Zavrieť

Porady

Je potrebné priniesť po opakovanom prijatí do zamestnania potvrdenie od lekára a výpis z registra trestov?

V minulom školskom roku som bola zamestnaná ako učiteľka od septembra 2014 do júna 2015. Na 2 mesiace som bola prepustená zo zamestnania a od septembra 2015, opäť prijatá u toho istého zamestnávateľa. Musím opäť priniesť zamestnávateľovi výpis z registra trestov a potvrdenie od lekára, aj keď som absolvovala preventívnu lekársku prehliadku v marci a potvrdenie som zamestnávateľovi odovzdala?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  mzdarka renca je offline (nepripojený) mzdarka renca

  mzdarka renca
  áno, nakoľko ide o nový pracovnoprávny vzťah, aj keď ide o toho istého zam-ľa. jasne o tom hovorí zákon 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme § 3.

  § 3
  Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme


  (1) Zamestnancom podľa tohto zákona sa môže stať fyzická osoba, ktorá

  a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  b) je bezúhonná,
  c) spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis, 4)
  d) má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis, 5)
  e) bola zvolená alebo vymenovaná, ak tento zákon alebo osobitný predpis6) voľbu alebo vymenovanie ustanovuje ako predpoklad vykonávania práce vo verejnom záujme,
  f) je oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu, 7) ak sa takéto oprávnenie na dohodnutú prácu vyžaduje.
  g) má poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 8) ak vyučuje náboženstvo.

  (2) Predpoklady uvedené v odseku 1 musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom záujme.

  (3) Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

  (4) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov10) nie starším ako tri mesiace.

  (5) Vymenovanie je predpokladom výkonu funkcie štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej štátnym orgánom.

  Hlasovalo 5 pouzivatelov

  Užitočné (5)
  Mária27, Tweety, Euridike, Katy a R, terezamaria
  5
  Euridike Ďakujem za odpoveď

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  V inej teme sa pytas na sukromnu skolu, a teda nie si zamestnanec podla zakona 552/2003 o vykone prace vo verejnom zaujme , ale tak ako ucitelia na verejnych skolach, aj ty musis splnat predpoklady na vykon pedagogickej cinnosti podla zakona. Preventivna lekarska prehliadka nie je posudenie zdravotnej sposobilosti v suvislosti s predpokladmi na vykon pedagogickej cinnosti.

  317/2009 Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

  § 6
  (1) Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú:
  a) kvalifikačné predpoklady, ak tento zákon neustanovuje inak,
  b) bezúhonnosť,
  c) zdravotná spôsobilosť,
  d) ovládanie štátneho jazyka,17) ak tento zákon neustanovuje inak,
  e) poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova.18)

  § 9
  Bezúhonnosť
  (1) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti. Bezúhonnosť sa preukazuje pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.27)

  § 10
  Zdravotná spôsobilosť
  (1) Zdravotnou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.
  (2) Zdravotnú spôsobilosť preukazuje pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec svojmu zamestnávateľovi pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu jeho činnosti.
  (3) Ak má zamestnávateľ dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, vyzve ho, aby v lehote do 90 dní preukázal svoju zdravotnú spôsobilosť. Pri nepreukázaní zdravotnej spôsobilosti zamestnávateľ postupuje rovnako ako pri strate zdravotnej spôsobilosti.
  (4) Náklady priamo spojené s preukazovaním zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 3 uhrádza zamestnávateľ.

  Je potrebné priniesť po opakovanom prijatí do zamestnania potvrdenie od lekára a výpis z registra trestov?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.