Zavrieť

Porady

DDS a oslobodenie od dane §5 ods.7 písm.o)

Zdravím. Riešil niekto z vás príspevok zamestnávateľa na DDS ako príspevok oslobodený od dane do 500€ v zmysle §5 ods. 7 písm. o). Ďakujem.
Prikladám aj vyjadrenie Finančnej správy. Sme rozpočtová organizácia.
Za splnenia podmienok ustanovených v § 5 ods. 7 písm. o) ZDP možno od dane z príjmov oslobodiť nepeňažné plnenie v úhrnnej sume najviac 500 € za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak ZDP v § 5 ods. 7 alebo v § 9 neustanovuje inak. Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi nepeňažné plnenie, ktorého oslobodenie od dane špecificky upravuje niektoré z ustanovení ZDP, potom toto nepeňažné plnenie je oslobodené od dane podľa tohto špecifického ustanovenia a nie je možné uplatniť oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP.

Oslobodenie od dane sa uplatní aj u zamestnanca zamestnávateľa, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie.

Vo Vašej otázke ide o znenie poznámky : "Zamestnávateľ môže ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP aplikovať aj na naturálnu mzdu poskytnutú zamestnancovi v súlade s osobitným predpisom, ak v zdaňovacom období poskytnutia nepeňažného plnenia vylúči z daňových výdavkov hodnotu naturálnej mzdy, na ktorú oslobodenie aplikuje. Rovnaký postup platí aj v prípade poskytnutia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca podľa osobitného predpisu, ak ich zamestnávateľ vylúči z daňových výdavkov [§ 19 ods. 3 písm. l) alebo 19 ods. 1 ZDP]."

K 1. Otázke : Áno, zamestnávateľ - základná škola sa môže rozhodnúť pre oslobodenie uvedených príspevkov na DDS, ktorými prispieva zamestnancom na toto sporenie. Je to za súčasného splnenia podmienok : V súlade s princípom vylučovania výdavkov (nákladov) spojených s hlavnou (oslobodenou) činnosťou zo základu dane, je možné aj na nepeňažné plnenia, ktoré nie sú špecificky vymedzené v iných ustanoveniach ZDP ako príjem oslobodený od dane, poskytnuté zamestnávateľom - daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie, aplikovať ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP.

K 2 . otázke : Ohľadne nepeňažných príjmov, poskytnutých zo sociálneho fondu, vyberáme z Vami citovaného metodického materiálu, cit. " ...zamestnávateľ môže na poskytnuté nepeňažné plnenie uplatniť oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP len v prípade, ak v zdaňovacom období poskytnutia nepeňažného plnenia tvoril sociálny fond podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom fonde, ktorého tvorba je daňovým výdavkom. Poznámka: V prípade, ak by v zdaňovacom období poskytnutia nepeňažného plnenia bol sociálny fond tvorený, napr. zo zisku, o ktorom nie je účtované v nákladoch, zamestnávateľ nemôže uplatniť na takto poskytnuté nepeňažné plnenie oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP, nakoľko nie je splnená podmienka vylúčenia výdavkov (nákladov) vynaložených na nepeňažné plnenie z daňových výdavkov.".
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  DDS a oslobodenie od dane §5 ods.7 písm.o)

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.