Zavrieť

Porady

§53 o DPH

vie mi niekto jednoducho vysvetliť na nejakom príklade/DD/ aj s dátumami §53 o DPH.
Ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  petra:-) je offline (nepripojený) petra:-)

  :-) petra:-)
  https://www.financnasprava.sk/sk/pod...dpocitanejDane

  Oprava odpočítanej dane

  Ustanovenie § 53 zákona o DPH nadväzuje na prípady, ak platiteľ dane opravil základ dane a tiež na prípady dovozu tovaru, ak colný orgán vráti alebo odpustí daň. Ukladá sa povinnosť opraviť odpočítanú daň v nadväznosti na opravu základu dane (§ 25), ak táto oprava má za následok zníženie základu dane, a tiež, možnosť opraviť odpočítanú daň, ak táto oprava má za následok zvýšenie základu dane. Obdobne platiteľ dane vykoná opravu odpočítanej dane v prípadoch, kedy je základ dane znížený alebo zvýšený colným orgánom následne po dovoze tovaru.

  Povinnosť opraviť odpočítanú daň, ak nastane skutočnosť podľa § 25 ods.1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie dane platiteľ dane vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom:

  dostal doklad o oprave dane,
  ak nedostane doklad do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods.1 zákona o DPH v zdaňovacom období, keď uplynie 30 dní odo dňa, keď nastala rozhodná skutočnosť.
  Ak sa oprava odpočítanej dane vťahuje na nadobudnutie tovaru z iného členského štátu alebo dodanie tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň príjemca plnenia, platiteľ súčasne opraví aj základ dane a daň podľa § 25 zákona o DPH.

  V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu
  (§ 22 zákona č. 595/2003 Z.z.), zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci (tzv. finančný lízing), odvedie platiteľ daň zníženú o daň, ktorú z tohto tovaru už odviedol, najviac však do výšky odpočítanej dane. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru.

  Príklady:

  Príklad č. 1: Nájomca si obstaral formou finančného prenájmu motorové vozidlo. Následne toto motorové vozidlo bolo odcudzené t.j. došlo ku krádeži vozidla. Má nájomca v prípade krádeže vozidla povinnosť odviesť DPH?

  Riešenie: Postup pri vrátení odpočítanej dane v prípade krádeže tovaru, ktorým je aj hmotný majetok obstaraný formou finančného lízingu, vyplýva z § 53 ods. 5 zákona o DPH. Uvedené ustanovenie sa nájomcu netýka. Daň z pridanej hodnoty odvádza len prenajímateľ, ako rozdiel medzi uplatnenou daňou pri nákupe vozidla a daňou z jednotlivých splátok, ktoré už odviedol podľa splátkového kalendára.

  Príklad č. 2: Platiteľ DPH pri inventúre tovaru zistil manko. Má platiteľ povinnosť odviesť DPH?

  Riešenie: Ustanovenie § 53 ods. 5 sa vzťahuje len na odcudzený tovar krádežou. To znamená, že sa nevzťahuje na prípady sprenevery, podvodu, neoprávneného užívania cudzej veci a neoprávneného užívania cudzieho motorového vozidla. Prípady straty alebo zničenia tovaru nespadajú pod § 53 ods. 3 zákona o DPH.

  Príklad č. 3: Platiteľ dane (odberateľ) vráti dodávateľovi časť tovaru z dôvodu reklamácie. Dodávateľ reklamáciu uznal a 28. apríla 2014 poskytol zľavu z pôvodnej ceny tovaru. Je odberateľ povinný opraviť odpočítanú daň, ktorú si pri kúpe tovaru odpočítal.

  Riešenie: Dodávateľ vyhotoví doklad o oprave základu dane 3.mája 2014 (podľa § 73 písm. e) zákona o DPH je dodávateľ povinný vyhotoviť opravný doklad do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH). Odberateľ vykoná opravu odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane, t.j. za zdaňovacie obdobie máj. Ak by dodávateľ nevyhotovil doklad o oprave základu dane ani do 28. mája 2014, odberateľ je povinný za zdaňovacie obdobie máj 2014 opraviť odpočítanú daň (30 dňová lehota vyprší 28. mája 2014).

  Príklad č. 4: Taliansky podnikateľ registrovaný pre daň v Taliansku dodal tovar v hodnote 10 000 eur z Talianska do tuzemska slovenskému podnikateľovi, ktorý je platiteľom dane dňa 28. apríla 2014. Slovenský podnikateľ faktúru od talianskeho podnikateľa nemá k dispozícií. Daňová povinnosť vznikla 15. mája 2014 a preto nadobudnutie priznal za zdaňovacie obdobie máj 2014 (vznik daňovej povinnosti podľa § 20 ods. 1 písm. a/ zákona o DPH). Odpočítanie dane však uplatniť nemohol. Dňa 29. júna 2014 dostal faktúru s dátumom vyhotovenia 28. apríla 2014. Aký bude postup slovenského podnikateľa.

  Riešenie: Daňová povinnosť vznikla už 28. apríla 2014 slovenský podnikateľ – platiteľ dane musí podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie apríl 2014 (vznik daňovej povinnosti podľa § 20 ods.1 písm. b/ zákona o DPH – dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a). Platiteľ dane má právo v dodatočnom daňovom priznaní uplatniť aj odpočítanie dane z nadobudnutia tovaru.
  agregova Ďakujem, tak keď mi príde DD od tuzemského dodavateľa s DVDP napr. 31.10.14 a ja som ho prijala 11.11.14 dávam ho DP DPH za 11.mesiac. Rozumiem tomu správne,

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.