Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Autor Jana Motyčková   07.06.21
Zákon č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce bude účinný od 1.1.2022. Podpora v čase skrátenej práce má slúžiť na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa. Zákon v tejto súvislosti upravuje aj Zákonník práce a ďalšie zákony.
Zákon sa vzťahuje len na zamestnancov v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (ďalej len zamestnanec). Podpora na základe tohto zákona sa nevzťahuje na dohodárov, štatutárov a iné právne vzťahy.
Podpora sa zamestnávateľovi poskytuje, len ak došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktoru alebo z dôvodu mimoriadnej okolnosti.
Vonkajším faktorom je faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom zamestnávateľom, najmä :


 • mimoriadna situácia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva – vyhlasuje ju vláda, okresný úrad alebo obec prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov
 • výnimočný stav alebo núdzový stav podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu – výnimočný stav na návrh vlády vyhlasuje prezident, núdzový stav vyhlasuje vláda,
 • mimoriadna okolnosť - mimoriadnou okolnosťou je okolnosť, ktorú môže vyhlásiť vláda SR na základe zverejnenej informácie Štatistického úradu SR, že hrubý domáci produkt za predchádzajúci štvrťrok vyjadrený v stálych cenách medziročne klesol, a na základe bezprostredne nasledujúcej prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy, že príslušný ročný hrubý domáci produkt vyjadrený v stálych cenách klesne medziročne aspoň o tri percentuálne body,
 • alebo okolnosti vyššej moci

Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.


Obmedzením činnosti zamestnávateľa sa rozumie prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa (organizačná zložka alebo prevádzkáreň) prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.
Časom skrátenej práce je čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa.


Podmienky poskytnutia podpory
Zamestnávateľ musí splniť podmienky :

 • zamestnávateľ je v čase skrátenia práce
 • odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory. Podmienka sa považuje za splnenú, ak sú zamestnávateľovi povolené splátky dlžných súm poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a dlžná suma sa nestala splatnou. Do tohto obdobia sa započítava aj obdobie od vzniku právneho vzťahu fyzickej osoby na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu uzatvorenej pred 1. januárom 2022, ak toto obdobie alebo jeho časť spadá do obdobia 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory.
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory,
 • má uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, alebo súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory.

Podpora sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času a ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory

 • jeho pracovný vzťah trval najmenej jeden mesiac,
 • neplynie mu výpovedná doba (pri pracovných pomeroch) alebo výpovedná lehota (pri zmluvách o profesionálnom vykonávaní športu),
 • má vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času, ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného času, a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa.

Podmienkou je, že na pracovné miesto tohto zamestnanca sa zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel neposkytuje príspevok podľa zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti alebo zákona 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora. Táto povinnosť sa nevzťahuje na pracovné miesto, na ktorom došlo ku skončeniu pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca.
Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Vláda SR môže nariadením ustanoviť dlhšie obdobie poskytovania podpory v prípade vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť, alebo ustanoviť poskytovanie podpory aj v období dvoch mesiacov po ich skončení.


Písomná dohoda o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory
Písomnú dohodu o tom, že zamestnávateľ pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa požiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce (ďalej len „dohoda o podpore“)) uzatvára zamestnávateľ podľa § 142 ods. 5 Zákonníka práce

 • so zástupcami zamestnancov
 • so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov.

Ak zamestnávateľ na základe tejto dohody požiada o poskytnutie podpory, tak za čas trvania tejto prekážky v práci vypláca zamestnancovi náhradu mzdy v sume najmenej 80 % jeho priemerného zárobku. V tomto prípade sa neuplatňujú bežné ustanovenia Zákonníka práce o sume náhrady mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 1 až 4a a § 250b ods. 6).
Ak sa zamestnávateľovi neposkytne podpora v čase skrátenej práce na pracovné miesto zamestnanca, patrí zamestnancovi za čas trvania prekážky v práci na strane zamestnávateľa náhrada mzdy v sume podľa bežných ustanovení Zákonníka práce.
Ak nedošlo k dohode o podpore, spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce rieši rozhodca,

 • na ktorom sa zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov (strany sporu) dohodnú, alebo
 • ktorého na žiadosť zamestnávateľa bezodkladne určí MPSVaR zo zoznamu rozhodcov, ak sa zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov na osobe rozhodcu nedohodli, alebo ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov. Podmienkou je, že rozhodca súhlasí s prijatím riešenia sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.

Rozhodcovi patrí za riešenie sporu o podanie žiadosti odmena, na ktorej sa rozhodca dohodne so zamestnávateľom. Ak sa rozhodca nedohodne so zamestnávateľom na odmene, rozhodcovi patrí odmena 600 eur. Odmenu rozhodcu uhrádza zamestnávateľ.

Žiadosť o podporu
Žiadať o poskytnutie podpory je možné najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory. Žiadosť zamestnávateľ podáva elektronickými prostriedkami, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Podporu poskytuje a v súvislosti s ňou koná úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ak k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa došlo vplyvom vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť. Inak o podpore rozhoduje a poskytuje ju Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Žiadosť o poskytnutie podpory obsahuje

 • identifikačné údaje zamestnávateľa, a to: názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je fyzickou osobou,
 • názov ekonomickej činnosti zamestnávateľa podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností a miesto jej vykonávania,
 • uvedenie vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,
 • začiatok obmedzenia činnosti zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,
 • počet zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,
 • počet zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
 • údaje o zamestnancoch, na ktorých pracovné miesta zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory, a to:


 • meno, priezvisko, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia a identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca (IČPV v SP)
 • deň vzniku pracovného vzťahu,
 • ustanovený týždenný pracovný čas,
 • počet odpracovaných hodín v kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
 • počet hodín prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
 • sumu priemerného hodinového zárobku,
 • požadovanú sumu podpory za kalendárny mesiac, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
 • celkovú požadovanú sumu podpory za kalendárny mesiac, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
 • číslo účtu zamestnávateľa vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo vedeného v Štátnej pokladnici (na tento sa bude podpora vyplácať).

Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory je dohoda so zástupcami zamestnancov, resp. so zamestnancami, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, alebo súhlas rozhodcu s podaním žiadosti.
K žiadosti o poskytnutie podpory zamestnávateľ pripojí doklady preukazujúce vonkajší faktor.


Výška podpory
Podpora je za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v sume 60 % priemerného hodinového zárobku (tzv. dovolenkový priemer) zamestnanca, najviac v sume 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.
Maximálna suma podpory na hodinu v r. 2022 : 7,8137931 €/hod prekážky (zákon neurčuje zaokrúhľovanie)
Výpočet :
Priemerná mzda v r. 2020 : 1133 €
1/174 dvojnásobku priemernej mzdy : 1133x2/174 = 13,0229885
60 % z 13,0229885 = 7,8137931


Podpora sa vypláca mesačne a je splatná nasledujúci pracovný deň po pripísaní finančných prostriedkov postúpených Sociálnou poisťovňou podľa zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení na samostatný účet poskytovateľa podpory.
Zamestnávateľ je povinný vrátiť podporu alebo jej časť, ak poskytovateľ podpory zamestnávateľovi odňal alebo znížil podporu alebo uložil povinnosť vrátiť podporu. Zamestnávateľ je povinný vrátiť podporu alebo jej časť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odňatí alebo znížení podpory alebo odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti vrátiť podporu.


Profesionálni športovci
Na účely poskytnutia podpory v čase skrátenej práce sa za ustanovený týždenný pracovný čas športovca považuje rozdiel medzi číslom 168 a počtom hodín nepretržitého odpočinku podľa § 37 ods. 3 a 4 zákona o športe.


Zmeny v poistnom
V súvislosti so zavedením podpory v čase skrátenej práce sa zavádza nový druh poistného v SP – poistné na financovanie podpory. Toto poistné platí iba zamestnávateľ. Zároveň sa upravuje výška poistného zamestnávateľa na poistenie v nezamestnanosti. Poistné na financovanie podpory sa platí do základného fondu poistenia v nezamestnanosti, a tento fond slúži aj na postúpenie finančných prostriedkov, ktoré žiada príslušný orgán na výplatu podpory v čase skrátenej práce.
Výška poistného zamestnávateľa na financovanie podpory je 0,5 % z vymeriavacieho základu. Poistné sa platí len za zamestnancov v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.
Výška poistného zamestnávateľa na poistenie v nezamestnanosti je pre zamestnávateľa, ktorý

 • platí poistné na financovanie podpory, 0,5 % z vymeriavacieho základu,
 • neplatí poistné na financovanie podpory, 1 % z vymeriavacieho základu.Podpora v čase skrátenej práce je príjmom oslobodeným od dane.
Vláda môže nariadením vlády ustanoviť obdobie, počas ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti, nemá povinnosť platiť poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie v rozsahu ustanovenom nariadením vlády. Obdobne to platí aj pre platenie poistného na zdravotné poistenie.
Zároveň sa ruší príspevok na podporu udržania pracovných miest podľa § 50k zákona o službách zamestnanosti.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

6
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022

Riešenie témy "Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 5 12345 PoslednáPosledná