Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Autor Jana Motyčková   10.12.20
Zákon 467/2019 Z.z. (od 1.1.2021) upravil obdobia nároku na ošetrovné a rozšíril okruh možných poberateľov ošetrovného. Účinnosť bola presunutá na 1.4.2021 (v NR SR tlač 292 schválené 10.12.2020).

Nárok na ošetrovné
Od 1.4.2021 má nárok na ošetrovné poistenec, ktorý osobne a celodenne ošetruje : • Chorého príbuzného v priamom rade (napr. dieťa, rodič, vnuk, vnučka, starý rodič, prastarý rodič, pravnuk)
 • Choré dieťa, ktoré nie je príbuzným v priamom rade (viď ďalej)
 • Chorého súrodenca
 • Chorého manžela, manželka
 • Chorého rodiča manžela, manželky

Za dieťa sa považuje vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky) a dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
V zozname pribudli vnuci, starí rodiča, prastarí rodičia, pravnuci a súrodenci.
Pri ošetrovaní chorej osoby sa nezisťuje spoločná domácnosť, len príbuzenský vzťah.
Nárok na ošetrovné je, ak poistenec ošetruje uvedené osoby, ak ich zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou (ako v r. 2020).

Naďalej je nárok na ošetrovné, aj ak sa poistenec stará o (zdravé) dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak


 • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia,
 • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo
 • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.


Zákon predlžuje dobu nároku na ošetrovné (z 10) na maximálne 14 kalendárnych dní od vzniku potreby ošetrovania inej osoby alebo starostlivosti o inú osobu. Zároveň sa od 1.4.2021 zavádza tzv. dlhodobé ošetrovné, ktoré sa bude poskytovať najviac za 90 dni (za všetkých poistencov).
Pri krátkodobom ošetrovnom sa ošetrovné vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania jednej fyzickej osoby alebo viac fyzických osôb alebo osobnej a celodennej starostlivosti o jedno alebo o viac detí len raz a len jednému poistencovi a v tom istom prípade len raz a len jednému poistencovi.

Dlhodobé ošetrovné
Nárok na dlhodobé ošetrovné má poistenec, ak ošetruje vyššie uvedené choré osoby, ktorých zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby, ak (ošetrovaný) neprejavil písomný nesúhlas s vykonávaním ošetrovania poistencom.

Potrebu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je


 1. lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak u chorej osoby došlo k závažnej poruche zdravia, ktorá si vyžiadala hospitalizáciu, pri ktorej bola poskytovaná zdravotná starostlivosť v rozsahu najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, ak je predpoklad, že jej zdravotný stav bezprostredne po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti do prirodzeného prostredia bude nevyhnutne vyžadovať poskytovanie osobnej starostlivosti počas najmenej 30 dní; na účely splnenia podmienky päť po sebe nasledujúcich dní hospitalizácie sa za deň hospitalizácie považuje aj deň prijatia do zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti a deň prepustenia z takéhoto zariadenia. Indikáciu osobnej starostlivosti vyznačí v prepúšťacej správe;
 2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína, klinická onkológia, geriatria, vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, hematológia a transfúziológia, hepatológia, kardiológia, nefrológia, neurológia, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, gynekológia, anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia alebo pediatria, ak chorá osoba je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia.

Príslušný ošetrujúci lekár potvrdí vznik potreby poskytovania osobnej starostlivosti a prvé poskytovanie osobnej starostlivosti na žiadosti o ošetrovné osobe, ktorá bude poskytovať osobnú starostlivosť chorej osobe,


 • najneskôr v deň prepustenia chorej osoby zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti,
 • v deň, keď zistil potrebu poskytovania osobnej starostlivosti chorej osobe, ak o potrebe poskytovania osobnej starostlivosti rozhodol lekár uvedený v písm. b).

Príslušný ošetrujúci lekár oznámi tieto skutočnosti všeobecnému lekárovi.
Všeobecný lekár na predpísanom tlačive potvrdzuje


 • prerušenie a ukončenie poskytovania osobnej starostlivosti,
 • vznik druhého a ďalšieho poskytovania osobnej starostlivosti,
 • trvanie poskytovania osobnej starostlivosti k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a
 • ukončenie potreby poskytovania osobnej starostlivosti,
 • určuje termín, kedy je chorá osoba povinná dostaviť sa na kontrolu potreby poskytovania osobnej starostlivosti, ak to charakter choroby vyžaduje a umožňuje, a na tento účel ho predvoláva na kontrolu; ak charakter choroby neumožňuje chorej osobe dostaviť sa na kontrolu k všeobecnému lekárovi, kontrolu vykoná všeobecný lekár u pacienta v jeho prirodzenom prostredí,
 • zaznamenáva v zdravotnej dokumentácii potrebu poskytovania osobnej starostlivosti,
 • poskytuje súčinnosť Sociálnej poisťovni pri kontrole posudzovania potreby poskytovania osobnej starostlivosti v sporných prípadoch.

Osoba, ktorej príslušný ošetrujúci lekár alebo všeobecný lekár potvrdil poskytovanie osobnej starostlivosti, je povinná do siedmich pracovných dní oznámiť všeobecnému lekárovi začiatok a ukončenie poskytovania ústavnej starostlivosti chorej osobe.
Chorá osoba, ktorej sa poskytuje osobná starostlivosť, je povinná dostaviť sa k všeobecnému lekárovi v určený deň na kontrolu, ak to charakter choroby vyžaduje a umožňuje. Ak sa na kontrolu bezdôvodne nedostaví, všeobecný lekár ukončí týmto dňom potrebu poskytovania osobnej starostlivosti.
Ak počas trvania potreby osobnej starostlivosti dôjde k opätovnej hospitalizácii z toho istého dôvodu a je predpoklad, že potreba poskytovania osobnej starostlivosti bude z toho istého dôvodu trvať aj po ukončení hospitalizácie, potreba poskytovania osobnej starostlivosti sa neukončí.
Ak v tom istom prípade dôjde k opätovnému prevzatiu ošetrovania (v prirodzenom prostredí) tým istým poistencom, podmienky nároku na ošetrovné sa posudzujú ku dňu prvého prevzatia. Poistenec môže prevziať ošetrovanie fyzickej osoby (v prirodzenom prostredí) v tom istom prípade od iného poistenca najskôr po uplynutí 30 dní od predchádzajúceho prevzatia; to neplatí, ak poistenec nemôže pokračovať v ošetrovaní z dôvodu, že mu to podľa lekárskeho posudku neumožňuje jeho nepriaznivý zdravotný stav.

Počítanie 90 dní
Dlhodobé ošetrovné sa bude poskytovať najviac za 90 dní, do 90 dní sa započítava len skutočná doba starostlivosti, čiže ak bolo poskytovanie starostlivosti prerušené (napr. hospitalizáciou), za tieto dni nárok na ošetrovné nie je, ale ani sa nepočítajú do 90 dní. Maximálny počet 90 dní sa pritom počíta v úhrne za všetkých poistencov, ktorí poskytovali starostlivosť chorému. Dlhodobé ošetrovné, na ktoré vznikol nárok z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania tej istej chorej osoby, sa za obdobie 12 mesiacov od vzniku prvého nároku na výplatu tohto dlhodobého ošetrovného v tomto období vyplatí v úhrne všetkým poistencom najviac za 90 dní. Poistenec nemá nárok na výplatu dlhodobého ošetrovného za dni, počas ktorých má nárok na výplatu krátkodobého ošetrovného.
Pri dlhodobom ošetrovnom sa ošetrovné vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania jednej fyzickej osoby alebo viac fyzických osôb len raz a len jednému poistencovi..

Súbeh s inými nemocenskými dávkami
Aj pri krátkodobom aj pri dlhodobom ošetrovnom nárok na ošetrovné nemá poistenec (rovnako ako pred r. 2021) za dni, počas ktorých • sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
 • má nárok na výplatu nemocenského,
 • má nárok na výplatu materského,
 • pre dočasnú pracovnú neschopnosť nevykonáva funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ak mu patria náhrady na úrovni platu vrátane ostatných náležitostí podľa osobitného predpisu.

Pri krátkodobom ošetrovnom sa maximálna doba nároku na ošetrovné 14 dní od vzniku potreby ošetrovania o tieto dni (napr. PN) nepredlžuje. Pri dlhodobom ošetrovnom sa tieto dni nezapočítavajú do maximálnej doby nároku 90 dní (nárok na ošetrovné sa posúva).

Vylúčenie povinnosti platiť poistné a prerušenie poistenia
Pri krátkodobom ošetrovnom doba ošetrovania, najviac do 14 dňa od vzniku potreby ošetrovania je dobou, za ktorú je vylúčená povinnosť platiť poistné u zamestnancov, povinne poistených szčo aj dobrovoľne poistených osôb. Poistenie sa zamestnancovi a povinne poistenej szčo (nie dobrovoľne poistenej osobe) prerušuje od 15. dňa potreby ošetrovania, resp. starostlivosti.
Pri dlhodobom ošetrovnom sú dňami, za ktoré je vylúčená povinnosť platiť poistné dni ošetrovania, najviac 90 dní, poistenie sa prerušuje (okrem dobrovoľného poistenia) od 91. dňa ošetrovania chorej osoby.
Ak existuje naraz viacero z nasledovných dôvodov, pre ktoré by sa poistenia zamestnanca alebo szčo prerušilo :


 • Uplynutie 52 týždňov od vzniku PN
 • Uplynutie 14 dní od vzniku krátkodobej OČR
 • Uplynutie 90 dní dlhodobého ošetrovného

poistenie sa preruší z dôvodu, ktorý vznikne najneskôr.

Príklad 1
Zamestnanec A ošetruje choré dieťa od 1.5.2021, potreba ošetrovania trvá do 20.5.2021
a) Nárok na ošetrovné má zamestnanec A do 14.5., od 15.5. sa prerušuje poistenie
b) Zamestnanec A sám ochorel a má nárok na náhradu príjmu pri PN od 5.5. do 10.5. – nárok na ošetrovné má zamestnanec A za obdobie od 1.5. do 4.5. a od 11.5. do 14.5..
V oboch prípadoch od 15.5. zamestnanec A nemá nárok na ošetrovné, ale má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu ošetrovania chorej osoby.

Príklad 2
Pán C prevzal chorého rodiča do dlhodobého ošetrovania 10.6.2021. Pán C v období od 1.7. do 20.7. súčasne ošetruje aj vlastné choré dieťa (požiada krátkodobé ošetrovné), rodiča ošetruje do 31.7.2021.
Pán C má :
- za obdobie od 10.6. do 30.6. nárok na dlhodobé ošetrovné (nárok a DVZ sa zisťuje k 10.6.)
- za obdobie od 1.7. do 14.7. nárok na krátkodobé ošetrovné (na dieťa, DVZ sa zisťuje k 1.7.)
- za obdobie od 15.7. do 31.7. nárok na dlhodobé ošetrovné (nárok a DVZ zistený k 10.6.)
Pán Cyril má vylúčenú povinnosť platiť poistné za celé obdobie od 10.6. do 31.7., poistenie sa mu (k 15.7.) neprerušuje.

Príklad 3
Páni B a C majú chorého (spoločného) rodiča X, lekár vyznačil, že ide o dlhodobú OČR, potreba starostlivosti vznikla 1.5.2021.
Pán B požiadal o ošetrovné od 1.5.2021, najskôr po 30 dňoch môže (nemusí) do starostlivosti rodiča prevziať iná osoba.
Pán C prevzal rodiča do starostlivosti 10.6.. Pán C v období od 1.7. do 10.7. ošetruje aj vlastné choré dieťa (požiada krátkodobé ošetrovné), rodiča ošetruje do 31.7.
Pán B opätovne prevzal rodiča do starostlivosti od 1.8.2021, starostlivosť o chorého rodiča je potrebná do 15.8.2021.
Pán B má nárok na dlhodobé ošetrovné za obdobie od 1.5. do 9.6., spolu 40 dní. K 9.6. oznámi ukončenie starostlivosti o rodiča.
Pán C má nárok na dlhodobé ošetrovné za obdobie od 10.6. do 30.6. a od 11.7. do 31.7., spolu 21+21 = 42 dní. DVZ sa určí k 10.6..
Pri rodičovi X bolo z limitu 90 dní dlhodobého ošetrovania vyčerpaných do 31.7. 40+42 = 82 dní.
Pán B má znovu nárok na dlhodobé ošetrovné za obdobie od 1.8., ale len 90-82= 8 dní, čiže do 8.8.. Výška ošetrovného za toto obdobie je pánovi B určená z DVZ zisteného k 1.5.2021. Od 9.8.. má pán B neplatenú OČR – ospravedlnenú neprítomnosť v práci, poistenie sa neprerušuje, lebo neošetroval rodiča 90 dní.
Ak by rodič X bol opätovne chorý :


 • Do 30.4.2022 nevznikne nárok na dlhodobé ošetrovné žiadnemu poistencovi, ani pánovi B ani C ani žiadnej inej osobe
 • Pánovi B aj C môže vzniknúť nárok na krátkodobé ošetrovné kedykoľvek, keď vznikne potreba ošetrovania rodiča X = na OČR nesmie lekár vyznačiť dlhodobé ošetrovanie

Páni B aj C môžu čerpať kedykoľvek dlhodobé ošetrovné na inú osobu.

Poistencom štátu v zdravotnom poistení sú :


 • Pri krátkodobom ošetrovnom – osoby ktoré majú nárok na ošetrovné a aj ak im zanikol nárok na ošetrovné z dôvodu uplynutia 14 dní od vzniku potreby OČR a potreba OČR naďalej trvá
 • Pri dlhodobom ošetrovnom – osoby, ktoré poberajú ošetrovné, alebo ak poskytujú starostlivosť dlhodobo chorej osobe aj po 90. dni tejto starostlivosti


PRECHOD OČR pred účinnosťou zákona
Ak potreba osobného a celodenného ošetrovania osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vznikla pred 1.4.2021 a trvá aj po 1.4.2021 :
Nárok na ošetrovné je najviac 10 kalendárnych dní

 • Vylúčenie povinnosti platiť poistné trvá najdlhšie do 10. dňa OČR
 • Poistenie sa prerušuje od 11. dňa OČR

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021

Riešenie témy "Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 3 123 PoslednáPosledná