Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Komentár k zákonníku práce - obsah

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Komentár k zákonníku práce - obsah

Autor Richard   11.06.13
Obsah komentára k Zákonníku práce spracovaného v drak.porada.sk
Autor: JUDr. Vlasta Husáriková, RNDr. Jozef Mihál

Zákonník práce, § 1 Pôsobnosť Zákonníka práce

Zákonník práce, § 2 Výkon štátnej služby, výkon verejnej funkcie
Zákonník práce, § 3 Výkon práce vo verejnom záujme, zamestnanci v doprave atď.
Zákonník práce, § 4 Pracovnoprávne vzťahy medzi družstvom a jeho členmi
Zákonník práce, § 5 cudzinci, zahraniční zamestnávatelia, vyslaní zamestnanci
Zákonník práce, § 6 Prijatie cudzinca do pracovnoprávneho vzťahu
Zákonník práce, § 7 Zamestnávateľ
Zákonník práce, § 8 Zamestnávateľ fyzická osoba
Zákonník práce, § 9 Právne úkony v mene zamestnávateľa, vedúci zamestnanci
Zákonník práce, § 10 Právne úkony štatutárnych orgánov a poverených zamestnancov
Zákonník práce, § 11 Zamestnanec
Zákonník práce, § 11a Zástupcovia zamestnancov
Zákonník práce, § 13 Zásada rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie
Zákonník práce, § 14 Riešenie sporov
Zákonník práce, § 15 Právne úkony
Zákonník práce, § 16 Právne úkony u tých zamestnancov, ktorí nemôžu písať alebo čítať
Zákonník práce, § 17 Neplatnosť právneho úkonu
Zákonník práce, § 18 Zmluva
Zákonník práce, § 19 Právo odstúpiť od zmluvy
Zákonník práce, § 20 Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
Zákonník práce, § 21 Nároky zamestnancov z PP vzťahov pri platobnej neschopnosti zam.
Zákonník práce, § 22 Informačná povinnosť
Zákonník práce, § 27 Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
Zákonník práce, § 28 Prechod práv a povinností, definície
Zákonník práce, § 29 Prechod práv a povinností, povinnosti zamestnávateľa
Zákonník práce, § 29a Prechod práv a povinností, skončenie pracovného pomeru
Zákonník práce, § 30 Prechod práv a povinností pri smrti zamestnávateľa
Zákonník práce, § 31 Prechod práv a povinností, predaj nájom zrušenie zamestnávateľa
Zákonník práce, § 32 Dohoda o sporných nárokoch
Zákonník práce, § 33 Uspokojenie nároku
Zákonník práce, § 34 Uspokojenie viacerých nárokov súčasne
Zákonník práce, § 35 Smrť zamestnanca
Zákonník práce, § 36 Zánik práva
Zákonník práce, § 37 Počítanie času
Zákonník práce, § 38 Doručovanie
Zákonník práce, § 39 Výklad niektorých pojmov (BOZP)
Zákonník práce, § 40 Výklad niektorých pojmov (zamestnanci)
Zákonník práce, § 41 Predzmluvné vzťahy
Zákonník práce, § 42 Pracovná zmluva
Zákonník práce, § 43 Pracovná zmluva - obsah
Zákonník práce, § 44 Pracovná zmluva - písomné oznámenie
Zákonník práce, § 45 Skúšobná doba
Zákonník práce, § 46 Vznik pracovného pomeru
Zákonník práce, § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru
Zákonník práce, § 48 Pracovný pomer na určitú dobu
Zákonník práce, § 49 Pracovný pomer na kratší pracovný čas
Zákonník práce, § 49a Delené pracovné miesto
Zákonník práce, § 50 Viac pracovných pomerov súčasne
Zákonník práce, § 52 Domáca práca a telepráca
Zákonník práce, § 52a Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť
Zákonník práce, § 53 Uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom ...
Zákonník práce, § 54 Dohoda o zmene pracovných podmienok
Zákonník práce, § 55 Preradenie na inú prácu
Zákonník práce, § 56 Lekárske vyšetrenie pred zmenou pracovných podmienok/preradením
Zákonník práce, § 57 Pracovná cesta
Zákonník práce, § 58 Dočasné pridelenie
Zákonník práce, § 58a Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca
Zákonník práce, § 58b Uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom
Zákonník práce, § 59 Skončenie pracovného pomeru
Zákonník práce, § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru
Zákonník práce, § 61 Výpoveď
Zákonník práce, § 62 Výpovedná doba
Zákonník práce, § 63 Výpoveď daná zamestnávateľom
Zákonník práce, § 64 Zákaz výpovede
Zákonník práce, § 66 Zákaz výpovede zdravotne postihnutí
Zákonník práce, § 67 Výpoveď daná zamestnancom
Zákonník práce, § 68 Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľ
Zákonník práce, § 69 Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnanec
Zákonník práce, § 70 Okamžité skončenie pracovného pomeru obsah a forma
Zákonník práce, § 71 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
Zákonník práce, § 72 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
Zákonník práce, § 73 Hromadné prepúšťanie
Zákonník práce, § 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
Zákonník práce, § 76 Odstupné
Zákonník práce, § 76a Odchodné
Zákonník práce, § 77 Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
Zákonník práce, § 78 Neplatné skončenie pracovného pomeru, následky pre zamestnanca
Zákonník práce, § 79 Neplatné skončenie pracovného pomeru,následky pre zamestnávateľa
Zákonník práce, § 80 Neplatné skončenie pracovného pomeru dohodou
Zákonník práce, § 81 Základné povinnosti zamestnanca
Zákonník práce, § 82 Základné povinnosti vedúcich zamestnancov
Zákonník práce, § 83 Výkon inej zárobkovej činnosti
Zákonník práce, § 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru
Zákonník práce, § 84 Pracovný poriadok
Zákonník práce, § 85 Pracovný čas
Zákonník práce, § 85a Pracovný čas zdravotníckeho a vedúceho zamestnanca
Zákonník práce, § 86 Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
Zákonník práce, § 87 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
Zákonník práce, § 87a Konto pracovného času
Zákonník práce, § 88 Pružný pracovný čas
Zákonník práce, § 89 Pružný pracovný čas - pracovná cesta
Zákonník práce, § 90 Začiatok a koniec pracovného času
Zákonník práce, § 91 Prestávky v práci
Zákonník práce, § 92 Nepretržitý denný odpočinok
Zákonník práce, § 93 Nepretržitý odpočinok v týždni
Zákonník práce, § 94 Dni pracovného pokoja
Zákonník práce, § 95 Dni pracovného pokoja - nočná zmena
Zákonník práce, § 96 Pracovná pohotovosť
Zákonník práce, § 96a Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom čase
Zákonník práce, § 97 Práca nadčas
Zákonník práce, § 98 Nočná práca
Zákonník práce, § 99 Evidencia
Zákonník práce, § 100 Dovolenka
Zákonník práce, § 101 Dovolenka za kalendárny rok
Zákonník práce, § 102 Dovolenka za kalendárny rok - pomerná časť dovolenky
Zákonník práce, § 103 Základná výmera dovolenky
Zákonník práce, § 104 Dovolenka pri pružnom prac. čase
Zákonník práce, § 105 Dovolenka za odpracované dni
Zákonník práce, § 106 Dodatková dovolenka
Zákonník práce, § 107 Dodatková dovolenka - čerpanie
Zákonník práce, § 109 Krátenie dovolenky
Zákonník práce, § 110 Spoločné ustanovenia o dovolenke
Zákonník práce, § 111 Čerpanie dovolenky
Zákonník práce, § 112 Zmena čerpania dovolenky
Zákonník práce, § 113 Čerpanie dovolenky špeciálne prípady
Zákonník práce, § 114 Prerušenie dovolenky
Zákonník práce, § 115 Dovolenka pri dočasnom pridelení zamestnanca
Zákonník práce, § 116 Náhrada mzdy za dovolenku
Zákonník práce, § 117 Vrátenie náhrady mzdy za dovolenku
Zákonník práce, § 118 Mzda
Zákonník práce, § 119 Mzda, mzdové podmienky
Zákonník práce, § 119a Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty
Zákonník práce, § 120 Minimálne mzdové nároky
Zákonník práce, § 120 Sadzby minimálnych mzdových nárokov pre rok 2012
Zákonník práce, § 121 Mzda za prácu nadčas
Zákonník práce, § 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok
Zákonník práce, § 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
Zákonník práce, § 124 Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
Zákonník práce, § 125 Mzda pri výkone inej práce
Zákonník práce, § 127 Naturálna mzda
Zákonník práce, § 128 Mzda v cudzej mene
Zákonník práce, § 129 Splatnosť mzdy
Zákonník práce, § 130 Výplata mzdy
Zákonník práce, § 131 Zrážky zo mzdy a poradie zrážok
Zákonník práce, § 132 Splatnosť, výplata a vykonávanie zrážok - všetky zložky príjmu
Zákonník práce, § 133 Normovanie práce
Zákonník práce, § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
Zákonník práce, § 135 Priemerný zárobok zamestnanca za rozhodujúce obdobie...
Zákonník práce, § 136 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu
Zákonník práce, § 137 Dôvody všeobecného záujmu pri prekážkach v práci
Zákonník práce, § 138 Náhrada mzdy pri prekážkach z dôvodov všeobecného záujmu
Zákonník práce, § 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti
Zákonník práce, § 139 Náhrada mzdy pri plnení brannej povinnosti...
Zákonník práce, § 140 Zvyšovanie kvalifikácie
Zákonník práce, § 141 Dôležité osobné prekážky v práci
Zákonník práce, § 141a Dočasné prerušenie výkonu práce
Zákonník práce, § 142 Prekážky na strane zamestnávateľa
Zákonník práce, § 142a Flexikonto
Zákonník práce, § 143 Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase
Zákonník práce, § 144 Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci
Zákonník práce, § 144a Výkon práce
Zákonník práce, § 145 Náhrady výdavkov poskytované zamestnancom v súvislosti...
Zákonník práce, § 146 Ochrana práce
Zákonník práce, § 147 Povinnosti zamestnávateľa (ochrana práce)
Zákonník práce, § 148 Práva a povinnosti zamestnancov (ochrana práce)
Zákonník práce, § 149 Kontrola odborovým orgánom
Zákonník práce, § 150 Inšpekcia práce
Zákonník práce, § 151 Pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov
Zákonník práce, § 152 Stravovanie zamestnancov
Zákonník práce, § 153 Vzdelávanie zamestnancov
Zákonník práce, § 154 Vzdelávanie zamestnancov bez kvalifikácie, rekvalifikácia
Zákonník práce, § 155 Dohoda o zvýšení kvalifikácie
Zákonník práce, § 156 Zabezpečenie zamestnanca pri DPN, v starobe ...
Zákonník práce, § 157 Návrat zamestnanca do práce po skončení prekážok v práci
Zákonník práce, § 158 Zamestnanec so zdravotným postihnutím
Zákonník práce, § 159 Ďalšie povinnosti zamestnávateľov voči zamestnancom so ZPS
Zákonník práce, § 160 Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti
Zákonník práce, § 161 Zákaz práce pre tehotné ženy a matky
Zákonník práce, § 162 Úprava pracovných podmienok tehotných žien
Zákonník práce, § 164 Úprava pracovného času (tehotné ženy, ...)
Zákonník práce, § 165 Úprava pracovného času (zamestnanec starajúci sa ...)
Zákonník práce, § 166 Materská dovolenka a rodičovská dovolenka
Zákonník práce, § 167 Nástup na materskú dovolenku
Zákonník práce, § 168 Prerušenie materskej dovolenky
Zákonník práce, § 169 Materská a rodičovská dovolenka náhradná starostlivosť
Zákonník práce, § 170 Prestávky na dojčenie
Zákonník práce, § 171 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov
Zákonník práce, § 172 Mladistvý zamestnanec - ukončenie pracovného pomeru
Zákonník práce, § 173 Aké práce môžu vykonávať mladiství zamestnanci
Zákonník práce, § 174 Zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti
Zákonník práce, § 175 Práce zakázané mladistvým zamestnancom
Zákonník práce, § 176 Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci
Zákonník práce, § 177 Predchádzanie škodám
Zákonník práce, § 178 Predchádzanie škodám - povinnosti zamestnanca
Zákonník práce, § 179 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu
Zákonník práce, § 180 Zodpovednosť za škodu zamestnanca s duševnou chorobou
Zákonník práce, § 181 Zodpovednosť zamestnanca, ktorý nezakročil pri hroziacej škode
Zákonník práce, § 182 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách
Zákonník práce, § 183 Zánik dohody o hmotnej zodpovednosti
Zákonník práce, § 184 Inventarizácia pri dohode o hmotnej zodpovednosti
Zákonník práce, § 185 Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov
Zákonník práce, § 185 Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov
Zákonník práce, § 186 Rozsah a spôsob náhrady škody
Zákonník práce, § 187 Pomerná časť náhrady škody podľa miery zavinenia
Zákonník práce, § 188 Cena veci pri určení škody na veci
Zákonník práce, § 189 Náhrada škody pri schodku, strate zverených predmetov...
Zákonník práce, § 191 Právo zamestnávateľa požadovať od zamestnanca náhradu škody
Zákonník práce, § 192 Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu
Zákonník práce, § 193 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach
Zákonník práce, § 194 Zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody
Zákonník práce, § 195 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze ...
Zákonník práce, § 196 Zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa za škodu
Zákonník práce, § 197 Kedy sa zamestnávateľ nemôže zbaviť zodpovednosti
Zákonník práce, § 198 Náhrada vecnej škody pri pracovnom úraze/chorobe z povolania
Zákonník práce, § 215 Zodpovednosť za škodu v niektorých osobitných prípadoch
Zákonník práce, § 217 Spôsob náhrady škody - zamestnávateľ
Zákonník práce, § 218 Pomerné obmedzenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu
Zákonník práce, § 219 Nárok zamestnávateľa na náhradu škody voči tretím osobám
Zákonník práce, § 220 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním
Zákonník práce, § 221 Cesta do zamestnania
Zákonník práce, § 222 Bezdôvodné obohatenie
Zákonník práce, § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zákonník práce, § 224 Dohody - povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa
Zákonník práce, § 225 Dohody - zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa za škodu
Zákonník práce, § 226 Dohoda o vykonaní práce
Zákonník práce, § 227 Dohoda o brigádnickej práci študentov
Zákonník práce, § 228 Dohoda o brigádnickej práci študentov - forma a obsah
Zákonník práce, § 228a Dohoda o pracovnej činnosti
Zákonník práce, § 229 Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy
Zákonník práce, § 230 Odborová organizácia
Zákonník práce, § 231 Odborová organizácia - kolektívna zmluva
Zákonník práce, § 232 Viaceré odborové organizácie pôsobiace popri sebe
Zákonník práce, § 233 Zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník
Zákonník práce, § 233a Dohoda so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom
Zákonník práce, § 234 Voľba členov zamestnaneckej rady, zamestnaneckého dôverníka
Zákonník práce, § 235 Zánik zamestnaneckej rady
Zákonník práce, § 236 Zánik členstva v zamestnaneckej rade, zánik funkcie dôverníka
Zákonník práce, § 237 Prerokovanie
Zákonník práce, § 238 Právo na informácie
Zákonník práce, § 239 Kontrolná činnosť
Zákonník práce, § 240 Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana
Zákonník práce, § 241 Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie
Zákonník práce, § 241a Právo na nadnárodné informácie, definície
Zákonník práce, § 242 Na koho sa vzťahuje povinnosť poskytovať nadnárodné informácie
Zákonník práce, § 243 Zriadenie európskej zamestnaneckej rady
Zákonník práce, § 243a Podmienky zriadenia európskej zamestnaneckej rady
Zákonník práce, § 244 Osobitný vyjednávací orgán
Zákonník práce, § 245 Dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady
Zákonník práce, § 245a Dohoda o zavedení iného postupu informovania zamestnancov
Zákonník práce, § 246 Európska zamestnanecká rada ustanovená podľa zákona
Zákonník práce, § 247 Zloženie európskej zamestnaneckej rady ustanovenej podľa zákona
Zákonník práce, § 248 Informovanie európskej zamestnaneckej rady ustan. podľa zákona
Zákonník práce, § 249 Informovanie zástupcov zamestnancov zamestnávateľa na území SR
Zákonník práce, § 249a Ochrana informácií
Zákonník práce, § 250 Ochrana členov osobitného vyjednávacieho orgánu, členov európ..
Zákonník práce, § 250a Postup pri zmene štruktúry zamestnávateľa
Zákonník práce, § 251 Prechodné ustanovenia (1.4.2002)
Zákonník práce, § 252 Prechodné ustanovenia (1.4.2002)
Zákonník práce, § 252a Prechodné ustanovenia (1.7.2003)
Zákonník práce, § 252b Prechodné ustanovenia (1.9.2007)
Zákonník práce, § 252c Prechodné ustanovenia (1.3.2009)
Zákonník práce, § 252d Prechodné ustanovenia (1.3.2010)
Zákonník práce, § 252e Prechodné ustanovenia (1.1.2011)
Zákonník práce, § 252f Prechodné ustanovenia (6.6.2011)
Zákonník práce, § 252g Prechodné ustanovenia (1.9.2011)
Zákonník práce, § 253 Prechodné ustanovenia (1.4.2002, náhrada za stratu na zárobku)
Zákonník práce, § 254 Spoločné ustanovenia

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Komentár k zákonníku práce - obsah

Riešenie témy "Komentár k zákonníku práce - obsah" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Komentár k zákonníku práce - obsah

Riešenie témy "Komentár k zákonníku práce - obsah" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Komentár k zákonníku práce - obsah

Riešenie témy "Komentár k zákonníku práce - obsah" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Komentár k zákonníku práce - obsah

Riešenie témy "Komentár k zákonníku práce - obsah" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Komentár k zákonníku práce - obsah

Riešenie témy "Komentár k zákonníku práce - obsah" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Komentár k zákonníku práce - obsah

Riešenie témy "Komentár k zákonníku práce - obsah" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu