Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo v r. 2024?

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo v r. 2024?

Autor Jana Motyčková   16.10.23
Dnes (16.10.2023) ešte na túto otázku nepoznáme definitívnu odpoveď. Budeme ju poznať až 4.12.2023. Zároveň ale ide o individuálnu záležitosť, u každého poistenca to môže byť inak. Vysvetľovať detaily výpočtov dôchodkov nie je cieľom tohto článku. Tiež v tomto článku neriešime poistencov, ktorí sú v II. pilieri, aj keď závery článku sú pre nich obdobné. Ak niekto nechce čítať stručnú zjednodušenú teóriu, odporúčam presunúť pozornosť rovno na Záver, príklad a pár poznámok.

Základný vzorec pre výpočet dôchodku : POMB x ODP x ADH + percento zvýšenia

POMB je priemerný osobný mzdový bod, vyjadruje pomer vymeriavacieho základu poistenca voči priemernej mzde, zjednodušene za všetky roky od roku 1984. Napr. ak mal poistenec celý život (od r. 1984) priemernú mzdu, jeho POMB je 1. Tento POMB ešte podlieha úpravám, POMB pod 1 sa čiastočne navyšuje a POMB nad 1,25 sa čiastočne znižuje.
ODP je obdobie dôchodkového poistenia v rokoch - súčet kalendárnych dní poistenia sa vydelí číslom 365
ADH je číslo, v roku 2023 16,4764, od 1.1.2024 sa zvýši o percento, ktoré budeme poznať 4.12.2023 (označme percento P) = 95 % percent nárastu priemernej mzdy za 3. štvrťrok 2023 oproti 3. štvrťroku 2024.
percento zvýšenia je v :
- ak je dôchodok priznávaný v II. polroku 2023, tak 11,8 % a 10,6 %, následne sa dôchodok od 1.1.2024 zvýši o 3,6 %
- r. 2024 14,5 %

Poznámka : zvýšenie o 10,6 % a zvýšenie 3,6 % zodpovedá celkovému zvýšeniu cca o 14,5 % (cca 1,106 x 1,036, zákonný výpočet je opačný 1,145/1,106-1 = 0,3526, zakr. na 1 des. mesto nahor = 3,6)

Tento základný vzorec sa ešte upravuje pri výpočte, napr :
- starobného dôchodku (navyšovanie za dobu poistenia bez poberania SD)
- invalidného dôchodku (percentom invalidity, ak je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 %),
- predčasného starobného dôchodku (zníženie o 0,5 %, resp. 0,3 % za každých 30 dni, ktoré chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku)

Otázkou je, či dôchodok priznaný od r. 2024 bude vyšší ako dôchodok priznaný v r.2023. Pri posúdení musíme porovnávať výšku dôchodku v roku 2024, aj v prípade, že bol priznaný v r. 2023. Ak neberieme do úvahy vplyv ďalšej získanej doby poistenia, zmenu POMB, t.j. ak číslo ODP a POMB sa nezmenia pri žiadosti o dôchodok v r. 2023 vs v r. 2024 (čislo POMBxODP je bez významnej zmeny) tak
Ak je dôchodok priznaný v II. polroku r. 2023, do výpočtu sumy od 1.1.2024 vstupuje ADH 16,4764, zvýšenie 11,8 % a cca 14,5 % (viď poznámka)
Ak je dôchodok priznaný 1.1.2024 a neskôr, do výpočtu vstupuje ADH 16,4764 zvýšená o percento P a zvýšenie 14,5 % .

Zjednodušene ak percento P bude nižšie ako 11,8 %, o dôchodok je výhodnejšie požiadať r. 2023, ak percento P bude vyššie ako 11,8 %, vyšší dôchodok bude priznaný, ak sa požiada od r. 2024.

Presnejšie, po zohľadnení rôznych zaokrúhľovaní, dôchodcov bude zaujímať percento nárastu priemernej mzdy za 3. štvrťrok 2023 oproti 3. štvrťroku 2022, ktoré vyhlási Štatistický úrad 4.12.2023 a jeho porovnanie s číslom 12,5 % ( 11,8/0,95 po zohľadnení rozdielov vyplývajúcich zo zaokrúhľovania)

Záver :
Ak percento nárastu priemernej mzdy za 3. štvrťrok 2023 oproti 3. štvrťroku 2022, ktoré bude vyhlásené Štatistickým úradom 4.12.2023 bude menšie ako 12,5, suma dôchodku priznaná k 31.12.2023 po zvýšení od 1.1.2024 bude vyššia ako suma dôchodku priznaná od 1.1.2024. Ak uvedený nárast priemernej mzdy bude vyšší ako 12,5 %, dôchodok priznaný v r. 2024 bude vyšší ako dôchodok priznaný v r. 2023 zvýšený k 1.1.2024.
Poznámky :
1. Ak má poistenec vysoké príjmy (OMB) v r. 2023 oproti minulosti, je to dôvod "pre" žiadosť o dôchodok od r. 2024 - viď príklad variant c) - i)
2. Ak má poistenec nízke príjmy (OMB) v r. 2023 oproti minulosti (napr. dlhodobá PN), je to dôvod "pre" žiadosť o dôchodok od r. 2023 - viď príklad variant c) - ii)
3. Ak poistenec pracuje, a plánuje mať príjmy aj v r. 2024 dôvodom "pre" žiadosť o starobný alebo predčasný starobný dôchodok až od 2.1.2024 je možnosť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v r. 2024 (max 4922,82 €).
4. Samozrejme pri PSD nezabudnúť na krátenie PSD za dobu do dovŕšenia dôchodkového veku a obmedzená možnosť vykonávať zárobkovú činnosť.


Príklad
Pani Eva získala POMB 1 (celý život s priemernou mzdou), 40 rokov poistenia (ODP). Od 31.12.2023 nepracuje.

Starobný dôchodok priznaný od 31.12.2023 : 1 x 40 x16,4764 = 659,10, zvýšenie + 11,8 % = 736,90+ zvýšenie o 10,6 % = 815,10 (suma platná v roku 2023), zvýšenie od 1.1.2024 o 3,6 % = 844,50 € (suma dôchodku v roku 2024).

a) Ak bude nárast priemernej mzdy v 3. štvrťroku 2023 10 %, ADH sa zvýši na 16,4764 x (1+ 0,10x0,95) = 18,0417. Ak bude žiadať o SD od 1.1.2024 (2.1.2024), dôchodok bude : 1 x 40 x 18,0417 = 721,70 plus zvýšenie 14,5 % = 826,40 €.
b) Ak bude nárast priemernej mzdy v 3. štvrťroku 2023 13 %, ADH sa zvýši na 16,4764 x (1+0,13x0,95) = 18,5113. Ak bude žiadať o SD od 1.1.2024 (2.1.2024), dôchodok bude : 1 x 40 x 18,5113 = 740,50 plus zvýšenie 14,5 % = 847,90 €.
c) Ak bude nárast priemernej mzdy v 3. štvrťroku 2023 12,5 %, ADH sa zvýši na 16,4764 x (1+0,125x0,95) = 18,433. Ak bude žiadať o SD od 1.1.2024 (2.1.2024), dôchodok bude : 1 x 40 x 18,433 = 737,50 plus zvýšenie 14,5 % = 844,40 €.


Ak pani Eva vo variante c) - v prípade žiadosti o predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok
i) mala OMB v roku 2023 2 a celý rok trvajúce poistenie(dôchodok priznaný v r. 2023 to neovplyvní = 844,50 € po zvýšení k 1.1.2024), ale pri výpočte dôchodku od r. 2024 sa jej zmení POMB na minimálne 1,025 - čo znamená o 2,5 % vyšší dôchodok oproti dôchodku priznanému v r. 2023. Presné zvýšenie závisí od počtu (celých) rokov štúdia pred r. 2004, dôb starostlivosti o dieťa, ZVS a pod.. Jej dôchodok bude (najmenej) 1,025 x 40 x 18,433 + 14,5 % = 866,40 €.

ii) mala OMB v roku 2023 0 a celý rok trvajúce poistenie (napr. dlhodobá PN), jej dôchodok priznaný v r. 2023 to neovplyvní = 844,50 € po zvýšení k 1.1.2024), ale pri výpočte dôchodku od r. 2024 sa jej POMB zníži minimálne o 2,5 % (nepočítam úpravu POMB nižších ako 1) a tým sa aj zníži dôchodok, ak bude priznaný od r. 2024 minimálne o 2,5 %. Jej dôchodok bude (najviac) 0.975 x 40 x 18,433 + 145 % = 823,20 €.


Pár poznámok na záver :
1. O starobný dôchodok a invalidný dôchodok sa dá žiadať aj spätne (SP ho vyplatí najviac za 3 roky spätne). Čiže starobný dôchodca si môže počkať do decembra, prípadne aj do roku 2024 a potom požiadať o dôchodok od dátumu, ktorý bude pre neho výhodnejší.

2. O predčasný starobný dôchodok sa spätne žiadať nedá. Žiadateľ si musí sa SP rezervovať termín na podanie žiadosti o dôchodok. Termín si treba včas rezervovať (napr. elektronicky : https://esluzby.socpoist.sk/crse/ alebo osobne na pobočke podľa miesta trvalého pobytu).

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež