Zavrieť

Porady

Návrh na rozvod

Chcela by som sa opýtať, aké doklady treba priložiť k návrhu na rozvod. A tiež či má niekto skúsenosti s vypracovaním návrhu advokátom a koľko ho to stalo?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  alla66 je offline (nepripojený) alla66

  Profesionáli postavili Titanic - amatéri Archu! ...viac alla66
  Návrh na rozvod je potrebné napísať tak, aby obsahoval formálne náležitosti vyžadované zákonom. Podanie možno podľa zákona urobiť aj ústne do zápisnice priamo na súde. Žiadosť sa podáva na miestne a vecne príslušnom súde, vecne príslušný je okresný súd, miestna príslušnosť sa v prípade rozvodu manželstva určuje podľa posledného spoločného bydliska manželov, pokiaľ v tomto obvode býva aspoň jeden z manželov, ak takýto súd nie je, potom je miestne príslušný všeobecný súd odporcu ( v obvode ktorého má odporca bydlisko, resp. sa zdržuje). Súd Vám podanie návrhu potvrdí.
  Návrh všeobecne musí obsahovať označenie súdu ktorému návrh smeruje, označenie veci, účastníkov konania, podrobný a vecný opis situácie s označením navrhovaných dôkazov, ako žiada účastník súd aby rozhodol, musí byť podpísaný a datovaný. Pokiaľ máte maloleté deti, je potrebné v návrhu požiadať aj o úpravu pomerov k maloletým deťom na čas po rozvode. Kvalita návrhu môže do veľkej miery ovplyvniť rýchlosť,plynulosť a výsledok súdneho konania, preto je vhodné nechať si ju napísať odborníkom.

  Návrh musí obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Ďalej musí byť z návrhu zjavné, akej veci sa týka. Potrebná je presná identifikácia manželstva, o ktoré ide, deň jeho uzavretia, označenie detí z tohto manželstva a pod.

  K návrhu sa prikladá fotokópia sobášneho listu, rodných listov detí, doklad o poslednom spoločnom bydlisku manželov. Taktiež je vhodné označiť svedkov - príbuzných, členov rodiny a iné osoby, ktoré by mali byť predvolané na pojednávanie, aby boli súdom vypočuté. Ak medzi manželmi došlo k násiliu, ktoré je jednou z príčin rozvratu, bude potrebné predložiť lekársku správu, nález o poškodení zdravia, prípadne doklad o tom, že bol privolaný policajný orgán.

  Z návrhu musí byť nakoniec zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha. Ten musí sformulovať návrh znenia rozsudku, ktorý navrhuje súdu vydať. Vzhľadom na skutočnosť, že s konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode, bude potrebné navrhnúť aj spôsob výchovy a výživy maloletých detí.

  Návrh na rozvod manželstva musí byť z formálnej stránky podpísaný a datovaný. Návrh treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné.

  Pridám inf. linky :
  http://www.tlaciva-na-stiahnutie.sk/...ziadorozv.html
  http://www.porada.sk/t30107-ziadost-o-rozvod.html
  http://www.porada.sk/t60280-ziadost-o-rozvod.html


  Súdne poplatky 2009
  Súdne a správne poplatky sa k 1. januáru 2009 (v zmysle Zákona o súdnych poplatkoch - Zákon č. 71/1992 Zb.) upravujú nasledovne:


  * Konanie o rozvode manželstva: 66,00 € (2 000 Sk)
  * Návrh na vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov: 66,00 € (2 000 Sk)
  * Návrh na zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov: 165,50 € (5 000 Sk)
  * Konanie o určenie rodičovstva a zapretie rodičovstva: 66,00 € (2 000 Sk)  Pri platení súdnych poplatkov, ktoré nie sú určené pevnou sumou sa vypočítajú ako určené percento zo základu poplatku. Poplatok sa zaokrúhli nasledovne: napríklad vo výške 15,32 € sa zaokrúhli na 15 €, poplatok napríklad 15,5 € sa už nezaokrúhľuje a poplatok napríklad 15,86 € sa zaokrúhli na 15,5 e

  Súdne poplatky, ktoré v jednotlivom prípade neprevyšujú 300 €, je možné uhradiť buď novými kolkovými známkami alebo iba v hotovosti. Nad sumu 300 € je možné zaplatiť súdny poplatok iba na príslušný účet súdu, a to buď prevodom v banke alebo prostredníctvom poštovej poukážky.  Distribútorom nových kolkových známok je od januára 2009 výlučne Slovenská pošta.

  Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom
  http://www.pravoonline.sk/index.php?...181949412721e6
  Naposledy upravil alla66 : 17.06.09 at 14:11

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.