Zavrieť

Porady

Reklamačný poriadok

Chcem poprosiť, či niekto náhodou nemáte REKLAMAČNÝ PORIADOK vo worde. Kamarát (stolárska výroba) bude mať v pondelok kontrolu SOI. Sľúbil som mu, že mu urobím reklamačný poriadok. Akýsi vzor mám zo staršieho Poradcu, ale ako človek pohodlný a aj s časom je to n...... (= nie moc dobre), radšej by som mu niečo len upravil, keď už som mu sľúbil.
Ďakujem vopred za prilepený vzor. Na činnosti nezáleží - upraví sa a zostruční na nevyhnutné minimum, ktoré ale neviem aké je, lebo som reklamačný poriadok samozrejme nikdy nerobil.
Počítal som (pri sľubovaní), že si stiahnem vzor z Porady a prispôsobím, ale spisovne šarišsky povedané: nit. (=nie je).
Vďaka ešte raz!
Usporiadat
Barbara Barbara

Barbara je offline (nepripojený) Barbara

no niekedy fakt nevijem gdo som ...viac
STRELEC
Chcem poprosiť, či niekto náhodou nemáte REKLAMAČNÝ PORIADOK vo worde. Kamarát (stolárska výroba) bude mať v pondelok kontrolu SOI. Sľúbil som mu, že mu urobím reklamačný poriadok. Akýsi vzor mám zo staršieho Poradcu, ale ako človek pohodlný a aj s časom je to n...... (= nie moc dobre), radšej by som mu niečo len upravil, keď už som mu sľúbil.
Ďakujem vopred za prilepený vzor. Na činnosti nezáleží - upraví sa a zostruční na nevyhnutné minimum, ktoré ale neviem aké je, lebo som reklamačný poriadok samozrejme nikdy nerobil.
Počítal som (pri sľubovaní), že si stiahnem vzor z Porady a prispôsobím, ale spisovne šarišsky povedané: nit. (=nie je).
Vďaka ešte raz!

Ahoj Peter a toto Ti je naprt?????to Ti nepomôže od Lenkak:Reklamačný poriadokČlánok I

Právo na uplatnenie reklamácie

- Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

- Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.Článok II

Miesto uplatnenia reklamácie

- Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v reklamačnom oddelení ktorejkoľvek prevádzky spoločnosti ....., s.r.o. s ohľadom na predávaný sortiment.

- Ak je v záručnom liste uvedený podnik určený k vykonaniu opravy, ktorý je v mieste prevádzky spoločnosti ....., s.r.o., alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom a spotrebiteľ nemieni od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, uplatní právo na opravu u podniku určeného k vykonaniu opravy. Tým uplatnil právo zo záruky.

- Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.Článok III

Zodpovednosť predávajúceho

- Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

- Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

- Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri vadách tovaru, ktoré sa prejavia do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, platí, že tovar mal vadu už pri predaji, ak predávajúci nepreukáže opak. Predávajúci v takom prípade zodpovedá za vadu bez toho, aby sa museli skúmať podmienky záručnej doby.

- Predávajúci nezodpovedá za rozpor s spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak

– spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,

– spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,

– reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,

– sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

- Predávajúci nezodpovedá za vady:

– pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

– ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,

– spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,

– spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

- O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený.

- Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

- Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.Článok IV

Lehoty na uplatnenie reklamácií

- Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Ak výrobca (dodávateľ spoločnosti FIRMA, s.r.o.) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, spoločnosť FIRMA, s.r.o. nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčiastky veci.

- Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

- Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.

- Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.

- Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho ........., obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležistosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:

– na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),

– aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne – môže sa dohodnúť napr. vždy na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadný tovar),

– aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.

- Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

- Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

- Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

- V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:

– po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (napr. 1 mesiac od doručenia),

– v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže cca po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) vec predať,

– v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú; vymenené veci možno predávať ako nové – za plnú cenu a v plnej záruke), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,

– v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože FIRMA, s.r.o. nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; vedúci prevádzky môže ponúknuť spotrebiteľovi, že sa mu vyplatí časť sumy, za ktorú sa vec predala,

– poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.Článok V

Práva spotrebiteľa

- Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.

- Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

– na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo

– právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).

Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.

- Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na:

– na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

- Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak

– oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

- Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.Článok VI

Reklamácia použitého a vadného tovaru

- Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide – táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar.

- Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Prílohy

Príloha č. 1 – Záručný list

Príloha č. 2 – Doklad o prijatej reklamácii
__________________

asi si myslel natotok , že si našiel , že???:p
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
STRELEC STRELEC

STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

Ďakujem Anika - Barbara! Si zlatá!
0 0
rada rada

rada je offline (nepripojený) rada

Aby bolo z čoho vyberať.
REKLAMAČNÝ PORIADOK

Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Vedúci predajne alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.
Zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu .............................., alebo ho na požiadanie navštívi pracovník reklamačného oddelenia, ktorý u neho uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

Miesto reklamácie

Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej bol tovar kúpený. Pre účely nákupu cez internet sa predajňou rozumie ....................................... Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom. Pri prechodnom zatvorení, príp. zrušení, prevádzkárne sa reklamácie uplatňuje v tej prevádzkárni , ktorá je uvedená na výveske o prechodnom zatvorení príp. zrušení prevádzkarne.

Záručná lehota

Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť len pred zaplatením zálohy. V opačnom prípade si ......................... účtuje pokutu 10% z celkovej dojednanej kúpnej ceny.

Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

Neopodstatnený výjazd k reklamácií

Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť ......................
0 0
Viera123 Viera123

Viera123 je offline (nepripojený) Viera123

No ja by som rada obnovila túto tému a spýtala sa, aké máte skúsenosti s predajcami a svojím uplatňovaním "práva spotrebiteľa". Pretože ma niekedy uvádzajú do úžasy reakcie predajcov. Tak, aby som vedela/sme vedeli, a boli pripravení, ako sa im brániť.
0 0
bredikova bredikova

bredikova je offline (nepripojený) bredikova

optimistka aj napriek veku
Veľmi mi pomohla táto téma, ale mám malú prosbu. Nemáte niekto reklamačný list a záručný list v elektronickej forme. Ja viem že sa dajú kúpiť, ale ja by som to chcela na počítači. Dopredu ďakujem.
0 0
bredikova bredikova

bredikova je offline (nepripojený) bredikova

optimistka aj napriek veku
Posúvam k pozornosti dopredu.
0 0
bredikova bredikova

bredikova je offline (nepripojený) bredikova

optimistka aj napriek veku
Prosím ešte raz o ten reklamačný list.
0 0
ANNA ANNA

ANNA je offline (nepripojený) ANNA

V tlačivách : http://www.porada.sk/downloads.php?do=file&id=42
ale aj prikladám
0 0
moni moni

moni je offline (nepripojený) moni

Ahojte,
vie mi niekto poradiť, ako má vyzerať reklamačný poriadok v reštaurácii a v herniach?
Ďakujem.
0 0
moni moni

moni je offline (nepripojený) moni

Halóóóóóó!!!!
Stretol sa s tým niekto? Či ani nie? Treba vôbec v reštauráciách reklamačný poriadok, keď zákazník najprv konzumuje a potom platí?
0 0
Svetlana1 Svetlana1

Svetlana1 je offline (nepripojený) Svetlana1

Nemá prosím vás niekto reklamačný poriadok na potravinársku prevádzku?
0 0
ilona ilona

ilona je offline (nepripojený) ilona

A nemáte niekto reklamačný poriadok pre reštaurácie? Ďakujem.
0 0
cjano cjano

cjano je offline (nepripojený) cjano

Prosim Vás o radu ako na REKLAMAČNÝ PORIADOK pre kvetinárstvo hlavne o reklamácie na živé kvety.
Ďakujem dopredu !!
0 0
andrea andrea

andrea je offline (nepripojený) andrea

trapiaci sa zivnostnik-ekonom ...viac
A nemáte niekto vypracovaný reklamačný poriadok pre reštaurácie? Ďakujem.
0 0
andrea andrea

andrea je offline (nepripojený) andrea

trapiaci sa zivnostnik-ekonom ...viac
A nemáte niekto vypracovaný reklamačný poriadok pre reštaurácie? Ďakujem. Prosím....prosím.........
0 0
zuzka34 zuzka34

zuzka34 je offline (nepripojený) zuzka34

REKLAMAČNÝ PORIADOK
(pre fyzické a právnické osoby podľa ustanovení § 612-627 Občianskeho zákonníka)
I. Všeobecné ustanovenia
1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo
opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
3. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.
4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.
II. Lehoty na uplatnenie reklamácie
1. Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
2. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.
3. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.
III. Miesto uplatnenia reklamácie
1. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u obchodného zástupcu. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.
2. Obchodný zástupca vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci
svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.
3. Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 3 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.
IV. Odstrániteľné vady
1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita
a úžitkové vlastnosti tovaru.
3. V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti.
4. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady
po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
V. Neodstrániteľné vady
1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.


V platnosti od 01.07.2007
0 0
zuzka34 zuzka34

zuzka34 je offline (nepripojený) zuzka34

je to síce všeobecný Reklamačný poriadok, no má aj body pre zariadenia , ktoré predávajú na váhu, kusy, porcie a pod.Je potrebné doplniť názov zariadenia , majiteľa a osobu oprávnenú preberať a vybavovať reklamácie.
Úspešný deň praje Zuzka34
0 0
andrea andrea

andrea je offline (nepripojený) andrea

trapiaci sa zivnostnik-ekonom ...viac
Veľmi pekne ďakujem. Prosím Vás mam mať takýto reklamačný poriadok aj v soláriu????? Má niekto takúto skúsenosť???? Prosím prosím poradte mi
0 0
Melnick Melnick

Melnick je offline (nepripojený) Melnick

človek čo opustil Poradu.
moni Pozri príspevok
Halóóóóóó!!!!
Stretol sa s tým niekto? Či ani nie? Treba vôbec v reštauráciách reklamačný poriadok, keď zákazník najprv konzumuje a potom platí?

Toto je výňatok z môjho reklamačného poriadku :

Čl. 4
Podmienky a spôsob reklamácie1. V prevádzkárni .............................“ musí spotrebiteľ reklamovať nedostatky ihneď po zistení chyby nápoja ( nižšia hmotnosť, nedomeraný nápoj, ako sú deklarované v nápojovom lístku,resp. prechladený nápoj alebo nevychladený v správnej teplote), nakoľko je to typ prevádzkárne, kde sa po vykonaní objednávky najprv konzumuje a až potom sa platí.
2. Rovnako to platí aj pre reklamácie napr. za nedodržanie predpisov o osobnej a prevádzkovej hygiene, špinavý obrus, plný popolník, znečistený pracovný odev a pod..
3. Reklamáciu si spotrebiteľ uplatňuje u obsluhujúceho čašníka, vedúceho zamestnanca alebo majiteľa spoločnosti.
4. Nedostatok sa musí uplatniť a odstrániť ihneď, nie potom keď spotrebiteľ nápoj vypije, alebo odpije z fľaše napr. 6 dl a potom reklamuje, že napr. šampanské je pokazené.
0 0
Melnick Melnick

Melnick je offline (nepripojený) Melnick

človek čo opustil Poradu.
andrea Pozri príspevok
Veľmi pekne ďakujem. Prosím Vás mam mať takýto reklamačný poriadok aj v soláriu????? Má niekto takúto skúsenosť???? Prosím prosím poradte mi
áno
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať