Zavrieť

Porady

Automobil vo vzťahu k DPH v príkladoch - 1. časť


Obstaranie a predaj nového motorového vozidla v tuzemsku za protihodnotu osobami, ktoré neuplatňujú osobitnú úpravu dane

V prvej časti príkladov sa zaoberáme kúpou a predajom vozidiel, ktoré majú priznaný inštitút nového pozemného motorového vozidla podľa § 11 ods. 12 zákona o dani z pridanej hodnoty v tuzemsku. Nadväzuje na zverejnené teoretické východiská.

Ak platiteľ v tuzemsku predáva osobný automobil, ktorý používal pre účely svojho podnikania a mal ho zaradený v obchodnom majetku, uplatní oslobodenie od dane podľa § 42 Zákona o dani z pridanej hodnoty, nakoľko pri jeho kúpe nemohol daň odpočítať podľa § 49 ods. 7 písm. a). V prípade predaja vozidla sa v tomto prípade jedná o príležitostné dodanie. Vylúčenie odpočítania dane týkajúce sa osobných automobilov a ich príslušenstva je obsiahnuté v Zákone o dani z pridanej hodnoty v § 49 ods. 7 písm. a) a b). V zmysle predmetných ustanovení, platiteľ nemôže odpočítať daň pri kúpe motorového vozidla kategórie M1, ktoré je pre účely zákona považované za osobný automobil. Platí teda všeobecný zákaz odpočítania dane z osobného automobilu jeho konečným užívateľom. Rovnako je vylúčená aj možnosť odpočítania dane pri kúpe príslušenstva osobného automobilu vrátane montáže. Príslušenstvom sa na účely zákona rozumie elektrické ovládanie okien, centrálne uzamykanie dverí, klimatizačný systém, autorádio s prehrávačom alebo bez prehrávača (MC/CD), prehrávač (MC/CD), reproduktory, anténa, poplašné a zabezpečovacie zariadenie, vzduchový vankúš (airbag), strešné okno a protiblokovacie zariadenie.
Ak predáva osobný automobil predajca, ktorý mohol uplatniť pri jeho kúpe odpočítanie dane podľa § 49 ods. 8, uplatní pri jeho predaji daň, nakoľko vozidlo predáva ako tovar v nezmenenom stave v rámci predmetu podnikania.

Výnosy (príjmy) z príležitostného predaja automobilu sú nevýznamné pre účely pomerného odpočítania dane podľa § 50 a neovplyvnia nárok platiteľa na odpočítanie dane z ostatných tovarov a služieb. Predmetné výnosy sa nezahrnú do čitateľa ani menovateľa koeficientu pre účely výpočtu pomerného odpočítania dane. Vylúčenie je obsiahnuté v § 50 ods. 2 písm. b).

Nové pozemné motorové vozidlo, ktoré spĺňa kritériá podľa § 11 ods. 12 Zákona o dani z pridanej hodnoty môže byť predmetom ďalšieho predaja. V prípade, že sa jedná o obstaranie takéhoto vozidla v tuzemsku (okrem cezhraničného nadobudnutia z inej členskej krajiny EÚ), predávajúci môže za istých zákonom stanovených podmienok využiť osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 66. Úprava sa týka okrem iného použitého tovaru, ktorým sa podľa § 66 ods. 1 písm. c) rozumie hnuteľný hmotný majetok, ktorý je vhodný na ďalšie použitie v nezmenenom stave alebo po oprave. Obchodníkom pre účely uplatnenia osobitnej úpravy sa rozumie zdaniteľná osoba, ktorá v rámci svojho podnikania kupuje, nadobúda v tuzemsku z iného členského štátu alebo dováža na účely ďalšieho predaja použitý tovar. Konať môže vo svojom mene a na svoj účet alebo účet inej osoby na základe zmluvy, podľa ktorej má právo na odplatu za obstaranie kúpy alebo predaja. Pre uplatnenie osobitnej úpravy pri predaji použitého tovaru je rozhodujúce, že obchodník kupuje použitý tovar od osôb, ktoré voči nemu neuplatnili daň z pridanej hodnoty.
Takýmito osobami v tuzemsku môžu byť:
- osoba, ktorá nie je v SR identifikovaná pre daň (napr. zdaniteľná osoba – neplatiteľ DPH, občan, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou),
- zdaniteľná osoba – platiteľ DPH, ktorý pri predaji osobného automobilu uplatnil oslobodenie od dane podľa § 42,
- iný obchodník, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu dane pri predaji použitého tovaru.

V našich príkladoch sú uvádzané riadky daňového priznania priamo súvisiace s obstaraním alebo predajom nového motorového vozidla. Daňové priznanie je však potrebné vyplniť na všetkých súvisiacich riadkoch až po vyčíslenie konečného vzťahu k štátnemu rozpočtu pri vzniku vlastnej daňovej povinnosti, alebo nadmerného odpočtu.

Kúpa nového motorového vozidla v tuzemsku sa spravidla realizuje od špecializovaných predajcov automobilov - podnikateľských subjektov, ktorí majú v predmete činnosti nákup a predaj motorových vozidiel. Až následný predaj vozidla sa spravidla spája s ďalšími možnosťami a to s kúpou od subjektu, ktorý vozidlo predáva príležitostne (občan, nepredajca, nezisková organizácia a pod.)

V prípade cezhraničného dodania a nadobudnutia nového motorového vozidla je potrebné skúmať podmienky splnenia inštitútu nového dopravného prostriedku. Táto skutočnosť je však nevýznamná vo vzťahu k tuzemskému dodaniu a obstaraniu. Nákup nového motorového vozidla od tuzemského predajcu, fyzickej alebo právnickej osoby, nie je spojený s osobitnými povinnosťami typickými pre cezhraničné dodanie a nadobudnutie ani v prípade prvých, ani ďalších predajov t.j. nie je rozhodujúce či sa vozidlo odpredáva po najazdení menej ako 6000 km a od jeho uvedenia do užívania neuplynula doba dlhšia ako šesť mesiacov.

Cieľom autora je poukázať na povinnosti spojené s odplatným dodaním a prevzatím nového motorového vozidla. Pre tieto účely zadefinoval Zákon o dani z pridanej hodnoty pojem protihodnota, ktorou sa v zmysle § 22 rozumieme všetko, čo sa prijme alebo má prijať za dodanie tovaru a to vrátane súvisiacich dotácií, príspevkov k cene, daní, cla, poplatkov a súvisiacich nákladov, znížené o daň. Do základu dane sa nezahŕňajú výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ od neho požaduje (prechodné položky). Ak je v čase dodania tovaru poskytnutá zľava z ceny alebo zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy.


Príklad č. 2
Tuzemský platiteľ predajca – občan SR (M1)
Tuzemský predajca automobilov, platiteľ DPH, predáva nový osobný automobil kategórie M1 občanovi za protihodnotu. Kúpna cena je uhradená pri dodaní vozidla v mesiaci september.


Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:
- vystaviť pre kupujúceho doklad, ktorý nemusí mať všetky náležitosti faktúry v zmysle § 71, nakoľko občan nie je zdaniteľnou osobou,
- daňová povinnosť vzniká z titulu dodania nového dopravného prostriedku, ktoré je dodaním tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. a). Dňom dodania podľa § 19 ods. 1 sa rozumie deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník, t.j. v mesiaci september.
- miestom dodania tovaru je SR podľa § 13 ods. 1 písm. a),
- dodávku tovaru zaznamenať v záznamovej povinnosti podľa § 70 za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikne daňová povinnosť a záznamy uchovávať do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú,
- zahrnúť základ dane do riadku 03 daňového priznania, súčtového riadku 01, prislúchajúcu daň do riadku 02 a súčtového riadku 13 v závislosti od zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikne daňová povinnosť a zaznamená sa v evidencii t.j. za mesiac september, alebo 3. štvrťrok.
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:
- občan nemá žiadne povinnosti vyplývajúce z predmetného predpisu.

Tuzemským predajcom pre účely príkladov rozumieme osobu, ktorá je oprávnená k podnikateľskej činnosti v oblasti kúpy a predaja automobilov a predaj automobilov je pre ňu z hľadiska ekonomickej činnosti predajom tovaru.
Doklad, ktorý predajca vyhotoví nemusí mať všetky náležitosti faktúry, nakoľko nie je vystavovaný pre zdaniteľnú osobu. Predajca môže vyhotoviť doklad z elektronickej registračnej pokladnice (ďalej aj ERP) v zmysle Vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v platnom znení, alebo iný doklad napr. faktúru v zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty, účtovný doklad, faktúru v zmysle obvyklých obchodných podmienok, zmluvu, dohodu a pod. s následnou evidenciou príjmu hotovosti príjmovým pokladničným dokladom. Predajca v tomto prípade nie je obmedzovaný maximálnou hodnotou tovaru 50.000,00 Sk podľa § 71 ods. 5, nakoľko nie je povinný vystavovať faktúru podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty, za ktorú sa považuje aj doklad vyhotovený ERP. V praxi prevládajú hotovostné úhrady pri prevzatí vozidla, prípadne platby vopred (zálohové). Tejto skutočnosti sa následne prispôsobuje aj vystavovanie súvisiacich dokladov.

Poznámka:
V prípade platby vopred by daňová povinnosť vznikla podľa § 19 ods. 4. Platiteľ dane je povinný zaevidovať túto skutočnosť v záznamovej povinnosti podľa § 70, kde sa okrem iného osobitne uvádzajú záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období a to o dodaných tovaroch a o platbách prijatých pred dodaním tovarov. V záznamoch sa uvádzajú všetky údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Pre občana nemusí vystavovať v súvislosti s prijatou platbou osobitnú faktúru.

Príklad č. 3
Tuzemský platiteľ predajca – občan SR (N)
Tuzemský predajca automobilov, platiteľ DPH, predáva nový úžitkový automobil kategórie N občanovi za protihodnotu. Kúpna cena uhradená pri dodaní vozidla v mesiaci september.


Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:
- rovnako ako v príklade č. 2,
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:
- rovnako ako v príklade č. 2.

Z príkladu č. 2 a 3 vyplýva, že tuzemský predajca automobilov má rovnaké povinnosti v prípade predaja osobných a ostatných motorových vozidiel. Nie je rozhodujúce, o akú kategóriu vozidla sa pri predaji jedná, dôležité je, aký príjem sa z predaja dosiahne t.j. či sa jedná o predaj tovaru v nezmenenom stave.

Príklad č. 4
Tuzemský platiteľ predajca – tuzemský platiteľ nepredajca (M1)
Tuzemský predajca automobilov, platiteľ DPH, predáva nový osobný automobil kategórie M1 tuzemskému platiteľovi, ktorého predmetom činnosti nie je kúpa a predaj motorových vozidiel, za protihodnotu. Automobil je dodaný v mesiaci september, kúpna cena uhradená v mesiaci október. Kupujúci obdrží faktúru v mesiaci september.


Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:
- do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti vystaviť pre kupujúceho doklad, ktorý musí mať všetky náležitosti faktúry v zmysle § 71 ods. 2,
- uchovávať vystavenú faktúru podľa § 76 ods. 1 po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka,
- daňová povinnosť vznikne z titulu dodania nového dopravného prostriedku, ktoré je dodaním tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. a). Dňom dodania podľa § 19 ods. 1 sa rozumie deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník podľa § 19 ods. 1, t.j. v mesiaci september,
- miestom dodania tovaru je SR podľa § 13 ods. 1 písm. a),
- dodávku tovaru zaznamenať v záznamovej povinnosti podľa § 70 za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikne daňová povinnosť a záznamy uchovávať do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 dokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú,
- zahrnúť základ dane do riadku 03 daňového priznania, súčtového riadku 01, prislúchajúcu daň do riadku 02 a súčtového riadku 13 v závislosti od zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikne daňová povinnosť a zaznamená sa v evidencii t.j. za mesiac september, alebo 3. štvrťrok.
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:
- podľa § 49 ods. 7 písm. a) nemôže uplatniť odpočítanie dane z osobného automobilu kategórie M1,
- uchovávať prijatú faktúru podľa § 76 ods. 1 po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka,
- zaznamenať faktúru do evidencie podľa § 70 ako prijatý tovar bez možnosti odpočítania dane v zdaňovacom období kedy bol tovar dodaný a zároveň obdržal faktúru. Záznamy uchovávať do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú,
- uviesť daň z prijatého tovaru na riadku 14 daňového priznania kde sa uvádza daň z tovarov a služieb použitých na účely jeho podnikania. Na ďalších riadkoch sa táto daň ďalej neuvádza, nakoľko je neodpočítateľná. Riadok 14 sa vypíše v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie, kedy bola faktúra zaznamenaná v evidencii, t.j. za mesiac september, resp. 3. štvrťrok.

Tuzemským „nepredajcom“ rozumieme pre účely príkladov osobu, ktorá je podnikateľským subjektom, ale kúpa a predaj automobilov je pre ňu iba príležitostnou činnosťou. V tejto súvislosti je vhodne ešte pripomenúť, že v prípade, že predajca predá automobil, ktorý mal zaradený v obchodnom majetku, uplatňuje pri jeho zdanení postup ako ktorákoľvek iná zdaniteľná osoba – nepredajca.
Doklad, ktorý predajca pri predaji tovaru platiteľovi vyhotoví musí mať všetky náležitosti faktúry, nakoľko je vystavovaný pre zdaniteľnú osobu. Rovnaké povinnosti má aj voči právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou. V tomto prípade nemá na povinnosti spojené s vystavovaním faktúry v zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty vplyv, či sa jedná o platiteľa DPH. Povinnosť vystaviť faktúru sa viaže na postavenie kupujúceho vo vzťahu k predmetu činnosti (na podnikateľov) a na právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou.
Predajca nemôže vyhotoviť doklad z elektronickej registračnej pokladnice podľa § 71 ods.5 v prípade, že sa jedná o tovar v hodnote vyššej ako 50.000,00 Sk, ale musí vyhotoviť doklad so všetkými náležitosťami podľa § 71 ods. 2 a to najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Túto povinnosť má v prípade hotovostnej aj bezhotovostnej úhrady, čomu sa následne prispôsobuje aj vystavovanie súvisiacich dokladov. Môže sa jednať napr. o hotovostnú faktúru, faktúru s následnou evidenciou príjmu príjmovým pokladničným dokladom, alebo faktúru s následnou bezhotovostnou úhradou. Deň úhrady faktúry nemá vplyv na povinnosti platiteľov pri uplatnení ustanovení ZDPH pri uskutočnených a prijatých dodávkach tovaru v tuzemsku.

Poznámka:
V prípade platby vopred by predajcovi daňová povinnosť vznikla podľa § 19 ods. 4. K prijatej platbe vopred je predávajúci povinný vystaviť faktúru podľa § 71 ods. 2, pričom ak v kalendárnom mesiaci vznikne platiteľovi daňová povinnosť prijatím platby a zároveň aj dodaním tovaru, na ktoré prijal platbu, môže platiteľ vyhotoviť jednu faktúru a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti vzťahujúcej sa na dodanie tovaru v tomto kalendárnom mesiaci. V prípade, že platba bola prijatá v inom kalendárnom mesiaci ako bol dodaný tovar, platiteľ vyhotoví osobitnú faktúru za prijatú platbu a osobitne faktúru za dodanie tovaru. V prípade, že platiteľ vyhotovil faktúru na základe prijatej platby vopred, pričom platba bola vo výške 100 % dohodnutej ceny za dodanie tovaru, nie je povinný vyhotoviť pri dodaní tovaru alebo služby ďalšiu faktúru, ak ide o obdobie toho istého kalendárneho mesiaca. Táto informácia vychádza z Metodického pokynu Daňového riaditeľstva SR k ustanoveniam §§ 69-76 ZDPH. To že platiteľ nie je povinný vystaviť faktúru neznamená, že nebude odberateľa iným spôsobom informovať o dodávke. Doklad, ktorým dodávku vyúčtuje však nemusí mať všetky náležitosti podľa § 71 ods. 2. Platiteľ dane je povinný zaevidovať vznik daňovej povinnosti v záznamoch podľa § 70, osobitne uviesť záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a platbách prijatých pred dodaním tovarov rozhodujúcich pre správne určenie dane.

Kupujúci kupuje motorové vozidlo za účelom jeho zaradenia do obchodného majetku a bude ho používať na svoje prevádzkové účely. Je konečným užívateľom osobného automobilu kategórie M1, kde sa uplatňuje všeobecná zásada zákazu odpočítania dane v zmysle ZDPH. Uvedený predpoklad sa uplatňuje vo všetkých nasledujúcich príkladoch, kde je kupujúcim zdaniteľná osoba – nepredajca, t.j. osoba, ktorej hlavnou ekonomickou činnosťou nie je kúpa a predaj motorových vozidiel.Príklad č. 5
Tuzemský platiteľ predajca – tuzemský neplatiteľ nepredajca (M1)
Tuzemský predajca automobilov, platiteľ DPH, predáva nový osobný automobil kategórie M1 tuzemskému podnikateľovi, neplatiteľovi DPH, ktorého predmetom činnosti nie je kúpa a predaj motorových vozidiel, za protihodnotu. Automobil je dodaný v mesiaci september, kúpna cena uhradená v mesiaci október.


Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:
- rovnako ako v príklade č. 4.
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:
- podľa § 76 ods. 2 uchovávať faktúry, zaručiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť počas desiacich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

V prípade, že kupujúcim automobilu je zdaniteľná osoba - neplatiteľ DPH, prípadne právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, tieto osoby musia uchovávať prijaté faktúry po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, pričom pri uchovávaní faktúr sa musí zaručiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry po celú dobu úschovy. Z uvedeného vyplýva, že zo Zákon o dani z pridanej hodnoty ukladá povinnosti aj iným osobám, nielen platiteľom dane.

Príklad č. 6
Tuzemský platiteľ predajca – tuzemský platiteľ predajca aj nepredajca (N)
Tuzemský predajca automobilov, platiteľ DPH, predáva nový úžitkový automobil kategórie N tuzemskému platiteľovi (predajcovi automobilov alebo osobe, ktorej predmetom činnosti nie je kúpa a predaj motorových vozidiel) za protihodnotu. Automobil je dodaný v mesiaci september, kupujúci obdrží faktúru v mesiaci október, do termínu na podanie daňového priznania za mesiac september, resp. 3. štvrťrok. Kúpna cena uhradená v mesiaci október.


Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:
- rovnako ako v príklade č. 4.
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:
- odpočítať daň podľa § 49 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a to po dodávke vozidla a v závislosti od podmienok ustanovených v § 51 ods. 1 písm. a),
- uplatniť právo na odpočítanie dane v období podľa § 51 ods. 2 v zdaňovacom období keď vznikne daňová povinnosť predávajúcemu, alebo v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období t.j. za mesiac september, alebo október v prípade mesačného platiteľa, za 3., alebo 4. štvrťrok v prípade štvrťročného platiteľa,
- zaznamenať faktúru do evidencie podľa § 70 ako prijatý tovar s možnosťou odpočítania dane v zdaňovacom období, v ktorom uplatnil právo na odpočítanie dane. Záznamy uchovávať do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú,
- uchovávať faktúru podľa § 76 ods. 1 po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka,
- uviesť daň z prijatého tovaru na riadku 14 daňového priznania, súčtových riadkov 18 a 22 v závislosti od zdaňovacieho obdobia v ktorom uplatnil právo na odpočítanie dane a zaznamenal v evidencii. V prípade mesačného platiteľa za mesiac september, alebo október, v prípade štvrťročného platiteľa za 3., alebo 4. štvrťrok.

Odpočítanie dane platiteľmi DPH u motorových vozidiel inej kategórie ako M1 nie je Zákonom o dani z pridanej hodnoty obmedzované, samozrejme za podmienky, že je používané na podnikanie. Právo na odpočítanie dane spočíva vo vecnom priradení dane z prijatých tovarov a služieb k uskutočneným zdaniteľným obchodom v závislosti od toho, za akým účelom sa tovar nakúpi. V našich príkladoch uvažujeme iba s alternatívou, že platiteľ použije prijaté plnenie výlučne na svoje zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká daňová povinnosť. Ak nevznikne daňová povinnosť, nemôže vzniknúť ani právo na odpočítanie dane.
Podľa § 51 ods. 2 platiteľ môže uplatniť právo na odpočítanie dane v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom nasledujúcom zdaňovacom období, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má faktúru. Ak platiteľ dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo nemá faktúru, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom ju obdrží. Platiteľ sa teda môže rozhodnúť, v ktorom období uplatní právo na odpočítanie dane v prípade, že do dňa podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie, kedy vzniklo právo na odpočítanie dane má k dispozícii faktúru. Môže ju zahrnúť do tohto obdobia, prípadne do obdobia bezprostredne nasledujúceho. V prípade, že platiteľ nevyužije právo na odpočítanie dane v zdaňovacom období, v ktorom vzniklo, aj v prípade, že má faktúru do lehoty na podanie daňového priznania, nepodáva dodatočné daňové priznanie, ale uplatní právo na odpočítanie dane v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak právo na odpočítanie dane vznikne, ale ku dňu podania daňového priznania za toto obdobie platiteľ nemá požadovaný doklad – faktúru, uplatní platiteľ právo na odpočítanie dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom ho obdrží.
Platiteľ, ktorému vznikne právo na odpočítanie dane preukazuje svoj nárok faktúrou od dodávateľa vyhotovenou podľa § 71. V zdaňovacom období, v ktorom platiteľ uplatní právo na odpočítanie dane túto skutočnosť zaznamená v evidencii podľa § 70.

Príklad č. 7
Tuzemský platiteľ nepredajca – tuzemský platiteľ nepredajca (M1)
Tuzemský platiteľ DPH predáva použitý nový osobný automobil kategórie M1, ktorý nemá najazdených viac ako 6000 km a bol zaradený v jeho obchodnom majetku, inému platiteľovi DPH. Predávajúci ani kupujúci nepodnikajú v oblasti kúpy a predaja automobilov. Automobil bol dodaný za protihodnotu v mesiaci september, kúpna cena uhradená v mesiaci október. Kupujúci faktúru obdržal v mesiaci september.

Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:
- vyhotoviť pre kupujúceho doklad, ktorý nemusí mať všetky náležitosti faktúry v zmysle § 71, nakoľko sa jedná o dodávku oslobodenú v zmysle § 42,
- dodanie automobilu je dodaním tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. a),
- daňová povinnosť pri dodaní tovaru nevznikne z titulu uplatnenia oslobodenia podľa § 42,
- miestom dodania tovaru je SR podľa § 13 ods. 1 písm. a),
- zaznamenať dodávku tovaru s uplatnením oslobodenia v záznamovej povinnosti podľa § 70 za zdaňovacie obdobie, kedy bol tovar dodaný. Záznamy uchovávať do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú,
- dodávku tovaru nepremietnuť v zdaniteľných obchodoch zahrnutých do daňového priznania.
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:
- neodpočítať daň, nakoľko predávajúcemu nevznikla daňová povinnosť a daň nebola voči kupujúcemu uplatnená,
- zaznamenať faktúru do evidencie podľa § 70 ako prijatý tovar bez uplatnenia dane v zdaňovacom období, kedy bol tovar dodaný a faktúru obdržal. Záznamy uchovávať do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú,
- nepremietnuť kúpu automobilu do daňového priznania.

Platiteľ dane, ktorý vyhotovuje doklad vzťahujúci sa k predaju tovaru, ktorý je oslobodený podľa § 42 nie je povinný pre účely dane vyhotoviť faktúru podľa § 71 ZDPH. Aký doklad sa rozhodne vystaviť je na jeho rozhodnutí, možnosť vyhotovenia faktúry týmto nie je dotknutá.
V príklade je naznačený prípad následného odpredaja osobného automobilu, ktorý spĺňa inštitút nového pozemného motorového vozidla, v tuzemsku. Platiteľ DPH, ktorý sa nezaoberá kúpou a predajom automobilov sa rozhodol odpredať vozidlo, ktoré mal zahrnuté do svojho obchodného majetku, pričom kupujúcim je rovnako zdaniteľná osoba – platiteľ DPH, ktorý vozidlo kupuje za účelom jeho zaradenia do podnikania. Pre účely príspevku je automobil, ktorý spĺňa inštitút nového pozemného motorového vozidla podľa § 11 ods. 12 Zákona o dani z pridanej hodnoty a je predmetom predaja po jeho prvom uvedení do užívania označujeme ako „použitý nový automobil. Bližšie vysvetlenie pojmu „použité nové motorové vozidlo“ aj v časti 3.2 príspevku.

Príklad č. 8
Tuzemský platiteľ nepredajca – občan SR (M1)
Tuzemský platiteľ DPH predáva použitý nový osobný automobil kategórie M1, ktoré bolo uvedené do užívania v mesiaci jún občanovi. Predaj sa uskutoční v mesiaci september, teda od uvedenia do užívania neuplynulo ešte 6 mesiacov. Predávajúci nepodniká v oblasti kúpy a predaja automobilov a automobil mal zaradený vo svojom obchodnom majetku. Dodávka sa uskutoční za protihodnotu v mesiaci september, kúpna cena uhradená pri prevzatí vozidla.


Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:
- vystaviť pre kupujúceho doklad, ktorý nemusí mať všetky náležitosti faktúry v zmysle § 71 nakoľko občan nie je zdaniteľnou osobou a zároveň sa jedná o oslobodenú dodávku v zmysle § 42,
- dodanie automobilu je dodaním tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. a),
- daňová povinnosť pri dodaní tovaru nevznikne z titulu uplatnenia oslobodenia podľa § 42,
- miestom dodania tovaru je SR podľa § 13 ods. 1 písm. a),
- dodávku tovaru s uplatnením oslobodenia zaznamenať v záznamovej povinnosti podľa § 70 za zdaňovacie obdobie, kedy bol tovar dodaný. Záznamy uchovávať do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú,
- dodávku tovaru nepremietnuť v zdaniteľných obchodoch zahrnutých do daňového priznania.
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:
- občan nemá žiadne povinnosti vyplývajúce z predmetného predpisu.

Príklad č. 9
Tuzemský platiteľ nepredajca – tuzemský neplatiteľ nepredajca (M1)
Tuzemský platiteľ DPH predáva použitý osobný automobil kategórie M1, ktorý bol uvedený do prevádzky v mesiaci február a nemá najazdených viac ako 6000 km podnikateľovi, neplatiteľovi DPH za protihodnotu. Aj keď od uvedenia automobilu do užívania uplynulo viac ako 6 mesiacov, automobil je pre účely ZDPH novým motorovým vozidlom, nakoľko nemá najazdených viac ako 6000 km. Predávajúci ani kupujúci nepodnikajú v oblasti kúpy a predaja motorových vozidiel. Automobil bol u predávajúceho zaradený v obchodnom majetku. Dodávka sa uskutoční v mesiaci september, kúpna cena uhradená v mesiaci október.


Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:
- rovnako ako v príklade č. 7.
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:
- rovnako ako v príklade č. 5.

Príklad č. 10
Tuzemský platiteľ nepredajca – tuzemský neplatiteľ nepredajca (N)
Tuzemský platiteľ DPH predáva použitý nový úžitkový automobil kategórie N, ktorý nemá najazdených viac ako 6000 km tuzemskému neplatiteľovi. Automobil bol zaradený v obchodnom majetku predávajúceho. Predávajúci ani kupujúci nepodnikajú v oblasti kúpy a predaja automobilov za protihodnotu. Automobil je dodaný v mesiaci september, kúpna cena uhradená pri prevzatí vozidla. Kupujúci faktúru obdržal v mesiaci november.


Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:
- rovnako ako v príklade č. 4,
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:
- rovnako ako v príklade č. 5.

Príklad č. 11
Tuzemský platiteľ predajca – tuzemská právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (M1)
Tuzemský predajca - platiteľ DPH predáva nový osobný automobil kategórie M1, tuzemskej právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, za protihodnotu. Kúpa a predaj automobilov je hlavnou ekonomickou činnosťou predávajúceho. Automobil je dodaný v mesiaci september, kúpna cena uhradená pri prevzatí vozidla.


Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:
- rovnako ako v príklade č. 4.
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:
- rovnako ako v príklade č. 5.

Príklad č. 12
Tuzemský platiteľ nepredajca – tuzemská právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (M1)
Tuzemský platiteľ DPH predáva použitý nový osobný automobil kategórie M1, ktorý bol uvedený do prevádzky v mesiaci jún a má najazdených viac ako 6000 km tuzemskej právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, za protihodnotu. Vozidlo spĺňa podmienku nového motorového vozidla, nakoľko neuplynulo 6 mesiacov od jeho uvedenia do užívania. Predávajúci nepodniká v oblasti kúpy a predaja automobilov a automobil mal zaradený do obchodného majetku. Automobil je dodaný v mesiaci september, kúpna cena uhradená v mesiaci október.


Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:
- rovnako ako v príklade č. 7.
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:
- rovnako ako v príklade č. 5.

Príklad č. 13
Tuzemský platiteľ predajca – tuzemská právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (N)
Tuzemský predajca - platiteľ DPH predáva nový úžitkový automobil kategórie N, tuzemskej právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, za protihodnotu. Kúpa a predaj automobilov je hlavnou ekonomickou činnosťou predávajúceho. Automobil je dodaný v mesiaci september a kúpna cena uhradená pri prevzatí vozidla.


Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:
- rovnako ako v príklade č. 4.
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:
- rovnako ako v príklade č. 5.

Príklad č. 14
Tuzemský platiteľ nepredajca – tuzemská právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (N)
Tuzemský platiteľ DPH predáva použitý nový úžitkový automobil kategórie N, ktorý nemá najazdených viac ako 6000 km tuzemskej právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, za protihodnotu. Predávajúci nepodniká v oblasti kúpy a predaja automobilov. Automobil je dodaný v mesiaci september, kúpna cena uhradená pri prevzatí vozidla.


Podmienky predávajúceho z pohľadu ZDPH:
- rovnako ako v príklade č. 4.
Podmienky kupujúceho z pohľadu ZDPH:
rovnako ako v príklade č. 5.

November 2005
Naposledy upravil Jana Acsová : 14.04.06 at 07:35
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Marína je offline (nepripojený) Marína

  Marína
  Prosím, nezadávajte otázky pri vypracovanom článku. Zadajte ich do príslušnej porady.

  Automobil vo vzťahu k DPH v príkladoch - 1. časť

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.