Zavrieť

Porady

Kamerový systém - Čo treba vybaviť?

Plánujeme inštalovať kamery v objekte, konkrétne skladovú kameru + jednu kameru do kancelárie, kde sa obsluhujú zákazníci.
Ako účel bude hlavna kontrola zásielok (reklamácie), kontrola skladu v prípade nehody/krádeže.... a ochrana zamestnankyne v pokladni. Nebude slúžiť ako dochádzka ani nič podobné. Bude aj zvukový záznam podľa všetkého a bude sa to uchovávať nejakú dobu. Nik nebude za tým sedieť a šmírovať Ale aby ak niečo, tak sa dá skontrolovať...
Čo treba vybaviť? Ochrana osobných údajov? Povolenia od zamestnancov? Stačí oznam zákazníkom, čo budú vstupovať do objektu?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Ing. Ľubomír Janoška
  Keďže budete monitorovať zákazníkov aj zamestnancov, pôjde formálne o dva informačné systémy, aj keď budú používať spoločnú techniku - kamerový monitoring priestorov prístupných verejnosti a kontrolný mechanizmus. Právnym základom prvého sú ustanovenia § 10 ods. 3 písm. g) a § 15 ods. 7 zákona o ochrane osobných údajov a právnym základom druhého je ustanovenie § 13 ods. 4 Zákonníka práce. Zákazníkov musíte informovať tabuľkami o monitorovaní (minimálne jedna tabuľka na vstupe do monitorovaného priestoru) a zamestnancov musíte preukázateľne oboznámiť s tým, že sú kontrolovaní a ako.
  Na oba IS sa vzťahuje oznamovacia povinnosť.
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  fortunka Ďakujem pekne, vybavíme ))
  pegasz Ak môžem otázku k vyššie uvedenému, dole uvádzam príspevok zo stránky mzdovecentrum od JUDr. Macovej a podľa jej vyjadrenie IS kamerový na monitorovanie zamestnancov podľa ZP nie je potrebné oznamovať. Publikované to bolo 11.08.2014.

  2. V prípade monitorovania zamestnancov musí spoločnosť postupovať podľa § 13 ods. 4 Zákonníka práce: „Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.“ To znamená, že spoločnosť musí splniť dve veci: prerokovať to s odbormi, ak ich má a preukázateľne oboznámiť zamestnancov s tým, že zaviedla takýto kontrolný mechanizmus. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uvádza vo svojom stanovisku: „Čo možno považovať’ za vážny dôvod na strane zamestnávateľa, Zákonník práce neurčuje. Môžu to byť vážne majetkové záujmy zamestnávateľa, avšak tieto vážne dôvody je potrebné vykladať v priamej nadväznosti na osobitnú povahu činnosti zamestnávateľa. Je to individuálne u každého zamestnávateľa. Tieto vážne dôvody by si mali zamestnávatelia na tento účel vymedziť vo svojom vnútornom predpise, napr. v pracovnom poriadku.“.

  Takýto informačný systém sa neoznamuje, ale vedie sa o ňom evidencia podľa § 43 citovaného zákona.

  Je alebo nie je teda potrebné takýto kamerový IS oznamovať? Ďakujem.
  Ing. Ľubomír Janoška Nedovoľujem si posudzovať zverejnené stanoviská odborníkov, o to viac, že neviem, ako sú vymedzené systémy, ku ktorým sa viaže Vami citované stanovisko.
  Pokiaľ som publikoval čokoľvek ohľadne kamerových systémov, nešlo o môj osobný názor, ale o povinnosť určenú zákonom, ktorú som spravidla vycitoval. Preto aj teraz budem citovať ustanovenia zákona 122/2013 Z. z. v znení zákona 84/2014 Z. z. o oznamovacej povinnosti (§ 34 ods. 2 písm. b) a o spracúvaní osobných údajov nevyhnutných na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa (§ 10 ods. 3 písm. g):

  § 34 ods. 2 písm. b/
  (2) Oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 sa
  nevzťahuje na informačné systémy, ktoré a) ...
  b) podliehajú dohľadu zodpovednej osoby, ktorú písomne poveril prevádzkovateľ podľa § 23 a ktorá vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov podľa tohto zákona, okrem informačného systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje na základe § 10 ods. 3 písm. g), ktorý VŽDY podlieha oznamovacej povinnosti;

  § 10 ods. 3 písm. g/
  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
  ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom KAMIER

  PS - z vlastnej praxe - od účinnosti novely som pripravoval oznámenie kamerových IS u štrnástich klientov, z toho iba v jednom prípade si Úrad vyžiadal doplňujúce informácie, aby posúdil oznamovaciu povinnosť; inak oznamovaciu povinnosť nikdy nespochybnil.
  Niektorí klienti súčasne popri IS kamerový monitoring priestorov prístupných verejnosti nahlasovali aj IS kontrolný mechanizmus, kde oznamovanie nebolo zo strany Úradu spochybnené - citované ustanovenie § 10 ods. 3 písm. g/ nehovorí výslovne o monitoringu priestorov prístupných verejnosti, ale o kamerách, takže neexituje právny argument na "vytiahnutie" kamerového kontrolného mechanizmu z pôsobnosti citovaného ustanovenia.
  pegasz Ďakujem pekne za odpoveď.
    zbaliť

  Kamerový systém - Čo treba vybaviť?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.