Zavrieť

Porady

účtovanie výstavby relaxačno-oddychového centra

V marci bola založená nová sro, ktorá začína budovať nové rekreačno-oddychové centrum.
Začínajú chodiť dod. fa napr. za geologický prieskum, fa za vypracovanie štúdie na vybudovanie saunového sveta ....
Firma nebude mať žiadne výnosy až do vybudovania centra.
Poradíte mi s účtovaním? Pôjde všetko cez o42?
Máte niekto skúsenosti s takouto výstavbou?
Veľmi mi pomôžete.
Vopred vďaka!
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  plavčík je offline (nepripojený) plavčík

  človek s dušou plavčík
  Ak tá firma si sama buduje centrum pre svoje vlastné podnikanie, myslím si, že je správne to dávať na obstaranie 042
  -potom to zaradíš do majetku
  a potom budš mať príjmy z jeho využívania

  janaGT je offline (nepripojený) janaGT

  janaGT
  plavčík
  Ak tá firma si sama buduje centrum pre svoje vlastné podnikanie, myslím si, že je správne to dávať na obstaranie 042
  -potom to zaradíš do majetku
  a potom budš mať príjmy z jeho využívania
  Firma si buduje centrum pre vlastné podnikanie, ale nebuduje si ho vo vlastnej réžii, ale dodávateľským spôsobom.

  ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

  Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
  Účtujem firmu, ktorá má rozpracovanú výstavbu športového centra, lyžiarského areálu, areálu pre letné športy a areálu pre oddych a vychádzky.
  Všetky štúdie, technické plány budov a areálu účtujem na 051/A a potom zaraďujem na účet 019, HM - účty 042/A podľa jednotlivých stavieb a areálov a zaradím až po dokončení prác. Taktiež všetky práce sú vykonávané dodávateľským spôsobom.

  mudroš je offline (nepripojený) mudroš

  mudroš
  janaGT
  Firma si buduje centrum pre vlastné podnikanie, ale nebuduje si ho vo vlastnej réžii, ale dodávateľským spôsobom.
  To, že firma využíva dodávateľov, ešte neznamená, že to nebuduje vo vlastnej réžii.
  U jedného dodávateľa si objedná štúdiu, u druhého geodetické práce, ďalší vybuduje inžinierske siete atď. Ale investor je firma a musí to oceniť vlasnými nákladmi. To znamená, že na 042 bude aktivovať aj príslušný podiel vlasných nákladov (napr. osobné náklady a ďalšie náklady zamestnancov, ktorí majú vo firme výstavbu na starosti).

  janaGT je offline (nepripojený) janaGT

  janaGT
  ondrejvla Pozri príspevok
  Účtujem firmu, ktorá má rozpracovanú výstavbu športového centra, lyžiarského areálu, areálu pre letné športy a areálu pre oddych a vychádzky.
  Všetky štúdie, technické plány budov a areálu účtujem na 051/A a potom zaraďujem na účet 019, HM - účty 042/A podľa jednotlivých stavieb a areálov a zaradím až po dokončení prác. Taktiež všetky práce sú vykonávané dodávateľským spôsobom.
  ako mi poradíte účtovanie:
  - zabezpečenie vydania územného rozhodnutia
  - architektonická šútia
  - práce technickej pomoci pri sprac. projekt. dokumentácie
  - spracovanie projekt. dokumentácie
  - inžinierskogeologický prieskum staveniska
  - stavebný dozor
  - poplatok za žiadosť o výrub drevín
  Naposledy upravil janaGT : 28.02.07 at 05:21

  martinius je offline (nepripojený) martinius

  martinius
  Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, najmä na....viď Postupy účtovania §35.

  janaGT je offline (nepripojený) janaGT

  janaGT
  janaGT Pozri príspevok
  ako mi poradíte účtovanie:
  - zabezpečenie vydania územného rozhodnutia
  - architektonická šútia 051
  - práce technickej pomoci pri sprac. projekt. dokumentácie
  - spracovanie projekt. dokumentácie
  - inžinierskogeologický prieskum staveniska
  - stavebný dozor
  - poplatok za žiadosť o výrub drevín
  Môžte sa, prosím, ešte niekto vyjadriť?

  janaGT je offline (nepripojený) janaGT

  janaGT
  nikto neviete?
  A neviete náhodou nejakú literatúru, ktorú by som si mohla naštudovať ohľadom účtovania stavieb?

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  (1) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku:
  a) prípravu a zabezpečenie výstavby dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasne odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, na poskytnutie záruky v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do užívania,
  b) prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, a to vrátane variantných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zariadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie9), dopravné, montážne práce a clo,
  c) zabezpečovacie a konzervačné práce, alebo udržovacie práce a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,
  d) náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytnuté vlastníkovi nehnuteľností podľa osobitných predpisov ) a platby za ekologickú ujmu ) v súvislosti s výstavbou,
  e) úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody ako i úhradu vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia ).

  (2) Jednotlivé súčasti tvoriace obstarávaciu cenu dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú na základe účtovného dokladu do knihy dlhodobého majetku.

  (3) Za náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku sa nepovažujú najmä
  a) penále, pokuty, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,
  b) náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,
  c) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku zásobami,
  d) náklady na biologickú rekultiváciu,
  e) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného dlhodobého hmotného majetku do užívania,
  f) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa rozumie odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu; uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa rozumie spomaľovanie fyzického opotrebenia, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad,
  g) úroky z úverov, ak do času uvedenia tohto majetku do používania účtovná jednotka nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.


  janaGT Pozri príspevok
  ako mi poradíte účtovanie:
  - zabezpečenie vydania územného rozhodnutia
  - architektonická šútia 051
  - práce technickej pomoci pri sprac. projekt. dokumentácie
  - spracovanie projekt. dokumentácie
  - inžinierskogeologický prieskum staveniska
  - stavebný dozor
  - poplatok za žiadosť o výrub drevín
  Na 042 účtujete obstaranie H investícií - zachytávajú sa tu jednotlivé súčasti IM do momentu jeho dokončenia a zaradenia do používania. Zaradenie IM do používania sa zaúčtuje ako prevod naakumulovanej ceny IM.
  Všetko, čo spomínate, je súčasťou OC,
  Do OC by Vám išli aj výdavky súvisiace s búraním starej budovy, ak by tam bola.

  Majetok môžete ob starať dodavateľsky, ale aj vlastnou činnosťou, pričom:
  Náklady, ktoré Vám vznikajú pri vytváraní nehnuteľnosti sa priebežne účtujú do N podľa jednotlivých druhov. K účtovaniu obstarania majetku dochádza až pri aktivácii nákladov vynaložených na jeho obstaranie, ktoré sa musí vykonať najneskôr ku dńu zostavenia učt. Závierky .Aktivácia spočíva v zaúčtovaní sumy rovnej výške nákladov vynaložených na obstaranie majetku 042/ 624

  janaGT je offline (nepripojený) janaGT

  janaGT
  ešte poprosím:
  zálohová platba 2 000 eur - preddavok na hmotný majetok mi je jasná 052/221, k tomu banka stiahla poplatok za transakciu cca 800,- Sk - to bude na 568? Alebo na 042 ako súčasť OC?
  Lebo v § 35 postupov sa píše:
  "2) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú a nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku
  a) penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku."
  Lebo mi nie je celkom jasné o aké poplatky presne ide.

  martinius je offline (nepripojený) martinius

  martinius
  janaGT Pozri príspevok
  ešte poprosím:
  zálohová platba 2 000 eur - preddavok na hmotný majetok mi je jasná 052/221, k tomu banka stiahla poplatok za transakciu cca 800,- Sk - to bude na 568? Alebo na 042 ako súčasť OC?
  Lebo v § 35 postupov sa píše:
  "2) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú a nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku
  a) penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku."
  Lebo mi nie je celkom jasné o aké poplatky presne ide.
  Poplatok by som dala na 568.

  martinez je offline (nepripojený) martinez

  martinez
  Podla mojho nazoru sa jedna o klasicku zakazkovu vyrobu podla §30 postupov uctovania (tam je postup uctovania pekne vysvetleny). Treba vsetko uctovat do nakladov a potom podla stupna dokoncenia zakazky aktivovat 042/624 na zaklade vykonanych prac. V momente dokoncenia zaradit na majetkovy ucet.

  ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

  Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
  janaGT Pozri príspevok
  ako mi poradíte účtovanie:
  - zabezpečenie vydania územného rozhodnutia
  - architektonická šútia
  - práce technickej pomoci pri sprac. projekt. dokumentácie
  - spracovanie projekt. dokumentácie
  - inžinierskogeologický prieskum staveniska
  - stavebný dozor
  - poplatok za žiadosť o výrub drevín
  poplatky som účtovala podľa analytiky na účty 538/A, bankové poplatky týkajúce sa úveru k výstavbe na účet 568/A, projektové dokumentácie, geol.prieskum, a všetky štúdie ku stavbe na účet 041, po odovzdaní dokumentácie na účet 019 a odpisujem 4 roky. Pri takej veľkej výstavbe areálu sú potrebné vyjadrenia odborníkov, ktoré sú v papierovej forme ako štúdia.
  Stavebný dozor už by som účtovala na účet 042/A podľa jednotlivých účelových budov, alebo atrakcií, týka sa už skôr výstavby, resp.subdodávok odborných stavebných pracovníkov.

  Ak by si ešte potrebovala ďalšiu moju radu, môžeš opäť cez SS, na tom sme sa už vopred dohodli.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.