Zavrieť

Porady

Zákon o spotrebnej dani z liehu - aktuálne znenie

105/2004 Z. z.
ZÁKON z 3. februára 2004 o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Zmena: 105/2004 Z. z.,
Zmena: 556/2004 Z. z.
Zmena: 632/2004 Z. z., 633/2004 Z. z.
Zmena: 632/2004 Z. z.
Zmena: 68/2005 Z. z.
Zmena: 533/2005 Z. z.
Zmena: 278/2006 Z. z.
Zmena: 278/2006 Z. z.
Zmena: 283/2007 Z. z.
Zmena: 279/2008 Z. z.
Zmena: 378/2008 Z. z.
Zmena: 465/2008 Z. z.
Zmena: 52/2009 Z. z.
Zmena: 474/2009 Z. z.
Zmena: 474/2009 Z. z.
Zmena: 474/2009 Z. z.
Zmena: 474/2009 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl.I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje zdaňovanie liehu spotrebnou daňou (ďalej len "daň") na daňovom území.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) daňovým územím územie Slovenskej republiky,

b) územím Európskej únie (ďalej len "únia") územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu 1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d’Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, zámorských území Francúzskej republiky, územia Alánd a územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise, 1aa)

c) členským štátom územie členského štátu únie okrem území uvedených v písmene b),

d) územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím únie,

e) daňovým skladom miesto, kde sa lieh na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,

f) prevádzkovateľom daňového skladu právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania lieh na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,

g) pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia liehu do daňového voľného obehu; pozastavenie dane sa nevzťahuje na lieh, ktorý bol prepustený do colného režimu s podmienečným oslobodením od cla, 1b) ako aj dočasné uskladnenie alebo umiestnenie liehu v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,

h) oprávneným príjemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom nesmie lieh v pozastavení dane skladovať ani odosielať,

i) uvedením liehu do daňového voľného obehu
1. akékoľvek vyňatie liehu z pozastavenia dane,
2. akékoľvek vyrobenie liehu mimo pozastavenia dane,
3. akýkoľvek dovoz liehu, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
4. akékoľvek nakladanie s liehom mimo pozastavenia dane, ktorý nebol preukázateľne zdanený a ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá s liehom nakladá alebo nakladala, preukázať v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s liehom ako s vlastným,

j) kombinovanou nomenklatúrou tovarová nomenklatúra podľa právnych predpisov únie,

k) podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom 1) a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v iných členských štátoch podľa právnych predpisov členských štátov,

l) majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna priamo alebo nepriamo najmenej 25% podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v inej osobe; ak má jedna osoba takýto podiel vo viacerých osobách, považujú sa všetky z nich za majetkovo prepojené,

m) personálne prepojenými osobami
1. fyzická osoba a právnická osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba 2) má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na riadenie alebo na kontrolu tejto právnickej osoby, alebo
2. právnické osoby, ak na riadenie alebo kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv tá istá osoba alebo jej blízka osoba, 2)

n) rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo svojou nečinnosťou zabrániť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby,

o) registrovaným odosielateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať lieh v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu, 2aa) pričom lieh v pozastavení dane nesmie prijímať ani skladovať.

(2) Kontrolným liehovým meradlom sa na účely tohto zákona rozumie

a) objemové meradlo na lieh, 2a) typovo schválené a overené podľa osobitného predpisu, 2b)

b) meracia zostava na lieh, ktorou je
1. meracia zostava, ktorú možno používať na základe výnimky udelenej podľa osobitného predpisu 2c) v podniku na výrobu liehu, ktorého výrobná kapacita je 10 000 l/hod. a viac,
2. meracia zostava na meranie pretečeného objemu liehu, 2d) ktorú možno používať v podniku na výrobu liehu, ktorého výrobná kapacita je 10 000 l/hod. a viac.

(3) Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené s Francúzskou republikou, obchody uskutočnené s Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) sa považujú za obchody uskutočnené s Nemeckou spolkovou republikou, obchody uskutočnené s ostrovom Man sa považujú za obchody uskutočnené so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, obchody uskutočnené so Sanmarínskou republikou sa považujú za obchody uskutočnené s Talianskou republikou a obchody uskutočnené s výsostnými územiami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa považujú za obchody uskutočnené s Cyperskou republikou.

§ 3
Správa dane

Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom; ak nie je možné takto určiť miestnu príslušnosť, alebo ak je to pre výkon správy dane účelnejšie, určí ju Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len "colné riaditeľstvo"). Colné riaditeľstvo môže pre odštepný závod, inú organizačnú zložku alebo prevádzkareň právnickej osoby alebo fyzickej osoby určiť miestnu príslušnosť aj inak, ak je to pre výkon správy dane účelnejšie.

§ 4
Predmet dane

(1) Predmetom dane je lieh vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu.

(2) Liehom sa na účely tohto zákona rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry
a) 2207 a 2208 s obsahom alkoholu viac ako 1,2% objemu,

b) iného ako kapitoly 22 s obsahom alkoholu viac ako 1,2% objemu,

c) 2204, 2205 a 2206 s obsahom alkoholu viac ako 22% objemu.

(3) Ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu dane ani na sadzbu dane, použije sa platná sadzba dane uvedená v § 6, pričom prevodový kľúč medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.

§ 5
Základ dane, výpočet dane

(1) Základom dane je množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100% alkoholu (ďalej len "hl a.") pri teplote 20 stupňov C.

(2) Alkoholom na účely tohto zákona sa rozumie etylalkohol v zmesi s inými alkoholmi a prchavými látkami, pričom objemová koncentrácia alkoholu sa zistí a vypočíta spôsobom podľa osobitného predpisu. 3)

(3) Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.

(4) Odvodenou jednotkou množstva liehu je liter 100% alkoholu (ďalej len "l a.") pri teplote 20 stupňov C.

(5) Základ dane v hl a. sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

§ 6
Sadzba dane

(1) Sadzba dane sa ustanovuje takto:
a) základná sadzba dane 1 080 eur/hl a.,
b) znížená sadzba dane 540 eur/hl a.

(2) Znížená sadzba dane sa uplatní na lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 43 l a. z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť 3a) na daňovom území (ďalej len "domácnosť") za jedno výrobné obdobie 4) za podmienok podľa tohto zákona.

§ 7
Oslobodenie od dane

(1) Lieh je oslobodený od dane, ak je určený na použitie

a) denaturovaný octom na výrobu octu kódu kombinovanej nomenklatúry 2209,

b) na výrobu a prípravu liekov, liečiv a pomocných látok 5) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitného predpisu, 5) na výrobu a prípravu výživových doplnkov, 5a) na výrobu liečivých prípravkov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitných predpisov 5b) vyrobených z macerátov a extraktov a na výrobu macerátov a extraktov, ak tento zákon neustanovuje inak; to sa nevzťahuje na výrobu macerátov a extraktov, ktoré sú určené na výrobu liehovín 5c) a na výrobu a prípravu miešaných alkoholických nápojov, 5d)

c) na výrobu aróm určených na aromatizovanie potravín a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2% objemu,

d) na výrobu potravín, ak obsah alkoholu neprekročí množstvo 8,5 l a. na 100 kg výrobku pre čokoládové výrobky a množstvo 5 l a. na 100 kg výrobku pre ostatné potraviny s výnimkou nápojov s obsahom alkoholu viac ako 1,2% objemu,

e) osobitne denaturovaný na výrobu výrobkov alebo na iný určený účel použitia v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo podľa § 8 ods. 2,

f) na vedecké účely, výskumné účely, analytické účely alebo na použitie v zdravotníctve, ak preukázateľne nie je možné použiť osobitne denaturovaný lieh,

g) vo výrobnom procese v množstve určenom výrobnou normou spotreby, ak konečný výrobok neobsahuje lieh,

h) zrušené od 1.7.2006.

(2) Od dane je oslobodený aj lieh

a) všeobecne denaturovaný v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom, 6) ak je prepravovaný so zjednodušeným sprievodným dokumentom,

b) obsiahnutý vo výrobku,
1. na ktorého výrobu bol alebo mohol byť použitý lieh oslobodený od dane podľa odseku 1, alebo lieh všeobecne denaturovaný, a to aj v prípade, ak taký výrobok bol dodaný z iného členského štátu alebo dovezený z tretieho štátu,
2. ktorý vznikol ako vedľajší produkt alebo odpad pri výrobe a ktorý nie je vhodný na priamu ľudskú spotrebu a na výrobu potravín a lieh z neho nie je možné oddeliť všeobecne dostupnými metódami; prijímať, dovážať, dodávať alebo skladovať taký výrobok možno len na základe písomného súhlasu colného riaditeľstva,

c) odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania, 7) v technologicky odôvodnenom množstve,

d) použitý v daňovom sklade na vlastné laboratórne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve, uznanom colným úradom,

e) v pozastavení dane v množstve pripadajúcom na straty liehu pri výrobe, spracovaní, príjme, výdaji, doprave (preprave) liehu a na prirodzené úbytky liehu, ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu; straty uznané colným úradom nesmú byť vyššie, ako sú normy strát liehu ustanovené osobitným predpisom, 8)

f) v pozastavení dane
1. ak bol nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
2. ak bol preukázateľne znehodnotený a zničený (zneškodnený) oprávneným orgánom alebo na jeho podnet 9) pod dohľadom colného úradu spôsobom podľa osobitného predpisu, 10)

g) zničený colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj v prípade, ak sa vlastníkom liehu stal štát podľa osobitného predpisu, 11) alebo podľa tohto zákona; § 12 tým nie je dotknutý,

h) prepravený na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane osobami uvedenými v § 37a ods. 2 alebo prepravený na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len "medzinárodná zmluva"); 12) preprava liehu v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 26 ods. 12,

i) dovezený na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 37a ods. 2, alebo dovezený na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy, 12)

j) zaslaný fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určený na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti 3a) na daňovom území najviac v množstve jeden liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22% objemu alebo najviac v množstve jeden liter liehu s obsahom alkoholu menej ako 22% objemu, alebo najviac v množstve tovaru podľa osobitného predpisu. 22)

§ 7a
Oslobodenie od dane pri dovoze liehu dovážaného cestujúcim z územia tretích štátov v osobnej batožine

(1) Na účely tohto ustanovenia sa rozumie
a) osobnou batožinou batožina, ktorú môže cestujúci z územia tretích štátov pri ukončení svojej cesty predložiť colnému orgánu a tiež batožina, ktorú môže cestujúci predložiť tomuto colnému orgánu neskôr, za predpokladu, že táto batožina bola na začiatku jeho cesty zaregistrovaná ako príručná batožina spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu,

b) neobchodným dovozom dovoz liehu v osobnej batožine cestujúceho, ak
1. je lieh určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti, 3a) alebo je určený ako dar,
2. povaha a množstvo liehu nevzbudzuje podozrenie, že sa dováža na obchodné účely,
3. sa dovoz uskutočňuje príležitostne.

(2) Od dane je oslobodený neobchodný dovoz liehu v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve jeden liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22% objemu alebo najviac v množstve dva litre liehu s obsahom alkoholu menej ako 22% objemu.

(3) Každé množstvo ustanovené v odseku 2 predstavuje 100% celkového povoleného množstva pre lieh. V prípade každého cestujúceho sa oslobodenie od dane môže uplatniť ako kombinácia dovážaného množstva liehu s obsahom alkoholu viac ako 22% objemu a dovážaného množstva liehu s obsahom alkoholu menej ako 22% objemu a množstva, ktoré je oslobodené od dane podľa osobitného predpisu, 22) ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých množstiev nepresahuje 100% celkového povoleného množstva.

(4) Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.

§ 8
Denaturácia liehu

(1) Denaturáciou liehu sa na účely tohto zákona rozumie zmiešanie liehu s povoleným denaturačným prostriedkom v ustanovenom množstve, pričom denaturačný prostriedok nie je možné od liehu oddeliť všeobecne dostupnými metódami. Denaturačný prostriedok je látka alebo zmes látok rozpustných v liehu, ktoré po premiešaní s liehom zmenia vlastnosti liehu tak, že nie je vhodný na priamu ľudskú spotrebu a na výrobu potravín.

(2) Požiadavky na denaturáciu liehu, na manipuláciu 15) s denaturovaným liehom, 15a) požiadavky na vlastnosti denaturovaného liehu, povolené denaturačné prostriedky na osobitnú denaturáciu liehu, najmenšie množstvo denaturačných prostriedkov na osobitnú denaturáciu liehu a určený účel použitia osobitne denaturovaného liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

(3) Povolené denaturačné prostriedky na všeobecnú denaturáciu liehu, ich najmenšie množstvo na všeobecnú denaturáciu liehu sú pre Slovenskú republiku ustanovené v osobitnom predpise. 15b)

(4) Lieh možno na daňovom území denaturovať len v prítomnosti zamestnanca colného úradu v daňovom sklade, ktorého prevádzkovateľovi bolo vydané povolenie na denaturáciu liehu podľa § 9, ak tento zákon neustanovuje inak. O vykonanej denaturácii vyhotoví výrobca denaturovaného liehu písomnú zápisnicu, v ktorej uvedie obchodný názov a množstvo liehu použitého na denaturáciu v l a., obchodný názov a množstvo použitého denaturačného prostriedku a množstvo vyrobeného denaturovaného liehu v l a. Písomnú zápisnicu o vykonanej denaturácii podpíše prítomný zamestnanec colného úradu.

(5) Daňový sklad, v ktorom sa lieh denaturuje, musí byť vybavený dávkovacím, zmiešavacím, alebo iným podobným zariadením, ktorým sa zabezpečí denaturácia liehu podľa odseku 1.

(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, zakazuje sa používať

a) iné ako ustanovené množstvo povoleného denaturačného prostriedku, alebo meniť vlastnosti denaturovaného liehu, alebo pridávať k denaturovanému liehu takú látku, ktorá zmení vlastnosti denaturovaného liehu,

b) osobitne denaturovaný lieh oslobodený od dane na účely podľa § 7 ods. 1 bez poukazu na odber liehu oslobodeného od dane (ďalej len "odberný poukaz") vydaného podľa § 11,

c) osobitne denaturovaný lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 na iný účel použitia, ako je uvedený v osobitnom predpise. 15c)

(7) Ak má právnická osoba alebo fyzická osoba na colný režim prepracovanie pod colným dohľadom vydané povolenie podľa osobitného predpisu 15d) a spracúva, prepracúva alebo mieša lieh s látkami alebo zmesou látok rozpustných v liehu tak, že vyrobí denaturovaný lieh alebo výrobok nevhodný na priamu ľudskú spotrebu, odseky 1 až 6 sa uplatnia primerane. Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a povolenie na denaturáciu liehu podľa § 9 sa nevyžaduje. Táto právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná viesť evidenciu podľa § 40.

§ 9
Povolenie na denaturáciu liehu

(1) Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce denaturovať lieh na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na denaturáciu liehu. Žiadosť musí obsahovať
a) obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt (ďalej len "identifikačné údaje") žiadateľa, a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,

b) daňové identifikačné číslo žiadateľa,

c) obchodný názov a množstvo denaturačného prostriedku, ktorý bude používať,

d) obchodný názov denaturovaného liehu a predpokladané množstvo jeho ročnej výroby.

(2) Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a zariadenie podľa § 8 ods. 5 je vhodné na denaturáciu, colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu povolenie na denaturáciu liehu do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti; ak skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti nie sú pravdivé alebo zariadenie na denaturáciu liehu nie je vhodné, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil a povolenie vydá do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.

(3) Colný úrad prevádzkovateľovi daňového skladu povolenie na denaturáciu

a) odníme, ak zariadenie podľa § 8 ods. 5 už nie je vhodné na denaturáciu alebo ak o to požiada prevádzkovateľ daňového skladu,

b) môže odňať, ak denaturácia liehu nie je vykonávaná v súlade s týmto zákonom.

§ 10
Označovanie spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou známkou

(1) Spotrebiteľským balením liehu (ďalej len "spotrebiteľské balenie") sa na účely tohto zákona rozumie uzavretý spotrebiteľský obal 16) naplnený liehom určeným na priamu ľudskú spotrebu.

(2) Kontrolnou známkou sa na účely tohto zákona rozumie slovenská kontrolná známka určená na označovanie spotrebiteľského balenia, ktorá spĺňa ostatné náležitosti v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 38. Kontrolná známka má na účely tohto zákona povahu ceniny.

(3) Spotrebiteľské balenie kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 možno uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území, len ak je označené kontrolnou známkou, ak tento zákon neustanovuje inak. Označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou môže len prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca spotrebiteľského balenia (ďalej len "odberateľ kontrolnej známky"), ktorý ho bude uvádzať do daňového voľného obehu na daňovom území.

(4) Kontrolná známka musí obsahovať identifikačné číslo spotrebiteľského balenia (ďalej len "identifikačné číslo"), ktoré vyjadruje registračné odberné číslo na odber kontrolných známok (ďalej len "registračné odberné číslo"), objem liehu a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení. Kontrolná známka môže obsahovať aj iné grafické prvky a údaje, ak neznemožňujú identifikáciu prvkov a údajov uvedených v tomto zákone a osobitnom predpise 16a) a iný rozmer kontrolnej známky, ako je ustanovené v osobitnom predpise, 16a) ak sa tak dohodne colné riaditeľstvo s tlačiarňou a odberateľom kontrolnej známky.

(5) Na označenie spotrebiteľského balenia sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej identifikačné číslo zodpovedá objemu spotrebiteľského balenia, objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a odberateľovi kontrolnej známky.

(6) Kontrolná známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie cez miesto určené na otvorenie tak, aby pri otvorení spotrebiteľského balenia bola kontrolná známka pretrhnutá. Kontrolná známka sa nesmie dať odlepiť bez jej pretrhnutia alebo iného viditeľného poškodenia. Ak sa miesto na otvorenie spotrebiteľského balenia prekrýva priehľadnou ochrannou fóliou, kontrolná známka musí byť nalepená pod touto fóliou.

(7) Spotrebiteľské balenie označené pretrhnutou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky alebo kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 38 a spotrebiteľské balenie, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka, alebo ktorého označenie nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 38, sa na účely tohto zákona považuje za neoznačené. Za neoznačené spotrebiteľské balenie sa považuje aj každé spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktoré pri predaji zo spotrebiteľského balenia na priamu ľudskú spotrebu na mieste vrátane skladových a iných účelových priestorov prevyšuje jeden otvorený kus z jedného sortimentu spotrebiteľského balenia s pretrhnutou kontrolnou známkou.

(8) Predaj neoznačeného spotrebiteľského balenia na daňovom území je zakázaný s výnimkou odseku 34.

(9) Kontrolné známky je oprávnená vyhotoviť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie na ich tlač vydané colným riaditeľstvom (ďalej len "tlačiareň") s výnimkou podľa § 51 ods. 32. Povolenie na tlač kontrolných známok možno vydať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá
a) má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území a spĺňa tieto podmienky:
1. má technické vybavenie na tlač dokumentov zabezpečených pred sfalšovaním, pozmeňovaním a iným zneužitím,
2. má zavedený režimový systém výroby, skladovania, manipulácie a evidencie materiálu a výrobkov podľa osobitného predpisu,
3. má zabezpečenú ochranu svojich výrobných priestorov a skladov inštalovanými mechanickými a elektronickými systémami ochrany,
4. špeciálnymi technikami, technológiami a bezpečnostnými materiálmi zabezpečuje vyhotovenie a aplikáciu ochranných prvkov dokumentov proti sfalšovaniu, pozmeňovaniu a inému zneužitiu,
5. vedie evidenciu zásob ceninového papiera na vyhotovenie kontrolných známok a evidenciu vyhotovených kontrolných známok,
6. colný úrad ani daňový úrad nemá voči tejto právnickej osobe alebo fyzickej osobe pohľadávky po lehote splatnosti,
7. nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s odberateľom kontrolných známok,
8. nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitného predpisu, 17)
9. nie je v likvidácii, ani na ňu nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie,
10. vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu 18) alebo,

b) má sídlo alebo trvalý pobyt v inom členskom štáte, ak má na tlač známok povolenie vydané príslušným orgánom členského štátu, na ktorého území sa jej sídlo alebo trvalý pobyt nachádza.

(10) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce získať povolenie na tlač kontrolných známok, písomne požiada colné riaditeľstvo o vydanie povolenia na tlač kontrolných známok. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, daňové identifikačné číslo žiadateľa alebo obdobné identifikačné údaje žiadateľa na daňové účely v inom členskom štáte. Žiadateľ je povinný preukázať splnenie podmienok
a) podľa odseku 9 písm. a), ak má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,

b) podľa odseku 9 písm. b), ak má sídlo alebo trvalý pobyt v inom členskom štáte.

(11) Tlačiareň je povinná pred distribúciou kontrolných známok predložiť colnému riaditeľstvu vzorový výtlačok kontrolnej známky vyhotovený v súlade s osobitným predpisom. 16a) Vzorový výtlačok kontrolnej známky je tlačiareň povinná predložiť aj pred každou zmenou prvkov a údajov kontrolnej známky s výnimkou údaja o dátume vyhotovenia kontrolnej známky. Ak vzorový výtlačok kontrolnej známky spĺňa podmienky a náležitosti podľa odsekov 2 a 4, colné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť tlačiarni do 15 dní odo dňa obdržania vzorového výtlačku kontrolnej známky a súčasne oznámi počet požadovaných vzorových výtlačkov kontrolných známok vyhotovených v súlade s predloženým vzorovým výtlačkom kontrolných známok; colné riaditeľstvo zašle vzorový výtlačok kontrolnej známky colným úradom. Tlačiareň môže distribuovať kontrolné známky len na základe oznámenia colného riaditeľstva, že vzorový výtlačok kontrolnej známky spĺňa podmienky a náležitosti podľa odsekov 2 a 4. Tlačiareň je povinná vyhotoviť kontrolné známky v súlade so vzorovým výtlačkom kontrolnej známky schváleným colným riaditeľstvom.

(12) Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a daňový splnomocnenec, ktorý chce uvádzať do daňového voľného obehu na daňovom území spotrebiteľské balenie, je povinný písomne požiadať colné riaditeľstvo o pridelenie registračného odberného čísla. V žiadosti o pridelenie registračného odberného čísla prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca uvedú svoje identifikačné údaje.

(13) Právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v odseku 12, ktorá chce v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské balenie z územia tretích štátov a uvádzať ho do daňového voľného obehu na daňovom území (ďalej len "dovozca spotrebiteľského balenia"), je povinná písomne požiadať o zaradenie do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia na colnom úrade. Žiadosť o zaradenie do evidencie musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) daňové identifikačné číslo,

c) povolenie na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis, 19)

d) obchodný názov dovážaného liehu, krajinu pôvodu liehu a predpokladané ročné množstvo dovážaného liehu v hl a.

(14) Dovozca spotrebiteľského balenia je povinný po zaradení do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia na colnom úrade písomne požiadať colné riaditeľstvo o pridelenie registračného odberného čísla. Žiadosť o pridelenie registračného odberného čísla musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) potvrdenie colného úradu o zaradení žiadateľa do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia.

(15) Odberateľ kontrolných známok po pridelení registračného odberného čísla

a) uzatvorí s tlačiarňou písomnú zmluvu o vyhotovení kontrolných známok, ktorej kópiu predloží do 15 dní colnému úradu; to platí aj v prípade dodatkov k platnej zmluve,

b) požiada colný úrad o vydanie poukazu na odber kontrolných známok (ďalej len "poukaz"); žiadosť o vydanie poukazu musí obsahovať
1. identifikačné údaje žiadateľa,
2. registračné odberné číslo žiadateľa,
3. počet objednaných kusov kontrolných známok podľa objemu a objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom balení; ak je žiadateľom o vydanie poukazu oprávnený príjemca, uvedie počet objednaných kusov kontrolných známok najviac vo výške zábezpeky na daň zloženej podľa § 27 ods. 6 alebo 8, pričom colný úrad pri posudzovaní žiadosti o vydanie poukazu prihliada na stav zásob nenalepených kontrolných známok ku dňu podania žiadosti o vydanie poukazu,

c) zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie prvého poukazu zoznam liehu uvádzaného do daňového voľného obehu, v ktorom uvedie obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem liehu a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení, krajinu pôvodu liehu a identifikačné údaje zahraničného dodávateľa liehu, u ktorého sa budú kontrolné známky lepiť, ak nejde o výrobcu liehu na daňovom území alebo oprávneného príjemcu, ktorý bude na daňovom území označovať kontrolnou známkou spotrebiteľské balenie; ak sa kontrolné známky budú lepiť v colnom sklade, uvádzajú sa identifikačné údaje zahraničného výrobcu liehu, identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby zodpovednej za lieh uskladnený v colnom sklade a adresa umiestnenia colného skladu.

(16) Zmenu údajov v žiadosti o vydanie poukazu alebo doplnenie jej údajov je odberateľ kontrolných známok povinný oznámiť colnému úradu najneskôr v deň uvedenia liehu do daňového voľného obehu.

(17) Dovozca spotrebiteľského balenia je povinný pred dovozom spotrebiteľského balenia zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré chce uviesť do daňového voľného obehu. Na zábezpeku na daň sa použije § 24 primerane.

(18) Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu, oprávnenému príjemcovi po splnení podmienok podľa odseku 15 a dovozcovi spotrebiteľského balenia po splnení podmienok podľa odsekov 15 a 17 poukaz, ktorý sa vyhotovuje v troch dieloch označených písmenami A, B a C, pričom si ponechá diel C.

(19) Odberateľ kontrolných známok predloží tlačiarni diel A a ponechá si diel B poukazu, na ktorom tlačiareň potvrdzuje skutočný počet prevzatých kontrolných známok odberateľom kontrolných známok. Odberateľ kontrolných známok môže odoberať kontrolné známky od tlačiarne len na základe poukazu vydaného colným úradom.

(20) Tlačiareň vydá kontrolné známky odberateľovi kontrolných známok až po predložení poukazu. Množstvo kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, odovzdá colnému úradu príslušnému pre sídlo tlačiarne. V prípade, že sa tlačiareň nachádza mimo daňového územia, odovzdá reklamované kontrolné známky Colnému úradu Bratislava. Colný úrad takéto kontrolné známky zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie odovzdá tlačiarni.

(21) Kontrolné známky môže použiť len odberateľ kontrolných známok a tie nesmie predať alebo iným spôsobom odovzdať inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, s výnimkou odovzdania kontrolných známok priamo odberateľom kontrolnej známky alebo prostredníctvom prepravcu výrobcovi liehu na daňovom území, alebo zahraničnému výrobcovi liehu alebo prevádzkovateľovi daňového skladu v inom členskom štáte na nalepenie na spotrebiteľské balenie, ktoré má byť uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území.

(22) Ak odberateľ kontrolných známok neprevezme časť alebo celé množstvo objednaných kontrolných známok do 30 dní od dohodnutého termínu prevzatia, tlačiareň odovzdá neprevzaté kontrolné známky colnému úradu príslušnému pre sídlo tlačiarne; ak sa tlačiareň nachádza mimo daňového územia, tlačiareň odovzdá neprevzaté kontrolné známky Colnému úradu Bratislava. Colný úrad takéto kontrolné známky zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie odovzdá tlačiarni.

(23) Odberateľ kontrolnej známky odovzdá colnému úradu poškodené kontrolné známky alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky s výnimkou kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie. Colný úrad také kontrolné známky zničí na náklady odberateľa kontrolnej známky a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok.

(24) Ak sa poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky nachádzajú mimo daňového územia, je odberateľ kontrolných známok povinný takéto kontrolné známky dopraviť na daňové územie. Pri zničení kontrolných známok sa uplatní postup podľa odseku 23. Pri zničení kontrolných známok mimo daňového územia v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci je odberateľ kontrolných známok povinný preukázať tieto skutočnosti potvrdením príslušného orgánu štátu, na ktorého území k týmto skutočnostiam došlo.

(25) Dovozca spotrebiteľského balenia je povinný dať si potvrdiť colným úradom počet

a) kontrolných známok vyvezených na územie tretieho štátu podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia,

b) späť dovezených kontrolných známok z územia tretích štátov podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia.

(26) Pri dovoze spotrebiteľského balenia dovozca spotrebiteľského balenia v písomnom colnom vyhlásení uvedie počet kusov spotrebiteľského balenia podľa obchodného názvu liehu, objemovej koncentrácie liehu, objemu spotrebiteľského balenia a množstvo liehu vyjadrené v hl a., ktoré predloží na nahliadnutie colnému úradu pri zúčtovaní kontrolných známok spolu s potvrdením podľa odseku 25.

(27) Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých kontrolných známok s colným úradom vykoná

a) prevádzkovateľ daňového skladu a oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, za kalendárny mesiac podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, a to v lehote na podanie daňového priznania,

b) dovozca spotrebiteľského balenia, oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, do 30 pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

(28) Odberateľ kontrolnej známky vykoná zúčtovanie počtu kontrolných známok podľa identifikačného čísla. Pri vykonaní zúčtovania predloží diel B poukazu potvrdený tlačiarňou a uvedie
a) počiatočný stav nenalepených kontrolných známok,

b) počiatočný stav poškodených kontrolných známok,

c) počet prijatých kontrolných známok z tlačiarne,

d) počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie,

e) počet zničených kontrolných známok a predloží úradný záznam o zničení kontrolných známok podľa odsekov 23 a 24 a § 15 ods. 1 písm. c),

f) konečný stav nenalepených kontrolných známok,

g) konečný stav poškodených kontrolných známok.

(29) Dovozca spotrebiteľského balenia pri vykonaní zúčtovania kontrolných známok okrem údajov podľa odseku 28 predloží aj potvrdenie príslušného colného úradu o počte vyvezených kontrolných známok na územie tretieho štátu a o počte späť dovezených kontrolných známok na daňové územie podľa odseku 25.

(30) Colný úrad vedie evidenciu vydaných poukazov a zúčtovaných kontrolných známok podľa odberateľov kontrolných známok.

(31) Odberateľ kontrolných známok môže požiadať o zrušenie registračného odberného čísla na odber kontrolných známok, ak zanikli dôvody, na ktorých základe bolo vydané.

(32) Colné riaditeľstvo zruší registračné odberné číslo na odber kontrolných známok, ak
a) odberateľ kontrolných známok neprevezme časť alebo celé množstvo objednaných kontrolných známok do 30 dní odo dňa termínu prevzatia dohodnutého s tlačiarňou, pričom dôvody neprevzatia kontrolných známok sú na strane odberateľa,

b) dovozca spotrebiteľského balenia neuskutoční dovoz do šiestich mesiacov od jeho pridelenia alebo odo dňa uskutočnenia posledného dovozu liehu,

c) zanikli dôvody, na ktorých základe bolo vydané.

(33) Colné riaditeľstvo zruší registračné odberné číslo podľa odsekov 31 a 32 až po konečnom zúčtovaní odberu a použitia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok; o zrušení registračného odberného čísla bezodkladne informuje tlačiareň.

(34) Povinnosť označovať spotrebiteľské balenie podľa odseku 3 sa nevzťahuje na lieh, ktorý je

a) vyrobený pre pestovateľa v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia,

b) tovarom kódu kombinovanej nomenklatúry 2207, ak je preukázateľne zdanený a predávaný v inom obale ako spotrebiteľskom balení podľa odseku 1 na iné účely ako na priamu ľudskú spotrebu, napríklad na vedecké účely alebo výskumné účely,

c) oslobodený od dane podľa § 7 alebo § 7a,

d) vyvážaný na územie tretích štátov,

e) dodávaný do iných členských štátov,

f) určený na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako lieh oslobodený od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie, alebo určený na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk alebo na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,

g) vrátený späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia v inom členskom štáte alebo odberateľom spotrebiteľského balenia z územia tretieho štátu dodávateľovi spotrebiteľského balenia na daňovom území,

h) dodaný na paluby lietadiel oslobodený od dane a je určený výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,

i) určený na predaj ako lieh oslobodený od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, 19a)

j) prepravovaný na daňové územie na súkromné účely (§ 35),

k) dodávaný na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 36).

(35) Bez povolenia colného úradu je zakázaný predaj spotrebiteľského balenia a liehu zo spotrebiteľského balenia za cenu nižšiu, ako je súčet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a sumy 0,86 eura na jeden liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet; to neplatí, ak ide o predaj v pozastavení dane. V prípade, ak ide o predaj liehu v spotrebiteľskom balení s objemom 0,5 l a nižším, je bez povolenia colného úradu zakázaný predaj takého spotrebiteľského balenia za cenu nižšiu, ako je súčet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v tomto spotrebiteľskom balení a sumy 0,99 eura na jeden liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet; to neplatí, ak ide o predaj v pozastavení dane. Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu v priamej alebo nepriamej súvislosti s predajom liehu v spotrebiteľskom balení akékoľvek plnenia, najmä ak platí reklamné a im podobné poplatky a odplaty, poplatky a odplaty za využitie distribučnej siete kupujúceho, poplatky a odplaty za umiestnenie spotrebiteľského balenia v priestoroch kupujúceho, ak poskytuje dary, zľavy, bonusy, skontá alebo rabaty, je predaj liehu v spotrebiteľskom balení zakázaný za cenu nižšiu, ako je cena určená podľa predchádzajúcej vety zvýšená o takéto alebo iné plnenia poskytované predávajúcim kupujúcemu.

(36) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce predať spotrebiteľské balenie za cenu nižšiu, ako je cena podľa odseku 35, predloží colnému úradu žiadosť o povolenie na predaj, v ktorej uvedie množstvo spotrebiteľského balenia, ktoré chce za takúto cenu predať a uvedie dôvody. K žiadosti priloží doklad o nadobudnutí preukázateľne zdaneného liehu podľa § 15 ods. 4. Colný úrad preverí údaje v žiadosti a v prílohe a ak žiadateľ preukázal dôvody na predaj spotrebiteľského balenia za takúto cenu, môže vydať povolenie na predaj.

(37) Colné riaditeľstvo odníme povolenie na tlač kontrolných známok tlačiarni, ktorá nespĺňa podmienky, za ktorých jej bolo vydané povolenie podľa odseku 9, alebo ktorá nedodržuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a uloženie pokuty a ani výzvy alebo upozornenia colného úradu alebo colného riaditeľstva neviedli k náprave.

(38) Podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok a o grafických prvkoch a údajoch na kontrolnej známke ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(39) Odberateľ kontrolnej známky, ktorý je oprávneným príjemcom, môže v daňovom voľnom obehu označiť spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou, ak prijal spotrebiteľské balenie neoznačené kontrolnou známkou z iného členského štátu v pozastavení dane; oprávnený príjemca je povinný označiť také spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou najneskôr pred predajom alebo iným vydaním spotrebiteľského balenia na daňovom území inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe; ustanovenie § 12 ods. 1 písm. c) tým nie je dotknuté.

(40) Odberateľ kontrolnej známky môže v odôvodnených prípadoch na základe písomného súhlasu colného úradu a za prítomnosti zamestnanca colného úradu označiť v daňovom voľnom obehu spotrebiteľské balenie novou kontrolnou známkou, ak
a) došlo v daňovom voľnom obehu k poškodeniu kontrolnej známky nalepenej na spotrebiteľskom balení,

b) spotrebiteľské balenie uvedené do daňového voľného obehu nie je označené kontrolnou známkou podľa odseku 5,

c) colný úrad pri výkone daňového dozoru odstránil kontrolnú známku zo spotrebiteľského balenia.

(41) Označiť spotrebiteľské balenie podľa odseku 40 môže len odberateľ kontrolnej známky, ktorý také spotrebiteľské balenie uviedol do daňového voľného obehu; ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uviedla spotrebiteľské balenie do daňového voľného obehu, už nie je odberateľom kontrolnej známky, môže označiť spotrebiteľské balenie iný odberateľ kontrolnej známky novou kontrolnou známkou, ktorá zodpovedá objemu spotrebiteľského balenia a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení. Odberateľ kontrolnej známky, ktorý chce odstrániť kontrolnú známku zo spotrebiteľského balenia a označiť spotrebiteľské balenie novou kontrolnou známkou, je povinný písomne požiadať colný úrad o súhlas, pričom uvedie dôvody svojej žiadosti; ak spotrebiteľské balenie označuje novou kontrolnou známkou odberateľ kontrolnej známky, ktorý toto spotrebiteľské balenie neuviedol do daňového voľného obehu, k žiadosti priloží písomný súhlas s označením spotrebiteľského balenia svojou kontrolnou známkou.

§ 11
Užívateľský podnik

(1) Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov. Užívateľský podnik je oprávnený odoberať lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 len na základe odberného poukazu, o ktorého vydanie písomne požiada colný úrad. Lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 je zakázané vydať bez odberného poukazu.

(2) Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať

a) identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,

b) daňové identifikačné číslo žiadateľa,

c) obchodný názov liehu oslobodeného od dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,

d) účel použitia liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1, predpokladané množstvo ročnej spotreby liehu oslobodeného od dane v hl a.,

e) identifikačné údaje dodávateľa liehu oslobodeného od dane.

(3) Prílohami k žiadosti sú

a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak odoberá lieh oslobodený od dane právnická osoba, ktorá nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely,

b) pri dovoze liehu overená kópia povolenia na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis; 19) pri dovoze liehu na lekárske a farmaceutické účely súhlasné stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,

c) technická dokumentácia miesta použitia a miesta uskladnenia liehu oslobodeného od dane, opis miesta použitia a miesta uskladnenia liehu a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím, pričom lieh musí byť uskladnený v overených nádržiach 20) s overenými meradlami na zisťovanie zásob liehu, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie,

d) technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má použiť lieh oslobodený od dane,

e) technologický opis použitia liehu oslobodeného od dane, normy spotreby liehu na jednotlivé účely použitia podľa schválených receptúr alebo iných dokladov určujúcich spotrebu liehu oslobodeného od dane, ak sa má lieh použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese, zoznam výrobkov, na ktorých výrobu sa má použiť lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 a vyhlásenie o vytvorení podmienok na prítomnosť správcu dane v užívateľskom podniku, ktorý používa lieh na účely oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) a v užívateľskom podniku podľa odseku 17,

f) čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 4 písm. d),

g) zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.

(4) Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:

a) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 18)

b) zložil zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktorý nie je denaturovaný a ktorý používa alebo predpokladá použiť na účely oslobodené od dane v priebehu jedného kalendárneho mesiaca,

c) colný úrad ani daňový úrad nemá voči žiadateľovi pohľadávky po lehote splatnosti,

d) colný úrad ani daňový úrad nemá ku dňu podania žiadosti pohľadávky na dani po lehote splatnosti voči osobe, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo voči osobe, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a nemal ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov, 21)

e) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov, 17)

f) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,

g) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie.

(5) Colný úrad pred zaradením do evidencie užívateľských podnikov a pred vydaním odberného poukazu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, preverí vierohodnosť normy spotreby liehu v technologickom procese, ak sa má lieh použiť ako surovina alebo pomocný materiál. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov a vydá žiadateľovi odberný poukaz do 60 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie odberného poukazu. Ak skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách nie sú pravdivé alebo ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok uvedených v odseku 4, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil a odberný poukaz mu vydá do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.

(6) Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa uvedeného v odseku 2 písm. e), v ktorom uvedie údaje podľa odseku 2, s výnimkou daňového identifikačného čísla žiadateľa, ak obsahuje rodné číslo žiadateľa, určí dobu platnosti odberného poukazu nie dlhšiu ako jeden rok a uvedie povolené množstvo odberu liehu oslobodeného od dane na dobu platnosti odberného poukazu. Každý odberný poukaz sa vydá v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a dve vyhotovenia odovzdá užívateľskému podniku, ktorý si jedno vyhotovenie ponechá a jedno vyhotovenie predloží dodávateľovi uvedenému v odbernom poukaze.

(7) Užívateľský podnik je povinný predložiť odberný poukaz dodávateľovi liehu najneskôr pri prvom odbere liehu na účely oslobodené od dane na daňovom území, alebo colnému úradu, ak užívateľský podnik postupuje ako oprávnený príjemca pri preprave liehu v pozastavení dane z iného členského štátu na účely oslobodené od dane.

(8) Užívateľský podnik, ktorý chce používať aj zdanený lieh, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť colnému úradu vopred; o odbere a použití zdaneného liehu je povinný viesť samostatnú evidenciu. Užívateľský podnik je povinný zabezpečiť samostatné skladovanie liehu oslobodeného od dane v priestoroch, ktoré musia byť priestorovo oddelené.

(9) Užívateľský podnik je povinný každú zmenu údajov uvedených v odseku 2 a odseku 3 písm. b) až e) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku, s výnimkou údajov podľa odseku 2 písm. d), keď je povinný zmenu údajov oznámiť vopred. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad doplní užívateľskému podniku pôvodný alebo mu vydá nový odberný poukaz, ak sa zmenili údaje podľa odseku 2. Pri zmene účelu použitia [odsek 2 písm. d)] môže užívateľský podnik použiť lieh oslobodený od dane na účely, ktoré oznámil, až keď colný úrad doplní užívateľskému podniku pôvodný alebo mu vydá nový odberný poukaz.

(10) Užívateľský podnik je povinný lieh oslobodený od dane bezodkladne po prevzatí umiestniť v mieste uskladnenia, ktoré je uvedené v prílohe k žiadosti podľa odseku 2, a použiť iba na účely uvedené v tomto odbernom poukaze.

(11) V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje podľa odseku 3, užívateľský podnik uvedie
a) svoje identifikačné údaje,

b) identifikačné údaje dodávateľa liehu oslobodeného od dane,

c) obchodný názov liehu oslobodeného od dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry a miesto uskladnenia liehu oslobodeného od dane,

d) účel použitia liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 a predpokladané množstvo ročnej spotreby v hl a.

(12) Colný úrad odníme odberný poukaz, ak

a) lieh oslobodený od dane bol opakovane použitý na iné účely ako účely uvedené v odbernom poukaze a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,

b) užívateľský podnik prestal spĺňať podmienky uvedené v odseku 4 písm. c) až f), odseku 17 alebo vstúpi do likvidácie,

c) odberný poukaz nebol použitý na nákup liehu oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania,

d) bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,

e) užívateľský podnik podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo iného obdobného registra, alebo ak podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo oznámil ukončenie podnikania, alebo bol zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,

f) užívateľským podnikom je fyzická osoba a tá zomrela alebo ak nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení takejto fyzickej osoby za mŕtvu,

g) užívateľský podnik požiada o odňatie odberného poukazu.

(13) Ak bol užívateľskému podniku odňatý odberný poukaz podľa odseku 12 písm. a), b), d) až g), colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov. Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov aj vtedy, ak užívateľský podnik v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa odňatia odberného poukazu podľa odseku 12 písm. c) nepožiada o vydanie odberného poukazu. Pri vyradení užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov sa použije § 23 ods. 10 a 11 rovnako. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov alebo odo dňa odňatia odberného poukazu informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa liehu oslobodeného od dane uvedeného v odbernom poukaze.

(14) Pri odbere liehu na účely oslobodené od dane z iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu cez územie únie užívateľský podnik postupuje podľa § 27 primerane.

(15) Colný úrad je povinný zabezpečiť prítomnosť svojho zamestnanca v užívateľskom podniku, ktorý používa lieh na účely oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a). Takýto užívateľský podnik je povinný poskytnúť zamestnancovi colného úradu nevyhnutnú súčinnosť a primerané podmienky na výkon daňového dozoru.

(16) Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby liehu oslobodeného od dane, ktorý už nemôže použiť na účely uvedené v odbernom poukaze, so súhlasom colného úradu môže lieh oslobodený od dane dodať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má na takýto lieh odberný poukaz alebo daňovému skladu; v takomto prípade sa na prepravu liehu vzťahuje § 25 primerane a § 47 ods. 1 písm. f) až h) sa nepoužije. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty užívateľského podniku alebo súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádzajú do obehu lieh oslobodený od dane. Ak nie je možné zásoby liehu oslobodeného od dane dodať právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa prvej vety, colný úrad vyzve daňového dlžníka na podanie daňového priznania a určí lehotu na zaplatenie dane. Ak daňový dlžník požiadal o zničenie liehu podľa § 48 ods. 2 a tento lieh bol zničený v lehote na podanie daňového priznania, v daňovom priznaní uvedie ako oslobodené to množstvo liehu, ktoré bolo zničené podľa § 48 ods. 2; ak bol lieh zničený podľa § 48 ods. 2 po lehote na podanie daňového priznania, uplatní sa postup podľa § 15.

(17) Ak užívateľský podnik používa vo výrobe lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 ako surovinu, prísadu alebo pomocnú látku a z liehových odpadov a liehových roztokov vzniknutých v tejto výrobe regeneruje lieh, je povinný tento lieh merať objemovým meradlom na lieh spôsobom podľa osobitného predpisu; 21b) tým nie je dotknutý § 8 ods. 6 písm. a). Ak na zisťovanie množstva regenerovaného liehu nie je možné z dôvodu nízkeho prietoku liehu použiť objemové meradlo na lieh alebo ak použitie objemového meradla na lieh nie je technologicky možné, užívateľský podnik je povinný množstvo regenerovaného liehu zisťovať meradlami overenými podľa osobitného predpisu, 2b) a to meraním objemu liehu alebo hmotnosti liehu spôsobom podľa osobitného predpisu; 21b) získaný lieh alebo nakúpený lieh musí byť uskladnený v overených nádržiach 20) s overeným meracím zariadením na zisťovanie zásob liehu alebo v nádržiach umožňujúcich meranie množstva liehu z hmotnosti meradlami overenými podľa osobitného predpisu. 2b)

(18) Na zariadenie na regeneráciu liehu, jeho zabezpečenie a usporiadanie, na meranie a zisťovanie množstva regenerovaného liehu a na zisťovanie zásob liehu sa použije § 20 a 21.

(19) Regenerovať lieh v užívateľskom podniku podľa odseku 17 je možné len v prítomnosti zamestnanca colného úradu. Takýto užívateľský podnik je povinný poskytnúť zamestnancovi colného úradu nevyhnutnú súčinnosť a primerané podmienky na výkon daňového dozoru.

(20) Užívateľský podnik môže lieh získaný spôsobom podľa odseku 17 použiť len na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom.

§ 11a
Osobitná úprava použitia, príjmu a výdaja aróm s obsahom liehu oslobodeného od dane

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce používať, prijímať alebo vydávať arómy, ktoré obsahujú lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 písm. c) (ďalej len "arómy oslobodené od dane"), musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane (ďalej len "evidencia podnikov"). V žiadosti o zaradenie do evidencie podnikov žiadateľ uvedie údaje podľa § 11 ods. 2 písm. a) a b), obchodný názov aróm oslobodených od dane, príslušný kód kombinovanej nomenklatúry a k žiadosti priloží doklady podľa § 11 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. f), technologický opis použitia aróm oslobodených od dane a normy spotreby aróm oslobodených od dane alebo iné doklady určujúce spotrebu takých aróm.

(2) Colný úrad pred zaradením do evidencie podnikov preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 1. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie podnikov do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých povinností a podmienok uvedených v odseku 1, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil a zaradí žiadateľa do evidencie podnikov do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie podnikov, je povinná viesť evidenciu, v ktorej uvedie množstvo prijatých, spotrebovaných alebo vydaných aróm oslobodených od dane. Na vedenie evidencie sa vzťahuje § 39 ods. 4 rovnako a § 39 ods. 2 primerane.

(4) Colný úrad vyradí právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 3 z evidencie podnikov, ak
a) nedodržiava povinnosti podľa odseku 3 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,

b) jej zaniklo živnostenské oprávnenie,

c) požiada o vyradenie z evidencie podnikov.

§ 12
Vznik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením liehu do daňového voľného obehu dňom

a) vydania liehu právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať lieh v pozastavení dane,

b) vlastnej spotreby liehu v daňovom sklade,

c) prijatia liehu oprávneným príjemcom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,

d) zistenia odcudzenia liehu v pozastavení dane alebo liehu oslobodeného od dane,

e) zistenia chýbajúceho liehu
1. v pozastavení dane s výnimkou liehu uvedeného v § 7 ods. 2 písm. e) a f),
2. oslobodeného od dane s výnimkou množstva liehu pripadajúceho na výrobné straty, manipulačné straty, dopravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto straty uznané colným úradom, pričom takto uznané straty nesmú byť vyššie, ako sú normy strát liehu ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného zákona, 8) ako aj množstva liehu nenávratne zničeného v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty uznané colným úradom na základe úradného zistenia a potvrdenia,

f) vyňatia liehu z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),

g) vyrobenia liehu mimo pozastavenia dane, s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme alebo v colnom režime prepracovanie zahraničného tovaru pod colným dohľadom a okrem získania liehu regeneráciou užívateľským podnikom podľa § 11 ods. 17, ak takto získaný lieh použije na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom,

h) prijatia colného vyhlásenia na prepustenie liehu do voľného obehu, 2aa) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,

i) vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia,

j) prijatia liehu osobou uvedenou v § 37a ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, 12) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. h).

(2) Daňová povinnosť vzniká aj dňom

a) zistenia liehu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia liehu v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s liehom ako s vlastným,

b) dodania alebo dňom použitia liehu oslobodeného od dane na iný ako určený účel.

(3) Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.

§ 13
Daňový dlžník

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba,

a) ktorá vydala lieh právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať lieh v pozastavení dane,

b) ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k použitiu liehu pre vlastnú spotrebu,

c) ktorá je oprávneným príjemcom a prijala lieh prepravený na daňové územie v pozastavení dane,

d) ktorá mala v držbe lieh v pozastavení dane alebo oslobodený od dane a ten jej bol odcudzený; ak bola na takýto lieh zložená zábezpeka na daň, daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,

e) ktorá má v držbe lieh a bol u nej zistený chýbajúci lieh
1. v pozastavení dane s výnimkou množstva liehu uvedeného v § 7 ods. 2 písm. e) a f),
2. oslobodený od dane s výnimkou množstva liehu pripadajúceho na výrobné straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, pričom takto uznané straty nesmú byť vyššie, ako sú normy strát liehu ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného zákona, 8) ako aj množstva liehu nenávratne zničeného v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty uznané colným úradom na základe úradného zistenia a potvrdenia; ak bola na lieh oslobodený od dane zložená zábezpeka na daň, daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,

f) ktorá vyňala lieh z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),

g) ktorá vyrobila lieh mimo pozastavenia dane, s výnimkou získania liehu regeneráciou užívateľským podnikom podľa § 11 ods. 17, ak takto získaný lieh použije na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom,

h) na ktorej účet bolo pri dovoze predložené colné vyhlásenie na prepustenie liehu do voľného obehu, 2aa) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,

i) ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia,

j) ktorá je uvedená v § 37a ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilní zamestnanci, ktorí prijali lieh na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, 12) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. h).

(2) Daňovým dlžníkom pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 2 je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá

a) nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia liehu u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s liehom ako s vlastným,

b) dodala na použitie alebo použila lieh oslobodený od dane na iný ako určený účel.

(3) zrušený od 1.7.2006.

§ 14
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, splatnosť dane

(1) Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak je daňovým dlžníkom prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov alebo ak je daňovým dlžníkom oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma lieh v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, vydaným podľa § 49 ods. 3 a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.

(3) Daňový dlžník neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.

(5) Prevádzkovateľ daňového skladu v daňovom priznaní uvádza
a) množstvo liehu v hl a., ktoré bolo vydané z daňového skladu vrátane vlastnej spotreby v daňovom sklade, v členení podľa predmetu dane a sadzby dane,

b) množstvo liehu v hl a. z liehu uvedeného v písmene a), ktoré bolo vydané v pozastavení dane, oslobodené od dane a množstvo liehu, z ktorého uplatňuje vrátenie dane,

c) rozdiel medzi množstvom liehu podľa písmena a) a množstvom liehu podľa písmena b),

d) výslednú daň, ktorá pripadá na množstvo liehu v hl a. podľa písmena c).

(6) Daňový dlžník s výnimkou podľa odseku 5 uvádza v daňovom priznaní množstvo liehu, z ktorého vznikla daňová povinnosť, v členení podľa predmetu dane a sadzby dane, a daň pripadajúcu na toto množstvo.

(7) Daňový dlžník je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 12 ods. 1 písm. h) a i), daň vypočíta colný úrad. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

(8) Ak daňový dlžník zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie dane, je povinný podať colnému úradu dodatočné daňové priznanie bezodkladne po zistení nesprávnosti alebo neúplnosti daňového priznania s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka, a zaplatiť daň do desiatich pracovných dní odo dňa podania dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie musí byť označené ako "Dodatočné". V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú iba rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.

(9) Na dodatočné daňové priznanie podľa odseku 8 sa neprihliada, ak už colný úrad začal daňovú kontrolu smerujúcu k preskúmaniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo uplatneného vrátenia dane za obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo.

(10) Ak podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zníženie dane
a) prevádzkovateľ daňového skladu môže vykonať opravu dodatočným daňovým priznaním, najneskôr však do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka,

b) daňový dlžník neuvedený v písmene a) uplatní vrátenie dane v žiadosti o vrátenie dane a postupuje podľa § 15.

§ 15
Vrátenie dane

(1) Daň z liehu preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť

a) prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal takýto lieh alebo má lieh zdanený podľa tohto zákona s výnimkou liehu v spotrebiteľskom balení,

b) užívateľskému podniku, ak prevzal takýto lieh na účely oslobodené od dane, alebo má lieh zdanený podľa tohto zákona, a použitie takéhoto liehu má uvedené v odbernom poukaze,

c) prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou, ktoré obsahuje lieh preukázateľne znehodnotený a nevhodný na priamu ľudskú spotrebu, a ak priloží k daňovému priznaniu podľa § 14 ods. 2 alebo k dodatočnému daňovému priznaniu podľa § 14 ods. 10 písm. a) úradný záznam o zničení týchto kontrolných známok,

d) oprávnenému príjemcovi, alebo dovozcovi liehu, ak prevzal lieh, ktorý je preukázateľne znehodnotený a nevhodný na priamu ľudskú spotrebu a tento lieh bol zničený pod dozorom colného úradu; k žiadosti o vrátenie dane priloží úradný záznam o zničení tohto liehu a úradný záznam o zničení kontrolných známok, ak bol lieh v spotrebiteľskom balení označený kontrolnou známkou,

e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá ukončila svoju činnosť podľa § 11 ods. 16 a § 23 ods. 10, ak daň zaplatila a ak bol tento lieh zničený podľa § 48 ods. 2.

(2) Daň z liehu preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak v rámci podnikania takýto lieh

a) dodala na územie iného členského štátu právnickej osobe alebo fyzickej osobe na podnikateľské účely a k žiadosti o vrátenie dane priložila
1. tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) liehu,
2. potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
3. úradný záznam o zničení kontrolných známok, ak bolo spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou,

b) dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane iného členského štátu príslušného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,

c) vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu doložila jednotným colným dokladom potvrdzujúcim, že lieh opustil územie únie; na požiadanie colného úradu je potrebné vývoz liehu preukázať aj iným dokladom, najmä dokladom o preprave liehu na územie tretieho štátu, alebo dokladom o platbe.

(3) Daň možno vrátiť prevádzkovateľovi daňového skladu podľa osobitného predpisu, 22) ktorý použil preukázateľne zdanený lieh na výrobu medziproduktu, ak takýto medziprodukt bol dodaný mimo daňového územia alebo ak bol dodaný na účely oslobodené od dane podľa osobitného predpisu. 22)

(4) Preukázateľne zdaneným liehom na účely tohto zákona je lieh, ktorého zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene liehu, napríklad výpisom z účtu v banke, zahraničnej banke so sídlom v inom členskom štáte alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len "banka"), výdavkovým pokladničným dokladom, dokladom z registračnej pokladnice alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu.

(5) Daň možno vrátiť aj daňovému dlžníkovi, ak už daň zaplatil, a ak daň vypočítal
a) daňový dlžník v neprospech príjemcu (odberateľa) liehu, ktorému vyhotovil dobropis, pričom o vrátenie dane môže požiadať až po úhrade dobropisu príjemcovi (odberateľovi) liehu,

b) daňový dlžník vo svoj vlastný neprospech,

c) colný úrad v neprospech daňového dlžníka.

(6) Vrátenie dane uplatní
a) prevádzkovateľ daňového skladu v daňovom priznaní (§ 14 ods. 2), alebo v dodatočnom daňovom priznaní [§ 14 ods. 10 písm. a)], ak vrátenie dane uplatní po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré daňové priznanie už podal,

b) právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v písmene a) v žiadosti o vrátenie dane vyhotovenej podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 49 ods. 3.

(7) Vrátenie dane je možné uplatniť na colnom úrade až po skončení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr však do troch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom možnosť na uplatnenie vrátenia dane vznikla; po uplynutí tejto lehoty nie je možné daň vrátiť.

(8) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 6 písm. b) zistí, že podaná žiadosť o vrátenie dane je nesprávna alebo neúplná a jej oprava má za následok
a) zníženie uplatneného vrátenia dane, je povinná podať daňové priznanie; v daňovom priznaní uvedie daň vo výške rozdielu medzi uplatneným vrátením dane a výškou dane, ktorá má byť vrátená, a túto daň zaplatí v lehote podľa § 14, ak už daň bola vrátená,

b) zvýšenie uplatneného vrátenia dane, môže podať dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, v ktorej uvedie rozdiel oproti pôvodne uplatnenej výške vrátenia dane, ako aj zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka; to platí aj v prípade, ak túto skutočnosť zistí colný úrad; dodatočnú žiadosť o vrátenie dane možno podať do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava žiadosti o vrátenie dane týka; na základe dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podanej po uplynutí tejto lehoty nemožno vrátiť daň.

(9) Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania alebo od podania žiadosti o vrátenie dane, alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a zistí, že daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie alebo žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane je oprávnená, vráti daň do 15 dní od ukončenia kontroly.

§ 16
Zrušený od 1.1.2005

§ 17
Pozastavenie dane, daňový sklad

(1) Pozastavenie dane sa uplatní na lieh, ktorý
a) sa nachádza v daňovom sklade,

b) sa prepravuje za podmienok uvedených v § 25 a 26,

c) colný úrad zabezpečí 23) alebo ktorý sa stal vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu 11) s výnimkou preukázateľne zdaneného liehu.

(2) Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu liehu (§ 18 ods. 1 a 2) alebo sklad liehu (§ 22 ods. 1 až 3) nachádzajúci sa na daňovom území. Daňovým skladom je aj podnik na výrobu liehu alebo sklad liehu nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ktorého prevádzkovanie je povolené podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.

(3) Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu liehu alebo časť skladu liehu s výnimkou samostatného skladu liehu, 25) ktorým nie je Správa štátnych hmotných rezerv. 26)

(4) V daňovom sklade musí byť výrobné zariadenie a zariadenie na spracovanie a skladovanie liehu uspôsobené tak, aby bolo colným úradom možné kedykoľvek zisťovať množstvo vyrobeného a spracúvaného liehu, uskladneného liehu, zásob liehu a obsah alkoholu v ňom, a aby v ňom bolo možné skladovať oddelene jednotlivé druhy liehu.

(5) Prijímať, vydávať, vyrábať alebo spracúvať lieh v daňovom sklade, s výnimkou skladu liehu podľa § 22 ods. 2 písm. a), ktorý prijíma, skladuje alebo odosiela lieh v spotrebiteľskom balení, možno len v prítomnosti zamestnanca colného úradu. Colný úrad je povinný zabezpečiť prítomnosť zamestnanca colného úradu tak, aby nebol obmedzený príjem, výdaj, výroba alebo spracovanie liehu v daňovom sklade. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný poskytnúť zamestnancovi colného úradu nevyhnutnú súčinnosť a primerané podmienky na výkon daňového dozoru. Ak sa lieh v daňovom sklade neprijíma, nevydáva, nevyrába alebo nespracúva, colný úrad môže upustiť od povinnosti zabezpečiť prítomnosť zamestnanca colného úradu v daňovom sklade, pričom je povinný tento priestor zabezpečiť uzáverou colného úradu. Uzáverou priestoru sa rozumie uzamknutie a zabezpečenie uzáverou colného úradu všetkých prístupových miest do priestoru, v ktorom sa prijíma, vydáva, vyrába alebo spracúva lieh, a to za prítomnosti prevádzkovateľa daňového skladu, pričom odstránenie uzáver a odomknutie je možné uskutočniť len v prítomnosti colného úradu a prevádzkovateľa daňového skladu.

(6) Pri výrobe, spracovaní a použití liehu je zakázané
a) miešať spolu lieh poľnohospodárskeho pôvodu s liehom sulfitovým, liehom syntetickým a liehom denaturovaným,

b) používať lieh syntetický, lieh sulfitový a lieh surový na výrobu liehovín, potravín alebo liekov a iných výrobkov slúžiacich na ochranu a podporu zdravia,

c) používať lieh denaturovaný na výrobu liehovín, potravín alebo liekov a iných výrobkov slúžiacich na ochranu a podporu zdravia, obsahujúcich lieh; uvedené neplatí, ak je lieh denaturovaný octom na výrobu kvasného octu a lieh osobitne denaturovaný na výrobu liekov a iných výrobkov slúžiacich na ochranu a podporu zdravia v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom podľa § 8 ods. 2.

(7) Do daňového voľného obehu je zakázané uvádzať lieh
a) označený klamlivým spôsobom alebo spôsobom vyvolávajúcim nebezpečie zamenenia,

b) znehodnotený a lieh neznámeho pôvodu.

(8) Syntetický lieh a sulfitový lieh vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu a určený na priemyselné spracovanie možno uvádzať do daňového voľného obehu len denaturovaný.

(9) Daňovým skladom nie je liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia.

(10) V daňovom sklade môže byť lieh len v pozastavení dane.

§ 18
Podnik na výrobu liehu

(1) Podnikom na výrobu liehu na účely tohto zákona je liehovarnícky závod 27) nachádzajúci sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela lieh. V podniku na výrobu liehu je celé vyrobené množstvo liehu merané kontrolným liehovým meradlom. Na účely zabezpečenia kontroly vyrobeného množstva liehu správcom dane v podniku na výrobu liehu, ktorý meria vyrobené množstvo liehu meracou zostavou na lieh, musí byť meracia zostava na lieh zabezpečená odstavením prietoku liehu pri prekročení maximálnej povolenej teploty liehu a doplnená prietokovým regulátorom liehu pretekajúcim meracou zostavou na lieh a etalónovým gravimetrickým zariadením s nádržou. Výrobné zariadenie a kontrolné liehové meradlo musia byť zabezpečené uzáverami colného úradu.

(2) Podnikom na výrobu liehu na účely tohto zákona je aj podnik neuvedený v odseku 1,

a) ktorý získava lieh regeneráciou z liehových odpadov alebo liehových roztokov, vzniknutých výrobou, pri ktorej bol použitý čistý alebo denaturovaný lieh ako surovina, prísada alebo pomocná látka s výnimkou užívateľského podniku podľa § 11 ods. 17,

b) ktorým je droždiareň, v ktorej je lieh vedľajším produktom pri výrobe droždia.

(3) Podniky na výrobu liehu podľa odsekov 1 a 2 musia mať samostatný sklad liehu, 25) v ktorom sa uskladňuje vyrobený, spracovaný alebo nakúpený lieh v overených nádržiach 20) s overenými meradlami na zisťovanie zásob liehu. Liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia nemusí mať samostatný sklad liehu. 25)

(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať podnik na výrobu liehu, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Uvedené sa nevzťahuje na liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia.

§ 19
Pestovateľské pálenie ovocia

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia, písomne požiada colný úrad o registráciu. Žiadosť o registráciu musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,

b) daňové identifikačné číslo žiadateľa,

c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,

(2) Prílohami k žiadosti sú

a) povolenie na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, vydané podľa osobitného predpisu, 27)

b) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,

c) nákres výrobného zariadenia v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, doklad o úradnom overení kontrolného liehového meradla na meranie vyrobeného množstva liehu a doklad o úradnom overení teplomera na meranie teploty vyrobeného liehu,

d) potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 3 písm. a) a potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 3 písm. c),

e) čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 3 písm. b).

(3) Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:

a) colný úrad ani daňový úrad nemá voči nemu pohľadávky po lehote splatnosti,

b) colný úrad ani daňový úrad nemá voči osobe, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, pohľadávky na dani po lehote splatnosti, ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla, a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; uvedené sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov, 21)

c) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov, 17)

d) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,

e) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie.

(4) Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 a porovná skutkový stav výrobného zariadenia s nákresom výrobného zariadenia predloženými v prílohe; ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 3, colný úrad pridelí žiadateľovi registračné číslo a vydá osvedčenie o registrácii do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu. Ak skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách nie sú pravdivé alebo ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok uvedených v odseku 3, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil a pridelí žiadateľovi registračné číslo a vydá osvedčenie o registrácii do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.

(5) Na lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia sa uplatní znížená sadzba dane za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(6) Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia oznamuje colnému úradu

a) začatie, zastavenie a predpokladané ukončenie výroby liehu najneskôr 15 dní vopred,

b) prerušenie výroby liehu z nepredvídateľných dôvodov ihneď,

c) zrušené od 1.9.2008.

(7) Lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia je pestovateľ povinný prevziať najneskôr do 30 dní odo dňa jeho výroby, ak v uvedenej lehote nemôže lieh prevziať, je prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia oprávnený vydať vyrobený lieh plnoletému členovi jeho domácnosti, ktorý sa preukáže žiadosťou na výrobu destilátov. Ak v uvedenej lehote pestovateľ neprevezme lieh, je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný oznámiť colnému úradu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na prevzatie liehu, množstvo liehu, ktoré nebolo prevzaté pestovateľom, a požiadať colný úrad o zničenie tohto liehu.

(8) Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je povinný viesť evidenciu pestovateľov, ktorým vyrobil lieh s uvedením
a) množstva a druhu prijatého kvasu 29) v litroch, o ktorého spracovanie pestovateľ požiadal,

b) množstva liehu v l a., vyrobeného pre pestovateľa a dátumu jeho výroby,

c) množstva liehu v l a. prevzatého pestovateľom a dátumu jeho prevzatia,

d) výšky dane, zaplatenej pestovateľom prevádzkovateľovi liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia.

(9) Daňová povinnosť vzniká dňom vyrobenia liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, ak tento zákon neustanovuje inak. Daňovým dlžníkom je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia môže vyrobiť pre pestovateľa lieh len na základe žiadosti o výrobu destilátu. 30) Pri výpočte výšky dane je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný použiť príslušnú sadzbu dane podľa množstva liehu v l a. vyrobeného pre pestovateľa, pričom prihliada na množstvo doteraz vyrobeného liehu, ktoré pestovateľ uviedol v žiadosti o výrobu destilátu. 30) Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia vyberá daň od pestovateľa pri preberaní liehu.

(10) Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je povinný podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie sa primerane uplatnia ustanovenia § 14. Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia uvedie v daňovom priznaní ako oslobodené to množstvo liehu z množstva liehu vyrobeného v zdaňovacom období, za ktoré podáva daňové priznanie, ktoré bolo zničené podľa § 48 ods. 2 do dňa podania daňového priznania, najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tento lieh vyrobený. Prílohou k daňovému priznaniu je zoznam pestovateľov s uvedením množstva liehu v l a. vyrobeného pre jednotlivých pestovateľov a množstvo liehu v l a. skutočne prevzatého jednotlivými pestovateľmi a s uvedením dátumu výroby liehu a kópie žiadostí o výrobu destilátu. 30)

(11) Daň z liehu vyrobeného v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia možno vrátiť prevádzkovateľovi liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie, ak zaplatil daň z liehu, ktorý nebol prevzatý pestovateľom a ktorý bol zničený podľa § 48 ods. 2. Vrátenie dane uplatní prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane; vrátenie dane z tohto liehu sa započíta s daňovou povinnosťou. Ak vrátenie dane prevýši daňovú povinnosť, na vrátenie dane sa uplatní § 15 primerane.

(12) Ak colný úrad príslušný pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia zistí, že údaje uvedené v žiadosti o výrobu destilátu 30) sú nepravdivé a pre pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie bolo vyrobené viac ako 43 l a. a ak sa pri výpočte výšky dane použila znížená sadzba dane, je daňovým dlžníkom pestovateľ. Výška dane sa vypočíta ako súčin rozdielu základnej sadzby dane a zníženej sadzby dane a množstva liehu v l a., ktoré bolo vyrobené nad limit 43 l a.

(13) Lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.

(14) Colný úrad prevádzkovateľovi liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia osvedčenie o registrácii odníme, ak
a) prestal spĺňať podmienky uvedené v odseku 3,

b) v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia došlo k preukázateľnému zásahu do usporiadania výrobného zariadenia,

c) skladuje alebo prechováva lieh, ktorého pôvod nevie preukázať,

d) požiada o zrušenie registrácie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,

e) mu zaniklo alebo bolo odňaté povolenie na výrobu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode podľa osobitného predpisu. 27)

(15) Colný úrad môže odňať osvedčenie o registrácii, ak prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába lieh, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.


(16) Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povoliť opätovnú rektifikáciu ním vyrobeného liehu. Lehota na podanie žiadosti, na rozhodnutie o žiadosti a na vykonanie opätovnej rektifikácie je maximálne desať dní odo dňa výroby liehu, ktorý má byť opätovne rektifikovaný. Dňom výroby liehu sa na tento účel považuje deň, kedy bol lieh opätovne rektifikovaný.

§ 20
Výrobné zariadenie v podniku na výrobu liehu, jeho zabezpečenie a usporiadanie

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába lieh, môže používať len také výrobné zariadenia, ktoré zaručujú spoľahlivé zistenie vyrobeného množstva liehu.

(2) Výrobné zariadenie v podnikoch na výrobu liehu musí byť zabezpečené uzáverami colného úradu a všetok vyrobený lieh musí byť registrovaný kontrolným liehovým meradlom, s výnimkou droždiarne.

(3) Uzávery celého priestoru, v ktorom sa nachádza výrobné zariadenie, sa musia používať všade tam, kde vznikajú technické problémy so zabezpečením výrobného zariadenia, napríklad výrobne syntetického liehu. Uzáverou celého priestoru, v ktorom sa nachádza výrobné zariadenie, sa rozumie uzamknutie a zabezpečenie uzáverou colného úradu všetkých prístupových miest do tohto priestoru za prítomnosti prevádzkovateľa daňového skladu, pričom odstránenie uzáver a odomknutie je možné uskutočniť len v prítomnosti colného úradu a prevádzkovateľa daňového skladu.

(4) Výrobné zariadenie podniku na výrobu liehu počas prevádzky nesmie byť použité na iné účely.

(5) Poškodzovanie alebo odstraňovanie uzáver umiestnených colným úradom a zasahovanie do usporiadania výrobného zariadenia je zakázané.

(6) Podrobnosti o požiadavkách na výrobné zariadenia v podnikoch na výrobu liehu, o spôsoboch usporiadania výrobného zariadenia a o spôsoboch jeho zabezpečenia colným úradom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 49 ods. 4.

(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá vydané povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa osobitného predpisu, 27) alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej vydané povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa osobitného predpisu 27) zaniklo alebo bolo odňaté a má v držbe výrobné zariadenie alebo jeho časť, je povinná do 15 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti písomne oznámiť colnému úradu
a) svoje identifikačné údaje,

b) adresu umiestnenia tohto výrobného zariadenia alebo jeho časti,

c) technické údaje, nákres a fotodokumentáciu tohto výrobného zariadenia alebo jeho časti.

(8) Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 7 a porovná skutočný stav výrobného zariadenia alebo jeho časti s údajmi podľa odseku 7 písm. c). Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v oznámení pravdivé, colný úrad vydá právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 7 potvrdenie o zaevidovaní držby výrobného zariadenia alebo jeho časti (ďalej len "potvrdenie o zaevidovaní"). Držba výrobného zariadenia alebo jeho časti právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní podľa druhej vety, sa nepovažuje za neoprávnenú, ak sú zachované všetky skutočnosti, na základe ktorých colný úrad potvrdenie o zaevidovaní vydal. Výrobné zariadenie alebo jeho časť môže colný úrad zabezpečiť uzáverou colného úradu.

(9) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, poskytne výrobné zariadenie alebo jeho časť inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, je povinná do 15 dní odo dňa jeho poskytnutia písomne oznámiť colnému úradu
a) svoje identifikačné údaje,

b) identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej výrobné zariadenie alebo jeho časť poskytla,

c) technické údaje, nákres a fotodokumentáciu poskytnutého výrobného zariadenia alebo jeho časti.

(10) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, už nemá v držbe výrobné zariadenie alebo jeho časť, pričom toto zariadenie neposkytla inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 9, je povinná do 15 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti oznámiť colnému úradu dôvody tejto zmeny.

(11) Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 9 alebo odseku 10. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 9 alebo odseku 10 potvrdenie o vyradení z evidencie držby výrobného zariadenia alebo jeho časti.

(12) Akúkoľvek inú zmenu skutočností a údajov, na základe ktorých colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné potvrdenie o zaevidovaní alebo vydá nové potvrdenie o zaevidovaní.

(13) Colné riaditeľstvo vedie evidenciu držby výrobného zariadenia alebo jeho časti v členení podľa
a) identifikačných údajov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní,

b) adresy umiestnenia výrobného zariadenia alebo jeho časti,

c) technických údajov, fotodokumentácie a nákresu výrobného zariadenia alebo jeho časti.

§ 21
Meranie a zisťovanie množstva vyrobeného liehu a zisťovanie zásob liehu

(1) Prevádzkovateľ podniku na výrobu liehu je povinný

a) merať celé vyrobené množstvo liehu kontrolným liehovým meradlom,

b) pri poruche kontrolného liehového meradla odoberať vyrobený lieh do overených nádrží 20) zabezpečených správcom dane,

c) zisťovať teplotu liehu pretekajúceho kontrolným liehovým meradlom,

d) pri meraní liehu dodržiavať podmienky umožňujúce správny chod kontrolného liehového meradla a spoľahlivé zistenie vyrobeného množstva liehu.

(2) Na meranie liehu sa môže použiť len také kontrolné liehové meradlo, ktoré je zabezpečené overovacími značkami metrologického orgánu a uzáverami colného úradu. Použitie kontrolných liehových meradiel, spôsob zabezpečenia kontrolných liehových meradiel alebo overených nádrží 20) colným úradom v prípade poruchy kontrolného liehového meradla [odsek 1 písm. b)] ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 49 ods. 4.

(3) Colný úrad vykonáva kontrolu a úpravu kontrolného liehového meradla a zisťuje a vypočítava množstvo vyrobeného liehu v podnikoch na výrobu liehu spôsobom a v lehotách podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo podľa § 49 ods. 4.

(4) Ak kontrolné liehové meradlo nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu, 2b) zabezpečí ho colný úrad tak, aby sa nemohlo používať, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Ak sa pri vykonaní skúšky správnosti objemového meradla na lieh podľa osobitného predpisu 2a) zistí odchýlka presahujúca dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby objemového meradla na lieh alebo ak nedôjde k pravidelnému overeniu objemového meradla na lieh podľa osobitného predpisu, 2a) colný úrad vyradí objemové meradlo na lieh z prevádzky.

(6) Ak sa pri vykonaní skúšky správnosti objemového meradla na lieh podľa osobitného predpisu 2a) zistí odchýlka v rozmedzí od najväčšej dovolenej chyby objemového meradla na lieh do dvojnásobku najväčšej dovolenej chyby objemového meradla na lieh, odo dňa zistenia tejto odchýlky sa až do dňa vykonania overenia objemového meradla na lieh uskutočňuje korekcia množstva vyrobeného liehu vypočítaného podľa objemu zmeraného objemovým meradlom na lieh. Na odchýlky menšie ako najväčšia dovolená chyba objemového meradla na lieh vrátane sa neprihliada.

(7) Kontrolu vyrobeného množstva liehu meracou zostavou na lieh vykonáva správca dane pomocou etalónového gravimetrického zariadenia s nádržou. Ak sa zistí odchýlka väčšia ako 0,3%, odo dňa zistenia odchýlky až do jej odstránenia sa uskutoční korekcia množstva vyrobeného liehu zisteného meracou zostavou na lieh.

(8) Colný úrad zisťuje zásoby liehu v podnikoch na výrobu liehu, v skladoch liehu, v užívateľských podnikoch a u oprávnených príjemcov spôsobom a v lehotách podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo podľa § 49 ods. 4.

§ 22
Sklad liehu

(1) Skladom liehu na účely toho zákona je liehovarnícky závod, 27) ktorým je výrobňa liehovín, 31a) egalizačná stanica, 31b) denaturačný závod 31c) a plniareň, 31d) nachádzajúci sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania prijíma, spracúva, plní, skladuje alebo odosiela lieh vyrobený v podniku na výrobu liehu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Skladom liehu je aj sklad liehu neuvedený v odseku 1, v ktorom sa v rámci podnikania lieh

a) prijíma, skladuje alebo odosiela,

b) používa na výrobu aróm, macerátov alebo extraktov určených na výrobu liehovín 5c) alebo na výrobu miešaných alkoholických nápojov 5d) s obsahom alkoholu viac ako 1,2% objemu.

(3) Skladom liehu je aj sklad liehu, ktorého prevádzkovateľom je právnická osoba, ktorá podľa zákona nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, ale skladuje lieh osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát. 26)

(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad liehu s výnimkou skladu liehu podľa odseku 2 písm. a), v ktorom prijíma, skladuje alebo odosiela len lieh v spotrebiteľskom balení, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať v pozastavení dane sklad liehu podľa odseku 2 písm. a), v ktorom prijíma, skladuje alebo odosiela lieh len v spotrebiteľskom balení, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Ak chce právnická osoba alebo fyzická osoba v sklade liehu podľa odseku 1 denaturovať lieh, musí mať aj povolenie na denaturáciu liehu podľa § 9.

(5) Sklad liehu podľa odseku 1, odseku 2 písm. b) a odseku 3 musí spĺňať tieto podmienky:

a) má všetky miestnosti, v ktorých sa nachádza lieh, zabezpečené uzáverou colného úradu tak, že vstup do miestnosti alebo iný zásah potrebný na obsluhu zariadenia skladu liehu mimo prevádzky nie je možný bez porušenia uzávery; colný úrad, ktorý uzáveru priložil, je jediný oprávnený pred každým začiatkom výroby uzáveru odstrániť,

b) sklad liehu je dostatočne zabezpečený pred neoprávneným použitím liehu,

c) má overené 20) skladovacie zariadenie, zmiešavacie zariadenie a prepravné nádrže s overeným meracím zariadením, ktoré umožňuje spoľahlivé zistenie množstva liehu pri príjme a výdaji liehu, množstva skladovaného liehu, množstva spracúvaného liehu a množstva prepravovaného liehu; ak sa množstvo liehu pri príjme a výdaji liehu, množstvo spracúvaného liehu a množstvo prepravovaného liehu zisťuje z hmotnosti liehu overenými meradlami, 2b) overenie zmiešavacích zariadení a prepravných nádrží v súlade s osobitným predpisom 2b) sa nevyžaduje,

d) má samostatný sklad liehu 25) s výnimkou skladu liehu, ktorým je egalizačná stanica, 31b) a skladu liehu podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3.

(6) Sklad liehu podľa odseku 2 písm. a), v ktorom sa má v pozastavení dane lieh prijímať, skladovať alebo odosielať, musí spĺňať tieto podmienky:

a) musí mať počas dvoch bezprostredne predchádzajúcich kalendárnych rokov
1. živnostenské oprávnenie na predaj liehu iným prevádzkovateľom živnosti,
2. ročný obrat liehu najmenej 1 000 hl a.,
3. priemernú dobu skladovania liehu za kalendárny rok najmenej šesť mesiacov,

b) je priestorovo ohraničený a dostatočne zabezpečený pred neoprávnenou manipuláciou s liehom alebo neoprávneným použitím liehu,

c) má overené 20) skladovacie nádrže a prepravné nádrže s overeným meracím zariadením, ak prijíma, skladuje a odosiela lieh, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení; ak sa množstvo liehu pri príjme a výdaji liehu a množstvo prepravovaného liehu zisťuje z hmotnosti liehu overenými meradlami, 2b) overenie prepravných nádrží v súlade s osobitným predpisom 2b) sa nevyžaduje.

(7) Podrobnosti o požiadavkách na skladovanie liehu, na zariadenie na skladovanie liehu a jeho usporiadanie, zariadenia na vyskladňovanie a preberanie liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 49 ods. 4.

§ 23
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Žiadosť musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,

b) daňové identifikačné číslo žiadateľa,

c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,

d) obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, odosielaného a skladovaného liehu,

e) predpokladaný ročný objem výroby liehu, skladovania liehu a predaja liehu v hl a., ak ide o podnik na výrobu liehu, alebo predpokladaný ročný objem skladovania liehu, spracovania liehu a predaja liehu v hl a., ak ide o sklad liehu.

(2) Prílohami k žiadosti sú

a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,

b) povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa osobitného predpisu; 27) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu liehu podľa § 22 ods. 2 a 3,

c) technická dokumentácia a nákres výrobného zariadenia v podniku na výrobu liehu s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, opis výrobných a skladovacích priestorov a zariadenia na spracovanie a skladovanie liehu v sklade liehu s pripojeným nákresom a vyznačením umiestnenia uzáver miestností, stručný opis činnosti a opis daňového skladu, spôsob zabezpečenia liehu pred neoprávneným použitím, technická dokumentácia a opis kontrolného liehového meradla na meranie vyrobeného množstva liehu a zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a doklad o úradnom overení týchto zariadení, vyhlásenie o vytvorení podmienok na prítomnosť správcu dane; to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu liehu podľa § 22 ods. 2 písm. a), ak žiadateľ prijíma, skladuje alebo odosiela lieh, ktorý je v spotrebiteľskom balení, a na žiadosť na prevádzkovanie skladu liehu podľa § 22 ods. 3,

d) opis činnosti a opis skladu liehu, spôsob zabezpečenia liehu pred neoprávnenou manipuláciou s liehom alebo neoprávneným použitím liehu, opis skladovacích priestorov v sklade liehu podľa § 22 ods. 2 písm. a), ak žiadateľ prijíma, skladuje alebo odosiela lieh, ktorý je v spotrebiteľskom balení, a zariadenia na skladovanie liehu v sklade liehu podľa § 22 ods. 3,

e) technologický opis postupu výroby s uvedením zoznamu spracúvaných základných surovín, zoznamu výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších produktov, prípadne odpadu,

f) účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať, a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu, 32) ako aj forma vedenia účtovníctva,

g) potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c) a potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. e),

h) zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) lieh v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia,

i) čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 4 písm. d),

j) zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.

(3) Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.

(4) Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:

a) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 18)

b) zložil zábezpeku na daň podľa § 24,

c) colný úrad ani daňový úrad nemá voči žiadateľovi pohľadávky po lehote splatnosti,

d) colný úrad ani daňový úrad nemá ku dňu podania žiadosti pohľadávky na dani po lehote splatnosti voči osobe, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo voči osobe, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a nemal ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov, 21)

e) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov, 17)

f) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,

g) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie.

(5) Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 3, preverí splnenie podmienok uvedených v odseku 4 a v § 17, 18, 20 až 22, porovná skutkový stav výrobného zariadenia s technickou dokumentáciou a nákresom výrobného zariadenia predloženými v prílohe. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 a v § 17, 18, 20 až 22, colný úrad pridelí žiadateľovi registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Ak skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách nie sú pravdivé alebo ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil a pridelí žiadateľovi registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.

(6) Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1, odseku 2 písm. b) až e) a g) a odseku 4 písm. e) až g) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo prevádzkovateľa.

(7) Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká

a) dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania,

b) dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,

c) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,

d) desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na
1. splatnosť dane, ak splatná daň nebola odvedená a ak u prevádzkovateľa daňového skladu colný úrad úplne alebo čiastočne upustil od zloženia zábezpeky na daň podľa § 24 ods. 8,
2. povinnosť doplniť zábezpeku na daň podľa § 24 ods. 6 písm. a) druhého bodu, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
3. povinnosť zložiť alebo doplniť zábezpeku na daň podľa § 24 ods. 9 určenej colným úradom podľa § 24 ods. 10, ak prevádzkovateľ splatnú daň do desiatich dní zaplatil, ale ak zábezpeku na daň nezložil alebo nedoplnil v lehote určenej colným úradom,

e) dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,

f) dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi, 32a) ak právnická osoba alebo fyzická osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).

(8) Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak
a) prevádzkovateľ daňového skladu vstúpi do likvidácie,

b) prevádzkovateľ daňového skladu prestal spĺňať podmienky uvedené v odseku 4 písm. a) až f),

c) v daňovom sklade došlo k preukázateľnému zásahu do usporiadania výrobných zariadení, skladovacích zariadení, kontrolných liehových meradiel a ich zabezpečenia,

d) prevádzkovateľ daňového skladu skladuje alebo prechováva lieh, ktorého pôvod nevie preukázať,

e) prevádzkovateľ daňového skladu porušuje pri uvedení spotrebiteľského balenia liehu do daňového voľného obehu ustanovenia § 10,

f) prevádzkovateľ daňového skladu porušuje povinnosti podľa tohto zákona neuvedené v písmenách c) až e), porušuje platné právne predpisy z oblasti výroby a uvádzania liehu na trh a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,

g) prevádzkovateľ daňového skladu požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,

h) prevádzkovateľovi daňového skladu zaniklo alebo bolo odňaté povolenie na výrobu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode podľa osobitného predpisu. 27)

(9) Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, nespracúva, neskladuje, neprijíma alebo neodosiela lieh, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.

(10) Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu

a) prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob liehu ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,

b) colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,

c) colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak je zabezpečením dane banková záruka, 33)

d) colný úrad odníme osvedčenie o registrácii a zruší registračné číslo.

(11) Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 8 písm. c) až f), môže colný úrad vydať nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. V prípade odňatia povolenia podľa odseku 9 môže colný úrad vydať nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roku po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

(12) Ak prevádzkovateľ daňového skladu prevzal preukázateľne zdanený lieh v spotrebiteľskom balení označený kontrolnou známkou ním uvedený do daňového voľného obehu, a z tohto liehu nemožno vrátiť daň podľa § 15 ods. 1 písm. c), je povinný o jeho príjme a výdaji viesť samostatnú evidenciu a zabezpečiť skladovanie v priestoroch, ktoré musia byť priestorovo oddelené od uskladnenia liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré je v pozastavení dane.

§ 24
Zábezpeka na daň

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo liehu, ktoré uviedla do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo liehu uvedeného do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane. Ak nie je možné zábezpeku na daň takto určiť, žiadateľ zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo liehu, ktoré uvedie do daňového voľného obehu v bežnom roku.

(2) Povinnosť zloženia zábezpeky na daň sa nevzťahuje na lieh osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát. 26)

(3) Žiadateľ je povinný zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady, ktoré chce prevádzkovať; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 25 a 26.

(4) Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.

(5) Zložením zábezpeky na daň sa rozumie
a) vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,

b) banková záruka 33) vystavená v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.

(6) Prevádzkovateľ daňového skladu

a) je povinný upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri jej určení, a to
1. zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá presahuje zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo liehu uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyššia o viac ako 20% ako zložená zábezpeka na daň, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daň presiahla zloženú zábezpeku na daň,
2. doplniť zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, a to do desiatich dní odo dňa oznámenia podľa odseku 7,

b) môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20% než daň pripadajúca na množstvo liehu uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, že tento stav trvá najmenej dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; colný úrad vráti príslušný rozdiel s prihliadnutím na stav zásob liehu v pozastavení dane ku dňu podania žiadosti, a to do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.

(7) Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, o čom písomne upovedomí daňového dlžníka.

(8) Ak je žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu prevádzkovateľ podniku na výrobu liehu a nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, colný úrad na základe žiadosti o upustenie od zloženia zábezpeky na daň upustí od povinnosti zložiť zábezpeku na daň
a) úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu; za rovnakých podmienok môže podať žiadosť o upustenie od zloženia zábezpeky na daň aj prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu liehu,

b) čiastočne vo výške 50%, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 12 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu; za rovnakých podmienok môže podať žiadosť o upustenie od zloženia zábezpeky na daň aj prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu liehu.

(9) Colný úrad písomne vyzve prevádzkovateľa daňového skladu, u ktorého čiastočne alebo úplne upustil od zloženia zábezpeky na daň podľa odseku 8, aby zábezpeku na daň zložil alebo ju doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní, ak zistil, že
a) prevádzkovateľ daňového skladu je po dobu viac ako piatich dní v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov upravujúcich dane a clá, 34) alebo podľa osobitných predpisov 17) upravujúcich povinné odvody poistného, alebo

b) nastali iné okolnosti, na ktorých základe možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového skladu nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť daň podľa tohto zákona.

(10) Ak colný úrad určil lehotu na zloženie zábezpeky na daň alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zložiť zábezpeku na daň alebo doplniť zábezpeku na daň v tejto lehote.

(11) Na podanie ďalšej žiadosti o upustenie od zloženia zábezpeky na daň začne odo dňa splnenia povinnosti podľa odseku 10 opätovne plynúť lehota podľa odseku 8.

(12) Za daňovo spoľahlivého sa na účely tohto zákona považuje
a) právnická osoba alebo fyzická osoba, ak dodržuje podmienky podľa § 23 ods. 4 písm. a), c) až g),

b) prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu liehu, ak dodržuje podmienky podľa § 23 ods. 4.

§ 25
Postup pri preprave liehu v pozastavení dane a liehu oslobodeného od dane na daňovom území

(1) Lieh v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len
a) z daňového skladu do iného daňového skladu,

b) z miesta dovozu (§ 31) do daňového skladu,

c) z daňového skladu do miesta výstupu (§ 32),

d) z miesta dovozu (§ 31), ak lieh odosiela registrovaný odosielateľ do miesta výstupu (§ 32),

e) do daňového skladu, ak sa prepravuje lieh, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu. 11)

(2) Lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 je možné prepravovať na daňovom území len
a) z daňového skladu do užívateľského podniku,

b) z miesta dovozu (§ 31) do miesta uskladnenia liehu v užívateľskom podniku pri dovoze, ktorý uskutočňuje užívateľský podnik,

c) z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku, ak ide o ukončenie činnosti užívateľského podniku podľa § 11 ods. 16,

d) medzi prevádzkarňami tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.

(3) Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, povoliť na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území lieh v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1, aj iný spôsob prepravy liehu, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.

(4) Prepravu liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území je možné uskutočniť len na základe elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému, 34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise 34b) (ďalej len "elektronický dokument"), ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému 34a) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, 34c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.

(5) Pred začatím prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód (ďalej len "referenčný kód") a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi), príjemcovi (odberateľovi) a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Lieh prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.

(6) Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území; preprava liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území sa začína, keď lieh v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo užívateľský podnik odosielateľa (dodávateľa), alebo je prepustený do voľného obehu. 2aa)

(7) Počas prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému, 34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise. 34b)

(8) Príjemca (odberateľ) liehu prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy tohto liehu predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému, 34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise 34b) (ďalej len "správa o prijatí"). Preprava liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území sa považuje za ukončenú dňom prijatia liehu príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) po jej zaevidovaní bezodkladne zašle odosielateľovi (dodávateľovi) a colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.

(9) Lieh, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 7ods. 1 na daňovom území, musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa).

(10) Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad odošle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom príjemcovi (odberateľovi) a zaevidovanú správu o prijatí odošle odosielateľovi (dodávateľovi).

(11) Na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného liehu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zloženie zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zloženie zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 a ktorý nie je denaturovaný, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 11 ods. 4 písm. b) je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí, ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.

(12) Na prepravu liehu na daňovom území
a) v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
1. prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1a. odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
1b. príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
1c. odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
1d. príjemcom liehu, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu, 11)
1e. príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak lieh prepravovaný v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) je v jeho vlastníctve, alebo
1f. príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s dohodou súhlasil,
2. registrovaný odosielateľ, alebo
3. dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli a colný úrad odosielateľa (dodávateľa) s dohodou súhlasil,

b) oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 zloží zábezpeku na daň užívateľský podnik, ktorý je
1. odberateľom na daňovom území alebo
2. príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie.

(13) Colný úrad povolí na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu alebo užívateľského podniku zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh, ak výška dane pripadajúca na množstvo liehu prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 je najmenej 3 320 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 3 320 000 eur zníženej o 50%, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 7 470 000 eur. Povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň podľa § 26 ods. 11. Ak súčet zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území a zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie, je najmenej 3 320 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný lieh je súčet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 3 320 000 eur zníženej o 50%, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 7 470 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 26 ods. 11 je zložená vo výške 7 470 000 eur. Ak prevádzkovateľ daňového skladu alebo užívateľský podnik nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 23 ods. 4 písm. a), c) až g), povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň zaniká.

§ 26
Postup pri preprave liehu v pozastavení dane na území únie

(1) Lieh v pozastavení dane je možné prepravovať na území únie len
a) z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 31), ak lieh odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, alebo slovenskému zástupcovi podľa § 37a ods. 15, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy 12) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy,

b) z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 31), ak lieh odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,

c) z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi na daňovom území,

d) z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte cez daňové územie,

e) v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.

(2) Prepravu liehu v pozastavení dane na území únie je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému 34a) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, 34c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.

(3) Pred začatím prepravy liehu v pozastavení dane z daňového územia na územie únie vyhotoví odosielateľ (dodávateľ) návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi) a správcovi dane členského štátu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Ak sa lieh prepravuje v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) zašle elektronický dokument príjemcovi (odberateľovi) liehu a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Prepravu liehu v pozastavení dane na území únie je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Lieh prepravovaný v pozastavení dane na území únie musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.

(4) Ak sa lieh prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), colný úrad príjemcu (odberateľa) je povinný elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) zaslať príjemcovi (odberateľovi).

(5) Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava liehu v pozastavení dane na území únie; preprava liehu v pozastavení dane na území únie sa začína, keď lieh opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo je prepustený do voľného obehu. 2aa)

(6) Počas prepravy liehu v pozastavení dane na území únie môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý zložil zábezpeku na daň, alebo registrovaný odosielateľ na daňovom území, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia liehu v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa), s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 37a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému, 34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise. 34b)

(7) Ak sa lieh prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), príjemca (odberateľ) liehu prepravovaného v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy liehu v pozastavení dane predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) správu o prijatí. Preprava liehu v pozastavení dane na území únie sa považuje za ukončenú dňom prijatia liehu príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) zašle bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.

(8) Ak sa lieh prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. a), colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný správu o prijatí zaslanú správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa) zaslať odosielateľovi (dodávateľovi) na daňovom území.

(9) Lieh, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane na území únie, musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa).

(10) Na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou prepravy liehu slovenskému zástupcovi podľa § 37a ods. 15 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy 12) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného liehu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zloženie zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň dopravca alebo príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a dopravca alebo príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa), ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.

(11) Colný úrad povolí na základe písomnej žiadosti odosielateľa (dodávateľa) zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh odosielateľovi (dodávateľovi), ak výška dane pripadajúcej na množstvo liehu prepravovaného v pozastavení dane je najmenej 3 320 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 3 320 000 eur zníženej o 50%, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 7 470 000 eur. Povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň podľa § 25 ods. 13. Ak súčet zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie a zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane na daňovom území, je najmenej 3 320 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný lieh je súčet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 3 320 000 eur zníženej o 50%, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 7 470 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 25 ods. 13 je zložená vo výške 7 470 000 eur. Ak odosielateľ (dodávateľ) nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 23 ods. 4 písm. a), c) až g), povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň zaniká.

(12) Preprava liehu v pozastavení dane z územia únie osobám uvedeným v § 37a ods. 2 alebo z daňového územia osobám uvedeným v § 37a ods. 15 sa uskutočňuje s elektronickým dokumentom a s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise 13) (ďalej len "osvedčenie o oslobodení"). Preprava liehu v pozastavení dane z územia únie ozbrojeným silám iných členských štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy 12) alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy 12) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa uskutočňuje s osvedčením o oslobodení. Po ukončení prepravy liehu v pozastavení dane osoby uvedené v § 37a ods. 2 bezodkladne informujú o prijatí liehu Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu; 34b) Colný úrad Bratislava zašle správu o prijatí správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa).

§ 27
Oprávnený príjemca

(1) Oprávneným príjemcom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem liehu písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane.

(2) Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane alebo žiadosť o vydanie povolenia prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane musí obsahovať

a) identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,

b) daňové identifikačné číslo žiadateľa,

c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,

d) obchodný názov liehu a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,

e) údaj o predpokladanom ročnom objeme liehu prijímaného v pozastavení dane v hl a., ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,

f) údaj o množstve liehu v hl a. a predpokladaný čas prijatia celého množstva liehu, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane.

(3) Prílohami k žiadosti sú:
a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,

b) technická dokumentácia a opis skladovacích priestorov, opis skladovacích zariadení podľa § 17 ods. 4, spôsob zabezpečenia liehu pred neoprávneným použitím, technická dokumentácia zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a doklad o úradnom overení týchto zariadení, ak žiadateľ má zariadenie na skladovanie liehu.

(4) Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 18)

b) zložil zábezpeku na daň,

c) colný úrad ani daňový úrad nemá voči žiadateľovi pohľadávky po lehote splatnosti,

d) colný úrad ani daňový úrad nemá ku dňu podania žiadosti pohľadávky na dani po lehote splatnosti voči osobe, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo voči osobe, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a nemal ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov, 21)

e) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov, 17)

f) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,

g) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.

(5) Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti.

(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom podľa § 24 ods. 5.

(7) Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa, ktorý chce prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 6, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Ak skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti nie sú pravdivé alebo ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil a pridelí žiadateľovi registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov. Ak colný úrad povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.

(8) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, je povinná pred vydaním povolenia prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré má v danom prípade prijať, a to spôsobom podľa § 24 ods. 5. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.

(9) Colný úrad pred vydaním povolenia prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 8, colný úrad vydá povolenie prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň a určí lehotu na prijatie celého množstva liehu, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane. Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.

(10) Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať lieh a daň pripadajúca na toto množstvo liehu je vyššia o viac ako 10% než zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň prijatia tohto liehu
a) oznámiť túto skutočnosť colnému úradu písomne alebo v elektronickej forme,

b) zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.

(11) Oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, a to do piatich dní odo dňa upovedomenia podľa odseku 13.

(12) Oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20% než daň pripadajúca na množstvo liehu uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúce dva kalendárne mesiace za predpokladu, že tento stav trvá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň a ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň; colný úrad vráti príslušný rozdiel s prihliadnutím na stav zásob liehu a na stav zásob nenalepených kontrolných známok ku dňu podania žiadosti do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.

(13) Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, o čom písomne upovedomí daňového dlžníka.

(14) Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 a odseku 4 písm. a), c) až g) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového osvedčenia o registrácii a povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.

(15) Povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká

a) dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za mŕtveho, ak je oprávneným príjemcom fyzická osoba,

b) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, dňom keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia,

c) desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 10 písm. b), ak zábezpeka na daň nebola doplnená,

d) dňom uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 11, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,

e) dňom odňatia povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane colným úradom,

f) dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi, 32a) ak právnická osoba alebo fyzická osoba nepodala žiadosť podľa písmena h),

g) dňom kedy oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne prijme celé množstvo liehu, ktoré má uvedené v povolení prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane,

h) dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,

i) dňom uplynutia lehoty podľa odseku 9.

(16) Colný úrad povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane odníme, ak
a) oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,

b) oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 4 a 6,

c) oprávnený príjemca porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy alebo upozornenia colného úradu neviedli k náprave,

d) oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane,

e) bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.

(17) Colný úrad môže odňať povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, ak oprávnený príjemca počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma lieh, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.

(18) Po zániku povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane
a) oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň, ak nebolo daňové priznanie podané a daň zaplatená ku dňu zániku povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane,

b) colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva,

c) colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka, 33)

d) colný úrad odníme osvedčenie o registrácii a zruší registračné číslo.

(19) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 16 písm. c), môže byť nové povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného oprávnenému príjemcovi o odňatí povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane. Ak sa odníme povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 17, môže byť vydané nové povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane.

§ 28
Registrovaný odosielateľ

(1) Registrovaným odosielateľom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie odosielať lieh v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu. 2aa) Registrovaným odosielateľom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať lieh po jeho prepustení do voľného obehu 2aa) v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať lieh v pozastavení dane.

(2) Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať lieh v pozastavení dane musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) daňové identifikačné číslo žiadateľa,

c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,

d) obchodný názov liehu a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,

e) údaj o predpokladanom ročnom objeme liehu odosielaného v pozastavení dane v hl a.,

f) zoznam členských štátov, do ktorých bude žiadateľ odosielať lieh v pozastavení dane.

(3) Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.

(4) Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 18)

b) zložil zábezpeku na daň podľa § 27 ods. 6,

c) colný úrad ani daňový úrad nemá voči žiadateľovi ku dňu podania žiadosti pohľadávky po lehote splatnosti,

d) colný úrad ani daňový úrad nemá ku dňu podania žiadosti pohľadávky na dani po lehote splatnosti voči osobe, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo voči osobe, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a nemal ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov, 21)

e) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov, 17)

f) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,

g) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.

(5) Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.

(6) Na registráciu, vydanie povolenia odosielať lieh v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu údajov a na odňatie a zánik povolenia odosielať lieh v pozastavení dane sa použije § 27 primerane.

§ 29
Postup pri preprave liehu v pozastavení dane a oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom systéme

(1) Na účely tohto zákona sa elektronický systém 34a) považuje za nedostupný, ak je elektronický systém 34a) nedostupný u správcu dane a nie je možné vypracovať, odoslať alebo prijať elektronický dokument alebo správu o prijatí.

(2) Ak je elektronický systém 34a) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný
a) oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,

b) vyhotoviť sprievodný administratívny dokument v písomnej forme (ďalej len "sprievodný dokument"), ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 25 ods. 4 alebo § 26 ods. 2.

(3) Ak je elektronický systém 34a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ) začať prepravu liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 len so súhlasom colného úradu odosielateľa (dodávateľa). Súhlas so začatím prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 oznamuje colný úrad odosielateľa (dodávateľa) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.

(4) Lieh prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený odosielateľom (dodávateľom). Odosielateľ (dodávateľ) si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.

(5) Ak je počas prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 elektronický systém 34a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 37a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) informácie podľa osobitného predpisu 34b) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Odosielateľ (dodávateľ) je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu odosielateľa (dodávateľa) je odosielateľ (dodávateľ) povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravovaný lieh, nové miesto prijatia liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 alebo nového príjemcu (odberateľa).

(6) Ak sa preprava liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 ukončila so sprievodným dokumentom alebo ak je elektronický systém 34a) nedostupný v čase prijatia liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1, príjemca (odberateľ) je povinný vyhotoviť správu o prijatí v písomnej forme (ďalej len "písomná správa o prijatí"), ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako správa o prijatí podľa § 25 ods. 8 alebo § 26 ods. 7. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukončení prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 pri nedostupnom elektronickom systéme. 34a) Príjemca (odberateľ) je povinný túto písomnú správu o prijatí predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa), ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný kópiu písomnej správy o prijatí zaslať odosielateľovi (dodávateľovi).

(7) Ak sa elektronický systém 34a) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 25 alebo § 26; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava tohto liehu ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme. 34a)

(8) Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému, 34a) je príjemca (odberateľ) povinný predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) iný dôkaz o ukončení prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1, ktorý musí obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené v správe o prijatí podľa § 25 ods. 8 alebo § 26 ods. 7. Ak colný úrad príjemcu (odberateľa) uzná iný dôkaz o ukončení prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1, oznámi túto skutočnosť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) a ukončí prepravu liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 prostredníctvom elektronického systému. 34a)

(9) Pri nedostupnom elektronickom systéme 34a) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa tohto zákona.

§ 30
Nezrovnalosti pri preprave liehu v pozastavení dane

(1) Nezrovnalosťou pri preprave liehu v pozastavení dane sa na účely tohto zákona rozumejú také okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava liehu alebo časť prepravy liehu v pozastavení dane neukončila podľa tohto zákona.

(2) Za nezrovnalosť pri preprave liehu v pozastavení dane sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a) bol lieh pri preprave v pozastavení dane nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, nepredvídateľných okolností alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo

b) došlo pri preprave liehu v pozastavení dane k stratám liehu, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky liehu súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.

(3) Ak pri preprave liehu v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.

(4) Ak sa pri preprave liehu v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie zistí nezrovnalosť na daňovom území a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti.

(5) Ak pri preprave liehu v pozastavení dane vznikne daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4 a daňovým dlžníkom je prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný odosielateľ alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň v inom členskom štáte, colný úrad informuje správcu dane členského štátu, v ktorom bola zložená zábezpeka na daň, o vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň na daňovom území.

(6) Ak lieh prepravovaný v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu nebol dopravený na miesto určenia a počas prepravy liehu v pozastavení dane nebola zistená nezrovnalosť, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom odoslania liehu v pozastavení dane. Ak odosielateľ (dodávateľ) liehu v lehote do štyroch mesiacov odo dňa odoslania liehu nepredloží colnému úradu dôkaz o ukončení prepravy, podá daňové priznanie a zaplatí daň spôsobom podľa odseku 8; za dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy sa na účely tohto zákona považuje správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí, alebo elektronická správa o vývoze vyhotovená prostredníctvom elektronického systému, 34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise 34b) (ďalej len "správa o vývoze"), alebo správa o vývoze v písomnej forme (ďalej len "písomná správa o vývoze"), alebo iný dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy liehu v pozastavení dane alebo dôkaz o tom, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.

(7) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na daňovom území, nebola preukázateľne oboznámená so skutočnosťou, že lieh nebol dopravený na miesto určenia, je oprávnená do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia colného úradu o zistení tejto skutočnosti preukázať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) ukončenie prepravy liehu v pozastavení dane alebo vznik nezrovnalosti v inom členskom štáte.

(8) Daňový dlžník, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti podľa § 14 ods. 2, pričom daň vypočíta podľa sadzieb platných v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňový dlžník, s výnimkou prevádzkovateľa daňového skladu, je povinný do piatich pracovných dní po zistení nezrovnalosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a) colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,

b) Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.

(9) Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa začatia prepravy liehu v pozastavení dane zistí, že k nezrovnalosti pri preprave liehu v pozastavení dane došlo
a) v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad zaplatenú daň na daňovom území vráti daňovému dlžníkovi, ktorý daň zaplatil, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte,

b) na daňovom území pri preprave liehu z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území, ktorá mala za následok vznik daňovej povinnosti, a daň bola zaplatená, colný úrad zaplatenú daň vráti daňovému dlžníkovi, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu potvrdzujúceho, že nezrovnalosť bola odstránená.

§ 31
Postup pri preprave liehu v pozastavení dane pri dovoze

(1) Dovozom liehu sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie liehu do voľného obehu 2aa) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa lieh nachádza v čase prepustenia do voľného obehu. 2aa) Na daň a na správu dane pri dovoze liehu sa vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Lieh po prepustení do voľného obehu 2aa) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia dane, pričom sa uplatní rovnaký postup ako pri preprave liehu v pozastavení dane.

(3) Lieh, ktorý po prepustení do voľného obehu 2aa) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len "dovozca") do pozastavenia dane, musí byť bezodkladne umiestnený v daňovom sklade na daňovom území alebo odoslaný dovozcom prevádzkovateľovi daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území iného členského štátu. Dovozca je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý lieh prepúšťa do voľného obehu, 2aa) povolením na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolením odosielať lieh v pozastavení dane a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo liehu. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 1 pokrýva zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane.

(4) Užívateľský podnik pri dovoze liehu na účely oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý lieh prepúšťa do voľného obehu, 2aa) odberným poukazom a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo liehu. Lieh po jeho prevzatí musí byť bezodkladne umiestnený v sklade užívateľského podniku.

§ 32
Postup pri preprave liehu v pozastavení dane pri vývoze

(1) Vývozom liehu sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie liehu do colného režimu vývoz 40a) a jeho preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na účely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava liehu v pozastavení dane ukončená a lieh opustil územie únie. Lieh po prepustení do colného režimu vývoz 40a) môže prepravovať v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len "vývozca").

(2) Prepravu liehu v pozastavení dane pri vývoze je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu vývozu 40b) na daňovom území. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému 34a) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, 34c) ak sa vývozca a colný úrad vývozu 40b) nedohodnú inak. Colný úrad vývozu 40b) na daňovom území elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom vývozcovi a colnému úradu výstupu 40c) na daňovom území. Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad vývozu 40b) na daňovom území o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu liehu v pozastavení dane pri vývoze je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Lieh prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.

(3) Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým bol lieh navrhnutý do colného režimu vývoz, 40a) zrušené podľa osobitného predpisu. 40d)

(4) Počas prepravy liehu v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu liehu prostredníctvom elektronického systému, 34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise. 34b)

(5) Colný úrad výstupu 40c) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému 34a) elektronické potvrdenie osvedčujúce, že lieh opustil územie únie (ďalej len "potvrdenie o výstupe"), ktoré odošle colnému úradu vývozu 40b) na daňovom území. Colný úrad vývozu 40b) na daňovom území elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; správa o vývoze potvrdzuje, že preprava liehu v pozastavení dane pri vývoze bola ukončená a lieh opustil územie únie.

(6) Ak je colný úrad vývozu 40b) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu 40c) na daňovom území, colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyžaduje.

(7) Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad výstupu 40c) na daňovom území vyhotoví potvrdenie o výstupe, ktoré elektronicky zašle správcovi dane členského štátu vývozu.

(8) Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad vývozu 40b) na daňovom území zašle elektronický dokument colnému úradu výstupu 40c) v inom členskom štáte. Colný úrad vývozu 40b) na daňovom území po obdržaní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom výstupu 40c) v inom členskom štáte, elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.

(9) Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu liehu v pozastavení dane pri vývoze sa použijú § 26 ods. 10 a 11 primerane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad vývozu 40b) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o vývoze, ak sa colný úrad vývozu 40b) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.

§ 32a
Postup pri preprave liehu v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme

(1) Ak je elektronický systém 34a) nedostupný podľa § 29, vývozca je povinný
a) oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu 40b) začatie prepravy liehu v pozastavení dane pri vývoze; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,

b) vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 29.

(2) Vývozca môže začať prepravu liehu v pozastavení dane pri vývoze podľa odseku 1 len so súhlasom colného úradu vývozu. 40b) Súhlas so začatím prepravy liehu v pozastavení dane pri vývoze oznamuje colný úrad vývozu 40b) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.

(3) Lieh prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený vývozcom. Vývozca si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu; 40b) v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.

(4) Ak je počas prepravy liehu v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém 34a) nedostupný podľa § 29, môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu 40b) informácie podľa osobitného predpisu 34b) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Vývozca je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu; 40b) v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu vývozu 40b) je vývozca povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravovaný lieh, nové miesto výstupu.

(5) Ak sa preprava liehu v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom na daňovom území, alebo ak je elektronický systém 34a) nedostupný v čase, keď lieh opustil územie únie na daňovom území, colný úrad výstupu 40c) na daňovom území je povinný vyhotoviť potvrdenie o výstupe v písomnej forme (ďalej len "písomné potvrdenie o výstupe"), ktoré musí obsahovať rovnaké údaje ako potvrdenie o výstupe podľa § 32 ods. 5. Colný úrad výstupu 40c) na daňovom území zašle písomné potvrdenie o výstupe colnému úradu vývozu 40b) na daňovom území alebo správcovi dane členského štátu vývozcu, ak nebol lieh prepustený do colného režimu vývoz 40a) na daňovom území. Písomné potvrdenie o výstupe je dokladom potvrdzujúcim, že lieh opustil územie únie. Colný úrad vývozu 40b) na daňovom území na základe písomného potvrdenia o výstupe vyhotoví písomnú správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.

(6) Ak sa elektronický systém 34a) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu 40b) a colný úrad výstupu 40c) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 32 ods. 2; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava liehu v pozastavení dane pri vývoze ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme. 34a)

(7) Ak nebola colným úradom vývozu 40b) vyhotovená správa o vývoze podľa § 32 ods. 5 z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému, 34a) je vývozca povinný predložiť colnému úradu vývozu 40b) iný dôkaz o ukončení prepravy liehu v pozastavení dane pri vývoze, ktorý musí obsahovať rovnaké údaje, ako sú uvedené v správe o vývoze podľa § 32 ods. 5. Ak colný úrad vývozu 40b) na daňovom území uzná iný dôkaz o ukončení prepravy liehu v pozastavení dane pri vývoze, oznámi túto skutočnosť vývozcovi a ukončí prepravu liehu v pozastavení dane pri vývoze prostredníctvom elektronického systému. 34a)

§ 33
Preprava liehu mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely

(1) Ak sa lieh uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území, a to dňom prevzatia liehu na daňovom území; na účely tohto zákona sa liehom určeným na podnikateľské účely rozumie jeho dodanie na iné účely ako na súkromné účely podľa § 35 ods. 1. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je príjemcom (odberateľom) liehu.

(2) Príjemca (odberateľ) liehu je povinný pred prevzatím liehu podľa odseku 1
a) písomne oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry liehu, ktorý chce odobrať a identifikačné údaje dodávateľa liehu,

b) zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaného liehu; na zábezpeku na daň sa použije § 24 primerane.

(3) Daňový dlžník je povinný pri vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie colnému úradu najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.

(4) Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.

(5) Ak pri preprave liehu na podnikateľské účely podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu liehu v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo pri preprave liehu na podnikateľské účely k stratám liehu, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky liehu súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty liehu alebo nenávratné zničenie liehu na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré bolo uznané ako strata liehu alebo nenávratné zničenie liehu, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 2 príjemcovi (odberateľovi) liehu vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata liehu alebo nenávratné zničenie liehu.

(6) Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia liehu na daňové územie, alebo dňom použitia liehu na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia liehu na daňové územie. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá lieh pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe, alebo ktorá lieh ako prvá použila. Daňový dlžník je povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia liehu, a to
a) colnému úradu, ak má daňový dlžník sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,

b) Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.

(7) Ak sa má lieh uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského štátu na podnikateľské účely, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 34.

(8) Odosielateľ (dodávateľ) liehu je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov liehu a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry liehu, ktorý chce dodať a identifikačné údaje príjemcu (odberateľa) liehu; po uskutočnení dodávky je možné podať colnému úradu žiadosť o vrátenie dane podľa § 15 ods. 7.

(9) Ak sa lieh uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravuje cez územie iného členského štátu na daňové územie, je odosielateľ (dodávateľ) liehu povinný oznámiť colnému úradu údaje podľa odseku 2, vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať primerane podľa § 34.

(10) Lieh uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovaný do iného členského štátu na podnikateľské účely alebo lieh uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravovaný na daňové územie na podnikateľské účely, sa považuje za lieh dodaný na podnikateľské účely dňom prijatia tohto liehu príjemcom (odberateľom) liehu, ak sa preprava uskutočňuje so zjednodušeným sprievodným dokumentom.

(11) Lieh uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území alebo na území iného členského štátu dodaný na paluby lietadiel alebo lodí uskutočňujúcich prepravu na daňové územie alebo na územie iného členského štátu, ktorý nie je ponúkaný na predaj na daňovom území, sa na účely tohto zákona nepovažuje za lieh určený na podnikateľské účely na daňovom území.

(12) Za lieh uvedený do daňového voľného obehu sa považuje aj všeobecne denaturovaný lieh vyrobený na daňovom území alebo dopravený na daňové územie z územia iných členských štátov. Pri preprave všeobecne denaturovaného liehu do iného členského štátu na podnikateľské účely musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 34. Na prepravu všeobecne denaturovaného liehu sa zábezpeka na daň nevyžaduje.

(13) Ak odberateľ liehu, ktorým je oprávnený príjemca, chce lieh uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať na účely reklamácie dodávateľovi reklamovaného liehu, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, môže takýto lieh prepravovať len so zjednodušeným sprievodným dokumentom. Na zjednodušenom sprievodnom dokumente je oprávnený príjemca povinný uviesť počet kontrolných známok a ich identifikačné čísla, ak sa reklamovaný lieh nachádzal v spotrebiteľskom balení a bol prepravovaný v rámci reklamácie na územie iného členského štátu označený kontrolnou známkou. Oprávnený príjemca pri vrátení dane postupuje primerane podľa § 15; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte sa nevyžaduje.

§ 34
Zjednodušený sprievodný dokument

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania lieh uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území dodáva do iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru a spôsobom uvedeným v osobitnom predpise. 41) Zjednodušený sprievodný dokument sa vyhotovuje v troch dieloch. Prvý diel si ponechá odosielateľ (dodávateľ), druhý a tretí diel sprevádza prepravovaný lieh. Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje potvrdenie príjmu liehu odberateľom na účely vrátenia dane, uvedie túto požiadavku v príslušnej časti zjednodušeného sprievodného dokumentu a súčasne si vyžiada potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane odberateľom.

(2) Ak sa lieh uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravuje na daňové územie na podnikateľské účely, musí sa prepravovať spolu s druhým a tretím dielom zjednodušeného sprievodného dokumentu. Druhý diel si ponechá odberateľ. Odberateľ potvrdí prijatie liehu v príslušnej časti tretieho dielu zjednodušeného sprievodného dokumentu, ktorý bezodkladne odošle odosielateľovi (dodávateľovi). Ak to odosielateľ (dodávateľ) požaduje, odberateľ odošle odosielateľovi (dodávateľovi) aj potvrdenie o vysporiadaní dane, ktoré musí obsahovať adresu colného úradu, dátum a spôsob vysporiadania dane zložením zábezpeky na daň alebo zaplatením dane.

(3) Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako zjednodušený sprievodný dokument; takýto doklad musí byť označený ako "Zjednodušený sprievodný dokument (tovar podliehajúci spotrebnej dani) na účely kontroly spotrebnej dane".

(4) Zjednodušený sprievodný dokument sa použije aj pri preprave liehu
a) uvedeného do daňového voľného obehu z jedného miesta na daňovom území na iné miesto na daňovom území, ak sa preprava liehu uskutoční cez územie jedného alebo viacerých členských štátov,

b) všeobecne denaturovaného liehu dodávaného na podnikateľské účely na daňovom území.

§ 35
Preprava liehu mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely

(1) Ak fyzická osoba nadobudla pre svoju vlastnú spotrebu (ďalej len "súkromné účely") lieh uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte a sama ho prepraví na daňové územie, z takto nadobudnutého liehu nevzniká daňová povinnosť na daňovom území.

(2) Ak sa použije lieh podľa odseku 1 na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom takéhoto použitia liehu. Daňovým dlžníkom je fyzická osoba, ktorá prepravila lieh na daňové územie, pričom je povinná najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň; na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.

(3) Pri posudzovaní, či je lieh určený na súkromné účely podľa odseku 1 alebo na podnikateľské účely podľa § 33, sa prihliada na

a) dôvod nadobudnutia alebo držby liehu a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,

b) miesto, kde sa lieh nachádza, alebo spôsob, akým bol lieh prepravený,

c) doklady o nadobudnutí liehu,

d) obchodný názov a množstvo liehu; množstvo takto prepravovaného liehu je 10 litrov liehu a viac.

§ 36
Zásielkový obchod

(1) Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie liehu právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá v rámci podnikania lieh uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je
a) prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,

b) oprávneným príjemcom podľa tohto zákona.

(2) Daňová povinnosť vzniká na daňovom území dodaním liehu na daňové územie, pričom dodaním sa rozumie deň prevzatia liehu odberateľom. Daňovým dlžníkom je odosielateľ (dodávateľ).

(3) Zásielkový obchod možno uskutočniť, len ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému pre odberateľa uvedeného v odseku 1 pred uskutočnením dodávky
a) písomne oznámi svoje identifikačné údaje,

b) písomne oznámi identifikačné údaje odberateľa, obchodný názov, kód kombinovanej nomenklatúry liehu a množstvo liehu v hl a., ktoré má byť odoslané (dodané),

c) zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré má byť odoslané (dodané).

(4) Daňový dlžník uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň prevzatia liehu, podať daňové priznanie colnému úradu príslušnému pre odberateľa najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane. Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca pre zásielkový obchod môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania; v takom prípade daňový dlžník podá daňové priznanie a zaplatí daň 25. deň po skončení zdaňovacieho obdobia.

(5) Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.

(6) Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod. Splnomocnencom pre zásielkový obchod môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom alebo s trvalým pobytom na daňovom území, ktorá nesmie byť totožná s odberateľom a ktorá je daňovo spoľahlivá (§ 24 ods. 12).

(7) Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa), identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod, obchodný názov a množstvo dodávaného liehu. Prílohou k žiadosti sú doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti a plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa).

(8) Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod colný úrad vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely uplatnenia vrátenia dane odosielateľovi (dodávateľovi).

(9) Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak splnomocnenec pre zásielkový obchod
a) nezabezpečoval dodávky liehu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,

b) porušuje povinnosti podľa tohto zákona,

c) alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky liehu, o to požiadal.

(10) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom na daňovom území chce odoslať lieh uvedený na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu, je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť colnému úradu. V oznámení uvedie obchodný názov a množstvo liehu, ktoré chce odoslať, meno a adresu odberateľa a deň, v ktorý sa má lieh odoslať. Ak sa má uplatniť vrátenie dane, žiadosť o vrátenie dane sa doloží potvrdením o vysporiadaní dane v členskom štáte určenia.

(11) Ak pri dodaní liehu podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu liehu v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo k stratám liehu, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky liehu súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty liehu alebo nenávratné zničenie liehu na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré bolo uznané ako strata liehu alebo nenávratné zničenie liehu, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 3 odosielateľovi (dodávateľovi) liehu vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata liehu alebo nenávratné zničenie liehu.

§ 36a
Nezrovnalosti pri preprave liehu mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri zásielkovom obchode

(1) Nezrovnalosťou pri preprave liehu podľa § 33 alebo § 36 sa na účely tohto zákona rozumejú okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava liehu alebo časť prepravy liehu uvedeného do daňového voľného obehu neukončila podľa tohto zákona.

(2) Za nezrovnalosť pri preprave liehu v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a) bol lieh pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom, alebo správcom dane iného členského štátu, alebo

b) došlo pri preprave liehu v daňovom voľnom obehu k stratám liehu, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky liehu počas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.

(3) Ak pri preprave liehu, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.

(4) Ak sa pri preprave liehu, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, zistí nezrovnalosť a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti na daňovom území.

(5) Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti pri preprave liehu, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad daň zaplatenú na daňovom území vráti daňovému dlžníkovi do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.

(6) Daňovým dlžníkom je príjemca (odberateľ) liehu, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 33 ods. 2 písm. b), alebo odosielateľ (dodávateľ) liehu, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 36 ods. 3 písm. c).

(7) Ak sa pri preprave liehu v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom území nevznikla, colný úrad zloženú zábezpeku na daň vráti príjemcovi (odberateľovi) liehu alebo odosielateľovi (dodávateľovi) liehu, ktorý zložil zábezpeku na daň na daňovom území a preukázal, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.

(8) Ak pri preprave liehu, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, vznikne nezrovnalosť v inom členskom štáte alebo sa zistí, že k nezrovnalosti došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad vráti daň z preukázateľne zdaneného liehu na daňovom území právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá daň zaplatila, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.

(9) Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, je daňový dlžník povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a) colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,

b) Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.

(10) Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.

§ 37
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane

(1) Od dane je oslobodený lieh predávaný v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.

(2) Lieh oslobodený od dane môže byť predaný osobám uvedeným v odseku 1 po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena liehu, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu. 42)

(3) Od dane je oslobodený aj lieh dodávaný na paluby lietadiel určený výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.

(4) Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte, možno predávať lieh len za cenu s daňou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena liehu, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu. 42)

(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj liehu oslobodeného od dane alebo zásobovať paluby lietadiel liehom, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ďalej len "tranzitný daňový sklad"). Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 23 primerane. Ak už právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu, 42) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu. 42)

(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaného liehu alebo liehu dodaného na paluby lietadiel. Ak už požiadala právnická osoba alebo fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu, 42) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 24 primerane.

(7) Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.

(8) Preprava liehu právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len "prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu"), sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave liehu v pozastavení dane sa použijú § 25 a 26 primerane.

(9) Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
a) prijatého liehu,

b) vydaného liehu v členení na lieh predaný
1. oslobodený od dane,
2. so spotrebnou daňou,

c) stavu zásob liehu.

(10) Na vedenie evidencie podľa odseku 9 sa vzťahuje § 39 ods. 4 rovnako a § 39 ods. 2 primerane.

(11) Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 23 ods. 7 až 11 primerane.

Osobitná úprava predaja liehu oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv

§ 37a

(1) Od dane je oslobodený lieh predávaný v daňovom sklade na predaj liehu oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy 19a) (ďalej len "zahraničný zástupca").

(2) Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je
a) diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,

b) medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len "medzinárodná organizácia") so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy, 19a)

c) diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

d) konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka,

e) člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

f) konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,

g) úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike.

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj liehu oslobodeného od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na predaj liehu oslobodeného od dane zahraničným zástupcom (ďalej len "daňový sklad pre zahraničných zástupcov"). Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 23 primerane; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu, 42) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu 42) s výnimkou minerálnych olejov.

(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 3 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného liehu. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu, 42) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 24 primerane.

(5) Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.

(6) Preprava liehu právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len "prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov"), sa uskutočňuje v pozastavení dane s elektronickým dokumentom; na postup pri preprave liehu v pozastavení dane sa použijú § 25 a 26 primerane.

(7) Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať lieh oslobodený od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa odseku 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 15. Ak sa zmenia údaje uvedené v potvrdení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámi bezodkladne tieto skutočnosti Colnému úradu Bratislava. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.

(8) Lieh oslobodený od dane možno predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov výlučne zahraničným zástupcom, a to len na základe povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zahraničný zástupca musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 7.

(9) Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa odseku 2 a ročný limit na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14. Prílohou povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list, ktorý sa vydáva pre jednotlivé kalendárne roky. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu, 42) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu, 42) ktorého prílohou sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu. 42) Ak sa zmenia skutočnosti a údaje podľa odseku 7, Colný úrad Bratislava s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov alebo vydá nové povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Ak zahraničnému zástupcovi zanikne nárok nakupovať lieh oslobodený od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa zániku tohto nároku odovzdať Colnému úradu Bratislava povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu.

(10) Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14, alebo jeho pomernú časť prislúchajúcu dĺžke obdobia zostávajúceho do konca kalendárneho roka v prípade, ak osoba iného štátu získa postavenie zahraničného zástupcu v priebehu kalendárneho roka. Pri výpočte pomernej časti ročného limitu sa zohľadňuje počet zostávajúcich kalendárnych mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane začatých kalendárnych mesiacov. Nevyčerpaný limit alebo jeho časť je neprenosná do nasledujúceho kalendárneho roka. Zahraničný zástupca odovzdá Colnému úradu Bratislava odpisový list pre príslušný kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Colný úrad Bratislava vydá odpisový list raz ročne na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti zahraničného zástupcu.

(11) Zahraničný zástupca je povinný pri každom nákupe liehu v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov predložiť povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a odpisový list. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov zaznamená v odpisovom liste množstvo zakúpeného liehu v litroch a ponechá si kópiu povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiu odpisového listu.

(12) Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. a) a b) môže nakúpiť za kalendárny rok lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v množstve 400 litrov liehu.

(13) Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. c) až f) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v týchto množstvách:
a) vedúci misie 150litrov liehu,

b) vedúci konzulárneho úradu 150litrov liehu,

c) člen diplomatického personálu 70litrov liehu,

d) člen administratívneho a technického personálu 40litrov liehu.

(14) Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. g) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v množstve 40 litrov liehu.

(15) Povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov Colný úrad Bratislava vydá v rozsahu podľa odsekov 12 až 14 len zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré poskytujú obdobné zvýhodnenie alebo vracajú daň občanom Slovenskej republiky, ak požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy 19a) (ďalej len "slovenský zástupca"). Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.

(16) Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie alebo nevracia daň slovenským zástupcom podľa odseku 15, neprizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu oslobodenie od dane.

(17) Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 23 a ktorý chce predávať lieh oslobodený od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. V žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 23 ods. 1. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného liehu v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na lieh predaný v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa má predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.

(18) Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 17 a § 37b ods. 1 a vydá žiadateľovi povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 30 dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad ho vyzve, aby uvedené nedostatky odstránil, a vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.

(19) Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže dodávať slovenskému zástupcovi podľa odseku 15 lieh v pozastavení dane s elektronickým dokumentom a osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane, 13) ktoré vydal hostiteľský štát. Na takúto prepravu liehu sa zábezpeka na daň nevyžaduje.

§ 37b

(1) Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže predávať lieh oslobodený od dane výlučne zahraničným zástupcom, ktorým Colný úrad Bratislava vydal povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný viesť evidenciu kópií povolení na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópií odpisových listov a zabezpečiť
a) skladovanie a predaj liehu oslobodeného od dane zahraničným zástupcom výlučne v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,

b) vedenie evidencie, v ktorej uvedie najmä
1. množstvo prijatého liehu v litroch,
2. množstvo predaného liehu v litroch členené podľa zahraničných zástupcov a množstvo predaného liehu v litroch od začiatku kalendárneho roka,
3. stav zásob liehu v litroch.

(2) Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný oznámiť Colnému úradu Bratislava najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca podľa zahraničných zástupcov
a) množstvo predaného liehu v litroch za predchádzajúci kalendárny mesiac a

b) celkové množstvo predaného liehu v litroch od začiatku kalendárneho roka do konca predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

(3) Na vedenie evidencie podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje § 39 ods. 4 rovnako a § 39 ods. 2 a 3 primerane.

(4) Na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov sa použije § 23 ods. 7 až 11 primerane.

Vedenie evidencií

§ 38

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu liehu, skladu liehu, užívateľského podniku, oprávneným príjemcom, prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov, splnomocnencom pre zásielkový obchod alebo odosielateľom (dodávateľom), ktorý uskutočnil zásielkový obchod, je povinná podľa § 37 ods. 9, § 37b ods. 1, § 39 až 43 viesť evidenciu, uchovávať ju desať rokov a uzávierky tejto evidencie predkladať colnému úradu na preverenie v lehote určenej colným úradom.

(2) Evidencia liehu sa vedie samostatne pre lieh
a) ktorý nie je v spotrebiteľskom balení,

b) ktorý je v spotrebiteľskom balení,

c) sulfitový,

d) syntetický.

(3) Evidenciu liehu uzatvára právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 k 30. septembru príslušného kalendárneho roka s výnimkou právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, ktorá uzatvára evidenciu do 15 dní odo dňa ukončenia výrobného obdobia. 4)

(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 je povinná na základe rozhodnutia colného úradu viesť aj inú evidenciu potrebnú na správne určenie dane.

§ 39

(1) Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu liehu, je povinný viesť evidenciu

a) surovín na výrobu liehu,

b) vyrobeného alebo spracovaného liehu,

c) prevzatého liehu,

d) liehu použitého pre vlastnú spotrebu,

e) vydaného liehu,

f) znehodnoteného a zničeného (zneškodneného) liehu,

g) iných látok použitých pri výrobe liehu,

h) stavu zásob liehu a iných látok použitých pri výrobe liehu,

i) spotrebiteľských balení v členení na spotrebiteľské balenie skladované v pozastavení dane a spotrebiteľské balenie skladované mimo pozastavenia dane (§ 23 ods. 12).

(2) V evidencii podľa odseku 1 musí byť podľa kódu kombinovanej nomenklatúry uvedený

a) obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu a dátum výroby liehu,

b) obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu, dátum prevzatia liehu a identifikačné údaje dodávateľa; pri dovoze liehu dátum jeho prepustenia do voľného obehu, 2aa) miesto, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje deklaranta,

c) obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu, dátum a účel použitia liehu pre vlastnú spotrebu,

d) obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu, dátum vydania liehu a identifikačné údaje odberateľa; ak lieh prevzal dopravca, na ktorého účet nebol lieh vydaný, musia byť uvedené aj identifikačné údaje dopravcu,

e) obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu, dátum a dôvod zničenia liehu, údaje o zničení liehu,

f) obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu, dátum vývozu liehu, miesto uskutočnenia colného konania a identifikačné údaje deklaranta.

(3) Vydanie liehu oslobodeného od dane musí byť doložené
a) odberným poukazom odberateľa, ak sa vydáva lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1,

b) kópiou povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiou odpisového listu, ak sa vydáva lieh oslobodený od dane podľa § 37a.

(4) Zápisy v evidencii sa musia viesť za každý deň a vykonať najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti.

(5) Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť iný spôsob vedenia evidencie, ako je uvedený v odseku 4.

§ 40

(1) Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je skladom liehu, je povinný viesť evidenciu

a) prevzatého liehu,

b) spracovaného liehu,

c) liehu viazaného v rozpracovanej výrobe,

d) liehu použitého pre vlastnú spotrebu,

e) vydaného liehu,

f) znehodnoteného a zničeného (zneškodneného) liehu,

g) iných látok použitých pri spracovaní liehu,

h) stavu zásob liehu a stavu zásob iných látok použitých pri spracovaní liehu,

i) tovarov, ktoré vyrobil z liehu,

j) spotrebiteľských balení v členení na spotrebiteľské balenie skladované v pozastavení dane a spotrebiteľské balenie skladované mimo pozastavenia dane (§ 23 ods. 12) s výnimkou denaturačného závodu.

(2) Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má povolenie na denaturáciu liehu, je povinný viesť okrem evidencie podľa odseku 1 aj evidenciu
a) denaturačného prostriedku s uvedením jeho obchodného názvu,

b) vyrobeného denaturovaného liehu v l a.

(3) Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje § 39 ods. 3 a 4 rovnako a § 39 ods. 2 primerane.

§ 41

(1) Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu

a) prevzatého liehu v členení na lieh oslobodený od dane a lieh zdanený, ak takýto lieh nakupuje,

b) liehu prijatého z iných členských štátov v pozastavení dane ako oprávnený príjemca,

c) liehu podľa účelu použitia,

d) zničeného liehu a zneškodneného liehu,

e) tovarov, ktoré vyrobil z liehu,

f) tovarov, ktoré vyrobil z liehu a predal,

g) stavu zásob liehu a stavu zásob tovarov, ktoré vyrobil z liehu,

h) spotrebiteľských balení liehu, ak takýto lieh nakupuje,

i) množstva liehu získaného regeneráciou celkom, z toho množstvo liehu použitého na účely oslobodené od dane v súlade s odberným poukazom.

(2) Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 39 ods. 4 rovnako a § 39 ods. 2 primerane.

§ 42

(1) Oprávnený príjemca, ak nie je povinný viesť evidenciu podľa § 41, je povinný viesť evidenciu
a) prevzatého liehu v členení na lieh prijatý
1. mimo pozastavenia dane,
2. v pozastavení dane z iných členských štátov,

b) vydaného liehu,

c) stavu zásob liehu.

(2) Oprávnený príjemca je povinný viesť evidenciu spotrebiteľských balení samostatne, v ktorej uvedie
a) množstvo prijatých spotrebiteľských balení v členení na spotrebiteľské balenie prijaté
1. mimo pozastavenia dane, vrátane vrátených spotrebiteľských balení,
2. v pozastavení dane z iných členských štátov,

b) množstvo vydaných spotrebiteľských balení,

c) stavu zásob spotrebiteľských balení.

(3) Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje § 39 ods. 4 rovnako a § 39 ods. 2 primerane.

§ 43

(1) Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu
a) prijatého liehu,

b) odoslaného liehu v pozastavení dane.

(2) Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu liehu odoslaného do iného členského štátu.

(3) Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu liehu
a) prijatého

b) vydaného.

(4) Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje § 39 ods. 4 rovnako a § 39 ods. 2 primerane.

§ 44
Stráca účinnosť od 1.1.2011
Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení, musí mať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (ďalej len "povolenie na predaj"), ak tento zákon neustanovuje inak; taká právnická osoba alebo fyzická osoba musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj.

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá predáva lieh oslobodený od dane podľa § 7 a na právnickú osobu alebo fyzickú osobu registrovanú colným úradom podľa § 23, 27, 28, 37 a § 37a, ktorá vykonáva len činnosť súvisiacu s prevádzkovaním daňového skladu, prijímaním liehu z iného členského štátu v pozastavení dane, so zabezpečovaním dodávok liehu v mene prevádzkovateľa daňového skladu so sídlom v inom členskom štáte, s prevádzkovaním tranzitného daňového skladu alebo daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len "registrovaná osoba").

(3) Za predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti sa na účely tohto zákona považuje predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia iným prevádzkovateľom živností 42a) (veľkoobchod), alebo predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo predaj alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). Za predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu sa považuje aj ponúkanie spotrebiteľského balenia na predaj.

(4) Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,

b) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,

c) daňové identifikačné číslo žiadateľa.

(5) Prílohami k žiadosti sú
a) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,

b) zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov,

c) zoznam odberateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov s výnimkou odberateľov spotrebiteľského balenia, ktorými sú koneční spotrebitelia,

d) výpis z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba, a ak je žiadateľom právnická osoba, výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní.

(6) Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a) má živnostenské oprávnenie, 42a)

b) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,

c) nebolo mu počas obdobia desiatich rokov, podľa odseku 15 písm. a) až d), odňaté povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu,

d) nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz.

(7) Colný úrad vydá povolenie na predaj do 30 dní odo dňa podania žiadosti, ak žiadateľ k žiadosti priložil doklady podľa odseku 5 a splnil podmienky podľa odseku 6. Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na predaj nepriložil všetky doklady podľa odseku 5 alebo nesplnil všetky podmienky podľa odseku 6, colný úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá žiadateľovi povolenie na predaj do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad žiadosť zamietne a konanie zastaví.

(8) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj (ďalej len "držiteľ povolenia na predaj"), je povinná každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 4 písm. a) a podľa odseku 5 písm. b) a c) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 5 písm. a) je držiteľ povolenia na predaj povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.

(9) Colné riaditeľstvo vedie elektronickú databázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj, v ktorej sa uvádzajú
a) identifikačné údaje držiteľa povolenia na predaj, adresy jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia na predaj,

b) číslo povolenia na predaj,

c) dátum vydania povolenia na predaj,

d) dátum odňatia povolenia na predaj.

(10) Colné riaditeľstvo zverejňuje na internetovej stránke zoznam povolení na predaj, v ktorom uvedie údaje podľa odseku 9.

(11) Držiteľ povolenia na predaj je povinný
a) nakupovať spotrebiteľské balenie len od držiteľa povolenia na predaj alebo od registrovanej osoby, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,

c) viesť evidenciu podľa odseku 12,

d) skladovať v prevádzkarni len spotrebiteľské balenie určené na predaj v rámci podnikateľskej činnosti.

(12) Držiteľ povolenia na predaj je povinný za každú prevádzkareň viesť evidenciu podľa účtovných dokladov, v ktorej uvedie obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia v litroch, objemovú koncentráciu liehu a
a) počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a., identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho číslo povolenia na predaj alebo registračné číslo, v členení na príjem z maloobchodu alebo veľkoobchodu,

b) počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a., a to v členení podľa identifikačných údajov a čísla povolenia na predaj alebo registračného čísla, ak je známy odberateľ spotrebiteľského balenia, a počet spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a. vydaných ostatným odberateľom spotrebiteľského balenia,

c) stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a. k poslednému dňu kalendárneho mesiaca; ak zistí rozdiel medzi počtom prijatých spotrebiteľských balení a počtom vydaných spotrebiteľských balení, uvedie dôvod tohto rozdielu.

(13) Registrovaná osoba je povinná predávať spotrebiteľské balenie v daňovom voľnom obehu len držiteľovi povolenia na predaj alebo registrovanej osobe, ak tento zákon neustanovuje inak.

(14) Povolenie na predaj zaniká dňom
a) úmrtia fyzickej osoby alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení fyzickej osoby za mŕtvu, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo súdom ustanovený správca dedičstva,

b) zániku živnostenského oprávnenia, 42b)

c) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,

d) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na predaj.

(15) Colný úrad povolenie na predaj odníme, ak držiteľ povolenia na predaj
a) prestal spĺňať podmienku uvedenú v odseku 6 písm. b),

b) vstúpi do likvidácie,

c) nepreukáže pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ktoré sa u neho nachádza alebo ktoré sa u neho nachádzalo, v súlade s týmto zákonom,

d) nedodržiava povinnosti podľa odseku 11 písm. c) a d) a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,

e) požiada o odňatie povolenia na predaj.

(16) Ak držiteľovi povolenia na predaj zaniklo povolenie na predaj podľa odseku 14, môže zásoby spotrebiteľského balenia predať s písomným súhlasom colného úradu len držiteľovi povolenia alebo registrovanej osobe, pričom sa § 47 ods. 1 písm. t) a u) nepoužijú. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty alebo súdny exekútor, alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú spotrebiteľské balenie.

(17) Ak registrovanej osobe colný úrad odňal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, odňal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu alebo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, môže zásoby spotrebiteľského balenia s písomným súhlasom colného úradu predať len držiteľovi povolenia alebo registrovanej osobe, pričom sa § 47 ods. 1 písm. t) a u) nepoužijú. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty alebo súdny exekútor, alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú spotrebiteľské balenie.


(18) zrušený od 1.3.2009

(19) zrušený od 1.3.2009.§ 44a účinný od 1.1.2011
Predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení alebo predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) zo spotrebiteľského balenia, musí mať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (ďalej len "povolenie na predaj"), ak tento zákon neustanovuje inak. Za predaj spotrebiteľského balenia v rámci podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu sa považuje aj iný výdaj spotrebiteľského balenia alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia.

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na právnickú osobu alebo fyzickú osobu registrovanú colným úradom podľa § 23, 27, 37 a 37a a evidovanú colným úradom podľa § 10 ods. 13 a na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu iným prevádzkovateľom živností 42a) (ďalej len "oprávnenie na distribúciu").

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť držiteľom povolenia na predaj, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,

b) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,

c) daňové identifikačné číslo žiadateľa.

(4) Prílohami k žiadosti o vydanie povolenia na predaj sú
a) zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov,

b) výpis z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba, a ak je žiadateľom právnická osoba, výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní.

(5) Žiadateľ, ktorý chce byť držiteľom povolenia na predaj, musí spĺňať tieto podmienky:
a) má živnostenské oprávnenie, 42a)

b) nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,

c) nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté povolenie na predaj, okrem odňatia podľa odseku 20 písm. a) štvrtého bodu; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na predaj,

d) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.

(6) Colný úrad pridelí číslo povolenia na predaj a vydá povolenie na predaj do 30 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na predaj, ak k žiadosti o vydanie povolenia na predaj žiadateľ priložil prílohy podľa odseku 4 a splnil podmienky podľa odseku 5. Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na predaj nepriložil všetky prílohy podľa odseku 4 alebo nesplnil všetky podmienky podľa odseku 5, colný úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá žiadateľovi povolenie na predaj do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad žiadosť o vydanie povolenia na predaj zamietne a konanie zastaví.

(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj podľa odseku 6 (ďalej len "držiteľ povolenia"), je povinná
a) predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,

b) viesť dennú evidenciu spotrebiteľských balení podľa účtovných dokladov a čiarového kódu EAN v členení podľa odseku 15 písm. a), d), e) a f); túto evidenciu je povinný držiteľ povolenia mať k dispozícii v prevádzkarni,

c) skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti,

d) oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odsekov 3 a 5 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku.

(8) Držiteľ povolenia je povinný lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení nakupovať, alebo inak odoberať na účel ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti, len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu.

(9) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie oprávnenia na distribúciu. Žiadosť o vydanie oprávnenia na distribúciu musí obsahovať údaje podľa odseku 3.

(10) Prílohami k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu sú
a) výpis z registra trestov žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba a výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je žiadateľom právnická osoba; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní,

b) zoznam dodávateľov a odberateľov spotrebiteľského balenia s uvedením čísiel ich povolení na predaj alebo čísiel ich oprávnení na distribúciu, okrem odberateľov, ktorými sú koneční spotrebitelia.

(11) Žiadateľ, ktorý chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí spĺňať tieto podmienky:
a) má živnostenské oprávnenie 42a) a v rámci podnikania nakupuje a predáva spotrebiteľské balenie,

b) skladovacia plocha všetkých jeho skladovacích priestorov presahuje 200 m2,

c) má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur,

d) minimálny počet jeho zamestnancov v stálom pracovnom pomere je viac ako 10 zamestnancov,

e) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 18)

f) nemá nedoplatky voči colnému úradu alebo daňovému úradu,

g) nemá nedoplatky na povinných odvodoch podľa osobitného predpisu, 17)

h) nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,

i) nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté oprávnenie na distribúciu okrem odňatia podľa odseku 20 písm. b) štvrtého bodu; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu,

j) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.

(12) Colný úrad pridelí číslo oprávnenia na distribúciu a vydá oprávnenie na distribúciu do 30 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu, ak k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu žiadateľ priložil prílohy podľa odseku 10 a splnil podmienky podľa odseku 11. Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu nepriložil všetky prílohy podľa odseku 10 alebo nesplnil všetky podmienky podľa odseku 11, colný úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá žiadateľovi oprávnenie na distribúciu do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad žiadosť o vydanie oprávnenia na distribúciu zamietne a konanie zastaví.

(13) Povinnosť podľa odseku 9 a splnenie podmienok podľa odseku 11 sa nevzťahuje na právnickú osobu alebo fyzickú osobu registrovanú colným úradom podľa § 23 a 27 alebo evidovanú colným úradom podľa § 10 ods. 13. Colný úrad vydá právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa prvej vety oprávnenie na distribúciu a pridelí jej číslo oprávnenia na distribúciu ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ku dňu vydania povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane alebo ku dňu zaradenia do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia.

(14) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu (ďalej len "osoba oprávnená na distribúciu"), je povinná
a) oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odsekov 3 a 11 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku,

b) nakupovať spotrebiteľské balenie len od inej osoby oprávnenej na distribúciu,

c) predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,

d) skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti,

e) viesť evidenciu podľa odseku 15.

(15) Osoba oprávnená na distribúciu je povinná za každú prevádzkareň viesť dennú evidenciu spotrebiteľských balení podľa účtovného dokladu a čiarového kódu EAN, ktorá obsahuje
a) počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho čísla oprávnenia na distribúciu,

b) počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu a jej čísla oprávnenia na distribúciu,

c) počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje držiteľa povolenia na predaj a jeho čísla povolenia na predaj,

d) počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch konečnému spotrebiteľovi,

e) stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca,

f) zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných spotrebiteľských balení a dôvod jeho vzniku.

(16) Osoba oprávnená na distribúciu je povinná vo svojom účtovníctve odlíšiť predaj spotrebiteľského balenia na účely ďalšieho predaja inej osobe oprávnenej na distribúciu od predaja spotrebiteľského balenia držiteľovi povolenia a od predaja spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi. Ak osoba oprávnená na distribúciu predáva spotrebiteľské balenie na účely ďalšieho predaja inej osobe oprávnenej na distribúciu alebo držiteľovi povolenia, je povinná uviesť na doklade o predaji spotrebiteľského balenia
a) identifikačné údaje dodávateľa a číslo jeho oprávnenia na distribúciu,

b) identifikačné údaje odberateľa a číslo jeho oprávnenia na distribúciu, ak je odberateľom osoba oprávnená na distribúciu,

c) identifikačné údaje odberateľa a číslo jeho povolenia na predaj, ak je odberateľom držiteľ povolenia na predaj,

d) čiarový kód EAN za každé spotrebiteľské balenie; ak má spotrebiteľské balenie pridelených viac čiarových kódov EAN, uvedie všetky čiarové kódy EAN, ktoré boli pridelené.

(17) Osoba oprávnená na distribúciu je povinná oznámiť údaje podľa odseku 15 colnému úradu elektronicky, najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa údaje oznamujú, a to na tlačive, ktorého vzor zverejní colné riaditeľstvo na svojej internetovej stránke. Zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje. Osoba oprávnená na distribúciu, ktorou je prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo dovozca spotrebiteľského balenia, je povinná oznámiť elektronicky colnému úradu obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení a čiarový kód EAN za každý nový druh spotrebiteľského balenia, ktoré chce uvádzať do daňového voľného obehu, a to najneskôr v deň uvedenia spotrebiteľského balenia do daňového voľného obehu. Ak má jeden sortiment spotrebiteľského balenia pridelených viac čiarových kódov EAN, oznámi osoba oprávnená na distribúciu všetky čiarové kódy EAN, ktoré boli pridelené.

(18) Čiarový kód EAN spotrebiteľského balenia obsahuje najmä krajinu pôvodu liehu, údaje o výrobcovi liehu, obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení. Ak spotrebiteľské balenie nemá pridelený čiarový kód EAN, alebo ak čiarový kód EAN neobsahuje požadované údaje podľa prvej vety, údaje podľa odseku 7 písm. b) a odsekov 15 až 17 sa uvádzajú v členení podľa krajiny pôvodu, obchodného názvu spotrebiteľského balenia, objemu spotrebiteľského balenia a objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom balení.

(19) Povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu zaniká dňom
a) úmrtia fyzickej osoby alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení fyzickej osoby za mŕtvu, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo súdom ustanovený správca dedičstva,

b) zániku živnostenského oprávnenia, 42b)

c) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,

d) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na predaj alebo odňatí oprávnenia na distribúciu.

(20) Colný úrad odníme
a) povolenie na predaj, ak držiteľ povolenia
1. prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 5,
2. nepreukáže pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ktoré sa u neho nachádza alebo ktoré sa u neho nachádzalo, v súlade s týmto zákonom,
3. nedodržiava povinnosti podľa odsekov 7 a 8 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
4. požiada o odňatie povolenia na predaj,

b) oprávnenie na distribúciu, ak osoba oprávnená na distribúciu
1. prestala spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 11,
2. nepreukáže pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, v súlade s týmto zákonom,
3. nedodržiava povinnosti podľa odsekov 14 až 17 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
4. požiada o odňatie oprávnenia na distribúciu.

(21) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej zaniklo povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, môže predať spotrebiteľské balenie len s písomným súhlasom colného úradu; ustanovenia § 47 ods. 1 písm. t) a u) sa nepoužijú.

(22) Ustanovenia odsekov 1 až 21 sa nevzťahujú na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá v rámci podnikania v daňovom voľnom obehu nakupuje a predáva len lieh v spotrebiteľskom balení oslobodený od dane podľa § 7.

(23) Colné riaditeľstvo vedie elektronickú databázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj a vydaných oprávnení na distribúciu, v ktorej sa uvádzajú
a) identifikačné údaje držiteľa povolenia, adresa jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia, číslo povolenia na predaj,

b) dátum vydania povolenia na predaj a dátum odňatia povolenia na predaj,

c) identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu, adresa jej prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom tejto osoby oprávnenej na distribúciu, číslo oprávnenia na distribúciu,

d) dátum vydania oprávnenia na distribúciu a dátum odňatia oprávnenia na distribúciu.

(24) Colné riaditeľstvo elektronickú databázu údajov podľa odseku 23 zverejňuje na svojej internetovej stránke.

§ 45
Daňový dozor a daňová kontrola

(1) Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom liehu, tlačou a distribúciou kontrolných známok, a tiež daňovú kontrolu. 43)

(2) Daňový dozor a daňovú kontrolu vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok, dopravný zásobník alebo kontrolovaný lieh.

(3) Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený
a) vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s liehom, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádza alebo sa môže nachádzať lieh,

b) zisťovať stav zásob liehu a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe liehu, a nariadiť vykonanie príslušnej inventúry,

c) kontrolovať výrobné zariadenia, skladovacie zariadenia, prepravné obaly, zásobníky, kontajnery, cisterny a iné obaly, v ktorých sa nachádza alebo sa môže nachádzať lieh alebo tovary z neho vyrobené,

d) vykonávať kontrolu použitia liehu oslobodeného od dane podľa príslušných ustanovení tohto zákona, zisťovať stav zásob tovarov vyrobených z liehu oslobodeného od dane,

e) zastavovať vozidlá, ktoré prepravujú lieh alebo o ktorých sa dá predpokladať, že by mohli prepravovať lieh, zisťovať množstvo nimi prepravovaného liehu, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch,

f) bezodplatne odoberať vzorky v prípadoch podľa písmen a) až e) v technologicky odôvodnenom množstve; spôsob odoberania vzoriek ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 49 ods. 4,

g) požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto zákone,

h) zisťovať výrobné straty, manipulačné straty, dopravné straty a iné prirodzené úbytky liehu pri výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 mesiacov určiť výšku strát liehu v daňových skladoch a v užívateľských podnikoch pre jednotlivé druhy strát; podľa zistení podať návrh na úpravu platných noriem strát, vydaných podľa osobitného predpisu, 27)

i) zisťovať a preverovať normy spotreby liehu v podnikoch, ktoré používajú lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1, a na základe dlhodobého sledovania upraviť normy spotreby liehu.

(4) Colný úrad je povinný kontrolovať výrobné zariadenia v podnikoch na výrobu liehu, pričom overuje zhodu výrobného zariadenia, stav a umiestnenie uzáver colného úradu s dokumentáciou predloženou v žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a v žiadosti o registráciu prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia.

(5) Colný úrad je pri každej denaturácii liehu povinný odobrať vzorky z liehu určeného na denaturáciu liehu a z denaturovaného liehu a oprávnený odobrať vzorky z denaturačného prostriedku. Držiteľ povolenia na denaturáciu liehu je povinný poskytnúť colnému úradu potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly a umožniť colnému úradu bezplatný odber vzoriek.

(6) Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu podľa odsekov 3 a 4.

(7) U prevádzkovateľov daňových skladov a v užívateľských podnikoch colný úrad vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne; u ostatných kontrolovaných subjektov vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň. 44) Na začatie daňovej kontroly sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu. 45)

(8) Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam alebo vykoná daňovú kontrolu.

(9) Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení liehu alebo pri uplatnení vrátenia dane postupuje v neprospech odberateľa alebo vo svoj neprospech, upozorní na túto skutočnosť kontrolovaný subjekt.

(10) Daňový dozor môže vykonávať aj colné riaditeľstvo. V takom prípade sa na colné riaditeľstvo vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 9 s výnimkou odseku 7.

§ 46
Vedenie evidencie colným úradom a colným riaditeľstvom

(1) Colný úrad je povinný viesť elektronickú databázu údajov, ktorá obsahuje

a) register prevádzkovateľov daňových skladov,

b) register prevádzkovateľov daňových skladov s povolením na denaturáciu liehu,

c) register oprávnených príjemcov,

d) register daňových skladov,

e) register dregistrovaných odosielateľov,

f) evidenciu užívateľských podnikov,

g) zoznam splnomocnencov pre zásielkový obchod,

h) zoznam dovozcov spotrebiteľského balenia,

i) zoznam prevádzkovateľov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia,

j) zoznam liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia,

k) zoznam výrobných zariadení podľa podnikov na výrobu liehu,

l) zoznam vydaných poukazov na odber kontrolných známok,

m) register prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov,

n) register prevádzkovateľov daňových skladov pre zahraničných zástupcov,

o) evidenciu podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane.

(2) Elektronická databáza podľa odseku 1 obsahuje najmä

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu, adresy jeho daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom prevádzkovateľa daňového skladu, registračné číslo daňového skladu, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,

b) identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,

c) identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,

d) identifikačné údaje užívateľského podniku, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu,

e) identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,

f) identifikačné údaje dovozcu spotrebiteľského balenia,

g) identifikačné údaje prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,

h) výrobné číslo a typ výrobného zariadenia v podniku na výrobu liehu,

i) registračné odberné číslo na odber kontrolných známok podľa odberateľov kontrolnej známky, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného odberného čísla,

j) obchodný názov a množstvo vyrábaného, prijímaného, spracúvaného, skladovaného a dodávaného liehu právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 1 písm. a) až h), písm. m) a písm. n),

k) identifikačné údaje prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu,

l) identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov,

m) identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá používa, prijíma alebo vydáva arómy oslobodené od dane.

(3) Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný podľa osobitného predpisu 46) viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.

(4) Colný úrad Bratislava je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu vydaných povolení na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, ktorá obsahuje najmä
a) identifikačné údaje zahraničných zástupcov,

b) limity podľa § 37a ods. 12 až 14 vrátane zostávajúcich častí týchto limitov,

c) dátum vydania povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a

d) dátum zrušenia povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.

§ 47
Správne delikty

(1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ak

a) poruší § 8 ods. 6,

b) predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom, 16a) s výnimkou odberateľa kontrolnej známky, ak označuje spotrebiteľské balenie podľa § 10 ods. 39 až 41,


c) označí spotrebiteľské balenie falzifikátom kontrolnej známky,

d) poruší § 10 ods. 21, 25, 27, 28 alebo 29,

e) nepreukáže použitie a zúčtovanie kontrolných známok podľa tohto zákona,

f) vydá lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz,

g) použije lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 na účely neuvedené v odbernom poukaze,

h) použije lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 bez vydaného odberného poukazu, ak nejde o porušenie podľa písmena a),

i) nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia liehu u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s liehom ako s vlastným,

j) poruší ustanovenie § 17 ods. 5, 6 alebo 7,

k) vyrobí lieh bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, s výnimkou prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a s výnimkou osoby, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 ods. 17,

l) vyrobí lieh v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia a nie je zaregistrovaná colným úradom podľa § 19 ods. 4,

m) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 19 ods. 6 písm. a) a b),

n) uvedie nepravdivé údaje v prílohách uvedených v § 19 ods. 10 s výnimkou údajov uvedených v žiadosti o výrobu destilátu, 30)

o) poruší § 19 ods. 13,

p) nezloží zábezpeku na daň na prepravu liehu v súlade s týmto zákonom,

r) je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá lieh oslobodený od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať lieh s daňou,

s) je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá lieh oslobodený od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 37a ods. 12 až 14 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,

t) predá spotrebiteľské balenie bez povolenia na predaj podľa § 44,

u) nakúpi spotrebiteľské balenie od inej osoby ako od držiteľa povolenia na predaj alebo od registrovanej osoby, ak tento zákon neustanovuje inak,

v) nevedie evidenciu podľa § 44 ods. 12,
v) nevedie evidenciu podľa § 44 ods. 7 písm. b) alebo ods. 15, zmena od 1.1.2011

w) poruší povinnosti uvedené v § 10 ods. 11.

(2) Colný úrad uloží pokutu

a) od 2 000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) a j),

b) vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 331,93 eura, za správny delikt podľa odseku 1 písm. b), a taký lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí, 11)

c) vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100%, najmenej však 1 659,69 eura, za správny delikt podľa odseku 1 písm. c), a taký lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí, 11)

d) od 331,93 eura do 1 659,69 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. d),

e) vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, na ktoré boli kontrolné známky určené, najmenej však 331,93 eura, za správny delikt podľa odseku 1 písm. e),

f) vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 vydaného odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz, najmenej však 3 319,39 eura, za správny delikt podľa odseku 1 písm. f),

g) vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 použitého na účely neuvedené v odbernom poukaze, najmenej však 1 659,69 eura, za správny delikt podľa odseku 1 písm. g),

h) vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 použitého bez vydaného odberného poukazu, najmenej však 3 319,39 eura, za správny delikt podľa odseku 1 písm. h),

i) vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo zisteného liehu, najmenej však 1 659,69 eura, za správny delikt podľa odseku 1 písm. i), a taký lieh zabezpečí, 11)

j) vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu vyrobeného bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, najmenej však 33 193,91 eura, za správny delikt podľa odseku 1 písm. k), a taký lieh zabezpečí, 11)

k) vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu vyrobeného nezaregistrovanou osobou v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, najmenej však 3 319,39 eura, za správny delikt podľa odseku 1 písm. l), a taký lieh zabezpečí, 11)

l) do 165,96 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. m),

m) do 165,96 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. n),

n) vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej však 331,93 eura, za správny delikt podľa odseku 1 písm. o),

o) vo výške 20% dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaného liehu, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň, za správny delikt podľa odseku 1 písm. p),

p) vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo liehu predaného oslobodeného od dane, ktoré malo byť predané s daňou, najmenej však 3 319,39 eura, za správny delikt podľa odseku 1 písm. r),

r) vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo liehu oslobodeného od dane predaného nad limit podľa § 37a ods. 12 až 14 alebo osobe bez povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, najmenej však 3 319,39 eura, za správny delikt podľa odseku 1 písm. s),

s) od 331,93 eura do 3 319,39 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. t) a u),

t) od 165,96 eura do 1 659,69 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. v),

u) do výšky 50 000 eur, najmenej však 10 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. w).

(3) Ak bola osobe uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 1 písm. t), u) a v) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu. 46a)

(4) Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

§ 47a
Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ak

a) predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom, 16a)

b) označí spotrebiteľské balenie falzifikátom kontrolnej známky,

c) nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia liehu u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s liehom ako s vlastným,

d) vyrobí lieh,

e) uvedie nepravdivé údaje v žiadosti o výrobu destilátu, 30)

f) poruší § 19 ods. 13,

g) použije lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 2 písm. j) alebo § 7a ods. 2 na iný ako určený účel.

(2) Colný úrad uloží pokutu

a) vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 331,93 eura, za priestupok podľa odseku 1 písm. a), a taký lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí, 11)

b) vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100%, najmenej však 1 659,69 eura, za priestupok podľa odseku 1 písm. b), a taký lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí, 11)

c) vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo zisteného liehu, najmenej však 1 659,69 eura, za priestupok podľa odseku 1 písm. c), a taký lieh zabezpečí, 11)

d) vo výške dane pripadajúcej na množstvo vyrobeného liehu, najmenej však 3 319,39 eura, za priestupok podľa odseku 1 písm. d), a taký lieh zabezpečí, 11)

e) do 165,96 eura za priestupok podľa odseku 1 písm. e),

f) vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej však 331,93 eura, za priestupok podľa odseku 1 písm. f),

g) za priestupok podľa odseku 1 písm. g) vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 2 písm. j) alebo § 7a ods. 2 použitého na iný ako určený účel, najmenej však 165,96 eura.

(3) Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 46b)

§ 48
Ničenie liehu

(1) Lieh, ktorý colný úrad zabezpečí 23) a ktorý sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí liehu stane majetkom štátu, 11) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení liehu sa primerane použije osobitný predpis. 46c)

(2) Lieh preukázateľne znehodnotený a nevhodný na ďalšie spracovanie alebo lieh, ktorý nebol prevzatý pestovateľom a prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia požiadal o jeho zničenie podľa § 19 ods. 7 alebo lieh, ktorý má v držbe právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá ukončila svoju činnosť podľa § 11 ods. 16 alebo § 23 ods. 10 a zásoby liehu nebolo možné dodať inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, sa zničí na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má takýto lieh v držbe, a to
a) oprávneným orgánom alebo na jeho podnet 9) pod dozorom colného úradu,

b) colným úradom alebo pod jeho dozorom na žiadosť tejto osoby.

(3) Pribudlina, 47) ktorá nie je použiteľná na ďalšie spracovanie ako surovina na denaturáciu liehu, môže byť na požiadanie prevádzkovateľa podniku na výrobu liehu zničená pod dohľadom colného úradu na náklady prevádzkovateľa daňového skladu, ktorý mal pribudlinu v držbe; za zničenie pribudliny podľa tohto zákona sa považuje aj jej spálenie v podniku na výrobu liehu prevádzkovateľom daňového skladu, ktorý ju mal v držbe.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 49

(1) Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

(2) Na správu dane sa použije osobitný predpis, 40) ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(4) Podrobnosti o výkone kontroly množstva vyrobeného liehu, spracovaného liehu, dodávaného liehu a prijímaného liehu, o zisťovaní množstva vyrobeného liehu, zisťovaní zásob liehu, o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, podrobnosti o použití kontrolných liehových meradiel, spôsobe zabezpečenia kontrolných liehových meradiel a podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(5) Spôsob usporiadania výrobného zariadenia, zabezpečenia výrobného zariadenia, zabezpečenia kontrolného liehového meradla a odoberania vzoriek liehu môže byť so súhlasom colného riaditeľstva iný, ako ustanovuje tento zákon a osobitný predpis, 21b) ak je to odôvodnené prevádzkovými pomermi podniku na výrobu liehu a ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia kontroly výroby a obehu liehu.

§ 50

(1) Podľa doterajších predpisov sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do 30. apríla 2004, a až do uplynutia všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. májom 2004, ako aj na ne nadväzujúce lehoty, pričom správu spotrebnej dane z liehu vykonávajú podľa doterajších predpisov doterajší správcovia tejto dane.

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na lieh, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu alebo dovezený alebo vyvezený od 1. mája 2004.

§ 51

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto zákona (§ 17), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,

b) daňové identifikačné číslo žiadateľa,

c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,

d) obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného liehu,

e) predpokladaný ročný objem výroby liehu, skladovania liehu a predaja liehu v hl a., ak ide o podnik na výrobu liehu, alebo predpokladaný ročný objem skladovania liehu, spracovania liehu a predaja liehu v hl a., ak ide o sklad liehu.

(2) Prílohami k žiadosti sú
a) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,

b) povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa osobitného predpisu, 27)

c) technická dokumentácia a nákres výrobného zariadenia v podniku na výrobu liehu s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, opis výrobných a skladovacích priestorov a zariadenia na spracovanie a skladovanie liehu v sklade liehu s pripojeným nákresom a vyznačením umiestnenia uzáver miestností, stručný opis činnosti a opis daňového skladu, spôsob zabezpečenia liehu pred neoprávneným použitím, technická dokumentácia a opis kontrolného liehového meradla na meranie vyrobeného množstva liehu a zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a doklad o úradnom overení týchto zariadení, preukázanie vytvorenia podmienok na trvalú prítomnosť správcu dane,

d) technologický opis postupu výroby s uvedením zoznamu spracúvaných základných surovín, zoznamu výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších produktov, prípadne odpadu,

e) účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať, a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu, 32) ako aj forma vedenia účtovníctva,

f) potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a c) a potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. d),

g) zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) lieh v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia.

(3) Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.

(4) Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 18)

b) colný úrad ani daňový úrad nemá voči žiadateľovi pohľadávky po lehote splatnosti,

c) colný úrad ani daňový úrad nemá voči osobe, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, pohľadávky na dani po lehote splatnosti ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov, 21)

d) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov, 17)

e) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,

f) nie je v likvidácii ani na neho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie.

(5) Žiadateľ pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 24). Ak je žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podnik na výrobu liehu a nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, môže písomne požiadať colný úrad o upustenie od zloženia zábezpeky na daň
a) úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,

b) čiastočne vo výške 50%, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 12 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.

(6) Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, porovná skutkový stav výrobného zariadenia s technickou dokumentáciou a nákresom výrobného zariadenia predloženými v prílohe k žiadosti, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu (§ 17, 18, 20 až 22), colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a rozhodne o zábezpeke na daň.

(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004, je povinná za účasti daňového úradu a colného úradu vykonať v dňoch 29. a 30. apríla 2004
a) inventarizáciu zásob liehu v súlade s osobitným predpisom 48) podľa stavu zásob liehu k 30. aprílu 2004 v členení podľa kódu kombinovanej nomenklatúry, a to osobitne zo zásob liehu, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi za cenu
1. s daňou,
2. bez dane, pričom za cenu bez dane sa považuje aj lieh, z ktorého si uplatnila vrátenie dane podľa doterajších predpisov,

b) zistenie vyrobeného množstva liehu podľa § 5 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 117/1993 Z. z. o kontrole výroby a obehu liehu v znení platnom k 30. aprílu 2004 a vykonať zúčtovanie výroby liehu k 30. aprílu 2004,

c) zistenie stavu zariadenia na výrobu liehu a na skladovanie liehu.

(8) Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 7 je povinná vyhotoviť o stave zásob liehu, vyrobenom množstve liehu a stave zariadenia na výrobu liehu a na skladovanie liehu zápisnicu, ktorá musí mať náležitosti zápisnice podľa osobitného predpisu 40) v troch vyhotoveniach, ktorú podpíšu poverení zamestnanci daňového úradu a colného úradu a osoba oprávnená konať v mene daňového subjektu. 49) Stav zásob liehu k 30. aprílu 2004 zistený podľa odseku 7, ktorý bol nadobudnutý v súlade s doterajšími predpismi, je počiatočným stavom liehu k 1. máju 2004. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 7 nepreukáže v stave zásob liehu nadobudnutie liehu v súlade s doterajšími predpismi, takýto lieh sa považuje za lieh nadobudnutý nezákonne a správca dane jej uloží pokutu vo výške dane podľa doterajších predpisov z takto zisteného liehu a lieh zabezpečí.

(9) Prevádzkovateľ daňového skladu zo zásob liehu podľa odseku 7 písm. a) prvého bodu si môže uplatniť vrátenie dane vo výške dane podľa predpisu platného k 30. aprílu 2004 iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Colný úrad vráti daň do 30 dní od dátumu doručenia samostatného daňového priznania. Ak je v samostatnom daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, použijú sa sankcie podľa doterajšieho predpisu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 7 mal k 30. aprílu 2004 zásoby liehu podľa odseku 7 písm. a) prvého bodu, ktoré nadobudol v súlade s doterajšími predpismi, a nepodal samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, tieto zásoby sa od 1. mája 2004 považujú za lieh v pozastavení dane.

(10) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 denaturovať lieh podľa tohto zákona, musí písomne požiadať o vydanie povolenia na denaturáciu liehu súčasne so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 1. Žiadosť o povolenie na denaturáciu liehu musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,

b) daňové identifikačné číslo žiadateľa,

c) obchodný názov a množstvo denaturačného prostriedku, ktorý bude používať,

d) obchodný názov denaturovaného liehu a predpokladané množstvo jeho ročnej výroby.

(11) Prílohou k žiadosti podľa odseku 10 je technická dokumentácia o zariadení na denaturáciu liehu.

(12) Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 10, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ má vhodné dávkovacie, zmiešavacie alebo iné podobné zariadenie na výrobu denaturovaného liehu, colný úrad mu vydá povolenie na denaturáciu liehu, ak mu už bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004.

(13) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 užívateľským podnikom podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému úradu do 31. marca 2004. Žiadosť o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,

b) daňové identifikačné číslo žiadateľa,

c) obchodný názov liehu oslobodeného od dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,

d) účel použitia liehu oslobodeného od dane (§ 7 ods. 1), predpokladané množstvo ročnej spotreby liehu oslobodeného od dane v hl a.,

e) identifikačné údaje dodávateľa liehu oslobodeného od dane.

(14) Prílohami k žiadosti sú
a) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak odoberá lieh oslobodený od dane právnická osoba, ktorá nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely,

b) pri dovoze liehu overená kópia povolenia na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis; 19) pri dovoze liehu na lekárske a farmaceutické účely súhlasné stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,

c) technická dokumentácia miesta použitia a miesta uskladnenia liehu oslobodeného od dane, opis miesta použitia a miesta uskladnenia liehu a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím, pričom lieh musí byť uskladnený v overených nádržiach 20) s overenými meradlami na zisťovanie zásob liehu, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie,

d) technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má použiť lieh oslobodený od dane,

e) technologický opis použitia liehu oslobodeného od dane, normy spotreby liehu na jednotlivé účely použitia podľa schválených receptúr alebo iných dokladov určujúcich spotrebu liehu oslobodeného od dane, ak sa má lieh použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese, a zoznam výrobkov, na ktorých výrobu sa má použiť lieh oslobodený od dane.

(15) Žiadateľ podľa odseku 13 musí spĺňať podmienky uvedené v odseku 4, a ak bude používať na účely oslobodené od dane lieh, ktorý nie je denaturovaný, je povinný pred vydaním odberného poukazu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné množstvo takéhoto liehu, ktoré predpokladá použiť.

(16) Colný úrad pred vydaním odberného poukazu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, preverí vierohodnosť normy spotreby liehu v technologickom procese, ak sa má lieh použiť ako surovina alebo pomocný materiál. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4, colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa uvedeného v odseku 13 písm. e), v ktorom uvedie údaje podľa odseku 13 s výnimkou daňového identifikačného čísla žiadateľa, ak obsahuje rodné číslo žiadateľa, určí dobu platnosti odberného poukazu nie dlhšiu ako jeden rok a uvedie povolené množstvo odberu liehu oslobodeného od dane na dobu platnosti odberného poukazu.

(17) Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 13, ktorej colný úrad vydal odberný poukaz s platnosťou od 1. mája 2004 a chce prijímať lieh na účely oslobodené od dane z iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu cez územie únie, požiada o registráciu a o vydanie povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane. Na podanie tejto žiadosti, registráciu a zloženie zábezpeky na daň sa použijú odseky 21 až 23.

(18) Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 13, ktorej colný úrad vydal odberný poukaz s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby liehu, je povinná za účasti daňového úradu a colného úradu vykonať v dňoch 29. a 30. apríla 2004 inventarizáciu zásob liehu podľa osobitného predpisu 48) k 30. aprílu 2004 v členení podľa kódu kombinovanej nomenklatúry, a to osobitne zo zásob liehu, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi za cenu s daňou a za cenu bez dane. Na vyhotovenie zápisnice z inventarizácie zásob liehu sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 8.

(19) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 18 nepreukáže v stave zásob liehu nadobudnutie liehu v súlade s doterajšími predpismi, takýto lieh sa považuje za lieh nadobudnutý nezákonne a správca dane jej uloží pokutu vo výške dane podľa doterajších predpisov z takto zisteného liehu a lieh zabezpečí.

(20) Ak užívateľský podnik uvedený v odseku 18 má zásoby liehu nadobudnuté v súlade s doterajšími predpismi za cenu s daňou a v odbernom poukaze má uvedené používanie takéhoto liehu oslobodeného od dane, môže si uplatniť vrátenie dane vo výške dane podľa predpisu platného k 30. aprílu 2004 v samostatnej žiadosti o vrátenie dane, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Samostatnú žiadosť o vrátenie dane je povinný podať colnému úradu do 25. mája 2004. Ak užívateľský podnik nepodá samostatnú žiadosť o vrátenie dane do 25. mája 2004, zásoby liehu sa od 1. mája 2004 považujú za lieh nakúpený bez dane a uplatnenie nároku na vrátenie dane zaniká. Zo zásob liehu nadobudnutého bez dane, ktorého účel použitia nemá užívateľský podnik uvedený v odbernom poukaze, prizná daň podľa sadzby platnej od 1. mája 2004 v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, a v rovnakej lehote zaplatí daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004.

(21) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa tohto zákona (§ 27 ods. 1), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu do 31. marca 2004. Na obsah žiadosti sa vzťahuje odsek 1 primerane. Prílohami k žiadosti sú výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia.

(22) Žiadateľ podľa odseku 21 musí spĺňať podmienky uvedené v odseku 4, a ak má zariadenie na skladovanie liehu, musí byť úradne overené. 20) Žiadateľ pred vydaním povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane je povinný zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré predpokladá prijať v priebehu jedného kalendárneho mesiaca.

(23) Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 21 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 a v odseku 22 primerane, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane.

(24) Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 21, ktorej colný úrad vydal povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby liehu, je povinná za účasti daňového úradu a colného úradu vykonať v dňoch 29. a 30. apríla 2004 inventarizáciu zásob liehu v súlade s osobitným predpisom 48) podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa kódu kombinovanej nomenklatúry, a to osobitne zo zásob liehu, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi za cenu s daňou a za cenu bez dane. Na vyhotovenie zápisnice z inventarizácie zásob liehu sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 8.

(25) Oprávnený príjemca zo zásob liehu nadobudnutého bez dane je povinný podať samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.

(26) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 24 nevie preukázať v zistenom stave zásob liehu nadobudnutie liehu v súlade s doterajšími predpismi, správca dane jej uloží pokutu vo výške dane podľa doterajších predpisov z takto zisteného liehu a lieh zabezpečí.

(27) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 daňovým splnomocnencom, je povinná písomne požiadať colné riaditeľstvo o registráciu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému riaditeľstvu do 31. marca 2004. Colné riaditeľstvo určí colný úrad príslušný na vykonanie registrácie. Žiadosť o registráciu daňového splnomocnenca musí byť doložená plnomocenstvom udeleným písomne s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásením daňového splnomocnenca s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa) liehu. Na podanie tejto žiadosti, registráciu daňového splnomocnenca a zloženie zábezpeky na daň sa použijú odseky 21 až 23 primerane.

(28) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 prevádzkovateľom liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia podľa tohto zákona (§ 19), musí písomne požiadať príslušný colný úrad o registráciu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému úradu do 31. marca 2004. Na obsah žiadosti sa vzťahuje odsek 1 primerane. Prílohami k žiadosti sú
a) povolenie na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia vydané podľa osobitného predpisu, 27)

b) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,

c) nákres výrobného zariadenia v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, doklad o úradnom overení kontrolného liehového meradla na meranie vyrobeného množstva liehu a doklad o úradnom overení teplomera na meranie teploty vyrobeného liehu,

d) potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a c) a potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. d).

(29) Žiadateľ uvedený v odseku 28 musí spĺňať podmienky podľa odseku 4 písm. b) až f).

(30) Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 28 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 29, colný úrad mu pridelí registračné číslo a vydá osvedčenie o registrácii.

(31) Ak prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia podľa doterajších predpisov neukončí výrobné obdobie do 30. apríla 2004, vykoná za účasti colného úradu a daňového úradu v dňoch 29. a 30. apríla 2004 zúčtovanie liehu za výrobné obdobie od 1. júla 2003 do 30. apríla 2004.

(32) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa doterajších predpisov oprávnená vyhotovovať kontrolné pásky, je oprávnená vyhotovovať kontrolné známky podľa tohto zákona najneskôr do 31. júla 2004. Táto právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred distribúciou kontrolných známok predložiť colnému riaditeľstvu vzorový výtlačok (specimen) vyhotovený v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 10 ods. 38. Vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná predložiť aj pred každou zmenou prvkov a údajov kontrolnej známky.

(33) Právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v odsekoch 1, 21 a 27, ktorá chce od 1. mája 2004 dovážať spotrebiteľské balenie z územia tretích štátov, musí písomne požiadať o zaradenie do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia na colnom úrade najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť o zaradenie do evidencie musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, jeho daňové identifikačné číslo, povolenie na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis, 19) obchodný názov dovážaného liehu, krajinu pôvodu liehu a predpokladané ročné množstvo dovážaného liehu v hl a.

(34) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 uvádzať spotrebiteľské balenie do daňového voľného obehu na daňovom území, je povinná písomne požiadať colné riaditeľstvo o vydanie registračného odberného čísla
a) súčasne so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 1, alebo

b) súčasne so žiadosťou o registráciu a o vydanie povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 21, alebo

c) súčasne so žiadosťou o registráciu daňového splnomocnenca, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 27, alebo

d) po zaradení do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia na colnom úrade, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu uvedenú v odseku 33.

(35) Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 33 v žiadosti o pridelenie registračného odberného čísla uvedie svoje identifikačné údaje a potvrdenie colného úradu o zaradení do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia.

(36) Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 34 po pridelení registračného odberného čísla uzatvorí s právnickou osobou alebo fyzickou osobou uvedenou v odseku 32 písomnú zmluvu o vyhotovení kontrolných známok, ktorej kópiu predloží do 15 dní colnému úradu, a požiada colný úrad o vydanie poukazu na odber kontrolných známok. Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 34 písm. c) a d) je povinná pred vydaním poukazu na odber kontrolných známok zložiť zábezpeku na daň vkladom peňažných prostriedkov na účet colného úradu vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré chce uviesť do daňového voľného obehu.

(37) Žiadosť o vydanie poukazu na odber kontrolných známok podľa odseku 36 musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, registračné odberné číslo žiadateľa a počet objednaných kusov kontrolných známok podľa objemu a objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom balení. Zároveň zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie prvého poukazu na odber kontrolných známok zoznam liehu uvádzaného do daňového voľného obehu, v ktorom uvedie obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem liehu a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení, krajinu pôvodu liehu a identifikačné údaje zahraničného dodávateľa liehu, u ktorého sa budú kontrolné známky lepiť, ak nejde o výrobcu liehu na daňovom území; ak sa kontrolné známky budú lepiť v colnom sklade, uvádzajú sa identifikačné údaje zahraničného výrobcu liehu, identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby zodpovednej za lieh uskladnený v colnom sklade a adresa umiestnenia colného skladu.

(38) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, alebo odberný poukaz, je povinná vykonať k 30. aprílu 2004 inventarizáciu zásob liehu v súlade s osobitným predpisom 48) a v samostatnom daňovom priznaní podanom správcovi dane do 25. mája 2004 priznať z liehu nadobudnutého za cenu bez dane daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote daň zaplatiť, ak k 30. aprílu 2004
a) bola platiteľom spotrebnej dane z liehu alebo nebola platiteľom spotrebnej dane z liehu, ale používala lieh oslobodený od dane alebo

b) má zásoby liehu, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi za cenu s daňou alebo za cenu bez dane alebo z ktorých si uplatnila nárok na vrátenie dane.

(39) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 38 je povinná vyhotoviť o stave zásob liehu zápisnicu, ktorá musí mať náležitosti zápisnice podľa osobitného predpisu, 40) v troch vyhotoveniach, ktorú podpíšu poverení zamestnanci daňového úradu a colného úradu a osoba oprávnená konať v mene daňového subjektu. 45) Daňový úrad vykoná nevyhnutné opatrenia podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 117/1993 Z. z. o kontrole výroby a obehu liehu v znení platnom k 30. aprílu 2004 a minimálne zabezpečí výrobné zariadenie od chladiča liehu po kontrolné liehové meradlo vrátane.

(40) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 39 nepreukáže v stave zásob liehu nadobudnutie liehu v súlade s doterajšími predpismi, takýto lieh sa považuje za lieh nadobudnutý nezákonne a správca dane jej uloží pokutu vo výške dane podľa doterajších predpisov z takto zisteného liehu a lieh zabezpečí.

(41) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 38, ktorá predložila žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, alebo odberného poukazu na odber liehu oslobodeného od dane, ale konanie o tejto žiadosti nebolo k 1. máju 2004 ukončené, určí colný úrad dátum, ku ktorému má vykonať novú inventarizáciu zásob liehu pred vydaním príslušného povolenia alebo odberného poukazu; takáto žiadosť sa posúdi, ako keby bola predložená po 30. apríli 2004.

(42) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 20, 25 a 38, ktorá má k 30. aprílu 2004 zásoby liehu za cenu bez dane a nepodala colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004 alebo si uplatnila vrátenie dane v nesprávnej výške, daň určí colný úrad a uloží jej pokutu vo výške určenej dane.

(43) Spotrebiteľské balenie označené kontrolnou páskou podľa doterajších predpisov možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 31. júla 2004.

(44) Spotrebiteľské balenie označené kontrolnou páskou podľa doterajších predpisov 49a) možno predávať najneskôr do 30. júna 2006. Po tomto dátume bude spotrebiteľské balenie označené kontrolnou páskou podľa doterajších predpisov považované za neoznačené.

(45) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo pridelené registračné odberné číslo podľa doterajších predpisov, zúčtuje s daňovým riaditeľstvom odber a použitie kontrolných pások podľa stavu k 31. augustu 2004. Na zúčtovanie sa použijú ustanovenia doterajších predpisov. Nepoužité kontrolné pásky zničí odberateľ kontrolných pások pod dozorom daňového riaditeľstva alebo ním povereného daňového úradu do piatich dní od dátumu skutočného zúčtovania. O zničení kontrolných pások vyhotoví daňové riaditeľstvo alebo ním poverený daňový úrad úradný záznam.

(46) Ak bol lieh dopravený do tuzemska zo štátu, ktorý je členským štátom 1. mája 2004 a k 30. aprílu 2004 sa nachádza v colných režimoch s výnimkou colného režimu tranzit, a tie neboli ukončené, takýto lieh sa od 1. mája 2004 považuje za lieh v pozastavení dane. Ak takýto lieh nie je dopravený do daňového skladu, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom uvedenia liehu do daňového voľného obehu.

(47) Na doloženie prepravy liehu oslobodeného od dane na územie iného členského štátu slovenským zástupcom (§ 16 ods. 3) a ozbrojenými silami Slovenskej republiky na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy sa môže použiť osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.

(48) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004 a chce prepravovať lieh do 1. mája 2004, môže použiť sprievodný dokument podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.

(49) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa tohto zákona oprávnená od 1. mája 2004 lieh uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať do iného členského štátu na podnikateľské účely do 1. mája 2004, môže použiť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5. Za lieh uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území sa považuje aj lieh všeobecne denaturovaný.

(50) Na prepravu liehu od 1. mája 2004 sa môžu použiť dokumenty podľa odsekov 48 a 49, ak sa nepoužijú dokumenty podľa právnych predpisov únie. 50)

(51) Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 50 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu, 40) ak tento zákon neustanovuje inak. Colný úrad rozhodne o žiadosti podľa odsekov 6, 12, 16, 23, 27 a 30 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v odsekoch 1, 10, 13, 21, 27 a 28. Ak žiadateľ uvedený v odsekoch 1, 10, 13, 21, 27 a 28 nepreukáže v tejto lehote splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa uvedeného v týchto odsekoch, aby nedostatky odstránil, a rozhodne o žiadosti podľa odsekov 6, 12, 16, 23, 27 a 30 v lehote do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.

§ 51a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2004

(1) Predkladateľ oznámenia uvedený v § 44 ods. 3, 5 a 6 je povinný oznámiť colnému úradu za jednotlivé kalendárne mesiace od 1. mája 2004 do 31. októbra 2004 údaje podľa zákona účinného od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na oznamovanie údajov za tie kalendárne mesiace, za ktoré predkladateľ oznámenia colnému úradu oznámil údaje podľa predpisov účinných k 31. októbru 2004.

(3) Ak konanie o uložení pokuty za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 44 v znení účinnom k 31. októbru 2004 nebolo právoplatne ukončené k 31. októbru 2004, v konaní sa nepokračuje. Ak bolo konanie o uložení pokuty za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 44 v znení účinnom k 31. októbru 2004 ukončené právoplatným rozhodnutím, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká; ak bola pokuta zaplatená, správca dane pokutu na žiadosť vráti ako daňový preplatok podľa osobitného predpisu. 51) Ak konanie o uložení pokuty za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 44 v znení účinnom k 31. októbru 2004 nebolo právoplatne začaté, toto konanie sa nezačne.

(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa znenia účinného k 31. októbru 2004, môže prevádzkovať tranzitný daňový sklad podľa predpisov účinných k 1. novembru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu prispôsobí podľa predpisov účinných od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.

§ 51b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2004

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vo výrobe používa lieh ako surovinu, prísadu alebo pomocnú látku, a z liehových odpadov vzniknutých v tejto výrobe získava lieh regeneráciou, ktorý použije len v tejto výrobe, a ktorej
a) bolo podľa § 23 zákona v znení účinnom k 30. novembru 2004 vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu liehu podľa § 18 ods. 2 písm. a), chce byť užívateľským podnikom, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu podľa § 11 zákona v znení účinnom k 1. decembru 2004; ku dňu vydania odberného poukazu colný úrad odníme povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,

b) bol vydaný odberný poukaz podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. novembru 2004, musí splniť podmienky a povinnosti uvedené v § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004 najneskôr do 28. februára 2005.

(2) Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. novembru 2004 právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá vo výrobe používa lieh ako surovinu, prísadu alebo pomocnú látku, a z liehových odpadov vzniknutých v tejto výrobe chce získavať lieh regeneráciou, ktorý použije len v tejto výrobe, nebolo ukončené, colný úrad posúdi túto žiadosť, ako keby bola predložená po 30. novembri 2004; colný úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti podľa § 11 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004.

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podľa § 23 zákona v znení účinnom k 30. novembru 2004 predložila žiadosť na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu liehu podľa § 18 ods. 2 písm. a), a chce byť užívateľským podnikom, ktorý používa vo výrobe lieh ako surovinu, prísadu alebo pomocnú látku, a z liehových odpadov vzniknutých v tejto výrobe chce získavať lieh regeneráciou, ktorý použije len v tejto výrobe, a konanie o tejto žiadosti nebolo ukončené, colný úrad posúdi túto žiadosť, ako keby bola predložená po 30. novembri 2004, a vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti podľa § 11 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004.

(4) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1 písm. b) v období od 1. decembra 2004 do 28. februára 2005 predloží žiadosť o vydanie odberného poukazu, colný úrad jej vydá odberný poukaz s dobou platnosti odberného poukazu najneskôr do 28. februára 2005. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 1 písm. b) splní poslednú z podmienok a povinností ustanovení § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004, písomne požiada colný úrad o predĺženie doby platnosti takto vydaného odberného poukazu, nie však na dobu dlhšiu ako jeden rok.

(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b), ktorá najneskôr do 28. februára 2005 splní podmienky a povinnosti uvedené v § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004, je povinná podať za obdobie odo dňa, keď jej colný úrad vydal odberný poukaz, do dňa splnenia poslednej z podmienok a povinností uvedených v § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004 daňové priznanie, a to do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom splnila poslednú z týchto podmienok; zároveň podá žiadosť o vrátenie dane. Colný úrad započíta daň s uplatneným nárokom na vrátenie dane, najviac však do výšky dane uvedenej v daňovom priznaní, a to aj v prípade, ak v uvedenom období už podal daňové priznanie.

(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b), ktorá do 28. februára 2005 nesplnila podmienky a povinnosti uvedené v § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004, je povinná podať do 25. marca 2005 daňové priznanie za obdobie od 1. mája 2004 do 28. februára 2005 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.

(7) Ak konanie o uložení pokuty podľa § 47 ods. 5 zákona v znení účinnom k 30. novembru 2004 právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 1 písm. b),
a) nebolo právoplatne ukončené k 30. novembru 2004, konanie o uložení pokuty sa preruší najdlhšie do 28. februára 2005; konanie o uložení pokuty sa zastaví, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba splnila podmienky a povinnosti ustanovené v § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004,

b) bolo k 30. novembru 2004 ukončené právoplatným rozhodnutím, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba splnila podmienky a povinnosti ustanovené v § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004; ak bola pokuta zaplatená správcovi dane, pokutu na žiadosť vráti ako daňový preplatok podľa osobitného predpisu, 51) ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba splnila podmienky a povinnosti ustanovené v § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004.

(8) Ak konanie o uložení pokuty podľa § 47 ods. 5 zákona v znení účinnom k 30. novembru 2004 voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 písm. b) nebolo právoplatne začaté, toto konanie sa nezačne, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba splnila podmienky a povinnosti ustanovené v § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004.

§ 51c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005

(1) Zahraničný zástupca môže požiadať o vrátenie dane podľa § 16 ods. 10 a 11 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004 najneskôr do 25. januára 2005, inak možnosť vrátenia dane zaniká. Na vrátenie dane sa uplatní ustanovenie § 16 ods. 13 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004.

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. januára 2005 prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí podať colnému úradu najneskôr do 15. decembra 2004. Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 23 primerane.

(3) Colný úrad preverí u žiadateľa podľa odseku 2 skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 12 a vydá žiadateľovi povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do piatich dní odo dňa odstránenia nedostatkov.

(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaného liehu. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu, 42) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 24 primerane.

(5) Zahraničný zástupca, ktorý chce od 1. januára 2005 nakupovať lieh oslobodený od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, je povinný najneskôr do 10. decembra 2004 požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa § 37a ods. 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa § 37a ods. 15. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.

(6) Zahraničný zástupca podľa odseku 5 musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, pričom žiadosť o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov musí podať Colnému úradu Bratislava najneskôr do 20. decembra 2004. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 5.

(7) Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa § 37a ods. 2, splnenie podmienky podľa § 37a ods. 15 a ročný limit na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa § 37a ods. 12 až 14. Prílohou povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list na rok 2005. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu, 42) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu, 42) ktorého prílohou sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu. 42)

(8) Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov v rozsahu podľa § 37a ods. 12 až 14.

(9) Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 23 a ktorý chce od 1. januára 2005 predávať lieh oslobodený od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005. V žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 23 ods. 1, pričom žiadosť o vydanie tohto povolenia musí podať colnému úradu najneskôr do 15. decembra 2004. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného liehu v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na lieh predaný v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa má predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.

(10) Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 12 a vydá žiadateľovi povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do piatich dní odo dňa odstránenia nedostatkov.

(11) Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.

(12) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov, je povinná zabezpečiť skladovanie a predaj liehu oslobodeného od dane zahraničným zástupcom v daňovom sklade určenom výlučne na predaj pre zahraničných zástupcov.

§ 51d

Ak je žiadateľom o vydanie odberného poukazu podľa § 11 právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je zdravotníckym zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti, splnenie podmienky podľa § 11 ods. 4 písm. e) sa nevyžaduje pri žiadostiach o vydanie odberného poukazu podaných najneskôr 31. decembra 2006.

§ 51e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má v rámci podnikania v držbe preukázateľne zdanený lieh v spotrebiteľskom balení označenom kontrolnou páskou v súlade s osobitným predpisom 49a) v znení účinnom k 30. aprílu 2004 (ďalej len "spotrebiteľské balenie označené kontrolnou páskou”), je povinná najneskôr do 31. januára 2006 oznámiť colnému úradu počet spotrebiteľských balení označených kontrolnou páskou, ktoré má v držbe k 31. decembru 2005, a to v členení podľa objemu spotrebiteľského balenia a objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom balení.

§ 51f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2006

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 a používa lieh oslobodený od dane na výrobu iných výrobkov slúžiacich na ochranu a podporu zdravia podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 a chce byť prevádzkovateľom daňového skladu podľa § 22 ods. 2 písm. b) zákona v znení účinnom od 1. júla 2006, musí písomne požiadať najneskôr do 30. septembra 2006 colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 22 a 23 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006; ku dňu vydania tohto povolenia colný úrad odníme odberný poukaz vydaný podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006.

(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 požiadala colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 22 a 23 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006 a má k 30. júnu 2006 zásoby liehu oslobodeného od dane na výrobu iných výrobkov slúžiacich na ochranu a podporu zdravia podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006, tento lieh sa považuje za lieh oslobodený od dane do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 22 a 23 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006; taký lieh sa ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia považuje za lieh v pozastavení dane.

(3) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 požiadala colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 22 a 23 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006 a žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu bola zamietnutá a táto právnická osoba alebo fyzická osoba má ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí tejto žiadosti zásoby liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006, je povinná z týchto zásob liehu priznať daň podľa sadzby dane platnej ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí tejto žiadosti, podať daňové priznanie do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, a v rovnakej lehote zaplatiť daň.

(4) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 nepožiadala colný úrad do 30. septembra 2006 o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 22 a 23 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006 a k 30. septembru 2006 má zásoby liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006, je povinná z týchto zásob liehu priznať daň podľa sadzby dane platnej k 30. septembru 2006, podať daňové priznanie do 25. októbra 2006 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.

(5) Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 nebolo ukončené, konanie sa ukončí podľa § 11 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6) Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá chce používať lieh oslobodený od dane na výrobu iných výrobkov slúžiacich na ochranu a podporu zdravia podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006, nebolo ukončené do 30. júna 2006 a táto právnická osoba alebo fyzická osoba chce byť prevádzkovateľom daňového skladu podľa § 22 ods. 2 písm. b) zákona v znení účinnom od 1. júla 2006, colný úrad posúdi túto žiadosť ako žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 22 a 23 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006.

(7) Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá chce používať arómy na aromatizovanie potravín a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2%, nebolo ukončené do 30. júna 2006, colný úrad posúdi túto žiadosť ako žiadosť o zaradenie do evidencie podnikov podľa § 11a zákona v znení účinnom od 1. júla 2006.

(8) Právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006, s výnimkou právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá používa arómy na aromatizovanie potravín a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2% objemu alebo lieh oslobodený od dane na výrobu iných výrobkov slúžiacich na ochranu a podporu zdravia podľa § 7 ods. 1 písm. b), colný úrad zaradí do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. júla 2006 až do dňa ukončenia jeho platnosti.

(9) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 a používa arómy na aromatizovanie potravín a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2% objemu, colný úrad odníme odberný poukaz vydaný podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006, zaradí túto právnickú osobu a fyzickú osobu do evidencie podnikov podľa § 11a zákona v znení účinnom od 1. júla 2006 a oznámi jej túto skutočnosť do 31. júla 2006.

(10) Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je sklad liehu podľa § 22 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006, sa považuje za prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je sklad liehu podľa § 22 zákona v znení účinnom od 1. júla 2006.

(11) Osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti predávať lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení, je povinná najneskôr do 31. októbra 2006 písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj. Táto povinnosť sa nevzťahuje na registrovanú osobu. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,

b) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,

c) daňové identifikačné číslo žiadateľa.

(12) Prílohami k žiadosti podľa odseku 11 sú
a) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,

b) zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov,

c) zoznam odberateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov s výnimkou odberateľov spotrebiteľského balenia, ktorými sú koneční spotrebitelia,

d) výpis z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba, a ak je žiadateľom právnická osoba, výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní.

(13) Žiadateľ podľa odseku 11 musí spĺňať tieto podmienky:
a) má živnostenské oprávnenie, 42a)

b) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,

c) nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz.

(14) Colný úrad vydá povolenie na predaj do 30 dní odo dňa podania žiadosti, ak žiadateľ podľa odseku 11 k žiadosti priložil doklady podľa odseku 12 a splnil podmienky podľa odseku 13. Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na predaj nepriložil všetky doklady alebo nesplnil všetky podmienky, colný úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá žiadateľovi povolenie na predaj do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad žiadosť zamietne a konanie zastaví.

(15) Ak osoba podľa odseku 11 požiadala colný úrad o vydanie povolenia na predaj a žiadosť o vydanie tohto povolenia bola zamietnutá a má k 31. decembru 2006 zásoby spotrebiteľského balenia, je povinná najneskôr do 15. januára 2007 oznámiť colnému úradu stav zásob spotrebiteľského balenia, a to v členení podľa obchodného názvu spotrebiteľského balenia, jeho objemu v litroch a objemovej koncentrácie liehu; tieto zásoby spotrebiteľského balenia môže od 1. januára 2007 až do vyčerpania zásob predávať len osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj, alebo registrovanej osobe.

(16) Ak osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti predáva lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení, nepožiadala colný úrad do 31. októbra 2006 o vydanie povolenia na predaj a má k 31. decembru 2006 zásoby spotrebiteľského balenia, je povinná najneskôr do 15. januára 2007 oznámiť colnému úradu stav zásob spotrebiteľského balenia, a to v členení podľa obchodného názvu spotrebiteľského balenia, jeho objemu v litroch a objemovej koncentrácie liehu; tieto zásoby spotrebiteľského balenia môže od 1. januára 2007 až do vyčerpania zásob predávať len osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj, alebo registrovanej osobe.

(17) Ak colný úrad podľa zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 odňal právnickej osobe alebo fyzickej osobe povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu, povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, zrušil registráciu daňového splnomocnenca alebo vyradil právnickú osobu alebo fyzickú osobu z evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia, a táto právnická osoba alebo fyzická osoba má zásoby spotrebiteľského balenia, môže na základe písomného súhlasu colného úradu tieto zásoby spotrebiteľského balenia predať len právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj, alebo registrovanej osobe, pričom sa § 47 ods. 19 a odsek 20 písm. a) nepoužijú. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty alebo súdny exekútor, alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú také zásoby spotrebiteľského balenia.

(18) Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 30. júnu 2006 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. júla 2006 a na pokuty sa vzťahuje § 47 a § 47a zákona v znení účinnom od 1. júla 2006, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.

(19) Ak konanie o uložení pokuty za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 44 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 nebolo právoplatne ukončené k 30. júnu 2006, v konaní sa nepokračuje.

§ 51g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2009

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane podľa § 27 v znení účinnom do 28. februára 2009, je povinná do 30. apríla 2009 zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom podľa § 24 ods. 5.

(2) Ak konanie o uložení pokuty za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 44 ods. 18 v znení účinnom do 28. februára 2009 nebolo právoplatne ukončené k 28. februáru 2009, v konaní sa nepokračuje.

§ 51h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2010

(1) Spotrebiteľské balenie s menovitým objemom najviac 0,05 litra neoznačené kontrolnou známkou podľa § 10 ods. 34 písm. g) zákona v znení účinnom do 28. februára 2010, ktoré bolo uvedené do daňového voľného obehu do 28. februára 2010, je možné predávať do 30. septembra 2010.

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania predáva lieh v spotrebiteľskom balení s menovitým objemom najviac 0,05 litra podľa odseku 1, je povinná najneskôr do 31. marca 2010 oznámiť colnému úradu počet spotrebiteľských balení, ktoré má v držbe k 1. marcu 2010, a to v členení podľa obchodného názvu spotrebiteľského balenia, objemu spotrebiteľského balenia v litroch a objemovej koncentrácie liehu.

§ 51i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010

(1) Odosielateľ (dodávateľ) liehu pri preprave liehu v pozastavení dane alebo liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území môže postupovať podľa § 25 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.

(2) Odosielateľ (dodávateľ) liehu pri preprave liehu v pozastavení dane na územie iného členského štátu postupuje v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010, ak sa s colným úradom nedohodne inak.

(3) Ak príjemca (odberateľ) na daňovom území prijme lieh v pozastavení dane z iného členského štátu v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010, ukončí túto prepravu podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010.

(4) Na prepravu liehu podľa odsekov 1 až 3 je možné použiť sprievodný dokument vyhotovený podľa § 29 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.

(5) Prepravu liehu v pozastavení dane alebo liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území, ktorá začala podľa § 25 v znení účinnom do 31. marca 2010 a nebola ukončená do 31. decembra 2010, je možné ukončiť podľa § 25 v znení účinnom do 31. marca 2010.

(6) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej podľa § 28 v znení účinnom do 31. marca 2010 ako daňový splnomocnenec zaniká registrácia 30. apríla 2010.

(7) Ak má daňový splnomocnenec zásoby liehu, môže ich dodať príjemcovi (odberateľovi) do 30. apríla 2010.

(8) Ak daňovému splnomocnencovi vznikne daňová povinnosť do 30. apríla 2010, je povinný podať daňové priznanie podľa § 14 v znení účinnom do 31. marca 2010 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.

(9) Vývozca liehu pri vývoze liehu v pozastavení dane môže postupovať podľa § 32 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.

(10) Ak sa vývoz liehu podľa odseku 9 začal podľa § 32 v znení účinnom do 31. marca 2010 a tento vývoz nebol ukončený do 31. decembra 2010, ukončí sa podľa § 32 v znení účinnom do 31. marca 2010.

Doplnenie od 1.10.2010
§ 51j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

(1) Ak bolo právnickej osobe alebo fyzickej osobe vydané povolenie na predaj podľa § 44 v znení účinnom do 31. decembra 2010, považuje sa toto povolenie za povolenie na predaj vydané podľa § 44a ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2011. Uvedené sa nevzťahuje na právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 8, ktorej bolo colným úradom vydané oprávnenie na distribúciu.

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má vydané povolenie na predaj podľa § 44 v znení účinnom do 31. decembra 2010, je povinná k 31. decembru 2010 vykonať inventarizáciu zásob liehu v súlade s osobitným predpisom 48) a najneskôr do 25. januára 2011 oznámiť colnému úradu zistený stav zásob liehu v členení podľa obchodného názvu, čiarového kódu EAN spotrebiteľského balenia, objemu spotrebiteľského balenia a objemovej koncentrácie v spotrebiteľskom balení.

(3) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala colný úrad o vydanie povolenia na predaj podľa § 44 v znení účinnom do 31. decembra 2010 a v tejto lehote colný úrad povolenie na predaj nevydal, konanie o vydaní povolenia na predaj colný úrad ukončí podľa § 44 v znení účinnom do 31. decembra 2010.

(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, s výnimkou právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 8, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie oprávnenia na distribúciu najneskôr do 15. októbra 2010. Žiadosť o vydanie oprávnenia na distribúciu musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,

b) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,

c) daňové identifikačné číslo žiadateľa.

(5) Prílohami k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu sú
a) výpis z registra trestov žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba a výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je žiadateľom právnická osoba; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní,

b) zoznam dodávateľov a odberateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov, okrem odberateľov, ktorými sú koneční spotrebitelia.

(6) Žiadateľ, ktorý chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí spĺňať tieto podmienky:
a) má živnostenské oprávnenie 42a) a v rámci podnikania nakupuje a predáva spotrebiteľské balenie,

b) skladovacia plocha všetkých jeho skladovacích priestorov presahuje 200 m2,

c) má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur,

d) minimálny počet jeho zamestnancov v stálom pracovnom pomere je viac ako 10 zamestnancov,

e) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 18)

f) nemá nedoplatky voči colnému úradu a daňovému úradu,

g) nemá nedoplatky na povinných odvodoch podľa osobitného predpisu, 17)

h) nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,

i) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.

(7) Colný úrad pridelí číslo oprávnenia na distribúciu a vydá oprávnenie na distribúciu do 30 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu, ak k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu žiadateľ priložil prílohy podľa odseku 5 a splnil podmienky podľa odseku 6. Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu nepredložil všetky prílohy podľa odseku 5 alebo nesplnil všetky podmienky podľa odseku 6, colný úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá žiadateľovi oprávnenie na distribúciu do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ o vydanie oprávnenia na distribúciu v určenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad žiadosť o vydanie oprávnenia na distribúciu zamietne a konanie zastaví.

(8) Colný úrad vydá právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej podľa § 23 alebo § 27 alebo evidovanej podľa § 10 ods. 13 v znení účinnom do 31. decembra 2010 oprávnenie na distribúciu a pridelí číslo oprávnenia na distribúciu najneskôr do 30. októbra 2010; splnenie podmienok podľa odseku 6 sa nevyžaduje.

(9) Právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná podľa § 23 alebo § 27 alebo evidovaná podľa § 10 ods. 13 v znení účinnom do 31. decembra 2010 je povinná oznámiť elektronicky colnému úradu obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia, objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení a čiarový kód EAN za každý druh spotrebiteľského balenia, ktoré vyrába, prijíma z iného členského štátu alebo dováža z tretieho štátu najneskôr do 31. decembra 2010.
§ 52

Zrušujú sa:

1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 59/1999 Z. z., zákona č. 341/1999 Z. z., zákona č. 252/2000 Z. z. a zákona č. 392/2002 Z. z.,

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 123/1997 Z. z. o označovaní spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou páskou v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 184/1998 Z. z.,

3. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 117/1993 Z. z. o kontrole výroby a obehu liehu,

4. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2003 č. 2914/2003-100 o denaturačných prostriedkoch, ich najmenšom prípustnom množstve, požiadavkách na prípravu denaturovaného liehu, požiadavkách na denaturovaný lieh a o použití denaturovaného liehu (oznámenie č. 478/2003 Z. z.).

§ 52a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 231/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív oznámení o výrobe, príjme, výdaji, predaji liehu a o stave zásob liehu.

§ 52b

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 573/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív oznámení o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu.

§ 52c

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 619/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení.

Čl.II

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 5 znie:

"(5) Výrobcom na účely tohto zákona sa rozumie
a) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába a spracúva lieh v liehovarníckych závodoch podľa odseku 3 písm. a) až o),

b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába lieh v liehovarníckom závode podľa odseku 3 písm. p).".

2. Slovo "prevádzkovateľ" v príslušnom gramatickom tvare sa v celom texte zákona nahrádza slovom "výrobca" v príslušnom gramatickom tvare s výnimkou § 8 ods. 5 a 6.

3. V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: "Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu. Prevádzkovať liehovarnícky závod možno na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu vydaného podľa osobitného predpisu. 2a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

"2a) § 23 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.".

4. V § 3 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa bodkočiarka a slová "to neplatí v prípade liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. c) a m)".

5. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno o).

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno o).

6. V § 3 ods. 6 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a slová "to neplatí v prípade liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. c) a m)".

7. V § 4 ods. 1 sa slová "daňovému riaditeľstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len "colné riaditeľstvo")".

8. V § 6 ods. 3 sa slová "daňové riaditeľstvo" nahrádzajú slovami "colné riaditeľstvo".

9. V § 7 ods. 1 písm. l) sa slovo "daňové" nahrádza slovom "colné".

10. V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: "Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia možno na základe registrácie podľa osobitného predpisu. 21a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

"21a) § 19 zákona č. 105/2004 Z. z.".

11. V § 8 ods. 5 sa slová "Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu" nahrádzajú slovami "Výrobca v liehovarníckom závode".

12. V § 8 ods. 6 sa slová "Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu" nahrádzajú slovami "Výrobca v liehovarníckom závode".

13. V § 9 odsek 7 znie:

"(7) Normy strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy strát vznikajúcich podľa činností uvedených v § 2 ods. 2 písm. c) až g) a uplatnenie týchto strát liehu na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.".

14. § 10, 11 a 12 sa vypúšťajú.

15. § 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

"(6) Ak colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole vykonávanej podľa osobitného predpisu 27a) zistí porušenie povinností podľa tohto zákona, oznámi túto skutočnosť ministerstvu do troch dní odo dňa jeho zistenia.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

"27a) § 45 zákona č. 105/2004 Z. z.".

16. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

"§ 15a

(1) Povolenia na zloženie denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov určených na prípravu všeobecne denaturovaného liehu podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 1. mája 2004.

(2) Povolenia na použitie iného denaturačného prostriedku na prípravu osobitne denaturovaného liehu a osobitne denaturovaného bezvodného liehu, ako je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ako aj povolenia jeho najmenšieho prípustného množstva a použitia takto denaturovaného liehu vydané podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 31. mája 2004.".

Čl.III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou čl. I § 1 až 50, § 52 a článku II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.

Zákon č. 556/2004 Z. z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2004.

Zákon č. 632/2004 Z. z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2004 s výnimkou čl. I bodov 3, 4, 9, 17, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47 a 50, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2005.

Zákon č. 633/2004 Z. z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2004.

Zákon č. 68/2005 Z. z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2005.

Zákon č. 533/2005 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.

Zákon č. 278/2006 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2006 okrem bodov 92 a 105, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2007.

Zákon č. 283/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2007.

Zákon č. 279/2008 Z. z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2008.

Zákon č. 378/2008 Z. z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2008.

Zákon č. 465/2008 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.

Zákon č. 52/2009 Z. z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2009.

Zákon č. 474/2009 Z. z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2010 s výnimkou čl. I bodov 1 až 6, bodov 8 až 14, bodov 16 až 27, bodov 29 až 48, bodov 50 a 51, § 51i v bode 53 a bodov 54 až 56, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2010, čl. I § 51j v bode 53, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2010, a čl. I bodov 49 a 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011. Ustanovenie § 44 stráca účinnosť 31. decembra 2010.

Rudolf Schuster v.r.

Pavol Hrušovský v.r.

Mikuláš Dzurinda v.r.

PRÍL.1
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú.v. EÚ L 9, 14.1.2009).

2. Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú.v. ES L 316, 31.10.1992).

3. Smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (Ú.v. ES L 316, 31.10.1992).

4. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú.v. EÚ L 346, 29.12.2007).

5. Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (Ú.v. EÚ L 286, 17.10.2006).

PRÍL.2
VZOR
Potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti (ďalej len "potvrdenie") podľa § 37a ods. 7 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 632/2004 Z. z.

Obrázok 632-2004.PCX

PRÍL.3
Zrušená od 1.4.2010

PRÍL.4
Zrušená od 1.4.2010

PRÍL.5
Zrušená od 1.4.2010

____________________

1) § 2 Obchodného zákonníka.

1a) Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú.v. ES C 325, 24.12.2002) v platnom znení.

1aa) Čl. 299 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú.v. EÚ C 321 E, 29.12.2006) v platnom znení.

1b) Čl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú.v. ES L 302, 19.10.1992) v platnom znení.

2) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.

2a) Príloha č. 24 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2aa) Čl. 79 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.

2b) Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
Vyhláška č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2c) § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

2d) Príloha č. 72 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení vyhlášky č. 171/2008 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.

3) Príloha č. 16 tretia časť k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

3a) § 115 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

4) § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu.

5) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

5a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5b) Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú.v. EÚ L 39, 13.2.2008) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú.v. EÚ L 354, 31.12.2008).

5d) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).

6) Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 288, 23/11/1993, strany 12 - 15) v znení neskorších zmien a doplnkov.

7) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

8) § 9 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.

9) § 19 ods. 8 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

10) Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení zákona č. 245/2003 Z. z.

11) Napríklad Občiansky zákonník, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 64 až 66, 68, 69, 75 a 77 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný zákon.

12) Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov.

13) Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 008 z 11/01/1996, strany 11 - 15) v znení neskorších zmien a doplnkov.

15) § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.

15a) § 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 467/2002 Z. z.

15b) Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Ú.v. ES L 288, 23.11.1993) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1309/2005 z 10. augusta 2005 (Ú.v. EÚ L 208, 11.8.2005).

15c) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení neskorších predpisov.

15d) Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 02/zv. 04).

16) Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2745/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín (oznámenie č. 634/2002 Z. z.), § 21 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky č. 420/2001 Z. z.

16a) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 206/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o grafických prvkoch a údajoch na kontrolnej známke.

17) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

19) Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú.v. ES L 152, 24.6.2000) v platnom znení.

19a) Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.

20) Príloha č. 48 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

21) § 459a zákona č. 238/2001 Z. z. v znení zákona č. 464/2003 Z. z.
§ 65b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.

21b) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie.

22) Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína.

23) § 14a a 70 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

24) § 35b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.

25) § 2 ods. 3 písm. i) zákona č. 467/2002 Z. z.

26) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.

27) Zákon č. 467/2002 Z. z.

28) Príloha č. 24 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

30) § 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z.

31a) § 2 ods. 3 písm. k) zákona č. 467/2002 Z. z.

31b) § 2 ods. 3 písm. j) zákona č. 467/2002 Z. z.

31c) § 2 ods. 3 písm. h) zákona č. 467/2002 Z. z.

31d) § 2 ods. 3 písm. l) zákona č. 467/2002 Z. z.

32) § 19 zákona č. 431/2002 Z. z.
§ 39 Obchodného zákonníka.

32a) § 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

33) § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 313 až 322 Obchodného zákonníka.

34) Napríklad zákon č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

34a) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú.v. EÚ L 162, 1.7.2003).

34b) Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú.v. EÚ L 197, 29.7.2009).

34c) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

35) Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276, 19/09/1992, strany 1 - 10) v znení neskorších zmien a doplnkov.

36) Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu (oznámenie č. 235/2003 Z. z.).

37) Nariadenie Komisie (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 ustanovujúce Colný zákonník spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 302, 19/10/1992, strany 1 - 50) v znení neskorších zmien a doplnkov.

38) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) v znení Pozmeňovacích návrhov Dohovoru TIR (oznámenie č. 132/1999 Z. z.).

40) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

40a) Čl. 161 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.

40b) Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.

40c) Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.

40d) Čl. 66 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.

41) Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, strany 17 - 24).

42) Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
Zákon č. 104/2004 Z. z.
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

42a) § 33 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

42b) § 57 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.


43) § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

44) § 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

45) § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

46) Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú.v. EÚ L 359, 4.12.2004).

46a) Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

46b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

46c) § 14a ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

47) § 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 467/2002 Z. z.

48) § 29 zákona č. 431/2002 Z. z.

49) § 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

49a) Zákon č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 123/1997 Z. z. o označovaní spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou páskou.

50) Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276, 19/9/1992, strany 1 - 10) v znení neskorších zmien a doplnkov. Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, strany 17 - 24).

51) § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Naposledy upravil Kvaka : 12.04.10 at 19:04 Dôvod: preklep v dátume účinnosti
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

  Kvaka
  Dnes vyšla v zbierke novela zákona o spotrebnej dani z liehu http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/de...32&Rocnik=2011, je v článku IV.
  Čl. IV
  Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 632/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 278/2006 Z. z., zákona č. 283/2007 Z. z., zákona č. 279/2008 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 52/2009 Z. z. a zákona č. 474/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 10 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v odôvodnených prípadoch môže colné riaditeľstvo na základe žiadosti odberateľa kontrolných známok povoliť nalepenie kontrolnej známky na ochrannú fóliu; prvá veta a druhá veta tým nie sú dotknuté.“.

  2. V § 10 odsek 7 znie:
  „(7) Uzatvorené spotrebiteľské balenie označené pretrhnutou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky alebo kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a) a spotrebiteľské balenie, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka alebo ktorého označenie nie je v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a) sa na účely tohto zákona považuje za neoznačené. Za neoznačené spotrebiteľské balenie sa považuje aj každé otvorené spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá je falzifikátom kontrolnej známky, alebo pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a) alebo spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktoré pri predaji zo spotrebiteľského balenia na priamu ľudskú spotrebu na predajnom mieste, vrátane skladových a účelových priestorov, prevyšuje dva otvorené kusy spotrebiteľského balenia s rovnakým čiarovým kódom EAN. Na účely tohto zákona sa predajným miestom rozumie miesto, kde sa predaj spotrebiteľského balenia uskutočňuje cez elektronickú registračnú pokladnicu.16aa)“.
  Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:
  „16aa) § 2 písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.

  3. V § 44a ods. 5 písm. c) a ods. 11 písm. i) sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 21“.

  4. V § 44a ods. 7 písmeno b) znie:
  „b) viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladov o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN v členení podľa odseku 15 písm. a), d), e) a f),“.

  5. V § 44a ods. 15 uvádzacej vete sa slovo „dennú“ nahrádza slovami „za kalendárny mesiac“ a slová „účtovného dokladu“ sa nahrádzajú slovami „dokladu o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia“.

  6. V § 44a ods. 15 písmeno d) znie:
  „d) počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch konečnému spotrebiteľovi vrátane spotrebiteľských balení vydaných odberateľovi spotrebiteľského balenia so sídlom mimo daňového územia,“.

  7. V § 44a ods. 16 písm. d) sa slová „všetky čiarové kódy EAN, ktoré boli pridelené“ nahrádzajú slovami „ten čiarový kód EAN, ktorý použije pri predaji spotrebiteľského balenia“.

  8. V § 44a ods. 17 prvej vete sa za slová „odseku 15“ vkladajú slová „za kalendárny mesiac“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak je spotrebiteľské balenie súčasťou skupinového balenia označeného jedným čiarovým kódom EAN, osoba oprávnená na distribúciu oznámi colnému úradu čiarový kód EAN tohto skupinového balenia. Na účely tohto zákona sa skupinovým balením rozumie balenie, v ktorom sa nachádza spotrebiteľské balenie samostatne alebo spolu s inými tovarmi a je určené na predaj konečnému spotrebiteľovi. Ak sa za účelom predaja spotrebiteľského balenia odstráni skupinové balenie, je osoba oprávnená na distribúciu povinná túto skutočnosť oznámiť colnému úradu a súčasne viesť v evidencii čiarový kód EAN každého spotrebiteľského balenia, ktoré bolo súčasťou skupinového balenia.“.

  9. V § 44a sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:
  „(18) Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná viesť evidenciu podľa odseku 7 alebo odseku 15 za kalendárnymesiac tak, aby colný úrad pri výkone daňového dozoru mohol overiť stav zásob spotrebiteľských balení ku dňu výkonu daňového dozoru. Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná mať v prevádzkarni k dispozícii doklady o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia alebo ich kópie k aktuálnemu stavu zásob spotrebiteľského balenia, ktoré sa nachádza v prevádzkarni. Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná uchovávať evidenciu päť rokov.“.
  Doterajšie odseky 18 až 24 sa označujú ako odseky 19 až 25.

  10. V § 44a ods. 22 sa na konci pripája táto veta:
  „Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad odňal povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, je povinná oznámiť colnému úradu v určenej lehote údaje podľa odseku 7 písm. b) alebo odseku 15, a to podľa stavu ku dňu odňatia povolenia na predaj alebo oprávnenia na distribúciu.“.

  11. V § 44a ods. 23 sa slová „až 21“ nahrádzajú slovami „až 22“.

  12. V § 44a ods. 25 sa slová „odseku 23“ nahrádzajú slovami „odseku 24“.

  13. V § 47 ods. 1 písmená t), u) a v) znejú:
  „t) predá spotrebiteľské balenie bez povolenia na predaj alebo bez oprávnenia na distribúciu podľa § 44a,
  u) je držiteľom povolenia alebo osobou oprávnenou na distribúciu a nakúpi spotrebiteľské balenie od inej osoby ako od osoby oprávnenej na distribúciu,
  v) je držiteľom povolenia a nevedie evidenciu podľa § 44a ods. 7 písm. b) alebo je osobou oprávnenou na distribúciu a nevedie evidenciu podľa § 44a ods. 15,“.

  14. V § 47 ods. 2 písmená b) a t) znejú:
  „b) vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 50 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. b), a taký lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,11)
  t) od 50 eur do 1 660 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. v),“.

  15. V § 47a ods. 2 písmeno a) znie:
  „a) vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 50 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. a), a taký lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,11)“.

  16. Za § 51j sa vkladá § 51k, ktorý vrátane nadpisu znie:
  㤠51k
  Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2011
  Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené do 31. augusta 2011 sa ukončí podľa ustanovení predpisu účinného od 1. septembra 2011 a na pokuty sa vzťahuje § 47 a 47a predpisu účinného od 1. septembra 2011, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu výhodnejšie.“.

  Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

  Kvaka
  Podľa Čl. IV zákona 474/2009 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o spotrebnej dani z liehu ustanovenie § 44 stráca účinnosť 31. decembra 2010 a dňom 1.1.2011 nadobúda účinnosť nový § 44a.

  Podľa prechodného ustanovenia § 51j k úpravám účinným od 1. januára 2011
  (1) Ak bolo právnickej osobe alebo fyzickej osobe vydané povolenie na predaj podľa § 44 v znení účinnom do 31. decembra 2010, považuje sa toto povolenie za povolenie na predaj vydané podľa § 44a ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2011. Uvedené sa nevzťahuje na právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 8, ktorej bolo colným úradom vydané oprávnenie na distribúciu.

  Podľa § 47 ods. 1 zákona o spotrebnej dani z liehu v znení zákona č. 474/2009 Z. z. sa správneho deliktu dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ak
  t) predá spotrebiteľské balenie bez povolenia na predaj podľa § 44,
  u) nakúpi spotrebiteľské balenie od inej osoby ako od držiteľa povolenia na predaj alebo od registrovanej osoby, ak tento zákon neustanovuje inak,
  v) nevedie evidenciu podľa § 44 ods. 12 ods. 7 písm. b) alebo ods. 15.
  Zmena vyznačená v uvedených písmenách § 47 červenou farbou je účinná od 1.1.2011

  Tu zrejme prišlo k chybe v zákone, keď sa zabudlo s účinnosťou od 1.1.2011 zmeniť slovo "§ 44" na "§ 44a" v paragrafe, ktorý ustanovuje správne delikty.
  Takže správnym deliktom od 1.1.2011 bude predaj SBL bez povolenia vydaného podľa už neúčinného § 44, pričom od 1.1.2011 sa aj povolenie vydané podľa doterajšieho § 44 považuje za povolenie vydané podľa § 44a ods. 7.
  Čo sa týka správneho deliktu porušenia povinnosti viesť evidenciu podľa § 44 ods. 7 b), tak sankcionovať na základe takto definovaného správneho deliktu asi nebude možné.

  Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

  Kvaka
  Istiach Pozri príspevok
  Caute,

  Vedel by mi niekto prosim vas napisat co sa realne meni pre prevadzkovatelov pohostinstiev, diskotek atd? Nedokazem to z toho zakona vycitat.

  Dakujem
  Prosím moderátorov o presunutie otázky do tejto témy:
  http://www.porada.sk/t151175-novely-...-a-zakona.html

  Istiach je offline (nepripojený) Istiach

  Snažím sa Istiach
  Caute,

  Vedel by mi niekto prosim vas napisat co sa realne meni pre prevadzkovatelov pohostinstiev, diskotek atd? Nedokazem to z toho zakona vycitat.

  Dakujem

  mailer23 je offline (nepripojený) mailer23

  mailer23
  Zaujímavý postreh, sankciu podľa §47 ods1 písmeno t) a w) bez problémov uložia, lebo bežne a nie len colný úrad vydáva rozhodnutia, ktoré následne prehrávajú a platia. Zaujímavá situácia by ale nastala v súdnom konaní, tam asi nemajú šancu, ale nie som právnik. Ak niekto má praktické skúsenosti nech sem napíše, ako by s tým súd naložil.

  Ďalšia zaujímavosť je:
  §44a ods 4
  Prílohami k žiadosti o vydanie povolenia na predaj sú
  a) zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov,

  K tomu: ods 7 písmeno d)
  oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odsekov 3 a 5 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku.

  Mám pocit že chýba písmeno "ž", lebo kde je logika, keď pri žiadosti má uvádzať zoznam dodávateľov, vtedy ich možno ani nepozná. A pri zmene, ktorú má nahlasovať do 15 dní už chýba ods 4, v starom §44 to bolo. Podľa §44a teda nemá povinnosť nahlasovať nového dodávateľa.

  Zákon o spotrebnej dani z liehu - aktuálne znenie

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.