Zavrieť

Porady

Automobil vo vzťahu k DPH - teoretické východiská

Nové pozemné motorové vozidlo vo vzťahu k dani z pridanej hodnotyTeoretické východiská
Vstupom do Európskej únie 1. mája 2004 sa Slovenská republika (ďalej aj SR) stala súčasťou jednotného európskeho trhu, ktorý je okrem iného spojený so zrušením colnej kontroly tovaru na hraniciach medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej aj EÚ) a so zdaňovaním dovozu daňou z pridanej hodnoty. Vstup Slovenska do Európskej únie si vyžiadal aj zmenu právnej úpravy tejto oblasti. Vychádza zo Šiestej smernice Rady 77/388/EHS a hlavným princípom, ktorý sa uplatňuje pri dodávkach tovarov a služieb medzi členskými štátmi EÚ je „princíp určenia“, ktorým sa rozumie zdanenie tovaru a služieb v členskom štáte príjemcu. Uplatňuje sa aj v prípade predaja a nadobudnutia nových motorových vozidiel v rámci únie a v niektorých prípadoch aj u ojazdených.Zákon o dani z pridanej hodnoty sa venuje osobitne motorovým vozidlám, čo je premietnuté do rôznych povinností pri ich kúpe a predaji. Z hľadiska prístupu k predmetu nadobudnutia a dodania rozlišujeme:- osobné automobily a ostatné pozemné motorové vozidlá,
- nové a ojazdené motorové vozidlá.

Predmetom dane z pridanej hodnoty sú obchodné transakcie týkajúce sa dodania v tuzemsku, nadobudnutia v tuzemsku z iného členského štátu EÚ a dovoz.
Pre účely Zákona o dani z pridanej hodnoty sa rozumie:
- tuzemskom územie Slovenskej republiky,
- zahraničím územie, ktoré nie je tuzemskom,
- územím Európskych spoločenstiev tuzemsko a územia ostatných členských štátov,
- územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskych spoločenstiev.
Náš príspevok je venovaný obstaraniu a predaju nových pozemných motorových vozidiel určených na prepravu osôb a nákladu v tuzemsku, nadobudnutiu v tuzemsku a predaju z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie za protihodnotu.

1. Osobné automobily a ostatné motorové vozidlá

Zákon o dani z pridanej hodnoty zaraďuje motorové vozidlá medzi dopravné prostriedky. Definícia je obsiahnutá v § 11 ods. 11. Dopravným prostriedkom sa okrem iného rozumie aj pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW určené na prepravu osôb a nákladov.

Vozidlá, ktoré majú rovnaké konštrukčné znaky sú podľa Zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách rozdelené do nasledujúcich kategórií:
- motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky (L)
- motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb (M)
- motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov (N)
- prípojné vozidlá (O)
- kolesové traktory (T)
- pásové traktory (C)
- prípojné vozidlá traktorov (R)
- traktormi ťahané vymeniteľné stroje (S)
- pracovné stroje (P)
- ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií (V).

Z pohľadu dane z pridanej hodnoty majú osobitné postavenie vozidlá kategórie M a to v súvislosti s možnosťou odpočítať daň. V rámci kategórie vozidiel M sú vozidlá členené nasledovne:
- M1 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča,
- M2 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5000 kg,
- M3 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5000 kg.

V rámci vozidiel kategórie N sú tieto členené v závislosti od najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti. V zásade sa jedná o motorové vozidlá konštruované a projektované na prepravu tovaru (bližšie viď. príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z.z.).

Za miesto na prepravu osôb sa považuje miesto pre osobu sediacu, ležiacu, stojacu alebo miesto s trvalými úchytkami ukotvenia sedadla, pričom nie je rozhodujúce, či sedadlo na tomto mieste je alebo nie je umiestnené.
Daň z pridanej hodnoty nemožno odpočítať pri kúpe a nájme osobného automobilu, ktorým sa pre účely zákona rozumie motorové vozidlo registrované v kategórii M1. Kategória vozidla sa uvádza v Osvedčení o evidencii pod bodom 2 v časti „vozidlo“ (v Technickom preukaze motorového - prípojného vozidla pod bodom 1 v časti „technický popis vozidla“).

Poznámka:
S účinnosťou od 1. marca 2005 sa začali vydávať nové evidenčné doklady – Osvedčenie o evidencii, ktoré nahrádza Technický preukaz. Do tohto dátumu vydané technické preukazy a osvedčenia o evidencii vozidla zostávajú v platnosti bez obmedzenia naďalej. Nový doklad nahradil doteraz používaný technický preukaz a osvedčenie o evidencii, ktorý sa hovorovo nazýval aj „malý technický preukaz“. Nové Osvedčenie o evidencii obsahuje všetky potrebné technické a identifikačné znaky vozidla.

Kategórie vozidiel možno bližšie určiť typom, variantom a verziou. Slovenská právna úprava týkajúca sa typového schválenia motorových vozidiel vychádza z preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Takýmto právnym aktom je Smernica Rady 70/156/EHS v znení zmien a doplnkov, ktorá platí okrem iného pre schválenie typu motorových a ich prípojných vozidiel. Typ vozidla závisí od výrobcu, jeho typového označenia vozidla a podstatných konštrukčných tvarových znakov (rám, podlahová časť, hnacia jednotka). Variant znamená vozidlá jedného typu, ktoré sa líšia najmenej v druhu karosérie (sedan, kupé, kabriolet, kombi atď.) a hnacej jednotke (počet a usporiadanie valcov, výkon, objem valcov, hnacie a riadené nápravy). Úplná identifikácia vozidla len z označenia typu, variantu a verzie musí zodpovedať jedinej presnej definícii všetkých technických charakteristík, požadovaných pre uvedenie vozidla do prevádzky a najmä parametrom potrebným ku stanoveniu daní, ktoré sa na vozidlo vzťahujú (bližšie viď Smernica rady č. 70/156 EHS o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa schválenia typu motorových a ich prípojných vozidiel v znení neskorších úprav napr. aj Smernica rady 92/53/EHS).
Kúpa a predaj vozidiel kategórie M1 a N sú najčastejšou praxou u daňových subjektov, preto v príspevku venujeme pozornosť najmä vozidlám z pohľadu spomínaných kategórií.
2. Nové a ojazdené motorové vozidlá
Zákon o dani z pridanej hodnoty osobitne zadefinoval pojem dopravný prostriedok a nový dopravný prostriedok. Zaraďuje medzi ne pozemné motorové vozidlá, plavidlá a lietadlá. Pojem pozemné motorové vozidlo v zmysle § 11 ods. 11 ZDPH bol vysvetlený v úvode bodu 1 príspevku. Inštitút nového motorového vozidla v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty nájdeme v § 11 ods. 12.
Novým pozemným motorovým vozidlom je v zmysle tohto ustanovenia vozidlo, ktoré:
- nemá najazdených viac ako 6000 km
alebo
- v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky.
Podmienky pre priznanie inštitútu nového motorového vozidla pre účely Zákona o dani z pridanej hodnoty nemusia byť splnené súčasne, postačuje splnenie jednej z nich.

Príklad č. 1
Podnikateľ kúpil v tuzemsku úžitkové vozidlo v mesiaci august 2005, kedy ho aj uviedol do užívania. Po najazdení 7500 km sa v mesiaci október rozhodol vozidlo odpredať do Poľska. V uvedenom prípade sa jedná o dodanie nového motorového vozidla z tuzemska do iného členského štátu EÚ. Vozidlo spĺňa inštitút nového dopravného prostriedku, nakoľko od momentu prvého uvedenia do prevádzky neuplynulo šesť mesiacov. Podnikateľ je pre účely jeho dodania do iného členského štátu EÚ v zmysle § 3 ods. 5 zdaniteľnou osobou.


Pre účely priznania inštitútu nového dopravného prostriedku nie je podstatné, či sa jedná o nový osobný automobil alebo iné motorové vozidlo.

Na definíciu nového motorového vozidla nadväzuje aj Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorý v § 2 písm. at) definoval ojazdené motorové vozidlo. Podľa tohto zákona sa ním rozumie vozidlo, u ktorého odo dňa dátumu jeho prvého prihlásenia do evidencie vozidiel uplynulo viac ako šesť mesiacov alebo ktoré najazdilo viac ako 6000 km. Z ustanovení dotknutých predpisov je zrejmé, že pre účely DPH máme východiská pre určenie inštitútu nového a ojazdeného motorového vozidla.

V súvislosti s definíciou motorového vozidla došlo k doplneniu Zákona o premávke na pozemných komunikáciách, ktorý sa v § 88b priamo odvoláva na Zákon o dani z pridanej hodnoty pri nadobudnutí nového motorového vozidla v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie. Odkazom na § 11 ods. 11 sa prepojila právna úprava spojená s vymedzením pojmov pre účely stanovenia povinností vlastníka vozidla.
Nové motorové vozidlo je možné prihlásiť do evidencie vozidiel len po predložení potvrdenia vydaného daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku z nadobudnutia tohto vozidla. Potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie. V zmysle citovaného ustanovenia § 88b Zákona o premávke na pozemných komunikáciách daňové úrady vydávajú potvrdenia na základe žiadosti vlastníka nového dopravného prostriedku vozidla pri jeho nadobudnutí z iného členského štátu EÚ.

Vzory žiadostí a potvrdení vlastníka nového dopravného prostriedku v súvislosti s nadobudnutím nového motorového vozidla

Vzor a)

Daňový úrad na základe žiadosti, ktorá môže byť podaná písomne alebo ústne u správcu dane, vydá osobe, ktorá nie je registrovaná na daň potvrdenie o zaplatení dane z pridanej hodnoty za podmienky, že žiadateľ zaplatil daň z pridanej hodnoty. Vydanie potvrdenia podlieha správnemu poplatku v sume 50,00 Sk.


Potvrdenie o zaplatení DPH vzťahujúcej sa k nadobudnutiu nového dopravného prostriedku osobe, ktorá nie je registrovaná pre daň:

Daňový úrad ...


Titl.


Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Miesto a dátum vystavenia

Vec
Potvrdenie

Daňový úrad ......................


p o t v r d z u j e ,


že .................................................. ....................... (meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo organizácie a sídlo právnickej osoby)
zaplatila daň z pridanej hodnoty vo výške ......................... z nadobudnutia nového dopravného prostriedku *) .................................................. ....................... (správca dane uvedie identifikáciu vozidla vychádzajúc z údajov uvedených v doklade o nadobudnutí nového dopravného prostriedku) v tuzemsku z iného členského štátu EÚ.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť osoby na účely prihlásenia nového dopravného prostriedku na okresnom dopravnom inšpektoráte.

Správny poplatok vo výške 50,00 Sk bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 2 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov.


..........................................
Titul, meno, priezvisko a funkcia
zodpovedného vedúceho

*) Ak sa potvrdenie týka viacerých vozidiel, je potrebné ich osobitne identifikovať a tiež osobitne uviesť výšku DPH


Vzor b)

Žiadosť o vydanie potvrdenia:


Identifikačné údaje osoby ...


Daňový úrad
(adresa)


Vec
Žiadosť o potvrdenie

Týmto .................................... žiadam o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z pridanej hodnoty vo výške ............................................ z nadobudnutia nového dopravného prostriedku *) .................................................. ................................... (uviesť o aký dopravný prostriedok sa jedná - identifikovať vozidlo, t.j. typ, továrenská značka) v tuzemsku z iného členského štátu EÚ nadobudnutého dňa .................................. od ................................................ (uviesť dodávateľa nového dopravného prostriedku).


Dňa ....................................

..................
Podpis osoby

*) Ak sa žiadosť o potvrdenie týka viacerých vozidiel, je potrebné ich osobitne identifikovať a tiež osobitne uviesť výšku DPH.


Vzor c)

Na základe podania informácie o nadobudnutí nového dopravného prostriedku osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty daňový úrad potvrdí prijatie takéhoto podania. Informácia môže byť podaná písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane. Daňový úrad nevydáva osobitné potvrdenie o tom, že osoba registrovaná na daň podala informáciu. Potvrdením daňového úradu je kópia podanej informácie osoby registrovanej pre daň o nadobudnutí nového dopravného prostriedku, na ktorej potvrdil prijatie. Uvedený postup nepodlieha správnemu poplatku. Informácia o nadobudnutí nového dopravného prostriedku môže byť zaslaná aj poštou s tým, že nadobúdateľ zároveň požiada o zaslanie potvrdenie o tom, že informoval daňový úrad o tejto skutočnosti.Potvrdenie daňového úradu o tom, že osoba registrovaná pre daň informovala daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku:


Identifikačné údaje osoby registrovanej na daň ...Daňový úrad
(adresa)

Vec
Informácia

Osoba registrovaná na daň z pridanej hodnoty .................................................. .... (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, IČ DPH, obchodné meno alebo názov, sídlo právnickej osoby, IČ DPH) oznamujem daňovému úradu, že som dňa ........................... nadobudol nový dopravný prostriedok *)................................................ .................................. (identifikácia nového dopravného prostriedku, t.j. typ, továrenská značka) v tuzemsku dňa ...................... z iného členského štátu EÚ .................................. (bližšie uviesť – ktorý štát) od .................................................. ........ (uviesť dodávateľa).


Dňa ....................................

...................
Podpis osoby


Daňový úrad .................................. potvrdzuje prijatie informácie dňa ................................ o nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu EÚ.


..........................................
Titul, meno, priezvisko a funkcia
zodpovedného vedúceho*) Ak sa informácia týka viacerých vozidiel, je potrebné ich osobitne identifikovať


Vzor d)


Písomné podanie informácie o nadobudnutí nového dopravného prostriedku:

Daňový úrad ...
Titl.


Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Miesto a dátum vystavenia

Vec
Potvrdenie


Daňový úrad .................... potvrdzuje, že osoba registrovaná na daň z pridanej hodnoty .................................................. .................. (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, IČ DPH, obchodné meno alebo názov, sídlo právnickej osoby, IČ DPH) dňa ..................... oznámila daňovému úradu, že dňa ........................... nadobudla nový dopravný prostriedok *) .................................................. .............................(identifikácia nového dopravného prostriedku, t.j. typ, továrenská značka) v tuzemsku dňa ............................ z iného členského štátu EÚ .................................. (bližšie uviesť, ktorý štát) od ..................................... ................................ (uviesť dodávateľa).


..........................................
Titul, meno, priezvisko a funkcia
zodpovedného vedúceho


*) Ak sa potvrdenie týka viacerých vozidiel, je potrebné ich osobitne identifikovať

Uvádzané vzory sprístupnilo Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky v rámci Metodického pokynu k vydávaniu potvrdenia daňovým úradom pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku zdaniteľnou osobou. Pre účely DPH sa zdaniteľnou osobou rozumie každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť a každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu EÚ (bližšie viď § 3 ZDPH).

2.1. Nadobudnutie (obstaranie) nového motorového vozidla

Pre kupujúceho je obstaranie nového motorového vozidla obstaraním tovaru, pri ktorom môže uplatniť odpočítanie dane v závislosti od predmetu činnosti a ostatných podmienok ustanovených Zákonom o dani z pridanej hodnoty.
Pre účely Zákona o dani z pridanej hodnoty sa tovarom rozumie:
- dodanie hmotného majetku, ktorým sú hnuteľné a nehnuteľné veci, elektrina, plyn, voda, teplo, chlad, bankovky a mince, ak sa predávajú na zberateľské účely za inú cenu, ako je ich nominálna hodnota, alebo nominálna hodnota prepočítaná kurzom Národnej banky Slovenska (ďalej aj NBS),
- dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy.

Podľa § 8 Zákona o dani z pridanej hodnoty je dodanie nového motorového vozidla platiteľom dodaním tovaru. Pre uplatnenie práva na odpočítanie dane je jedným z predpokladov vznik daňovej povinnosti, ktorý sa odvíja práve od spomínaného dodania tovaru. Obstaranie a dodanie nového motorového vozidla medzi tuzemskými subjektmi sa viaže na daňové povinnosti v závislosti od ich ekonomickej činnosti. Zjednodušene možno povedať, že sa týkajú najmä osôb registrovaných na daň – platiteľov DPH.

Podľa § 11 ods. 3 Zákona o dani z pridanej hodnoty je predmetom dane nadobudnutie nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ každou osobou.
Osobe, ktorá nie je registrovaná na daň podľa § 4 až 7 vzniká povinnosť zaplatiť daň do siedmich dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a v rovnakej lehote zároveň podať daňové priznanie.
Platiteľ dane priznáva daň spojenú s nadobudnutím nového dopravného prostriedku v daňovom priznaní do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia a v tej istej lehote má aj povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť. Vlastnou daňovou povinnosťou sa rozumie prevýšenie celkovej výšky dane v zmysle zákona nad celkovou výškou odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie. Z uvedeného vyplýva, že platiteľ dane zahrnie nadobudnutie nového dopravného prostriedku do daňového priznania spolu s ostatnými dodanými a prijatými zdaniteľnými obchodmi.
Registrovaná osoba, ktorá nie je platiteľom má povinnosť platiť daň do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikne daňová povinnosť, a v tej istej lehote daň zaplatiť.

Za nadobudnutie nového dopravného prostriedku z iného členského štátu sa považuje aj prevzatie nového vozidla na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci podľa § 11 ods. 3 Zákona o dani z pridanej hodnoty. Typickým znakom tohto druhu prenájmu je prevod vlastníckeho práva k predmetu nájmu bez zbytočného odkladu po ukončení doby nájmu z prenajímateľa na nájomcu (ďalej aj finančný prenájom). Nutnou podmienkou, aby prevzatie nového dopravného prostriedku bolo nadobudnutím tovaru podľa § 11 ods. 3, aby sa v členskom štáte prenajímateľa považovalo odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane.
Prenájom hnuteľných vecí v tuzemsku je vo všeobecnosti považovaný za poskytnutie služby a miesto dodania sa posudzuje podľa pravidiel stanovených v § 15. V niektorých členských štátoch EÚ sa finančný prenájom považuje za dodanie tovaru. Vzhľadom k odlišným právnym úpravám v členských štátoch mohlo dôjsť v roku 2004 k dvojitému zdaneniu cezhraničných prenájmov alebo k nezdaneniu, preto s účinnosťou od 1. januára 2005 boli do zákona zapracované zmeny vo vzťahu k tým členským štátom, v ktorých sa odovzdanie predmetu nájmu považuje za dodanie tovaru. Bolo novelizované ustanovenie § 11 ods. 3, v zmysle ktorého sa za nadobudnutie nového dopravného prostriedku považuje aj prevzatie motorového vozidla, ktorý spĺňa inštitút nového dopravného prostriedku na základe zmluvy o finančnom prenájme v prípade, že v členskom štáte prenajímateľa je odovzdanie predmetu nájmu považované za dodanie tovaru s oslobodením od dane.

Pri uplatnení odpočítania dane pri kúpe a nadobudnutí nového motorového vozidla platí obmedzujúce ustanovenie § 49 ods. 7 písm. a) pre platiteľa, ktorého predmetom činnosti nie je ďalší predaj alebo nájom osobných automobilov kategórie M1. U ostatných motorových vozidiel je možné uplatniť právo na odpočítanie dane všetkými platiteľmi za predpokladu, že vznikne daňová povinnosť, vozidlo bude slúžiť na podnikanie a daň bude voči kupujúcemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku alebo uplatnená pri nadobudnutí z iného členského štátu.

2.2. Predaj (odplatný prevod) nového motorového vozidla

Pri predaji nového motorového vozidla v tuzemsku má platiteľ rovnaké postavenie, ako platiteľ dodávajúci akýkoľvek druh tovaru. Od tejto skutočnosti sa odvíjajú súvisiace povinnosti, pričom pre ich správne určenie je rozhodujúce, či sa vozidlo predáva ako tovar v nezmenenom stave, alebo ako dlhodobý majetok, ktorý bol používaný na prevádzkové účely platiteľa. Podľa § 42 je od dane oslobodené dodanie tovaru, u ktorého nebola možnosť odpočítať daň podľa § 49 ods. 7 písm. a). V prípade dodania nového motorového vozidla v tuzemsku neplatí zásada všeobecného zdanenia akoukoľvek osobou. Zákon o dani z pridanej hodnoty sa na zdaniteľné osoby pri týchto predajoch vzťahuje primerane povinnostiam vyplývajúcim z povinnej registrácie.

Na účely predaja nového motorového vozidla z tuzemska do inej členskej krajiny EÚ je rozhodujúce, že podľa § 3 ods. 5 Zákona o dani z pridanej hodnoty každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu a dôjde k jeho odoslaniu alebo prepraveniu kupujúcemu, je zdaniteľnou osobou. Zdaniteľnou osobou sa pre tento účel môže stať aj neplatiteľ dane, právnická osoba, ktorá nie je zriadená na podnikanie a občan.

Pojem zdaniteľná osoba sa pre účely zákona chápe ako podnikajúca osoba fyzická alebo právnická, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti a to činnosť výrobcu, obchodníka a dodávateľa služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, duševnú tvorivú a športovú činnosť. Všeobecne možno spojiť tento pojem s podnikaním, ktoré je definované v § 2 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v platnom znení. Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Skutočnosť, že za zdaniteľnú osobu možno považovať každú osobu je potrebné chápať iba pre účely dodania nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu. V ostatných súvislostiach Zákona o dani z pridanej hodnoty sa aplikuje všeobecná definícia zdaniteľnej osoby so zreteľom na vykonávanú ekonomickú činnosť.

Osobami, ktoré nie sú zdaniteľnou osobou, všeobecne rozumieme nepodnikajúce osoby. Ak takéto osoby príležitostne dodajú (predajú) nové motorové vozidlo do iného členského štátu EÚ nemajú registračnú povinnosť pre daň podľa § 4 Zákona o dani z pridanej hodnoty. Príležitostným predajom možno rozumieť predaj, ktorý nemá charakter základnej, respektíve hlavnej činnosti, netvorí značnú časť z celkového obratu, nevykonáva sa opakovane, nevznikajú pri ňom opakujúce sa náklady a súvisiace náklady netvoria značnú časť celkových nákladov. V prípade, že zdaniteľná osoba predáva nové motorové vozidlo v rámci hlavného predmetu činnosti, týkajú sa jej ustanovenia zákona vo vzťahu k výnosom (tržbám) z predaja zásob - tovaru v nezmenenom stave ako aj povinná registrácia za splnenia podmienok ustanovených v § 4.

Dodanie nového motorového vozidla z tuzemska do iného členského štátu je oslobodené od dane podľa § 43 ods. 2 Zákona o dani z pridanej hodnoty, pričom podmienkou je odoslanie alebo prepravenie z tuzemska kupujúcemu v inom členskom štáte. Všeobecná zásada zdanenia nového dopravného prostriedku v mieste určenia sa uplatňuje v rámci celej únie a nadobudnutie v inej členskej krajine zdaňuje nadobúdateľ, ktorý je pre tieto účely zdaniteľnou osobou v krajine nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Povinnosť platiť daň vzniká osobe v krajine nadobudnutia.
Prípady súvisiace s predajom nového motorového vozidla z tuzemska do iného členského štátu sú názorne premietnuté do príkladov v časti 3.5 príspevku.

Pre zdaniteľné osoby, ktoré predávajú nové motorové vozidlo je tento predaj:
- dodávkou tovaru podľa § 8 a so vznikom daňovej povinnosti podľa § 19 v prípade, že nové motorové vozidlo predáva ako tovar v nezmenenom stave zdaniteľná osoba - platiteľ, ktorej ekonomickou činnosťou je nákup a predaj automobilov. Príjem (výnos) z predaja sa zahŕňa do obratu pre účely zrušenia registrácie podľa § 81 ods. 1,
- dodaním tovaru bez vzniku daňovej povinnosti v prípade, že nové motorové vozidlo predáva ako tovar v nezmenenom stave zdaniteľná osoba – neplatiteľ, ktorej ekonomickou činnosťou je nákup a predaj automobilov. Príjem (výnos) z predaja sa zahŕňa do obratu pre účely povinnej registrácie podľa § 4 (jedná sa o špecifické postavenie predajcu motorových vozidiel, ktorý zatiaľ nesplnil podmienky povinnej registrácie a dobrovoľne sa neregistroval),
- dodávkou tovaru podľa § 8 s možnosťou oslobodenia od dane podľa § 42 v prípade, že sa jedná o príležitostný predaj nového osobného automobilu kategórie M1 a vozidlo predáva zdaniteľná osoba - platiteľ, ktorej ekonomickou činnosťou nie je nákup a predaj automobilov. Príjem (výnos) z predaja sa nezahŕňa do obratu pre účely zrušenia registrácie podľa § 81 ods. 1,
- dodávkou tovaru podľa § 8 a so vznikom daňovej povinnosti podľa § 19 v prípade, že sa jedná o príležitostný predaj iného nového motorového vozidla, okrem osobného automobilu a vozidlo predáva zdaniteľná osoba - platiteľ, ktorej ekonomickou činnosťou nie je nákup a predaj automobilov. Príjem (výnos) z predaja sa nezahŕňa do obratu pre účely zrušenia registrácie podľa § 81 ods. 1,
dodávkou tovaru bez vzniku daňovej povinnosti v prípade, že nové motorové vozidlo príležitostne predáva zdaniteľná osoba – neplatiteľ, ktorej ekonomickou činnosťou nie je nákup a predaj automobilov. Príjem (výnos) z predaja sa z obratu, ktorý je podmienkou povinnej registrácie zdaniteľnej osoby podľa § 4 vylučuje.

Zhrnutie
Zákon o dani z pridanej hodnoty rieši vo svojich ustanoveniach osobitne povinnosti osôb, ktoré kupujú a predávajú nové pozemné motorové vozidlá. Novým vozidlom sa pre účely zákona rozumie vozidlo, ktoré nemá najazdených viac ako 6000 kilometrov alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky. Ak takéto vozidlo nadobudne v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie akákoľvek osoba a to súkromne, v súvislosti s výkonom ekonomickej alebo inej činnosti má táto osoba povinnosť zdaniť kúpu vozidla daňou z pridanej hodnoty, podať daňové priznanie a uchovávať faktúru po dobu desiatich rokov. V prípade, že kupujúci potrebuje takto obstarané nové pozemné motorové vozidlo prihlásiť do evidencie vozidiel, vyžaduje sa k tomu predloženie potvrdenia vydaného daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty.
Napriek tomu, že Zákon o dani z pridanej hodnoty vo všeobecnosti obmedzuje možnosť uplatniť právo na odpočítanie dane z kúpy osobných automobilov, v osobitnom prípade vzniká právo na jej odpočítanie. Každá osoba, ktorou sa rozumie občan, podnikateľský subjekt, či právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou má právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty ak nové pozemné motorové vozidlo dodá z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie a to za mesiac, v ktorom bolo nové motorové vozidlo príležitostne dodané. Svoje právo si uplatňuje podaním daňového priznania na miestne príslušnom daňovom úrade, ktorý daň predávajúcemu vráti do 30 dní v prípade, že sa nejedná o osobu, ktorá má ešte iné súvisiace daňové povinnosti.
Pri kúpe a predaji nového motorového vozidla v tuzemsku medzi tuzemskými osobami sa daňové povinnosti odvíjajú od postavenia kupujúceho a predávajúceho vo vzťahu k ekonomickej činnosti. Z takejto kúpy a predaja nevyplývajú osobitné povinnosti občanom ako súkromným osobám.
Vozidlo, ktoré spĺňa inštitút nového motorového vozidla, ale jedná sa už o vozidlo jazdené, môže byť v tuzemsku predávané aj s uplatnením osobitnej úpravy obchodníkov s použitým tovarom. Možnosť uplatnenia osobitnej úpravy závisí od spôsobu obstarania vozidla obchodníkom.
Z uvedeného vyplýva, že Zákon o dani z pridanej hodnoty ukladá pri kúpe a predaji nových motorových vozidiel povinnosti nielen osobám, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ale všetkým osobám a to najmä v súvislosti s cezhraničným dodaním a nadobudnutím v rámci Európskej únie.

11/2005
Naposledy upravil Jana Acsová : 05.01.06 at 08:19
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

  daňový poradca, audítor Jana Acsová
  Nakoľko formát žiadostí a potvrdení mi veľmi nevyšiel .-( prikladám ho v prílohe vo Worde.

  Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

  daňový poradca, audítor Jana Acsová
  Pre úplnosť dopĺňam ešte právne východiská článku:

  1)
  Zákon č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z.z. a 310/2005 Z.z. (ďalej aj Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách),

  2)
  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z.z., zákona č. 405/2000 Z.z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z.z., zákona č. 441/2001 Z.z., zákona č. 490/2001 Z.z., zákona č. 73/2002 Z.z., zákona č. 396/2002 Z.z., zákona č. 660/2002 Z.z., zákona č. 247/2003 Z.z., zákona č. 430/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 510/2003 Z.z., zákona č. 534/2003 Z.z., zákona č. 121/2004 Z.z., zákona č. 174/2004 Z.z., zákona č. 579/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 69/2005 Z.z., zákona č. 91/2005 Z.z. a zákona č. a zákona č. 93/2005 Z.z. (ďalej aj Zákon o premávke na pozemných komunikáciách),

  3)
  Smernica rady č. 70/156 EHS v znení neskorších úprav (napr. aj Smernica rady 92/53/EHS) o aproximácií zákonov členských štátov týkajúcich sa schválenia typu motorových a ich prípojných vozidiel,

  4)
  Zákon č. 222/2004 Z.z. v znení zákona č. 350/2004 Z.z. a zákona č. 651/2004 Z.z. (ďalej aj Zákon o dani z pridanej hodnoty, ZDPH, zákon).

  Marína je offline (nepripojený) Marína

  Marína
  Prosím, nezadávajte otázky pri vypracovanom článku. Zadajte ich do príslušnej porady.

  Automobil vo vzťahu k DPH - teoretické východiská

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.