Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zákon o minimálnej mzde od 01.02.2008 do 18.09.2008

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zákon o minimálnej mzde od 01.02.2008 do 18.09.2008

Autor Blsko   15.06.07
Zákon o minimálnej mzde
Úplné znenie zákona o minimálnej mzde č. 663/2007 Z.z. z 5. decembra 2007.

Platnosť od: 31.12.2007
Účinnosť od: 1.2.2008


§ 1 Predmet a pôsobnosť zákona
§ 2 Suma minimálnej mzdy
§ 3 Doplatok k minimálnej mzde
§ 4 Výpočet minimálnej mzdy za výkon domáckej práce
§ 5 Zvýšenie minimálnej mzdy
§ 6 Kritériá na úpravu sumy minimálnej mzdy
§ 7 Úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy
§ 8 Mechanizmus úpravy minimálnej mzdy

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 9
§ 10
§ 11 ÚčinnosťNárodná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 Predmet a pôsobnosť zákona
Na začiatok

Tento zákon upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu1) (ďalej len "zamestnanec") na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.


§ 2 Suma minimálnej mzdy
Na začiatok

(1) Sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenú podľa § 7 a sumu minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom ustanoví na príslušný kalendárny rok vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") nariadením vlády.

(2) Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy.

(3) Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v slovenských korunách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času.

(4) Zamestnancovi patrí minimálna mzda podľa odseku 2, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, 2) suma minimálnej mzdy vyjadrená v slovenských korunách za hodinu sa úmerne zvýši.

(5) Suma minimálnej mzdy vypočítaná podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na celé desiatky halierov.


§ 3 Doplatok k minimálnej mzde
Na začiatok

(1) Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou.

(2) Pri výpočte doplatku podľa odseku 1 sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahŕňa mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce; do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas.


§ 4 Výpočet minimálnej mzdy za výkon domáckej práce
Na začiatok

U zamestnancov pri výkone domáckej práce sa na účely tohto zákona považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.


§ 5 Zvýšenie minimálnej mzdy
Na začiatok

Zamestnávateľ, ktorý pri odmeňovaní zamestnancov postupuje podľa Zákonníka práce, môže so zástupcami orgánov odborových organizácií dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, ako ustanovuje nariadenie vlády; ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia orgánov odborových organizácií, môže tak ustanoviť svojím rozhodnutím. Pre členov družstiev, u ktorých je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno vyššiu minimálnu mzdu ustanoviť uznesením členskej schôdze.


§ 6 Kritériá na úpravu sumy minimálnej mzdy
Na začiatok

Pri úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy podľa § 7 ods. 1 až 4 sa prihliada na celkovú ekonomickú a sociálnu situáciu v Slovenskej republike za dva kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, na ktorý sa navrhuje ustanoviť sumu minimálnej mzdy, najmä na vývoj
a) spotrebiteľských cien,
b) zamestnanosti,
c) priemerných mesačných miezd v hospodárstve Slovenskej republiky,
d) životného minima.


§ 7 Úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy
Na začiatok

(1) O úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov (ďalej len "sociálni partneri") najneskôr od 1. apríla.

(2) Ak sa sociálni partneri dohodnú na úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy predložia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). Ministerstvo predloží návrh nariadenia vlády, ktorým sa navrhne ustanoviť sumu minimálnej mzdy vo výške dohodnutej sociálnymi partnermi, na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (ďalej len "rada") do 15. septembra a následne na rokovanie vlády.

(3) Ak sociálni partneri nepredložia dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy ministerstvu do 15. júla, návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy predloží na rokovanie rady ministerstvo do 31. júla.

(4) Ak sa na rokovaní rady dohodne suma mesačnej minimálnej mzdy na základe návrhu predloženého ministerstvom podľa odseku 3, ministerstvo predloží na rokovanie rady návrh nariadenia vlády, ktorým sa navrhne ustanoviť sumu minimálnej mzdy v dohodnutej výške, do 15. septembra a následne ho predloží na rokovanie vlády.

(5) Ak sa na rokovaní rady nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom podľa odseku 3 do 31. augusta, ministerstvo predloží na rokovanie rady návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy vypočítaná podľa § 8, do 15. septembra a následne ho predloží na rokovanie vlády.


§ 8 Mechanizmus úpravy minimálnej mzdy
Na začiatok

(1) Východiskom na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy podľa § 7 ods. 5 je mesačná minimálna mzda platná v kalendárnom roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu jej sumy (ďalej len "platná mesačná minimálna mzda").

(2) Suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok sa určí ako súčin platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 9
Na začiatok

(1) Suma mesačnej minimálnej mzdy dohodnutá podľa § 7 alebo suma mesačnej minimálnej mzdy určená podľa § 8 sa zaokrúhľuje na celé desiatky slovenských korún.

(2) Sumy minimálnej mzdy podľa § 2 ods. 1 sa ustanovujú vždy na obdobie od 1. januára do 31. decembra. Nariadenie vlády sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr 1. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma minimálnej mzdy.

(3) Od 1. februára 2008 do ustanovenia sumy minimálnej mzdy podľa tohto zákona je suma mesačnej minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 8 100 Sk a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 46, 60 Sk.


§ 10
Na začiatok

Zrušujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 346/1999 Z. z. a zákona č. 225/2002 Z. z.

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 450/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.


§ 11 Účinnosť
Na začiatok

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.

1) Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 85 ods. 5 až 7 Zákonníka práce.OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

0
ľudí to zaujíma
mňa tiež
Komentár od Marta404 06.03.08 09:47
#1  
Nemá niekto aktuály Zákon 663 z 5.12.2007 i minim. mzde?
Komentár od atka4 29.09.09 15:33
#2  
Citát Pôvodca textu príspevku: Marta404 Pozri príspevok
Nemá niekto aktuály Zákon 663 z 5.12.2007 i minim. mzde?
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/de...&Text=663/2007
Priložené súbory
  • File Type: pdf Zákon o minimálnej mzde.pdf (39.0 KB, 1 videní)
  •