Zavrieť

Porady

ZP a SP - zamestnanie v krajine EU

Ahojte kamarát dostal ponuku od českého zamestnávateľa, ktorú prijal.

Požiadal ma o pomoc, čo mu z toho vyplýva.

Ja viem, že sa odhlási zo zdravotnej poisťovne a odvody sa mu budú platiť v ČR. Ale ako je to s tým, ak by sa mu niečo stalo v SR a potreboval by ošetriť? A ako je to so započítaním doby zamestnania v ČR a dôchodkovým poistením?

Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  ivab je offline (nepripojený) ivab

  ivab
  No vidím nik nevie... Tak som hľadala inde a našla som toto, ak by to náhodou niekto potreboval:


  Podľa koordinačných nariadení EÚ pri uplatnení nároku na starobný
  dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok bude potrebné postupovať
  vtedy, ak bol žiadateľ o starobný dôchodok alebo predčasný starobný
  dôchodok poistený najmenej jeden rok v niektorom členskom štáte EÚ.

  V prípade, že žiadateľ bol poistený viac ako jeden rok vo viacerých
  členských štátoch EÚ, bude mať nárok na čiastkový dôchodok zo
  všetkých štátov, v ktorých bol poistený, pričom každý štát rozhodne o
  nároku na dôchodok podľa vlastných právnych predpisov.

  Ak bol žiadateľ poistený v niektorom z členských štátov EÚ po dobu
  kratšiu ako jeden rok, a iba za túto dobu poistenia mu nevznikne
  nárok na dôchodok, táto doba poistenia sa zohľadní pri určení nároku
  na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa právnych
  predpisov Slovenskej republiky.

  Ak si osoba uplatní nárok na starobný dôchodok alebo predčasný
  starobný dôchodok v ústredí Sociálnej poisťovne alebo v pobočke
  Sociálnej poisťovne a zo žiadosti bude vyplývať, že bola poistená aj
  v niektorej z členských krajín EÚ, resp. vo viacerých krajinách EÚ,
  Sociálna poisťovňa vyplní formulár E 202a jednu jeho kópiu zašle
  každej inštitúcii, v ktorej bola osoba poistená, alebo styčnému
  orgánu.

  Ak Sociálna poisťovňa zistí, že osoba spĺňa podmienky nároku na
  starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa právnych
  predpisov Slovenskej republiky bez toho, aby bolo potrebné prihliadať
  aj na doby poistenia alebo na doby bydliska iného členského štátu EÚ,
  rozhodne o nároku na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej
  republiky. Okrem toho však určí dôchodok aj spôsobom uvedeným v
  nasledujúcom odseku, ale to len v prípade, ak je takto určený
  dôchodok vyšší ako dôchodok vypočítaný bez prihliadnutia na doby
  poistenia alebo bydliska získané podľa právnych predpisov iného
  členského štátu. V takomto prípade bude žiadateľovi o dôchodok
  priznaný vyšší dôchodok.

  V prípade, že osoba nespĺňa podmienku potrebnej doby poistenia len
  podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa
  zohľadní doby poistenia získané v členských štátoch EÚ.Inštitúcia
  každého členského štátu určí výšku dôchodku, zodpovedajúcu dobe
  poistenia, podľa svojich právnych predpisov a o tomto rozhodnutí
  informuje Sociálnu poisťovňu. V rozhodnutiach sa musia uviesť
  konkrétne dôvody a lehoty na podanie opravného prostriedku, ktoré
  ustanovujú právne predpisy príslušného členského štátu EÚ. Keď
  Sociálna poisťovňa obdrží všetky rozhodnutia, informuje o nich
  žiadateľa formou súhrnného oznámenia, ku ktorému priloží všetky
  uvedené rozhodnutia.

  Ak žiadateľ o dôchodok nesúhlasí s niektorým rozhodnutím, môže voči
  nemu podať opravný prostriedok a to priamo inštitúcii, s rozhodnutím
  ktorej nesúhlasí, alebo prostredníctvom Sociálnej poisťovne, pričom
  odvolacie lehoty začnú plynúť dňom, keď žiadateľ o dôchodok dostal
  súhrnné oznámenie.

  Ak žiadateľ o dôchodok nesúhlasí s rozhodnutím príslušnej inštitúcie
  niektorého členského štátu a podá voči nemu opravný prostriedok,
  lehota sa považuje za zachovanú a opravný prostriedok za včas podaný
  aj vtedy, ak v príslušnej lehote podá žiadateľ o dôchodok opravný
  prostriedok v Sociálnej poisťovni, ktorá ho bez meškania postúpi
  príslušnej inštitúcii daného členského štátu EÚ.

  Dôchodky sa vyplácajú priamo na osobný účet alebo na adresu bydliska
  žiadateľa.

  ZP a SP - zamestnanie v krajine EU

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.