Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Značky   , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Autor Jana Motyčková   10.10.22
Novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení prijatá v NR SR 5.10.2022 prináša s účinnosťou od 1.1.2023 nový druh predčasného starobného dôchodku (PSD).
Okrem prípadu, že nárok na PSD vzniká najskôr 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku, nárok na PSD vznikne aj v prípade, že poistenec má síce viac ako 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku, ale získal najmenej 40 tzv. odpracovaných rokov. Odpracovaným rokom na tento účel je rok akéhokoľvej dôchodkového poistenia (zamestnanie, povinné poistenie szčo, dobrovoľné dôchodkové poistenie, dôchodkové poistenie štátom), okrem :

  • doby nezamestnanosti, doby odborného školenia alebo politického školenia a doby štúdia
  • obdobia, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, keď bol poistenec zaradený v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo za dobu štúdia. Ostatné obdobia, za ktoré si poistenec dodatočne zaplatil poistné sa do odpracovaných rokov započítavajú (napr. doba prerušenia poistenia, zamestnanec s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných)

Získané dni poistenia sa prepočítavajú na roky, tak že sa vydelia číslom 365. Do odpracovaných rokov sa na tento účel započítajú aj doby, za ktoré platí poistné štát, napr. pri starostlivosti o dieťa do 6 rokov, o zdravotne postihnuté dieťa do 18 rokov, poberatelia peňažných príspevkov za opatrovanie, osobní asistenti, atď - viď § 15 ods.1 zákona o sociálnom poistení). Rovnako sa započítavajú aj náhradné doby získané pred rokom 2003, napr. starostlivosť o dieťa, vojenská služba a pod., okrem vyššie uvedenej doby nezamestnanosti a doby štúdia.

Výška PSD u poistenca, ktorý získal 40 odpracovaných rokov sa znižuje o 0,3 % za každých začatých 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku. Ak dôchodkový vek poistenca nie je známy, za dôchodkový vek tohto poistenca sa na účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku považuje najvyšší známy všeobecný dôchodkový vek, znížený za výchovu detí.
Sociálna poisťovňa predčasný starobný dôchodok prizná, ak jeho výška presiahne sumu 1,6-násobku životného minima. Od 1.1.2023 teda tento PSD bude priznaný, len ak jeho výška bude aspoň 375,10 €.
Naďalej ostáva v platnosti bežný PSD, za pôvodných podmienok, ktorý sa tak ako doteraz znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku. V prípade poistencov, ktorým veľa nechýba do 40 odpracovaných rokov, je vhodné, ak je to možné, aby so žiadosťou o PSD počkali do získania 40 rokov, tým získajú nižšie zníženie výšky PSD.
Poberatelia PSD po dopracovaní 40 rokov sa posudzujú úplne rovnako ako poberatelia bežných PSD na všetky účely, napr. :
- nemôžu vykonávať činnosť s povinným dôchodkovým poistením, okrem činnosti na dohodu uzatvorenú po priznaní PSD, na ktorú si budú od začiatku uplatňovať odvodovú odpočítateľnú položku (novinka v r. 2023 namiesto odvodovej úľavy) a z ktorej ročný príjem nepresiahne 2400 €,
- považujú sa za poistencov štátu na zdravotné poistenie
- neplatia poistenie v nezamestnanosti a invalidné poistenie a to aj v prípade, že je im výplata PSD pozastavená
- ak je im PSD vyplácaný k 1.1., tak v danom roku si už nemôžu (v plnej miere) uplatňovať nezdaniteľnú časť na daňovníka.Prechodné ustanovenia

Sociálna poisťovňa prepočíta od 1.1.2023 aj už priznané predčasné starobné dôchodky, prípadne starobné dôchodky ktoré vznikli stransformovaním predčasných starobných dôchodkov, ak dôchodca získal pred 1.1.2023 40 odpracovaných rokov - čiže pôvodné zníženie o 0,5 % za každých 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku upraví na 0,3 %. Tento prepočet SP urobí do 31.12.2026.

Príklady - fiktívne, keďže aktuálna dôchodková hodnota (ADH) pre rok 2023 ešte nie je známa. V príkladoch vychádzam z ADH pre rok 2023 vo výške 16,0000 (pesimistický odhad) a so zvyšovaním dôchodkov v r. 2023 o 11,8 % (známe číslo).


Príklad 1
Pani A dovŕši dôchodkový vek 10.11.2023, žiada o predčasný starobný dôchodok od 2.1.2023. Do dovŕšenia dôchodkového veku jej chýba 312 dní. Počas života, pred 2.1.2023 získala POMB 1 (vymeriavací základ mala v priemere vo výške priemernej mzdy), získala 44 rokov dôchodkového poistenia :
1. z toho 5 rokov (5x365 dní) za dobu štúdia alebo evidencie na ÚP. V tomto prípade nezískala 40 odpracovaných rokov, jej PSD sa vypočíta : (roky poistenia x POMB x ADH) = 44 x 1 x 16 = 704, tento sa zníži za 11x30 dní, ktoré jej chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku o 11 x 0,5 % = 5,5 %, to je mínus 38,72 €, výsledná suma 665,30 € sa zvyšuje o 11,8 percenta (zvýšenie dôchodkov v r. 2023), výsledná suma PSD je 743,90 €
2. z toho 4 roky (4x365 dní) za dobu štúdia alebo evidencie na ÚP. V tomto prípade získala presne 40 odpracovaných rokov, jej PSD sa vypočíta : (roky poistenia x POMB x ADH) = 44 x 1 x 16 = 704, tento sa zníži za 11x30 dní, ktoré jej chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku o 11 x 0,3 % = 3,3 %, to je mínus 23,232 €, výsledná suma 680,80 € sa zvyšuje o 11,8 percenta (zvýšenie dôchodkov v r. 2023), výsledná suma PSD je 761,20 €
Príklad 2
Pani B, narodená 1.2.1963, bezdetná, má dovŕšiť dôchodkový vek 1.8.2026. Už 1.7.2023 splní podmienku získania 40 odpracovaných rokov pre výhodnejší PSD. Pani B požiada o PSD od 1.7.2023. Celkových rokov poistenia (vrátane štúdia, ÚP) má 43. Získala POMB 1 (vymeriavací základ mala v priemere vo výške priemernej mzdy). Do dovŕšenia dôchodkového veku jej chýba 1127 dní, čo je 37,57 x 30 dní. Vypočítaná suma dôchodku sa jej bude za každých začatých 30 dní krátiť o 0,3 %, t.j. o 38x0,3 = 11,4 %.
Výpočet PSD : 43 x 1 x 16 = 688, tento sa zníži o 11,4 % na 609,60, všetky dôchodky priznané v r. 2023 sa ďalej zvyšujú o 11,8 %, výsledná suma PSD je 681,60 €.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov

Riešenie témy "Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu