Zavrieť

Porady

Danová kontrola

Dobrý večer,
práve nám skončila daňová kontrola za rok 2008, pri ktorej nám neuznali určité nákladové faktúry, ktoré boli nesprávne vystavené. My sme medzičasom kontaktovali dodávateľa, aby nám tie faktúry opravil. Faktúry sú už správne vystavené, avšak daniari ich do ukončenia daňovej kontroly nemali k dispozícii a tak si podávame dodatočné daňové priznanie, nakoľko tie náklady boli oprávnené a aj skutočne uhradené. (bolo nám to nám to poradené od daňových kontrolórov).
Teraz pri tom dodatočnom daňovom priznaní máme od DU tie neuznané náklady v pripočítateľných položkách a tie opravené faktúry - náklady sme dali do odpočítateľných položiek.
Chcem sa Vás spýtať, ako mám postupovať pri účtovaní - opravy chýb minulých období. Cez ktoré účty to mám zaúčtovať?
Som už zo všetkého vyčerpaná, prosím pomôžte...
Ďakujem všetkým
Eva
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

  a_je_to
  Nevieme, čo znamená, že daňová kontrola skončila, ani na akú daň bola vykonaná. V akom štádiu sa to teraz nachádza ? Bol už spísaný protokol z kontroly a zaslaný na vyjadrenie kontrolovanej firme ? Ak nie, choď s tými faktúrami za kontrolórom a žiadaj ich zohľadniť ešte pred spísaním protokolu. Ak protokol z kontroly už máte, uveď do pripomienok, že potrebné doklady ste získali a žiadate ich akceptovať namiesto neuznaných. Protokol choďte prejednať ešte osobne. Preštuduj § 15, ods. 10 až 13 zákona 511/1992 o správe daní v úvode Porady. Bolo už vydané rozhodnutie z daňovej kontroly ? Ak nie žiadajte doplniť protokol o nové okolnosti ešte pred vydaním rozhodnutia. Preštuduj § 30 zákona 511/1992. Ak už rozhodnutie bolo vydané, uveď v odvolaní, že doklady boli dodatočne získané ... bla, bla ...to čo si uviedla v svojej otázke.
  Uplynula už doba na odvolanie ? Preštuduj § 46 zákona ..... určite Ťa niečo múdre napadne.
  Až potom, po uplynutí odvolacej lehoty by malo nasledovať dodatočné účtovanie a dodatočné daňové priznanie, ak podľa povahy veci vôbec prichádza do úvahy. Veď sa nejedná o žiadne iné doúčtovanie, iba o obhajobu už vykonaných účtovaní, ktoré neboli v čase do skončenia kontroly dostačujúco vydokladované a uznané.

  skaspa je offline (nepripojený) skaspa

  skaspa
  Najprv k tomu dodatočnému daňovému priznaniu: ak vám neuznali napr. dodávateľskú faktúru č. 5 a v protokole o kontrole bude v zozname kontrolovaných dokladov – dodávateľské faktúry č. 1 – 100, tak len ťažko podáte dodatočné daňové priznanie - § 39 ods. 3 zákona o správe daní: „Znížiť základ dane na základe dodatočného daňového priznania alebo dodatočného hlásenia možno len v prípade uplatnenia skutočností, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly alebo opakovanej daňovej kontroly.“ Navyše si treba uvedomiť, že nielenže nemôžte podať dodatočné daňové priznanie k faktúre, ktorá bola kontrolovaná, ale navyše vám hrozí ešte aj pokuta za to, že daň v daňovom priznaní sa líši od dane zistenej po kontrole (z rozdielu vám bude vyrátaná pokuta).

  Nakoľko neviem celý priebeh kontroly, tak len stručne popíšem, čo by som robil ja: ako píšeš, opravené faktúry už máte (t.j. predpokladám, že vám ich neuznali z dôvodov ako napr. chybné dič apod.), k odvolaniu by som priložil fotokópie neuznaných faktúr už opravených a dôvodil by som tým, že správca dane nepostupoval v zmysle § 2 ods. 2 zákona o správe daní v úzkej súčinnosti s vami, t.j. o skutočnosti, že vám uvedené faktúry neuznali ste sa dozvedeli až pri prerokovaní protokolu (pokiaľ ste sa teda k tomu nevyjadrovali už skôr napr. v nejakej zápisnici ešte pred prerokovaním protokolu) a že vás nevyzval, aby ste sa k uvedenej veci vyjadrili. Vy ste predsa opravené faktúry mali už počas kontroly, len v šanóne boli ešte nesprávne faktúry, žiadali ste o doloženie správnych a tieto ste už nejakým nedopatrením nezaradili do šanónu. Ak by správca dane postupoval v úzkej súčinnosti s vami a dal vám priestor na predloženie správnych faktúr urobili by ste tak už v priebehu kontroly t.j. predložili by ste správne faktúry. V zmysle § 2 ods. 6 zákona o správe daní má správca dane brať do úvahy vždy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre správne určenie dane. Pokiaľ si dobre pamätám niekde som čítal rozsudok, keď DÚ neuznal dodávateľskú faktúru na DPH z dôvodu zlého IČ pre DPH. Subjekt namietal práve tento §, t.j. správca dane mal skúmať či bolo plnenie dodané platiteľom DPH, či nárok na odpočet DPH vznikol apod. a že iba zle uvedené IČ pre DPH nie je dôvodom neuznania nároku na odpočet DPH. Na proti tomu treba dodať, že žijeme v štáte „právnej istoty“ a počul som aj o prípadoch, kedy súd neuznal nárok na odpočet DPH pre formálnu chybu na faktúre (veľmi ale závisí od toho ako je napísané odvolanie a následne žaloba).
  Takže ja by som sa jednoznačne odvolal, žiadne dodatočné by som nepodával (ani to nie je podľa všetkého možné). A prečo vám poradili daňoví kontrolóri dodatočné? Lebo si váš dorub vykážu v tabuľke a je im jedno, čo bude ďalej.

  srska je offline (nepripojený) srska

  srska
  ZuzanaP Pozri príspevok
  Nahlásila sa nám daňová kontrola na daň z príjmu r. 2009. Kontrola bude vykonaná prostredníctvom softvéru IDEA a žiadajú predloženie účtovných záznamov na technickom nosiči dát vo formáte DBF, TXT, PDF alebo XLS. To myslia výstupy z účtovníctva? Hlavnú knihu, knihu AE a účtovný denník? Máte niekto praktickú skúsenosť? Ďakujem
  áno - zrýchľuje im to okrem iného kontrolu. príklady použitia

  III. Cieľ a možnosti EDP kontroly

  Pre tých, ktorí nevedia – čo je to elektronický audit (e-audit) alebo EDP kontrola (EDP – electronic data procesing) pripomeňme stručne toto:

  EDP kontrola je technologický postup auditujúci (overujúci, kontrolujúci) správnosť údajov najmä na báze analýzy, hodnotenia, triedenia a kontroly dát za účelom verifikovania účtovných transakcií spracovaných v elektronickom prostredí /v praxi SR túto technológiu využívajú už veľa rokov audítori bánk, pár rokov aj daňoví kontrolóri/,

  Hlavným cieľom EDP kontroly je zvýšenie efektívnosti kontrolných postupov a procesov (skrátenie kontroly, dôkladnejšie triediace analýzy, odbúranie byrokratickej papierov agendy znížením na minimum, ...),

  Hlavnou výhodou automatizačných procesov v účtovníctve je nielen skracovanie práce s účtovníctvom, ale aj znižovanie rizika chybovosti ľudského faktora, čo EDP plne potvrdzuje.


  IV. Elektronický audit je pomoc podnikateľom i kontrolórom

  Z hľadiska praktického nasadenia prvku elektronického auditu v Daňovej správe SR, bolo doteraz touto formou zrealizovaných cez 400 daňových kontrol k ultimu roku 2006, pričom táto kontrolná technika sa len rozbieha a v budúcnosti sa jej počty budú radikálnejšie zvyšovať. Závisí to najmä od miery pochopenia tohto typu kontroly daní zo strany kontrolovaných daňových subjektov, kontrolujúcich daňových kontrolórov i dodávateľov softvérov pre účtovno-daňové jednotky (najmä tie softvéry, ktoré umožňujú realizáciu elektronického auditu formou IDEA-EDP kontroly).

  Prínosy pre spomenuté strany sú najmä nasledovné:

  podnikateľom znižuje náklady (napríklad na nutné súčinnosti ich pracovníkov pri daňovej kontrole, lebo túto výrazne skracuje + na skladovo-archívne kapacity k uloženiu daňovo-účtovnej evidencie, lebo elektronické účtovníctvo umožňuje papierovanie znížiť radikálne),

  kontrolórom pomáha orientovať možnosťou volených lievikov a testov a triediacich kritérií venovať sa podstate a nie okrajovým záležitostiam pri daňovej kontrole, t.j. výrazne im skracuje prípravu i prácu – t.j. celkový čas na realizovanie daňovej kontroly (u veľkých firiem je to o niekoľko mesiacov),

  pre dodávateľov účtovných a ekonomických softvérov je EDP-kontrola zo strany daňových orgánov dodať ich klientom – podnikajúcim daňovým subjektom také aplikačné riešenia, ktoré môžu byť novými alebo upravenými produktami napomáhajúcimi a umožňujúcimi EDP-kontrolu (Podľa mojich informácií je v SR asi 45 najpoužívanejších účtovných systémov – pričom doteraz sa javia pre IDEA-EDP v SR ako najviac vhodné napríklad Softip, SAP, Navision, Profix...).  RESUME:

  Doterajšia prax v oblasti EDP kontroly na Slovensku meraná optikou softvéru IDEA a ním vykonaných niekoľkých stoviek daňových kontrol hovorí, že táto špičková technológia má obrovskú budúcnosť najmä v kontexte zvyšovania rýchlosti života i globalizácie trhov. Je vhodná najmä pre najväčšie subjekty a stredne veľké firmy.


  Autor: Ing. Emil Burák, PhD
  Naposledy upravil srska : 11.08.11 at 22:34

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  ked už budeš mať výmer dodatočnej dane - zaúčtuješ 595/341 a zaplatíš.
  Ak už máš správne doklady za minulé obdobie a môžeš podať dodatočné DPPO tak zaúčtuješ 428/321. Pochopila som správne, že môžete podať dodatočné DPPO za to isté obdobie, ktoré vám kontrolovali? taký prípad som ešte nemala.........ale postupovala by som takto:

  urobíš nové DPPO, ZD na r.100 necháš rovnaký ako bol predtým.
  sumu na 428 uvedieš v riadku pre odpočitateľné položky
  pripočitateľné sumy z platobného výmeru, resp. protokolu o daňovej kontrole uvedieš na riadku pre pripočitateľné položky
  a potom už klasicky - vypočítaš základ dane. daň
  odpočítaš predtým uplatnené preddavky.
  Podľa mňa dodatočnú daň tam uviesť nemôžeš-nie je na to miesto, ale do osobitných záznamov treba vyčísliť preplatok z titulu dodatočnej dane.
  S tým by som šla osobne za správkyňou a prešla by som to s nou.
  Ak sa nedá - to by mal konateľ, alebo by ste mali ísť spolu, tak to ešte napíš v osobitnom-sprievodnom liste.

  srska je offline (nepripojený) srska

  srska
  ZuzanaP Pozri príspevok
  Takže stačí urobiť HK, KAE, UD vo formáte PDF, dať na kľúč a mať nachystané doklady aj fyzicky. Ďakujem
  ja myslím, že komplet db roku 2009 ale odkonzultuj to na dú.

  poznámka: (z návodov idea)
  IDEA uses Microsoft's Open Database Connectivity (ODBC) to connect to a wide variety of databases and other file types, such as Microsoft Excel, Microsoft Access, and Oracle to read data. The relevant ODBC drivers for the required databases must be installed prior to using IDEA

  +

  Datové soubory, používané softwarem IDEA, mají specifický formát souboru. Tyto soubory jsou
  zakódované tak, že obsahují nejen data, ale také popisy seřazení a užití dat.
  Software IDEA zahrnuje modul Import asistent, který zajišťuje konverzi datových souborů, které
  v tomto formátu .imd nejsou.
  Report Reader je součástí modulu Import asistent a je dostupný v
  rámci softwaru IDEA.
  Report Reader vybírá data z textových souborů, z tiskových sestav uložených do souborů a ze
  souborů ? Adobe Acrobat (*.pdf) a ukládá je do specializovaného formátu softwaru IDEA.

  Textové soubory nebo tiskové sestavy mohou být vytvořeny aplikacemi z osobních počítačů nebo
  sálových počítačů.
  Existuje také rozšířená nápověda pro modul Report Reader, která zahrnuje mnoho ukázek krok
  za krokem jednotlivými úlohami. Další informace najdete také na internetových stránkách
  společnosti CaseWare, včetně tipů a triků a často kladených otázek.
  KTERÉ TYPY SOUBORŮ MOHOU BÝT KONVERTOVÁNY?
  S modulem Report Reader můžete extrahovat data z libovolné tiskové sestavy, textového
  souboru (např. .prn, .txt, .asc, .csv, .dat) nebo soubory Adobe Acrobat s
  příponou .PDF.

  čiže mali by stačiť aj zostavy len v pdf formáte
  Naposledy upravil srska : 15.06.11 at 10:53

  srska je offline (nepripojený) srska

  srska
  stačia aj pdf súbory, lebo cez report reader si vedia dáta previesť do databázy idea. (odskúšal som)
  okrem pdf sa dajú v "nedaňovej" verzii importovať:
  Naposledy upravil srska : 11.08.11 at 22:34

  eva16 je offline (nepripojený) eva16

  eva16
  Zatiaľ ďakujem za info, len konateľ ktorý bol pri preberaní protokolu to neobhájil a tak už teraz čakáme na platobný výmer na daň z príjmu PO. Preto by som potrebovala vedieť ako budem teraz účtovať o opravách minulých období.
  Ďakujem

  eva16 je offline (nepripojený) eva16

  eva16
  Tak som postupovala, r.100 zostal nezmenený, potom do r.200 som dávala to čo bolo v protokole od DU a do r. 300 som dala tie naše náklady (opravené faktúry). Potom ďalej klasicky vypočítať daň. Na strane 3 je kolónka k dodatočnému DP, tam je v r. 920 posledná známa daň, ktorú vyčíslil DU a na r. 930 je novo zistená daň. Potom už bude len finančné vysporiadanie s DÚ.
  Takže DDP by malo byť dobre.
  Keď však naúčtujem 428/321, potom tá 321 sa mi navýši, to nie je problém ?

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  aha, neuvedomila som si to-zrejme tie dodatočné doklady nemáš ako účtovať jedine plusom mínusom. Ved ich máš - nezmenené zaúčtované v tom r.2009. Takže to bude len mimoúčtovne.
  zaúčtuješ iba preplatok na dani 341/595.

  promont maja je offline (nepripojený) promont maja

  promont maja
  eva16 Pozri príspevok
  Tak som postupovala, r.100 zostal nezmenený, potom do r.200 som dávala to čo bolo v protokole od DU a do r. 300 som dala tie naše náklady (opravené faktúry). Potom ďalej klasicky vypočítať daň. Na strane 3 je kolónka k dodatočnému DP, tam je v r. 920 posledná známa daň, ktorú vyčíslil DU a na r. 930 je novo zistená daň. Potom už bude len finančné vysporiadanie s DÚ.
  Takže DDP by malo byť dobre.
  Keď však naúčtujem 428/321, potom tá 321 sa mi navýši, to nie je problém ?
  ... nerozumiem tomu zaúčtovaniu 428/321 ... prečo by sa ti nemala navýšiť 321? Však ak už máš zúčtovanú 321 v roku 2008 a teraz ideš podávať dodatočné daňové priznanie, takže sa Ti asi potom zvýšila aj výška tvojich "nákladov" ( čiže ovplyvnenie 428 za rok 2008) a s nimi ruka v ruke aj 321 ... či? Nepochopila som ... ako môže ísť o nezmenené zaúčtovanie v roku 2009? Poprosím Ťa, vysvetli mi to po lopate ... vopred vďaka.
  Naposledy upravil promont maja : 30.06.10 at 07:52

  eva16 je offline (nepripojený) eva16

  eva16
  V tom je háčik, lebo v roku 2008 sme tie neuznané náklady mali zúčtované na 518/321 a boli skutočne aj uhradené. A aj kontrolóri nám to pripočítali v riadku 300. Celkové náklady z roku 2008 sa nemenili. Tak teraz neviem ako a či vôbec treba účtovať o nejakých opravách.

  promont maja je offline (nepripojený) promont maja

  promont maja
  eva16 Pozri príspevok
  V tom je háčik, lebo v roku 2008 sme tie neuznané náklady mali zúčtované na 518/321 a boli skutočne aj uhradené. A aj kontrolóri nám to pripočítali v riadku 300. Celkové náklady z roku 2008 sa nemenili. Tak teraz neviem ako a či vôbec treba účtovať o nejakých opravách.
  Už by ma len zaujímalo ... prečo idete podávať dodatočné daňové priznanie? Ak ste mali kontrolu a tá Vám dorubila daň, tak túto na základe rozhodnutia z tejto daňovej kontrole zaúčtuj ( tak ako Ti radí Kejka) a je to v poriadku ... podľa môjho názoru sa týmto účtovný hospodársky výsledok v Tvojom prípade za rok 2008 dodatočne " nezmení" ( súvaha a výsledovka za toto obdobie ostáva nezmenená)... či?

  No a keďže dôvod neuznania týchto nákladov daňovou kontrolou nebol podľa Vás v okamihu vypísania protokolu v poriadku ... a dodávateľ Vám doručil opravené doklady ... tak by ste to asi mali riešiť nie dodatočným daňovým priznaním ... ale nejakým odvolaním ..či ( príspevok č. 2 od a_je_to)?

  ... je to tak?

  Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

  Gabi03
  Len sa chcem uistiť....
  po daňovej kontrole, kde zistili rozdiel, podáva sa za toto obdobie dodatočné DP alebo nie?

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  nepodáva, všetko má byť v protokole a v prípadnom platobnom výmere zohľadnené.

  ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

  :-D ZuzanaP
  Nahlásila sa nám daňová kontrola na daň z príjmu r. 2009. Kontrola bude vykonaná prostredníctvom softvéru IDEA a žiadajú predloženie účtovných záznamov na technickom nosiči dát vo formáte DBF, TXT, PDF alebo XLS. To myslia výstupy z účtovníctva? Hlavnú knihu, knihu AE a účtovný denník? Máte niekto praktickú skúsenosť? Ďakujem

  ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

  :-D ZuzanaP
  srska Pozri príspevok
  áno - zrýchľuje im to okrem iného kontrolu. príklady použitia
  Takže stačí urobiť HK, KAE, UD vo formáte PDF, dať na kľúč a mať nachystané doklady aj fyzicky. Ďakujem

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.