Zavrieť

Porady

Úroky z omeškania-povinnosť, všetky UJ

betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Ak už bola téma rozoberaná, berte toto za bezpredmetné.

Od 15.1.2009 platí v obchodných vzťahoch povinnosť o účtovaní úrokov z omeškania.

Obchodný zákonník 454/2008 s účinnosťou od 15.1.2009 upresńuje princípy pri účtovaní úrokov z omeškania v obchodných vzťahoch, i ke´d neboli úroky z omeškania zmluvne dohodnuté.

369 mi hovorí, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť úroky z omeškania z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté v zmluve, Ak sú nie úroky z omeškania dohodnuté, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania podĺa predpisov Občianskeho práva.

Je doplnený par. 768f. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na omeškanie pred 15.1.2009.

A teda!!!

O úrokoch z omeškania je potrebné účtovať ihneď, keď sa dlžník dostane do omeškania. (možno účtovať mesačne, alebo najneskôr ku dňu zostavenia UZ, aby boli úroky z omeškania zaúčtované v období, s kt. časovo a vecne súvisia.

Vzniká nám povinnosť o nich účtovať!!!
Nemusíme účtovať o nich iba v tom prípade, ak sa dlžník a veritel dohodnú písomnou formou. Nárok u veritela nevzniká, teda nenastáva ani účtovný prípad.

Účtovanie: 311/644, 645

V skratke:
Ak bol dlžník v omeškaní i čo jeden deň, sme povinné účtovné jednotky účtovať o úrokoch z omeškania vždy, v každom prípade, pokial sme neuzavreli nejakú písomnú dohodu, že si nebudeme účtovať tieto úroky a nevznikne nám nejaký postih, z titulu omeškania.


Ľudkovia hor sa do práce, a poďme podporiť poštu, a posielať úroky z omeškania z nezaplatených FA, pretože budú v budúcnosti sankcie za porušenie účtovníctva, z titulu neúčtovania úrokov z omeškanie. (Už sme povinný)

Názorný príklad:
Odberatel mal splatnú pohľadávku dňa 31.7.2009. Zaplatil až 31.8.2009, som povinná účtovať o úrokoch., pretože ide o verný obraz účtovníctva.

Platí i pre JU
Usporiadat
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je offline (nepripojený) Dáša_

sranda, žeby to presadila skupina účtovníkov platených od účtovného záznamu?
A inak, milá povinnosť
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Dáša_ Pozri príspevok
sranda, žeby to presadila skupina účtovníkov platených od účtovného záznamu?
A inak, milá povinnosť
Áno faktúra za jedno € k tomu úhrada, to sú dve položky spolu 2 €? "To se vyplatí".
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Dievčence, je to tak. Ak nechceme pokutu v zmysle porušenia ZU, tak ....

Ja len informujem, beriem túto info ako povinnosť voči Vám všetkým....

Mne nejde o nejaké €, mám rada svoju prácu, a nerada by som, aby som takejto podstatnej info neinformovala...
Naposledy upravil betka : 01.12.09 at 19:54
0 0
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je offline (nepripojený) Dáša_

betka Pozri príspevok
Dievčence, je to tak. Ak nechceme pokutu v zmysle porušenia ZU, tak ....

podme si to trochu rozobrať, t.j. účtujeme iba na strane dodávateľa.
účtujeme o každej faktúre, ktorá bola neskor uhradená, aj ked iba o jeden den.

na konci roka musíme rozlíšiť medzi faktúrami, ktoré boli počas roka neskoro uhradené a tie, ktoré neboli ešte stále uhradené - ale iba tie, čo sú po splatnosti?

UVA6UJEM: Nemohli by sme si trošku zjednodušiť situáciu tým, že keď budeme posielať odsúhlasenie pohľadávok, tak tam napíšeme, že sme upustili od vymáhania úrokov z omeškania a vymenovali by sme faktúry, v ktorých sme tak urobili?


A kedy vlastne ten úrok z omeškania ide do daňového príjmu - až po zaplatení? A ako ho z účtovníctva dostaneme von, keď sa ho rozhodneme nevymáhať, ani o tom nepísať - niekto zaplatil o 5 dni neskôr, úrok zo sumy 80 € vyjde cca 0,10€ - náklady na písomnú dokumentáciu sú vyššie.
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Janka, ako pozerám tak čumím, asi neviem čítať medzi riadkami.
Ja som to pochopila tak, že tá povinnosť je bez zmeny, zmenil sa len spôsob výpočtu
a) buď podľa zmluvy
b) ak nie je v zmluve, potom podľa obč. zákonníka a to ZÚS ECB + 8

Ale ak som to nepochopila dobre, prosím o ujasnenie.


§ 369 ods.1 Obchodného zákonníka
Pôvodné znenie: (1) Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10% vyššie, než je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka sa použije počas celého tohto polroka.

NOVÉ ZNENIE: (1) Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté v zmluve. Ak úroky z omeškania neboli dohodnuté, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva. Ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ, možno dohodnúť úroky z omeškania najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva.


Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, spôsob výpočtu úrokov je obsiahnutý v ustanovení § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.
Naďalej má prednosť zmluvne dohodnutá výška úrokov z omeškania.

V prípade, ak úroky z omeškania neboli v zmluve dohodnuté, je dlžník povinný platiť úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva (t.j. úroky vypočítané v súlade s ustanovením § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení + vykonávací predpis, ktorým je Nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z. novelizované k 1. 1. 2009)

Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu; táto ZÚS ECB sa použije počas celého tohto polroka.


Naposledy upravil Rozalka : 01.12.09 at 21:03
0 0
137Cs 137Cs

137Cs je offline (nepripojený) 137Cs

betka Pozri príspevok
V skratke:
Ak bol dlžník v omeškaní i čo jeden deň, sme povinné účtovné jednotky účtovať o úrokoch z omeškania vždy, v každom prípade, pokial sme neuzavreli nejakú písomnú dohodu, že si nebudeme účtovať tieto úroky a nevznikne nám nejaký postih, z titulu omeškania.
Ak by tento katastrofický scenár naozaj platil (aj keď v tejto republike je možné už naozaj všetko), účtovať o predpokladaných úrokoch z omeškania by mali – aj pri niekoľkodňovom omeškaní – všetky ÚJ, veritelia i dlžníci. Takéto účtovanie by podľa mňa k vernému obrazu účtovníctva paradoxne vôbec neprispelo – skôr naopak. Podstatná časť týchto úrokov by sa z rôznych dôvodov aj tak reálne neuhradila a ako pracne by sa do účtovníctva tieto úroky dostávali, tak isto pracne by ich bolo potrebné potom vyberať.
Zmyslom predmetnej novely bolo podľa dôvodovej správy na portáli NRSR najmä zjednodušenie súdneho konania:
Právna úprava a to vrátane tej, ktorej cieľom je transponovať príslušnú smernicu EÚ, nesmie nadmerne komplikovať postup účastníkov konania a postup súdu, musí byť zrozumiteľná a jej aplikácia súdmi musí byť v záujme právnej istoty jednoznačná a stabilná.Z tohto dôvodu sa navrhuje zjednotenie právnej úpravy týkajúcej sa výšky úrokov z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch a v obchodno-právnych vzťahoch s tým rozdielom, že v obchodno-právnych vzťahoch bude favorizovaná dohoda o výške úrokov. Ak by dlžníkom bol spotrebiteľ, ktorý dohodol obchodné právo (§ 262 ods. 1 Obchodného zákonníka), výška úrokov z omeškania bude čerpať svoj základ obligatórne v občianskoprávnej úprave.
Výhody navrhovanej právnej úpravy:
zjednotenie právnej úpravy týkajúcej sa výšky úrokov z omeškania v občianskoprávnych a v obchodno-právnych vzťahoch,
tak účastníci konania (spravidla veritelia žalobcovia) v žalobách, ako aj súdy vo výrokoch svojich rozhodnutí nebudú musieť „kúskovať“ obdobie omeškania presahujúce polrok podľa vývoja základnej úrokovej sadzby NBS. Tým, že sa využije pre veriteľov priaznivejšia právna úprava (10 + základná úroková sadzba oproti smernici 7 + základná úroková sadzba), bude spravidla umožnené využiť základnú úrokovú sadzbu platnú odo dňa omeškania na celé obdobie omeškania.
nie zmena spôsobu premietnutia úrokov v účtovníctve. (Aj keď vôbec nevylučujem, že niektorí kontrolóri môžu byť veľmi iniciatívni aj týmto smerom ).
Ja preto určite tieto úroky počítať nebudem. Na portáli DRSR ešte visí jedno staršie usmernenie k úrokom z omeškania http://www.drsr.sk/drsr/slovak/poskytovanie_informacii/zovseobecnene_informacie/stan10.html , v ktorom sa v časti
§ 23 ods. 16 , § 23 ods. 3 písm. f)
Zahŕňanie zmluvných pokút a úrokov z omeškania do základu dane z príjmov
uvádza:
V prípade, ak daňovník vyfakturuje inému subjektu úroky z omeškania v súlade s § 369 Obchodného zákonníka, podľa Postupov účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov uvedenú faktúru zaúčtuje na stranu MD účtu 311 - Odberatelia so súvzťažným zápisom na stranu D účtu 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania, a to bez ohľadu na ich úhradu. Podkladom pre účtovanie je faktúra a zaúčtuje sa v tom účtovnom období, v ktorom bola faktúra vystavená.
Mne z toho vychádza, že do účtovníctva stačí úroky zahrnúť až po vystavení resp. obdržaní faktúry, a bez povinnosti nejakého časového rozlíšenia či tvorby rezervy. A myslím si, že tento postup poskytuje o ÚJ vernejší obraz, ako účtovanie potencionálnych úrokov pri akomkoľvek omeškaní. Daňový aspekt je úplne jasný, príjmom podliehajúci dani či daňovým výdavkom sú úroky z omeškania až po zaplatení (§ 17/21 ZDP).

Nechcem týmto v žiadnom prípade nikoho od účtovania úrokov odhovárať, ak je presvedčený, že je to nevyhnutné. Je to len môj (čisto subjektívny) pohľad na nanesený problém .
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Ja som tiež takto čumela.
Zadala som pani školitelke z ministerstva, otázku:
"Musím účtovať, keď mi dodavateľ nazaplatil včas?"
Ano, musíte.

O dva roky sa bude rubiť, pretože zákonník priamo v tomto prípade nadvazuje na ZU.
Ak sa chcete vyhnúť týmto situáciám, napíšte dohodu, že si nebudete uplatňovať úroky z omeškania.

Ešte som to čítala asi pred dvomi mesiacmi v DUPP, a tiež som bola

Teraz som si to potvrdila a uzrejmila.

Ja len upozorňujem, a tvrdím, že jakživ som nebola na takom kvalitnom, profesionálnom školení, dokázala by som sedieť v kuse aj 15 hodín a len čumieť, a žrať info....

Ja sa idem do toho pustiť, pretože to bude najjednoduhšia pokuta, aká sa bude môcť uložiť, bez nejakého pátrania v účte. A 3% pokuta z majetku, to teda nemusím.

(nabudúce rozoberiem súvahu, teraz však bojujem so štetkou, a som celá od farby. Ahojte..)
0 0
franceska franceska

franceska je offline (nepripojený) franceska

A čo pri uplatňovaní paušálnych výdavkov? Tu sa neúčtuje, vedú sa len evidencie, takže zákon o účtovníctve sa neuplatňuje. Myslíš, že aj v tomto prípade je povinnosť vymáhať úroky z omeškania?
0 0
mlisa mlisa

mlisa je offline (nepripojený) mlisa

betka Pozri príspevok
J
Ak sa chcete vyhnúť týmto situáciám, napíšte dohodu, že si nebudete uplatňovať úroky z omeškania.
Nechcem sa tu uctovnikom do toho miesat, pretoze tomu sa az tak nerozumiem, ja nastupujem az ked sa tie faktury zacnu riesit sudne , len by som chcela upozornit ze na taketo dohody treba dat pozor, pretoze sa moze stat, ze faktura nebude zaplatena rok-dva, veritel si ju zacne vymahat sudnou cestou a moze byt dost sklamany ked pride o urok z omeskania, ktory medzitym moze celkom slusne narast. Je ine ak nemate fakturu zaplatenu par dni, tam sa uroky nezvyknu pocitat a rozumiem ze uctovat o ich moze byt dost zbytocna praca, problem je ze nikdy vopred neviete, ake dlhe to omeskanie moze byt... Takze pozor na to
0 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

Milsa, ešte že si napísala svoj príspevok, lebo máš úplnu pravdu. Keby partner nezaplatil a došlo by ku sporu a predložil by doklad, že mu úroky odpúšťame, tak by sme nemali na ne nárok. Ale ako z toho výjsť, aby sme splnili zákon a neprišli o peniažky.Väčšina partnerov platí včas, stane sa, že sa deň dva omeškajú, tam by som "odpúšťala". Ale nemám jasné, keď partner je v omeškaní napr. 4 mesiace, to mu mám každý mesiac posielať nové úroky z omeškania?
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

Je mozne na konci roka vystavit fakturu na uroky z omeskania za vsetky faktury od odberatela za cely r.2009? ako to budete riesit, aby to bolo co najjednoduchsie?
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Ak je dlžnik povinný platiť úrok z omeškania, tak pre verný obraz sme povinní zaúčtovať aj dodávateľské úroky z omeškania. Alebo sa mýlim?
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
Pri čítaní tejto témy som zostal dosť zarazený. Zastávam názor 137Cs. Treba si uvedomiť že úrok z omeškania je právo nie povinnosť veriteľa. Ja si myslím že legislatívna úprava sa týka výslovne len súdnych sporov, pričom sa povedalo, že dlžník je povinný platiť úrok z omeškania. Ak však ja ako veriteľ upustím od úrokov nevidím dôvod o účtovaní týchto úrokov. osobne si myslím že táto skutočnosť by mi mala vyplynúť zo zákona o účtovníctve a postupov účtovania.
Osobne si myslím, že z pohľadu účtovníctva nenastala zmena. Ak by sa to malo dotýkať mňa ako veriteľa muselo by tam byť napísané, že veriteľ je povinný požadovať od dlžníka aj úroky z omeškania ak sa písomne nedohodnú inak. V takomto prípade súhlasím o tom že by som mal útovať o úrokoch z omeškania
Druhá vec je aj to ako to už bolo spomenuté, že ak uzavriete písomnú dohodu že sa vzdávate týchto úrokov a vznikne súdny spor tak sa môžete rozlúčiť s nimi... takže si myslím že by to bolo pre veriteľa veľmi veľmi nevýhodné...
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
Rozalka Pozri príspevok
Ak je dlžnik povinný platiť úrok z omeškania, tak pre verný obraz sme povinní zaúčtovať aj dodávateľské úroky z omeškania. Alebo sa mýlim?
áno ale to len na základe účtovného dokladu, t.j. veriteľ by po mne tieto úroky požadoval..
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
Vladimír Ozimý Pozri príspevok
áno ale to len na základe účtovného dokladu, t.j. veriteľ by po mne tieto úroky požadoval..
Prečo iba na základe dokladu? Ak by §369 sa mal v účtovníctve aplikovať tak, ako načrtla betka - teda povinnosť, tak si myslím, že obdobne ako v prípade iných rizík, aj tu mala tvoriť rezerva - veď dopredu nemôžem vedieť, že ich nebude požadovať.
Osobne však túto "povinnosť" v účtovníctve za rok 2009 uplatňovať nebudem - neviem si predstaviť, že napríklad keby také NZZ vystavili pre zdravotné poisťovne za oneskorené úhrady faktúry na úroky z omeškania, ako by sa tieto zatvárili. Veď škrtajú i normálne výkony z odôvodnenim nadlimitu a podobne, nie to ešte "neproduktívne" položky...
0 0
137Cs 137Cs

137Cs je offline (nepripojený) 137Cs

Rozalka Pozri príspevok
Ak je dlžnik povinný platiť úrok z omeškania, tak pre verný obraz sme povinní zaúčtovať aj dodávateľské úroky z omeškania. Alebo sa mýlim?
Účtovať v PÚ aj o nevyfakturovaných úrokoch u dlžníka na rozdiel účtovania u veriteľa už určitý racionálny a predpismi podložený dôvod podľa mňa má.
Závisí to aj od znenia zmluvy resp. faktúry. Ak je v zmluve alebo v texte faktúry zakotvené, že veriteľ bude pri omeškaní požadovať úroky z omeškania, naozaj treba účtovanie zvážiť. Postupy účtovania síce v § 68/4 uvádzajú
(4) Na ťarchu účtov 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania a 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania sa účtujú najmä uznané sankčné položky na základe príslušných zmlúv, dokladov, bez ohľadu na to, či došlo k platbe alebo nie a odstupné zo zrušenia zmluvy.39). Neúčtujú sa tu úroky z omeškania podľa zmluvy o úveroch.
(a ja pod uznanými chápem tie, ktoré mi veriteľ vyúčtoval a ja ich nepovažujem za sporné ), ale práve kvôli dodržaniu zásady opatrnosti pokladám v takýchto prípadoch za vhodné vytvoriť v rámci uzávierkových operácií nedaňovú dlhodobú rezervu (do doby premlčania možnosti vymáhať úroky) na úroky z omeškania.
U zmlúv a faktúr, kde je uvedené, že dodávateľ môže požadovať úroky z omeškania, alebo tieto úroky vôbec nie sú spomenuté, závisí naozaj od posúdenia účtovnej jednotky, či o nich v rámci nedaňových rezerv účtovať bude alebo nie. Podľa § 19 PPÚ
19
Zásady pre tvorbu a použitie rezerv
(1) Rezerva sa tvorí na základe zásady opatrnosti na riziká a straty. Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.
by sa pri tvorbe rezervy mala zohľadniť miera pravdepodobnosti, či a v akej výške môže dôjsť v budúcnosti k zníženiu ekonomických úžitkov. Obchodných partnerov zväčša každý pozná. Vie, od ktorého je možné nejaké sankcie v reáli aj očakávať. U „nekompromisných“, pri faktúrach s väčšími obnosmi a dlho po splatnosti asi je v súlade s verným zobrazením rezervy tvoriť. Ale určite nie účtovať priebežne mesačne o každej zmeškanej faktúre, u každého dodávateľa en bloc, u faktúr zmeškaných 2-3 dni..
A čo sa týka JÚ, kde sa o nedaňových rezervách vôbec neúčtuje, je nejaké účtovanie o nevyfakturovaných úrokoch podľa mňa jednoducho nezmysel...
0 0
137Cs 137Cs

137Cs je offline (nepripojený) 137Cs

betka Pozri príspevok
To: 137C
Keď sa budú účtovať úroky z omeškania v roku 2009 311/644, a sa nezaplatia, ostanú v roku 2009 zaúčtované, pričom dôjde k zvýšeniu výnosov z hospod. činnosti, čo predstavuje pravdivý a verný obraz.
Podľa Vás je teda v prípade úrokov z omeškania, pri ktorých ja najneskôr do uzávierky nabetón viem, že ich od dlžníka nikdy požadovať nebudem, vernejší a pravdivejší účtovný obraz s výnosmi navýšenými o fiktívne úroky ako účtovná závierka bez nich ?
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
Stefan2005 Pozri príspevok
Prečo iba na základe dokladu? Ak by §369 sa mal v účtovníctve aplikovať tak, ako načrtla betka - teda povinnosť, tak si myslím, že obdobne ako v prípade iných rizík, aj tu mala tvoriť rezerva - veď dopredu nemôžem vedieť, že ich nebude požadovať.
Osobne však túto "povinnosť" v účtovníctve za rok 2009 uplatňovať nebudem - neviem si predstaviť, že napríklad keby také NZZ vystavili pre zdravotné poisťovne za oneskorené úhrady faktúry na úroky z omeškania, ako by sa tieto zatvárili. Veď škrtajú i normálne výkony z odôvodnenim nadlimitu a podobne, nie to ešte "neproduktívne" položky...
s tvorbou rezervy plne súhlasím...
ja som narážal len na skutočnú výšku záväzku. Ten viem zúčtovať len na základe toho že mi veriteľ zašle oznámenie že chce po mne úroky z omeškania...a v akej výške
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Zdroj: internet, bez autora...


Zmeny spotrebiteľského práva v SR

Zjednotenie výšky úrokov z omeškania (občianske – obchodné právo)n § 369 ods.1 Obchodného zákonníka

Pôvodné znenie: (1) Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10% vyššie, než je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka sa použije počas celého tohto polroka.- zák. č. 454/2008 Z.z. od 15.1. 2009n NOVÉ ZNENIE: (1) Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté v zmluve. Ak úroky z omeškania neboli dohodnuté, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva. Ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ, možno dohodnúť úroky z omeškania najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva.

n § 735 OBchZ sa vypúšťa
n § 768f ObchZ Prechodné ustanovenie účinné od 15. januára 2009 (Ustanovenia účinné od 15. januára 2009 sa nevzťahujú na omeškanie, ktoré vzniklo pred 15. januárom 2009.)

n Intertemporálne ustanovenie má za cieľ vyporiadať vzťah starej a novej právnej úpravy. Nová právna úprava úrokov z omeškania bude dopadať len na právne vzťahy, z ktorých vzniklo omeškanie a ktoré nastali po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

n Pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa v súvislosti s omeškaním zo vzťahov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, predkladateľ dáva do pozornosti neprimerané sankcie, ako neprimeranú zmluvnú podmienku v spotrebiteľských zmluvách v § 53 Občianskeho zákonníka a inštitút dobrých mravov, na ktoré prihliada sudca a s ktorými súvisí absolútna neplatnosť (§ 39 Občianskeho zákonníka).n § 517 Občianskeho zákonníkaOmeškanie dlžníka

n (1) Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení.

(2) Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka

- popri plnení

- úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.n Dôvody zjednotenia výšky úrokov z omeškania:

postavenie spotrebiteľa nemôže byť rozdielne s ohľadom na režim zákona, ktorý zvolí spravidla dodávateľ (podnikateľ) v typovej zmluve,

n Výška úrokov z omeškania je podľa predpisov občianskeho práva výškou kogentnou, pričom všeobecne sa uznáva, že najvyššiu výšku úrokov z omeškania nie je možné prekročiť (podľa OBchZ možno, nie ak ide o SZ!!).

n Z dôvodu zabezpečenia cieľa vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov (porovnaj napr. čl. 153 zmluvy o založení ES) je vhodné ustanoviť maximálnu výšku úrokov z omeškania, a to odlišne práve pre prípady spotrebiteľských zmlúv zvažujúc aj ustanovenia smernice 93/13/ES o neprimeraných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, ale aj ustanovenia smernice 2000/35/ES o omeškaných platbách v obchodných transakciách.

n Za spotrebiteľa je treba považovať aj podnikateľa za stavu, že do vzťahu s dodávateľom vstúpil nie za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti.

n Nie je významné to, že osoba je držiteľom oprávnenia na podnikanie ale významný je obsah právneho vzťahu (rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky č. III. ÚS 140/99).Nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka§ 3

Omeškanie s plnením peňažného dlhu

(k § 517 ods. 2)

Výška úrokov z omeškania je dvojnásobok diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

NOVELA (zatiaľ neschválená):

§ 3 (1) Výška úrokov z omeškania je o 10 percent vyššia, ako je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

(2) Ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania ročne zodpovedá základnej úrokovej sadzbe určenej Európskou centrálnou bankou zvýšenej o sedem percent. V každom kalendárnom polroku, v ktorom trvá omeškania dlžníka, je výška úrokov z omeškania závislá na výške základnej úrokovej sadzby určenej Európskou centrálnou bankou a platnej pre prvý deň príslušného kalendárneho polroku.“.
(3) Výška úrokov z omeškania, ku ktorým došlo pred 15 .januárom 2009, sa riadi podľa doterajších právnych predpisov.“.Výber zmien zavedených zákonom č. 379/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:- spotrebiteľ je už len fyzická osoba (§ 52 ods. 4)

- neprípustnosť zabezpečovacieho prevodu práva:

4. § 53 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva k nehnuteľnosti je pri spotrebiteľskej zmluve

neprípustné.“.

5. § 53 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie: „(8) Ak ide o plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy, ktoré sa má vykonať v splátkach, môže dodávateľ uplatniť právo podľa § 565 najskôr po uplynutí troch mesiacov od omeškania so zaplatením splátky a keď súčasne upozornil spotrebiteľa v lehote nie kratšej ako 15 dní na uplatnenie tohto práva.“.

Ľudia, ja sa s Vami nechcem vadiť, ja som iba hovorca toho, čo som počula, a čo je pre prednášajúceho samozrejmosťou. PAni mi pri zadaní mojej otázky, kt. som už uviedla odpovedala, že je to samozrejmosť. Dokonca bola moja otázka i v opačnom smere, a to: Keď je povinnosť účtovať úroky z omeškania na strane dodávatela, tak by som mala v rámci svojich dod-odber. vzťahoch účtovať na účte 545, ak som i ja ako odberatel zaplatila i čo o jeden deň neskôr, aby sa mohol zabezpečiť verný a pravdivý obraz účtovníctva."

Odpoveď. Ano, máte pravde, ale Váš dodavateľ Vám nič neposlal, že žiada od Vás úroky z omeškania. Nemáte doklad, ako budete o tom účtovať???

Tu je chrobák na chrobákovi, vážení.
Ak ja mám zmluvne dohodnuté som povinná "vyrubiť" úroky z omeškania odberatelovi. Ak zmluvne dohodnuté nemám, som povinná opať "vyrubiť" v zmysle Obč. práva. Ja viem, že je koniec roka, a verte mi, že o dopočutí sa týchto nezmyslov koncom roka, je chaos nad chaosy.
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Podstata:

Už sa v ničom nevyznám.
Neviem kde je sever.
Nebolo, nie je, a nikdy nebude fér, ak sa bude rubiť, pretože toto všetko už bude len hra so slovíčkami, aby sa naplnil ŠR.
Nebude fér, ak sa budú buzerovať UJ na základe nejakých pikošiek, a nebude sa hľadieť na stav účtovníctva ako takého.
.................... Vietečo, a nič nie je fér, pretože sa človek môže snažiť študovať, aby mu nič neuniklo, a tým, ostatným "účtovníkom" čo všetko uniká, to prejde ľahulinko, bez ujmy na zdraví.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať