Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Materské v roku 2009 - diel III.

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Materské v roku 2009 - diel III.

Autor Jozef Mihál   02.08.09
V prvej časti seriálu príspevkov o materskej sme vysvetlili, kedy vzniká nárok na materské.

V druhej časti sme si ukázali, ako sa vypočíta výška materského.

V tretej časti rozoberieme ako sa postupuje v prípade, ak má budúca matka viacero nemocenských poistení. Je to dôležité, pretože je to jedna z ciest ako si zvýšiť materské.

NÁROK NA MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

V prípade poistenkyne, ktorá má viacero nemocenských poistení súčasne, napríklad:

  • má dve a viac zamestnaní (pracovné pomery),
  • má zamestnanie a je aj povinne nemocensky poistená ako SZČO,
  • má zamestnanie a je aj dobrovoľne nemocensky poistená,
  • je povinne nemocensky poistená ako SZČO a je aj dobrovoľne nemocensky poistená,
sa postupuje podľa § 58 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len "zákon").

Podľa § 58 ods. 1 zákona, nárok na nemocenskú dávku - teda i nárok na materské - sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia.Napríklad ak má poistenkyňa dve zamestnania, osobitne sa posudzuje za každé zamestnanie, či má z povinného nemocenského poistenia zamestnanca nárok na materské - teda či spĺňa podmienky pre povinne nemocensky poistenú zamestnankyňu (viď prvá časť seriálu). Ak v oboch zamestnaniach podmienky spĺňa, bude mať nárok na materské z oboch nemocenských poistení zamestnanca.

Podobne ak má poistenkyňa zamestnanie a je aj dobrovoľne nemocensky poistená, osobitne sa posudzuje, či má nárok na materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca - teda či spĺňa podmienky pre povinne nemocensky poistenú zamestnankyňu, a osobitne sa posudzuje, či má nárok na materské z dobrovoľného nemocenského poistenia - teda či spĺňa podmienky pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu. Ak spĺňa podmienky aj ako zamestnanec, aj ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, bude mať nárok na materské aj z nemocenského poistenia zamestnanca, aj z dobrovoľného nemocenského poistenia.

Tu treba pripomenúť ešte raz, že najdôležitejšia podmienka, a to podmienka trvania nemocenského poistenia aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom, sa posudzuje osobitne pre jednotlivé existujúce nemocenské poistenia.

Pri posudzovaní nároku na materské do požadovanej doby 270 dní k dňom nemocenského poistenia, z ktorého sa žiada o materské, pripočítajú len dni už ukončeného nemocenského poistenia zamestnanca alebo SZČO alebo dobrovoľného nemocenského poistenia. Pričom pri uplatňovaní nároku na materské z viacerých nemocenských poistení sa predošlé - už ukončené nemocenské poistenie, zohľadní iba raz - čiže dni trvania už ukončeného nemocenského poistenia sa pripočítajú len k jednému z trvajúcich nemocenských poistení, z ktorých sa uplatňuje nárok na materské.

Príklad

Pani Kamila je povinne nemocensky poistená ako SZČO od 1.7.2007 doteraz. Ako SZČO si platí poistné z minimálneho základu - v roku 2008 to bola suma 8100 Sk, od januára 2009 je to suma základu 295,50 €.

Pani Kamila je tehotná a chcela by mať materské vyššie ako len to, čo sa vypočíta z odvodov SZČO. Pani Kamila sa preto ešte pred otehotnením od 1.2.2009 prihlásila v Sociálnej poisťovni ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba a pre dobrovoľné nemocenské poistenie si určila vymeriavací základ 700 €.

Na materské pani Kamila odchádza 1.12.2009. Nárok na materské bude mať aj z povinného nemocenského poistenia SZČO aj z dobrovoľného nemocenského poistenia - pretože z pohľadu oboch poistení bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená aspoň 270 dní.

Výpočet materského z povinného nemocenského poistenia SZČO:

Rozhodujúce obdobie v povinnom nemocenskom poistení SZČO je rok 2008.

Denný vymeriavací základ je suma (12 x 8100) / 30,126 / 366 = 8,8155 €.

Výpočet materského z dobrovoľného nemocenského poistenia:

Rozhodujúce obdobie v dobrovoľnom nemocenskom poistení je február až november 2009.

Pretože dobrovoľné nemocenské poistenie pred nástupom na materské trvalo viac, ako 26 týždňov, z dobrovoľného nemocenského poistenia sa denný vymeriavací základ určí obvyklým spôsobom: (10 x 700)/303 = 23,1024 €.

Materské pani Kamily bude vo výške 55% z úhrnu denných vymeriavacích základov, teda 55% zo súčtu (8,8155 + 23,1024) € = 55% z 31,9179 € = približne 17,55 € na deň, približne 535 € mesačne.

Podľa § 58 ods.2 zákona, ak vznikne nárok na materské z viacerých nemocenských poistení, materské sa určí z úhrnu denných vymeriavacích základov na určenie výšky materského z tých poistení, z ktorých vznikol nárok na materské, a materská sa vypláca len jedna. To sme videli v predchádzajúcom príklade - pani Kamile bude Sociálna poisťovňa vyplácať len jednu sumu materského - avšak vypočítanú ako súčet z oboch nemocenských poistení - viď predchádzajúci príklad.

Avšak pozor!

Podľa § 58 ods. 3 zákona úhrn denných vymeriavacích základov určených podľa § 58 ods. 2 zákona, je najviac v sume denného vymeriavacieho základu určeného z vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 11 platného v mesiaci, v ktorom poistenkyňa odchádza na materské.

Znamená to, že ak sa materské vypočítava z viacerých nemocenských poistení, tak úhrn denných vymeriavacích základov je zhora ohraničený sumou, ktorá sa vypočíta ako maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie, platný v mesiaci, v ktorom poistenkyňa odchádza na materské, deleno počet dní tohto mesiaca.

V druhom polroku 2009 sú sumy maximálnych denných vymeriavacích základov pri nároku na materské z viacerých nemocenských poistení nasledovné:

júl. august, október, december: 1084,55 / 31 = 34,9855 €

september, november: 1084,55 / 30 = 36,1517 €

Na záver tejto časti poznámka k plateniu poistného

Podľa § 138 ods. 18 zákona, poistné, ktoré poistenkyňa zaplatí, nesmie byť v úhrne vypočítané zo sumy vyššej, ako je maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie (v čase od 1.7.2008 do 30.6.2009 ide o sumu 1084,55 €).

Napríklad ak má poistenkyňa dve zamestnania, tak v tom zamestnaní, v ktorom dosahuje vyšší vymeriavací základ, platí ona i jej zamestnávateľ poistné z tohto základu (až do výšky základu 1084,55 €). V druhom zamestnaní platí poistenkyňa poistné len zo sumy, ktorá pri započítaní základu v prvom zamestnaní nesmie prekročiť 1084,55 €. Druhý zamestnávateľ však platí poistné z celého základu dosiahnutého v druhom zamestnaní, kde sa samotná suma tohto základu ohraničuje sumou 1084,55 €. V druhom zamestnaní preto môže dôjsť k situácií, kedy zamestnankyňa zaplatí poistné z nižšej sumy, ako zamestnávateľ. Do súčtu vymeriavacích základov pri výpočte denného vymeriavacieho základu za druhé zamestnanie sa však započítava vymeriavací základ zamestnankyne, nie zamestnávateľa.

Vo štvrtej časti si ukážeme, ako získať materské a to čo najvyššie, ak vôbec nie ste nemocensky poistená - napríklad ak ešte len študujete alebo ste doktorandka.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

0
ľudí to zaujíma
mňa tiež
Komentár od Willardtor 04.11.19 08:41
#1  
Good content. Kudos. provigil Provigil Effects Birth Control