z.z.
31) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších
predpisov.
32) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.303/1995 Z.z.
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
§ 53
Účtovanie pohľadávok voči spoločníkom, členom družstiev
a účastníkom združenia
(1) Na účte 351-Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku sa
účtujú krátkodobé pôžičky poskytnuté účtovnými jednotkami
v konsolidovanom celku.
(2) Na účte 353-Pohľadávky za upísané vlastné imanie sa účtujú
pohľadávky voči upisovateľom, ktorými sú akcionári, spoločníci
a členovia družstva. Zostatok účtu predstavuje upísané nesplatené
akcie alebo podiely.
(3) Na účte 354-Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri
úhrade straty sa účtujú krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom vo
verejnej obchodnej spoločnosti, komplementárom v komanditnej
spoločnosti, spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo
členom družstva, vo výške predpísanej úhrady straty súvzťažne
s účtom 596-Prevod podielov na hospodárskom výsledku spoločníkom
alebo účtom 431-Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.
(4) Na účte 355-Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
sa účtujú, napríklad krátkodobé pohľadávky z pôžičiek spoločníkom
v obchodnej spoločnosti, úrok z omeškania pri oneskorenom splácaní
peňažného vkladu spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti,
v komanditnej spoločnosti alebo v spoločnosti s ručením
obmedzeným.
(5) Na účte 358-Pohľadávky voči účastníkom združenia sa účtujú
pohľadávky voči účastníkom združenia, ak
a) nevzniká samostatná právnická osoba,
b) nie je poverený ani jeden z účastníkov združenia za správcu
združenia, pričom zostatok tohto účtu sa odsúhlasí účastníkmi
združenia.
§ 54
Účtovanie záväzkov voči spoločníkom, členom družstiev
a účastníkom združenia
(1) Na účte 361-Záväzky v rámci konsolidovaného celku sa
účtujú krátkodobé záväzky, napríklad z dôvodu prijatých pôžičiek
od účtovej jednotky v konsolidovanom celku.
(2) Na účte 364-Záväzky voči spoločníkom a členom pri
rozdeľovaní zisku sa účtujú záväzky voči spoločníkom vrátane
akcionárov v obchodných spoločnostiach alebo členom družstiev vo
výške ich podielov na zisku spoločnosti alebo družstva, a to so
súvzťažným zápisom na účte 596-Prevod podielov na výsledku
hospodárenia spoločníkom, ak ide o spoločníkov vo verejnej
obchodnej spoločnosti a komplementárov v komanditnej spoločnosti
a účte 431-Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, ak ide
o spoločníkov v ostatných obchodných spoločnostiach, členov
družstiev a komanditistov v komanditnej spoločnosti.
(3) Na účte 365-Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom sa
účtujú krátkodobé záväzky, napríklad z pôžičiek od spoločníkov
obchodnej spoločnosti, záväzky z dôvodu úrokov zo splatených
vkladov spoločníkov vo verejnej obchodnej spoločnosti,
v komanditnej spoločnosti a v spoločnosti s ručením obmedzeným.
(4) Na účte 366-Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej
činnosti sa účtujú záväzky voči spoločníkom v spoločnosti
s ručením obmedzeným, komanditistom komanditných spoločností
a členom družstiev z pracovnoprávnych vzťahov vrátane sociálneho
zabezpečenia.
(5) Na účte 367-Záväzky z upísaných nesplatených cenných
papierov a vkladov sa účtujú záväzky účtovnej jednotky, ako
akcionára alebo spoločníka v inej obchodnej spoločnosti alebo
člena družstva, za prevzaté a doteraz nesplatené cenné papiere
a vklady.
(6) Na účte 368-Záväzky voči účastníkom združenia sa účtujú
záväzky voči účastníkom združenia, ak
a) nevzniká samostatná právnická osoba,
b) nie je poverený ani jeden z účastníkov združenia ako správca
združenia, pričom zostatok tohto účtu sa odsúhlasí účastníkmi
združenia.
§ 55
Účtovanie iných pohľadávok a iných záväzkov
(1) Na účte 371-Pohľadávky z predaja podniku sa v účtovníctve
predávajúceho účtuje pohľadávka z predaja podniku alebo jeho časti
podľa § 27.
(2) Na účte 372-Záväzky z kúpy podniku sa v účtovníctve
kupujúceho účtuje záväzok z kúpy podniku alebo jeho časti podľa
§ 27.
(3) Na účte 373-Pohľadávky a záväzky z pevných termínových
operácií sa účtuje podľa § 16.
(4) Na účte 374-Pohľadávky z nájmu sa v účtovníctve
prenajímateľa účtujú pohľadávky v súvislosti s prenájmom
majetku. 14)
(5) Na účte 375-Pohľadávky z vydaných dlhopisov sa účtuje
v účtovníctve emitenta dlhopisov
a) na ťarchu účtu vydanie
1. dlhodobých dlhopisov súvzťažne s účtom 473-Vydané dlhopisy,
2. krátkodobých dlhopisov súvzťažne s účtom 241-Vydané
krátkodobé dlhopisy,
b) v prospech účtu úhrada dlhopisov od majiteľa.
(6) Analytické účty k tomuto účtu sa vedú podľa jednotlivých
emisií dlhopisov.
(7) Na účte 376-Nakúpené opcie sa účtuje podľa § 16. K tomuto
účtu sa analytické účty vedú členené na kúpne opcie a predajné
opcie.
(8) Na účte 377-Predané opcie sa účtuje podľa § 16. K tomuto
účtu sa vedú analytické účty členené na kúpne opcie a predajné
opcie.
(9) Na účtoch 378-Iné pohľadávky a 379-Iné záväzky sa účtujú
pohľadávky a krátkodobé záväzky, ktoré nie sú obsiahnuté
v predchádzajúcich účtoch pohľadávok a záväzkov v účtovej triede
3, napríklad
a) pohľadávka voči zodpovednej osobe na náhradu škody alebo
manka, súvzťažne s účtom 648-Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti a pohľadávka voči poisťovni v dôsledku poistných
udalostí,
b) záväzok zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, súvzťažne k účtu
548-Ostatné náklady na hospodársku činnosť, ak tento záväzok
nemá charakter rezervy,
c) záväzok voči colnému orgánu z dôvodu cla, dane z pridanej
hodnoty a záväzok zo spotrebných daní pri dovoze; na
analytických účtoch sa sleduje osobitne zúčtovanie ciel
a zúčtovanie dane z pridanej hodnoty a jednotlivých
spotrebných daní pri dovoze; v nadväznosti na daňové priznanie
k dani z pridanej hodnoty a spotrebnej dani je evidovanie na
analytických účtoch k účtu 379-Iné záväzky usporiadané tak,
aby sa preukázalo platenie dane z pridanej hodnoty
a spotrebnej dane colnému orgánu a nárok na odpočet dane
z pridanej hodnoty a na vrátenie spotrebnej dane voči daňovému
úradu,
d) pohľadávka spoločníka alebo člena na priznané podiely zo
zisku, vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku,
e) záväzky spoločníka alebo člena z úhrady straty v obchodnej
spoločnosti alebo družstve.
------------------------------------------------------------------
14) § 28 ods. 2 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení zákona
č. 466/2000 Z.z.
§ 56
Účty časového rozlišovania
(1) Na účtoch účtovej skupiny 38-Časové rozlíšenie nákladov
a výnosov sa časovo rozlišujú náklady a výnosy.
(2) Na účte 381-Náklady budúcich období sa účtujú výdavky
bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich
obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5, napríklad
vopred platené nájomné a predplatné.
(3) Zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet
nákladov sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené
náklady vecne súvisia.
(4) Na účte 382-Komplexné náklady budúcich období sa účtujú
náklady budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému
účelu.
(5) Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období sa vykoná
v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne
súvisia.
(6) Časovo sa nerozlišujú, napríklad náklady na prípravu
a zábeh výkonov, náklady spojené so zlúčením, splynutím
a rozdelením spoločností a so zmenou ich právnej formy, náklady na
získanie vlastného imania, napríklad upisovanie nových akcií a iné
zvyšovanie vlastného imania a s tým súvisiace náklady ako
napríklad notárske poplatky a súdne poplatky, provízie maklérom,
prospekt emitenta cenných papierov, ďalej pokuty, penále, náklady
na školenia a semináre, náklady na marketingové a iné štúdie,
náklady na prieskum trhu, náklady na získanie noriem
a certifikátov, náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na
reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo časti podniku,
náklady na rozšírenie výroby, náklady na reklamu a propagáciu,
pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného
charakteru, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom
vznikli. Ak tieto služby sú vopred platené, napríklad platené
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru,
časovo sa rozlišujú.
(7) Na účte 383-Výdavky budúcich období sa účtuje časové
rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú
výdavkov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené
pozadu.
(8) Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa vykoná pri
uskutoční výdavku.
(9) Na účte 384-Výnosy budúcich období sa účtujú príjmy
v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich
obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, sumy zaplatených
paušálov vopred na zabezpečenie servisných služieb a prijaté
predplatné.
(10) Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období,
s ktorým vecne súvisia.
(11) Prijaté úhrady za vykonané preložky rozvodných zariadení
podľa osobitného predpisu 26) sa časovo rozlišujú vo výške odpisov
týchto zariadení.
(12) Prijaté dotácie na obstaranie dlhodobého majetku sa
rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním
odpisov z dlhodobého hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola
dotácia poskytnutá, od doby zaradenia tohto majetku do užívania.
(13) Na účte 385-Príjmy budúcich období sa účtujú časovo
rozlíšené výnosy, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného
obdobia a týkajú sa príjmov v určitých budúcich obdobiach,
napríklad nájomné prijaté pozadu. Na účte 385 sa účtuje so
súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov výnosov v účtovej
triede 6.
------------------------------------------------------------------
26) Zákon č. 70/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§ 57
Účtovanie opravnej položky k zúčtovacím vzťahom a vnútorné
zúčtovanie
(1) Na účte 391-Opravná položka k pohľadávkam sa účtuje tvorba
opravnej položky k pohľadávkam, ako aj jej zníženie alebo
zrušenie. Na analytických účtoch sa členia opravné položky na
opravné položky podľa osobitného predpisu 33) a ostatné opravné
položky k pohľadávkam.
(2) Na účte 395-Vnútorné zúčtovanie sa účtujú vzťahy medzi
jednotlivými vnútornými organizačnými útvarmi účtovnej jednotky
v závislosti od organizácie účtovníctva účtovnej jednotky. Tento
účet pri uzavieraní účtovných kníh nemá zostatok.
(3) Na účte 398-Spojovací účet pri združení sa účtujú operácie
voči účastníkom združenia, ak
a) nevzniká samostatná právnická osoba,
b) jeden z účastníkov tohto združenia je poverený správou peňazí
alebo iných vecí poskytnutých na účely združenia.
(4) Na účte 398-Spojovací účet pri združení sa v účtovníctve
správcu združenia a v účtovníctve účastníkov združenia účtuje
o vložených prostriedkoch a iných účtovných prípadoch. V rámci
uzatvorenia účtovných kníh sa vzájomne odsúhlasuje účtovanie na
účte 398-Spojovací účet pri združení medzi správcom združenia
a jednotlivými účastníkmi združenia. Účtovanie na účte 398 sa
usporiada tak, aby sa zabezpečili údaje o podieloch jednotlivých
účastníkov združenia na jeho majetku, výnosoch a nákladoch.
------------------------------------------------------------------
33) Zákon č. 368/1999 Z.z.
ÚČTOVÁ TRIEDA 4-KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
§ 58
V účtovej triede 4 sa účtujú
a) základné imanie, kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku,
oceňovacie rozdiely, prevedené výsledky hospodárenia, výsledok
hospodárenia v schvaľovaní,
b) rezervy,
c) dlhodobé bankové úvery,
d) dlhodobé záväzky,
e) odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka,
f) vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa.
§ 59
Účtovanie vlastného imania
(1) Na účtoch účtových skupín 41 až 43 sa účtuje vlastné
imanie účtovnej jednotky, ktoré predstavuje rozdiel majetku
a záväzkov.
(2) V účtovníctve účtovnej jednotky sa účtujú tieto fondy:
a) kapitálové fondy tvorené a doplňované z kapitálových peňažných
a nepeňažných vkladov,
b) fondy tvorené zo zisku účtovnej jednotky.
(3) Na účte 411-Základné imanie sa účtuje základné imanie
a jeho zmeny podľa § 25.
(4) Osobitne na analytických účtoch účtu 411-Základné imanie
sa vedie
a) základné imanie vytvorené vkladmi,
b) základné imanie vytvorené priamo alebo sprostredkovane zo
zisku,
c) u družstiev základné imanie v členení na zapisované
a nezapisované do obchodného registra,
d) podľa jednotlivých spoločníkov a členov družstva, ktorí
vložili vklad alebo im bol vklad zvýšený zo zisku.
(5) Na účte 412-Emisné ážio sa účtuje rozdiel medzi menovitou
hodnotou vydaných akcií a sumou platenou za akcie (emisný kurz)
podľa osobitného predpisu 34) alebo vkladov pri zvyšovaní
základného imania upísaním nových akcií alebo vkladov.
(6) Na účte 413-Ostatné kapitálové fondy sa účtujú ostatné
kapitálové vklady peňažné aj nepeňažné, ktoré pri ich vytvorení
nezvyšujú základné imanie podniku a nie je pre ne
v predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny samostatný
syntetický účet. V prospech účtu sa účtujú najmä prijaté dary,
členské podiely v družstvách na družstevnú bytovú výstavbu
a štátny príspevok. Analytické účty k účtu 413 sa vedú podľa
jednotlivých kapitálových fondov s osobitným sledovaním darov,
členských podielov a štátneho príspevku.
(7) Na účte 414-Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov sa účtuje podľa § 14 a § 16.
(8) Na účte 415-Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín sa
v účtovníctve spoločníka obchodnej spoločnosti a v účtovníctve
člena družstva účtuje kladný alebo záporný rozdiel medzi uznaným
ocenením a účtovným ocenením ich vecného vkladu pri jeho vložení
do obchodnej spoločnosti alebo družstva. Účtuje tu tiež zvýšenie
alebo zníženie hodnoty cenného papiera a podielu pri zvyšovaní
základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva z majetku
prevyšujúceho toto imanie alebo pri znižovaní základného imania.
Príslušná časť zostatku tohto účtu sa účtuje na účte 568-Ostatné
finančné náklady alebo na účte 668-Ostatné finančné výnosy pri
predaji alebo inom úbytku príslušných cenných papierov a podielov.
(9) Na účte 416-Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí
a rozdelení sa v účtovníctve zanikajúcej účtovnej jednotky účtuje
podľa § 26.
(10) Na účte 417-Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
sa účtuje rezervný fond. 35)
(11) Na účte 418-Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov sa
účtuje nedeliteľný fond. 35)
(12) Na účte 419-Zmeny základného imania sa účtuje podľa
§ 25. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých vkladateľov,
ktorí sa zaviazali vložením vkladu zvýšiť základné imanie.
(13) Vytváranie a dopĺňanie rezervného fondu z účtovného zisku
podľa osobitného predpisu 35) sa účtuje na účte 421-Zákonný
rezervný fond. K účtu 427-Ostatné fondy sa vedú analytické účty
podľa jednotlivých vytvorených fondov. Fondy podľa
predchádzajúcich odsekov sa netvoria a nečerpajú na ťarchu
nákladov a výnosov.
(14) Na účte 431-Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje
rozdelenie účtovného zisku alebo usporiadanie účtovnej straty. Na
ťarchu účtu 431 sa účtujú aj tantiemy a dividendy na výplatu podľa
rozhodnutia účtovnej jednotky o rozdelení účtovného zisku, ak sa
ne netvoria osobitné fondy zo zisku. Tento účet nemá ku dňu
uzatvorenia účtovných kníh zostatok.
------------------------------------------------------------------
34) § 157 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
35) Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
§ 60
Účtovanie rezerv
(1) Na účtoch účtovej skupiny 45-Rezervy, sa účtuje tvorba,
použitie a zrušenie rezerv. Analytické účty sa vedú podľa
jednotlivých rezerv.
(2) Na účte 451-Rezervy zákonné sa účtujú rezervy 17) okrem
rezerv na opravu hmotného majetku. 17)
------------------------------------------------------------------
17) § 7 zákona č. 368/1999 Z.z. o rezervách a opravných položkách
na zistenie základu dane z príjmov.
§ 61
Účtovanie dlhodobých záväzkov
(1) Na účtoch účtovej skupiny 46-Bankové úvery sa účtujú
bankové úvery, ktoré majú dlhodobý charakter. Dlhodobým
charakterom bankového úveru sa rozumie obdobie dohodnutej doby
splatnosti dlhšie ako jeden rok. Rovnako sa tu účtujú dlhodobé
bankové úvery, ktoré sa poskytujú pri eskonte zmeniek. Analytické
účty sa vedú podľa jednotlivých úverov poskytnutých účtovnej
jednotke a podľa jednotlivých bánk.
(2) Na účtoch účtovej skupiny 47-Dlhodobé záväzky sa účtujú
záväzky z obchodného i neobchodného styku s dobou splatnosti
dlhšou ako jeden rok. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých
veriteľov.
(3) Na účte 471-Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
sa účtujú záväzky voči účtovnej jednotke v konsolidovanom celku.
Na analytických účtoch sa osobitne zaznamenávajú záväzky
z kapitálových operácií a z obchodného styku.
(4) Na účte 472-Záväzky so sociálneho fondu sa účtuje tvorba
a použitie sociálneho fondu. Povinný prídel do sociálneho fondu
podľa osobitného predpisu 36) sa účtuje v prospech účtu
472-Záväzky so sociálneho fondu a na ťarchu účtu 527-Zákonné
sociálne náklady.
(5) Ďalšie zdroje fondu podľa osobitného predpisu 37) sa
účtujú v prospech účtu 472-Záväzky sociálneho fondu a na ťarchu
221-Bankové účty.
(6) Príspevok zamestnávateľa podľa osobitného predpisu 38) sa
účtuje v prospech účtu 472-Záväzky so sociálneho fondu a na ťarchu
účtu 431-Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.
(7) Na účte 473-Vydané dlhopisy sa účtujú v účtovníctve
emitenta dlhopisov vydané dlhopisy vo výške emisie so súvzťažným
zápisom s účtom 375-Pohľadávky z vydaných dlhopisov.
(8) Na účte 474-Záväzky z nájmu sa účtuje pri nájme hmotného
majetku a nehmotného majetku, ktorý vytvára súbor a ktorý sa
využíva na základe písomnej zmluvy nájomcom po celé zdaňovacie
obdobie ako celok podľa osobitného predpisu. 14) Suma záväzku voči
prenajímateľovi sa účtuje vo výške zostatkovej ceny prenajatého
dlhodobého majetku a umoruje sa vo výške odpisov zaúčtovaných za
príslušný dlhodobý majetok do nákladov s prihliadnutím na platobné
podmienky podľa zmluvy.
(9) Na účte 475-Dlhodobé prijaté preddavky sa účtujú prijaté
preddavky od odberateľov.
(10) Na účte 476-Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky sa účtujú
položky neúčtované ako obvyklé záväzky s dobou splatnosti dlhšou
ako jeden rok, napríklad nevyfaktúrované dodávky, poskytnuté
služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu
alebo iného dokladu pozná presnú výšku záväzku.
(11) Na účte 478-Dlhodobé zmenky na úhradu sa účtujú zmenky
vlastné a akceptované cudzie zmenky.
(12) Na účte 479-Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú ostatné
dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtoch
účtovej skupiny 47-Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický
účet. Na tomto účte sa účtujú taktiež záväzky vyplývajúce
z tichého spoločenstva.
(13) Na účte 481-Odložený daňový záväzok a odložená daňová
pohľadávka sa účtuje odložená daň z príjmov.
------------------------------------------------------------------
14) § 28 ods. 2 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení zákona
č. 466/2000 Z.z.
36) § 3 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona
č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov.
37) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1994 Z.z.
38) § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1994 Z.z.
§ 62
Účtovanie vlastného imania fyzickej osoby-podnikateľa
(1) Účet 491-Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa slúži
na účtovanie všetkých osobných vkladov, vrátane vkladu na začiatku
podnikateľskej činnosti, výberov fyzickej osoby a prijatých darov.
Pri otváraní účtovných kníh sa na tento účet účtuje účtovný zisk
alebo účtovná strata za predchádzajúce účtovné obdobie so
súvzťažným zápisom na účte 431-Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní.
(2) Účet 491 môže mať pasívny zostatok alebo aktívny zostatok.
(3) Osobitne sa zaznamenávajú na analytických účtoch k účtu
491 prijaté dary, zisk alebo strata predchádzajúcich účtovných
období.
ÚČTOVÁ TRIEDA 5-NÁKLADY
§ 63
(1) V účtovej triede 5 sa účtujú prvotné náklady alebo
druhotné náklady. Na jednotlivé účty tejto účtovej triedy sa
účtujú účtovné prípady narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného
obdobia časovo rozlíšené.
(2) Ak vo vyúčtovaniach za prijaté služby alebo v nákladoch
zaúčtovaných podľa iných účtovných dokladov budú zahrnuté tiež
sumy, ktoré nepatria do nákladov účtovnej jednotky, napríklad
náklady na súkromné telefonické hovory, prepravné, nájomné,
elektrickú energiu možno pri účtovaní postupovať takto:
a) ak sa zistia pred zaúčtovaním príslušných účtovných dokladov
nároky, ktoré majú, napríklad zamestnanci, spoločníci alebo
členovia účtovnej jednotke uhradiť, sumy takých nárokov sa
zaúčtujú priamo na príslušné účty v účtovej triede
3-Zúčtovacie vzťahy,
b) ak sa nezistia tieto sumy pred účtovaním príslušných účtovných
dokladov, účtujú sa tieto sumy na príslušné účty v účtovej
triede 5; o dodatočne prijaté náhrady alebo vyúčtované nároky
na ne na účtoch v účtovej triede 3 sa znížia zachytené náklady
v účtovej triede 5,
c) v účtovných jednotkách, ktoré poskytujú služby, napríklad
v cestovných kanceláriách, vo verejnom stravovaní sa
v nákladoch v účtovej triede 5 účtujú celé sumy faktúr alebo
iných dokladov a tržby za poskytnuté služby sa účtujú
v účtovej triede 6.
(3) Konečné stavy účtov v účtovej triede 5 sa pri uzavieraní
účtovných kníh účtujú na ťarchu účtu 710-Účet ziskov a strát.
§ 64
Obsahové vymedzenie účtových skupín nákladov na hospodársku
činnosť
(1) Na účtoch účtovej skupiny 50-Spotrebované nákupy sa účtuje
v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob
a) pri spôsobe A účtovania zásob
1. v priebehu účtovného obdobia spotrebované položky materiálu
a predané položky tovaru sa účtujú na ťarchu účtov
501-Spotreba materiálu a 504-Predaný tovar so súvzťažným
zápisom v prospech účtov zásob,
2. inventarizačné rozdiely sa účtujú podľa svojho charakteru
podľa § 43,
b) pri spôsobe B účtovania zásob
1. v priebehu účtovného obdobia náklady, ktoré tvoria
obstarávaciu cenu jednotlivých položiek nákupu, sa účtujú
na ťarchu účtov 501-Spotreba materiálu a 504-Predaný tovar,
2. pri uzavretí účtovných kníh začiatočné stavy účtov
112-Materiál na sklade a 132-Tovar na sklade
a v predajniach sa účtujú so súvzťažným zápisom na ťarchu
účtov 501-Spotreba materiálu a 504-Predaný tovar; konečné
stavy zásob materiálu a tovaru overené inventarizáciou sa
účtujú na ťarchu účtov 112-Materiál na sklade a 132-Tovar
na sklade a v predajniach a v prospech účtov 501-Spotreba
materiálu a 504-Predaný tovar.
(2) Na účte 502-Spotreba energie sa účtujú náklady, napríklad
na vodu, paru, plyn a elektrickú energiu.
(3) Na účte 503-Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
sa účtujú neskladovateľné nákupy.
§ 65
Účtová skupina 51-Služby
Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú prvotné náklady za
externé služby s výnimkou účtu 513-Náklady na reprezentáciu, na
ktorom sa účtujú náklady na reprezentáciu a to vrátane vlastných
výkonov, ktoré sa použijú na účely reprezentácie. Na účte
518-Ostatné služby sa účtuje, napríklad nájomné, poštovné
a poradenstvo. Účtuje sa tu tiež nehmotný majetok, ktorý nebol
zaradený do dlhodobého nehmotného majetku.
§ 66
Účtová skupina 52-Osobné náklady
Na účtoch 521-Mzdové náklady, 522-Príjmy spoločníkov a členov
zo závislej činnosti, 523-Odmeny členom orgánov spoločnosti
a družstva sa účtujú všetky požitky zamestnancov vrátane príjmov
spoločníkov a členov družstva zo závislej činnosti. Na týchto
účtoch sa účtujú mzdy vždy v hrubých sumách. Do hrubej mzdy sa
zahrnie aj naturálna mzda, ak je súčasťou mzdy. Na účtoch tejto
účtovej skupiny sa účtuje aj tvorba sociálneho fondu podľa § 61
ods. 4 až 6. Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtuje aj
príspevok do garančného fondu.
§ 67
Účtová skupina 53-Dane a poplatky
(1) V tejto účtovej skupine sa účtujú dane, odvody a obdobné
platby charakteru nákladov, ak je účtovná jednotka daňovníkom
okrem dane z príjmov, ktorá sa účtuje na ťarchu účtov účtovej
skupiny 59-Dane z príjmov a prevodové účty.
(2) Na účte 538-Ostatné dane a poplatky sa účtujú aj dodatočné
vyrubenia týchto daní za minulé roky vrátane dane z pridanej
hodnoty za minulé roky, ak o túto daň už nemožno zvýšiť hodnotu
dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, zásob
a pohľadávok. Na tomto účte sa účtujú dodatočné vyrubenia
spotrebných daní vzťahujúce sa k vlastnej spotrebe výrobkov.
§ 68
Účtová skupina 54-Iné náklady na hospodársku činnosť
(1) Na ťarchu účtu 541-Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje rozdiel
medzi cenou predávaného majetku zúčtovanom na účtoch účtových
skupín 01-Dlhodobý nehmotný majetok, 02-Dlhodobý hmotný
majetok-odpisovaný a vytvorenými oprávkami. Ďalej sa na ťarchu
tohto účtu účtuje v súvislosti s predajom neodpisovaného
dlhodobého hmotného majetku jeho cena účtovaná na účtoch účtovej
skupiny 03-Dlhodobý hmotný majetok-neodpisovaný a hodnota
zaúčtovaná na účtoch 041 a 042 pri predaji nedokončeného
dlhodobého majetku.
(2) Na ťarchu účtu 542-Predaný materiál sa účtuje v súvislosti
s predajom úbytok nakúpeného materiálu v obstarávacej cene alebo
materiálu vytvoreného vlastnou činnosťou vo vlastných nákladoch.
(3) Na ťarchu účtu 543-Dary sa účtuje bezodplatné odovzdanie
majetku na základe dobrovoľného plnenia účtovnej jednotky. Na
tomto účte sa účtuje, napríklad zostatková cena darovaného
dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
vrátane daňovej povinnosti z dôvodu dane z pridanej hodnoty
vzťahujúcej sa na bezodplatné plnenie.
(4) Na ťarchu účtov 544-Zmluvné pokuty, penále a úroky
z omeškania a 545-Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania sa
účtujú najmä uznané sankčné položky na základe príslušných zmlúv,
dokladov, bez ohľadu na to, či došlo k platbe alebo nie a odstupné
zo zrušenia zmluvy. 39) Neúčtujú sa tu úroky z omeškania podľa
zmluvy o úveroch.
(5) Na ťarchu účtu 546-Odpis pohľadávky sa účtuje odpis
pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania
a) ak dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani
vymáhaním od dedičov dlžníka,
b) na základe oznámenia príslušného orgánu o vydaní rozhodnutia
o neuznaní pohľadávky ako aj oznámení, že pobyt dlžníka je
neznámy,
c) ak zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že by náklady na
vymáhanie pohľadávky presiahli jej výťažok.
(6) Na účte 546-Odpis pohľadávky sa účtujú aj postúpené
pohľadávky z hospodárskej činnosti a odpis pohľadávok podľa
osobitného predpisu. 16)
(7) Na ťarchu účtu 548-Ostatné náklady na hospodársku činnosť
sa účtujú ostatné položky neúčtované na predchádzajúcich účtoch,
ktoré sa týkajú hospodárskej činnosti, napríklad príspevky
právnickým osobám. Na samostatnom analytickom účte k tomuto účtu
sa sledujú rozdiely vyplývajúce zo zníženia regulovaných cien
podľa osobitného zákona. 40)
(8) Na ťarchu účtu 549-Manká a škody sa účtujú manká a škody
na dlhodobom majetku, manko nakúpených zásob ako aj zásob vlastnej
výroby. Ak sa rozhodne o zrušení prác na príprave alebo
rozostavaní obstarávaného dlhodobého majetku (zmarené investície),
sumy vzťahujúce sa na tento účtovný prípad a účtované na účte
041-Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a na účte
042-Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa odpíšu na ťarchu
účtu 549-Manká a škody, a to v deň rozhodnutia o zrušení prác na
obstarávaní dlhodobého majetku, ak ide o škodu. V ostatných
prípadoch sa zaúčtujú na účte 548-Ostatné náklady na hospodársku
činnosť. Na tomto účte sa neúčtuje úbytok zásob do výšky
stanovenej normy prirodzených úbytkov. Tie sa účtujú podľa
charakteru na ťarchu účtu 501-Spotreba materiálu, 504-Predaný
tovar alebo na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 61-Zmena
stavu vnútroorganizačných zásob. Nutné porážky zvierat sa účtujú
ako predaj zvierat, a to aj, ak nie sú dosiahnuté tržby.
------------------------------------------------------------------
16) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení
neskorších predpisov.
39) Napríklad § 355 Obchodného zákonníka.
40) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
§ 69
Účtová skupina 55-Odpisy, rezervy a opravné položky nákladov
na hospodársku činnosť
(1) V tejto účtovej skupine sa účtujú náklady súvisiace
s hospodárskou činnosťou, ktoré sa neúčtujú na účtoch účtových
skupín 50 až 54.
(2) Na účte 551-Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú odpisy podľa odpisového
plánu. Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje na ťarchu účtu
541-Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku. Na účte 551-Odpisy dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aj
zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku pri jeho fyzickej likvidácii v dôsledku
opotrebenia. Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku v dôsledku mank a škôd sa účtuje
priamo na ťarchu účtu 549-Manká a škody.
(3) Okrem odpisov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku sa v tejto účtovej skupine účtuje aj tvorba
zákonných rezerv na účte 552-Tvorba zákonných rezerv so súvzťažným
zápisom v prospech účtu 451-Rezervy zákonné. Tvorba ostatných
rezerv sa účtuje na účte 554-Tvorba ostatných rezerv so súvzťažným
zápisom v prospech účtu 323-Krátkodobé rezervy alebo v prospech
účtov účtovej skupiny 45-Rezervy okrem účtu 451-Rezervy zákonné.
(4) Na ťarchu účtu 555-Zúčtovanie komplexných nákladov
budúcich období sa zúčtujú položky komplexných nákladov, ktoré
vecne súvisia s bežným účtovným obdobím, so súvzťažným zápisom
v prospech účtu 382-Komplexné náklady budúcich období.
(5) Na ťarchu účtu 557-Zúčtovanie oprávky k opravnej položke
k nadobudnutému majetku sa účtujú sumy vyjadrujúce postupné
umorovanie opravnej položky k nadobudnutému majetku so súvzťažným
zápisom v prospech účtu 098-Oprávky k opravnej položke
k nadobudnutému majetku.
(6) Súvzťažnými účtami k účtu 558-Tvorba zákonných opravných
položiek, 559-Tvorba ostatných opravných položiek sú účty účtových
skupín 09-Opravné položky k dlhodobému majetku okrem účtov
096-Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku, 097-Opravná
položka k nadobudnutému majetku a 098-Oprávky k opravnej položke
k nadobudnutému majetku. Ďalej sa na tomto účte účtuje súvzťažne
s účtami účtovej skupiny 19-Opravné položky k zásobám a účtom
391-Opravná položka k pohľadávkam.
§ 70
Účtová skupina 56-Finančné náklady
(1) Na účte 561-Predané cenné papiere a podiely sa účtuje
úbytok cenných papierov a podielov so súvzťažnými zápismi na
účtoch účtových skupín 06-Dlhodobý finančný majetok
a 25-Krátkodobý finančný majetok pri ich predaja. Ak ide o predaj
dlhových cenných papierov, účtuje sa ku dňu ich predaja
doúčtovanie alikvotného výnosu.
(2) Na ťarchu účtu 562-Úroky sa účtuje platobná povinnosť
z dôvodu úrokov voči bankám, dodávateľom, pri pôžičkách,
finančných operácií, napríklad eskontu cenných papierov.
(3) Na ťarchu účtu 563-Kurzové straty sa účtujú kurzové straty
podľa § 24.
(4) Na ťarchu účtu 564-Náklady na precenenie cenných papierov
a účtu 566-Náklady na finančný majetok sa účtuje podľa § 14.
(5) Na ťarchu účtu 567-Náklady na derivátové operácie sa
účtuje podľa § 16.
(6) Na ťarchu účtu 568-Ostatné finančné náklady sa účtujú
náklady peňažného styku, napríklad bankové výdavky, poistné,
náklady súvisiace so získaním bankových záruk a podobné bankové
výdavky, ako aj depozitné poplatky okrem prípadov, ak sú súčasťou
obstarávacej ceny majetku.
§ 71
Účtová skupina 57-Rezervy a opravné položky finančných nákladov
(1) Na ťarchu účtu 574-Tvorba rezerv sa účtuje tvorba rezerv,
ktoré sa týkajú finančných nákladov so súvzťažným zápisom
v prospech účtu 323-Krátkodobé rezervy alebo účtov účtovej skupiny
45-Rezervy.
(2) Na ťarchu účtu 579-Tvorba opravných položiek sa účtuje so
súvzťažným zápisom v prospech účtu 096-Opravná položka
k dlhodobému finančnému majetku a účte účtovej skupiny 29-Opravné
položky ku krátkodobému finančnému majetku.
§ 72
Účtová skupina 58-Mimoriadne náklady
(1) Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú účtovné prípady
neobvyklého charakteru vzhľadom k bežnej činnosti účtovnej
jednotky, ako aj mimoriadne udalosti vyskytnuté sa náhodne.
(2) Na ťarchu účtu 581-Náklady na zmenu metódy sa účtujú zmeny
účtovných metód a účtovných zásad podľa § 7ods. 3 a 4 zákona so
súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku a záväzkov.
(3) Na ťarchu účtu 582-Škody sa účtujú škody vzniknuté na
majetku z mimoriadnych príčin, napríklad v dôsledku živelnej
pohromy.
(4) Na ťarchu účtu 584-Tvorba rezerv sa účtujú položky rezerv
na náklady charakteru mimoriadnych nákladov so súvzťažným zápisom
v prospech účtu 323-Krátkodobé rezervy alebo účtov účtovej skupiny
45-Rezervy.
(5) Na ťarchu účtu 588-Ostatné mimoriadne náklady sa účtuje
oprava nákladov minulých účtovných období, ak ide o významné
položky. Účtujú sa tu aj náklady z dôvodu postúpenia alebo
ukončenia hospodárskej činnosti, alebo zložky hospodárskej
činnosti účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom v prospech účtu
597-Prevod prevádzkových nákladov alebo účtu 598-Prevod finančných
nákladov. Na tomto účte sa účtuje v účtovníctve predávajúceho pri
predaji podniku alebo jeho časti podľa § 27.
(6) Na ťarchu účtu 589-Tvorba opravných položiek sa účtuje
súvzťažne v prospech príslušných účtov účtových skupín 09-Opravné
položky k dlhodobému majetku, 19-Opravné položky k zásobám,
291-Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku a účtu
391-Opravná položka k pohľadávkam, ak majú vzťah k mimoriadnym
nákladom.
§ 73
Účtová skupina 59-Dane z príjmov a prevodové účty
(1) Výška splatných daní pri uzavretí účtovných kníh sa účtuje
na ťarchu účtu 591-Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti, pre
časť týkajúcu sa výsledku hospodárenia z bežnej činnosti,
593-Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti, pre časť
týkajúcu sa mimoriadneho výsledku hospodárenia, so súvzťažným
zápisom v prospech účtu 341-Daň z príjmov.
(2) Výška odložených daní z príjmov sa účtuje podľa § 10 podľa
svojho charakteru na účte 592-Odložená daň z príjmov z bežnej
činnosti, pre časť týkajúcu sa výsledku hospodárenia z bežnej
činnosti, a na účte 594-Odložená daň z príjmov z mimoriadnej
činnosti, pre časť týkajúca sa mimoriadneho výsledku hospodárenia,
so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu alebo v prospech účtu
481-Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.
(3) Na ťarchu účtu 595-Dodatočné odvody dane z príjmov sa
účtujú dodatočné vyrubenia dane z príjmov za predchádzajúce roky
a v prospech tohto účtu nárok na vrátenie dane z príjmov za
predchádzajúce roky so súvzťažným zápisom v prospech alebo na
ťarchu účtu 341.
(4) Na účte 596-Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom sa účtuje nárok na podiel z účtovného zisku alebo
povinnosť úhrady účtovnej straty voči spoločníkom verejnej
obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti
so súvzťažným zápisom na účte 364-Záväzky voči spoločníkom
a členom pri rozdeľovaní zisku alebo 354-Pohľadávky voči
spoločníkom a členom pri úhrade straty.
(5) V prospech účtu 597-Prevod nákladov na hospodársku činnosť
sa účtujú náklady súvisiace s postúpením alebo ukončením
hospodárskej činnosti, alebo zložky hospodárskej činnosti účtovnej
jednotky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 588-Ostatné
mimoriadne náklady alebo na ťarchu účtov účtovej skupiny
56-Finančné náklady, ak ide o náklady finančného charakteru.
(6) V prospech účtu 598-Prevod finančných nákladov sa účtuje
prevod finančných nákladov na ťarchu nákladov na hospodársku
činnosť na účte 548-Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo
na ťarchu niektorého z účtov účtovej skupiny 58-Mimoriadne
náklady, v záujme objektívneho vykázania hospodárskeho, finančného
a mimoriadneho výsledku hospodárenia.
ÚČTOVÁ TRIEDA 6-VÝNOSY
§ 74
(1) V účtovej triede 6 sa účtujú výnosy narastajúcim spôsobom
od začiatku účtovného obdobia. Prvotné výnosy sa v tejto účtovej
triede účtujú časovo rozlíšené. Daň z pridanej hodnoty sa účtuje
v prospech účtu 343-Daň z pridanej hodnoty.
(2) Zľavy a zrážky, napríklad skontá, bonusy, rabaty,
dobropisy sú u dodávateľa súčasťou tržieb, môžu sa však pre ne
zriadiť samostatné analytické účty. Za zľavy a zrážky sa považujú
všetky položky bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu
nárok, alebo či ide o zľavu dodatočne uznanú, napríklad pre zlú
akosť.
(3) Zrazená daň z príjmov sa účtuje na ťarchu účtu 341-Daň
z príjmov, ak sa započítava na celkovú daňovú povinnosť. 4) Ak sa
odvedená suma preddavku považuje za splnenie daňovej
povinnosti 4) zaúčtuje sa na ťarchu účtu 591-Splatná daň z príjmov
z bežnej činnosti. V ostatných prípadoch sa výnos, ktorý sa
zdaňuje osobitnou sadzbou dane z príjmov a suma zrazenej dane
z príjmov účtuje na ťarchu účtu 591-Splatná daň z príjmov z bežnej
činnosti. Dividendy, podiely na zisku, podiely na likvidačnom
zostatku alebo im podobné plnenie sa účtujú v brutto čiastke.
(4) Zaniknuté záväzky, napríklad premlčaním sa účtujú na
príslušný účet ostatných výnosov. Na tomto účte sa neúčtujú
záväzky zaniknuté z dôvodu splnenia záväzku, započítania záväzku,
nahradenia súčasného záväzku novým vo výške rovnajúcej sa výške
pôvodného záväzku.
(5) Konečné stavy účtov v účtovej triede 6 sa pri uzavieraní
účtovných kníh účtujú v prospech účtu 710-Účet ziskov a strát.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov.
§ 75
Účtová skupina 60-Tržby za vlastné výkony a tovar
V prospech účtov tejto účtovej skupiny sa účtujú tržby
z predaja tovaru, zásob vlastnej výroby a služieb typických pre
hospodársku činnosť účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom na
ťarchu účtov účtovej skupiny 31-Pohľadávky alebo účtu
211-Pokladnica.
§ 76
Účtová skupina 61-Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(1) Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú v závislosti od
zvoleného spôsobu účtovania zásob, prírastky a úbytky zásob
vlastnej výroby alebo zmena stavu zásob vyplývajúca
z inventarizácie ako rozdiel medzi sumou stavu zásob nedokončenej
výroby, polotovarov vlastnej výroby, výrobkov a zvierat na konci
a na začiatku účtovného obdobia, štvrťroka alebo polroka.
Súvzťažnými účtami sú príslušné účty účtovej triedy 1. Ak je
hodnota zásob na konci príslušného obdobia vyššia ako na začiatku
obdobia, účtuje sa rozdiel v prospech príslušných účtov účtovej
skupiny 61, inak sa rozdiel účtuje na ťarchu príslušných účtov
tejto účtovej skupiny.
(2) Pri použití zásob vlastnej výroby na reprezentáciu účtujú
sa na ťarchu účtu 513-Náklady na reprezentáciu a v prospech
príslušných účtov zásob.
§ 77
Účtová skupina 62-Aktivácia
(1) V prospech účtu 621-Aktivácia materiálu a tovaru sa účtuje
hodnota vyrobeného materiálu a tovaru vo vlastnej réžii so
súvzťažným zápisom na ťarchu účtov zásob, alebo účtu 501-Spotreba
materiálu alebo účtu 504-Predaný tovar v závislosti od zvoleného
spôsobu účtovania zásob.
(2) V prospech účtu 622-Aktivácia vnútroorganizačných služieb
sa účtuje napríklad vnútropodniková preprava so súvzťažným zápisom
na ťarchu účtov 111-Obstaranie materiálu, 131-Obstaranie tovaru,
041-Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, 042-Obstaranie
dlhodobého hmotného majetku, 501-Spotreba materiálu, 504-Predaný
tovar alebo na ťarchu účtu 513-Náklady na reprezentáciu, ak sa
použijú vnútroorganizačné služby na reprezentáciu.
(3) V prospech účtov 623-Aktivácia dlhodobého nehmotného
majetku a 624-Aktivácia dlhodobého hmotného majetku sa účtuje
aktivácia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na
ťarchu účtov 041-Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
a 042-Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
§ 78
Účtová skupina 64-Iné výnosy z hospodárskej činnosti
(1) V prospech účtov 641-Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku a 642-Tržby z predaja
materiálu sa účtujú tržby so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu
315-Ostatné pohľadávky alebo na ťarchu účtu 311-Odberatelia.
(2) V prospech účtov 644-Zmluvné pokuty, penále a úroky
z omeškania a 645-Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania sa
účtuje napríklad suma sankcií na základe príslušných zmlúv,
dokladov, bez ohľadu či boli zaplatené alebo nie. Patrí sem aj
odstupné zo zrušenia zmluvy. 39) Neúčtujú sa tu úroky z omeškania
podľa zmluvy o úveroch.
(3) V prospech účtu 646-Výnosy z odpísaných pohľadávok sa
účtujú inkasá pohľadávok, ktoré sa v minulosti odpísali na ťarchu
nákladov a od tohto dňa sa neúčtovali na účte pohľadávok. Na tomto
účte sa účtujú aj výnosy z postúpenia pohľadávok z hospodárskej
činnosti.
(4) V prospech účtu 648-Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
sa účtujú výnosy neuvedené na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú
vzťah k hospodárskej činnosti. Účtujú sa tu, napríklad nároky na
náhradu škody alebo manka voči zodpovednej osobe a voči poisťovni
v dôsledku poistných udalostí súvzťažne k účtu 378-Iné pohľadávky.
Na tomto účte sa účtujú aj inventarizačné rozdiely podľa § 43.
------------------------------------------------------------------
39) Napríklad § 355 Obchodného zákonníka.
§ 79
Účtová skupina 65-Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z hospodárskej činnosti
(1) V prospech účtu 652-Zúčtovanie zákonných rezerv sa účtuje
použitie a zrušenie zákonných rezerv so súvzťažným zápisom na
ťarchu účtu 451-s Rezervy zákonné.
(2) V prospech účtu 654-Zúčtovanie ostatných rezerv sa účtuje
použitie a zrušenie ostatných rezerv, ktoré sa týkajú hospodárskej
činnosti so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 323-Krátkodobé
rezervy alebo účtov účtovej skupiny 45-Rezervy okrem účtu
451-Rezervy zákonné.
(3) V prospech účtu 655-Zúčtovanie komplexných nákladov
budúcich období sa účtuje vznik komplexných nákladov so súvzťažným
zápisom na ťarchu účtu 382-Komplexné náklady budúcich období.
(4) V prospech účtu 657-Zúčtovanie oprávky k opravnej položke
k nadobudnutému majetku sa účtujú sumy vyjadrujúce postupné
umorovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku so
súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 098-Oprávky k opravnej položke
k nadobudnutému majetku.
(5) V prospech účtu 658-Zúčtovanie zákonných opravných
položiek a účtu 659-Zúčtovanie ostatných opravných položiek sa
účtuje zníženie a zrušenie opravných položiek so súvzťažným
zápisom na ťarchu účtov účtových skupín 09-Opravné položky
k dlhodobému majetku okrem účtov 096-Opravná položka k dlhodobému
finančnému majetku, 097-Opravná položka k nadobudnutému majetku
a 098-Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku. Na tomto
účte sa účtuje súvzťažne s účtovou skupinou 19-Opravné položky
k zásobám a účtom 391-Opravná položka k pohľadávkam.
§ 80
Účtová skupina 66-Finančné výnosy
(1) V prospech účtu 661-Tržby z predaja cenných papierov
a podielov sa účtuje predaj cenných papierov dlhodobého aj
krátkodobého charakteru účtovaných na účtoch 061-Podielové cenné
papiere a podiely v ovládanej osobe, 062-Podielové cenné papiere
a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom, 063-Realizovateľné
cenné papiere a podiely, 069-Ostatný dlhodobý finančný majetok
a na účtoch účtovej skupiny 25-Krátkodobý finančný majetok.
(2) V prospech účtu 662-Úroky sa účtujú úroky od bánk a od
iných dlžníkov a obdobné plnenia.
(3) V prospech účtu 663-Kurzové zisky sa účtujú kurzové
rozdiely podľa § 13.
(4) V prospech účtu 664-Výnosy z precenenia majetkových
cenných papierov sa účtuje podľa § 14.
(5) V prospech účtu 665-Výnosy z dlhodobého finančného majetku
sa účtujú, napríklad dividendy, podiely na zisku, úroky a nájomné
vyplývajúce z vlastníctva tohto majetku účtovaného na účtoch
účtovej skupiny 06-Dlhodobý finančný majetok.
(6) V prospech účtu 666-Výnosy z krátkodobého finančného
majetku sa účtujú dividendy, podiely na zisku a úroky, vyplývajúce
z vlastníctva tohto majetku účtovaného na účtoch účtovej skupiny
25-Krátkodobý finančný majetok.
(7) V prospech účtu 667-Výnosy z derivátových operácií sa
účtuje podľa § 16.
(8) V prospech účtu 668-Ostatné finančné výnosy sa účtujú
finančné výnosy neúčtované na predchádzajúcich účtoch tejto
účtovej skupiny.
§ 81
Účtová skupina 67-Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
finančných výnosov
(1) V prospech účtu 674-Zúčtovanie rezerv sa účtuje použitie
a zrušenie rezerv týkajúcich sa finančnej činnosti so súvzťažným
zápisom na ťarchu účtu 323-Krátkodobé rezervy alebo účtov účtovej
skupiny 45-Rezervy.
(2) V prospech účtu 679-Zúčtovanie opravných položiek sa
účtuje zníženie a zrušenie opravných položiek so súvzťažným
zápisom na ťarchu účtov 096-Opravná položka k dlhodobému
finančnému majetku a účtu účtovej skupiny 29-Opravné položky ku
krátkodobému finančnému majetku.
§ 82
Účtová skupina 68-Mimoriadne výnosy
(1) Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú účtovné prípady
neobvyklého charakteru vzhľadom k bežnej činnosti účtovnej
jednotky, ako aj mimoriadne udalosti vyskytnuté sa náhodne.
(2) V prospech účtu 681-Výnosy zo zmeny metódy sa účtujú
napríklad zmeny účtovných metód a účtovných zásad podľa § 7
ods. 3 a 4 zákona so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu
majetku a záväzkov.
(3) V prospech účtu 684-Zúčtovanie rezerv sa účtujú položky
charakteru mimoriadnych výnosov so súvzťažným zápisom na ťarchu
účtu 323-Krátkodobé rezervy alebo účtov účtovej skupiny
45-Rezervy.
(4) V prospech účtu 688-Ostatné mimoriadne výnosy sa účtuje
najmä oprava výnosov minulých účtovných období, ak ide o významné
položky, a ďalej výnosy z dôvodu postúpenia alebo ukončenia
hospodárskej činnosti alebo zložky hospodárskej činnosti účtovnej
jednotky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny
69-Prevodové účty. Na tomto účte sa účtuje v účtovníctve
predávajúceho pri predaji podniku alebo jeho časti podľa § 27.
(5) V prospech účtu 689-Zúčtovanie opravných položiek sa
účtuje súvzťažne na ťarchu účtov účtových skupín 09-Opravné
položky k dlhodobému majetku a účtov účtovej skupiny 29-Opravné
položky ku krátkodobému finančnému majetku, 19-Opravné položky
k zásobám a účtu 391-Opravná položka k pohľadávkam, ak ide
o položky majúce vzťah k mimoriadnym výnosom.
§ 83
Účtová skupina 69-Prevodové účty
(1) Na ťarchu účtu 697-Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
sa účtujú výnosy súvisiace s postúpením alebo ukončením
hospodárskej činnosti alebo zložky hospodárskej činnosti účtovnej
jednotky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 688-Ostatné
mimoriadne výnosy alebo v prospech účtov účtovej skupiny
66-Finančné výnosy, ak ide o výnosy finančného charakteru.
(2) Na ťarchu účtu 698-Prevod finančných výnosov sa účtuje
prevod v prospech prevádzkových výnosov, napríklad účtu
648-Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo v prospech
niektorého z účtov účtovej skupiny 68-Mimoriadne výnosy, v záujme
objektívneho vykázania hospodárskeho, finančného a mimoriadneho
výsledku hospodárenia.
ÚČTOVÁ TRIEDA 7-UZÁVIERKOVÉ ÚČTY A PODSÚVAHOVÉ ÚČTY
§ 84
Uzávierkové účty
Uzavierkovými účtami sú
a) 701-Začiatočný účet súvahový,
b) 702-Konečný účet súvahový,
c) 710-Účet ziskov a strát.
§ 85
Podsúvahové účty
(1) Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 75 až 79 sa
sledujú skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v účtovných knihách
a ktorých znalosť je podstatná na posúdenie majetkoprávnej
situácie účtovnej jednotky a jej ekonomických zdrojov, ktoré možno
využiť.
(2) Na podsúvahových účtoch sa sledujú najmä
a) prijaté depozitá a hypotéky,
b) prenajatý majetok,
c) majetok prijatý do úschovy,
d) zásoby prijaté na spracovanie,
e) zmenky na inkaso použité na úhradu do doby ich splatnosti,
f) prísne zúčtovateľné tlačivá,
g) materiál v skladoch civilnej obrany a ostatný materiál
špecifického použitia,
h) program 222,
i) záväzky z lízingu,
j) pohľadávky z lízingu,
k) pohľadávky z opcií,
l) záväzky z opcií,
m) odpísané pohľadávky.
(3) V účtovníctve účtovnej jednotky sa môže vytvoriť zúčtovací
účet na zabezpečenie účtovného záznamu na podsúvahových účtoch.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 86
(1) Na účely prechodu účtovania účtovných jednotiek, ktoré ku
dňu nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia účtovali podľa
doterajších predpisov, sa vykonajú tieto účtovné operácie:
a) zostatok účtu 018-Drobný nehmotný investičný majetok sa
preúčtuje na príslušný účet účtovej skupiny 01,
b) zostatok účtu 078-Oprávky k drobnému nehmotnému investičnému
majetku sa preúčtuje na príslušný účet účtovej skupiny 07,
c) zostatok účtu 028-Drobný hmotný investičný majetok sa
preúčtuje na účte 022-Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí,
d) zostatok účtu 088-Oprávky k drobnému hmotnému investičnému
majetku sa preúčtuje na účet 082-Oprávky k samostatným
hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí,
e) opravná položka vytvorená k cenným papierom a podielom, ktoré
sa podľa § 27 zákona oceňujú reálnou hodnotou sa zruší so
súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu cenných
papierov a podielov,
f) opravné položky vytvorené na deriváty, ktoré sa podľa
§ 27zákona oceňujú reálnou hodnotou, sa zrušia so súvzťažným
zápisom v prospech účtu derivátov,
g) opravné položky vytvorené na zabezpečovacie deriváty sa
preúčtujú na účte 414-Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov,
h) alikvótny úrokový výnos pri dlhových cenných papieroch
účtovaný na účte 385-Príjmy budúcich období sa zaznamená na
príslušný analytický účet cenných papierov,
i) časť zostatku účtov účtovej skupiny 01-Dlhodobý nehmotný
majetok, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia
nespĺňa obsahovú náplň podľa § 37 ods. 9 sa účtuje podľa
doterajších predpisov; k 1. januáru 2004 sa počiatočný stav
príslušného účtu účtovej skupiny 07-Oprávky k dlhodobému
nehmotnému majetku zaúčtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu
účtu 428-Nerozdelený zisk alebo 429-Neuhradená strata minulých
rokov,
j) zostatok účtu 373-Nakúpené opcie sa preúčtuje na účte
376-Nakúpené opcie,
k) zostatok účtu 374-Predané opcie sa preúčtuje na účte
377-Predané opcie,
l) zostatky účtov 381-Náklady budúcich období a 382-Komplexné
náklady budúcich období podľa § 56 ods. 6, o ktorých sa
účtovalo ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa
rozpustia v súlade z doterajšími predpismi; k 1. januáru 2004
sa táto časť počiatočných stavov účtov 381-Náklady budúcich
období a 382-Komplexné náklady budúcich období zaúčtuje so
súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 428-Nerozdelený zisk alebo
429-Neuhradená strata minulých rokov,
m) zostatok účtu 386-Kurzové rozdiely aktívne sa preúčtuje na
príslušný účet majetku alebo záväzkov, ku ktorému boli
vytvorené,
n) zostatok účtu 387-Kurzové rozdiely pasívne sa preúčtuje na
príslušný účet majetku alebo záväzkov, ku ktorému boli
vytvorené,
o) zostatok účtu 388-Dohadné účty aktívne sa preúčtuje na
príslušné účty pohľadávok podľa § 48 ods. 3,
p) zostatok účtu 389-Dohadné účty pasívne sa preúčtuje na účet
459-Ostatné rezervy alebo 323-Krátkodobé rezervy,
q) zostatok účtu 441-Sociálny fond sa preúčtuje na účet
472-Záväzky zo sociálneho fondu,
r) rezervy tvorené podľa osobitného predpisu 17) neuvedené
v § 19 ods. 8 sa účtujú podľa doterajších predpisov;
k 1. januáru 2004 sa táto časť začiatočného stavu účtu
451-Rezervy zákonné zaúčtuje súvzťažne v prospech účtu
428-Nerozdelený zisk minulých rokov,
s) skutočnosti, o ktorých sa účtovalo na skupinových syntetických
účtov sa zaúčtujú na jednotlivé syntetické účty, na ktoré
vecne patria.
(2) Na účte 097-Opravná položka k nadobudnutému majetku sa
táto opravná položka doodpisuje podľa § 39 ods. 4 a odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa nové účtovné prípady na
tomto účte neúčtujú.
(3) Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka sa
k u dňu nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia prepočítajú podľa
§ 10. Tá časť odloženého daňového záväzku a odloženej daňovej
pohľadávky, ktorá by bola účtovaná ako náklad alebo výnos
k 31. decembru 2002 sa zaúčtuje na účte 428-Nerozdelený zisk
minulých rokov alebo na účte 429-Neuhradená strata minulých rokov.
Zostatok účtu 371-Odložený daňový záväzok a pohľadávka sa
preúčtujú na účet 481-Odložený daňový záväzok a odložená daňová
pohľadávka.
------------------------------------------------------------------
17) § 7 zákona č. 368/1999 Z.z. o rezervách a opravných položkách
na zistenie základu dane z príjmov.
§ 87
Zrušujú sa:
1. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo
16. novembra 1998 č. 3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová
osnova a postupy účtovania pre podnikateľov (oznámenie
č. 362/1998 Z.z.) v znení opatrenia č. 21891/1999-92
(oznámenie č. 387/1999 Z.z.) a opatrenia č. 22815/2000-92
(oznámenie č. 486/2000 Z.z.),
2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 22008/1999-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania
v konkurze a vyrovnaní (oznámenie č. 386/1999 Z.z.).
§ 88
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Ivan Mikloš, v.r.
podpredseda vlády a minister financií
PRÍL.
Rámcová účtová osnova pre podnikateľov
Účtová trieda 0-Dlhodobý majetok
01-Dlhodobý nehmotný majetok
011-Zriaďovacie náklady
012-Aktivované náklady na vývoj
013-Softvér
014-Oceniteľné práva
015-Goodwill
019-Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
02-Dlhodobý hmotný majetok-odpisovaný
021-Stavby
022-Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
025-Pestovateľské celky trvalých porastov
026-Základné stádo a ťažné zvieratá
029-Ostatný dlhodobý hmotný majetok
03-Dlhodobý hmotný majetok-neodpisovaný
031-Pozemky
032-Umelecké diela a zbierky
04-Obstaranie dlhodobého majetku
041-Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
042-Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
043-Obstaranie dlhodobého finančného majetku
05-Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok
051-Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
052-Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
053-Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
06-Dlhodobý finančný majetok
061-Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe
062-Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti
s podstatným vplyvom
063-Realizovateľné cenné papiere a podiely
065-Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
066-Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
067-Ostatné pôžičky
069-Ostatný dlhodobý finančný majetok
07-Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
071-Oprávky k zriaďovacím nákladom
072-Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj
073-Oprávky k softvéru
074-Oprávky k oceniteľným právam
075-Oprávky ku goodwillu
079-Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku
08-Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
081-Oprávky k stavbám
082-Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru
hnuteľných vecí
085-Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
086-Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
089-Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku
09-Opravné položky k dlhodobému majetku
091-Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku
092-Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku
093-Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehmotnému
majetku
094-Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému
majetku
095-Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý
majetok
096-Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku
097-Opravná položka k nadobudnutému majetku
098-Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku
Účtová trieda 1-Zásoby
11-Materiál
111-Obstaranie materiálu
112-Materiál na sklade
119-Materiál na ceste
12-Zásoby vlastnej výroby
121-Nedokončená výroba
122-Polotovary vlastnej výroby
123-Výrobky
124-Zvieratá
13-Tovar
131-Obstaranie tovaru
132-Tovar na sklade a v predajniach
139-Tovar na ceste
19-Opravné položky k zásobám
191-Opravná položka k materiálu
192-Opravná položka k nedokončenej výrobe
193-Opravná položka k polotovarom vlastnej výroby
194-Opravná položka k výrobkom
195-Opravná položka k zvieratám
196-Opravná položka k tovaru
Účtová trieda 2-Finančné účty
21-Peniaze
211-Pokladnica
213-Ceniny
22-Účty v bankách
221-Bankové účty
23-Bežné bankové úvery
231-Krátkodobé bankové úvery
232-Eskontné úvery
24-Iné krátkodobé finančné výpomoci
241-Vydané krátkodobé dlhopisy
249-Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
25-Krátkodobý finančný majetok
251-Majetkové cenné papiere na obchodovanie
252-Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
253-Dlhové cenné papiere na obchodovanie
255-Vlastné dlhopisy
256-Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané
do splatnosti
257-Ostatné realizovateľné cenné papiere
259-Obstaranie krátkodobého finančného majetku
26-Prevody medzi finančnými účtami
261-Peniaze na ceste
29-Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
291-Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
Účtová trieda 3-Zúčtovacie vzťahy
31-Pohľadávky
311-Odberatelia
312-Zmenky na inkaso
313-Pohľadávky za eskontované cenné papiere
314-Poskytnuté preddavky
315-Ostatné pohľadávky
32-Záväzky
321-Dodávatelia
322-Zmenky na úhradu
323-Krátkodobé rezervy
324-Prijaté preddavky
325-Ostatné záväzky
326-Nevyfakturované dodávky
33-Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho zabezpečenia
a zdravotného poistenia
331-Zamestnanci
333-Ostatné záväzky voči zamestnancom
335-Pohľadávky voči zamestnancom
336-Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného
poistenia
34-Zúčtovanie daní a dotácií
341-Daň z príjmov
342-Ostatné priame dane
343-Daň z pridanej hodnoty
345-Ostatné dane a poplatky
346-Dotácie zo štátneho rozpočtu
347-Ostatné dotácie
35-Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu
351-Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
353-Pohľadávky za upísané vlastné imanie
354-Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty
355-Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
358-Pohľadávky voči účastníkom združenia
36-Záväzky voči spoločníkom a združeniu
361-Záväzky v rámci konsolidovaného celku
364-Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
365-Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
366-Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
367-Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov
a vkladov
368-Záväzky voči účastníkom združenia
37-Iné pohľadávky a iné záväzky
371-Pohľadávky z predaja podniku
372-Záväzky z kúpy podniku
373-Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
374-Pohľadávky z prenájmu
375-Pohľadávky z vydaných dlhopisov
376-Nakúpené opcie
377-Predané opcie
378-Iné pohľadávky
379-Iné záväzky
38-Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
381-Náklady budúcich období
382-Komplexné náklady budúcich období
383-Výdavky budúcich období
384-Výnosy budúcich období
385-Príjmy budúcich období
39-Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie
391-Opravná položka k pohľadávkam
395-Vnútorné zúčtovanie
398-Spojovací účet pri združení
Účtová trieda 4-Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
41-Základné imanie a kapitálové fondy
411-Základné imanie
412-Emisné ážio
413-Ostatné kapitálové fondy
414-Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
415-Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
416-Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení
417-Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
418-Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov
419-Zmeny základného imania
42-Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia
421-Zákonný rezervný fond
422-Nedeliteľný fond
423-Štatutárne fondy
427-Ostatné fondy
428-Nerozdelený zisk minulých rokov
429-Neuhradená strata minulých rokov
43-Výsledok hospodárenia
431-Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
45-Rezervy
451-Rezervy zákonné
459-Ostatné rezervy
46-Bankové úvery
461-Bankové úvery
47-Dlhodobé záväzky
471-Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
472-Záväzky zo sociálneho fondu
473-Vydané dlhopisy
474-Záväzky z prenájmu
475-Dlhodobé prijaté preddavky
476-Dlhodobé nevyfakturované dodávky
478-Dlhodobé zmenky na úhradu
479-Ostatné dlhodobé záväzky
48-Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
481-Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
49-Fyzická osoba-podnikateľ
491-Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa
Účtová trieda 5-Náklady
50-Spotrebované nákupy
501-Spotreba materiálu
502-Spotreba energie
503-Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
504-Predaný tovar
51-Služby
511-Opravy a udržiavanie
512-Cestovné
513-Náklady na reprezentáciu
518-Ostatné služby
52-Osobné náklady
521-Mzdové náklady
522-Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
523-Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
524-Zákonné sociálne zabezpečenie
525-Ostatné sociálne zabezpečenie
526-Sociálne náklady fyzickej osoby-podnikateľa
527-Zákonné sociálne náklady
528-Ostatné sociálne náklady
53-Dane a poplatky
531-Cestná daň
532-Daň z nehnuteľnosti
538-Ostatné dane a poplatky
54-Iné náklady na hospodársku činnosť
541-Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku
542-Predaný materiál
543-Dary
544-Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545-Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546-Odpis pohľadávky
548-Ostatné náklady na hospodársku činnosť
549-Manká a škody
55-Odpisy, rezervy a opravné položky nákladov na hospodársku
činnosť
551-Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku
552-Tvorba zákonných rezerv
554-Tvorba ostatných rezerv
555-Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
557-Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému
majetku
558-Tvorba zákonných opravných položiek
559-Tvorba ostatných opravných položiek
56-Finančné náklady
561-Predané cenné papiere a podiely
562-Úroky
563-Kurzové straty
564-Náklady na precenenie cenných papierov
566-Náklady na krátkodobý finančný majetok
567-Náklady na derivátové operácie
568-Ostatné finančné náklady
569-Manká a škody na finančnom majetku
57-Rezervy a opravné položky finančných nákladov
574-Tvorba rezerv
579-Tvorba opravných položiek
58-Mimoriadne náklady
581-Náklady na zmenu metódy
582-Škody
584-Tvorba rezerv
588-Ostatné mimoriadne náklady
589-Tvorba opravných položiek
59-Dane z príjmov a prevodové účty
591-Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti
592-Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti
593-Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
594-Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
595-Dodatočné odvody dane z príjmov
596-Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
597-Prevod nákladov na hospodársku činnosť
598-Prevod finančných nákladov
Účtová trieda 6-Výnosy
60-Tržby za vlastné výkony a tovar
601-Tržby za vlastné výrobky
602-Tržby z predaja služieb
604-Tržby za tovar
61-Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
611-Zmena stavu nedokončenej výroby
612-Zmena stavu polotovarov
613-Zmena stavu výrobkov
614-Zmena stavu zvierat
62-Aktivácia
621-Aktivácia materiálu a tovaru
622-Aktivácia vnútroorganizačných služieb
623-Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
624-Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
64-Iné výnosy z hospodárskej činnosti
641-Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
642-Tržby z predaja materiálu
644-Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645-Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
646-Výnosy z odpísaných pohľadávok
648-Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
65-Zúčtovanie rezerv a opravných položiek výnosov z hospodárskej
činnosti
652-Zúčtovanie zákonných rezerv
654-Zúčtovanie ostatných rezerv
655-Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
657-Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému
majetku
658-Zúčtovanie zákonných opravných položiek
659-Zúčtovanie ostatných opravných položiek
66-Finančné výnosy
661-Tržby z predaja cenných papierov a podielov
662-Úroky
663-Kurzové zisky
664-Výnosy z precenenia cenných papierov
665-Výnosy z dlhodobého finančného majetku
666-Výnosy z krátkodobého finančného majetku
667-Výnosy z derivátových operácií
668-Ostatné finančné výnosy
67-Zúčtovanie rezerv a opravných položiek finančných výnosov
674-Zúčtovanie rezerv
679-Zúčtovanie opravných položiek
68-Mimoriadne výnosy
681-Výnosy zo zmeny metódy
682-Náhrady škôd
684-Zúčtovanie rezerv
688-Ostatné mimoriadne výnosy
689-Zúčtovanie opravných položiek
69-Prevodové účty
697-Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
698-Prevod finančných výnosov
Účtová trieda 7-Uzávierkové účty a podsúvahové účty
70-Súvahové uzávierkové účty
701-Začiatočný účet súvahový
702-Konečný účet súvahový
71-Výsledkový uzávierkový účet
710-Účet ziskov a strát
75 až 79-Podsúvahové účty
Účtové triedy 8 a 9-Vnútroorganizačné účtovníctvo
Naposledy upravil Richard : 25.05.04 at 03:12

Účtovné postupy a účtovná osnova

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.