Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zákon o životnom minime od 01.07.2013

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zákon o životnom minime od 01.07.2013

Autor Blsko   13.06.07
ZÁKON O ŽIVOTNOM MINIME
Znenie zákona o životnom minime č. 601/2003 Z.z.
po opatrení č.
186/2013 Z.z. s účinnosťou od 01.07.2013.


1. zelená farba predstavuje nové ustanovenia
2. červená farba prečiarktnuté písmo predstavuje zrušené ustanovenia§ 1 Predmet úpravy
§ 2 Sumy životného minima
§ 3 Započítavanie príjmov
§ 4 Príjmy
§ 5 Úprava súm životného minima
§ 6 Zrušovacie ustanovenieZákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z. a zákona č.
554/2008 Z.z. a po opatreniach č. 252/2009 Z.z., č. 300/2010 Z.z., č. 194/2011 Z.z. a 181/2012 Z.z. sa mení takto:

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravyTento zákon ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.


§ 2
Sumy životného minimaZa životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3 spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm

a) 194, 58 eura 198, 09 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú1) fyzickú osobu,
b) 135, 74 eura 138, 19 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
c) 88, 82 eura 90, 42 eura mesačne, ak ide
1. o zaopatrené neplnoleté dieťa,
2. o nezaopatrené dieťa.2)


§ 3
Započítavanie príjmovNa zistenie príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima sa započítavajú

a) u posudzovanej fyzickej osoby jej príjem a príjem jej manžela,
b) u rodičov s nezaopatreným dieťaťom2) príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti, 3)
c) u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, ich príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba,
d) u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti;3) ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,
e) u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.


§ 4
Príjmy(1) Za príjem sa na účely určenia súm životného minima považujú

a) príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu4) po odpočítaní
1. poistného na povinné zdravotné poistenie,
2. poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti,
3. preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb, 4)
4. ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu, 4)
b) príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu4) okrem prijatých náhrad škôd, náhrad nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu,
c) sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené osobitným prepisom, 5)
d) náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej osobitným predpisom, 6)
e) ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov7) po odpočítaní dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.8)

(2) V prípade straty9) sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.

(3) Za príjem na účely určenia súm životného minima sa nepovažujú

a) jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov, 10)
b) peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za opatrovanie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 10a)
c) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
d) jednorazová dávka v hmotnej núdzi, 11)
e) štipendiá,
f) jednorazový príspevok podľa osobitného predpisu, 12)
g) príspevok na stravu podľa osobitného predpisu, 13)
h) resocializačný príspevok podľa osobitného predpisu, 14)
i) vianočný príspevok podľa osobitného predpisu. 15)


§ 5
Úprava súm životného minima(1) Sumy uvedené v § 2 sa upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka.

(2) Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že sumy uvedené v § 2

a) sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie I. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s I. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka je nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky, alebo
b) sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie I. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s I. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.

(3) Sumy podľa odseku 2 sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

(4) Nízkopríjmové domácnosti podľa tohto zákona sú tie domácnosti, ktorých príjmy neprevyšujú hornú hranicu príjmu prvých 20 % všetkých domácností zoradených vzostupne podľa dosahovanej výšky čistého peňažného príjmu na osobu.

(5) Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka.

(6) Sumy životného minima upravené podľa odseku 2 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa údajov zistených Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


§ 6
Zrušovacie ustanovenieZrušuje sa zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z., zákona č. 724/2002 Z. z. a zákona č. 341/2003 Z. z.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
2) § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
3) § 115 Občianskeho zákonníka.
4) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
5) § 13 a 14 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
6) Zákon č. 283/2002 Z. z.
7) § 460 až 487 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
9) § 30 zákona č. 595/2003 Z. z.
10) Napríklad zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 453/2003 Z. z., § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 453/2003 Z. z., § 2 ods. 3 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z.
10a) § 64a ods. 10 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
11) § 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12) Zákon č. 410/2004 Z. z. o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime.
13) § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14) § 70 zákona č. 305/2005 Z. z.
15) Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

0
ľudí to zaujíma
mňa tiež