Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Príspevok rodičovi a príspevok na starostlivosť o dieťa od 1.1.2010

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Príspevok rodičovi a príspevok na starostlivosť o dieťa od 1.1.2010

Autor Jozef Mihál   09.01.10
2. decembra 2009 schválila Národná rada SR nový zákon o rodičovskom príspevku. Súčasne sa novelizoval zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a zaviedol sa nový príspevok rodičovi. Cieľom článku je vysvetliť, kto má nárok na príspevok rodičovi, v akej výške sa tento príspevok poskytuje a v akej výške a kedy sa poskytuje príspevok na starostlivosť o dieťa.

Zmyslom príspevku na starostlivosť o dieťa je nahradiť rodičovi, ktorý nemá nárok na rodičovský príspevok (pretože rodič pracuje alebo o dieťa sa stará iná osoba) do istej miery výdavky na starostlivosť o dieťa.
Novozavedený príspevok rodičovi má jednorazovo uľahčiť rodičovi návrat do práce alebo začatie podnikania.


PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Príspevok sa poskytuje na každé dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa

Rodič má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
 • dieťaťu sa poskytuje starostlivosť na území Slovenskej republiky a
 • rodič i dieťa majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.
Poznámka: Zárobková činnosť je činnosť, ktorá zakladá nárok na akýkoľvek zdaňovaný príjem zo závislej činnosti alebo z podnikania, napríklad práca v pracovnom pomere, na dohodu, podnikanie na živnosť. Za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie náhrady príjmu pri PN, ošetrovného, nemocenského alebo materského do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.

Nárok na príspevok vôbec nie je, ak za celý kalendárny mesiac sa poskytuje rodičovi alebo druhému manželovi:
 • materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa,
 • rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.
Nárok na príspevok nevzniká na dieťa:
 • na ktoré sa poskytuje materské,
 • na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 9 a 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa je v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby, najviac vo výške 164,22 € mesačne, ak starostlivosť zabezpečuje:
 • zariadenie zriadené podľa školského zákona alebo podľa zákona o sociálnych službách (jasle, škôlka),
 • iná právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu (zriadená podľa zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zákona o združovaní občanov, zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností),
 • fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu podľa zákona o živnostenskom podnikaní (stará mama, ktorá sa stará o dieťa na živnosť…)
Príspevok na starostlivosť o dieťa je 41,06 € mesačne, ak starostlivosť zabezpečuje:
 • iná fyzická osoba, ak neposkytuje starostlivosť dieťaťu podľa zákona o živnostenskom podnikaní (druhý rodič, stará mama a pod. bez živnosti),
 • rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa iným poskytovateľom.

PRÍSPEVOK RODIČOVI

Príspevok rodičovi v období do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa alebo šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom patrí len raz. Príspevok rodičovi sa poskytne vtedy, ak rodič poberal rodičovský príspevok – ale z dôvodu začatia vykonávania zárobkovej činnosti nárok na rodičovský príspevok stratí.

Nárok na príspevok rodičovi

Rodič má nárok na príspevok rodičovi, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • bezprostredne pred uplatnením nároku na príspevok rodičovi sa mu vyplácal rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku,
 • rodič vykonáva zárobkovú činnosť (činnosť, ktorá zakladá nárok na akýkoľvek zdaňovaný príjem zo závislej činnosti alebo z podnikania, napríklad práca v pracovnom pomere, na dohodu, podnikanie na živnosť),
 • rodič zabezpečuje starostlivosť o dieťa,
 • rodič má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.
Výška príspevku rodičovi

Príspevok rodičovi je 25 % zo súčtu súm rodičovského príspevku, ktoré by inak dostal rodič až do konca mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 3 roky veku (6 rokov v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým).

Čo v prípade, že rodič začal pracovať – dostal príspevok rodičovi – a následne znova prestal pracovať?

V prípade postupnosti:
 • rodič poberal rodičovský príspevok,
 • začal pracovať – prestal sa mu vyplácať rodičovský príspevok a dostal vyplatený príspevok rodičovi,
 • po čase prestal pracovať a dieťa ešte nemá 3 roky (6 rokov),
sa rodičovi znova začne vyplácať rodičovský príspevok ale už len vo výške 75% inak platnej sumy (75% z 256 € alebo 75% zo 164,22 €).


MODELOVÉ PRÍKLADY

Pani Anna je zamestnaná. Otehotnela a šla na materskú v septembri 2009. Dieťa sa jej narodilo 25. októbra 2009. Dňa 20.marca 2010 prestane poberať materskú zo Sociálnej poisťovne a za marec 2010 bude mať prvýkrát nárok na rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok bude mať vo výške 256 € (má nárok na túto sumu pretože pri dieťati poberala materské).

10. augusta 2010 sa vráti späť do zamestnania. O dieťa sa bude starať stará mama, ktorá si na starostlivosť o dieťa vybaví živnosť. Stará mama bude pani Anne fakturovať za starostlivosť o dieťa každý mesiac sumu 164,22 €.

Za mesiac august 2010 pani Anna ešte dostane rodičovský príspevok vo výške 256 €. Súčasne za mesiac august 2010 jej úrad práce vyplatí príspevok rodičovi vo výške 25% zo súčtu zostávajúcich súm rodičovského príspevku, na ktorý by mala nárok, keby nezačala pracovať.

Táto suma sa vypočíta ako 25% zo súčtu:

14 x 256 € (za mesiace september 2010 až október 2011) plus 12 x 164,22 € (za mesiace november 2011 až október 2012)

Príspevok rodičovi teda bude 25% zo súčtu (14 x 256 + 12 x 164,22) = 25% z (3584 + 1970,64) = 25% z 5554,64 = 1388,66 €

Od septembra 2010 bude pani Anna dostávať príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške preukázaných výdavkov na starostlivosť. Pretože stará mama za starostlivosť o dieťa na živnosť fakturuje 164,22 €, pani Anna bude od úradu práce dostávať príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 164,22 €. A to až do októbra 2012, kedy dieťa dosiahne 3 roky.

Ak by sa pani Anna rozhodla skončiť v zamestnaní a znova sa sama starať o dieťa, napríklad od 5. júla 2011, tak:

Príspevok na starostlivosť o dieťa poslednýkrát dostane za mesiac jún 2011, od júla začne znova dostávať rodičovský príspevok ale už len vo výške 75% obvyklej sumy. Za júl 2011 by tak dostala rodičovský príspevok vo výške 75% z 256 € (plus valorizácia o cca 3%), od novembra 2011 – kedy dieťa už bude mať 2 roky – vo výške 75% zo 164,22 € (plus valorizácia o cca 3%).

***

Pani Beáte sa narodilo dieťa 15. mája 2009. Pani Beáta bola najskôr na materskej, od septembra 2009 poberala rodičovský príspevok 164,22 €.

Pani Beáta nepracuje, preto si od januára 2010 požiadala o zvýšenie rodičovského príspevku na 256 €, čo sa aj stalo. Od 2. februára 2010 si pani Beáta založí živnosť. O dieťa sa bude aj naďalej starať sama.

Tým, že si založila živnosť, nespĺňa podmienku “nevykonávať zárobkovú činnosť” a preto od marca 2010 nemá nárok na rodičovský príspevok ale len na príspevok o starostlivosť na dieťa.

Rodičovský príspevok vo výške 256 eur tak pani Beáta dostane len za mesiace január a február 2010.

Za mesiac február 2010 jej úrad práce vyplatí príspevok rodičovi vo výške 25% zo súčtu zostávajúcich súm rodičovského príspevku, na ktorý by mala nárok, keby nezačala podnikať. Táto suma sa vypočíta ako 25% zo súčtu:

15 x 256 € (za mesiace marec 2010 až máj 2011) plus 12 x 164,22 € (za mesiace jún 2011 až máj 2012)

Príspevok rodičovi teda bude 25% zo súčtu (15 x 256 + 12 x 164,22) = 25% z (3840 + 1970,64) = 25% z 5810,64 = 1452,66 €

Pani Beáta nevie preukázať žiadne výdavky na starostlivosť o dieťa (o ktoré sa stará sama a za pomoci manžela) preto od marca 2010 bude od úradu práce dostávať príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 41,06 €. A to až do mája 2012, kedy dieťa dosiahne 3 roky.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

0
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Príspevok rodičovi a príspevok na starostlivosť o dieťa od 1.1.2010

Riešenie témy "Príspevok rodičovi a príspevok na starostlivosť o dieťa od 1.1.2010" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príspevok rodičovi a príspevok na starostlivosť o dieťa od 1.1.2010

Riešenie témy "Príspevok rodičovi a príspevok na starostlivosť o dieťa od 1.1.2010" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príspevok rodičovi a príspevok na starostlivosť o dieťa od 1.1.2010

Riešenie témy "Príspevok rodičovi a príspevok na starostlivosť o dieťa od 1.1.2010" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Príspevok rodičovi a príspevok na starostlivosť o dieťa od 1.1.2010

Riešenie témy "Príspevok rodičovi a príspevok na starostlivosť o dieťa od 1.1.2010" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu