Zavrieť

Porady

Zákon o sociálnom fonde od 01.01.2008 do 31.12.2008

Zákon o sociálnom fonde

ZÁKON 152/1994 Z.z. NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 31. mája 1994 o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

 
Aktuálne znenia zákona:
Aktuálne znenie

Aktuálne znenie zákona o sociálnom fonde po novele 591/2007 Z.z.

Platnosť od: 31.5.1994
Účinnosť od: 1.1.2008

1. zelená farba predstavuje nové ustanovenia
2. červená farba prečiarktnuté písmo predstavuje zrušené ustanovenia
Komentár k zákonu o sociálnom fonde nájdete v DRAKovi. drak.porada.sk

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
280/1995 Z.z.,375/1996 Z.z.,366/1999 Z.z.,313/2005 Z.z.,591/2007 Z.z.

§ 1 Sociálny fond Komentár
§ 2 Komentár
§ 3 Tvorba fondu Komentár
§ 4 Komentár
§ 5 Komentár
§ 6 Komentár
§ 7 Použitie fondu Komentár
§ 8 Prechodné a záverečné ustanovenie
§ 9

§ 1
Sociálny fond
Na začiatok

Tento zákon upravuje tvorbu a následné použitie sociálneho fondu (ďalej len "fond").

§ 2
Na začiatok

(1) Zamestnávateľ tvorí fond v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(2) Zamestnávateľom na účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo miestom podnikania a právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá zamestnáva zamestnanca

a) v pracovnom pomere alebo
b) v služobnom pomere.


Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.1)

§ 3
Tvorba fondu
Na začiatok

(1) Fond sa tvorí ako úhrn
a) povinného prídelu vo výške 0,6% až 1% zo základu uvedeného v § 4 ods. 1,
b) prídelu vo výške ďalšieho prídelu vo výške
1. dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborový orgán podľa osobitného predpisu2), najviac vo výške 0, 5% zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1, alebo
2. sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods. 3 písm. a) § 7 ods. 5, najviac však vo výške 0, 5% zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1,
c) ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3.

(2) Povinný prídel fondu vo výške 0, 6% tvoria zamestnávatelia podľa § 5 ods. 1 tohto zákona od 1. septembra 1994. Zamestnávatelia, ktorí za predchádzajúci rok dosiahli zisk a splnili všetky daňové a odvodové povinnosti voči štátnemu rozpočtu, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni a Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky, zvýšia povinný prídel v rozsahu dohodnutom v kolektívnej zmluve najviac do výšky 1%. Zamestnávateľ podľa § 5 ods. 1, ktorý za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a splnil všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni, môže tvoriť povinný prídel podľa odseku 1 písm. a) do výšky 1 %. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil niektorú z podmienok uvedených v prvej vete, tvorí povinný prídel do fondu vo výške 0, 6 %.

(3) Zamestnávatelia podľa § 5 ods. 2 tvoria sociálny fond podľa odseku 1 od 1. januára 1995 v rámci možnosti svojho rozpočtu.

§ 4
Na začiatok

(1) Základom na určenie prídelu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) je súhrn hrubých miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely. 3) Základom na určenie ročného prídelu do fondu podľa § 3 je súhrn hrubých miezd alebo platov3) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Základom na určenie prídelu do fondu u zamestnancov, ktorých plat je zložený z časti v slovenskej mene a z časti v cudzej mene, a u štátnych zamestnancov, ktorým sa poskytuje zahraničný príspevok počas ich pôsobenia v zahraničí podľa osobitného predpisu, 4) je súhrn funkčných platov určených v slovenskej mene pred ich rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu.

(2) Ďalšími zdrojmi fondu sú zdroje podľa tohto zákona alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu.

(3) Zamestnávateľ, ktorý vytvára zisk, môže prispievať do fondu prídelmi z použiteľného zisku; tým nie je dotknutá povinnosť takéhoto zamestnávateľa tvoriť fond podľa § 2 ods. 1 tohto zákona.

§ 5
Na začiatok

(1) Povinný prídel podľa § 3 ods. 1 písm. a) aďalší prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) do fondu u zamestnávateľa, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku, je súčasťou výdavkov (nákladov) 1) 5).

(2) Povinný prídel podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ďalšíprídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) do fondu u zamestnávateľa, na ktorého sa nevzťahuje odsek 1, je súčasťou vecných neinvestičných výdavkov mimo položky mzdových prostriedkov.

§ 6
Na začiatok

(1) Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte fondu zamestnávateľa.

(2) Na osobitný účet fondu sa prostriedky prevádzajú vo výške jednej dvanástiny do 15 dní po začatí každého mesiaca vo forme preddavkov z predpokladanej ročnej výšky základu na určenie povinného prídelu podľa § 4 ods. 1.

(3) Zostatok prostriedkov fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.

(4) Zúčtovanie prostriedkov predstavujúce povinný prídel do fondu vykoná zamestnávateľ do konca druhého mesiaca po uplynutí bežného roka.


§ 6

(1) Tvorba fondu a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

(2) Fond sa tvorí v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu. Ak zamestnávateľ vypláca mzdu alebo plat vo viacerých výplatných termínoch, za deň výplaty sa na účely tohto zákona považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu za uplynulý kalendárny mesiac. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

(3) Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.

(4) V prípade prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa osobitného predpisu6) sa nevyčerpaná časť fondu zodpovedajúca podielu prevádzaných zamestnancov prevedie na nového zamestnávateľa.

(5) Ak sa zrušuje zamestnávateľ bez právneho nástupcu, vzniknuté nároky na plnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky z pracovného pomeru.


§ 7
Použitie fondu
Na začiatok

(1) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť z fondu príspevok zamestnancom v rozsahu a podľa zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve na zabezpečenie stravovania nad rozsah ustanovený osobitným zákonom, 3a) na služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily, na dopravu do zamestnania a späť, na sociálnu výpomoc, na rekreácie, na doplnkové dôchodkové poistenie a na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

(2) Príspevok z fondu možno poskytnúť v rozsahu a podľa zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve zamestnancovi aj pre jeho rodinných príslušníkov a poberateľovi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku alebo do invalidného dôchodku. Za rodinného príslušníka sa na účely tohto zákona považuje manžel (manželka) zamestnanca a nezaopatrené deti 3b) zamestnanca.

(3) Ak nie je uzavretá kolektívna zmluva alebo ak v kolektívnej zmluve nie je dohodnutý prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) bodu 1 alebo rozsah a zásady poskytovania príspevku z fondu, alebo ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia, zamestnávateľ je povinný poskytnúť z fondu príspevok

a) zamestnancom na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť, u ktorých priemerný mesačný zárobok 3) nepresahuje dvojnásobok životného minima 3c)a ich skutočne vynaložené výdavky na dopravu do zamestnania pravidelnou autobusovou dopravou s výnimkou mestskej hromadnej dopravy a železničnou osobnou dopravou sú najmenej 200 Sk mesačne, najviac však vo výške podľa § 3 ods. 1 písm. b) bodu 2; poskytovanie tohto príspevku nevylučuje poskytovanie príspevku na dopravu do zamestnania a späť podľa písmena b),
b) zamestnancom na zabezpečenie stravovania nad rozsah ustanovený osobitným zákonom 3a) a na služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily v rozsahu najmenej 30/ povinného prídelu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a na sociálnu výpomoc, na dopravu do zamestnania a späť a na doplnkové dôchodkové poistenie v rozsahu najmenej 20% povinného prídelu podľa § 3 ods. 1 písm. a).

(4) Zostatok fondu použije zamestnávateľ v prípadoch uvedených v odseku 3 pre zamestnancov na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

(5) Zamestnanec je na účely poskytnutia príspevku podľa odseku 3 písm. a) povinný preukázať výšku výdavkov na dopravu do zamestnania a späť.

(6) Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu o poskytovaných príspevkoch podľa odseku 3 písm. a); súčasťou tejto evidencie sú doklady preukazujúce vynaložené výdavky zamestnancov na dopravu do zamestnania a späť.

(7) Príspevok z fondu zamestnávateľ nemôže poskytovať na účely odmeňovania za prácu.


§ 7
Použitie fondu

(1) Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
b) dopravu do zamestnania a späť,
c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
e) zdravotnú starostlivosť,
f) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
g) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu, 7)
h) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

(2) Príspevok z fondu možno poskytnúť aj rodinnému príslušníkovi zamestnanca a poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku; za rodinného príslušníka sa na účely tohto zákona považuje manžel (manželka) zamestnanca a nezaopatrené deti 8) zamestnanca.

(3) V kolektívnej zmluve možno dohodnúť príspevok z fondu na úhradu nákladov odborovej organizácie vynaložených na spracovanie analýz a expertíz alebo iných služieb nevyhnutných na realizáciu kolektívneho vyjednávania medzi príslušným odborovým orgánom a zamestnávateľom; celková suma prostriedkov fondu použitých na tieto účely nesmie prekročiť 0, 05 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1. Ak sa prostriedky fondu dohodnuté v kolektívnej zmluve na účely podľa prvej vety v bežnom roku nevyčerpajú v dohodnutej sume, nevyčerpaná časť týchto prostriedkov môže byť použitá v nasledujúcom kalendárnom roku.

(4) Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, upraví ich vo vnútornom predpise. Použitie príspevku z fondu a výšku príspevku z fondu podľa odseku 3 možno dohodnúť len v kolektívnej zmluve.

(5) Ak v kolektívnej zmluve nie je dohodnutý ďalší prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) prvého bodu, zamestnávateľ je povinný poskytnúť príspevok z ďalšieho prídelu do fondu tvoreného najviac vo výške podľa § 3 ods. 1 písm. b) druhého bodu na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancovi, ktorý dochádza do zamestnania verejnou dopravou a ktorého priemerný mesačný zárobok9) nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond. U zamestnanca s pracovným pomerom na kratší pracovný čas sa pri výpočte priemerného mesačného zárobku vychádza z ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca. Poskytovanie príspevku podľa prvej vety nevylučuje poskytovanie príspevku na dopravu do zamestnania a späť aj z povinného prídelu do fondu.

(6) Zamestnávateľ je povinný poskytovať príspevok podľa odseku 5 najneskôr v termíne určenom na výplatu mzdy alebo platu po preukázaní nároku zamestnanca na príspevok a viesť evidenciu o poskytovaných príspevkoch podľa odseku 5.

(7) Zamestnávateľ poskytuje príspevok z fondu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom10) pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov.

(8) Zamestnávateľ nesmie poskytovať príspevok z fondu na účely odmeňovania za prácu.


§ 8
Prechodné a záverečné ustanovenie
Na začiatok

Zostatok prostriedkov Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb podľa predpisov platných do 31. decembra 1992 a splátky pôžičiek poskytnutých z prostriedkov Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb vrátených po 1. januári 1994, ktoré vedie zamestnávateľ na osobitnom účte, sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona stávajú súčasťou sociálneho fondu zamestnávateľa 2) 11).


§ 9
Na začiatok

Prechodné ustanovenie
účinné od 1. septembra 2005


------------------------------------------------------------------
1) § 24 ods. 1 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z.z. o
štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov.
§ 230 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 241/2001 Z. z.
3) § 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku. Napríklad § 118 ods. 2 Zákonníka práce, § 84 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 78 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3a) § 140 Zákonníka práce. 3b) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z.z.
3c) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Napríklad § 109 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 101a zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 98 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 22 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 147 a 149 zákona č. 346/2005 Z. z.
5) § 19 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
6) § 27 až 31 Zákonníka práce.
7) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8) § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
9) § 134 Zákonníka práce.
10) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
Naposledy upravil Mariana B. : 28.09.10 at 21:51
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Zákon o sociálnom fonde od 01.01.2008 do 31.12.2008

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.