Zavrieť

Porady

Zmluvy !!!

Ahojte vie mi niekto poradit akú zmluvu treba uzavrieť so SZČO? (Zmluva o dodaní prác, objednávku?) Poraďte mi nejaku stránku alebo nejaký materiál kde by som si mohol naštudovať takéto veci ohľadom podnikania?(Podnikám v stavebnej činnosti- vďaka za akýkoľvek materiál týkajúci sa tejto činnosti) Ahojte.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Muška je offline (nepripojený) Muška

  Muška
  Podľa mňa Zmluvu o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka. Neviem či to číslo § je správne.

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  Zmluva o dielo zhotovenie stavby
  (§ 536 a nasl. ObchZ)

  uzatvorená medzi:

  Objednávateľom:
  zast. , konateľom a
  Zhotoviteľom:
  zast. , konateľkou

  Čl. I.
  Predmet diela

  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu „Sklad hotových výrobkov” v odštepnom závode objednávateľa v Trnave podľa projektu spracovaného Fintaprojekt, s.r.o. Trnava v 05/95, ktorého súčasťou je predložený a účastníkmi tejto zmluvy odsúhlasený rozpočet.
  2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu.

  Čl. II.
  Miesto zhotovenia diela
  Zhotoviteľ bude prevádzať dielo v odštepnom závode objednávateľa v Trnave, Tupá č. 1, na jeho pozemku.

  Čl. III.
  Dojednaný čas zhotovenia diela

  1. Právoplatné stavebné povolenie objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi v termíne do
  2. Stavenisko vymedzené projektom odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi dňa .
  3. Dielo bude zhotoviteľom ukončené a objednávateľovi odovzdané dňa
  4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním stavebného povolenia alebo staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.

  Čl. IV.
  Cena diela
  Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu 84 000 000 Sk, ktorá je odvodená z rozpočtu, ktorý bol spracovaný pred uzavretím zmluvy.

  Čl. V.
  Platenie diela

  1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi tieto zálohy:
  a) do troch dní po podpise zmluvy čiastku 20 000 000 Sk,
  b) v priebehu prác po vykonaní vymedzených uzlov čiastku 60 000 000 Sk, ako to vyplýva z dojednaného harmonogramu postupu výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, formou záloh,
  c) zálohy budú platené na základe zálohových listov, ktoré vystaví zhotoviteľ a odovzdá ich objednávateľovi do 3 dní po splnení harmonogramu postupu výstavby pre poskytnutie zálohy,
  d) doplatok ceny po odpočítaní poskytnutých záloh objednávateľ zaplatí do 14 dní po doručení (odovzdaní) faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ po odovzdaní diela.
  2. Prípadné naviac práce oproti projektu zaplatí objednávateľ po ich odsúhlasení na základe vystavenia vyúčtovania zhotoviteľom za príslušný mesiac do 7 dní.

  Čl. VI.
  Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej
  Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.

  Čl. VII.
  Odovzdanie diela

  1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 5 pracovných dní vopred.
  2. O odovzdaní diela bude spísaný spoločný zápis, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamžiku jeho prevzatia objednávateľom.
  3. Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, musí objednávateľ vytknúť (oznámiť) už v zápise o prevzatí.
  4. K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

  Čl. VIII.
  Záruka za akosť
  Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela od jeho odovzdania nasledovne:
  a) za stavebnú časť stavby 18 mesiacov,
  b) za technologickú časť stavby (regálový zakladač) 12 mesiacov.

  Čl. IX.
  Zmluvné pokuty
  Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:
  a) pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania,
  b) pri omeškaní objednávateľa so zaplatením záloh alebo konečnej faktúry zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

  Čl. X.
  Zmena a zrušenie zmluvy
  Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán, podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

  V Trnave dňa

  ........................ ............................
  Naposledy upravil lenkak : 16.04.05 at 15:40

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  Zmluva o dielo
  (§ 536 a nasl. ObchZ)

  Zmluvné strany:

  Objednávateľ:

  zastúpená: konateľom
  so sídlom:
  IČO:
  DIČ:
  zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom

  ďalej len "Objednávateľ"
  a

  Zhotoviteľ:
  zastúpená: , konateľom
  so sídlom:
  IČO:
  DIČ:
  zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom


  ďalej len "Zhotoviteľ
  Čl. I
  Predmet zmluvy
  1. Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa dielo "........" (doplniť názov investičnej akcie - alebo stavby, ktorá sa bude zhotovovať) (ďalej len "Dielo") vrátane vyhotovenia a dodania realizačného projektu stavby.

  2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie Diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené
  podklady:

  § projektová dokumentácia stavby, spracovaná projektantom ... autorizovaným architektom .... (doplniť meno, priezvisko a ďalšie identifikačné údaje projektanta) - príloha č. 1 tejto zmluvy,

  § podrobný položkovitý cenový rozpočet Diela - príloha č. 2 tejto zmluvy.

  3. Objednávateľ sa zaväzuje, že Dielo po jeho dokončení zo strany Zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku 8 tejto zmluvy.

  Čl. II
  Čas a miesto plnenia Diela
  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná a odovzdá Objednávateľovi v súlade s časovým harmonogramom plnenia, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy do dd-mm-rr v prípade, že Objednávateľ zabezpečí zo strany príslušného orgánu vydanie právoplatného stavebného povolenia Diela do dd-mm-rr.

  2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko do dd-mm-rr. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote xxx dní od prevzatia staveniska začne práce na vykonaní Diela.

  3. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť Objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na prevzatie Diela a Objednávateľ je oprávnený Dielo prevziať aj pred touto lehotou.

  4. V prípade, že počas vykonávania Diela Zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní Diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodklade informovať o tom Objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie Diela.

  5. V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania Diela o viac ako xxx dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.  Čl. III
  Realizácia Diela a povinnosti Zhotoviteľa
  1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a stavebný dozor určený Objednávateľom ako jeho oprávnený zástupca môže vykonávať záznamy do stavebného denníka. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán zapíše určitú skutočnosť do stavebného denníka a druhá zmluvná strana s obsahom zápisu nebude súhlasiť, je povinná vyjadriťto formou písomného záznamu do stavebného denníka s uvedením dôvodov, pre ktoré s pôvodným zápisom nesúhlasí. Pokiaľ sa druhá zmluvná strana v stanovenej lehote k zápisu nevyjadrí, považuje sa to za jej súhlas.

  2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa formou písomnej výzvy alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote 1 pracovný deň vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí Diela, ktoré budú ďalšou realizáciou Diela zakryté a ich následná kontrola zo strany Objednávateľa by bola tech
  nicky nezrealizovateľná. V prípade, že Objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, Zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii Diela a zakryť časti Diela.

  3. Zmluvné strany sa dohodli na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré sa budú konať 1 krát za 2 týždne. Na týchto kontrolných dňoch sa bude uskutočňovať hodnotenie postupu prác podľa dohodnutého časového harmonogramu plnenia.

  4. Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí sú spôsobilí na vykonávanie prác, ktorými ich Zhotoviteľ poverí. Za splnenie povinností subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi v takom rozsahu, ako keby tieto činnosti vykonával sám.

  5. Zhotoviteľ splnomocní na základe písomného splnomocnenia svojho zástupcu, ktorý bude vykonávať činnosť vedúceho projektu a pre prípad jeho neprítomnosti dlhšej ako 15 pracovných dní určí aj jeho zástupcu. Vedúci projektu bude riadiť, kontrolovať a dozerať na realizáciu Diela. Vedúci projektu má nasledujúce práva a povinnosti:

  - zodpovedá za priebežné plánovanie postupu a realizácie Diela,

  - zodpovedá za realizáciu zmien dohodnutých zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy,

  - potvrdí odovzdanie Diela podpisom preberacieho protokolu.

  6. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska, pričom náklady na ich vybudovanie, prevádzku a údržbu, sú zahrnuté v odplate za vykonanie Diela.

  7. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

  8. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného Diela alebo jeho ucelenej časti zo strany Objednávateľa.

  9. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie Diela.

  10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie Diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie Diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky Objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

  11. Zhotoviteľ po vykonaní Diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do xxx dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi.

  12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poistí Dielo, resp. zabezpečí jeho poistenie zo strany subdodávateľa na celú dobu výstavby a realizácie Diela v takom rozsahu poistnej sumy, ktorý bude zodpovedať hodnote Diela. Náklady na poistenie sú zahrnuté v odplate za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy do 30 dní od podpisu tejto zmluvy a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Obje
  dnávateľa preukázať jej platnosť.

  13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi, že pri realizovaní Diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov v SR a že po dokončení bude Dielo, ak bude realizované podľa projektovej dokumentácie odovzdanej Objednávateľom, všetky takéto ustanovenia spĺňať.

  14. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania a/alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyh
  nutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby Zhotoviteľ mohol realizovať Dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdaje s tým spojené.

  Čl. IV
  Zmeny v rozsahu Diela
  1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania Diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, vrátane zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu Diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny Diela na dohodnutú
  odplatu za vykonanie Diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k takejto žiadosti písomne do xxx dní od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu Diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.

  2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu Diela a realizácia takejto zmeny podľa názoru Zhotoviteľa spôsobí zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie Diela, zmluvné strany sa dohodnú na pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie Diela. Pri určen
  í zmenenej výšky odplaty za vykonanie Diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia Zhotoviteľa uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy, platobné podmienky a rozvrh plnenia. Úprava odplaty za vykonanie Diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia Zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.

  3. Drobné zmeny rozsahu Diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie Diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami záp
  isom v stavebnom denníku.

  Čl. V
  Súčinnosť zo strany Objednávateľa
  1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany Zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje Zhotoviteľ v písomnej výzve.

  2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť Zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa Objednávateľ zaväzuje, že do xxx dní doručenia žiadosti Zhotoviteľa vystaví pre Zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene Objednávateľa akékoľvek
  záväzky okrem tých, na ktoré ho Objednávateľ v plnomocenstve výslovne písomne splnomocní.

  3. Na základe požiadavky Objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude Zhotoviteľ konať v mene Objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej
  správy, samosprávy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.

  4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie Diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.

  5. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Zhotoviteľa zabezpečí účasť kompetentných zástupcov na rokovaniach počas realizácie Diela, ako aj na kontrolných dňoch, ktoré budú organizované podľa tejto zmluvy počas realizácie Diela.

  7. Objednávateľ sa zaväzuje spolu s odovzdaním staveniska odovzdať Zhotoviteľovi aj nasledovné dokumenty a podklady:

  § projektovú dokumentáciu potrebnú pre realizáciu Diela,

  § určenie odberného miesta elektrickej energie a vody pre potreby realizácie,

  § vyznačenie hraníc staveniska, výškových a smerových bodov podľa súčasného stavu,

  § popis stavu na stavenisku,

  § vytýčenie podzemných sietí a objektov.

  8. Objednávateľ splnomocní na základe písomného splnomocnenia svojho zástupcu, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dozoru a pre prípad jeho neprítomnosti dlhšej ako 15 pracovných dní určí aj jeho zástupcu. Stavebný dozor kontrolovať a dozerať na realizáciu Diela a činnosť Zhotoviteľa. Stavebn
  ý dozor má nasledujúce práva a povinnosti:

  § zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov potrebných podľa vyjadrenia vedúceho projektu,

  § zodpovedá za realizáciu záväzkov Objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou Diela,

  § zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,

  § potvrdí prevzatie Diela podpisom preberacieho protokolu.

  Čl. VI
  Preberací protokol
  1. Záväzky Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy Zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku I. zmluvy na prevzatie Diela alebo jeho ucelenej časti zo strany Objednávateľa a Objednávateľ v súlade s touto zmluvou Dielo preberie. Zmluvné strany sa dohodli na postupnom preberaní Diela - formou čiastkových preberacích protokolov, po vykonaní ucelenej časti Diela.

  2. Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého charakteru, že užívanie Diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo
  podstatne zhoršené.

  3. Prevzatie Diela alebo jeho časti oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom písomného preberacieho protokolu. V prípade, že Dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, Objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či Dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol - v tom prípade sa so Zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie Diela a podpísanie preberacieho protokolu.

  4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené dokumentáciou podľa tejto zmluvy a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

  5. Súčasťou odovzdania a prevzatia Diela bude aj vykonanie záverečných skúšok funkčnosti Diela v rozsahu podľa projektovej dokumentácie Diela a špecifických podmienok jednotlivých výrobcov zariadení, ktoré sa stanú súčasťou Diela. V preberacom protokole budú popísané výsledky týchto skúšok a budú k nemu priložené doklady a atesty od zabudovaných materiálov, technologických zariadení, certifikáty výrobkov a doklady o predpísaných skúškach, ktoré sa vzťahujú na predmetné práce a dodávky podľa právnych predpisov a noriem. V protokole bude uvedená aj dĺžka záručnej doby, ktorá sa vzťahuje na jednotlivé zariadenia, ako aj dodávatelia týchto zariadení - pre prípad reklamácie zo strany Objednávateľa.

  6. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi k termínu odovzdania a prevzatia Diela tiež podklady pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia stavby, kde budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo počas realizácie stavby oproti schválenému projektu.

  7. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa Dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované Objednávateľom v prípade, ak Dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke Objednávateľa.

  Čl. VII
  Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k Dielu
  1. Vlastnícke právo k Dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na Objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho časti a na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.

  2. Nebezpečenstvo škody k Dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela - na Objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu Diela. V prípade, že súčasťou Diela je aj dodávka softvéru a hardvéru, prechádza nebezpečenstvo škody na Objednávateľa ich inštaláciou.

  3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje Zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou Diela - zabudovaním alebo namontovaním.

  Čl. VIII
  Odplata za Dielo a platobné podmienky
  1. Celková pevná odplata za vykonanie Diela predstavuje sumu xxx Sk (slovom: xxx slovenských korún).

  2. Odplata za Dielo je dohodnutá podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v platnom znení a neobsahuje daň z pridanej hodnoty (DPH). Zhotoviteľ bude DPH fakturovať podľa pravidiel platných v čase fakturácie.

  3. Odplata za Dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie Diela podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie Diela a jeho dodanie Objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak.

  4. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade odplaty za vykonanie Diela postupne, v závislosti od plnenia časového harmonogramu plnenia. Úhrada jednotlivých splátok odplaty za vykonanie Diela bude závisieť od schopnosti Zhotoviteľa odovzdať Objednávateľovi vykonanú časť Diela.

  5. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác Zhotoviteľa a preberací protokol podpísaný stavebným dozorom na strane Objednávateľa, ktorým potvrdí prevzatie danej časti Diela.

  6. Zhotoviteľ vystaví faktúry v súlade s platnými právnymi predpismi do 15 dní od dodania Diela, resp. jeho ucelenej časti a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami.

  7. Splatnosť faktúr bude do xxx pracovných dní odo dňa ich vystavenia Zhotoviteľom, resp. doručenia Objednávateľovi na fakturačnú adresu:

  ...................................

  8. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak je Objednávateľ oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.

  9. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 364 Obchodného zákonníka si môžu navzájom započítať svoje pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy. Strana, ktorá uskutoční zápočet, túto skutočnosť bez meškania oznámi druhej zmluvnej strane.

  Čl. IX
  Zodpovednosť za vady, záruka
  1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii a v platných právnych a technických predpisoch.

  2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VI, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má Dielo pri jeho odovzdaní Objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.

  3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vž
  dy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom.

  4. Dĺžka záručnej doby je 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude Objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo po ktorú neoprávnene odmietol Dielo prevziať.

  5. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané Zhotoviteľom Objednávateľovi v rámci vykonania Diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými Objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však Zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne
  36 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.

  6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku Diela, do xxx dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.

  7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád Diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, nasledujúci pracovný deň po oznámení vady.

  8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a Zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.

  9. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada Diela je neopraviteľná, zaväzuje sa Zhotoviteľ dodať náhradnú časť Diela alebo Objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie Diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo Objednávateľa na záruku.

  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady Diela z kolaudačného konania ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

  Čl. X
  Zodpovednosť za škodu
  1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené Objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.

  2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:

  • nesprávne používanie Diela Objednávateľom a/alebo treťou osobou,

  škody, spôsobené pokynmi Objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam Zhotoviteľa,

  • vyššiu moc podľa článku 12 zmluvy.

  Čl. XI
  Zmluvné pokuty
  1. V prípade, že sa Objednávateľ omešká s odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi, má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške xxx Sk za každý deň omeškania.

  2. V prípade, že sa Zhotoviteľ omešká so začatím prác na prevzatom stavenisku má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške xxx Sk za každý deň omeškania so začatím prác.

  3. V prípade, že sa Zhotoviteľ omešká s odovzdaním Diela oproti časovému harmonogramu plnenia, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške xxx % z odplaty za vykonanie Diela, resp. ucelenej časti Diela bez DPH, s odovzdaním ktorej je Zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý deň omeškania.

  4. V prípade, že sa Zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku III bod11 zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške xxx Sk za každý deň omeškania.

  5. V prípade, že Zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa článku IX tejto zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške
  xxx Sk za každý deň omeškania.

  6. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve Objednávateľa a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty na plnenie podľa tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u Zhotoviteľa môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.

  7. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou odplaty za Dielo alebo jej jednotlivých častí má právo Zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške xxx % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

  8. V prípade, že Objednávateľ sa omešká s prevzatím Diela oproti časovému harmonogramu plnenia, má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške xxx % z odplaty za vykonanie Diela, resp. ucelenej časti Diela bez DPH, s prevzatím ktorej je Objednávateľ v omeškaní, a to za každý deň omeškania.

  9. Uplatnením práva na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

  Čl. XII
  Vyššia moc
  1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktorú by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinností podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku akéhokoľvek druhu, prerušením dodávok energií, materiálov.

  2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch, pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú, bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinností podľa zmluvy.

  3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako "vyššie moc" trvala bez prerušenia viac ako xxx mesiacov, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

  Čl. XIII
  Ochrana obchodného tajomstva
  1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú Diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými poč
  as plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.

  2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne Zhotoviteľ subdodávateľom Diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.

  3. Obmedzenie podľa bodu 1 tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré:

  • mal Zhotoviteľ k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku Objednávateľovi, alebo

  • sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany Zhotoviteľa v rozpore so Zmluvou.

  4. Objednávateľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred Objednávateľ
  ovi alebo, ak to nebude možné, následne bez zbytočného odkladu.

  5. Záväzok zachovávať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania Zmluvy.

  Čl. XIV
  Záverečné ustanovenia
  1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.

  2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) ani v lehote 30 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.

  3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.

  4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvný
  ch strán formou písomného dodatku ku zmluve.

  5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.

  6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do ... dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.

  7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch. Každá strana dostane po 2 exempláre.

  8. Súčasťou tejto zmluvy sú, poprípade sa postupne
  stanú nasledovné prílohy:  Príloha č. 1 Projektová dokumentácia stavby

  Príloha č. 2 Podrobný položkovitý cenový rozpočet Diela

  Príloha č. 3 Časový harmonogram plnenia

  V ................. dňa ...................

  za Objednávateľa

  za Zhotoviteľa

  ________________________

  ________________________

  meno priezvisko funkcia

  meno priezvisko funkcia
  Naposledy upravil lenkak : 16.04.05 at 15:48

  mccm je offline (nepripojený) mccm

  mccm
  Ahojte túto zmluvu dávam podpisovať aj svojim zamestnancom(tiež živnostníkom - vlastne sú subdodávatelia)?. Nespisujem túto zmluvu len ja s objednávateľom? Doposial som im dával len objednávky ale kamarát mal nejakú kontrolu a vyžadovali nejeké iné zmluvy.

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  Neviem to takto posúdiť, nakoľko neviem čo presne robíš, ale ak ty niekomu niečo postavíš je lepšie mať túto zmluvu o diele s tým objednávateľom ako len mať obyčajnú objednávku. Takisto aj keď niekto pre Teba niečo postaví alebo zhotoví je dobre mať s ním spísanú takúto zmluvu, nielen že mu ty dáš objednávku. To je dosť málo a veľa daňovníkov si pýta takéto zmluvy. Ešte je aj možnosť mandátnej zmluvy.

  stanula je offline (nepripojený) stanula

  stanula
  Prosím Vás poraďte mi, keď právnická osoba chce zadať práce SZČO napr.zváračské práce s tým, že SZČO nemá s vykonávaním tejto činnosti u nás vo firme žiadne náklady ( materiál a vybavenie ) len pozvárajú, čo im je zadané. Potrebujem s nimi uzavrieť zmluvu, alebo stačí len objednávka na vykonanie prác. A ak zmluvu tak akú ?
  O spolupráci ? O dielo ? ....?

  infoziadatel je offline (nepripojený) infoziadatel

  infoziadatel
  prosím Vás ako si zdaňujem príjem zo zmluvy o dielo? dan z príjmu v pohode, v ročnom prizananí ale neviem ako je to zo zdravotným poistením?
  Díky moc zuzula

  Fany je offline (nepripojený) Fany

  Fany
  Mám v tejto súvislosti dve otázky:
  1. Ak ideme vykonávať práce občanovi, stačí na to objednávka so všetkými potrebnými údajmi, cenou a termínmi, alebo musí byť vyhotovená zmluva o dielo?
  2. Ak ja ako firma spisujem zmluvu o dielo s občanom je to podľa Obchodného zák.§ 536-565 alebo Občianskeho zák.§ 631-656? Aký je faktický rozdiel medzi takýmito dvoma zmluvami?

  Zužu je offline (nepripojený) Zužu

  Zužu
  Medzi podnikateľom SR - FO - platca DPH a podnikateľom ČR - s.r.o. - platca DPH vznikne obchodný vzťah - zmluva o predaji tovaru. Potrebovala by som vedieť podľa ktorého zákona by sa mala táto zmluva uzavrieť. ďakujem

  daniek je offline (nepripojený) daniek

  daniek
  Zužu Pozri príspevok
  Medzi podnikateľom SR - FO - platca DPH a podnikateľom ČR - s.r.o. - platca DPH vznikne obchodný vzťah - zmluva o predaji tovaru. Potrebovala by som vedieť podľa ktorého zákona by sa mala táto zmluva uzavrieť. ďakujem
  my máme kúpnu zmluvu český dodávateľ nám dodáva stroj na slovensko a v zmluve sa píše že sa riadi ustanoveniami obchodného zákonníka a právnym poriadkom českej republiky.

  Zužu je offline (nepripojený) Zužu

  Zužu
  Našla som v obch. zákonníku par 729- záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode. Tiež budeme kupovať aj jeden stroj cca 300 000,- Sk. S DPH je to tak, že dopočítavam na vstupe aj na výstupe? Čiže v konečnom dôsledku je nula? Nerobila som so zahraničím, nie som v tom doma. ďakujem za všetky informácie.

  daniek je offline (nepripojený) daniek

  daniek
  Zužu Pozri príspevok
  Našla som v obch. zákonníku par 729- záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode. Tiež budeme kupovať aj jeden stroj cca 300 000,- Sk. S DPH je to tak, že dopočítavam na vstupe aj na výstupe? Čiže v konečnom dôsledku je nula? Nerobila som so zahraničím, nie som v tom doma. ďakujem za všetky informácie.
  Keď budete kupovať stroj od českej firmy mala by zmluvu vypracovať ona ako dodávateľ. Čo sa týka dph je to tak ako píšeš vystavia vám faktúru bez dph a vy musíte na slovensku urobiť samozdanenie ide o klasické nadobudnutie tovaru s eú § 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.

  Laura1 je offline (nepripojený) Laura1

  žena v "najlepšom veku" čerstvá stará mama ...viac Laura1
  Ahojte, moja eseročka má napr. aj reklamnú činnosť. Robia to takým spôsobom, že si objednávajú rôzne reklamné činnosti o viacerých dodávateľov, potom kompletne všetko fakturujú ďalšiemu odberateľovi ako reklamnú kampaň. My sme vlastne len sprostredkovatelia. V tomto prípadade je potrebné, aby sme mali uzavretú zmluvu? Ak áno, prosím nejaké pomôcky.
  Ďakujem pekne.
  Pozdravuje Laura

  LenkaM je offline (nepripojený) LenkaM

  LenkaM
  Ahojte. Vie mi niekto poradiť, akú zmluvu má uzavrieť obchodná firma so špecifickým stavebným materiálom s projektantom, ktorý bude zapracovávať tento špecifický materiál do svojich stavebných projektov? Odmena by sa mala odvíjať percentuálne od predaného materiálu na stavby, ktoré boli projektantom projektované. Môže sa táto činnosť skryť pod technickú a poradenskú činnosť?

  alicacka je offline (nepripojený) alicacka

  alicacka
  Medzi podnikateľmi ide o Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Medzi občanmi sa uzatvára Zmluva o dielo pdoľa§ 631 a nasl. Občianskeho zákonníka.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.