Zavrieť

Porady

Zovšeobecnené dopyty na DRSR

Nasledovné informácie zverejnilo Danove riaditelstvo

Zovšeobecnené dopyty daňových subjektov k zákonu o DPH platnému od 1.5.2004


1/ Nové osvedčenie IČ DPHPodľa ustanovenia § 55g zákona č.255/2003 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon o DPH č.289/1995 Z.z. a v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do EÚ,
daňový úrad vydá platiteľovi dane nové osvedčenie o registrácii pre daň z
pridanej hodnoty bez požiadania a súčasne pridelí nové identifikačné číslo (IČ) pre daň. Nové osvedčenie a nové identifikačné číslo pre daň nadobudnú platnosť dňom pristúpenia SR k Európskej únii (1.5.2004). K tomuto dátumu stratí platnosť pôvodné osvedčenie. Platiteľ dane v tomto prípade nie je povinný pôvodné osvedčenie vrátiť správcovi dane.


2/ Povinnosť registrácie a výška obratuZdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, alebo má v tuzemsku bydlisko resp. sa tu obvykle zdržiava, ak dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat

1 500 000 Sk, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň do

20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla tento obrat.

Výška obratu 1 500 000 Sk pre účely registrácie podľa nového zákona o DPH sa začne počítať od 1. mája 2004. Napr. v prípade, že zdaniteľná osoba dosiahne stanovenú výšku obratu za kalendárne mesiace máj, jún 2004, je povinná do 20. júla 2004 podať žiadosť o registráciu .

Žiadosť o registráciu môže podať zdaniteľná osoba aj v prípade, že nedosiahla stanovenú výšku obratu, ak sa chce registrovať dobrovoľne.

3/ Registrácia nadobúdateľa - zdaniteľnej osoby, ktorá nie je platiteľom

alebo právnickej osoby, ktorá nie je zdaniteľnou osobouZdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (napr. nadácie, rozpočtové a príspevkové organizácie ) ak nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorého celková hodnota bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 420 000 Sk. Žiadosť o registráciu môžu podať tieto osoby aj v prípade, že hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov nedosiahla v kalendárnom roku 420 000 Sk. Daňový úrad vydá takejto osobe osvedčenie o registrácii a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Táto osoba sa registráciou nestáva platiteľom dane, ale má povinnosť priznať a zaplatiť daň z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu vo výške 19%.4/ Podávanie súhrnného výkazuPodávanie súhrnného výkazu upravuje § 80 zákona o DPH platného od 1.5.2004. Tento výkaz predkladá platiteľ dane, ktorý

Ø uskutoční dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodené od dane osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte,

Ø je prvým dodávateľom alebo prvým odberateľom pri trojstrannom obchode,

Ø premiestni tovar do iného členského štátu na účely svojho podnikania.V súhrnnom výkaze platiteľ dane neuvádza údaje o dodávke tovaru v tuzemsku. Súhrnný výkaz sa podáva za obdobie kalendárneho štvrťroka a to najneskôr do 25 dní po jeho skončení. Lehota na podanie výkazu je rovnaká pre platiteľa dane s mesačným i štvrťročným zdaňovacím obdobím.

5/ Nadobudnutie tovaru v tuzemsku a odpočítanie dane platiteľom DPH.Ak slovenský platiteľ dane nadobudne tovar v tuzemsku z iného členského štátu, vypočíta si daň z tohto nadobudnutia tovaru podľa sadzby platnej v tuzemsku. Túto sumu dane uvedie v daňovom priznaní ako daň a súčasne uplatní v daňovom priznaní odpočítanie dane., ak splní podmienky na odpočítanie dane. Výsledok z tohto nadobudnutia tovaru bude v daňovom priznaní v tom prípade nulový.

V prípade, ak platiteľ nebude mať právo na odpočítanie dane, pretože pôjde napr. o tovar určený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá je oslobodená od dane bez možnosti odpočítania dane, platiteľ dane zaplatí daň z tovaru nadobudnutého z iného členského štátu.

6/ Dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu platiteľom DPHDodanie tovaru do členského štátu v prospech osoby identifikovanej pre daň v členskom štáte, v ktorom sa skončí preprava alebo odoslanie tovaru, bude oslobodené od DPH v zmysle § 43 ods. 5 zákona o DPH platného od 1.5.2004. Platiteľ je povinný preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu kópiou faktúry a

a/ ak prepravu zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ inou osobou, prepravným dokladom alebo iným dokladom o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia,

b/ ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, písomným potvrdením prijatia tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou,

c/ ak prepravu tovaru vykoná odberateľ, písomným prehlásením odberateľa alebo ním poverenej osoby, že tovar prepravil do iného členského štátu,

d/ inými dokladmi ako napríklad zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby.

7/ Dodávateľ a trojstranný obchodTrojstranný obchod je taký obchod, na ktorom sa zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu.

Pre trojstranný obchod platia nasledujúce podmienky:

· všetky tri zúčastnené osoby sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch,

· prvý odberateľ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň,

· tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ alebo iná osoba na ich účet,

· druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí a je osobou povinnou platiť daň.V prípade, ak sa uskutoční dodávka tovaru v rámci trojstranného obchodu a sú splnené podmienky uvedené pre trojstranný obchod podľa § 45 zákona o DPH platného od 1.5.2004, slovenský podnikateľ, ktorý je dodávateľom v rámci trojstranného obchodu uvedie v súhrnnom výkaze identifikačné číslo pre daň prvého odberateľa, svoje IČ DPH a hodnotu tovaru bez dane.

8/ Výpočet daneV zákone o DPH platnom od 1.5.2004 absentuje priamo upravený výpočet DPH, nepriamo však spôsob výpočtu DPH vyplýva z § 22 ods. 1 tohto zákona, v zmysle ktorého je základom dane pri dodaní tovaru alebo služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. T. j. platiteľ vypočíta daň spôsobom, ako je uvedené v § 11 ods. 2 a 3 zákona o DPH platného do 30.4.2004.

9/ Použitie koeficientu pri predbežnom odpočítaní danePodľa § 85 ods. 7 zákona o DPH platného od 1.5.2004, pri predbežnom odpočítaní dane podľa § 50 tohto zákona, v zdaňovacích obdobiach roku 2004 použije platiteľ koeficient vypočítaný podľa predpisov platných do 30.4.2004. To znamená, že platiteľ použije v jednotlivých zdaňovacích obdobiach roka 2004 predbežný koeficient podľa § 21 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona o DPH platného do 30.4.2004 a po skončení kalendárneho roka vykoná vysporiadanie dane podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH platného od 1.5.2004.

10/ Vývoz tovaruV prípade, ak platiteľ vyvezie tovar do tretích štátov, potom v zmysle § 47 ods.1 zákona o DPH platného od 1.5.2004, je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu oslobodené od dane.

11/ Uplatňovanie DPH po 1. máji 2004 pri tovare prepustenom do režimu aktívny

zušľachťovací stykPodľa § 85 ods. 15 zákona o DPH platného od 1.5.2004 pri tovare, ktorý je k 30. aprílu 2004 v tuzemsku a pri vstupe do tuzemska bol predložený colnému úradu a má postavenie dočasne uskladneného tovaru alebo je umiestnený do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu alebo prepustený do colného režimu uskladňovania v colnom sklade, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, do colného režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla a tento stav trvá k 1. máju 2004, platia predpisy platné do 30.4.2004 až do času, kým pre tovar dočasné uskladnenie alebo colne schválené určenie neskončí.

Platiteľovi, ktorý po 1. máji 2004 začne v tuzemsku vykonávať spracovateľské operácie na tovare, ktorý je vo vlastníctve zahraničnej firmy podnikajúcej v štáte EÚ (ktorá je aj v tomto štáte identifikovaná pre daň), a ktorý bol za týmto účelom premiestnený z krajiny EÚ do tuzemska:

- nevznikne daňová povinnosť pri prevzatí predmetného tovaru v tuzemsku, pretože v nadväznosti na § 20 ods. 2 a § 8 ods. 4 písm. f/ zákona platného od 1.5.2004, premiestnenie tovaru vo vlastníctve zákazníka identifikovaného v inom členskom štáte do tuzemska nie je nadobudnutím tovaru,

- nevznikne daňová povinnosť pri poskytnutí spracovateľských operácií na tovare, ak tovar po vykonaní spracovateľských operácií opustí tuzemsko, pretože miestom dodania týchto služieb bude členský štát EÚ, v ktorom je odberateľ identifikovaný pre daň - § 16 ods. 7 zákona o DPH platného od 1.5.2004,

- vznikne daňová povinnosť pri poskytnutí spracovateľských operácií na tovare, ak tovar po vykonaní spracovateľských operácií neopustí tuzemsko.

12/ Prepravné služby po vstupe do EÚV zmysle § 16 ods.1 zákona o DPH platného od 1.5.2004 miestom dodania prepravných služieb tovaru medzi členskými štátmi je miesto, kde sa preprava tovaru začína. Ak sa prepravná služba tovaru vykonáva pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom ako je členský štát, kde sa preprava tovaru začína, je miestom dodania služby členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bola služba dodaná.

Z druhej vety citovaného ustanovenia zákona vyplýva, že miesto dodania prepravnej služby tovaru je možné preložiť do iného členského štátu, a to v prípade, ak sa preprava tovaru vykonáva pre zákazníka, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom ako je členský štát, kde sa preprava tovaru začína. Potom sa za miesto dodaniaprepravnej službytovaru považuje členský štát, ktorý pridelil zákazníkovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bola služba dodaná. Osobou povinnou platiť daň je prijímateľ služby - osoba identifikovaná pre daň. Napr. slovenský dopravca prepravuje tovar pre talianskeho zákazníka, ktorý má v Taliansku pridelené identifikačné číslo pre daň. Tovar sa prepravuje zo Slovenska do Talianska. Preprava tovaru sa začína na Slovensku. Miestom dodania prepravnej služby je Taliansko, pretože služba bola objednaná a dodaná pre zákazníka, ktorý má pridelené identifikačné číslo pre daň v inom členskom štáte, ako v členskom štáte začatia prepravy. Slovenský dopravca fakturuje službu bez dane a taliansky zákazník uplatní k prijatej službe taliansku daň.
13/ Uvádzanie pôvodného daňového identifikačného čísla resp. identifikačného čísla pre daň na daňovom doklade vyhotovenom za zdaniteľné plnenie uskutočnené do 30. 04. 2004, keď daňový doklad k tomuto plneniu platiteľ vyhotoví po 1. máji 2004V nadväznosti na § 55g zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 85 ods. 1 a 6 zákona o dani z pridanej hodnoty, platného od 1. mája 2004, odporúčame na predmetnom daňovom doklade uviesť pôvodné daňové identifikačné číslo aj identifikačné číslo pre daň, ktoré bolo pridelené platiteľovi daňovým úradom.14/ Používanie identifikačného čísla pre daň na dokladoch vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicouV zmysle § 71 zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý nadobudne účinnosť od 1.5.2004, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 50 000 Sk, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, a tento doklad musí obsahovať údaje podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH s výnimkou údaja podľa odseku 2 písm. b) a s výnimkou jednotkovej ceny podľa odseku 2 písm. g) zákona o DPH.

Na základe zmeny názvu daňového identifikačného čísla prideľovaného platiteľom pri registrácii pre daň z pridanej hodnoty na identifikačné číslo pre daň prideľovaného v zmysle ustanovenia § 55g zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, nastáva situácia, že platiteľ dane z pridanej hodnoty môže mať pridelené daňové identifikačné číslo na základe registrácie na daň z príjmov podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.“) a identifikačné číslo pre daň pridelené na základe registrácie podľa zákona o dani z pridanej hodnoty.

Vyhláška MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov ustanovuje v § 2 písm. i), čo sa na účely tejto vyhlášky považuje za doklad vyhotovený pokladnicou. Okrem náležitostí, doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, má obsahovať daňové identifikačné číslo. V zmysle ustanovenia § 2 písm. ch) citovanej vyhlášky sa daňovým identifikačným číslom subjektu prevádzkujúceho pokladnicu rozumie číslo uvedené v osvedčení o registrácii. Podľa ustanovenia § 97 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. je daňový subjekt povinný na doklade vyhotovenom elektronickou registračnou pokladnicou uvádzať daňové identifikačné číslo len

vtedy, ak o to konečný spotrebiteľ požiada. Ak o to konečný spotrebiteľ nepožiada, daňový subjekt neuvádza na doklade vyhotovenom elektronickou registračnou pokladnicou daňové identifikačné číslo (číslo uvedené na osvedčení o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla – šedá kartička).

Podľa ustanovenia § 71 zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý nadobudne účinnosť od 1.5.2004, sa za faktúru považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ktorý ale musí obsahovať údaje podľa § 71 odsek 2 s výnimkou údaja podľa odseku 2 písm. b) a s výnimkou jednotkovej ceny podľa odseku 2 písm. g), ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 50 000 Sk. Ak sa má tento doklad považovať za faktúru, musí okrem predpísaných náležitostí obsahovať identifikačné číslo pre daň platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu. V opačnom prípade, ak doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou nespĺňa predpísané náležitosti a nebude obsahovať identifikačné číslo pre daň dodávateľa tovaru alebo služby, nemôže byť považovaný za faktúru pre účely splnenia povinnosti platiteľa vyhotoviť faktúru podľa § 71 zákona o dani z pridanej hodnoty pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu alebo pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou. V takom prípade bude mať platiteľ povinnosť vyhotoviť faktúru osobám uvedeným v § 71 odsek 1 s náležitosťami uvedenými v odseku 2 citovaného paragrafu zákona o dani z pridanej hodnoty.

Na základe uvedeného vyplýva, že daňový subjekt je povinný na všetkých daňových dokladoch, ktoré vydáva, uvádzať daňové identifikačné číslo s výnimkou prípadov, ak doklad vyhotovuje elektronickou registračnou pokladnicou a konečný spotrebiteľ nepožiada o uvedenie tohto čísla na doklade vyhotovenou elektronickou registračnou pokladnicou. Nie je možné akceptovať skutočnosť, že pod názvom „daňové identifikačné číslo“ sa bude uvádzať identifikačné číslo pre daň pridelené pri registrácii pre daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ bude daňový subjekt aj platiteľom dane z pridanej hodnoty a ak by mali byť doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou považované za faktúry v zmysle ustanovenia § 71 zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý nadobudne účinnosť od 1.5.2004, musia byť na týchto dokladoch samostatne uvedené identifikačné čísla pre daň pridelené platiteľovi dane z pridanej hodnoty. Zároveň má platiteľ dane na osvedčení o registrácii pre daň z pridanej hodnoty uvedené, že pridelené identifikačné číslo je povinný uvádzať na všetkých faktúrach.
Téma je uzavretá.

Zovšeobecnené dopyty na DRSR

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.