Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Značky   , , , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Autor Jozef Mihál   24.02.13
Od 1.1.2013 došlo k zmene zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorá sa významne dotýka niektorých poistencov štátu.

K zmene došlo v definícií poistencov štátu podľa § 11 ods. 7, spolu so zavedením nového § 11 ods. 8.


Čo uvádza zákon

Od 1.1.2013 štát nie je platiteľom poistného za:

- nezaopatrené dieťa; za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia, poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia,

- fyzickú osobu, ktorá poberá dôchodok, okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu, alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte,

- fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená,

- fyzickú osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na dôchodok,

- fyzickú osobu, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,

- obvineného vo väzbe alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, obvineného vo väzbe alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody v inom členskom štáte, ak tam nie je zdravotne poistený,

- fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne,

- študenta z iného členského štátu, zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo za žiaka alebo študenta, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na škole v Slovenskej republike,

- fyzickú osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie,

- fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,

- fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení;

- manželku alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí,

- fyzickú osobu, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi, a fyzickú osobu, ktorá sa spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze,

- fyzickú osobu, ktorá je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie,

- cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky,

- azylanta,

- fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo,

- študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov,

- fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.

... a to vtedy, ak takáto osoba má v rozhodujúcom období vymeriavací základ podľa § 13 vyšší ako 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia (pre rok 2013 ide o sumu 2918,70 eura) alebo vyšší ako jeho pomerná časť prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol takouto osobou.


Čo to znamená

Ak osoba, ktorá by inak bola poistencom štátu (napríklad osoba poberajúca dôchodok alebo poberajúca rodičovský príspevok) bude mať vymeriavací základ ako zamestnanec alebo ako SZČO alebo príjem zdanený podľa § 7 alebo § 8 zákona o dani z príjmov alebo príjem z dividend podliehajúci zdravotnému poisteniu, tak ak tento vymeriavací základ presiahne stanovenú hranicu, štát sa takúto osobu poistné platiť nebude.

Ak takáto osoba nebude zamestnancom alebo SZČO počas celého obdobia, za ktoré by inak platil štát, bude si musieť na základe ročného zúčtovania doplatiť poistné ako samoplatiteľ za obdobie, v ktorom daná osoba nebola zamestnancom ani SZČO a inak by platil štát.

Samoplatiteľ je v roku 2013 povinný platiť poistné vo výške 55,02 eura na mesiac.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

24
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Problém so zdravotným poistením poistencov štátu

Riešenie témy "Problém so zdravotným poistením poistencov štátu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 4 1234 PoslednáPosledná