Zavrieť

Porady

označenie tovaru...

dobry den.

uz som tu davno nebola ale chcem vas znovu poprosit o rady....
otvaram predajnu s materiálom na kreatívnu činnosť a rozne bytové doplnky.
chcem sa spýtať.
na výrobkoch je len český návod treba prikladať aj slovenský návod? je to zákonom dané..?
na každom tovare musí byť označený dodávateľ .ako je to ked beriem tovar od súkromných osob ktorý to vyrábajú doma? a ako toto zaúčtovať ked nemám žiadny doklad len šek ktorým som im peniaze posielala...
ak vás napadnú ešte nejaké rady velmi vám budem vdačná...!
Usporiadat
Ľuba Ľuba

Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

No podľa mňa by si mala mať s tými dodávateľmi aj nejakú zmluvu na základe, ktorej Ti dodávajú výrobky, resp. niečo také ako dodacie listy. Ako chceš daňovákom dokázať, že tie peniaze, čo si im posielala nešli na účet Tvojej kamarátky, resp.,že sú to daňové výdavky.
0 0
ajula1 ajula1

ajula1 je offline (nepripojený) ajula1

a akú zmluvu? dohodu o vykonaní práce?
ale neviem si to predstaviť. máme tak koberce ktoré nám tkala jedna pani a poslala nám to po autobusárovi. a je dosť z daleka takže nemám moc šancu sa s ňou stretnúť...no fakt neviem...
a ako je to s tými návodmi nevieš?
0 0
Ľuba Ľuba

Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

ajula1
a akú zmluvu? dohodu o vykonaní práce?
Napríklad ..., alebo kúpno-predajná zmluva.
Dohoda sa dá poslať aj poštou. Pre tých ľudí by to samozrejme mal byť zdaniteľný príjem. O návodoch bohužiaľ neviem.
0 0
ajula1 ajula1

ajula1 je offline (nepripojený) ajula1

dakujem za info...
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Bezpečný výrobok a povinnosti
pri uvádzaní výrobku do obehu
(1) Bezpečným výrobkom je výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania nepredstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu obvyklej použiteľnosti nebezpečenstvo alebo jeho používanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo. Pre stanovenie bezpečného výrobku sa zohľadňujú najmä
a) vlastnosti výrobku, jeho zloženie, životnosť, obal, návod na jeho montáž a uvedenie do prevádzky, dostupnosť, odporúčaný spôsob používania vrátane vymedzenia prostredia používania, označenie výstrah, údržba a likvidácia, podmienky skladovania, podmienky prepravy a rozsah ďalších údajov a informácií poskytovaných výrobcom; všetky takéto údaje a informácie musia byť uvedené spôsobom zrozumiteľným spotrebiteľovi a v štátnom jazyku,
4) Predávajúci je povinný riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie boli obsiahnuté v priloženom písomnom návode a aby boli zrozumiteľné.
Pokiaľ sa informácie uvedené v § 9 a 10 poskytujú písomne, musia byť v v štátnom jazyku.9c) Možnosť súbežného používania iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov nie je týmto dotknutá. Fyzikálne veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách.
0 0
porfin porfin

porfin je offline (nepripojený) porfin

No ak sú to napríklad koberce, vsťahuje sa na to označovanie textilných výtobkov

Textilné výrobky - vyhl. č. 18/1999 Z. z.

Zásady označovania textilných výrobkov údajmi o materiálovom zložení

Textilný výrobok určený na predaj (§ 2) spotrebiteľovi alebo pre ďalšieho spracovateľa sa musí označiť správne etiketou, na ktorej je uvedené materiálové zloženie. Na etiketách sa musia uviesť úplné druhové názvy vláken. Pri textíliách určených na ďalšie spracovanie sa môžu v obchodnej dokumentácii používať skratky alebo kódy, ak sú vysvetlené a ak ich vysvetlenie je súčasťou obchodnej dokumentácie.

Ak je výrobok zložený len z jedného druhu vlákna, označí sa názvom tohto vlákna a údajom "100 %". Tento údaj sa môže nahradiť výrazom "čistá...", "len z...". Ak výrobok nie je zložený z rovnakých vláken, nesmie sa takto označiť.

Vlákna, z ktorých každé sa podieľa na celkovej hmotnosti výrobku menej ako 10 %, možno označiť spoločným výrazom "iné vlákna", za ktorým nasleduje ich celkový podiel na hmotnosti výrobku vyjadrený v percentách.

V údajoch o materiálovom zložení netreba uvádzať:

* viditeľné a oddeliteľné vlákna určené len na dekoratívne účely, ak ich podiel nepresahuje 7 % z celkovej hmotnosti výrobku, alebo
* vlákna, ktoré sa pridávajú do výrobku na dosiahnutie antistatického účinku (napríklad kovové vlákna), ktorých podiel nepresahuje 2 % z celkovej hmotnosti výrobku.

Spôsob označovania materiálového zloženia

Označenie výrobku údajmi o materiálovom zložení musí byť správne dobre čitateľné a zrozumiteľné (§ 3). Údaje o každom druhu vlákna musia byť rovnako výrazné. Ak obchodný názov výrobku alebo názov výrobcu obsahuje jeden z názvov textilných vláken alebo názov, ktorý by sa s niektorým z nich mohol zameniť, uvedie sa obchodný názov výrobku alebo názov výrobcu bezprostredne pred označením výrobku údajmi o obsahu vláken alebo po tomto označení.

Každý textilný výrobok zložený z dvoch alebo z viacerých častí, ktoré majú rozdielne materiálové zloženie, sa musí označiť etiketou, na ktorej je uvedený obsah vláken každej časti. Toto označenie nie je potrebné pre časti, ktoré tvoria menej ako 30 % z celkovej hmotnosti výrobku, s výnimkou hlavných podšívok.

Ak dva textilné výrobky alebo viac textilných výrobkov tvoria súpravu alebo komplet a ich materiálové zloženie je rovnaké, môžu sa označiť jednou etiketou.

Presné materiálové zloženie textilných výrobkov predávaných v metráži sa označí na etikete pripevnenej k návinu určenému na predaj. Výrobky sa musia ponúkať tak, aby spotrebiteľ bol informovaný o ich zložení.

Podlahové textílie a koberce, ktorých podkladovú a úžitkovú vrstvu tvoria odlišné vlákna, stačí označiť materiálovým zložením úžitkovej vrstvy.

Spôsob určenia obsahu a prípustná tolerancia obsahu jednotlivých druhov vláken vo výrobku

Percentuálny obsah vláken sa určí na základe hmotnosti každého druhu vlákna v suchom stave prepočtom pomocou dohodnutých vlhkostných prirážok na výpočet materiálového zloženia. Hodnoty vlhkostných prirážok sú uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky.

Prípustná odchýlka medzi uvedeným a skutočným zložením je < 3 % z celkovej hmotnosti každého druhu vláken uvedených v označení.


Textilné výrobky, ktoré nepodliehajú povinnému označovaniu

Vyhláška stanovuje presný výpočet (§ 5) textilných výrobkov, ktoré nepodliehajú povinnému označovaniu údajmi o materiálovom zložení (príloha č. 4). Medzi takéto výrobky patria napr.:

1. pásky na pridržiavanie rukávov,
2. pásky na hodinky z textilných materiálov,
3. etikety a štítky,
4. držiaky na riad z textilných materiálov s výplňou,
5. kryty na čajové kanvice a kryty na kávové kanvice,
6. ochranné návleky na rukávy,
7. rukávniky iné než z vlasových materiálov (kožušín),
8. umelé kvetiny,
9. podušky na ihly,
10. plachtoviny s náterom,
11. podkladové a vystužovacie textílie,
12. plste,
13. staré upravené textilné výrobky, ktoré sú výslovne takto špecifikované,
14. gamaše,
15. plstené klobúky,
16. cestovné potreby z textilných materiálov,
17. ručne vyšívané tapisérie, dokončené alebo na dokončenie, a materiály na ich výrobu vrátane vyšívacích nití,
18. zipsy,
19. gombíky a sponky,
20. obaly na knihy z textilných materiálov,
21. hračky,
22. textilné časti obuvi s výnimkou teplých vložiek,
23. stolové podložky (anglické prestieranie) z niekoľkých zložiek, s plochou max. 500 cm2,
24. kryty na vajíčka,
25. puzdrá na kozmetické potreby,
26. textilné vrecká na tabak,
27. textilné puzdrá na okuliare, cigarety, zapaľovače, hrebene,
28. športové chrániče okrem rukavíc,
29. puzdrá na toaletné potreby,
30. potreby na čistenie topánok,
31. výrobky na použitie pri pohreboch,
32. výrobky na jednorazové použitie s výnimkou vaty.
33. textilné výrobky podliehajúce pravidlám Európskeho liekopisu
34. oblečenie pre zvieratá,
35. zástavy a vlajky.

Spôsob označovania symbolmi údržby

Textilné kusové výrobky určené na predaj spotrebiteľovi sa musia trvale označiť symbolmi údržby, ktoré určia odporúčaný spôsob údržby. Ak dva výrobky alebo viac výrobkov tvorí súpravu alebo komplet a ich spôsob údržby je rovnaký, stačí označiť súpravu alebo komplet jednou etiketou obsahujúcou symboly údržby (§ 6).

Textilné výrobky predávané v metráži sa musia označiť symbolmi údržby na etikete pripevnenej k návinu. Spotrebiteľ musí byť informovaný o spôsobe údržby aj pri kúpe jednotlivých odstrihov z metráže.

Textilné výrobky, ktoré nie je účelné označovať trvalým spôsobom symbolmi údržby, najmä pančuchové výrobky, nitiarenské výrobky, plienky, vreckovky, sa označia na obale alebo na papierovej etikete, alebo iným vhodným spôsobom tak, aby bola zabezpečená informovanosť spotrebiteľa.

Textilné výrobky, u ktorých sa nepredpokladá údržba praním alebo chemickým čistením, napríklad technické textílie, podlahové textílie, šnúrky do topánok, motúzy, nite na pomocné šitie, prachovky, sa symbolmi údržby neoznačujú.

K podlahovým textíliám sa prikladajú návody na údržbu.

Symboly:

Grafické symboly na označovanie textilných výrobkov:

Základné symboly:

1. Pranie - vanička.
2. Bielenie prostriedkami s obsahom chlóru - trojuholník.
3. Žehlenie - žehlička.
4. Chemické čistenie - kruh.
5. Sušenie v bubnovej sušičke po praní - štvorec s kruhom vnútri.

Doplnkové symboly:

1. Zakázaný spôsob údržby - označuje sa prečiarknutím ktoréhokoľvek z uvedených základných symbolov.
2. Šetrné zaobchádzanie - označuje sa podčiarknutím príslušného symbolu.
3. Veľmi šetrné zaobchádzanie - označuje sa prerušovanou čiarou pod symbolom.

OPIS POUŽÍVANIA SYMBOLOV PRI OZNAČOVANÍ

* Pranie: Symbol vaničky označuje pranie v domácnosti (ručné alebo v práčke) podľa príslušného grafického zobrazenia a poskytuje informácie o maximálnej teplote pri praní.
* Bielenie prostriedkami s obsahom chlóru: Symbol trojuholníka označuje podľa príslušného grafického zobrazenia, či sa výrobokmôže alebo nemôže bieliť prostriedkami s obsahomaktívneho chlóru.
* Žehlenie: Symbol žehličky označuje žehlenie v domácnosti. Maximálna teplota sa označuje jednou, dvoma alebo tromi bodkami.
* Chemické čistenie: Symbol v kruhu označuje postup chemického čistenia textilných výrobkov.
* Sušenie v bubnovej sušičke: Symbol štvorca s kruhom vnútri doplnený jednou alebo dvoma bodkami označuje teplotu sušenia v bubnovej sušičke.

Obuv - vyhl. č. 105/2001 Z. z.

Označovanie materiálového zloženia

Označenie materiálového zloženia (§ 3) hlavných častí obuvi musí poskytnúť informáciu o použitých materiáloch, ktoré tvoria

* minimálne 80% plochy vrchu obuvi. Na doplnky (výstuhy, lemovky, ozdoby, pracky, pútka alebo podobné príslušenstvo) sa neprihliada,
* minimálne 80% plochy podšívky a stielky obuvi,
* minimálne 80% objemu podošvy obuvi.

Ak žiaden materiál netvorí 80% plochy vrchu alebo podšívky a stielky obuvi alebo 80% objemu podošvy obuvi, označenie musí poskytnúť informáciu o dvoch plošne alebo objemovo najviac použitých materiáloch.

Hlavné časti obuvi a ich materiálové zloženie sa označujú piktogramom alebo písomne. Hlavnými časťami obuvi sa rozumejú vrch, podšívka a stielka a podošva.

Označenie materiálového zloženia obuvi sa uvádza vedľa označenia príslušnej hlavnej časti obuvi aspoň na jednom kuse každého páru obuvi. Označenie sa vyhotovuje tlačou, vyrazením alebo štítkom. Označenie musí byť dobre viditeľné, bezpečne pripevnené, prístupné a nesmie spotrebiteľa uviesť do omylu.
0 0
ajula1 ajula1

ajula1 je offline (nepripojený) ajula1

dakujem za vycerpavajuce odpovede...
oznacenie textilií mi je jasne...

ale chcem vas poprosit ci mi neviete poradit nejaky vzor kupno-predajnej zmluva na tento tovar!!!

a prosim vas ako je to s tovarom z ceskej republiky, ak su tam navody treba ich prelozit do slovenskeho jazyka????

prosim prosim!!!!
0 0
ajula1 ajula1

ajula1 je offline (nepripojený) ajula1

prosim nikto mi nevie poradit???
0 0
patben patben

patben je offline (nepripojený) patben

S mojimi skusenostami so Slov.Obchod.Inspekciou ti odporucam urobit navod na vsetko. Podla zakona musi byt navod v statnom, cize slovenskom jazyku. Tvoj argument, ze cesky kazdy rozumie, neuspeje. Ja si niekedy pripadam ako blbec, ked robim navod napriklad na nafukovaciu loptu, ale za tie pokuty mi to nestoji. Pri poslednej kontrole mali dokonca vyhrady k tomu, ze navody prikladame - maju byt vraj zabalene vo vyrobku. Takisto na kazdom vyrobku musi byt uvedeny dovozca a dodavatel a nazov vyrobku - vsetko samozrejme po slovensky.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Návod v štátnom jazyku, u nás teda návody po slovensky.
0 0
Mikolajova Mikolajova

Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

Neviete nahodov ako ma byt na vyrobku oznacena doba pouzitelnosti. Mohlo by to byt. Spotrebujte do dvoch rokov od dátumu uvedenom na obale výrobku?
0 0
janka37 janka37

janka37 je offline (nepripojený) janka37

Nedávno som čítala, že pri tovaroch s krátkou trvanlivosťou, ako sú šaláty, mäsové výrobky, atď., musí byť vyznačený dátum najneskoršej spotreby. Pri tovaroch s dlhšou trvanlivosťou môže byť uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, čiže - spotrebujte do x rokov (mesiacov) od dátumu uvedeného na obale.
0 0
segricka segricka

segricka je offline (nepripojený) segricka

Ako uviedla Lenkak "Pokiaľ sa informácie uvedené v § 9 a 10 poskytujú písomne, musia byť v v štátnom jazyku." Takže čeština nebude vyhovujúca
0 0
Miro77 Miro77

Miro77 je offline (nepripojený) Miro77

Ja sa riadim zákonom na ochranu spotrebiteľa.
Treba si ho vytlačiť a popodčiarkovať. Sú tam aj také úskokové klučky napr. paragraf 10.
Ak nieje účelné predávané výrobky vzhľadom na ich povahu takto označiť ...atď

Ja si neviem predstaviť ako by niekto označoval napríklad klince, sktutky a iné podobné prkotiny.
Ja to mám vyriešené tak, že mám v papierovej forme vytlačených niekoľko slovenských návodov, ktoré ak zákazník (kontrolór) prejaví záujem priložím tento návod k predávanému výrobku. Viď paragraf 10 uveď.zákona.
Je to aj otázka detailnej znalosti tochto zákona.
A akú máš hubu, keď príde vyškolený profesionál aby ťa nachytal, na tvojej neznalosti a nepripravenosti.
Ďalej zákon ukladá výrobky označiť dodávateľom, dovozcom alebo výrobcom. Ty môžeš kupovať výrobky z veľkoskladu, čo je tvoj jediný dodávateľ, ale výrobky môže vyrábať XX výrobcov.
Stačí preto ak na poličku (celý regál) na ktorej máš viac druhov výrobkov od viacerých výrobcov ale z jedného veľkoskladu dáš maličký štítoček s označením Dodávateľ: Veľkosklad s.r.o.(návod pri pokladni) Nemusí tam byť adresa dodávateľa ani telefón (výrobcovia si to tam dávajú vo vlastnom záujme) stačí iba názov dodávateľa. K tomu musíš mať aspoň jeden doklad o nákupe od daného dodávateľa.
Prečítať zákon, pochopiť a byť pripravený na zákerné otázky kontrolórov.

Len taký príklad. Medzi najviac predávané výrobky patria autá. Tieto aj najviac ohrozujú zdravie a život kupujúcich aj ostatného okolia. Čo je v rozpore zo zákonom na ochranu spotrebiteľa.
Naposledy upravil Miro77 : 19.10.05 at 05:09
0 0
Miro77 Miro77

Miro77 je offline (nepripojený) Miro77

Ešte ma napadlo.

Nikde v zákone nieje uvedené, že predávajúci musí mať návod vopred pripravený. Ak kupujúci prejaví záujem o návod (v slovenčine). Predávajúci môže chytiť pero a papier a návod mu napísať (preložiť). Kontrolórovi treba argumentovať, že je to iba otázka Vašej organizácie práce (predaja) koľko sa predávajúci venuje jednému kupujúcemu a keď sa Vám to bude zdať otravné, tak si to dáte natlačiť viac krát.
Horšia by bola neochota predávajúceho poskytnúť kupujúcemu (kontrolórovi) návod.
Odstraňovať české návody z výrobkov predávajúci nemá právo (ani ich prelepovať). Pretože český výrobca mu nemusí uznať reklamáciu.

A ešte jeden príklad
Kde na fľaši rumu nájdete návod na chľastanie ???
Kedy je potom ÚČELNÉ k výrobku poskytnúť návod???
O koľko ožranov by sme mali na cestách menej???
0 0
rudods rudods

rudods je offline (nepripojený) rudods

Vie mi prosim niekto poradit akym sposobom sa postupuje a ktora pravna norma upravuje pouzivanie oznacenia tovaru Made in Slovakia.
- najma by som potreboval vediet akym sposobom napr. oznacim tovar, ktoreho casti sa vyrabaju v zahranici. Na Slovensko dorazi rozmontovany, pricom mi vykonavame finalne kompletizovanie a mechanicke a esteticke upravy aby mohol byt vyrobok pouzitelny a nasledne predajny. Mozem na tento vyrobok uviest napis "vyrobeny na Slovensku"?
Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb v § 2 - vymedzenie niektorých pojmov, hovori:
c) výrobcom ten, kto
1. má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej
republiky alebo na území členského štátu Európskej únie
a výrobok vyrobil, obnovil, upravil, alebo ten, kto sa ako
výrobca na výrobku označil, uviedol na výrobku svoju
ochrannú známku, iný rozlišovací znak, alebo osoba
podieľajúca sa na dodávateľskom reťazci, ktorej činnosť
môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti výrobku,
Mozem toto brat za smerodatne v nasom pripade?
Dakujem za pomoc.
0 0
stavebninyto stavebninyto

stavebninyto je offline (nepripojený) stavebninyto

Pekny den. otvarame predajnu farby laky a tiez i drogeriu. Viete nam poradit ako je potrebne dat cenovky na regal co vsetko by mali obsahovat?? vopred Vam vdaka
0 0
altt altt

altt je offline (nepripojený) altt

je to už stará téma, tak hádam niekto odpíše...:-) hovoríte, že musí byť uvedený na obale tovaru dovozca alebo výrobca... v niektorých skladoch som sa stretla s tým, že tam bol uvedený len ich názov-názov skladu..tzn., že ak chodíme po tovar do PL, môžeme naň uviesť iba naše údaje?? my sme si ho doviezli-myslíte, že to takto môže byť?? aaa čo sa týka návodou- sme predajna s dekoráciami a tiež to riešim tak, že mam vytlačené návody a ak niekto niečo kúpi, tak mu to k tomu pribalím- hlavne u sviečok ;-)

ĎAKUJEM za odpoveď
0 0
Cicicok Cicicok

Cicicok je offline (nepripojený) Cicicok

Trosku to ozivim ak mozem

Planujem dovazat hracky z krajiny mimo EU. Nikde neviem najst informaciu ci mozem predavat hracky v anglickom obale, ale S navodom, nalepkou distributor a informaciou o nutnosti pouzit 2 baterie v Slovenskom jazyku.

Vyrobca nastastie ma CE konformitu a na obale su symboly o nevhodnosti pre deti vo veku 0-3.
0 0
arizona arizona

arizona je offline (nepripojený) arizona

Cicicok Pozri príspevok
Trosku to ozivim ak mozem

Planujem dovazat hracky z krajiny mimo EU. Nikde neviem najst informaciu ci mozem predavat hracky v anglickom obale, ale S navodom, nalepkou distributor a informaciou o nutnosti pouzit 2 baterie v Slovenskom jazyku.

Vyrobca nastastie ma CE konformitu a na obale su symboly o nevhodnosti pre deti vo veku 0-3.
Hračky pred uvedením na trh musia spĺňať požiadavky nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky. Na hračkách musí byť posúdená zhoda ich vlastností s požiadavkami uvedeného technického predpisu a výrobca musí pred ich umiestením na trh vydať vyhlásenie o zhode na základe posúdenia zhody.
Zhodu vlastností s technickým predpisom Vám posúdi autorizovaná osoba/notifikovaná osoba :
TSÚ Piešťany, š. p., Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany, SKTC-104, NO 1299
Kontaktná osoba: Ing. Ondrášiková, riaditeľka posudzovania zhody výrobkov tel.: 0903 783 518, príp. Ing. Letko, tel.: 0903 253 431

Ing. Mária Volná
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - Odbor skúšobníctva a technickej normalizácie
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať